BRIEFING EDITORIAL. VŠMIE News 1/12. Setkání s praxí bude jednodušší. Vzniká nový standard elektronické faktury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRIEFING EDITORIAL. VŠMIE News 1/12. Setkání s praxí bude jednodušší. Vzniká nový standard elektronické faktury"

Transkript

1 BRIEFING Setkání s praxí bude jednodušší VŠMIE začala spolupracovat s mezinárodní IT agenturou CoolPeople, která se specializuje na vyhledávání a poskytování IT specialistů do projektů velkých nadnárodních korporací (banky, pojišťovny, telco firmy ). EDITORIAL Téměř na konci jarního semestru, v době příprav na zkoušky a těšení se na prázdniny, se vám do rukou a na monitory dostává první newsletter VŠMIE. Moţná se divíte, proč tahle komunikační platforma v době sociálních sítí, ŠISů a mailů vznikla. Odpověď je jednoduchá. Newsletter tak, jak ho chápeme, se spíš podobá časopisu. A ten by měl být na kaţdé dobré škole. Dalším důvodem, proč začít něco nového, na čem bychom se chtěli podílet s vámi, studenty, absolventy, učiteli je, ţe Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky slaví právě letos deset let od svého vzniku. Nejvýraznější milníky jsme shrnuli třeba na naší stránce na Facebooku, kde je k vidění krátký průlet naší historií, i to, ţe v září roku 2002 nastoupilo do prvního ročníku prvních 52 studentů. V neposlední řadě pak začínáme psát newsletter i proto, ţe vás chceme seznamovat s tím, co se děje na všech našich pobočkách a ve všech městech, kde VŠMIE působí. Chceme vám představit naše vyučující, studenty i absolventy z úhlů pohledu, s jakými jste se moţná ještě nesetkali. Chceme vám ukázat různorodost VŠMIE. Není to jen suchá vzdělávací instituce. Je ţivá a plná lidí. Plná vás. Budu velmi rád, kdyţ na tuhle hru přistoupíte a začnete posílat své návrhy (vyuţít můţete adresu čím náš školní newsletter naplnit. A budete-li se chtít zapojit aktivně jako autoři, budu ještě raději. Na závěr bych vám rád popřál krásný květen a studentům zvlášť hodně štěstí u zkoušek. Náhoda ať přeje připraveným. Radek Řechka Studenti školy tak mají moţnost dostávat zajímavé nabídky volných projektových pozic a mají také k dispozici poradenství v oblasti personalistiky a zvyšování kompetencí. Ve spolupráci s katedrou informatiky se připravují workshopy a přednášky, rozšířen bude také předmět Komunikační a prezentační dovednosti. Vzniká nový standard elektronické faktury Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vytvořila nové Centrum technické podpory. VŠMIE je vůbec první soukromou školou, při které ÚNMZ centrum zakládá. Zabývat se bude prácí s technickými normami ISO/IEC/JTC v oblasti ICT technologií. Výstupem pak budou nové normy a další právní předpisy. Aktuálně se pracovníci centra zaměřují na přípravu standardizace formátu elektronické faktury. Jejím hlavním cílem bude zjednodušení práce podnikatelských subjektů a další omezení podnikatelské byrokracie. Tomáš Sedláček a ţivnostník roku na VŠMIE Duben na VŠMIE patřil úspěšným podnikatelům a expertům. V Karlových Varech proběhla beseda s Ţivnostníkem roku 2011 Jiřinou Regietovou, která vyprávěla svůj příběh od trnitých začátků aţ k finálnímu úspěchu. Na Ekonomickém fóru Cheb 2012 byl jedním z hlavních řečníků PhDr. Tomáš Sedláček hlavní makroekonomický stratég ČSOB, který se na začátku roku stal členem Národní ekonomické rady vlády. Vedle něj se fóra účastnili také hlavní analytik společnosti CYRRUS Ing. Jan Procházka a publicista časopisu Respekt Jan Macháček. 1

2 VYPRÁZDNĚTE SI SVÉ MISKY Osobnostní růst a rozvoj jsou termíny, které dnes najdete téměř kdekoli od vzdělávání po pracovní pohovory. Mají význam a vyuţitelný obsah, protoţe v mnoha profesích o pracovním výkonu nerozhodují ani tak faktické odborné znalosti a dovednosti (občas také nazývané jako hard skills), ale daleko spíše dovednosti měkké, průřezové nebo ţivotní. I na VŠMIE máme celou řadu kurzů, které se rozvojem měkkých dovedností zabývají. Na stránkách našeho newsletteru nechceme tyto kurzy suplovat (ostatně papír jen sotva dokáţe nahradit výklad a praktické ukázky). Chceme přinášet a ukazovat moţnosti rozvoje měkkých dovedností a třeba i poukazovat na to, co si mnozí z nás v kontextu se soft skills často neuvědomují. Nemějte strach. I kdyţ prostor newsletteru neposkytuje výrazný rozlet, nebudeme vás tu nudit zjednodušenými návody typu: Deset rad, jak přesvědčit obchodního partnera, aby si k háčku na ryby koupil ještě prut. Podobných rad je na internetu fůra, a byť jsou bohulibé, jejich aplikovatelnost je vzhledem k jejich obecnosti nemoţná nebo aţ příliš snadná. Proto vám chceme přinášet moţná trochu jiné, avšak často funkční pohledy na svět měkkých dovedností. Budeme vycházet z nápadů na ubrousku, návodů jak čelit kritice, vyuţívání dramatické výchovy v oblasti prezentačních dovedností, aplikací schopnosti improvizovat při výběrovém řízení a mnohých dalších. A co víc, nebudeme přitom pracovat s hypotetickými situacemi, ale kaţdý z článků, jeţ budete nacházet pravidelně na tomto místě, bude malou případovou studií. Ptáte se po výsledku? Měla by jím být mozaika, která vám pomůţe uvědomit si, ţe osvojování soft skills není jen výukou zaměřenou na získání znalostí, ani prostým výcvikem či tréninkem zaměřeným na vybrané sociální dovednosti. Budeme chtít ukázat, ţe pro smysluplné a trvalé učení se, je zkrátka a dobře zapotřebí jít ještě daleko dál, a to aţ k sobě samému, protoţe teprve pak budete schopni ovlivnit zdroje, které optimální úroveň měkkých dovedností umoţní či podpoří. Je to tedy podobné, jako v jednom docela známém příběhu: Mistr přijal hosta, který žádal o vyučování zenu. Nabídl mu čaj, postavil před něj misku a začal nalévat. Miska se pomalu plnila a plnila, až začala přetékat. I v tuto chvíli ale mistr s naprostým klidem pokračoval dál. Host proto zvolal: Dost! Co to děláte, miska už je přece plná a nic už se do ní nevejde. V té chvíli se mistr usmál: Tak jako ta miska je plná, tak ty jsi plný svých vlastních zkušeností, názorů a představ. Jak tě mohu učit žít jinak, dokud nevyprázdníš svou misku? Rozvoj soft skills I Iluze nadřazenosti Říká se (a také zkušenosti hovoří v tomto duchu), ţe nejméně kompetentní manaţeři jsou si nejvíce jisti stylem vedení své firmy. Jde o paradox známý jako Dunning-Krugerův efekt, který stojí na několika výzkumech úrovně znalostí a sebehodnocení. Testovaná skupina měla nejdříve prokázat určité znalosti či kompetence a potom odhadnout jejich úroveň v porovnání s ostatními. Analýzou výsledů vědci zjistili, ţe nekompetentní lidé mají tendenci přeceňovat své moţnosti, zatímco ti nejschopnější povaţují ostatní za stejně schopné a de facto se tak podceňují. Jinými slovy: Lidé nejsou schopni objektivně zhodnotit své jednání a vlastní chyby neuznají dokonce ani v případě, jsou-li jim odhaleny. Tento jev je podstatou arogance a sebepřeceňování. I proto se mu občas říká iluze nadřazenosti. D-K efekt se do jisté míry týká kaţdého člověka, je to evolucí vyvinutý nástroj, jak si udělat ţivot pohodlnější: neustále se přesvědčovat o své pravdě a ospravedlňovat své chování. Lidský mozek má totiţ jedinečnou schopnost nepříjemné skutečnosti podvědomě vytěsnit a udrţovat v nás pocit vlastní kompetence. Přestoţe je iluze nadřazenosti do jisté míry přirozená, přináší s sebou řadu problémů. Její vliv vede ke špatným rozhodnutím a k neschopnosti si chyby uvědomit. Platí to mimo jiné i v managementu, kde má tento efekt za následek ztrátu konkurenceschopnosti, coţ můţe vést aţ k zániku firmy. Jak dále zjistili ve svém výzkumu Dunning a Kruger, jediná cesta k rozvoji vlastních kompetencí vede skrz trvalé sebevzdělávání a snahu o získání objektivní zpětné vazby. Jak poznat, ţe váš sok v diskuzi, nebo nadřízený trpí Dunning-Krugerem? Není to sloţité. Zatímco vy jeho názory důsledně vyvrátíte podloţenými argumenty, on si stále prosazuje své postoje. Ve skutečnosti totiţ vaše jednání přijímá jako kritiku své kompetence a okamţitě ji z mysli vytěsní. Jedinou cestou z tohoto začarovaného kruhu je neztratit sebereflexi a stále hledat moţnost rozvoje. A pokus na závěr: Jestli znáte někoho, kdo D-K efektem trpí, dejte mu tenhle text přečíst a počkejte si na reakci. Ţe zní nějak takhle? Proč mi nosíš takové bláboly? Zamyslete se, jestli pracujete s kompetentními lidmi. 2

3 VŠMIE NENÍ STROJ NA PENÍZE Rektora VŠMIE prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. není třeba představovat. Možná. Přísný vyučující a člověk, který je se školou od jejího vzniku před deseti lety spojen, na sebe v rozhovoru prozradí, jak blízko má k inovacím, k houbaření a také, co je třeba udělat, aby se ho studenti nemuseli bát u zkoušek. U VŠMIE jste od jejího vzniku. Jak vypadaly plány před deseti lety? Byl tu záměr kolektivu lidí, kteří se chtěli ucházet o založení VOŠ v oblasti informatiky. Když jsem se to dozvěděl, navrhl jsem, že by bylo vhodnější ucházet se o založení vysoké školy s bakalářským programem. A teď jsem si jistý, že to byl správný počin. Domnívám se totiž, že vysoké školy mají potenciál k mnohem výraznějšímu rozvoji než vyšší odborné školy. Navíc jsem v té době také po řadu let působil jako zástupce vedoucího pracovní skupiny akreditační komise pro ekonomii, takže jsem měl bohaté zkušenosti s tím, jak se vysoká škola zakládá a jak by měla fungovat. Mimo to jste ale pracoval na VŠE. Proč jste se rozhodl věnovat se jiné škole? Nebyl jsem příliš spokojen s některými rozhodnutími na fakultě, kde jsem působil. Nesouhlasil jsem se způsobem zavádění kombinované studia a také s tím, jakým způsobem se tam připravoval bakalářský program. Už tehdy mi bylo jasné, že prosté rozdělení pětiletého programu na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studium nic neřeší, protože bakaláři, kteří z něj vzejdou, nebudou životaschopní. Dnes, kdy 85 procent bakalářů z veřejných vysokých škol chce studovat dál, se to potvrzuje. Jaká tedy byla prvotní myšlenka při zakládání VŠMIE? Školu jsme zaměřili do dvou oblastí informatické a ekonomické. Vnímáme v tom výraznou konkurenční výhodu, protože podle našeho názoru žádná jiná škola v takovémto rozsahu neprezentuje oba tyto směry. Právo na VŠMIE PŘÍPRAVA I kdyţ je profesor Dvořák vnímán jako přísný vyučující, není třeba z něj mít strach, pokud umíte: Stačí plnit si své povinnosti a hlavně chodit připraveni na zkoušky. Uţ na VŠE si mě studenti u děkanských termínů vybírali za examinátora, protoţe věděli, ţe jsem spravedlivý. Jsem schopen odlišovat neznalost základních věcí od podruţností. A vím, ţe přísnost má své pozitivní dopady. Kdyţ mluvím s absolventy, říkají, ţe spoustu znalostí dokáţou vyuţívat v praktickém ţivotě. Kdyţ se pak bavím s těmi, kteří si navazující stupeň dodělávají někde jinde, často říkají, ţe uţ se nemusejí ani nijak výrazně učit, aby zvládali na ně kladené poţadavky. Být náročný je v zájmu studentů. A jak se k tomu přidalo právo? Od počátku jsem měl dojem, že je potřeba zvětšit objem studia právnických disciplín. Do roku 1989 jsem se víceméně utajeně účastnil grantu Freie Universität Berlin. Měl zajímavé jméno i zaměření: Podmínky uznávání diplomů přesídlenců a vysídlenců z Československa v Německu. Porovnávali jsme tehdy studijní kurikulum na univerzitách a vysokých školách v Německu a u nás a jedním z poznatků bylo, že v tuzemsku je na právo kladen jen malý důraz. Na VŠMIE se možnost uvítat kvalifikované právníky objevila, takže jsme ji využili. Právní obor se nedávno pokusil o akreditaci magisterského stupně. Jak hodnotíte rozhodnutí akreditační komise? Toto rozhodnutí akreditační komise nebereme jako správné, a proto jsme se proti němu odvolali. Uvedli jsme své výhrady a čekáme na vyjádření. Pokud komise rozhodne znovu v náš neprospěch, jen sotva můžeme očekávat, že tým lidí, kteří podepsali čestné prohlášení, že na VŠMIE budou vyučovat, s námi zůstane další rok. Je zde ale možnost podat novou akreditaci. A umím si představit i to, že bychom podali k akreditaci program, který by byl právnickoekonomický. Je to tedy stále otevřené. Ţivot zasvěcený inovacím Jaký je váš celoţivotní studijní záměr? Já se od začátku odborného působení zaměřuji na podnikovou ekonomiku s hlubším záběrem na inovace a inovační procesy. Důvodem byl především fakt, že jsem nastoupil na začátku své akademické kariéry na VŠE jako asistent k profesorovi Valentovi, který přišel na svou dobu s převratnou teorií zaměřenou právě na inovace. 3

4 Jak se zdá, s inovacemi jakoby se v současnosti roztrhl pytel. Abychom si rozuměli inovace není invence. Je sice hezké mít nápad, ale pokud není zrealizován a nemá tržní úspěch, tak se nejedná v pravém slova smyslu o inovaci. Obávám se, že naše firmy ty pravé inovace stále ještě neumějí. Neumějí je totiž provázat s marketingem a realizovat je na trhu. Jak je moţné inovovat soukromou vysokou školu? Důležitá je kontinuálnost. V metodách výuky, v obsahu, v nabízených kurzech. Patří sem třeba na VŠMIE zavedený telemost pro přímý přenos výuky na mimopražské pobočky, e-learning i snaha o akreditaci magisterských programů. Lesk a bída dnešních studentů Vnímáte, ţe se nějakým způsobem změnili za posledních třicet čtyřicet let studenti? Myslím, že k horšímu. Především studenti prezenčního studia. Mám dojem, že si dnes zdaleka ne všichni váží možnosti studovat na VŠ. Je to dáno i tím, že se vytvořila široká síť soukromých vysokých škol, i poklesem populace. Už není problém dostat se na vysokou. A tak studenti zanedbávají přípravu. U studentů kombinovaného studia je to ale jiné. Jsou si vědomi toho, co jim může studium přinést, a zpravidla studují proto, aby splnili očekávání v zaměstnání. I proto jsou daleko cílevědomější, preciznější, pracovitější, odpovědnější Absolvovat VŠMIE není dle statistik jednoduchá záleţitost. Nevím, kam chodí autoři různých článků na statistiky, že soukromé vysoké školy absolvuje poměrově mnohem větší počet studentů, než školy veřejné. U nás je to například kolem dvaceti procent, což je výrazně nižší procento, než je tomu u prestižních škol veřejných. A rozhodně se nechystáme jít cestou snižování nároků. Soukromá vysoká škola je totiž buď prestižní záležitost, nebo to je stroj na peníze, protože se o ní ví, že si z ní člověk odnese snadný titul. A VŠMIE bude, pokud na ní budu já rektorem, vždy v té první skupině. Zdá se, ţe jste přísný vyučující. Bojí se vás studenti? Obávám se, že ano. Co mají dělat, aby nemuseli? Stačí plnit si své povinnosti a hlavně chodit připraveni na zkoušky. Už na VŠE si mě studenti u děkanských termínů vybírali za examinátora, protože věděli, že jsem spravedlivý. Jsem schopen odlišovat neznalost základních věcí od podružností. A vím, že přísnost má své pozitivní dopady. Když mluvím s absolventy, říkají, že spoustu znalostí dokážou využívat v praktickém životě. Když se pak bavím s těmi, kteří si navazující stupeň dodělávají někde jinde, často říkají, že už se nemusejí ani nijak výrazně učit, aby zvládali na ně kladené požadavky. Myslím si tedy, že být náročný je v zájmu studentů. Prý hodně houbaříte. Zakládám si na tom, že sbírám asi 60 nebo 70 druhů hub. Rodina ale občas čeká, co se mnou nový druh houby, který seberu, udělá. Jaké máte nejoblíbenější recepty? Nejlepší jsou houby na přírodno masák nebo bedla na kmínu a oleji. A důležité je houby nekazit vajíčkem, ledaže je zabalíte do omelety. Ale receptů, které stojí za hřích, je spousta. Co jste (moţná) nevěděli o studentské radě a báli jste se zeptat To, ţe je na VŠMIE studentská rada, je věc známá. Víte ale, ţe si vytyčila pár úkolů, kterými dává prostor studentům jednak snáze komunikovat s vedením školy, jednak se navzájem poznávat a uţívat si víc příslovečného studentského ţivota? Hlavním cílem Studentské rady VŠMIE bylo a je posílit komunikaci mezi vedením a studenty. Co to znamená? Rada dává studentům moţnost, aby více hovořili o tom, co ve škole chtějí a nechtějí a jaké akce by se jim líbily. Škola pak následně tyto dotazy a poţadavky vyhodnocuje a pracuje s nimi tak, aby dodrţovala své krédo: Studenti VŠMIE jsou především klienty, ne jen pořadovými čísly. Pro rozvoj studentského ţivota pak rada plánuje a organizuje akce typu bowling VŠMIE nebo Bahňák. Vedle toho pak rada plánuje pravidelné Výletování, kdy téměř kaţdý měsíc VŠMIE uspořádá výlet na různá zajímavá místa, která navrhují sami studenti. Všechny trasy jsou plánovány tak, aby si výlet uţili jak mladší tak starší ročníky a ani studenti s dětmi nezůstali zkrátka. Vedle pravidelných výletů má pak rada v plánu navrhovat a organizovat další aktivity, které by měly doplnit mozaiku těch, jeţ se uţ pravidelně konají, například posezení a tanec v klubu DOGSBOLLOCKS organizovaný kaţdý právnický tutoriál během něj si studenti nejen z právního oboru předávají informace, postřehy nebo podklady ke studiu. Máte-li jakékoli náměty a dotazy, neváhejte se na studentskou radu obrátit. Své tipy na výlety a další podobné aktivity pak posílejte na mail: 4

5 BLEŠÍ TRH S INFORMACEMI A POZVÁNKAMI Poběţíme maraton Zaměstnanci a vyučující školy se zúčastní firemní štafety Volkswagen Firemní maraton. Přijďte je podpořit v 9:00 na praţské Staroměstské náměstí. Šipky v Praze 5 Na středisku VŠMIE v Praze 5 zvelebíme v nejbliţších týdnech zahradu. Součástí toho budou i nově instalované šipky. Při čekání na další hodinu nebo na zkoušku si tak všichni budou moci ukrátit dlouhou chvíli. Beseda s Petrem Dufkem v Karlových Varech O tom, co se aktuálně děje v ekonomice, o trendech i současných problémech bude od 10:00 debatovat na pobočce VŠMIE v Karlových Varech Ing. Petr Dufek ředitel makroekonomických analýz ČSOB. Všichni jsou srdečně zváni. Přípravný kurz matematiky V srpnu a září bude na VŠMIE probíhat přípravný kurz matematiky. Cílem kurzu je doplnit a procvičit znalosti partií matematiky a vyrovnat úroveň znalostí matematiky všech budoucích studentů tak, aby se minimalizovaly rozdíly ve znalostech dané jejich předchozím vzděláváním. Kurz je tedy zaměřen na potenciální uchazeče o bakalářské studium, ale i na studenty VŠMIE, kteří mají potřebu si znalosti doplnit. Právo ve veřejné správě prezenčně Od akademického roku 2012/2013 je v nabídce bakalářského studia v Kladně nově prezenční formou obor Právo ve veřejné správě. Nezapomeňte, ţe 11. května končí výukové období 14. května a 15. května proběhne náhrada výuky za květnové svátky 12. května aţ 30. června a 1. aţ 16. září běţí zkouškové období 12. května aţ 3. června probíhá zkouškové období pro studenty, kteří končí studium a jdou ke SBZ v červnu 2012 V červnu proběhne zápis povinně volitelných předmětů Tipy na závěr Studenti, kteří budou odevzdávat svoji bakalářskou práci na studijní oddělení, musí do ŠISu povinně: napsat abstrakt své práce v českém jazyce napsat abstrakt své práce v anglickém jazyce nahrát ve formátu PDF svojí bakalářskou práci nahrát ve formátu PDF svojí Zprávu z praxe Líbí se vám náš newsletter? Máte připomínky, tipy, náměty? Napište nám: Tiráţ: Newsletter VŠMIE 1. číslo Vydává: Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5. Redakční rada: Radek Řechka, Leoš Bárta, Roman Hřebecký Grafické práce a redakce: ADison 5

6

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům leden 2015 1 editorial Vydavatel: People management forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) Lublaňská 57/5, 120 04 Praha 2 telefon: 222 560 073, 608 071 381 fax: 224 232 353 e-mail: info@hrforum.cz

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

economix Rozhovor s Martinem Romanem / 16 Zahraniční studentka Yevheniya Khramkova / 30 MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE DUBEN 2010 ČÍSLO 2 ZDARMA

economix Rozhovor s Martinem Romanem / 16 Zahraniční studentka Yevheniya Khramkova / 30 MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE DUBEN 2010 ČÍSLO 2 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE DUBEN 2010 ČÍSLO 2 ZDARMA Rozhovor s Martinem Romanem / 16 Na baru s Dušanem Kleinem / 26 Ekofórum s ministryní školství Miroslavou Kopicovou / 20 Jak jeli Saláti robinsonit

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

2/10. www.jsmepartners.cz. Radim Lukeš. Jsme teprve na začátku

2/10. www.jsmepartners.cz. Radim Lukeš. Jsme teprve na začátku www.jsmepartners.cz 2/10 Radim Lukeš Jsme teprve na začátku TÉMA JSME PARTNERS 4 Kompletní informace o certifikátu FA a přípravném vzdělávacím kurzu. TOP ROZHOVOR 10 S pojištěním domácnosti KOMPLET Váš

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb.

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb. SVĚT 4/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Náležitosti pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU Ministerstvo

Více

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce

na sinusoidě Můj život management Petr Fejk Somatický kouč odhaluje své metody Osvobození talentu? Funguje lépe než jeho řízení 4/2013 téma měsíce HR forum vydavatel 4/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Můj život na sinusoidě Petr Fejk téma měsíce Talent management Know how Somatický kouč

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více