PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN"

Transkript

1 PODPORA PROFESNÍHO UPLATNĚNÍ ŽEN Ženy v povoláních pro ně netypických se obvykle setkávají s diskriminací při povyšování a při svých snahách nalézt si cestu nahoru pracovní hierarchií narážejí na tzv. skleněný strop. Skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují pracovní mobilitu pracovnic směrem nahoru. I přes snahu a zájem žen o kariérní postup v rámci organizace jsou v praxi často povyšováni převážně muži. Kapitál, který by mohly ženy organizaci poskytnout, často zůstává nevyužit. Existuje několik metod pro podporu profesního zapojení a uplatnění žen: Metody pro podporu profesního rozvoje žen Supervize Jedná se o techniku, která najde využití i bez ohledu na problematiku rovnosti. Velmi účinná může být zejména v situaci, kdy se rodič - v našich poměrech většinou matka - vrací po rodičovské dovolené a je potřeba, aby se rychle zapracoval/a. Supervize je využitelná také k podpoře mladých žen, které jsou pro organizaci perspektivní a plánují další kariérní postup. Mentoring Umožňuje (nejen) ženám předávat si zkušenosti a znalosti a přispívá k podpoře profesního rozvoje žen i vzájemné ženské solidarity. Vzhledem k přetrvávající přímé i nepřímé diskriminaci na základě pohlaví jsou supervize či mentoring mezi ženami vhodné též proto, že jim umožňují sdílet zkušenosti, překonávat společné překážky a řešit obdobné problémy. Koučování Tuto stále častěji používanou metodu pro rozvoj manažerských schopností je možné specificky využít v rámci aktivní politiky rovných příležitostí a nabídnout ji manažerkám, které chtějí dále pracovat na svém rozvoji a mají zájem se v rámci firmy více angažovat. Specificky zaměřené vzdělávání Je možné využít jej například v situaci, kdy na nejnižší zaměstnanecké úrovni ženy převládají, ale s vyšší pozicí jich ubývá, a ve vrcholném managementu nejsou zastoupeny vůbec. V takovém případě se nabízí manažerské kursy, které budou vycházet z potřeb a možností žen.

2 Networking Tzv. síťováním se rozumí spolupráce různých ženských skupin, realizovaná většinou mezi různými organizacemi s podobným zaměřením. Součástí networkingu se stávají interní podpůrné ženské skupiny, které sdružují zaměstnankyně jedné organizace. V rámci networkingu je možné pořádat společná diskusní setkání, specifické vzdělávání, formulovat společné cíle a navrhovat nejrůznější opatření podporující rovnost příležitostí. Příklady dobré praxe (případové studie) Nejmenovaná zahraniční firma je dlouhodobě považována za organizaci, která se zajímá o politiku řízení lidských zdrojů a na všech úrovních do ní zahrnuje i otázku rovnosti (jejích třicet tisíc zaměstnanců tvoří přibližně ze čtyřiceti procent ženy). I přesto přetrvává nízké zastoupení žen na manažerských pozicích. Toto zjištění se stalo východiskem pro analýzu bariér, které zabraňují ženám v dosahování manažerských pozic. Na základě zjištění získanými z rozhovorů se zaměstnanými je možné pojmenovat konkrétnější motivy pro současné a budoucí aktivity: Nízký počet žádostí o manažerské pozice je způsoben tím, že ženy často nejsou součástí neformální manažerské kultury. Mnoho žen se aktivně nesnaží mít podíl na neformální manažerské kultuře, nejsou k tomu vedeny, nikdo je nevybízí, aby se zapojily. Mnoho žen by se rádo stalo manažerkami, nejsou však schopné prorazit v současné kultuře řízení a manažerských profilů. Současný management je tvořen mužskými průkopníky a je udržován při životě pozitivním zacházením s muži a neformálním povyšováním. Oficiálně mají muži i ženy rovné příležitosti, ale přesto mezi nimi existuje povědomí, že v praxi tomu tak zcela není - často kvůli neformální kultuře a povyšování, které jsou vytvořeny a udržovány muži "vychovanými" uvnitř organizace. Na základě těchto zjištění je možné pojmenovat konkrétnější motivy pro současné a budoucí

3 aktivity: nedostatek potenciálních vůdčích osobností mezi zaměstnankyněmi, nedostatek žen na všech manažerských pozicích, snaha přiblížit poměr mužů a žen mezi zaměstnanci k poměru mezi zákazníky obecně zaujmout kompetentní osoby - existuje předpoklad, že v budoucnu bude kvůli demografickým trendům nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, Zásadním cílem je podpořit ženy při obsazování manažerských pozic. Tuto iniciativu je možné rozdělit na několik kroků: pomocí dotazníku zjistit, jak zaměstnanci pohlíží na svou kariéru. realizovat výzkum, který by podpořil předpoklad, že manažerky jsou podřízenými přijímány stejně dobře jako manažeři. Výzkum by mohl mužům ukázat, že ženy dokáží být stejně schopné v manažerských funkcích, pro ženy by mohl být kladný výsledek dobrým důvodem k vyšší sebedůvěře a impulsem pro další postup. vytvořit kariérní koncept: Pro ženy může být např. zajímavější pozice projektové manažerky než tradiční manažerky uprostřed hierarchie. Pozice project manažera/ky poskytuje více flexibility ve vztahu k času i k rozložení pracovních úkolů. vytvořit manažerské programy pro ženy, které byly na mateřské dovolené. zvát ženy k účasti na interním manažerském programu pro ženy i muže. zveřejnit přehledné informace o kritériích pro postup a standardizovat je v rámci organizace. Zavádění všech iniciativ je koordinována osobou, která je v rámci oddělení řízení lidských zdrojů zodpovědná za personální (příp. manažerský) rozvoj. PwC Women a mentoring pro ženy Auditorská a poradenská společnost PricewatershouseCoopers (PwC) věnuje ve Velké Británii svému programu pro podporu růstu svých zaměstnanců velkou pozornost. Zaměřuje se na řadu aspektů rozvoje, ale neopomíjí ani nutnou potřebu se zvláště věnovat firemní

4 integritě a pracovnímu růstu žen. PwC se v oblasti řízení lidských zdrojů zaměřuje na komplexní podporu rozvoje všech svých zaměstnaných, například formou e-learningového schématu "Můj rozvoj", který umožňuje sledovat kariérní zájmy a profesní cíle. Přesto byla vnímána potřeba realizovat konkrétní iniciativy zaměřené přímo na rozvoj žen a podporu jejich postupu na seniorské pozice. Jako důkaz zájmu o postavení žen byla vytvořena ženská síť, která má například zpřístupnit rolové modely pro ženy na juniorských pozicích. Intenzivní spolupráce mezi ženami též umožní vznik mentorských partnerství. Tedy vztahu mezi dvěmi ženami, který je založen na předávání zkušeností, postupů a informací mezi zkušenější mentorkou a mentee, která má potenciál rozvoje a potřebuje se v dané oblasti lépe zorientovat. Ženská síť PwC Women (PwC Ženy) je podporována vedením firmy, například tím, že jeho členové a členky poskytují mentoring zkušeným manažerkám, které mají potenciál růstu na nejvyšší pozice. Partnerky a ředitelky firmy navíc nedávno vytvořily DVD, které se věnujme rozvoji žen a vyzdvihuje úspěšné ženy na seniorských pozicích. Postavení žen ve firmě má podporu nejen u žen na nejvyšších pozicích, ale vedení jako takového, což je klíčovým faktorem úspěchu a přijetí do programu. PwC podporuje také potřeby slaďování osobního a pracovního života. Právě nedostatečná flexibilita v této oblasti přináší velké problémy v uplatnění žen. Právo na flexibilní pracovní opatření je určeno všem zaměstnaným bez ohledu na jejich rodinný status. Konkrétní podmínky včetně příkladů jsou všem zaměstnaným dostupné na intranetu, management má navíc k dispozici praktické manuály. Použitá literatura: Gender management Gender centrum FSS MU Brno. Dostupné na Machovcová, K Firmy, kde ženy rády pracují. Dostupné na Renzetti, C. M., Curran, D. J Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

5 RODIČOVSKÉ KOMPETENCE - modul B SLOVO ÚVODEM Narození potomka je zásadním milníkem v našich životech. Přináší nám jak spoustu radostí, tak také starostí. Toto období a prakticky všechna léta následující, jsou stále většinou vnímány jako čistě soukromý problém, který je naprosto oddělen od našeho veřejného a pracovního života. Jsou to starosti a radosti, které do byznysu nepatří. Pokud budeme nadále chápat čas strávený péčí o naše blízké jako handicap ve světě velkých peněz a budeme se z něj cítit v tomto období vyloučeny, možná se tak skutečně stane. Proto je důležité, abychom vnímaly čas, který trávíme s dítětem jako příležitost. Je to část našeho života, která v sobě ukrývá nespočet možností. Máme možnost zdokonalit se jako rodič a tím udělat sebe, naše dítě a okolí šťastnější. Mateřství je také jednou z oblastí, která v sobě skrývá bohatý potenciál pro slaďování pracovního a soukromého života. Naše fungování ve společnosti a především v pracovní sféře může být v souladu s naším soukromým životem a již nemusí být tabu a prázdným místem v profesním životopise. Vývoj posledních let nenápadně ukazuje na pozitivní změny, které se na tomto poli odehrály. Například již není samozřejmostí žena připoutána od rána do večera k plačícímu nemluvněti, mimo jiné obstarávající i teplou večeři a uklizený byt. Muži se začínají více angažovat v péči o děti a uznávat zásluhu svých partnerek. Jsou cíleně nalézány a především aplikovány do praxe nejrůznější nástroje ke slaďování těchto dvou na první pohled neslučitelných sfér a podobně. Existují tedy jisté důvody, proč být optimistické. A CO TO JSOU TY KOMPETENCE? Mateřská a rodičovská dovolená by neměla být pro ženu trpěnou nutností. Naopak je zásadní, abychom pochopily, že rodičovství je příležitostí k rozvoji dovedností a schopností, které bezesporu najdou uplatnění v dalším kariérním životě. Soubor schopností a dovedností potřebných pro kvalitní výkon vysněné pracovní pozice se nazývá kompetence. o Prvním krokem k úspěšnému propojení pracovního a soukromého života, je znalost takových vlastních kompetencí. Každá jich máme nespočet. o Druhým krokem je jejich zdokonalování a rozvoj na osobní i firemní úrovni. Kompetence můžeme rozdělit na dvě základní oblasti: 1) odborné kompetence specializované znalosti a dovednosti (odborná znalost oboru a prostředí, schopnost využívat naučené v praxi, další vzdělávání v profesní oblasti apod.) 2) obecné kompetence přímo nesouvisejí s oborem a praxí, jsou přenositelné a) pracovní práce s počítačem, znalost cizího jazyka, řidičský průkaz apod. b) osobnostní stabilita osobnosti, odolnost vůči stresu, zvládání vlastních emocí, přizpůsobivost apod. c) sociální komunikace, týmová spolupráce, schopnost vedení lidí apod. Mnoho z uvedených vlastností a dovedností se dá jistě nalézt i u nás. V důsledku oddělení sféry soukromé od pracovní došlo i k oddělení a vyčlenění schopností, které používáme v práci, a těch, které v rodině. Mnoho žen má ještě dnes pocit, že musí volit mezi dítětem a kariérou, a mnoho lidí nevnímá paralely výchovy dětí a schopností

6 vedení a organizace či ostatních pracovních dovedností. Rodič, který se vrací na trh práce po rodičovské dovolené má většinou nižší důvěru ve své schopnosti, než je tomu ve skutečnosti. K překlenutí tohoto rozporu často stačí si pouze uvědomit, co vše se díky péči o blízké lze naučit. Nadstavbou a rozšířením je pak cílená práce na rozvoji daných kompetencí. Vzdělávání rodičů dlouhodobě přispívá k posílení postavení na trhu práce, k prevenci ohrožení nezaměstnaností a sociálním vyloučením, a v neposlední řadě také prokazatelně zvyšuje kvalitu života našich rodin. Základním přiblížením a jakousi první pomocí objevit právě naše kompetence, je následující tabulka: Období / stáří dítěte Rozvíjená kompetence Těhotenství Zodpovědnost, vnitřní řád, cílevědomost Novorozenecký a kojenecký věk Trpělivost a flexibilita, kreativita a intuice, emoční inteligence Batolecí období až předškolní věk Odpovědnost a důslednost, jasná komunikace, řešení konfliktů Školní věk Leadership (vedení jiných lidí), práce s vnitřní motivací Puberta Koučování a vyjednávání, poskytování podpora, emoční odolnost Rozvoj kompetencí nastává již v období těhotenství a postupně se více rozšiřuje s tím, jak se dítě rozvíjí. Z rodičovských kompetencí byly záměrně vybrány především ty, které je možno využít v zaměstnání, podrobněji se na ně podíváme v následujících kapitolách. K JEDNOTLIVÝM KOMPETENCÍM 1) komunikace Komunikace je základním kamenem lidských vztahů. Komunikovat můžeme nejen slovy či písmem, ale také neverbálně (tzn. tělesnými projevy, postojem těla, výrazem tváře apod.). To je také důvodem, proč se u nás komunikace rozvíjí především při kontaktu s novorozenci a nemluvňaty jedná se o tzv. intuitivní komunikaci. V podstatě jde o to, že se naučíme rozumět dítěti, reagovat na jeho neverbální podněty a tím výrazně zdokonalujeme naši intuici. Přímo v takové formě do pracovního procesu nevstupuje, ale jistě chápeme, že může být nápomocná nejen v kontaktu s nemluvícím dítětem. Odhalování tzv. body language (tedy řeči těla) nám může podstatně usnadnit poznávání nových lidí, odhadnutí toho, jak s různými typy lidí jednat a vyjednávání s nimi. Další výhodou ovládání intuitivní komunikace je fakt, že vede ke zlepšení kvality intuice. Intuitivní člověk se vyznačuje rychlým chápáním, správným odhadem situace, rychlým rozhodováním a tato kompetence se posiluje zkušenostmi. Právě takové zkušenosti nám může přinést výchova našich dětí například se naučíme kódovat, za jakých situací je dítě spokojené a šťastné a tyto situace budeme vyvolávat. Paralelně to funguje i na pracovišti, kdy spolupracovnický tým nebo nadřízení jistě ocení Vaši intuici například v předvídání chování určitých klientů a klientek, což může pozitivně ovlivnit výsledky společnosti. Další částí kompetence, kterou si při komunikaci osvojujeme, je navázání kontaktu s druhými a naslouchání. Jistě chápeme, že tuto dovednost si s dítětem osvojíme velmi pravděpodobně, naučíme se chápat jeho svět a například mu pomáhat najít si kamarády

7 na hřišti. Paralelně to bude fungovat i na pracovišti, akorát například nebudeme navazovat kontakt s dětmi na pískovišti, ale s obchodními partnery a partnerkami. Je důležité také zmínit, že, ať už v komunikaci s potomkem nebo spolupracovníky, je dobrým krokem osvojit si umění tzv. pozitivní formulace. Vytváří v komunikaci více pohody, sebevědomí a celkově lepšího naladění. Jedná se v podstatě o to, jak zákazy a jiná negativní vyjádření zaměnit za slova povzbuzení, nebo jich přinejmenším zbavit nepříjemných konotací. Můžeme zákaz dítěti neřízni se! nahradit přívětivějším dávej pozor na ten nůž, koukej, ukážu ti, jak ho držet? Nelze formulovat zákaz podřízeným nesmíte během polední pauzy nechávat kanceláře bez dozoru! raději bylo by dobré, kdybychom si v době polední pauzy dávaly pozor na bezpečnost a nenechávali kanceláře bez dozoru? Takové pozitivní formulace nejsou samozřejmostí a přeformulovat zákazové věty, které nám automaticky vyskakují v milejší formulaci, vyžaduje soustředění a především trénink. Dále nám může být naše dítě, momentálně si rozvíjející verbální komunikaci, nápomocno v tréninku srozumitelného vyjadřování, verbálního naslouchání a dovednosti asertivity. 2) řešení konfliktů Kompetence řešení konfliktů přímo souvisí s dovedností udržet či nastolit nekonfliktní situaci. Pokud budete tuto dovednost rozvíjet, naučíte se konfliktům předcházet a také to nepřímo naučíte své děti a kolegy a kolegyně na pracovišti. Konfliktním situacím se ani jako matka, ani jako zaměstnankyně, nevyhneme. Je dobré se proto naučit rozpoznat, kdy je dobré uplatnit přístup zaměřený na logické argumenty a kdy naopak přístup zaměřený na emoce. V této dovednosti nám pomůže již zmíněná intuice a zkušenosti s danou osobou. Konflikt je pro nás také přínosný, protože při něm dochází k rozšíření vlastního sebeuvědomění můžeme odhalit naše tendence k předsudkům, rychlému a nesprávnému úsudku apod. a tím se poučit. Pokud jsme svědkem konfliktu našich dětí, nebo v zaměstnání kolegů či kolegyň, nabízí se nám příležitost k rozvoji mediace (způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda) tato zkušenost je neocenitelná v manažerské praxi a měla by jít být vybavena každá vedoucí pracovnice. 3) organizační dovednosti V okamžiku narození dítěte měníme dosud zaběhnutý řád ve prospěch dítěte a naučíme se úplně jiným způsobem využívat čas. Musíme dobře zvládat tzv. time management (plánování času, jednotlivých aktivit a celkové časové sladění). Dítě na nás klade vysoké nároky v oblasti efektivity plánování a stanovení priorit. Dalo by se říct, že jako rodiče se musíme naučit efektivně využívat čas, jelikož množství každodenních činností se péčí o dítě radikálně zvyšuje. Výše zmíněné dovednosti se posilují zvláště v případě, kdy máme v úmyslu současně zvládat i zaměstnání či podnikání a péči. Důležitou roli hraje též schopnost tzv. intuitivního rozhodování. Rodičovská kariéra je, stejně jako ta profesní, totiž charakteristická řešením mnoha nenadálých situací. Nedílnou součástí chodu domácnosti by se též mělo stát delegování (tedy postoupení určitých úkonů jiným lidem), a to nejen na partnera, ale i na děti. Je důležité nenecávat všechny povinnosti na sobě, ale postupně začít potomky učit pořádku a zodpovědnosti a předávat jim malé úkoly. Schopnost rozeznat, co lze delegovat, jak, komu a v jaké míře patří mezi jednotlivé dovednosti delegování, využitelného především v manažerské praxi.

8 OSTATNÍ, AVŠAK NEMÉNĚ DŮLEŽITÉ, KOMPETENCE Vybrané tři kompetence patří mezi základní, avšak je celá řada dalších a neméně významných, které zařadíme dále. Všechny uvedené kompetence patří mezi tzv. soft skills (neboli měkké dovednosti) jedná se o na jedné straně obtížně měřitelné, ale na druhé straně vysoce ceněné schopnosti na trhu práce, které by měly být součástí každého úspěšného životopisu. Vycházejí z osobnostních a charakterových vlastností každé z nás. Z části jsou vrozené, ale lze také pracovat na jejich vylepšení tréninkem. Je úkolem každé z nás, aby v sobě objevila tyto tolik žádané kompetence a pracovala na vlastním zdokonalení se prostřednictvím svých nejbližších v době, kdy si myslíme, že jaksi osobnostně nerosteme. Naopak! Příklad dalších kompetencí, které získáváme a zdokonalujeme péčí o děti: o Organizační a osobnostní flexibilita (schopnost přizpůsobit se jinému rytmu, zpracovat náhlé změny, schopnost sebereflexe) o Zvládání zátěže (schopnost zvládat vysoké nasazení a množství úkolů, účinnou relaxaci) o Emoční inteligence (porozumění emocím, využití emocí k seberozvoji, empatie, práce s vlastními emocemi) o Týmová práce leaderschip (koučování, spravedlivý přístup a udržení důvěry, přirozená autorita a respekt) o Pedagogické dovednosti o Stabilita a loajalita o Důslednost a odpovědnost o Trpělivost a laskavost o Intuice a kreativita o Asertivita a znalost vlastních možností o Ochota riskovat, otevřenost a spousta dalších JAK SE NAUČÍM TYTO KOMPETENCE ZDOKONALOVAT? Většina rodičů si kompetence získává již každodenním řešení výchovných a rodinných situací. Stejným způsobem si je také můžeme zdokonalovat, avšak je tu i cesta mnohem efektivnější: získat informace mít dostatečnou motivaci a touhu po změně vědět co, kdy a jak mohu rozvíjet vědět, které konkrétní kompetence zužitkuji na trhu práce získat podporu Ideální formou rozvoje těchto kompetencí by byla adekvátní spolupráce zaměstnavatele/ky přímo s námi. V současné době však jen velmi málo zaměstnavatelů s tímto tématem cíleně pracuje. Prozatím spíše platí, že rozvoj těchto kompetencí je otázkou osobní volby a cílevědomosti nás samotných. K dispozici máme velké množství literatury a úvodním krokem nám může být tato brožura, která se snažila prvními třemi kompetencemi ukázat, jak na to. Také iniciativy, které se ujalo Občanské centrum IMPULS Třebíč, se zaslouží využít. Potom již záleží jen na schopnosti každé z nás tyto dovednosti přenést do pracovního života. Koncept rodinných kompetencí nám krátce nabídl nový pohled za zužitkování období stráveného v domácnosti i pro náš profesionální rozvoj. Pokud se nám podaří tyto dovednosti reflektovat, natrénovat a následně efektivně zužitkovat na trhu práce, přestává být naše práce pro rodinu vnímána jako nicnedělání a stává se smysluplným

9 obdobím osobnostního rozvoje. Právě rozpoznání rodičovských kompetencí a jejich následné začlenění do naší osobní biografie ženy se stává jedním z účinných nástrojů na potírání diskriminace žen (nejen) na trhu práce, a to proto, že jsme schopny se díky získanému zdravému sebevědomí diskriminačním tlakům lépe bránit. Zdroje: Centrum pro rodinu a sociální péči Rodina a profese vzdělávací program pro ženy. Brno. Hart, Craige H. et al Parenting skills and social-communicative competence in childhood. US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Junová, Blanka. Čas pro změnu: k rovnováze práce a soukromí (průvodce slaďováním soukromého a pracovního života). Machin, Stephen et al Basic Skills, Soft Skills and Labour Market Outcomes: Secondary analysis of the National Child Development Study. London: DfEE Research Centre. Národní centrum pro rodinu Nezastupitelné rodičovské kompetence. Brno.

10 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Historický exkurz státní péče o rodiče Původní opatření sociální politiky ve vztahu k rodině se zaměřovala na ženy, v souladu s představou, že péče o domácnost a potomky je úlohou žen. První zákony týkající se mateřské dovolené se v Evropě začaly objevovat na přelomu 19. a 20. století. Hlavním účelem těchto opatření byla ochrana žen během mateřství garance návratu na pracovní místo a také finanční podpora. Po druhé světové válce bylo cílem sociálně politických opatření vrátit ženu zpět do domácnosti, což souviselo se snahou o zvýšení plodnosti. Pohled na mateřství a obecně rodičovství se začal měnit v průběhu 60. let, kdy začal být kladen důraz na mateřskou dovolenou jako na období zotavení se po porodu se zákonem chráněným právem návratu do původního zaměstnání, objevuje se i finanční podpora. Kromě ochranné funkce se prosazuje ocenění významu mateřství zvýznamnění úlohy matky v raném období života dítěte. Rodičovská dovolená byla poprvé zavedena ve Švédsku v roce 1974, postupně se v různé podobě prosadila i v dalších zemích včetně České republiky. V rámci snah o sjednocení politik členských států Evropské unie došlo v 90. letech minulého století k dílčímu sjednocení i v této oblasti. Konkrétně pak direktiva EU o rodičovské dovolené vešla v platnost v červnu 1996, kdy mají členské státy povinnost legislativně upravit rodičovskou dovolenou, tj. institut, který umožní rodičům starat se soustavně o dítě minimálně po tři měsíce. Po dobru rodičovské dovolené je chráněno pracovní místo rodiče, který nemůže být během rodičovské dovolené propuštěn a po návratu má právo na stejnou nebo obdobou pracovní pozici. V českých podmínkách čerpají rodičovskou dovolenou z velké většiny ženy matky. Je důležité zmínit, že až v roce 1990 byl tzv. mateřský příspěvek nahrazen rodičovským příspěvkem, kdy výdělečná činnost byla možná jen v omezeném rozsahu. Na rozdíl od žen neměli muži zaměstnavatelem garantovaný návrat do zaměstnání Dalším mezníkem byl rok 2001, kdy je čerpání rodičovské dovolené umožněno všem pracujícím mužům bez ohledu na rodinný stav (dříve omezeno stavem vdoveckým apod.).

11 Mateřská dovolená Zaměstnaná žena má nárok na peněžitou pomoc v mateřství (po dobu 28 týdnů, 37 týdnů u vícečetného těhotenství) a po stejnou dobu je uvolněna ze zaměstnání s garancí svého pracovního místa (mateřská dovolená). Mateřskou dovolenou, jakožto zákoníkem práce definovanou překážku na straně zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout, ale není povinnost o ni požádat. Zaměstnankyně nemusí o poskytnutí mateřské dovolené žádat, pouze ji oznamuje a přikládá k ní žádost o PPM. Zaměstnavatel je povinen žádosti o mateřskou dovolenou vyhovět. Po dobu čerpání mateřské dovolené není možné vykonávat zaměstnání, ve kterém se mateřská dovolená čerpá, důvodem je čerpání peněžité pomoci v mateřství (PPM). V rámci jiného pracovněprávního vztahu (ze kterého se nečerpá PPM) je možné vykonávat práci po skončení šestinedělí. Výše dávky peněžité pomoci v mateřství se odvozuje z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců (tzv. rozhodné období) před vznikem PPM a činí 70 % denního vyměřovacího základu. Podmínkou je alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění v předchozích dvou letech. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená dva odlišné pojmy V obecném povědomí splývá představa rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku. Rodič na rodičovské dovolené často pobírá také rodičovských příspěvek, jejich spojení ale není nutné. Jsou totiž v ČR dva právně samostatné instituty. Rodičovský příspěvek je zakotven zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře: Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte (otec i matka, ale pouze jeden z nich), na nejmladší dítě v rodině (pokud má rodina více děti, dávka se čerpá jen na nejmladší dítě), maximálně do 4 let věku tohoto dítěte.

12 Výše rodičovského příspěvku je v roce 2013 jednotná pro všechny varianty jeho čerpání. Maximální výše této sociální dávky je 220 tisíc korun. Žadatel nebo žadatelka o rodičovský příspěvek si pak může sám/sama zvolit, jestli se rozhodne pro rychlejší nebo pomalejší variantu vyčerpání dávky. Rodičovskou je možné pobírat dva, tři nebo čtyři roky. U všech tří variant je ale v celkovém součtu vyplacena stejná částky, tj. 220 tisíc korun. Délku je možné měnit (téměř libovolně) i v průběhu čerpání. To znamená, že pokud se na začátku rozhodnete pro rychlejší čerpání, můžete si v průběhu rodičovské dovolené změnit na pomalejší variantu. Částka 220 tisíc korun je maximální. Reálně může být vyplacena i menší částka. Od roku 2012 totiž platí omezení, že rodičovský příspěvek je maximálně 70% předchozího výdělku (před nástupem na mateřskou/rodičovskou dovolenou). Rozhodující je tzv. vyměřovací základ. Pokud měl žadatel příliš nízký vyměřovací základ, může být rodičovská vyplácena nižší. Do roku 2003 byl ustanoven omezený přivýdělek během pobírání rodičovského příspěvku, od roku 2004 si mohou rodiče přivydělat neomezeně. Naproti tomu rodičovská dovolená je ochranou zaměstnance v pracovněprávní oblasti, zajištěním návratu na stejnou nebo odpovídající pracovní pozici. Po skončení mateřské dovolené může matka požádat o rodičovskou dovolenou v délce maximálně do tří let věku dítěte, žádosti musí zaměstnavatel vyhovět. Přesná podoba žádosti není stanovena, obecně se doporučuje písemné oznámení. V žádosti se specifikuje délka rodičovské dovolené. Ohlášenou délku rodičovské dovolené lze prodlužovat, ale její případné zkrácení je otázkou dohody se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel není povinen akceptovat zkrácení délky rodičovské dovolené. Institut rodičovské dovolené byl v ČR zaveden novelou zákoníku práce s účinností od : K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené (tj. pobírání peněžité pomoci v mateřství) a otci po narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

13 Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek nemusí být využívány současně. Rodič nemusí být na rodičovské dovolené a může pobírat rodičovský příspěvek např. pokud jde o podnikatele, který nepotřebuje uvolnit ze zaměstnání. Nebo rodič může být na rodičovské dovolené a nepobírá rodičovský příspěvek (např. pokud nesplňuje podmínky péče dané zákonem). Jak lze čerpat rodičovskou dovolenou? 1. jako celek (do 3 let věku dítěte) 2. jako celek kratší než 3 roky 3. 1 rok a potom postupně prodlužovat dle potřeby 4. kombinovaně: rodičovskou dovolenou je možné přerušit, nastoupit do práce a poté se opět vrátit na rodičovskou dovolenou zde je vhodné se dopředu se zaměstnavatelem dohodnout, při přerušení rodičovské dovolené se neuplatňují omezení výpovědi ze strany zaměstnavatele Omezení výpovědi ze strany zaměstnavatele: Při trvání pracovní smlouvy zaměstnavatel zajišťuje pracovní místo dle smlouvy, nemusí se jednat o místo stejné, ale na srovnatelné úrovni. Zaměstnavatel nesmí dát výpověď těhotné zaměstnankyni, rodiči na mateřské či rodičovské dovolené (zákon však definuje konkrétní výjimky). Omezení zaměstnání během rodičovské dovolené: V průběhu rodičovské dovolené je možné u zaměstnavatele vykonávat práce v rámci jiného pracovněprávního vztahu, než v rámci kterého je čerpána rodičovská dovolená. Není však možné v tomto vedlejším vztahu vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Na rodičovské dovolené mohou být současně oba rodiče, ale příslušnou dávku rodičovský příspěvek - dostane jen jeden z nich. Trvání mateřské/rodičovské dovolené není ochranou před skončením pracovního poměru na dobu určitou, tento poměr se o dobu trvání rodičovské dovolené neprodlužuje, smlouva zaniká v den stanoveného termínu. Použitá literatura:

14 Maříková, H Proměny současné české rodiny. Praha: Slon. Maříková, H Rodičovská dovolená a muži. Gender-rovné příležitosti-výzkum 1-2/2003. Maříková, H Postoje populace k rodičovské, příp. otcovské dovolené mužů. Praha: CVVM. Pecáková, I Muži na mateřské. Praha: FSV UK, diplomová práce. Přib, J., Břeská N., Pilátová J., Špundová E Mateřská a rodičovská dovolená. Praha: Grada. Informační materiál Mateřská a rodičovská dovolená v kostce. Brno: CEITEC. Nepublikováno. Rovné příležitosti na trhu práce na základě věku V předešlých textech jsme si ukázali, co jsou rovné příležitosti a jak se pojí s trhem práce zejména z hlediska genderu. Tato kategorie však na trhu práce častokrát nefiguruje samostatně, ale pojí se s dalšími kategoriemi, jako je věk, etnicita, náboženství aj. Je proto důležité rovné příležitosti vnímat i z hlediska rovných šancí na základě věku. Postavení žen a mužů na pracovním trhu je často ovlivňováno nejen tím, jestli jsou muži či ženy, ale i tím, jakého jsou věku (starší muž, mladá žena apod.). Představíme si nejdříve pojem ageismus, jeho projevy a následně možnosti jeho předcházení. Co je ageismus Ageismus můžeme definovat jako jakýkoli postoj, konání či institucionální strukturu, která podřizuje jedince nebo skupinu z důvodu věku (age = věk). V praxi tedy dochází k porušení rovných příležitostí, jedinci jsou diskriminováni na základě věku. V západní společnosti se často setkáváme s negativním nebo stereotypním vnímáním stárnoucích a starých jedinců, které se projevuje např. v jazyce, mediích a vtipech. Staří lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech Ageismus se významně liší od sexismu a rasismu, a to ze dvou důvodů: 1. věková klasifikace není stálá, mění se v průběhu jedincova života, je charakterizována souvislými změnami, zatímco ostatní klasifikace jako gender a rasa zůstávají (většinou) konstantní. 2. nikdo se nevyhne stárnutí, každý (pokud neumře v mladém věku) má zkušenosti s ageismem. Nerovnost založená na věku je pak také předmětem vývoje pozice jedince v aktu diskriminace se může v čase měnit: z diskriminujícího se může stát diskriminovaný. Ageismus není univerzální fenomén, tzn. že v jiných společnostech nemusí existovat. Velmi zjednodušeně se dá říci, že čím civilizovanější společnost, tím větší negativní postoje ke stáří (není tedy náhodou, že v USA je ageismus velkým problémem). V západní společnosti se na teoretické rovině hovoří o třech hlavních faktorech ovlivňujících negativní obraz stárnutí.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci.

Gender Centrum FSS MU Brno. Děkujeme všem partnerům a partnerkám projektu za možnost zveřejnění přeložených studií a další důležitou spolupráci. Gender Management Vybrané texty Gender Centrum FSS MU Brno V roce 2004 vydalo Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v rámci projektu "Gender management" podpořeného Nadací Open

Více

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Zdrženlivost zaměstnavatelů v zaměstnávání starších osob je trend, který je s ohledem na demografické změny české populace třeba řešit. Stárnutí evropské

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Rovné příležitosti do firem speciální vydání

Rovné příležitosti do firem speciální vydání Rovné příležitosti do firem speciální vydání Tento zpravodaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 04:: Rovné příležitosti v praxi 04:: Prostřednictvím našich

Více

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele

Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Jak získat rodiče a pečující osoby ZPÁTKY DO ZAMĚSTNÁNÍ? Aneb jak být dobrým zaměstnavatelem. Příručka pro zaměstnavatele Tato publikace vychází v rámci projektu OP LZZ Zpátky do zaměstnání, který je financován

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies MOŽNOSTI A BARIÉRY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE ZAJÍMAVÉ INFORMACE ÚKOLY 1 FLEXIBILITA

Více

DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA

DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA DIVERZITA (NEJEN) NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ VE FIREMNÍ PRAXI V ROZMANITOSTI JE SÍLA Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi V rozmanitosti je síla Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Aneta Masná Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Česká pošta rodičům a dětem

Česká pošta rodičům a dětem Česká pošta rodičům a dětem Od šoku k šoku - průvodce rodičovstvím Česká pošta rodičům a dětem Úvod Tato publikace vznikla v rámci projektu Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká

Více

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE zpracovaná v rámci projektu Poznejte své možnosti Tento materiál byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více