Editorial. Obsah. Mnoho úspěchů při realizaci projektů v roce 2015 a inspirativní čtení vám přeje OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial. Obsah. Mnoho úspěchů při realizaci projektů v roce 2015 a inspirativní čtení vám přeje OBDOBÍ 2007-2013"

Transkript

1 Editorial OBDOBÍ S koncem projektů financovaných v rámci předešlé koheze získává na důležitosti téma udržitelnosti projektů. V případě rezortu obrany se jedná především o projekty financované z operačního programu životní prostředí (OPŽP) a z operačního programu vědy a výzkumu pro inovace (OP VaVpI). Téma udržitelnosti nesmí být podceněno z důvodu hrozících finančních postihů v případech, kdy nebudou podmínky udržitelnosti splněny. Udržitelnost projektu je fáze projektu, která následuje po oficiálním ukončení projektu a jednoznačně a závazně popisuje, v jakém rozsahu a v jakém časovém horizontu budou výstupy projektu užívány. V rámci PS je také stanoveno, co bude následovat v případě, kdy některý z výstupů projektu nebude uživatel schopen provozovat dle podmínek PS. Obsah 2 Aktuality 3 Projekt OPK 4 Operační programy vhodné pro rezort obrany 7 Předběžné harmonogramy výzev Informační Zpravodaj OPK pro vás připravuje Oddělení projektové kanceláře SPSpŘO. Aktuální číslo přináší shrnutí aktualizovaných informací o využitelnosti operačních programů v rámci finanční podpory projektů rezortu obrany. OBDOBÍ Rokem 2015 fakticky začíná nové kohezní období ve kterém si rezort obrany jako v minulém období bude moci zajistit spolufinancování pro své rozvojové projekty. OPK SPSpŘO se bude snažit jednotlivým organizačním celkům MO zajistit komplexní a profesionální servis v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondu a finančních mechanizmů. Jedná se především o metodickou a informační podporu v oblasti výběrových řízení, realizace a auditu projektů. Hlavním cílem OPK je komplexní implementace jednotlivých vhodných dotačních programů v rámci rezortu MO. Mnoho úspěchů při realizaci projektů v roce 2015 a inspirativní čtení vám přeje Jiří Svačinka Vedoucí oddělení projektová kancelář Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací

2 Aktuality Informační portál OPK SPSpŘO (spsp.army.cz) OPK SPSpŘO pro Vás připravilo internetové stránky, na kterých budou k dispozici všechny informace k operačním programům a souvisejícím tématům včetně příslušných odkazů. Aktualizace rozkazu č. 94/2014 OPK SPSpŘO provedlo koncem roku 2014 novelizaci RMO č. 94/2014, který upravuje přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a finančních mechanismů. V rámci nového rozkazu jsou zohledněny veškeré informace z přípravných výborů jednotlivých rezortů, tak aby nedocházelo v průběhu roku ke zbytečným novelizacím předpisu. Toto se týká hlavně problematiky jednotného informačního systému, vyvíjeného a spravovaného MMR ČR, pro projekty spolufinancované z prostředků strukturálních fondů EU. Připravovaný RMO k evropským fondům bude v průběhu měsíce ledna 2015 zaslán do připomínkového řízení. Projektoví koordinátoři Ke zjednodušení komunikace mezi Oddělením projektové kanceláře (OPK SPSpŘO) a zadavatelem projektů spolufinancovaných z prostředků EU a finančních mechanismů OPK oslovilo jednotlivé sekce ministerstva s žádostí o určení kontaktní osoby, která bude sloužit jako centrální komunikační místo pro OPK. Tito zaměstnanci budou OPK seznamováni s aktuálními informacemi o jednotlivých operačních programech a zároveň školeni pro oblast evropských fondů tak, aby byla zajištěna kvalitní příprava projektů spolufinancovaných z prostředků EU a finančních mechanismů, a zároveň dostatečná prostupnost informací v oblasti využití fondů EU a ostatních finančních mechanismů v rámci Vaší působnosti. Meziresortní spolupráce projektových kanceláří OPK SPSpŘO založila na konci roku 2014 společně s projektovou kanceláří MF ČR resp. s projektovými kancelářemi ostatních rezortů pracovní skupinu jako efektivní platformu pro výměnu informací souvisejících s problematikou projektového managementu ve státní správě ve vztahu k evropským dotačním programům. OPK SPSpŘO poskytuje této pracovní skupině informační podporu ve formě Informačního portálu určeného k online výměně informací. Aktualizace prioritních projektů MO vhodných ke spolufinancování OPK SPSpŘO v návaznosti na ministrem obrany schválenou Strategii využití strukturálních fondů EU v resortu Ministerstva obrany v programovém období (čj / ze dne , dále jen Strategie ) a v návaznosti na navazující Analýzu přípravy projektů resortu Ministerstva obrany pro období spolufinancovaných z prostředků EU (čj / , dále jen Analýza ) připravuje aktualizaci projektů vhodných ke spolufinancování. V současné době jednotlivé rezorty na národní úrovni dokončují klíčové strategické dokumenty na základě připomínek Evropské komise, která v průběhu října/listopadu 2014 zaslala své oficiální připomínky k jednotlivým Operačním programům (dále jen OP). Cílem ČR je začít implementaci OP včas, aby nedocházelo ke zpoždění jako v programovém období Jednotlivé Řídící orgány již začínají vytvářet harmonogram výzev programového období V této souvislosti, a dle plnění úkolů Strategie, je nutné z úrovně manažerů cílů 1. úrovně relevantně aktualizovat přehled konkrétních potřeb resortu MO, včetně předběžných studií, kalkulací nákladovosti a časové náročnosti projektů, které by mohly být spolufinancovány z ESI fondů.

3 Projekt OPK Příprava čerpání OP VVV V roce 2014 probíhala řada analýz absorpčních kapacit MO pro řešení projektů EU v letech Z těchto analýz vyplynula připravenost MO na přípravu projektů pro OP VVV. OPK se v 1. pol. roku 2015 zaměří ve spolupráci s partnery (UO atd.) na přípravu těchto projektů s předpokladem, že jejich realizace započne v roce Cílem projektu je vytvoření organizačních podmínek a systému řízení pro realizaci projektů v rámci OP VVV a současně podpořit týmy připravující uvedené projekty. Předpokládáme, že projekty budou podávány v průběhu roku 2015 s realizací koncem roku 2015, začátkem Proto již od začátku roku 2015 bude potřebné vytvářet předpoklady pro ustanovení organizační struktury řízení projektů, vytvářet dokumenty a řídící normy dle příručky pro příjemce projektů. Hlavní výstupy projektu - ustavení řídících struktur vedení jednotlivých projektů včetně kontaktních osob (projektového manažera projektu), - vytvoření dokumentů a směrnic nutných pro řízení projektů, - vytvoření modelů ve vztahu k Příručce pro příjemce (Monitorovacích zpráv, Publicity projektu, Archivace dokumentů, Kompetenčního modelu, Vedení účetnictví, atd.), - vytvoření kontrolního systému projektů. Přehled operačních programů vhodných pro rezort obrany V tomto čísle informačního zpravodaje se budeme věnovat prvním dvěma operačním programům, v rámci kterých může rezort obrany čerpat v období finanční prostředky. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Zaměstnanost OP VVV OP Z

4 Přehled operačních programů vhodných pro rezort obrany Operační program Zaměstnanost Stav k prosinci 2014 Stručný popis Cílem operačního programu je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných, resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce, včetně zajištění sociální inkluze všech obyvatel ČR. Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální inkluze, instituce, efektivní veřejná správa. Hlavní cíle OP Z: - podpora zaměstnanosti - rovné příležitosti žen a mužů - adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů - vzdělávání lidských zdrojů - sociální začleňování a boje s chudobou - modernizace veřejné správy a veřejných služeb - podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Historie přípravy Návrh OP Z byl vypracován ve vazbě na požadavky relevantní legislativy EU, konkrétně obecného nařízení k Evropským strukturálním a investičním fondům a nařízení o Evropském sociálním fondu. OP Zaměstnanost byl připravován od roku 2012 v rámci Pracovní skupiny pro programování na období , kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů (včetně zástupců MO), regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Důležité milníky harmonogramu příprav: návrh OPZ byl schválen vládou ČR návrh OPZ zaslán Evropské komisi (počátek formálního vyjednávání OPZ) obdrženy připomínky EK k OPZ Formální projednání úprav v OPZ s EK 12/2014 předložení finální verze OPZ na EK cca 06/2015 předpokládané schválení OPZ

5 Využitelnost OP Z v rámci resortu obrany Resortní priority v rámci OP Z: Sociální začleňování a snižování chudoby v oblastech po odchodu AČR z regionu. Zvyšování sociální péče s efektem posílení zaměstnanosti. Nediskriminace občanských zaměstnanců a vojáku z povolání a jejich začleňování do společnosti a uplatnění na trhu práce. Směřovat sem např. projekty typu začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce. Podpora sociálního začleňování válečných veteránů a vojáků z povolání - nejedná se pouze o rozvoj péče o klasické veterány ze druhé světové války, ale především o novodobé válečné veterány, tedy účastníky vojenských zahraničních misí. Dle současné predikce bude v roce 2020 počet válečných veteránů ve výši tisíc jedinců. Těmto je s ohledem na náročné podmínky vojenských zahraničních misí třeba zajistit jak adekvátní psychiatrickou a psychologickou péči, tak možnost zapojení se do běžného pracovního života i mimo armádu. Mobilita dostupnost a dojížďka do zaměstnání. Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání zaměstnanců MO Modernizace efektivní veřejné správy (ehealth a Smart Administration apod.) V rámci prioritní osy 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Zde bude resort MO směřovat projekty na výzvy Systémových projektů rovných příležitostí, Podpory dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz apod. Podporované aktivity Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, ochranu zdraví, bezpečnost práce, rozvoj lidských zdrojů; Vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina; dále systémové aktivity vykonávající činnosti v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Ministerstvo obrany jako Organizační složka státu (dále jen OSS) je oprávněným příjemcem! Finanční alokace na výzvy tohoto charakteru je cca 500 mil. Kč V rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Pro resort MO relevantní výzvy zaměřené na aktivity a programy Sociálního začleňování sociálně ohrožených skupin (pro MO zejména váleční veteráni); dále Výzvy zaměřené na poskytování služeb - procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků.

6 Podporované aktivity Uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; dále např. aktivizační, asistenční a motivační programy, aktivity na podporu neformálně pečujících, komunitní služby, resocializační programy, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky zaměřených na podporu sociálního bydlení, programy, služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním apod. Resort MO oprávněným příjemcem jako poskytovatel sociálních služeb, dále systémové aktivity může projekt realizovat i jako partner tam, kde oprávnění příjemci jsou neziskové organizace. Finanční alokace výzev relevantní pro MO je cca 383 mil. Kč V rámci prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa Pro resort MO relevantní zejména výzvy na Optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě; Modernizace rozvoje a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Podporované aktivity Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity zaměstnanců státní správy, procesní audity, podpora projektových kanceláří aj. Ministerstvo obrany oprávněným příjemcem jako OSS. Finanční alokace pro tyto výzvy: 880 mil. Kč. Současný stav přípravy na čerpání OPZ v resortu MO Oddělení projektové kanceláře SPSpŘO V rámci SPSpŘO je zřízeno Oddělení projektové kanceláře (OPK) pro podporu projektů, jehož jedním z cílů je v současnosti manažérská podpora a kontrola realizace projektů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. OP Zaměstnanost je volně navazující operační program. Resort dosud v této oblasti realizoval/realizuje projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce a projekty v oblasti efektivní veřejné správy (Efektivní vnitřní kontrola MO a Optimalizace systému boje s korupcí v resortu MO tento projekt je nyní plně v kompetenci Projektové kanceláře MO). Ministerstvo obrany, vzhledem ke svým možnostem a pozici, není zatím odpovídajícím efektivním příjemcem dotací z evropských fondů. Zaměstnanci MO, kteří mají oblast Evropských a investičních fondů EU v popisu práce se podíleli na tvorbu strategických dokumentů, mapovali absorpční kapacitu MO pro jednotlivé prioritní osy OPZ s Řídícími orgány (MPSV, MV) a na pracovních skupinách pro přípravu OPZ prosazovali prioritní zájmy MO.

7 Operační program VVV Stav k prosinci 2014 Stručný popis Cílem připravovaného Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro období je přispět ke strukturálnímu posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělaných, motivovaných a kreativních pracovnících, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti země. Hlavní cíle OP VVV - zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání, - snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce, - zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Historie přípravy Ještě předtím, než operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v červenci schválila vláda, prošel meziresortním připomínkovým řízením a procesem posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), který byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí. Poté, 16. července, byl dokument odeslán Evropské komisi. Mezi 2. a 3. prosincem 2014 zahajuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) formální vyjednávání s Evropskou komisí o finální podobě tohoto operačního programu. Schválení OP VVV se předpokládá v polovině roku Od ledna 2015 plánuje odbor přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) první semináře pro žadatele a příjemce za účelem seznámení s obsahovým zaměřením OP VVV. Popis OP VVV OP VVV je navržen jako multifondový, což znamená, že zahrnuje intervence z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Obsahuje čtyři prioritní osy: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Předběžné harmonogramy výzev Předběžné harmonogramy výzev jsou umístěny na stránkách Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací v sekci EU FONDY Nebo využijte QR kód umístěný vlevo

8 Výběr podporovaných aktivit využitelných v rezortu MO Informační zpravodaj OPK FONDY EU 1/2015 V rámci prioritní osy 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj je možné využití dotace na tyto typy aktivit: - podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností (výzkumné, umělecké, praktické apod.) spojených se specializací VŠ a zaměřením jejich studijních programů, podpora zvyšování kvalifikace a pedagogických kompetencí akademických pracovníků včetně soft skills i jazykových znalostí. Podpůrné aktivity pro zkvalitnění vzdělávací činnosti na VŠ (např. modernizace softwarového vybavení potřebného pro vzdělávací činnost, zavádění nových metod výuky), - podpora rozvoje specializace VŠ a zaměření jejich studijních programů/oborů v souladu s potřebami společnosti, podpora tvorby a inovace studijních programů v souladu s aktuální a dlouhodobou perspektivou vývoje na úrovni regionální, národní i mezinárodní, včetně priorit RIS 3, podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry, např. prostřednictvím nástrojů typu profesorských židlí, podpora podnikavosti a dalších moderních dovedností studentů, podpora výuky tzv. soft skills dovedností (vč. výuky realizované odborníky z aplikační sféry), - podpora studijních programů s povinností absolvování odborné praxe po dobu min. 3 měsíců, - vytvoření či modernizace studijních programů/oborů zaměřených na výzkum, s důrazem na problémově orientovaný výzkum, vysoce kvalitní sledovatelský výzkum, sepjetí s praxí vč. problematiky transferu znalostí a na internacionalizaci programů (programy/obory v angličtině, rozvoj mezinárodní mobility) a meziinstitucionální spolupráci (zejména s ústavy AV ČR), - rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ: Podpora rozšiřování spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademických i neakademických pracovníků, rozvoj nabídky studijních programů/oborů vyučovaných také v cizích jazycích, rozvoj vhodných služeb pro studenty ze zahraničí i ČR a akademické i neakademické pracovníky, - podpora přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizovat personální strukturu vysokoškolského systému, - rozvoj strategických partnerských vztahů se zahraničními institucemi např. v rámci double/joint degree, - posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR), - získání a udržení klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků, - podpora mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků ve VaV a studentů v rámci navázaných strategických partnerství českých a zahraničních výzkumných a vysokoškolských institucí (studijní pobyty, stáže, školení), - pořádání národních a mezinárodních vědeckých konferencí, seminářů a letních škol, - zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků, - podpora opatření na rozšíření zájmu aplikační sféry o výsledky VaV, jejich aplikaci a prezentaci. - personální zajištění interní grantové podpory pro výzkumné organizace, zejména pro mezinárodní výzkumné projekty a zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků (školení v oblasti psaní projektů, řízení projektů, identifikace nových příležitostí aj.).

9 V rámci prioritní osy 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum je možné využití dotace na tyto typy aktivit: - dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV (zejména pro využití formou open access a sdílení mezi větším počtem partnerů se zvláštním zřetelem k infrastrukturám evropského či mezinárodního významu) a výzkumná centra, - rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu, získávání špičkových domácích i zahraničních výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků z aplikační sféry a zajištění souvisejících materiálních a provozních podmínek a potřeb pro samotnou výzkumnou činnost, - podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím - open access (zakládání a zkvalitňování institucionálních repositářů, datových archivů aj.), - navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti (v EU i mimo) a rozvoj výzkumné spolupráce s těmito pracovišti, - zkvalitnění infrastrukturních podmínek VŠ a ústavů Akademie věd ČR (AV ČR), které spolupracují na výzkumně zaměřených studijních programech; podporovány budou investice do výzkumného vybavení pro vzdělávací účely (přístrojů, laboratorního vybavení, výpočetní techniky aj.), - příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborová partnerství využívající existující výzkumnou infrastrukturu (typu evropských kompetenčních center, kolokačních center apod.), - navázání a rozvoj strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na regionální, národní i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů, které povedou k naplňování RIS 3. Současný stav přípravy na čerpání OP VVV v rezortu obrany V rámci SPSpŘO je zřízeno Oddělení projektové kanceláře (OPK) pro podporu projektů, jehož jedním z cílů je v současnosti manažérská podpora a kontrola realizace projektů OP VK a OP VaVpI. Pro projekty OP VVV doposud nebyly vytvořeny podmínky a je potřebné vybudovat zázemí pro jejich realizaci. Z tohoto důvodu je hlavním obsahem aktivit OPK souvisejících s přípravou projektů v rámci OP VVV vydefinovat potřeby podpory a řízení projektů dle příručky pro příjemce projektů OP VVV, vytvořit příslušné dokumenty a ustanovit příslušné týmy. Příprava projektů OP VVV bude vyžadovat značné úsilí ze strany MO a to jak při vlastní organizaci prací souvisejících s přípravou projektové dokumentace (OPK), tak s podpůrnými aktivitami souvisejícími především s přípravou dokumentace pro pořízení investic. Cílem OPK je s využitím finančních prostředků rozvojového projektu vytvořit takové podmínky, aby MO mohlo podat kvalitní a akceptovatelné přihlášky projektů v OP VVV, a aby prostřednictvím OPK současně vytvořila i organizační podmínky pro úspěšnou realizaci těchto projektů. Vedle těchto klíčových projektů OPK připravuje i projekty, které budou využívat takto vytvořenou administrativní podporu.

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Aktualizace

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více