Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.0041."

Transkript

1 OBSAH Editorial...2 Spolupráce Vysoké školy obchodní a hotelové a Hotelové škol...3 Projekt ESF SYNERGIE 4IN...5 Nový studijní obor Vysoké školy obchodní a hotelové...8 Studenti VŠOH navštívili Gastronomický den AHR ČR mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové soutěžní workshop výsledků studentské vědecké a odborné činnosti Exkurze studentů VŠOH na mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA.. 22 Učte se cizí jazyky pořádně studujte v zahraničí HOTEL LEARNING BUSINESS ABROAD Šéfredaktor: Mgr. Hana Vovsová Redakce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Ing. Alena Klapalová,, RNDr. Jan Trávníček, Ing. Olga Kubová, Mgr. Petra Trunečková, Stanislav Chudáček Grafika obálky: DTP Tribun EU s.r.o. Sazba a typografie: DTP Tribun EU s.r.o. Vydavatel: Tribun EU s.r.o., Cejl 892/32, Brno Tento časopis vznikl v rámci projektu Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Editorial Studium na Vysoké škole obchodní a hotelové musí být atraktivní Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, rád bych se k vám obrátil na začátku nového akademického roku a představil vám hlavní záměry, se kterými do něj chceme vstoupit. Nyní, kdy VŠOH byl akreditován nový bakalářský studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu je třeba věnovat pozornost dalším studijním oborům, o které chceme rozšířit naši studijní nabídku. V současné době je v akreditačním řízení bakalářský studijní obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch s důrazem na gastronomii. Dále chceme rozšiřovat nabídku bakalářských studijních oborů zaměřených na ekonomiku obchodu, logistiku v hotelnictví, marketinkové komunikace v hotelnictví, lázeňství a wellness. V rozpracování je také magisterský studijní obor Gastronomie a hotelnictví. Předložení návrhu magisterského studijního oboru Akreditační komisi bude záviset na počtu publikací našich vědeckopedagogických pracovníků vydaných pod hlavičkou VŠOH. Nabídka studijních oborů musí být pro studenty atraktivní, aby se absolventi bez problémů uplatnili na trhu práce. V oblasti výuky a vědeckovýzkumné práce musíme po našich pracovnících požadovat, aby byli konkurenceschopnými v celostátním měřítku. Proto je i z tohoto pohledu nutné s plnou vážností přistupovat k hodnocení dosažené vědeckopedagogické kvalifikace jednotlivých učitelů a jejich zapojení do vědeckovýzkumné práce. Existuje úzká provázanost mezi výsledky vědeckovýzkumné práce, dosaženou kvalifikací vědeckopedagogického sboru, ale i se zapojeností studentů do SVOČ. Vědecko-odborná činnost studentů je nedílnou součástí vědeckovýzkumné práce kateder umožňující zapojovat studenty do řešení prioritních úkolů kateder. Vhodným způsobem doplňuje výchovný a pedagogický proces, napomáhá rozvoji osobnosti a tvůrčího myšlení studentů a přispívá k osvojení základů tvůrčí vědecké a výzkumné práce. Zájem studentů o práci ve SVOČ je vyvolán především osobností učitele, ten jej musí umět iniciovat a podchytit. Věřím, že takové pedagogy i studenty na škole máme. K dalším důležitým úkolům bude i nadále patřit propagace školy. Předběžná i průběžná propagace vpravdě ofenzivně zviditelňuje naši vysokou školu u velmi širokého a významného okruhu osob i institucí a vzbuzuje zájem o studium na VŠOH. Musím však uvést, že naší nejlepší propagací jsou úspěchy našich absolventů v praxi a výsledky vědecké a výzkumné práce našich vědeckopedagogických pracovníků. Dámy a pánové, kromě těchto nejdůležitějších věcí nás čeká řada dalších úkolů. Věřím, že společnými silami se nám podaří je splnit. Přeji Vám hodně sil a chuti do naší společné práce, hodně úspěchů se započatými projekty, studentům přeji hodně zdaru ve studiu a všem nám tvůrčí a dynamické prostředí. Prof. Ing. Ignác HOZA, CSc., Dr.h.c. prorektor pro rozvoj VŠOH 2

3 Spolupráce Vysoké školy obchodní a hotelové a Hotelové školy Hotelová škola Brno a Vysoká škola obchodní a hotelová jsou dvě samostatné školy, které však spolu úzce a s úspěchem již několik let spolupracují. Jen namátkou stojí za uvedení bližší spolupráce následující akce: Lidová strava Moravy a 20. století, shlédnout rozmanité kameninové formy na bábovky, porovnat historické a současné kuchyňské náčiní a ochutnat koláčky dle starého moravského receptu. Studenti a učitelé obou hotelových škol oslovili i své příbuzné a zapůjčili nám z domácích sbírek cenné artefakty. Výstava vznikla jakou součást projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ ) Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové. Exkurze studentů Hotelové školy po Vysoké škole obchodní a hotelové výstava Lidová strava Moravy V rámci prezentace Hotelové školy a Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně se dne 2. prosince 2011 uskutečnila výstava Lidová strava Moravy. Cílem bylo seznámit návštěvníky s gastronomickými artefakty minulých století, které používaly naše babičky a prababičky. Zájemci mohli prolistovat kuchařské rubriky společenských časopisů z přelomu 19. V rámci konference, kterou pořádala Hotelová škola u příležitosti seznámení studentů a veřejnosti s výstupy z projektu Inovace jazykového vzdělávání Hotelové školy Brno, byla žákům Hotelové školy představena také Vysoká škola obchodní a hotelová. Seznámení středoškoláků s vysokoškolským prostředím se ujal mediátor VŠOH, doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Poutavou formou jim přiblížil možnosti, které vysokoškolské 3

4 studium poskytuje. Ať už jde o výhody statutu studenta, poznání odlišné formy výuky než na střední škole a samozřejmě zvýšení si úrovně vlastního vzdělání a tím také kvalifikace pro uplatnění na trhu práce. Hotelnictví a cestovní ruch jsou rychle se rozvíjející obory, proto je výuka založena na interpretaci nejnovějších poznatků. Zdůraznil však také povinnosti, které musí student vysoké školy plnit, především důsledné věnování se studiu a získávání informací a vědomostí o studovaném oboru nejen z přednášek a seminářů, ale také z praxe, a to nejen z povinné, kterou musí studenti absolvovat. Běh na limču Běh na limču Žáci Hotelové školy v Brně se s vysokoškoláky a s prostředním vysoké školy pravidelně setkávají také při pořádání akce s názvem Běh na limču. Jde o sportovní událost, která prověří orientační smysl jejích účastníků. Úkolem je doběhnout z místa startu, kterým je budova Vysoké školy obchodní a hotelové, do cíle restaurant a hotel Myslivna. Trasa vede nejprve městským sídlištěm, poté stoupá rekultivovaným lesoparkem až do cíle. doc. Mgr. Peter Stoličný se studenty Hotelové školy Žáci střední školy, především 3. a 4. ročníků, projevili o informace o studiu velký zájem. Jistě jim pomohly při rozhodování, zda se na vysokou školu přihlásit. Zatím proběhly dva ročníky Běhu na limču, oba s hojnou účastí studentů vysoké i střední školy. Doufáme, že třetí ročník 2012 proběhne ve stejné pohodě a sportovním duchu jako oba předchozí a že studenti střední a vysoké školy se budou vzájemně setkávat i při dalších příležitostech. 4

5 Projekt ESF SYNERGIE 4IN rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Cíle projektu: Cílem je zkvalitnění výuky dle současných trendů, prohloubení diverzifikace VŠOH a posílení její národní i mezinárodní pozice. Nástrojem jsou 4 KA: INovace edukačních nástrojů, INternacionalizace výukového procesu, INiciace meziuniverzitní spolupráce a projektové výuky a INtegrace požadavků znalostní ekonomiky do zvyšování kompetencí akademických pracovníků. Prvním cílem je INOVACE, modernizace a multimedializace výukového procesu - zejména vybavení učeben, kabinetů, inovování serverů a zpřístupnění nových technologií bezkontaktních forem výuky (streamování přednášek a videopřenosy). Informační báze VŠOH posílí nákup postrádaných odborných učebnic a pořízení přístupu elektronickým informačním zdrojům. Druhý cíl představuje INTERNACIO- NALIZACI výukového procesu směrem k podpoře výuky v cizích jazycích a propojení multilingválního přístupu s podnikatelským prostředím. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou stáže studentů i akademic- kých pracovníků v zahraničních firmách, umožňující transferabilitu know-how do výuky VŠOH, mezinárodní konference, účast na veletrzích VŠ a nové předměty v AJ. Třetí cílem je INICIACE vzniku mezioborových studií. Budou inovovány stávající předměty směrem k projektovému pojetí. Vznikne nový průřezový (interdisciplinární) předmět s odborníky z jiných pracovišť a z praxe a unikátní meziuniverzitní terénní kurz. Čtvrtý cíl představuje INTEGRACI požadavků znalostní ekonomiky do výukového procesu prostřednictvím doplňkového zvyšování kvalifikace akademických pracovníků, zejména v oblasti soft-skills. Klíčové aktivity projektu 1. KLÍČOVÁ AKTIVITA Inovace studijního programu - Modernizace didaktických a edukačních nástrojů a diverzifikace výukového procesu Jádrem KA je multimedializace výuky. Vybavení kabinetů pedagogů, prezentační techniku 5 poslucháren a multimediálního kabinetu doplní nejmodernější technologie dle současných standardů a notebooky pro CS studentů. Modernizace a multimedializace výukového procesu umožní bezkontaktní edukaci (videokonference, nahrávání či přenášení přednášek dostupných tak studentům on-line). Zvýší se efektivita a komfort výuky, zejména u kombinovaného studia. 5

6 Informační zdroje doplní postrádaná zahraniční literatura do informačního centra a knihovny VŠOH z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Dle požadavků znalostní ekonomiky na ICT gramotnost bude pořízen přístup k elektronickým informačním zdrojům (tři fulltextové databáze typu ProQuest). Portfolio technologických inovací, pořízení knih a fulltextových EIZ a sledování a řízení kvality studijních programů inovuje slabé stránky výukového procesu akreditovaného studijního bakalářského programu. 2. Klíčová aktivita Internacionalizace výukového procesu v rámci inovace studijního programu V rámci této klíčové aktivity dojde k rozšíření výuky v cizích jazycích, proběhnou zahraniční stáže CS studentů a ak. pracovníků a účast zástupce VŠOH na mezinárodních veletrzích vysokých škol. Všechny tyto aktivity přispějí k diverzifikaci vzdělávacího systému profesně orientovaného bakalářského studijního programu. KA rozšiřuje internacionalizaci a mobilitu nad rámec pokrytý programem ERASMUS. Během pracovních stáží u zahraničních podnikatelských subjektů získají CS studentů a ak. pracovníků soft skills z mezinárodního prostředí. Recipročně VŠOH kvalitativně posílí lidské zdroje, získá mezinárodní zkušenosti uplatnitelné ve výuce, zvýší erudici ak. pracovníků skrze unikátní zkušenosti zahraniční praxe a podpoří uplatnitelnost absolventů v praxi. Výběr kandidátů provede dle přihlášek interní komise VŠOH. V rámci KA vznikne 8 volitelných předmětů v jazyce anglickém, s cílem rozšířit jazykovou vybavenost studentů. Zahraniční (vnější) studenti tak mohou absolvovat předměty v AJ. Každý do rozvrhu implementovaný předmět doprovodí nový studijní text v AJ (recenzovaný, s jazykovou korekturou). 3. Klíčová aktivita INiciace vzniku mezioborových studií - spolupráce vysokých škol a relevantních partnerů Akceleruje meziuniverzitní přesahy a výměnu informací mezi univerzitami, dosud ve výuce na VŠOH postrádané. Nástrojem jsou 2 inovované a 2 nové předměty s důrazem na projektové pojetí, meziuniverzitní přesahy a horizontální téma udržitelného rozvoje. Existující předměty Cestovní ruch a udržitelný rozvoj (CRUR) pro prezenční a CRUR pro kombinované studium obohatí meziuniverzitní přesah v podobě odborníka aplikujícího projektový přístup, tj. koordinátora meziuniverzitní projektové výuky. Vzniknou 2 unikátní předměty. Blok interdisciplinárních studií nabídne unikátní přednášky odborníků z jiných pracovišť a z praxe. CS studentů získá interdisciplinární průřez širších souvislostí cestovního ruchu. Druhý nový předmět je Meziuniverzitní terénní kurz udržitelného cestovního ruchu, aplikující teoretické poznatky při meziuniverzitní kooperaci studentů VŠOH se studenty Regionálního rozvoje a podnikání (MENDELU Brno). Výuku obohatí využití tabletů (10 ks) 6

7 pro terénní výuku a GPS přístrojů (10 ks) pro lokalizaci a mapování v terénu. Inovované a nově vytvořené předměty se prostřednictvím problémového řešení konkrétních situací z praxe s využitím meziuniverzitních přesahů přiblíží realitě trhu práce a zvýší zkušenosti a uplatnitelnost CS studentů. - management cestovního ruchu - F+B management - metodika práce průvodce 4. Klíčová aktivita Integrace požadavků znalostní ekonomiky a zvyšování kompetencí akademických pracovníků Saturace cílů znalostní ekonomiky je klíčovým předpokladem uplatnitelnosti studentů na trhu práce. Z toho důvodu se KA soustředí na zvyšování odborných kompetencí ak. pracovníků, kteří následně nabyté dovednosti a znalosti využijí při výuce studentů bakalářského studijního programu. Vzhledem k tomu, že na škole působí experti z různých oblastí vědy vyžadujících rozvoj hlubších dovedností v oblasti praktického business managementu, podstoupí dva akademičtí pracovníci (dle interního výběrového řízení) dvouleté soustavné zvyšování kvalifikace v této oblasti. Požadavky znalostní ekonomiky akcentují tzv. měkké dovednosti (soft skills). Tyto dovednosti jsou klíčové zejména u manažerských předmětů a předmětů vyžadujících jiné než kodifikovatelné znalosti: - diplomový seminář (prezentační schopnosti), - projektový management - strategický management - personální management - management hotelů Schůzka projektového týmu Každý z vyučujících daného předmětu (vždy 1 osoba) projde komplexním dvoudenním kurzem zaměřeným na měkkou dovednost. Zaměření kurzů bude vybráno s ohledem na preference vyučujících. Současný stav projektu probíhá práce na výběrových řízeních na inovace v oblasti software a hardware, vyučující připravují 4 předměty v anglickém jazyce na zimní semestr 2012, formuje se koncepce evaluace výukového procesu, probíhá hledání a síťování zahraničních partnerů pro zahraniční stáže, připravuje se pilotáž meziuniverzitní terénní výuky, hledáme vhodné dodavatele školení akademických pracovníků. 7

8 Nový studijní obor Vysoké školy obchodní a hotelové Od akademického roku 2012/2013 přijímá Vysoká škola obchodní a hotelová studenty do 1. ročníku nového studijního oboru MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A CES- TOVNÍHO RUCHU. Podmínky přijímacího řízení: - podmínkou pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání - podání přihlášky elektronickou formou prostřednictvím webových stránek Kombinovaná forma výuky Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční a distanční formy studia. Studenti této formy studia získají během studia tytéž znalosti jako studenti prezenční formy studia. Výuka bude probíhat rozdílným způsobem. Bude sestávat z prezenční výuky a samostudia. Prezenční část výuky bude nabývat formy soustředění (tutoriálu). Soustředění budou kombinací přednášek, cvičení a konzultací v závislosti na povaze vyučovaného předmětu. Na soustředění nebude odpřednášena či procvičena celá látka. Student bude upozorněn na problémové okruhy, které látka obsahuje, a tyto budou podrobněji vysvětleny a procvičeny. Soustředění zároveň poslouží pro studenta jako konzultace. Student zde bude mít možnost osobně konzultovat nejasnosti související s probíranou látkou a problémy související se zpracováním individuálních prací studentů, které jim byly zadány vyučujícím předmětu. Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části látky formou samostudia. Za tímto účelem budou pro studenty k dispozici studijní opory. Studijní opory bude mít student k dispozici v elektronické formě na vnitřním informačním systému vysoké školy (e-learningu). Tato forma studijní opory je velmi praktická a umožňuje operativní zásahy vyučujícího do vystavených materiálu a jejich aktualizaci v souvislosti s reálným vývojem (změny legislativy, doplnění literatury atd.). Studijní opory poslouží jako průvodce studiem a napomohou studentovi zvládnout a správně pochopit látku při samostudiu. Studijní opory ke každému předmětu budou obsahovat názorný návod, jak v průběhu semestru v daném předmětu pracovat a jak postupovat, aby studenti látku zvládli a správně pochopili. Studijní opory budou obsahovat nejen výklad látky, která bude probíraná na jednotlivých soustředěních, a odkaz na literaturu, z níž je možno látku pro lepší pochopení nastudovat, ale také názorné příklady k procvičení. Na těchto příkladech si studenti zvládnutí látky ověří. Studentům budou k dispozici také různé multimediální pomůcky v závislosti na typu vyučovaného předmětu. Multimedi- 8

9 V rámci nového studijního oboru se vyučují následující předměty: 1. semestr Makroekonomie Právo v podnikání Management hotelnictví a cestovního ruchu Aplikovaná matematika Cizí jazyk I Světová ekonomika se zaměřením na EU Technologie přípravy pokrmů 2. semestr Mikroekonomie Výživa a hygiena Geografie cestovního ruchu Informační a rezervační systémy Cizí jazyk I Cizí jazyk II Dějiny kultury Ekonomika výživy Odborná praxe v délce 2 týdnů 3. semestr Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu Strategický management Cizí jazyk I Cizí jazyk II Účetnictví a daně Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu 4. semestr Food and beverage management Doprava a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu Cizí jazyk I Cizí jazyk II Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu Mediální komunikace ve službách Oborná praxe v délce 2 týdnů 5. semestr Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruchu Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu Diplomový seminář Cizí jazyk II Cestovní ruch a udržitelný rozvoj Lázeňské a wellness služby 6. semestr Destinační management Animace v hotelnictví a cestovním ruchu Bakalářská práce Odborná praxe v délce 4 týdnů Studium je realizováno formou prezenční a kombinovanou. Cíle studia vycházejí z koncepčních materiálů Evropské unie, České republiky a Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 9

10 ální pomůcky budou nabývat formy autokorekčních testů vystavených na e-learningu, audiovizuálních záznamů a prezentací z přednášek. Tyto poslouží k lepšímu zvládnutí látky. Znalosti studenta a jeho zvládnutí látky bude v průběhu semestru prověřováno prostřednictvím potů. Poty jsou písemné úkoly zadávané vyučujícím. Poty se budou lišit dle povahy vyučovaného předmětu. Ke komunikaci studenta s vyučujícím budou sloužit jednak soustředění, na kterých budou studentům zodpovídány dotazy, jednak elektronická komunikace s vyučujícím. Profilující předměty studijního oboru: Management hotelnictví a cestovního ruchu, Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu, Destinační management, Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu, Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu, Výživa a hygiena; dále: Makroekonomie a Mikroekonomie. - zápočet pro cizí jazyky, které jsou vyučovány formou seminářů, výuka cizích jazyků je v příslušném semestru zakončena zkouškou - klasifikovaný zápočet pro předměty, které jsou vyučovány formou seminářů, pedagog studenty během úvodní hodiny informuje, jaké požadavky musí student splnit pro získání klasifikovaného zápočtu - kolokvium pro předměty, které se vyučují formou přednášek. Průběh kolokvia stanoví vyučující. Obvykle kolokviu probíhá následovně: vyučující si pozve 3-4 studenty, kterým pokládá otázky z daného předmětu. Studenti jsou následně hodnoceni na základě svých odpovědí. Studijní plány pro zimní semestr 2012/2013 studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu. Způsob zakončení jednotlivých předmětů v oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu: - zápočet + - pro předměty, které jsou vyučovány formou přednášek i seminářů platí zakončení formou zápočtu a zkoušky (pedagog studenty během úvodní hodiny informuje, jaké požadavky musí student splnit pro získání zápočtu a zkoušky) 10

11 Obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu Prezenční studium ZS 2012/2013 Časový plán Ročník : I. Semestr : 1. Název předmětu Rozsah a struktura výuky Kredity Způsob zakončení Povinné předměty Makroekonomie 4 (2/2) 5 zápočet, w Právo v podnikání 4 (2/2) 5 zápočet, Management hotelnictví a cestovního ruchu 4 (2/2) 5 zápočet, Aplikovaná matematika 4 (2/2) 5 zápočet, Cizí jazyk I. (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Povinně volitelné předměty Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Technologie přípravy pokrmů Vyučující (přednášející) prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Eva Lukášková, JUDr. David Sehnálek, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. Ing. Marek Záboj, Ph.D Mgr. Tomáš Jeřábek 2 (0/2) 2 zápočet A PhDr. Alena Svobodová N Mgr. Helena Marešová 2 (2/0) 3 kolokvium Ing. Eva Lukášková, 2 (0/2) 3 klasifikovaný zápočet Celkem doc. Ing. Jan Hrabě, Mgr. Tomáš Ulbrich, Volitelné předměty Psaní odborných prací 2 (0/2) 3 zápočet, Mgr. Tomáš Ulbrich, 11

12 Geographical Informations Systems/AJ Gastronomy-basics, trends and news 2 (0/2) 3 zápočet, 2 (0/2) 3 zápočet, Káva a její příprava 2 (0/2) 3 zápočet, RNDr. Jakub Trojan Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu Kombinované studium ZS 2012/2013 Časový plán Ročník : I. Semestr : 1. Název předmětu Rozsah a struktura výuky Kredity Způsob zakončení Povinné předměty Makroekonomie 16 5 zápočet, Právo v podnikání 16 5 zápočet, Management hotelnictví a cestovního ruchu 16 5 zápočet, Aplikovaná matematika 16 5 zápočet, Cizí jazyk I. (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Povinně volitelné předměty Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Vyučující (přednášející) prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. JUDr. David Sehnálek, doc. Ing. Darina Eliašová Mgr. Tomáš Jeřábek 12 2 zápočet A PhDr. Alena Svobodová N Mgr. Helena Marešová 12 3 kolokvium Ing. Eva Lukášková, 12

13 Technologie přípravy pokrmů 12 3 klasifikovaný zápočet Celkem doc. Ing. Jan Hrabě, Mgr. Tomáš Ulbrich, Volitelné předměty Psaní odborných prací 12 3 zápočet, Gastronomy-basics, trends and news 12 3 zápočet, Káva a její příprava 12 3 zápočet, Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Mgr. Tomáš Ulbrich, Nový studijní obor slučuje dva původní studijní obory Management hotelnictví a Management cestovního ruchu do jednoho celku. Student se může profilovat na cestovní ruch nebo na hotelnictví prostřednictvím volitelných předmětů. Volitelné předměty zahrnují nejen teorii, ale také praxi např. předmět Bar a jeho provoz umožní studentům proniknout do tajů míchání nápojů, sestavení nápojového lístků a správného přístupu barmana. Předmět Káva a její příprava se zaměřuje jak na teoretické informace o druzích kávy, přípravy kávy, tak na praktickou stránku, kdy si studenti vyzkouší vaření, přípravu a zdobení kávy. Z oboru cestovního ruchu jsou studentům nabízeny např. předměty Metodika práce průvodce a Krajina v cestovním ruchu, kde studenti získávají povědomí o tom, jak krajina ovlivňuje cestovní ruch a cestovní ruch naopak krajinu. 13

14 Státní závěrečná Státní závěrečnou zkoušku student vykonává ve třetím ročníku a po jejím úspěšném absolvování získává titul bakalář (Bc.) a dodatek k diplomu v cizím jazyce. Struktura státní závěrečné zkoušky: 1. Vybraná témata profilových odborných předmětů: Management hotelnictví a cestovního ruchu Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu Destinační management Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu Výživa a hygiena 2. Ekonomie: Makroekonomie Mikroekonomie 3. Obhajoba bakalářské práce. Studenti VŠOH navštívili Gastronomický den AHR ČR Místo konání: Zámek Mikulov, Kongresový sál - Zámek 1, Mikulov Den konání: 31. květen 2012 Účastníci: - doprovod za VŠOH: Mgr. Ulbrich Tomáš, Ing. Belešová Stanislava, - zástupci z prvního ročníku: Anselmi David, Hladká Lucia, Chudáček Stanislav, Krmíček Milan, Vavríková Jana Úvod Dne 31. Května 2012 proběhl Gastronomický den, který pořádala Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR). Této akce se účastnilo téměř 50 hostů. Vysoká škola obchodní a hotelová z Brna přijala pozvání od AHR ČR vstupné měli zástupci z řad studentů i doprovod zdarma. Témata byla různá samozřejmě všechna se točila kolem gastronomie. Konferencí prováděl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Václav Stárek. Průběh Gastronomického dne AHR ČR: : Zahájení a přivítání provedl Rostislav Koštial, starosta města Mikulov : Přednášku na téma Gastronomie jako podpora cestovního ruchu - přednesla Ing. Barbora Vojtová, zástupkyně CzechTourismu : Zajímavou přednášku do 14

15 historie na téma Víno a hostiny na evropských dvorech přednesl Bohumil Vurm, spisovatel a spoluautor výstavy Víno napříč staletími : V další přednášce Trendy v gastronomii exceloval Tomáš Konopka, z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky : Kuchař Jan Horký, oceněn různými medailemi a kuchař hotelu Imperial v Praze vyprávěl zážitky ze zahraničí : Přestávka, během níž mohli hosté ochutnat dezerty a různé kávy : Zákony jsou, byly a budou a na toto téma přednesla svoji přednášku Klára Zachariášová (AHR CR) : Jak si představuje vývoj trhu v pivovarnictví, nám přednesl Libor Vávra (Pivovary Staropramen a.s.) : Proběhla prezentace dodavatelů a sponzorů : Společný oběd. Během celého dne měli studenti příležitost s vyučujícími neformálně prodiskutovat nejen témata, kterými se Gastronomický den zabýval, ale i témata s touto problematikou spojená. Do diskuze byl také během přestávky přizván i přednášející kuchař Tomáš Konopka, kterého se studenti i vyučující VŠOH ptali například na záležitosti rychlé kuchyně, zeleniny u pokrmů či dle jakých kritérií by měla restaurace prezentovat název jídla. Studenti shodně naznali, že tato diskuze společně s přednáškou, kterou Tomáš Konopka vedl, byla z celého dne nejzajímavější a splnila očekávání, díky nimž na Gastronomický den šli. Dále byla zařazena přednáška Bohumila Vur- ma Víno a hostiny na evropských dvorech. Po přednáškách proběhl společný oběd, kde volba pokrmů probíhala formou švédského stolu. Na výběr byly například těstoviny s masovou směsí, pečený losos, vepřové maso s houbovou omáčkou. Skvělá byla krémová kuřecí polévka s krutony a zákusek na závěr. Jídlo bylo neustále doplňováno, takže si každý mohl vzít, nač měl chuť. Po obědě využili studenti i doprovod hodinového volna, prohlédli si nádvoří zámku a šli se projít na náměstí. V půl čtvrté proběhlo za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška slavnostní otevření výstavy Víno napříč staletími, kde mohli studenti shlédnout výstavu a degustovat různé druhy vín; akce byla doplněna grilováním selete a cimbálovou muzikou. Závěrečné hodnocení Jsem velice rád, že nám bylo umožněno se zúčastnit této školní akce a to hned ze tří 15

16 důvodů. Prvním z nich je bližší seznámení se s tématem gastronomie je a bude vždy aktuální; studenti managementu hotelnictví je získání kontaktů na každé konferenci, kterou škola pořádá, mají studenti možnost blíže se seznámit s přednášejícími což také aktivně činí a díky tomu mohou později v budoucnu těchto kontaktů využít. A posledním důvodem je bližší poznání se s vyučujícími. Přeci jen, každému jsou pedagogové hned sympatičtější, když se o nich dozví některé bližší informace, které se samozřejmě v běžném školním prostředí nemají šanci dozvědět. Zatím každá akce, kterou naše škola pořádala, byla pro studenty přínosem a ani tato akce se nevymykala z obvyklých standardů. Doufám a těším se, že i příští akce bude probíhat v takovémto duchu! Stanislav Chudáček pomocná vědecká síla VŠOH Brno; student 1. ročníku bakalářského studia, obor MCR získali užitečné informace do praxe a studenti managementu cestovního ruchu zase získali informace, které mohou využít i individuálně v soukromí. Dalším důvodem 16

17 5. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové Již 5. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně na téma Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví se uskutečnila 3. května 2012 pod záštitou pana Ing. Stanislava Juránka, senátora Parlamentu České republiky a prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje. Na 150 účastníků konference z České republiky, Slovenska, Polska, Velké Británie a Uzbekistánu přivítal moderátor první části plenárního zasedání prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. a prorektorka pro vzdělávací činnosti paní Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Úspěšné konání konference účastníkům popřála i Ing. Jana Drápalová, starostka městské části Brno Nový Lískovec, jedné ze dvou městských částí, kde škola sídlí. V tomto roce se konference výrazně dotkla subjektů aktivních v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Jak vyplývá z tématu konference, jde o schopnost vyrovnat se anebo překonat konkurenci. Cestovní ruch a s ním související hotelnictví a gastronomie přitom představují poněkud specifický sektor. Na rozdíl od fyzických produktů a jiných oblastí poskytování služeb je totiž konkurenceschopnost v tomto sektoru ovlivňována součinností či spolupůsobením mnoha faktorů, které jsou často i nezávislé na možnostech a zdrojích jednotlivých subjektů. Na to reagoval i cíl konference, který měl podnítit odbornou debatu jak praktiků, tak teoretiků z akademické sféry a prezentovat zkušenosti, poznatky, nápady, ale i problémy, se kterým se setkávají ve své praxi. Téma konference tak navázalo na témata konferencí z předchozích let, věnovaným zkušenostem z nejlepší praxe, lidským zdrojům, či otázkám partnerství. Návštěvníci konference Vysoké školy obchodní a hotelové Konference se zúčastnila řada špičkových odborníků z praxe podnikové, organizační i akademické. V plenárním zasedání vystoupila jako první vedoucí Kanceláře strategie města Kanceláře primátora města Brna dr. Ing. Marie Zezůlková. Ve svém příspěvku poukázala na důležitost práce s image a se značkou pro konkurenceschopnost destinace na příkladu změny image Brna z města textilního a strojírenského průmyslu na 17

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více