STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015"

Transkript

1 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, Praha 2 Identifikační číslo organizace: STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Lázňovská s využitím podkladů vedoucích zaměstnanců organizace a pracovních materiálů NIPOS Projednáno na gremiální poradě vedení NIPOS dne Projednáno Radou ředitele NIPOS dne

2 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Zřízení, vývoj a současný stav organizace 2.1. Zřízení 2.2. Vývoj organizace 2.3. Současný stav Stávající hlavní funkce NIPOS 3. Pracovní deskripce prostředí místní, regionální a národní kultury, v němž organizace působí 3.1. Úvod - vymezení pojmu kultura 3.2. Místní kultura Nabídka NIPOS pro místní kulturu 3.3. Regionální kultura Nabídka NIPOS pro regionální kulturu 3.4. Národní kultura Služby NIPOS pro MK a další ministerstva 4. Návrh střednědobé koncepce na léta s výhledem do roku SWOT analýza východisek pro koncepci NIPOS 4.2. Strategické cíle NIPOS na období Obsahové Organizační a personální Technické Ekonomické 4.3. Indikátory efektivity činnosti 5. Závěr 6. Seznam použitých zkratek 2

3 1. Úvodní slovo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu vstupuje do dvacátého roku své existence. V jejím průběhu byl upraven jeho název a několikrát se změnila i zřizovací listina jako základní dokument. I když organizace působící ve sféře veřejných služeb v kultuře a poskytující specializovaný odborný servis jak pro Ministerstvo kultury jako zřizovatele, tak pro mnoho dalších subjektů, musí průběžně koncepčně promýšlet své záměry i jejich realizaci, což také konzultuje se svými poradními orgány, nastal čas reflexe jejích základních funkcí včetně konfrontace s prostředím české kultury, a to na všech úrovních, tedy místní, regionální i celostátní. Tato oblast nepochybně prochází řadou proměn, na něž je třeba ve sféře působnosti organizace reagovat. Toto zamyšlení neznamená zcela nové profilování její činnosti, nýbrž především definování aktuálních priorit činnosti a stanovení indikátorů pro posouzení efektivity. A to vše je nabídkou především pro zřizovatele, tedy Ministerstvo kultury. 2. Zřízení, vývoj a současný stav organizace Zřízení Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra kultury k jako Informační a poradenské středisko pro místní kulturu. Byla nástupcem Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, který byl v r zrušen. IPOS převzal majetek této organizace a dvě agendy: poskytování odborného servisu neprofesionálním uměleckým aktivitám (někdejší zájmové umělecké činnosti) ve formě koncipování a pořádání výběrových celostátních přehlídek a festivalů včetně odborné garance postupového systému na většinu z nich a podpora významných zahraničních styků v této oblasti ve formě podpory výjezdů souborů a jednotlivců do zahraničí a přijímání na akcích v ČR. Prvním ředitelem byl jmenován pan Jiří Valenta. Většinu zaměstnanců tvořili noví lidé. Pokud se hlásil někdo ze zaměstnanců bývalého ÚKVČ, jeho přihlášku projednala rada ředitele, v níž byli odborníci a praktici, kteří se v minulosti setkávali s výsledky činnosti této instituce a mohli potvrdit, zda je uchazeč odborně i morálně způsobilý. V nové instituci tak pracovalo cca 10 zaměstnanců ÚKVČ, což představovalo cca šestinu z celkového počtu Vývoj organizace Organizace začala působit jako informační zdroj a poradenský servis zejména v nestabilním prostředí místní kultury, která procházela rozporuplným vývojem. Byla zrušena síť tzv. kulturně výchovných zařízení, tedy okresních a krajských kulturních středisek. Obojí po změnách ve státní správě ztratily zřizovatele a okresní zařízení většinou odmítla na veřejných shromážděních zainteresovaná veřejnost. Vyčítala jim především politickou angažovanost pro státní a stranické orgány. I když nově založené občanské sdružení Osvěta, které si kladlo za cíl rehabilitovat tento pojem a v němž fungovali i ředitelé některých OKS, se pokusilo proces zastavit, ukázal se jako nezvratný. To pro IPOS znamenalo, že z hlediska informačního a poradenského servisu jiný subjekt navíc s celostátní úrovní neexistoval. Neprofesionální umělecké aktivity tj. soubory a jednotlivci byli sice svobodní, nemuseli mít zřizovatele, avšak často neměli kde zkoušet, kde složit vybavení a ocitali se v situaci, kdy jim někdo chtěl privatizovat kostýmy, vzít a prodat např. loutkový fundus. Majetková a vlastnická práva byla komplikovaná a rychlá privatizace nebrala na nic ohled. Tradice nic neznamenala, neměla totiž žádnou vyčíslitelnou hodnotu. Navíc mnozí protagonisté odcházeli do 3

4 profesionálních souborů, uvázli v politice, případně začali podnikat. Jak se později ukázalo, systém přehlídek zaštítěný odborně novou organizací a ekonomicky ministerstvem, byl jednou z klíčových motivací další existence aktivit. Amatéři se také museli rozhodnout, zda se o krajské postupové přehlídky, které dříve pořádala KKS za státní peníze, chtějí postarat. Kladná odpověď znamenala svobodné rozhodnutí, jehož význam doceňujeme až po letech. Unikátní systém postupových přehlídek byl tak zachován a je stále garancí kvality a rozvoje aktivit. Byl zrušen tzv. osvětový zákon. neboť i když se pracovní skupina poslanců ČNR v čele s Danielou Kolářovou, pokoušela o novelu, bylo to neprůchodné zejména pro jeho zastaralé ideově podmíněné znění, které novelizovat nešlo. V tom měla výhodu druhá část federace, neboť Slovensko mělo poměrně moderní zákon o kulturně výchovné činnosti, s nímž bylo možné pracovat. IPOS musel odborně a věcně profilovat svou činnost, tak aby byl schopen žádaný servis poskytovat. Zaměstnanci byli rozčleněni do tří odborných útvarů s jednou hlavní činností. Útvar ARTAMA připomínající ve svém názvu latinské milovat umění byl zaměřen na neprofesionální umělecké aktivity. Od počátku byl koncepčně nastaven jako víceúčelový otevřený odborný servis, který spolupracuje s řadou oborových iniciativ (zejména s nově vznikajícími celostátně působícími občanskými sdruženími), je nekomerční povahy a nechce vstupovat do konkurenčních vztahů. Proto přestal spolupracovat s obory, které si našly vlastní cestu (společenský = sportovní tanec, všechny druhy moderní hudby, výtvarné aktivity dospělých, které se k amatérským odmítly hlásit). Servis kromě přehlídek a festivalů (v počátečním období byly finanční prostředky na vybrané festivaly účelově vázány v rozpočtu IPOS), z nichž mnohé musely hledat nová spolupořadatelská místa (např. film, fotografie, dětské divadlo) a některé byly nově založeny (např. CP školních dětských pěveckých sborů, CP dětských folklorních kolektivů), zahrnoval dále zájmové a další vzdělávání v oborech, ediční činnost (nově byl založen časopis Tvořivá dramatika a v polovině 90. let IPOS převzal vydávání časopisů Amatérská scéna a Amatérský film, kterým hrozil zánik). Ediční činnost vyplňuje bílá místa na knižním trhu. Obsahuje nízkonákladové odborné tisky v oborech neprofesionálního umění. Útvar REGIS poskytoval a poskytuje odborné konzultace a poradenství celému spektru subjektů, které působí v kultuře od orgánů veřejné správy, přes kulturní zařízení až po občanská sdružení. Soustřeďuje se zejména na oblast ekonomiky a právního rámce poskytování veřejných služeb kultury. Zkušenosti z praxí kultury sbíral i při vytváření dvou desítek Programů obnovy venkova pro malá sídla, pořádání vícedenních seminářů a konferencí, konkrétním poradenstvím v místě žadatele, posuzováním koncepcí rozvoje kultury ve městech či regionech apod. Dlouhodobě sleduje, analyzuje a publikuje ekonomická data vypovídající o financování kultury z veřejných rozpočtů a vytvořil tak ojedinělou databázi ekonomických dat i poznatků. Útvar CIK Centrum informací a statistik kultury, původně Informační útvar, který vydával časopis Místní kultura, zpočátku bez grafické úpravy, avšak nabitý informacemi, které tehdy nebyly jinou cestou dostupné. Kromě informací přinášel i poradenství a příklady z praxe ve stylu dnešního požadavku sdílení nejlepší praxe. Místní kultura zejména v první polovině 90. let, byla nesmírně cenným zdrojem. Zde byly též publikovány záznamy z výběrové článkové bibliografie, kterou útvar budoval od r až do poloviny r. 2007, kdy byla pro nízkou využitelnost ukončena (celkem 48 tisíc záznamů). Stěžejní náplní útvaru byla a je rezortní statistika kultury, která na IPOS přešla ze zaniklého Ústavu pro informace a řízení v kultuře. Součástí útvaru je veřejná knihovna s online katalogem specializovaného fondu. Všechny odborné útvary slouží také zřizovateli organizace jako stálý monitoring místní kultury, včetně analýzy jejího stavu, jako poskytovatel expertního posouzení požadovaných otázek. IPOS zabezpečuje rovněž koncepční úkoly např. při formulování pravidel výzkumné a 4

5 vývojové činnosti, a to buď samostatně na základě zvláštního uložení, nebo formou podkladů pro koncepční úkoly MK. Tak se podílel na formulování historicky první novodobé kulturní politiky, zpracování různých koncepcí např. Koncepce účinnější péče o umění apod. Součástí organizace byl od počátku ekonomicko-provozní útvar, sloužící pouze jejím potřebám. V období došlo k těmto zásadním koncepčním a organizačním změnám: - vzhledem k tomu, že MK rozhodlo, že nebude vyhlašovatelem přehlídek a festivalů, stal se IPOS pořadatelem z pověření MK a o finanční prostředky žádají spolupořadatelé v konkurzním řízení MK - do zřizovací listiny byla vtělena výzkumná a vývojová činnost a IPOS byl řešitelem dvou projektů v rámci institucionálního výzkumu a dvou v rámci účelového výzkumu - v důsledku vydání nových rozpočtových pravidel, které organizaci zakazovaly poskytovat příspěvky, přestal se IPOS zabývat agendou podpory cest souborů do zahraničí; tuto agendu převzalo MK - v roce 2005 byl rozhodnutím ministra kultury změněn název na Národní informační a poradenské středisko - od r NIPOS spolupracuje s Národní knihovnou ČR také na projektu Vyhodnocení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. Vymezení standardu těchto služeb (VKIS) je dáno metodickým pokynem MK a je v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na období NIPOS na základě zadání NK transformuje potřebná data ze statistického zjišťování knihoven a poskytuje je NK prostřednictvím webové aplikace, umožňující specifická třídění - rezortní státní statistickou službu NIPOS zabezpečuje od r na příkazní smlouvu uzavřenou s MK (v důsledku aktualizace zákona 89/1995 Sb. o státní statistické službě) - rozvoj nových technologií si vyžádal zřízení samostatného útvaru ICT, který je správcem počítačové sítě, gestorem koncepčního budování a údržby kancelářské techniky - změny v koncepci činnosti Centra informací v kultuře přinesly změnu jeho názvu na Centrum informací a statistik kultury prosince 2008 podepsal ministr kultury novou zřizovací listinu Současný stav Je zřejmé, že se současné poslání organizace odvíjí od nové zřizovací listiny z roku Změna názvu není kosmetická a neznamená pouze vyjádření příslušnosti k tzv. národním kulturním institucím. Je především signálem, že organizace tohoto typu je mezi příspěvkovými organizacemi MK svým způsobem jedinečná, což MK vede k ukládání řady specifických úkolů. To je možné prohlásit např. o úkolech, které vyplývají z implementace nové Kulturní politiky ČR z r. 2008, jako jsou sestavení tzv. satelitního účtu kultury, vytvoření tzv. znalostního a metodického centra, analýza současného stavu kulturní výchovy. Specifickými úkoly jsou rovněž práce v expertní skupině koncepce trvale udržitelného života a požadavek na koncipování a realizaci vzdělávací akcí určených pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací MK. Programově není součástí názvu vymezení pro místní kulturu. Jde o vyjádření faktu, že se činnost instituce zaměřuje na širší oblast než je místní kultura, aniž by nadále tuto oblast nesledovala a neposkytovala jí informační a konzultační servis. Jak např. v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, tak rezortní statistiky působení organizace nutně místní kulturu musí přesahovat. Názorné je to právě na prvně uvedené oblasti. NIPOS se znalostí jednotlivých uměleckých druhů a neustálého vyhodnocování organizačních a uměleckých tendencí je pořadatelem celostátních 5

6 akcí, výběrových ve smyslu kvality, což znamená selekci přihlášených artefaktů. Vstupuje tak do procesu evaluace uměleckých děl. NIPOS opakovaně prokázal schopnost pořádat velké mezinárodní akce. Příkladem za všechny může být Mistrovství Evropy v hraní české a moravské dechové hudby, které se konalo v Praze v červnu Složitě komponovanou přehlídku zvládl NIPOS a Sdružení dechových orchestrů ČR, aniž se musel opřít o služby nějaké drahé agentury. Jedinou kaňkou tak byla neúčast pražského primátora i starosty příslušné městské části, byť ji oba přislíbili. NIPOS k naplnění svých úkolů potřebuje zvládnutí informačních technologií včetně postupné věcné i technické modernizace. Přístup instituce je možné dokumentovat na časopisu Místní kultura. Ten je od r vydáván pouze internetově a umožňuje interaktivní komunikaci se subjekty, které působí v české kultuře. NIPOS je zaměstnavatelem 71 osoby (fyzický stav, přepočtený stav 59,88) rozdělených do čtyř odborných útvarů (ARTAMA, Centrum informací a statistik kultury, REGIS, redakce Místní kultury), tří obslužných útvarů (Ekonomický, Informačních a počítačových technologií a Provozně správní) a útvaru ředitele včetně pracoviště interního auditu. Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (38 osob) nebo úplné středoškolské (27 osob). Zejména v letech 2008 a následném došlo k výraznější generační výměně a tím i ke snížení průměrné věkové hranice kmenových zaměstnanců. Přesto se nepodařilo získat mladší odborníky na některá specializovaná místa v odborných útvarech (např. právník a ekonom pro útvar REGIS). Důvodem je disponibilní objem mzdových prostředků organizace. Základem hospodaření je roční příspěvek MK ve výši cca 28 mil. Kč, který bývá navýšen o rozpočtová opatření vázaná na realizaci mimořádných projektů. V letech je NIPOS řešitelem společného projektu s IU-DÚ Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla podpořeného z EHP Norských fondů. V současné době se uchází o prostředky z IOP Smart Administration na projekt vytvoření tzv. Znalostního a metodického centra Stávající hlavní funkce NIPOS Platná zřizovací listina z prosince 2008 formuluje jako základní poslání NIPOS podporu rozvoje kultury a veřejných kulturních služeb ve smyslu zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury, neprofesionálních uměleckých aktivit, poskytování informačních služeb a odborných konzultací na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných informací z různých oborů umělecké činnosti. NIPOS se zabývá: zkoumáním veřejných služeb kultury pořizováním, vytěžováním a zužitkováním databází a informací vztahujících se k oblasti kultury, zejména místní a regionální a k neprofesionálním uměleckým aktivitám státní statistickou službou za oblast kultury ČR pořádáním odborných a vzdělávacích akcí jako jsou tvůrčí dílny, semináře a kurzy, odborné konference určené jak profesionálním pracovníkům, tak jednotlivcům jako zájemcům poskytováním odborných konzultací a informačních služeb ve zřizovací listinou vymezených oblastech kultury pořádáním celostátních a mezinárodních soutěží, přehlídek, výstav, výstav a jiných forem prezentace neprofesionálních uměleckých aktivit 6

7 vydáváním a veřejným šířením periodického tisku odborného charakteru podle zákona č. 37/2000 Sb., neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. a zvukových obrazově zvukových záznamů a nosičů ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. expertní analytickou a koncepční činností pro potřeby zřizovatele, případně pro další orgány veřejné správy prováděním aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž NIPOS působí odborným a organizačním zabezpečením části agendy pro podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (přijímání a vysílání jednotlivců a přijímání na akcích v ČR) poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 prostřednictvím základní knihovny se specializovaným on-line zpřístupněným katalogem NIPOS plní tyto funkce: odborného pracoviště pro zkoumání ekonomických, právních, organizačních a sociálních aspektů veřejných služeb kultury odborného pracoviště pro neprofesionální umělecké aktivity všech věkových vrstev obyvatelstva a estetickou výchovu dětí, mládeže a dospělých odborného pracoviště rezortní statistiky poskytovatele specializovaných veřejných služeb v kultuře (informační a konzultační služby, knihovnické služby, vzdělávací a další) řešitele specifických výzkumných a vývojových projektů a projektů navázaných na evropské operační programy a další grantové řady EU šiřitele odborných a dalších informací z kultury, a to formou osobních i hromadných konzultací, ediční a internetovou kontaktního místa pro vybrané mezinárodní nevládní organizace (plní funkci sekretariátu AITA/IATA, CISM, UNICA) a vybrané mezinárodní styky v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit odborného gestora unikátního systému postupových přehlídek a pořadatele významných celostátních přehlídek, festivalů a výstav partnera pro spolupráci řady českých i zahraničních subjektů pro realizaci českých i mezinárodních projektů Aktivity organizace mají tyto uživatele: MK jako zřizovatel veřejná správa (další ministerstva, obecní a krajská samospráva) management státních příspěvkových organizací, zejména v oblasti dalšího vzdělávání veřejné celostátní instituce, s nimiž NIPOS spolupracuje (ČSÚ, NULK, IU-DÚ, NK, VUP a další) pracovníci kulturních zařízení zřizovaných veřejnou správou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a další nevládní neziskové organizace podnikatelské subjekty v kultuře základní umělecké školy a jejich učitele a žáky studenti středních škol a studenti oborů vysokých škol neprofesionální umělecké skupiny a soubory fyzické osoby jako zájemci o služby nabízené organizací česká střediska a komitéty mezinárodních nevládních organizací, Česká komise pro UNESCO 7

8 3. Pracovní deskripce prostředí místní, regionální a národní kultury, v němž organizace působí Úvod vymezení pojmu kultura Kultura je souhrnem hmotných a duševních statků vytvořených lidstvem v průběhu dějin a zahrnuje rovněž dynamický systém hodnot a aktivit uspokojující velmi různorodé individuální, skupinové i společenské zájmy a specifické potřeby. Kultura přispívá k rozvoji intelektuální, emocionální i morální úrovně jedince a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Napomáhá identifikaci člověka s domovem, se společností a zároveň je prostředkem sebepoznání tedy formování osobnosti člověka. Jak ukázal jeden z výzkumných projektů, realizovaných organizací (pětiletý projekt s názvem Význam vybraných dětských uměleckých kolektivních aktivit pro formování osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky), v němž byl vzorek dětí se zájmem o některou z pěti aktivit (sborový zpěv, divadlo, scénický tanec, folklorní tanec, výtvarné aktivity) komparován se vzorkem dětí, které takový zájem nemají, umění a kultura pozitivně ovlivňují životní způsob dítěte, jeho klíčové kompetence, tvořivost a vedou jej k takovému stupni zájmu o vybraný druh umění, že lze mluvit o expertním habitu. Kultura patří k mezinárodně uznávaným indikátorům vyspělosti společnosti. Má význam rovněž sociální, socializační a tím pro integraci společnosti. Nemůže být proto překvapující, že právě kulturní aktivity jako je hraní divadla a zpívání ve sboru jsou na našem území vnímány jako nejstarší občanské aktivity a v 19. století se podílely na národním obrození. Výsledkem historického vývoje v prostoru Čech a Moravy je skutečnost, že kultura není ztotožňována pouze s uměním (autorskou tvorbou a jejími výsledky), nýbrž zahrnuje celou šíři projevů, produktů, tradic a projevů tradiční lidové kultury, činností subjektů působících v oblasti kultury jako jsou produkční a specializované instituce (knihovny, muzea, galerie, kulturní zařízení, divadla), občanská sdružení a další nevládní neziskové organizace. Do kultury jsou zahrnovány také urbanismus městských a venkovských sídel, životní styl občanů, mezilidské vztahy a normy chování. Ostatně toto široké pojetí kultury se zbožňuje se Závěrečnou deklarací Světové konference o kulturních politikách konané v r a znovu potvrzené v dokumentu z Mezivládní konference o kulturních politikách pro rozvoj, Stockholm Kultura však má nejen integrační, edukativní a reprezentační funkci, ale je i významným hospodářským odvětvím. Stále větší význam mají veřejné služby kultury, poskytované nejrůznějšími subjekty a podporované z veřejných rozpočtů. Zabezpečují totiž uspokojování deklarovaných kulturních potřeb občanů, poskytují prostor a podmínky pro realizaci jejich kulturních zájmů. Dostupnost veřejných služeb kultury je indikátorem koncepce trvale udržitelného života, a to již od jejího prvního přijetí vládou ČR. Procento vykázaných výdajů na kulturu z celkových výdajů veřejných rozpočtů je významnou informací, která umožňuje posoudit, jakou pozornost věnuje veřejná správa podmínkám zabezpečení veřejných služeb, péči o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a vytváření podmínek pro tvorbu nových kulturních hodnot. Je skutečností, že výdaje státní rozpočtu na kulturu stagnují a dosud nikdy v období po listopadu 89 nedosáhly 1%. O něco lépe jsou na tom rozpočty územních samosprávných celků. Celkově však platí teze, že souhrnně tyto výdaje nepokrývají potřeby skutečného rozvoje této oblasti, která je neustále zmítána mezi povinností zachránit pro budoucnost hmotné kulturní dědictví a podpořit kulturní potřeby a vytváření nových hodnot. Toto dilema zhoršuje fakt, že na rozdíl od demokraticky a ekonomicky vyspělejších společností nenacházejí kulturní projekty finančně zajímavé mecenáše, filantropy a donátory ani v podnikatelské ani v soukromé sféře. Kultura je politickými elitami vnímána stále jako neproduktivní odvětví, které musí počkat na lepší časy. A to bez ohledu na skutečnost, že kultura jako celek zvyšuje prestiž ČR, přináší 8

9 zisky z turistického ruchu, v regionech zvyšuje zaměstnanost a znamená zatím nevyčíslené multiplikační efekty. V podobě kulturního průmyslu se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu Místní kultura Místní kultura je kultura konkrétního sídla a obecně se dá charakterizovat jako strukturovaný souhrn činností, aktivit realizovaný v místě, v němž se odrážejí vedle velikosti sídla a jeho charakteru (historický, geografický, demografický) především podmínky pro realizaci kulturních potřeb občanů. Objektivními podmínkami jsou zdatnost vedení města při alokaci disponibilních finančních zdrojů a přesvědčování zastupitelstva o potřebnosti vkládání prostředků do této oblasti, dále kulturní tradice, životní způsob obyvatelstva a jejich věkové a sociální složení, objem hmotného a nehmotného kulturního dědictví, existence veřejného prostoru pro kulturní aktivity, existence veřejných služeb kultury a jejich dostupnost. Klíčovou subjektivní podmínkou je vlastní aktivita občanů, ať už ve formě činnosti spolků a sdružení nebo jednotlivců jako hybatelů = animátorů místní kultury. Jistě je rozdíl mezi strukturou místní kultury v městě nad 100 tisíc obyvatel a sídlem o pěti tisících, a to jak z hlediska objemu finančních prostředků, rozsahu kulturní nabídky, tak počtu aktivit a činností. Vývoj po listopadu 89 zdůraznil zvláště dvě podmínky. První je moudrost zastupitelstva, které se chová jako dobrý hospodář a nikoliv jako hokynář a druhou je existence aktivních lidí, kteří jdou tvrdošíjně za svými sny. Je možné srovnat desítky podobných sídel. Někde dostal místní spolek do užívání obecní majetek za symbolický nájem (např. obec Kaznějov pronajala divadelní budovu místnímu divadelnímu spolku za 1,- Kč ročně), jinde byl nešťastně privatizován na asijskou tržnici slušně vybavený kulturní dům (např. obec Kaplice). Přestože první garnitura vedení měst po prvních svobodných volbách v r byla v řadě míst složena z lidí před listopadem velmi kulturně a intelektuálně založených (např. desítky starostů přišly z amatérského divadla) nepodařilo se nastartovat společenskou atmosféru příznivě naladěnou pro kulturu. To ostatně neplatí jen pro místní kulturu, nýbrž pro celou společnost. Jak přiznávají i tehdejší poslanci jak Federálního shromáždění, tak České národní rady, ekonomická reforma dostala přednost před morálkou ( napřed se zhasne a zákony uděláme potom, tak pojmenoval tuto situaci Tomáš Ježek, jeden z konstruktérů privatizace). Kultura je v souladu se zákonem v samostatné působnosti obcí, z nichž některé jsou po zániku okresů pověřeny v omezeném rozsahu výkonem státní správy. V České republice převažují sídla do 5 tis. obyvatel s různou občanskou vybaveností i různým charakterem. Podle stále zpřesňovaných údajů Českého statistického úřadu existuje v ČR obcí, z toho 529 se statutem město, avšak pouze 313 obcí má více než 5 tis. obyvatel (údaje jsou z roku 2008). Mezi obcemi a městy najdeme sídla s vysokou religiozitou i obce, kde kostel je pouhou výškovou dominantou města. Zejména na Moravě má ve způsobu života význam tradiční lidová kultura, zatímco v Čechách je až na výjimky spíše historickou záležitostí. O přerušené tradici lze mluvit zejména v bývalých Sudetech. Až na širší Karlovarsko (rekonstrukce původního lidového tance) se tradice nikde nepodařilo obnovit. Z hlediska vybavenosti díky knihovnickému zákonu existují obecní knihovny (samostatné i jako organizační jednotka obce), v mnoha obcích se podařilo obnovit činnost sokolských (na Moravě orelských) jednot, které ve svých navrácených prostorách poskytují zázemí pro pěvecké sbory, divadelní soubory a folklorní skupiny. Zvláště aktivní jsou sokolští amatérští loutkáři, kteří každý rok mají celostátní setkání se seminářem. Někde fungují kulturní domy a osvětové besedy, v těchto malých sídlech většinou pouze jako prostory bez zaměstnanců ve správě právnických i fyzických osob. Mezi nejaktivnější sdružení patří v těchto lokalitách dobrovolní hasiči a místní myslivecká sdružení. 9

10 Viditelnou součástí místní kultury jsou slavnosti a festivaly, mnohé navazující na dávné tradice. Slavnosti nejsou pouze hodokvasem a lidovou poutí, nýbrž příležitostí představit místní soubory, v obci žijící umělce, památkové objekty netradičně, lidová a další řemesla. Vzniká tak prostor pro formování obce jako společenství, které se hlásí ke svým kořenům a v němž pocit příslušnosti k sídlu jako k domovu má jako projev identifikace velký význam pro celou českou společnost. V obecních rozpočtech na kulturu najdeme poměrně velký rozptyl. Jsou obce, které svým příspěvkem vysoko přesahují půl procenta, které dává státní rozpočet. Naopak jiné nedávají téměř nic. Je možné očekávat v nejbližších letech díky ekonomické krizi a financování projektů z evropských fondů velký propad veřejných rozpočtů. Obce programově utlumují výdaje včetně podpory kulturních aktivit, aby mohly dostát závazkům pro evropské fondy. Cena za jedno architektonicky řešené náměstí je poměrně vysoká. Důsledkem může být i omezení podpory festivalů a slavností i neziskovým subjektům. Větší a velké obce se liší objemem vynaložených finančních prostředků, šíří kulturní nabídky poskytované nejrůznějšími subjekty od příspěvkových organizací města, přes obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, podnikatelské subjekty až po fyzické osoby. Značné prostředky jsou vynakládány na památkový fond. Obecně platí teze, že čím větší je obec, tím menší význam mají kulturní aktivity jako prvek občanské společnosti. Kulturní nabídka ve větší obci je velmi pestrá a koncert neprofesionálního tělesa zajímá nejbližší okolí jeho členů. Není to svátek celé obce. Větší obce zpravidla vypisují grantové řady pro podporu aktivit a využívají neprofesionální tělesa i jednotlivce pro propagaci obce v zahraničí. Očekávané tendence místní kultury v nejbližších letech: - propad veřejných financí a tím zmenšení veřejné podpory kultury - obvyklé turbulence spojené s volební kampaní do zastupitelstva obcí a s nástupem nových funkcionářů po komunálních volbách - proměny materiální základny místní kultury (rušení a zřizování příspěvkových organizací, změny jejich statutů) - generační výměna managementu místních kulturních institucí a zatím nepředvídatelná proměna jejich koncepce a organizace práce - očekávané změny ve struktuře kulturní nabídky (např. generační změny ve vnímání jednotlivých druhů umění) - vzrůstající aktivita mladé generace, která se stává hlavním hybatelem místní kultury - obnovování kulturních tradic související s hledáním identity české společnosti a programové zakládání novodobých tradic - úsilí o začlenění do mezinárodních projektů včetně přeshraniční spolupráce Aktuální nabídka NIPOS pro místní kulturu - informační prostor v internetovém časopisu Místní kultura - konzultace různé problematiky pro zastupitelstva (např. zakládání a rušení organizací, nakládání s obecním majetkem, daňové předpisy, autorské právo, koncepce kultury v obci a další) - konzultace pro příspěvkové organizace, nevládní neziskové organizace (např. zakládání, zřizovací listina, nakládání s majetkem, pracovní právo a další) - dramaturgické a další konzultace týkající se programu slavností a festivalů (např. nabídka zajímavých souborů a jednotlivců, informace o termínovém kalendáři jednotlivých aktivit) - konzultace projektů festivalů a přehlídek - postavení projektu tvůrčí dílny či semináře včetně doporučení lektorů - informace o aktivitách neprofesionálního umění v zahraničí 10

11 - poskytnutí vybraných údajů z rezortní statistiky (kromě individuálních) - benchmarking knihoven - připravovaný benchmarking muzeí - nabídka dalšího vzdělávání pro profesionální i dobrovolné pracovníky Regionální kultura Region představuje geografický územní celek, který má společné dějiny, spojují jej specifické rysy jako je např. nářečí a jiné odchylky od spisovné češtiny, krajové speciality, tradiční lidová kultura. Regiony v našem historickém prostoru vznikaly jako přirozené celky, které nejsou totožné s dnešními kraji. Např. region Valašsko zasahuje na území tří krajů. Region východní Čechy, jak jej známe ze tří Východočeských volných sdružení (pro divadlo, film, fotografii) s Hradcem Králové jako centrem, zasahuje do Svitav, do Turnova, Ústí nad Orlicí a blíží se někdejšímu Východočeskému kraji. Původní regionální povědomí se týkalo menších, jasně geograficky a historicky vymezených území. Tak vznikaly regiony, jako je Doudlebsko, Chodsko, Plzeňsko, Podluží, Kyjovsko apod. Obsah pojmu regionální kultura není zcela ustálen. Je faktem, že jde o protipól k pojmu národní kultura a může označovat všechno, co není ani místní ani národní (celostátní). Regionální kultura by tedy mohla představovat jak region v historickém a geografickém smyslu, tak kulturu konkrétního krajského územního celku, případně bývalého okresu. Pojem může mít i pejorativní zabarvení (jde z hlediska významu o marginální záležitost). Je zřejmé, že pojem regionální kultura zahrnuje jak činnosti, aktivity spadající do místní kultury, tak specifickou kulturní nabídku, kterou můžeme označit jako regionální. Opírá se v řadě oblastí veřejné podpory kultury o dohodu mezi státní a krajskou správou. Např. v oblasti památkové péče existují objekty, které jsou zapsány mezi národní kulturní památky a jsou ve správě státu a jeho institucí (Národního památkového ústavu) a další, které jsou rovněž předmětem ochrany a jsou spravovány institucemi zřizovanými krajem. Regionální kultura z geografického a historického zorného úhlu nemusí spadat přímo pod nějakou konkrétní veřejnou správu. Na druhé straně může, např. v několika krajích, které kopírují někdejší vyšší územní celky (Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Středočeský), se naopak s konkrétní veřejnou právo ztotožňuje. Samostatným regionem s vlastní specifikou je hlavní město Praha, v němž žije více než desetina obyvatel ČR. Kraje v souladu se zákonem jsou samosprávnými celky, které v oblasti kultury jednak ve vymezeném rozsahu vykonávají státní správu (památková péče), jednak je kultura v jejich samostatné působnosti. Hovoříme-li o veřejné podpoře oblasti kultury, musíme regiony ztotožnit s konkrétními kraji jako články veřejné správy. Zvláště když v souvislosti s novým územně správním uspořádáním ČR po roce 2000 byly zrušeny okresy jako nižší článek státní správy. V současné době je Česká republika rozdělena do 14 krajů s rozdílnou velikostí a velkým rozptylem v počtu obyvatelstva. Byť to nespadá to tématu této práce, je třeba připomenout, že z hlediska Evropské unie a vzhledem k velikosti ČR, má republika příliš mnoho regionálních celků, takže pro čerpání z evropských strukturálních fondů bylo třeba vytvořit několik regionálních os, a kraje jsou nuceny spolupracovat. Z hlediska kulturní politiky měly všechny kraje na počátku koncepci rozvoje kultury ve svém územním celku (samostatně, případně v rámci dalších priorit jako jsou cestovní ruch, rozvoj venkova, životní prostředí, zachování a obnova kulturních památek, kvalita života, kulturní tradice, rozvoj lidského faktoru, dynamická ekonomika apod.). Řada z nich skončila a nové zvláště v období po radikální změně politického směřování po posledních krajských volbách nebyly zastupitelstvem krajů přijaty. Každý kraj má svou koncepční představu o 11

12 programech veřejné podpory a jejich procesním a administrativním vypořádání. Nelze říci, že existuje kraj bez veřejné podpory kultury. Kraje mají zřizovatelskou povinnost ke svým příspěvkovým organizacím (mají odpovědnost za většinu muzeí a za všechny regionální knihovny včetně jejich regionálních funkcí, spravují památkový fond). Od roku 2005 jsou ve vlastnictví obcí a krajů také archeologické nálezy s výjimkou těch, které jsou v majetku státu. Ekonomické údaje ukazují, že na tyto činnosti včetně galerií a různého typu dalších kulturních institucí (např. hvězdárny a planetária, krajská divadla, orchestry a další) vynakládají kraje cca 65 % z objemu svých rozpočtů v kapitole kultura. Nicméně kraje vynakládají na kulturu v průměru 1-3% ze svého rozpočtu, což je více než dává stát. O celkovém objemu výdajů ÚSC hovoří kapitola 700 státního rozpočtu. Je faktem, že nominálně výdaje veřejných rozpočtů sice rostou, reálně však stagnují v poměru k celkovým výdajům veřejných rozpočtů i HDP. O výkyvech jak v obsahu (tj. vymezení na co), tak objemu (kolik a za jakých podmínek) hovoří velmi výmluvně neprofesionální umělecké aktivity. Přestože jsou krajské postupové přehlídky na klíčové celostátní oborové festivaly ve smyslu jejich systému veřejně deklarovanou potřebou občanů, jejich pořadatelé se k dotacím v rámci dotačního řízení krajů dostávají stále obtížněji. V některých krajích na ně mohou zapomenout. Platí to např. rovněž pro Prahu, která sice na kulturu vydává velké částky, avšak krajských postupových přehlídek se to netýká. Setkávají se s různými překážkami např. s minimální výší dotace nebo s omezením na účastníky bydlící na území kraje. Často však u menších oborů existuje jedna postupová přehlídka pro dva i více krajů. To platí i pro celostátní přehlídky, které se konají v krajích. Řada těchto festivalů přitom patří mezi priority kraje (např. Jiráskův Hronov pro kraj Královéhradecký, Loutkářská Chrudim pro kraj Pardubický). To znamená, že se pořadatelé musí spokojit s limitovanou dotací MK, případně u krajských postupových přehlídek se soubory a jednotlivci ucházejí o účast na přehlídkách v jiném kraji, většinou bez možnosti jakéhokoliv finančního příspěvku. Je zřejmé, že nejen v této oblasti chybí koncepční spolupráce mezi dvěma články veřejné správy. Základem je však absence pojmu veřejného zájmu, který ani v zákoně č. 219/2000 Sb. ani v jiném právním předpisu není jednoznačně definován. Očekávané tendence regionální kultury v nejbližších letech - do oblasti kultury se patrně negativně promítne dopad ekonomické krize v podobě omezování financování kultury z veřejných rozpočtů - kraje sníží příspěvky svým organizacím, což může přinesení omezování jimi poskytovaných veřejných služeb na jedné straně a snižování počtu jejich zaměstnanců, což zvýší nezaměstnanost - rostoucí nezaměstnanost v některých regionech přinese snížení či limitování výdajů rodin a jednotlivců, čehož důsledkem by bylo snížení návštěvností kulturních akcí a snížení příjmů z kultury - krajská zastupitelstva budou řešit koncepce rozvoje kultury mj. v souvislosti s prioritami své podpory z rozpočtu kraje a uvažování o budoucnosti zřizovaných příspěvkových organizací - v souvislosti s očekávanými propady v cestovním ruchu hledání nových stimulů včetně mezinárodní spolupráce - kraje budou řešit význam kultury z hlediska svého image (specifičnost, jedinečnost, tradice apod.) 12

13 Aktuální nabídka NIPOS pro regionální kulturu - ekonomické a právní konzultace pro subjekty působící na regionální úrovni - spolupráce při zabezpečení systému postupových přehlídek (propozice, konzultace lektorských sborů, doplňkového programu, adres souborů a jednotlivců apod.) - konzultace vybraných kapitol i celku koncepčních dokumentů kraje - možnost využití internetového časopisu Místní kultura - informace o zajímavých projektech v oblasti cestovního ruchu v zahraničí jako podnětů pro koncepční a organizační rozhodnutí kraje v této oblasti - nabídka seminářů pro aparát krajského úřadu a příspěvkových organizací k vybraným aktuálním tématům - rešerše výsledků z rezortní statistiky bez použití individuálních údajů - benchmarking knihoven - připravovaný benchmarking muzeí Národní kultura Národ jako jednotka společnosti vymezená územím, jazykem a historií je poměrně novodobým pojmem. Národní kultura je pak určitým souborem kulturních hodnot, pravidel, idejí a artefaktů včetně národních kulturních specifik, k nimž patří tradice a obyčeje, místo kultury v životním způsobu, vzdělávací soustava, věda, pozice umění apod. Může být omezena na příslušníky konkrétního národa, což je postoj a politická praxe zejména 19. a 20. století. Hovoříme-li dnes o české kultuře, máme tím na mysli kulturu a její projevy vztahující se a realizované na území České republiky, nikoliv pouze národně vymezené. Je zřejmé, že jejím hlavním znakem je diverzita rovnoprávných forem. Kultura v období po listopadu 89 prošla rozsáhlou transformací, která jí přinesla svobodný prostor a také ji vrhla do tržního prostředí, aniž společnost a její politická reprezentace vytvořila potřebné mechanismy k její ochraně. Právo přístupu ke kultuře je zaručeno ústavou ČR a Základní listinou práv a svobod, avšak výkonné pravomoci státu zůstaly pouze v otázkách kulturního dědictví, zatímco v živé kultuře má nástroje jen dotační a doporučující. Vzniklo obrovské spektrum nevládních a nezávislých iniciativ, které však při omezené existenci sponzorů a donátorů jsou závislé na nějaké formě podpory z veřejných prostředků. Až ke konci devadesátých let se podařilo zlomit odpor vůči přijetí strategického dokumentu pro kulturu, takže v r byla přijata vládou ČR Strategie účinnější státní podpory kultury jako první polistopadová kulturní politika. Tento přístup je mezi evropskými zeměmi poměrně ojedinělý, neboť podle údajů Evropského parlamentu např. jen v období 1988 až 2001 bylo přijato 27 takových dokumentů. Postupně vznikly v ČR i další celostátní dokumenty, zejména Koncepce účinnější podpory umění na období Kultura (dostupnost veřejných služeb kultury) byla přijata jako jeden z indikátorů Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR a potvrzena i v novém znění Strategie pro období Novou Kulturní politiku ČR na období vzala na vědomí vláda ČR v r Přestože tyto a další dokumenty (zejména zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury) deklarují význam kultury pro společnost a její rozvoj (vytváří kulturní dědictví, podporuje kreativitu a inovativní procesy, zvyšuje kvalitu života, spoluutváří občanskou společnost, je nástrojem zahraniční politiky státu), stále nemá v ČR postavení odpovídající jejímu významu pro společnost i tradici. Vlády ČR přitom mají ve svých programových prohlášeních deklaraci významu kultury jako určující součásti naší národní identity, jako duchovní základ, který zvyšuje kvalitu života a podílí se na tvorbě respektovaných hodnot 13

14 (programové prohlášení poslední politické vlády M. Topolánka). Zatím se nepodařilo a v důsledku ekonomické krize se ani v nejbližších letech nepodaří zvýšit podíl výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na opakovaně slibované 1%. Z hlediska národního hospodářství je kultura samostatným sektorem a spadá do působnosti Ministerstva kultury. Kultura je nejen producentem statků a služeb zvláštní povahy, z nichž některé lze z hlediska přínosu jen obtížně kvantifikovat, ale současně i odběratelem jiných statků a služeb, čímž vstupuje do interakce s ostatními odvětvími ekonomiky. Údaje MF uvádějí, že objem produkce sektoru představuje cca 1,5 % celkové produkce ČR a zaměstnává 3% práceschopného obyvatelstva. Česká republika jako členský stát UNESCO je účastníkem většiny úmluv a respektuje z nich plynoucí závazky. Přístup k úmluvám je složitým procedurálním procesem. Musí projít oběma komorami parlamentu a poté je podepíše prezident. Pokud jedna komora úmluvu zablokuje, musí se proces opakovat. Senátem tak neprošla např. Úmluva o kulturní rozmanitosti doporučená i Radou Evropy. Vzhledem k počtu ratifikantů Úmluvy i jejímu významu lze předkládat změnu tohoto postoje a NIPOS je připraven podílet se na podkladech pro implementaci dokumentu. Evropský program pro kulturu chce podporovat právě kulturní diverzitu a dialog mezi kulturami, mobilizovat zdroje, podpořit mobilitu umělců i uměleckých děl a v rámci tzv. prorůstové lisabonské strategie podporovat kulturu jako katalyzátor tvořivosti. V listopadu 2009 vznikl v Radě EU dokument, který chápe tvořivost a inovativní přístupy v komunikační společnosti tzv. digitální generace jako základní stavební kámen udržitelného rozvoje světa. Podkladová studie k nové kulturní politice, zpracovaná katedrou kulturologie FFUK v roce 2007, uvádí jako tendence ve vývoji kultury: globalizaci jako hrozbu i příležitost, která mj. způsobuje vzájemné ovlivňování národní, regionální a místní kultury a předpokládá mobilitu umělců vnímání kultury také jako ekonomického fenoménu (využití potenciálu kultury jako tvůrčího odvětví a současně zvýšení a zkvalitnění investic do kultury) potřebu zlepšit infrastrukturu kulturních organizací včetně jejich modernizace, rozšíření služeb i pro menšinové segmenty populace doplnění legislativních norem, které chybějí nebo jsou nepružné (např. špatně nastavený systém státní památkové péče a obnovy památkového fondu) nutnost spolupráce rezortů na celostátní úrovni (např. MK a MŠMT) a koordinace jednotlivých stupňů veřejné správy programové využití kultury v turistickém ruchu Aktuální služby NIPOS pro MK a další ministerstva úkoly vyplývající z implementace Kulturní politiky na období úkoly vyplývající z implementace Koncepce účinnější podpory umění na léta úkoly vyplývající z implementace Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, úkoly vyplývající z implementace dalších dokumentů vlády ČR (Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a další), expertní stanoviska a vyjádření k návrhům zákonů, mezinárodních kulturních dohod, k materiálům z oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit zpracování odborných studií a analýz na zadaná témata, realizace státní statistické služby v rezortu kultura na příkazní smlouvu s MK realizace podpory vybraných mezinárodních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění (vysílání jednotlivců do zahraničí, přijímání souborů a jednotlivců na akcích v ČR) 14

15 členství v mezinárodní expertní pracovní skupině Rady Evropy pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém realizace vybraných celostátních přehlídek a festivalů v jednotlivých oborech (z pověření MK) zastoupení v konkurzních komisích MK (ORNK) a porotách Cen MK realizace odborných seminářů pro příspěvkové organizace MK zastoupení (z pověření MK) v pracovních týmech vytvářejících rozvojové dokumenty jako jsou Strategie udržitelného rozvoje ČR, skupina Evropský rozvojový fond pro obnovu venkova v letech Návrh střednědobé koncepce rozvoje NIPOS NIPOS se v průběhu své existence stal sebevědomou institucí, kterou i s ohledem na stupeň využití nových technologií lze označit za moderní a profilovanou v jasně definovaných oblastech kulturních služeb. Těmi oblastmi jsou financování kultury z veřejných prostředků, rezortní statistická služba, neprofesionální umělecké aktivity v rámci celé ČR, monitoring místní a regionální kultury včetně sběru a šíření informací a příkladů nejlepší praxe. V těchto oblastech kooperuje a spolupracuje s řadou subjektů, avšak žádný z nich není schopen NIPOS v celém rozsahu nahradit. Toto zjištění je základním stavebním kamenem koncepce organizace. Vzhledem k faktu, že ze zákona jsou činnosti NIPOS neprofitní, tedy nevytvářející zisk a nevstupující do konkurence a že některé činnosti (např. rezortní statistiku) zřizovatel musí zařídit ze zákona, nezabývá se tato koncepce úvahami o transformaci příspěvkové organizace ani nepředjímá koncepční rozhodnutí MK v této oblasti SWOT analýza východisek pro koncepci NIPOS Silné stránky - vyprofilování činnosti, ustálení metod a forem, které však nebrání inovativním procesům - jasně definovaní odběratelé služeb - schopnost kooperace a komunikace s dalšími subjekty - schopnost řešit výzkumné a vývojové projekty včetně evropských projektů - začlenění do mezinárodní spolupráce - v oblasti neprofesionálního umění vytvoření poradních orgánů, které umožňují bezprostřední evaluaci činnosti organizace v jednotlivých uměleckých oborech Slabé stránky - legislativní neujasnění pojmu veřejný zájem, které je jednou z příčin složitého postavení příspěvkových organizací v kultuře - relativně nízký objem mzdových prostředků a limit pracovníků, které neumožňují progresivnější personální politiku (méně pracovníků, avšak lépe zaplacených) - neatraktivnost organizace pro mladé zaměstnance, zejména muže - legislativní překážky typu zákona o státní statistické službě s dlouhými lhůtami, které neumožňují rychlou reakci - nedostatek hlubší spolupráce mezi odbornými útvary organizace - absence výzkumů sociologického typu včetně vztahu populace k umění a ekonomických výzkumů v kultuře 15

16 Příležitosti - velký zájem o umělecké aktivity mezi dětmi a mládeží včetně středoškolské - možnost čerpat prostředky z evropských fondů, za předpokladu, že zřizovatel vyřeší otázky předfinancování (zálohování je pro malou příspěvkovou organizaci riskantní) a bude zjednodušena administrativa - jistá míra vyspělosti české populace projevující jako zájem být divákem, pozitivně vnímat tradici (např. zájem o tradiční lidovou kulturu) - možnost čerpat inspiraci ze zahraničí - generační výměna na managerských postech v příspěvkových organizacích zřizovaných veřejnou správou (informace, konzultace a další odbornou pomoc budou nezbytně potřebovat) Ohrožení - nesprávné vnímání kultury a umění jako neproduktivního odvětví, nikoliv jako investice do člověka a společnosti (tímto procesem jistého uvědomování významu kultury a umění pro společnost prochází každá nová politická reprezentace na všech úrovních veřejné správy) - celkový nedostatek finančních prostředků na činnost, který např. ovlivňuje vydavatelskou aktivitu organizace - negativní změny v připravenosti učitelů působit zejména ve venkovském prostředí jako kulturně výchovný činitel - neujasněnost koncepce Ministerstva kultury v oblasti vědy a vývoje, což může nejen snížit kredibilitu rezortu v této oblasti, nýbrž i významně zmenšit její objem (NIPOS by tak nemohl splnit některé úkoly z Kulturní politiky) - nezájem sdělovacích prostředků včetně rozhlasu a televize o kulturní aktivity - velký rozptyl v zájmu obcí a krajů ve spolufinancování kulturních akcí a aktivit - očekávané snížení rozsahu podpory kulturních aktivit z rozpočtu MK - dopady ekonomické krize na rozpočet NIPOS Strategické cíle NIPOS na období Obsahové Dlouhodobé a střednědobé priority: 1. Udržovat a zkvalitňovat dosažené know how organizace v těchto oblastech: - Financování kultury z veřejných rozpočtů NIPOS je prokazatelně jediným subjektem, který dlouhodobě zaznamenává a analyzuje relevantní ekonomická data výdajů veřejných rozpočtů na kulturu. Vzhledem k pokračující ekonomické krizi a propadu veřejných i soukromých (domácnosti) rozpočtů lze očekávat v této oblasti velké turbulence. Sledování a analýza této oblasti jsou nezbytným nástrojem jak pro MK, tak i pro zákonodárce. Rezignace na vkládání veřejných prostředků do oblasti umění a kultury by mohla přinést nenávratné škody. Střednědobé aktivity v této oblasti: průběžná konzultační a informační činnost pro poskytovatele veřejných služeb kultury, zpracování každoroční analýzy financování kultury z veřejných rozpočtů ve formě studie a neperiodické publikace 16

17 (CD), na vyžádání zpracování výběrových komparačních analýz krajů, míst, realizace konzultačních dnů - Právní rámec poskytování veřejných služeb kultury Oblast kultury leží stranou zájmu odborníků z oblasti práva. To se projevuje zejména při tvorbě tzv. ekonomických zákonů Dokladem může být např. skutečnost, že sbírky muzeí a galerií jsou novelou zákona o účetnictví zařazeny mezi majetek, o kterém se účtuje. Modelové případy nelze řešit jako v komerční oblasti. Důležité je rovněž sledování relevantních právních předpisů EU a členských zemí. Střednědobé aktivity v této oblasti: analýzy právního prostředí pro kulturu včetně výběrových podle zadání a potřeb MK, konzultační dny, zveřejňování formou neperiodické publikace i na webu organizace - Neprofesionální umělecké aktivity Organizace se v této oblasti může opřít o dlouholeté, systematické a koncepční působení ve vybraných oborech, dále o spolupráci s odbornou i zainteresovanou laickou veřejností a o mezinárodní kontakty a informace. Je odborným gestorem systému postupových přehlídek a výběrových celostátních akcí založených na prezentaci nejlepších uměleckých děl dané sezóny. Systém staví na preferenci kvality (to odlišuje NIPOS např. od NNO, která musí především naplňovat zájem členské základny tj. preferovat kvantitu) a na proměnách koncepce jednotlivých akcí založených na soustavném sledování a vyhodnocování trendů a potřeb. Tím, že působí v řadě oborů dětí, mládeže, dospělých i seniorů může využít i mezioborovou komunikaci a vzájemnou inspiraci jednotlivých uměleckých oborů. NIPOS si v tomto směru vypracovat jedinečnou odbornost, která je respektována. Střednědobé aktivity v této oblasti: ve spolupráci s odbornými radami příprava propozic jednotlivých akcí, promyšlené koncipování jejich doprovodného rámce (ediční počiny, dílny a semináře, lektorské sbory, prezentace inspirativních metod a výsledků umělecké práce, výběr zahraničních hostů atd.), zpracování odborných studií a analýz podle aktuálních potřeb a zadání MK. V delším časovém horizontu je třeba uvažovat o rozšíření stávajících analýz a koncepcí o zpracování koncepcí jednotlivých uměleckých oborů v odborné gesci NIPOS, s tím související i případná implementace Úmluvy UNESCO o kulturní rozmanitosti - Statistika kultury NIPOS na základě příkazní smlouvy s MK zabezpečuje státní statistickou službu. Koncepce statistiky kultury je vytvářena na základě analýzy dat ze statistického zjišťování, požadavků MK a ČSÚ a mezinárodních konvencí a doporučení (zejména Eurostat a další). V rámci zabezpečení integrace statistiky kultury do EU jsou navrhována nová zjišťování, případně dochází k propojování některých ukazatelů tak, aby výsledkem byl relevantní údaj o určitém jevu. Vyšší přidanou hodnotou by se pak měly stát odborné interpretace dat jednotlivých zjišťování realizovaných postupně elektronicky. Významným posunem budou nově zaváděné dopočty, které zaručí vyšší vypovídací hodnotu statistických dat. Střednědobé aktivity v této oblasti: každoroční statistická zjišťování knihoven, muzeí a galerií, divadel, orchestrů a hudební těles, muzeí a galerií, památkové 17

18 péče, festivalů, kulturních domů (zahrnující koncepční a normotvornou činnost, tvorbu statistických výkazů, sběr a zpracování statistických dat a prezentaci) jejich postupná elektronizace a oborová interpretace, výběr a zveřejňování zajímavých dat ve formě tzv. výkonových indikátorů, provádění analýzy stávajících statistických zjišťování z hlediska skutečné potřebnosti a využitelnosti (usnesení vlády ČR č. 1478/08), rozvoj projektu benchmarking umožňující srovnávat výkonové a kvantitativní parametry kulturních subjektů v jednotlivých oblastech kultury (zatím funguje v oblasti veřejných knihoven, připravuje se varianta pro muzea) 2. Realizovat úkoly vyplývající z koncepčních dokumentů projednaných vládou ČR Kulturní politika na období jak to vyplývá z Plánu implementace dokumentu, rozsah plnění jednotlivých úkolů závisí na objemu finančních prostředků - vytvoření znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu ( ), financováno z IOP Smart Administration (NIPOS se o podporu projektu bude ucházet v konkurzním řízení v r. 2010), realizace úkolu je vázána na úspěch v řízení o podporu z IOP - posílení internetového časopisu Místní kultura (průběžně) - sestavení tzv. satelitního účtu kultury ( ) - publikace Kultura v číslech (každoročně) - publikace Financování kultury z veřejných rozpočtů (každoročně) - analýza a komparace financování kultury z územních rozpočtů ( ) - výzkumný projekt Analýza struktury legislativního a ekonomického postavení kulturních subjektů ( ) - zpracování analýzy současného stavu formativní výchovy v ČR (2010) - vytvoření expertního týmu pro koncepci výchovy talentů a kulturní výchovu (2011) - zpracování koncepce kulturní výchovy v ČR ( ) - rozšíření statistického zjišťování o oblast znevýhodněných občanů a minorit (od r. 2011) - poskytování konzultací a organizování seminářů v rámci systému celoživotního vzdělávání (průběžně) - realizace dvouletých akreditovaných cyklů vzdělávání Škola folklorních tradic ( , ) - analýza ekonomiky příspěvkových organizací (jako VaV projekt od 2011) - analýza ekonomiky veřejných služeb kultury (jako VaV projekt, od 2012) - zabezpečovat systém postupových i vybraných dalších celostátních přehlídek v jednotlivých oborech NPU (každoročně) Koncepce účinnější podpory umění na období Úkoly NIPOS: - IV. A.6 Vytvoření koncepce umění a vzdělávání úkol byl uložen rovněž v Kulturní politice. Organizace se týká zejména v části výchovy mimo školní 18

19 vzdělávání a podpory kulturních dovedností jak praktických, tak teoretických, předpoklad spolupráce s dalšími organizacemi (zejména IU-DÚ). Bude třeba rovněž implementovat zkušenosti z práce expertního týmu pro součinnost v oblasti uměleckého vzdělávání při EU - IV. A7 Podpora vzniku a provozu informačních databází o umělcích, institucích, jejich sbírkách a uměleckých dílech NIPOS provozuje (podpořený jako projekt v rámci mechanismu tzv. Norských fondů) unikátní databázový server (www.amaterskedivadlo.cz) o českém amatérském divadlem (místopis, soubory, významné osobnosti, přehlídky, literatura), v němž jsou tisíce průběžně doplňovaných informací, v r bude zpracována a vydána publikace Malované opony ochotnických jevišť v ČR, připravují se databáze notového a tanečního materiálu a jejich nabídnutí veřejnosti (notografický archiv bude v r jako součást knihovny NIPOS zpřístupněný on-line), taneční bude otevřen po r IV. A8 Zajištění statisticko-ekonomických dat s vyšší vypovídací hodnotou byla vytvořena nová statistická šetření týkající se umění (festivaly), pro účely vytvoření a provozování tzv. satelitního účtu kultury byla do všech dotazníků zařazena nově zpracovaná ekonomická část (průběžně) - IV. C19 Rozšířit a implementovat kritéria pro posuzování dostupnosti umění pro občana na celoroční výstavní činnost NIPOS je provozovatelem portálu který umožňuje internetovou prezentaci výtvarných artefaktů žáků a studentů, několikrát ročně připravuje semináře pro výtvarné pedagogy, zaměřené rovněž na internetovou prezentaci (2007) - IV. E 25 Koordinace a transparentní příprava a realizace prezentace českého umění v zahraničí NIPOS ve spolupráci s českými středisky mezinárodních nevládních organizací i samostatně se podílí na zabezpečení účasti souborů i jednotlivců na prestižních akcích v zahraničí (podle ročních plánů), průběžně - IV. E 27 Podpora účasti národních sekcí na práci mezinárodních nevládních organizací v oblasti umění NIPOS působí jako sekretariát českých sekcí MNO AITA/IATA (amatérské divadlo), CISM (dechové orchestry), UNICA (amatérská filmová tvorba) a podporuje účast delegátů na valných hromadách v těchto i dalších oborech (průběžně) Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže pro období a/aktivity NIPOS v období : každoročně realizovat vybrané celostátní přehlídky a festivaly uměleckých aktivit dětí a mládeže (oblast Mládež a kultura), vytvořit komplexní systém prezentace studentských uměleckých aktivit (oblast Mládež a kultura), podporovat a rozvíjet celoživotní vzdělávání (Škola folklorních tradic, Klub sbormistrů, Celostátní setkání mladého divadla, inovativní semináře pro výtvarné a další pedagogy a další) oblast Mládež a kultura, podporovat a koncipovat akce pro rodiče s dětmi (oblast mládež a rodinná politika) celostátní přehlídka divadla dospělých pro děti Popelka Rakovník, nabídka kreativních seminářů pro rodiče s dětmi (např. v rámci Loutkářské Chrudimi) b/aktivity NIPOS v období nově budou zařazeny šetření kulturní dimenze života mladé populace (oblast výzkumů mládeže) a sběr nejlepších praktických příkladů integrovaných kulturních aktivit a aktivit pro děti a mládež ze 19

20 sociálně slabého prostředí (oblast mládež a kultura), kromě systému prezentace studentských uměleckých aktivit ostatní úkoly trvají Program celoživotní přípravy na stáří Průběžné aktivity NIPOS: zpracování a prezentace měsíčního Kalendária kulturních aktivit občanů s handicapem (každoročně), příprava a realizace integrované přehlídky pantomimy Otevřeno Kolín (každoročně), příprava a realizace CP seniorského divadla (bienále 2010,2012,2014 Znojmo), šetření kulturní dimenze života seniorů (návaznost na projekt ukončený v roce 2008, komparace údajů z obou k vytvoření časové řady), sledování seniorských aktivit a kulturních aktivit handicapovaných občanů rovněž v rámci statistického šetření Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu: Aktivity NIPOS: realizace 5. běhu Školy folklorních tradic, pokud se sejde dostatek zájemců v letech , příp. a (spolupráce s NÚLK a FoS), 2010 doplnění statistického zjišťování kulturních domů o oblast tradiční lidové kultury (varianta samostatný výkaz), realizace FF Pardubice-Hradec Králové (každoročně), CP dětských folklorních souborů (2011, 2013, 2015) a CP choreografií folklorních souborů (Nový Bydžov 2010, 2012, 2014), spolupráce s historickým muzeem v rámci NM při prezentaci folkloru a tradiční lidové kultury v Musaionu (každoročně), spolupráce s NÚLK a FoS v rámci koordinační rady pro folklor 3. Naplňovat poslání organizace v moderní informační společnosti Organizace má ve svém názvu termín informační. V praxi to znamená sběr a šíření informací, a to jak specializovaných, tak obecných. NIPOS k tomu účelu vytváří archivy, databáze a informační sítě. Součástí tohoto trendu je rovněž modernizace veřejné knihovny NIPOS zpřístupněné on-line. Organizace je řešitelem rezortní státní statistické služby. střednědobé úkoly a výhledem do r. 2014: - verifikace koncepce statistiky kultury na základě analýzy mezinárodních požadavků a doporučení, propojování vybraných ukazatelů tak, aby bylo možné postihnout postavení kultury jako odvětví a její výkonnost, změnit formy prezentace dat, postavit tuto prezentaci oborově s využitím odborné interpretace - koncepční příprava, vytvoření a uvedení do provozu informačního a vzdělávacího portálu amatérského divadla (časopisu Amatérská scéna), v jehož jednotlivých částech (kalendář akcí, festivaly, soutěže, semináře, dramaturgická poradna, divadelní literatura a interaktivní adresář amatérského divadla), najdou zájemci o amatérské divadlo potřebné informace, portál postupně nahradí tištěný bulletin d ARTAMAn ( ) - vytvoření a zpřístupnění Zlatého fondu taneční kultury (databáze choreografií, tanečních a divadelních projektů) (realizace úkolu závisí na objemu finančních prostředků) - vytvoření multifunkčního poradenského centra pro neprofesionální umění v rámci NIPOS jako nabídky pro učitele, vedoucí souborů, jednotlivé zájemce (součást VaV projektu nazvaného Kořeny budoucnosti), od r internetový časopis Místní kultura zaměřit na místní aktivity, amatérské umění a občanskou společnost, připravit anglickou jazykovou mutaci části obsahu 20

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY SWOT analýza činnosti Střediska volného času - tradice v činnosti - zkušení kreativní pracovníci, kteří činnost vykonávají, jejich osobní zájem o rozvoj činnosti - máme v Opavě

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více