Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.0041."

Transkript

1 OBSAH Editorial...2 Spolupráce Vysoké školy obchodní a hotelové a Hotelové škol...3 Projekt ESF SYNERGIE 4IN...5 Nový studijní obor Vysoké školy obchodní a hotelové...8 Studenti VŠOH navštívili Gastronomický den AHR ČR mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové soutěžní workshop výsledků studentské vědecké a odborné činnosti Exkurze studentů VŠOH na mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA.. 22 Učte se cizí jazyky pořádně studujte v zahraničí HOTEL LEARNING BUSINESS ABROAD Šéfredaktor: Mgr. Hana Vovsová Redakce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Ing. Alena Klapalová,, RNDr. Jan Trávníček, Ing. Olga Kubová, Mgr. Petra Trunečková, Stanislav Chudáček Grafika obálky: DTP Tribun EU s.r.o. Sazba a typografie: DTP Tribun EU s.r.o. Vydavatel: Tribun EU s.r.o., Cejl 892/32, Brno Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Editorial Studium na Vysoké škole obchodní a hotelové musí být atraktivní Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, rád bych se k vám obrátil na začátku nového akademického roku a představil vám hlavní záměry, se kterými do něj chceme vstoupit. Nyní, kdy VŠOH byl akreditován nový bakalářský studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu je třeba věnovat pozornost dalším studijním oborům, o které chceme rozšířit naši studijní nabídku. V současné době je v akreditačním řízení bakalářský studijní obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch s důrazem na gastronomii. Dále chceme rozšiřovat nabídku bakalářských studijních oborů zaměřených na ekonomiku obchodu, logistiku v hotelnictví, marketinkové komunikace v hotelnictví, lázeňství a wellness. V rozpracování je také magisterský studijní obor Gastronomie a hotelnictví. Předložení návrhu magisterského studijního oboru Akreditační komisi bude záviset na počtu publikací našich vědeckopedagogických pracovníků vydaných pod hlavičkou VŠOH. Nabídka studijních oborů musí být pro studenty atraktivní, aby se absolventi bez problémů uplatnili na trhu práce. V oblasti výuky a vědeckovýzkumné práce musíme po našich pracovnících požadovat, aby byli konkurenceschopnými v celostátním měřítku. Proto je i z tohoto pohledu nutné s plnou vážností přistupovat k hodnocení dosažené vědeckopedagogické kvalifikace jednotlivých učitelů a jejich zapojení do vědeckovýzkumné práce. Existuje úzká provázanost mezi výsledky vědeckovýzkumné práce, dosaženou kvalifikací vědeckopedagogického sboru, ale i se zapojeností studentů do SVOČ. Vědecko-odborná činnost studentů je nedílnou součástí vědeckovýzkumné práce kateder umožňující zapojovat studenty do řešení prioritních úkolů kateder. Vhodným způsobem doplňuje výchovný a pedagogický proces, napomáhá rozvoji osobnosti a tvůrčího myšlení studentů a přispívá k osvojení základů tvůrčí vědecké a výzkumné práce. Zájem studentů o práci ve SVOČ je vyvolán především osobností učitele, ten jej musí umět iniciovat a podchytit. Věřím, že takové pedagogy i studenty na škole máme. K dalším důležitým úkolům bude i nadále patřit propagace školy. Předběžná i průběžná propagace vpravdě ofenzivně zviditelňuje naši vysokou školu u velmi širokého a významného okruhu osob i institucí a vzbuzuje zájem o studium na VŠOH. Musím však uvést, že naší nejlepší propagací jsou úspěchy našich absolventů v praxi a výsledky vědecké a výzkumné práce našich vědeckopedagogických pracovníků. Dámy a pánové, kromě těchto nejdůležitějších věcí nás čeká řada dalších úkolů. Věřím, že společnými silami se nám podaří je splnit. Přeji Vám hodně sil a chuti do naší společné práce, hodně úspěchů se započatými projekty, studentům přeji hodně zdaru ve studiu a všem nám tvůrčí a dynamické prostředí. Prof. Ing. Ignác HOZA, CSc., Dr.h.c. prorektor pro rozvoj VŠOH 2

3 Spolupráce Vysoké školy obchodní a hotelové a Hotelové školy Hotelová škola Brno a Vysoká škola obchodní a hotelová jsou dvě samostatné školy, které však spolu úzce a s úspěchem již několik let spolupracují. Jen namátkou stojí za uvedení bližší spolupráce následující akce: Lidová strava Moravy a 20. století, shlédnout rozmanité kameninové formy na bábovky, porovnat historické a současné kuchyňské náčiní a ochutnat koláčky dle starého moravského receptu. Studenti a učitelé obou hotelových škol oslovili i své příbuzné a zapůjčili nám z domácích sbírek cenné artefakty. Výstava vznikla jakou součást projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ) Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové. Exkurze studentů Hotelové školy po Vysoké škole obchodní a hotelové výstava Lidová strava Moravy V rámci prezentace Hotelové školy a Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně se dne 2. prosince 2011 uskutečnila výstava Lidová strava Moravy. Cílem bylo seznámit návštěvníky s gastronomickými artefakty minulých století, které používaly naše babičky a prababičky. Zájemci mohli prolistovat kuchařské rubriky společenských časopisů z přelomu 19. V rámci konference, kterou pořádala Hotelová škola u příležitosti seznámení studentů a veřejnosti s výstupy z projektu Inovace jazykového vzdělávání Hotelové školy Brno, byla žákům Hotelové školy představena také Vysoká škola obchodní a hotelová. Seznámení středoškoláků s vysokoškolským prostředím se ujal mediátor VŠOH, doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Poutavou formou jim přiblížil možnosti, které vysokoškolské 3

4 studium poskytuje. Ať už jde o výhody statutu studenta, poznání odlišné formy výuky než na střední škole a samozřejmě zvýšení si úrovně vlastního vzdělání a tím také kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. Hotelnictví a cestovní ruch jsou rychle se rozvíjející obory, proto je výuka založena na interpretaci nejnovějších poznatků. Zdůraznil však také povinnosti, které musí student vysoké školy plnit, především důsledné věnování se studiu a získávání informací a vědomostí o studovaném oboru nejen z přednášek a seminářů, ale také z praxe, a to nejen z povinné, kterou musí studenti absolvovat. Běh na limču Běh na limču Žáci Hotelové školy v Brně se s vysokoškoláky a s prostředním vysoké školy pravidelně setkávají také při pořádání akce s názvem Běh na limču. Jde o sportovní událost, která prověří orientační smysl jejích účastníků. Úkolem je doběhnout z místa startu, kterým je budova Vysoké školy obchodní a hotelové, do cíle restaurant a hotel Myslivna. Trasa vede nejprve městským sídlištěm, poté stoupá rekultivovaným lesoparkem až do cíle. doc. Mgr. Peter Stoličný se studenty Hotelové školy Žáci střední školy, především 3. a 4. ročníků, projevili o informace o studiu velký zájem. Jistě jim pomohly při rozhodování, zda se na vysokou školu přihlásit. Zatím proběhly dva ročníky Běhu na limču, oba s hojnou účastí studentů vysoké i střední školy. Doufáme, že třetí ročník 2012 proběhne ve stejné pohodě a sportovním duchu jako oba předchozí a že studenti střední a vysoké školy se budou vzájemně setkávat i při dalších příležitostech. 4

5 Projekt ESF SYNERGIE 4IN rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Cíle projektu: Cílem je zkvalitnění výuky dle současných trendů, prohloubení diverzifikace VŠOH a posílení její národní i mezinárodní pozice. Nástrojem jsou 4 KA: INovace edukačních nástrojů, INternacionalizace výukového procesu, INiciace meziuniverzitní spolupráce a projektové výuky a INtegrace požadavků znalostní ekonomiky do zvyšování kompetencí akademických pracovníků. Prvním cílem je INOVACE, modernizace a multimedializace výukového procesu - zejména vybavení učeben, kabinetů, inovování serverů a zpřístupnění nových technologií bezkontaktních forem výuky (streamování přednášek a videopřenosy). Informační báze VŠOH posílí nákup postrádaných odborných učebnic a pořízení přístupu elektronickým informačním zdrojům. Druhý cíl představuje INTERNACIO- NALIZACI výukového procesu směrem k podpoře výuky v cizích jazycích a propojení multilingválního přístupu s podnikatelským prostředím. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou stáže studentů i akademic- kých pracovníků v zahraničních firmách, umožňující transferabilitu know-how do výuky VŠOH, mezinárodní konference, účast na veletrzích VŠ a nové předměty v AJ. Třetí cílem je INICIACE vzniku mezioborových studií. Budou inovovány stávající předměty směrem k projektovému pojetí. Vznikne nový průřezový (interdisciplinární) předmět s odborníky z jiných pracovišť a z praxe a unikátní meziuniverzitní terénní kurz. Čtvrtý cíl představuje INTEGRACI požadavků znalostní ekonomiky do výukového procesu prostřednictvím doplňkového zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, zejména v oblasti soft-skills. Klíčové aktivity projektu 1. KLÍČOVÁ AKTIVITA Inovace studijního programu - Modernizace didaktických a edukačních nástrojů a diverzifikace výukového procesu Jádrem KA je multimedializace výuky. Vybavení kabinetů pedagogů, prezentační techniku 5 poslucháren a multimediálního kabinetu doplní nejmodernější technologie dle současných standardů a notebooky pro CS studentů. Modernizace a multimedializace výukového procesu umožní bezkontaktní edukaci (videokonference, nahrávání či přenášení přednášek dostupných tak studentům on-line). Zvýší se efektivita a komfort výuky, zejména u kombinovaného studia. 5

6 Informační zdroje doplní postrádaná zahraniční literatura do informačního centra a knihovny VŠOH z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Dle požadavků znalostní ekonomiky na ICT gramotnost bude pořízen přístup k elektronickým informačním zdrojům (tři fulltextové databáze typu ProQuest). Portfolio technologických inovací, pořízení knih a fulltextových EIZ a sledování a řízení kvality studijních programů inovuje slabé stránky výukového procesu akreditovaného studijního bakalářského programu. 2. Klíčová aktivita Internacionalizace výukového procesu v rámci inovace studijního programu V rámci této klíčové aktivity dojde k rozšíření výuky v cizích jazycích, proběhnou zahraniční stáže CS studentů a ak. pracovníků a účast zástupce VŠOH na mezinárodních veletrzích vysokých škol. Všechny tyto aktivity přispějí k diverzifikaci vzdělávacího systému profesně orientovaného bakalářského studijního programu. KA rozšiřuje internacionalizaci a mobilitu nad rámec pokrytý programem ERASMUS. Během pracovních stáží u zahraničních podnikatelských subjektů získají CS studentů a ak. pracovníků soft skills z mezinárodního prostředí. Recipročně VŠOH kvalitativně posílí lidské zdroje, získá mezinárodní zkušenosti uplatnitelné ve výuce, zvýší erudici ak. pracovníků skrze unikátní zkušenosti zahraniční praxe a podpoří uplatnitelnost absolventů v praxi. Výběr kandidátů provede dle přihlášek interní komise VŠOH. V rámci KA vznikne 8 volitelných předmětů v jazyce anglickém, s cílem rozšířit jazykovou vybavenost studentů. Zahraniční (vnější) studenti tak mohou absolvovat předměty v AJ. Každý do rozvrhu implementovaný předmět doprovodí nový studijní text v AJ (recenzovaný, s jazykovou korekturou). 3. Klíčová aktivita INiciace vzniku mezioborových studií - spolupráce vysokých škol a relevantních partnerů Akceleruje meziuniverzitní přesahy a výměnu informací mezi univerzitami, dosud ve výuce na VŠOH postrádané. Nástrojem jsou 2 inovované a 2 nové předměty s důrazem na projektové pojetí, meziuniverzitní přesahy a horizontální téma udržitelného rozvoje. Existující předměty Cestovní ruch a udržitelný rozvoj (CRUR) pro prezenční a CRUR pro kombinované studium obohatí meziuniverzitní přesah v podobě odborníka aplikujícího projektový přístup, tj. koordinátora meziuniverzitní projektové výuky. Vzniknou 2 unikátní předměty. Blok interdisciplinárních studií nabídne unikátní přednášky odborníků z jiných pracovišť a z praxe. CS studentů získá interdisciplinární průřez širších souvislostí cestovního ruchu. Druhý nový předmět je Meziuniverzitní terénní kurz udržitelného cestovního ruchu, aplikující teoretické poznatky při meziuniverzitní kooperaci studentů VŠOH se studenty Regionálního rozvoje a podnikání (MENDELU Brno). Výuku obohatí využití tabletů (10 ks) 6

7 pro terénní výuku a GPS přístrojů (10 ks) pro lokalizaci a mapování v terénu. Inovované a nově vytvořené předměty se prostřednictvím problémového řešení konkrétních situací z praxe s využitím meziuniverzitních přesahů přiblíží realitě trhu práce a zvýší zkušenosti a uplatnitelnost CS studentů. - management cestovního ruchu - F+B management - metodika práce průvodce 4. Klíčová aktivita Integrace požadavků znalostní ekonomiky a zvyšování kompetencí akademických pracovníků Saturace cílů znalostní ekonomiky je klíčovým předpokladem uplatnitelnosti studentů na trhu práce. Z toho důvodu se KA soustředí na zvyšování odborných kompetencí ak. pracovníků, kteří následně nabyté dovednosti a znalosti využijí při výuce studentů bakalářského studijního programu. Vzhledem k tomu, že na škole působí experti z různých oblastí vědy vyžadujících rozvoj hlubších dovedností v oblasti praktického business managementu, podstoupí dva akademičtí pracovníci (dle interního výběrového řízení) dvouleté soustavné zvyšování kvalifikace v této oblasti. Požadavky znalostní ekonomiky akcentují tzv. měkké dovednosti (soft skills). Tyto dovednosti jsou klíčové zejména u manažerských předmětů a předmětů vyžadujících jiné než kodifikovatelné znalosti: - diplomový seminář (prezentační schopnosti), - projektový management - strategický management - personální management - management hotelů Schůzka projektového týmu Každý z vyučujících daného předmětu (vždy 1 osoba) projde komplexním dvoudenním kurzem zaměřeným na měkkou dovednost. Zaměření kurzů bude vybráno s ohledem na preference vyučujících. Současný stav projektu probíhá práce na výběrových řízeních na inovace v oblasti software a hardware, vyučující připravují 4 předměty v anglickém jazyce na zimní semestr 2012, formuje se koncepce evaluace výukového procesu, probíhá hledání a síťování zahraničních partnerů pro zahraniční stáže, připravuje se pilotáž meziuniverzitní terénní výuky, hledáme vhodné dodavatele školení akademických pracovníků. 7

8 Nový studijní obor Vysoké školy obchodní a hotelové Od akademického roku 2012/2013 přijímá Vysoká škola obchodní a hotelová studenty do 1. ročníku nového studijního oboru MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A CES- TOVNÍHO RUCHU. Podmínky přijímacího řízení: - podmínkou pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání - podání přihlášky elektronickou formou prostřednictvím webových stránek Kombinovaná forma výuky Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční a distanční formy studia. Studenti této formy studia získají během studia tytéž znalosti jako studenti prezenční formy studia. Výuka bude probíhat rozdílným způsobem. Bude sestávat z prezenční výuky a samostudia. Prezenční část výuky bude nabývat formy soustředění (tutoriálu). Soustředění budou kombinací přednášek, cvičení a konzultací v závislosti na povaze vyučovaného předmětu. Na soustředění nebude odpřednášena či procvičena celá látka. Student bude upozorněn na problémové okruhy, které látka obsahuje, a tyto budou podrobněji vysvětleny a procvičeny. Soustředění zároveň poslouží pro studenta jako konzultace. Student zde bude mít možnost osobně konzultovat nejasnosti související s probíranou látkou a problémy související se zpracováním individuálních prací studentů, které jim byly zadány vyučujícím předmětu. Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části látky formou samostudia. Za tímto účelem budou pro studenty k dispozici studijní opory. Studijní opory bude mít student k dispozici v elektronické formě na vnitřním informačním systému vysoké školy (e-learningu). Tato forma studijní opory je velmi praktická a umožňuje operativní zásahy vyučujícího do vystavených materiálu a jejich aktualizaci v souvislosti s reálným vývojem (změny legislativy, doplnění literatury atd.). Studijní opory poslouží jako průvodce studiem a napomohou studentovi zvládnout a správně pochopit látku při samostudiu. Studijní opory ke každému předmětu budou obsahovat názorný návod, jak v průběhu semestru v daném předmětu pracovat a jak postupovat, aby studenti látku zvládli a správně pochopili. Studijní opory budou obsahovat nejen výklad látky, která bude probíraná na jednotlivých soustředěních, a odkaz na literaturu, z níž je možno látku pro lepší pochopení nastudovat, ale také názorné příklady k procvičení. Na těchto příkladech si studenti zvládnutí látky ověří. Studentům budou k dispozici také různé multimediální pomůcky v závislosti na typu vyučovaného předmětu. Multimedi- 8

9 V rámci nového studijního oboru se vyučují následující předměty: 1. semestr Makroekonomie Právo v podnikání Management hotelnictví a cestovního ruchu Aplikovaná matematika Cizí jazyk I Světová ekonomika se zaměřením na EU Technologie přípravy pokrmů 2. semestr Mikroekonomie Výživa a hygiena Geografie cestovního ruchu Informační a rezervační systémy Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějiny kultury Ekonomika výživy Odborná praxe v délce 2 týdnů 3. semestr Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu Strategický management Cizí jazyk I Cizí jazyk II Účetnictví a daně Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu 4. semestr Food and beverage management Doprava a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu Cizí jazyk I Cizí jazyk II Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu Mediální komunikace ve službách Oborná praxe v délce 2 týdnů 5. semestr Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruchu Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu Diplomový seminář Cizí jazyk II Cestovní ruch a udržitelný rozvoj Lázeňské a wellness služby 6. semestr Destinační management Animace v hotelnictví a cestovním ruchu Bakalářská práce Odborná praxe v délce 4 týdnů Studium je realizováno formou prezenční a kombinovanou. Cíle studia vycházejí z koncepčních materiálů Evropské unie, České republiky a Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 9

10 ální pomůcky budou nabývat formy autokorekčních testů vystavených na e-learningu, audiovizuálních záznamů a prezentací z přednášek. Tyto poslouží k lepšímu zvládnutí látky. Znalosti studenta a jeho zvládnutí látky bude v průběhu semestru prověřováno prostřednictvím potů. Poty jsou písemné úkoly zadávané vyučujícím. Poty se budou lišit dle povahy vyučovaného předmětu. Ke komunikaci studenta s vyučujícím budou sloužit jednak soustředění, na kterých budou studentům zodpovídány dotazy, jednak elektronická komunikace s vyučujícím. Profilující předměty studijního oboru: Management hotelnictví a cestovního ruchu, Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu, Destinační management, Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu, Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu, Výživa a hygiena; dále: Makroekonomie a Mikroekonomie. - zápočet pro cizí jazyky, které jsou vyučovány formou seminářů, výuka cizích jazyků je v příslušném semestru zakončena zkouškou - klasifikovaný zápočet pro předměty, které jsou vyučovány formou seminářů, pedagog studenty během úvodní hodiny informuje, jaké požadavky musí student splnit pro získání klasifikovaného zápočtu - kolokvium pro předměty, které se vyučují formou přednášek. Průběh kolokvia stanoví vyučující. Obvykle kolokviu probíhá následovně: vyučující si pozve 3-4 studenty, kterým pokládá otázky z daného předmětu. Studenti jsou následně hodnoceni na základě svých odpovědí. Studijní plány pro zimní semestr 2012/2013 studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu. Způsob zakončení jednotlivých předmětů v oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu: - zápočet + - pro předměty, které jsou vyučovány formou přednášek i seminářů platí zakončení formou zápočtu a zkoušky (pedagog studenty během úvodní hodiny informuje, jaké požadavky musí student splnit pro získání zápočtu a zkoušky) 10

11 Obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu Prezenční studium ZS 2012/2013 Časový plán Ročník : I. Semestr : 1. Název předmětu Rozsah a struktura výuky Kredity Způsob zakončení Povinné předměty Makroekonomie 4 (2/2) 5 zápočet, w Právo v podnikání 4 (2/2) 5 zápočet, Management hotelnictví a cestovního ruchu 4 (2/2) 5 zápočet, Aplikovaná matematika 4 (2/2) 5 zápočet, Cizí jazyk I. (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Povinně volitelné předměty Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Technologie přípravy pokrmů Vyučující (přednášející) prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Eva Lukášková, JUDr. David Sehnálek, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. Ing. Marek Záboj, Ph.D Mgr. Tomáš Jeřábek 2 (0/2) 2 zápočet A PhDr. Alena Svobodová N Mgr. Helena Marešová 2 (2/0) 3 kolokvium Ing. Eva Lukášková, 2 (0/2) 3 klasifikovaný zápočet Celkem doc. Ing. Jan Hrabě, Mgr. Tomáš Ulbrich, Volitelné předměty Psaní odborných prací 2 (0/2) 3 zápočet, Mgr. Tomáš Ulbrich, 11

12 Geographical Informations Systems/AJ Gastronomy-basics, trends and news 2 (0/2) 3 zápočet, 2 (0/2) 3 zápočet, Káva a její příprava 2 (0/2) 3 zápočet, RNDr. Jakub Trojan Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu Kombinované studium ZS 2012/2013 Časový plán Ročník : I. Semestr : 1. Název předmětu Rozsah a struktura výuky Kredity Způsob zakončení Povinné předměty Makroekonomie 16 5 zápočet, Právo v podnikání 16 5 zápočet, Management hotelnictví a cestovního ruchu 16 5 zápočet, Aplikovaná matematika 16 5 zápočet, Cizí jazyk I. (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Povinně volitelné předměty Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Vyučující (přednášející) prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. JUDr. David Sehnálek, doc. Ing. Darina Eliašová Mgr. Tomáš Jeřábek 12 2 zápočet A PhDr. Alena Svobodová N Mgr. Helena Marešová 12 3 kolokvium Ing. Eva Lukášková, 12

13 Technologie přípravy pokrmů 12 3 klasifikovaný zápočet Celkem doc. Ing. Jan Hrabě, Mgr. Tomáš Ulbrich, Volitelné předměty Psaní odborných prací 12 3 zápočet, Gastronomy-basics, trends and news 12 3 zápočet, Káva a její příprava 12 3 zápočet, Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Nový studijní obor slučuje dva původní studijní obory Management hotelnictví a Management cestovního ruchu do jednoho celku. Student se může profilovat na cestovní ruch nebo na hotelnictví prostřednictvím volitelných předmětů. Volitelné předměty zahrnují nejen teorii, ale také praxi např. předmět Bar a jeho provoz umožní studentům proniknout do tajů míchání nápojů, sestavení nápojového lístků a správného přístupu barmana. Předmět Káva a její příprava se zaměřuje jak na teoretické informace o druzích kávy, přípravy kávy, tak na praktickou stránku, kdy si studenti vyzkouší vaření, přípravu a zdobení kávy. Z oboru cestovního ruchu jsou studentům nabízeny např. předměty Metodika práce průvodce a Krajina v cestovním ruchu, kde studenti získávají povědomí o tom, jak krajina ovlivňuje cestovní ruch a cestovní ruch naopak krajinu. 13

14 Státní závěrečná Státní závěrečnou zkoušku student vykonává ve třetím ročníku a po jejím úspěšném absolvování získává titul bakalář (Bc.) a dodatek k diplomu v cizím jazyce. Struktura státní závěrečné zkoušky: 1. Vybraná témata profilových odborných předmětů: Management hotelnictví a cestovního ruchu Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu Destinační management Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu Výživa a hygiena 2. Ekonomie: Makroekonomie Mikroekonomie 3. Obhajoba bakalářské práce. Studenti VŠOH navštívili Gastronomický den AHR ČR Místo konání: Zámek Mikulov, Kongresový sál - Zámek 1, Mikulov Den konání: 31. květen 2012 Účastníci: - doprovod za VŠOH: Mgr. Ulbrich Tomáš, Ing. Belešová Stanislava, - zástupci z prvního ročníku: Anselmi David, Hladká Lucia, Chudáček Stanislav, Krmíček Milan, Vavríková Jana Úvod Dne 31. Května 2012 proběhl Gastronomický den, který pořádala Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Této akce se účastnilo téměř 50 hostů. Vysoká škola obchodní a hotelová z Brna přijala pozvání od AHR ČR vstupné měli zástupci z řad studentů i doprovod zdarma. Témata byla různá samozřejmě všechna se točila kolem gastronomie. Konferencí prováděl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek. Průběh Gastronomického dne AHR ČR: : Zahájení a přivítání provedl Rostislav Koštial, starosta města Mikulov : Přednášku na téma Gastronomie jako podpora cestovního ruchu - přednesla Ing. Barbora Vojtová, zástupkyně CzechTourismu : Zajímavou přednášku do 14

15 historie na téma Víno a hostiny na evropských dvorech přednesl Bohumil Vurm, spisovatel a spoluautor výstavy Víno napříč staletími : V další přednášce Trendy v gastronomii exceloval Tomáš Konopka, z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky : Kuchař Jan Horký, oceněn různými medailemi a kuchař hotelu Imperial v Praze vyprávěl zážitky ze zahraničí : Přestávka, během níž mohli hosté ochutnat dezerty a různé kávy : Zákony jsou, byly a budou a na toto téma přednesla svoji přednášku Klára Zachariášová (AHR CR) : Jak si představuje vývoj trhu v pivovarnictví, nám přednesl Libor Vávra (Pivovary Staropramen a.s.) : Proběhla prezentace dodavatelů a sponzorů : Společný oběd. Během celého dne měli studenti příležitost s vyučujícími neformálně prodiskutovat nejen témata, kterými se Gastronomický den zabýval, ale i témata s touto problematikou spojená. Do diskuze byl také během přestávky přizván i přednášející kuchař Tomáš Konopka, kterého se studenti i vyučující VŠOH ptali například na záležitosti rychlé kuchyně, zeleniny u pokrmů či dle jakých kritérií by měla restaurace prezentovat název jídla. Studenti shodně naznali, že tato diskuze společně s přednáškou, kterou Tomáš Konopka vedl, byla z celého dne nejzajímavější a splnila očekávání, díky nimž na Gastronomický den šli. Dále byla zařazena přednáška Bohumila Vur- ma Víno a hostiny na evropských dvorech. Po přednáškách proběhl společný oběd, kde volba pokrmů probíhala formou švédského stolu. Na výběr byly například těstoviny s masovou směsí, pečený losos, vepřové maso s houbovou omáčkou. Skvělá byla krémová kuřecí polévka s krutony a zákusek na závěr. Jídlo bylo neustále doplňováno, takže si každý mohl vzít, nač měl chuť. Po obědě využili studenti i doprovod hodinového volna, prohlédli si nádvoří zámku a šli se projít na náměstí. V půl čtvrté proběhlo za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška slavnostní otevření výstavy Víno napříč staletími, kde mohli studenti shlédnout výstavu a degustovat různé druhy vín; akce byla doplněna grilováním selete a cimbálovou muzikou. Závěrečné hodnocení Jsem velice rád, že nám bylo umožněno se zúčastnit této školní akce a to hned ze tří 15

16 důvodů. Prvním z nich je bližší seznámení se s tématem gastronomie je a bude vždy aktuální; studenti managementu hotelnictví je získání kontaktů na každé konferenci, kterou škola pořádá, mají studenti možnost blíže se seznámit s přednášejícími což také aktivně činí a díky tomu mohou později v budoucnu těchto kontaktů využít. A posledním důvodem je bližší poznání se s vyučujícími. Přeci jen, každému jsou pedagogové hned sympatičtější, když se o nich dozví některé bližší informace, které se samozřejmě v běžném školním prostředí nemají šanci dozvědět. Zatím každá akce, kterou naše škola pořádala, byla pro studenty přínosem a ani tato akce se nevymykala z obvyklých standardů. Doufám a těším se, že i příští akce bude probíhat v takovémto duchu! Stanislav Chudáček pomocná vědecká síla VŠOH Brno; student 1. ročníku bakalářského studia, obor MCR získali užitečné informace do praxe a studenti managementu cestovního ruchu zase získali informace, které mohou využít i individuálně v soukromí. Dalším důvodem 16

17 5. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové Již 5. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně na téma Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví se uskutečnila 3. května 2012 pod záštitou pana Ing. Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky a prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje. Na 150 účastníků konference z České republiky, Slovenska, Polska, Velké Británie a Uzbekistánu přivítal moderátor první části plenárního zasedání prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. a prorektorka pro vzdělávací činnosti paní Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Úspěšné konání konference účastníkům popřála i Ing. Jana Drápalová, starostka městské části Brno Nový Lískovec, jedné ze dvou městských částí, kde škola sídlí. V tomto roce se konference výrazně dotkla subjektů aktivních v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Jak vyplývá z tématu konference, jde o schopnost vyrovnat se anebo překonat konkurenci. Cestovní ruch a s ním související hotelnictví a gastronomie přitom představují poněkud specifický sektor. Na rozdíl od fyzických produktů a jiných oblastí poskytování služeb je totiž konkurenceschopnost v tomto sektoru ovlivňována součinností či spolupůsobením mnoha faktorů, které jsou často i nezávislé na možnostech a zdrojích jednotlivých subjektů. Na to reagoval i cíl konference, který měl podnítit odbornou debatu jak praktiků, tak teoretiků z akademické sféry a prezentovat zkušenosti, poznatky, nápady, ale i problémy, se kterým se setkávají ve své praxi. Téma konference tak navázalo na témata konferencí z předchozích let, věnovaným zkušenostem z nejlepší praxe, lidským zdrojům, či otázkám partnerství. Návštěvníci konference Vysoké školy obchodní a hotelové Konference se zúčastnila řada špičkových odborníků z praxe podnikové, organizační i akademické. V plenárním zasedání vystoupila jako první vedoucí Kanceláře strategie města Kanceláře primátora města Brna dr. Ing. Marie Zezůlková. Ve svém příspěvku poukázala na důležitost práce s image a se značkou pro konkurenceschopnost destinace na příkladu změny image Brna z města textilního a strojírenského průmyslu na 17

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura

Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Co přináší projekt IKLIM? informační brožura Josef Zelenka a kol. Projekt IKLIM Úvod Vážené kolegyně,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

BRNO. nabídka spolupráce

BRNO. nabídka spolupráce BRNO nabídka spolupráce 2 4 5 6 8 10 13 14 BEST board of european students of technology BEST Brno local best group brno VUT vysoké učení technické v brně EBEC european BEST engineering competition historie

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více