BRIEFING EDITORIAL. VŠMIE News 1/12. Setkání s praxí bude jednodušší. Vzniká nový standard elektronické faktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRIEFING EDITORIAL. VŠMIE News 1/12. Setkání s praxí bude jednodušší. Vzniká nový standard elektronické faktury"

Transkript

1 BRIEFING Setkání s praxí bude jednodušší VŠMIE začala spolupracovat s mezinárodní IT agenturou CoolPeople, která se specializuje na vyhledávání a poskytování IT specialistů do projektů velkých nadnárodních korporací (banky, pojišťovny, telco firmy ). EDITORIAL Téměř na konci jarního semestru, v době příprav na zkoušky a těšení se na prázdniny, se vám do rukou a na monitory dostává první newsletter VŠMIE. Moţná se divíte, proč tahle komunikační platforma v době sociálních sítí, ŠISů a mailů vznikla. Odpověď je jednoduchá. Newsletter tak, jak ho chápeme, se spíš podobá časopisu. A ten by měl být na kaţdé dobré škole. Dalším důvodem, proč začít něco nového, na čem bychom se chtěli podílet s vámi, studenty, absolventy, učiteli je, ţe Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky slaví právě letos deset let od svého vzniku. Nejvýraznější milníky jsme shrnuli třeba na naší stránce na Facebooku, kde je k vidění krátký průlet naší historií, i to, ţe v září roku 2002 nastoupilo do prvního ročníku prvních 52 studentů. V neposlední řadě pak začínáme psát newsletter i proto, ţe vás chceme seznamovat s tím, co se děje na všech našich pobočkách a ve všech městech, kde VŠMIE působí. Chceme vám představit naše vyučující, studenty i absolventy z úhlů pohledu, s jakými jste se moţná ještě nesetkali. Chceme vám ukázat různorodost VŠMIE. Není to jen suchá vzdělávací instituce. Je ţivá a plná lidí. Plná vás. Budu velmi rád, kdyţ na tuhle hru přistoupíte a začnete posílat své návrhy (vyuţít můţete adresu čím náš školní newsletter naplnit. A budete-li se chtít zapojit aktivně jako autoři, budu ještě raději. Na závěr bych vám rád popřál krásný květen a studentům zvlášť hodně štěstí u zkoušek. Náhoda ať přeje připraveným. Radek Řechka Studenti školy tak mají moţnost dostávat zajímavé nabídky volných projektových pozic a mají také k dispozici poradenství v oblasti personalistiky a zvyšování kompetencí. Ve spolupráci s katedrou informatiky se připravují workshopy a přednášky, rozšířen bude také předmět Komunikační a prezentační dovednosti. Vzniká nový standard elektronické faktury Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vytvořila nové Centrum technické podpory. VŠMIE je vůbec první soukromou školou, při které ÚNMZ centrum zakládá. Zabývat se bude prácí s technickými normami ISO/IEC/JTC v oblasti ICT technologií. Výstupem pak budou nové normy a další právní předpisy. Aktuálně se pracovníci centra zaměřují na přípravu standardizace formátu elektronické faktury. Jejím hlavním cílem bude zjednodušení práce podnikatelských subjektů a další omezení podnikatelské byrokracie. Tomáš Sedláček a ţivnostník roku na VŠMIE Duben na VŠMIE patřil úspěšným podnikatelům a expertům. V Karlových Varech proběhla beseda s Ţivnostníkem roku 2011 Jiřinou Regietovou, která vyprávěla svůj příběh od trnitých začátků aţ k finálnímu úspěchu. Na Ekonomickém fóru Cheb 2012 byl jedním z hlavních řečníků PhDr. Tomáš Sedláček hlavní makroekonomický stratég ČSOB, který se na začátku roku stal členem Národní ekonomické rady vlády. Vedle něj se fóra účastnili také hlavní analytik společnosti CYRRUS Ing. Jan Procházka a publicista časopisu Respekt Jan Macháček. 1

2 VYPRÁZDNĚTE SI SVÉ MISKY Osobnostní růst a rozvoj jsou termíny, které dnes najdete téměř kdekoli od vzdělávání po pracovní pohovory. Mají význam a vyuţitelný obsah, protoţe v mnoha profesích o pracovním výkonu nerozhodují ani tak faktické odborné znalosti a dovednosti (občas také nazývané jako hard skills), ale daleko spíše dovednosti měkké, průřezové nebo ţivotní. I na VŠMIE máme celou řadu kurzů, které se rozvojem měkkých dovedností zabývají. Na stránkách našeho newsletteru nechceme tyto kurzy suplovat (ostatně papír jen sotva dokáţe nahradit výklad a praktické ukázky). Chceme přinášet a ukazovat moţnosti rozvoje měkkých dovedností a třeba i poukazovat na to, co si mnozí z nás v kontextu se soft skills často neuvědomují. Nemějte strach. I kdyţ prostor newsletteru neposkytuje výrazný rozlet, nebudeme vás tu nudit zjednodušenými návody typu: Deset rad, jak přesvědčit obchodního partnera, aby si k háčku na ryby koupil ještě prut. Podobných rad je na internetu fůra, a byť jsou bohulibé, jejich aplikovatelnost je vzhledem k jejich obecnosti nemoţná nebo aţ příliš snadná. Proto vám chceme přinášet moţná trochu jiné, avšak často funkční pohledy na svět měkkých dovedností. Budeme vycházet z nápadů na ubrousku, návodů jak čelit kritice, vyuţívání dramatické výchovy v oblasti prezentačních dovedností, aplikací schopnosti improvizovat při výběrovém řízení a mnohých dalších. A co víc, nebudeme přitom pracovat s hypotetickými situacemi, ale kaţdý z článků, jeţ budete nacházet pravidelně na tomto místě, bude malou případovou studií. Ptáte se po výsledku? Měla by jím být mozaika, která vám pomůţe uvědomit si, ţe osvojování soft skills není jen výukou zaměřenou na získání znalostí, ani prostým výcvikem či tréninkem zaměřeným na vybrané sociální dovednosti. Budeme chtít ukázat, ţe pro smysluplné a trvalé učení se, je zkrátka a dobře zapotřebí jít ještě daleko dál, a to aţ k sobě samému, protoţe teprve pak budete schopni ovlivnit zdroje, které optimální úroveň měkkých dovedností umoţní či podpoří. Je to tedy podobné, jako v jednom docela známém příběhu: Mistr přijal hosta, který žádal o vyučování zenu. Nabídl mu čaj, postavil před něj misku a začal nalévat. Miska se pomalu plnila a plnila, až začala přetékat. I v tuto chvíli ale mistr s naprostým klidem pokračoval dál. Host proto zvolal: Dost! Co to děláte, miska už je přece plná a nic už se do ní nevejde. V té chvíli se mistr usmál: Tak jako ta miska je plná, tak ty jsi plný svých vlastních zkušeností, názorů a představ. Jak tě mohu učit žít jinak, dokud nevyprázdníš svou misku? Rozvoj soft skills I Iluze nadřazenosti Říká se (a také zkušenosti hovoří v tomto duchu), ţe nejméně kompetentní manaţeři jsou si nejvíce jisti stylem vedení své firmy. Jde o paradox známý jako Dunning-Krugerův efekt, který stojí na několika výzkumech úrovně znalostí a sebehodnocení. Testovaná skupina měla nejdříve prokázat určité znalosti či kompetence a potom odhadnout jejich úroveň v porovnání s ostatními. Analýzou výsledů vědci zjistili, ţe nekompetentní lidé mají tendenci přeceňovat své moţnosti, zatímco ti nejschopnější povaţují ostatní za stejně schopné a de facto se tak podceňují. Jinými slovy: Lidé nejsou schopni objektivně zhodnotit své jednání a vlastní chyby neuznají dokonce ani v případě, jsou-li jim odhaleny. Tento jev je podstatou arogance a sebepřeceňování. I proto se mu občas říká iluze nadřazenosti. D-K efekt se do jisté míry týká kaţdého člověka, je to evolucí vyvinutý nástroj, jak si udělat ţivot pohodlnější: neustále se přesvědčovat o své pravdě a ospravedlňovat své chování. Lidský mozek má totiţ jedinečnou schopnost nepříjemné skutečnosti podvědomě vytěsnit a udrţovat v nás pocit vlastní kompetence. Přestoţe je iluze nadřazenosti do jisté míry přirozená, přináší s sebou řadu problémů. Její vliv vede ke špatným rozhodnutím a k neschopnosti si chyby uvědomit. Platí to mimo jiné i v managementu, kde má tento efekt za následek ztrátu konkurenceschopnosti, coţ můţe vést aţ k zániku firmy. Jak dále zjistili ve svém výzkumu Dunning a Kruger, jediná cesta k rozvoji vlastních kompetencí vede skrz trvalé sebevzdělávání a snahu o získání objektivní zpětné vazby. Jak poznat, ţe váš sok v diskuzi, nebo nadřízený trpí Dunning-Krugerem? Není to sloţité. Zatímco vy jeho názory důsledně vyvrátíte podloţenými argumenty, on si stále prosazuje své postoje. Ve skutečnosti totiţ vaše jednání přijímá jako kritiku své kompetence a okamţitě ji z mysli vytěsní. Jedinou cestou z tohoto začarovaného kruhu je neztratit sebereflexi a stále hledat moţnost rozvoje. A pokus na závěr: Jestli znáte někoho, kdo D-K efektem trpí, dejte mu tenhle text přečíst a počkejte si na reakci. Ţe zní nějak takhle? Proč mi nosíš takové bláboly? Zamyslete se, jestli pracujete s kompetentními lidmi. 2

3 VŠMIE NENÍ STROJ NA PENÍZE Rektora VŠMIE prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. není třeba představovat. Možná. Přísný vyučující a člověk, který je se školou od jejího vzniku před deseti lety spojen, na sebe v rozhovoru prozradí, jak blízko má k inovacím, k houbaření a také, co je třeba udělat, aby se ho studenti nemuseli bát u zkoušek. U VŠMIE jste od jejího vzniku. Jak vypadaly plány před deseti lety? Byl tu záměr kolektivu lidí, kteří se chtěli ucházet o založení VOŠ v oblasti informatiky. Když jsem se to dozvěděl, navrhl jsem, že by bylo vhodnější ucházet se o založení vysoké školy s bakalářským programem. A teď jsem si jistý, že to byl správný počin. Domnívám se totiž, že vysoké školy mají potenciál k mnohem výraznějšímu rozvoji než vyšší odborné školy. Navíc jsem v té době také po řadu let působil jako zástupce vedoucího pracovní skupiny akreditační komise pro ekonomii, takže jsem měl bohaté zkušenosti s tím, jak se vysoká škola zakládá a jak by měla fungovat. Mimo to jste ale pracoval na VŠE. Proč jste se rozhodl věnovat se jiné škole? Nebyl jsem příliš spokojen s některými rozhodnutími na fakultě, kde jsem působil. Nesouhlasil jsem se způsobem zavádění kombinované studia a také s tím, jakým způsobem se tam připravoval bakalářský program. Už tehdy mi bylo jasné, že prosté rozdělení pětiletého programu na tříleté bakalářské a dvouleté magisterské studium nic neřeší, protože bakaláři, kteří z něj vzejdou, nebudou životaschopní. Dnes, kdy 85 procent bakalářů z veřejných vysokých škol chce studovat dál, se to potvrzuje. Jaká tedy byla prvotní myšlenka při zakládání VŠMIE? Školu jsme zaměřili do dvou oblastí informatické a ekonomické. Vnímáme v tom výraznou konkurenční výhodu, protože podle našeho názoru žádná jiná škola v takovémto rozsahu neprezentuje oba tyto směry. Právo na VŠMIE PŘÍPRAVA I kdyţ je profesor Dvořák vnímán jako přísný vyučující, není třeba z něj mít strach, pokud umíte: Stačí plnit si své povinnosti a hlavně chodit připraveni na zkoušky. Uţ na VŠE si mě studenti u děkanských termínů vybírali za examinátora, protoţe věděli, ţe jsem spravedlivý. Jsem schopen odlišovat neznalost základních věcí od podruţností. A vím, ţe přísnost má své pozitivní dopady. Kdyţ mluvím s absolventy, říkají, ţe spoustu znalostí dokáţou vyuţívat v praktickém ţivotě. Kdyţ se pak bavím s těmi, kteří si navazující stupeň dodělávají někde jinde, často říkají, ţe uţ se nemusejí ani nijak výrazně učit, aby zvládali na ně kladené poţadavky. Být náročný je v zájmu studentů. A jak se k tomu přidalo právo? Od počátku jsem měl dojem, že je potřeba zvětšit objem studia právnických disciplín. Do roku 1989 jsem se víceméně utajeně účastnil grantu Freie Universität Berlin. Měl zajímavé jméno i zaměření: Podmínky uznávání diplomů přesídlenců a vysídlenců z Československa v Německu. Porovnávali jsme tehdy studijní kurikulum na univerzitách a vysokých školách v Německu a u nás a jedním z poznatků bylo, že v tuzemsku je na právo kladen jen malý důraz. Na VŠMIE se možnost uvítat kvalifikované právníky objevila, takže jsme ji využili. Právní obor se nedávno pokusil o akreditaci magisterského stupně. Jak hodnotíte rozhodnutí akreditační komise? Toto rozhodnutí akreditační komise nebereme jako správné, a proto jsme se proti němu odvolali. Uvedli jsme své výhrady a čekáme na vyjádření. Pokud komise rozhodne znovu v náš neprospěch, jen sotva můžeme očekávat, že tým lidí, kteří podepsali čestné prohlášení, že na VŠMIE budou vyučovat, s námi zůstane další rok. Je zde ale možnost podat novou akreditaci. A umím si představit i to, že bychom podali k akreditaci program, který by byl právnickoekonomický. Je to tedy stále otevřené. Ţivot zasvěcený inovacím Jaký je váš celoţivotní studijní záměr? Já se od začátku odborného působení zaměřuji na podnikovou ekonomiku s hlubším záběrem na inovace a inovační procesy. Důvodem byl především fakt, že jsem nastoupil na začátku své akademické kariéry na VŠE jako asistent k profesorovi Valentovi, který přišel na svou dobu s převratnou teorií zaměřenou právě na inovace. 3

4 Jak se zdá, s inovacemi jakoby se v současnosti roztrhl pytel. Abychom si rozuměli inovace není invence. Je sice hezké mít nápad, ale pokud není zrealizován a nemá tržní úspěch, tak se nejedná v pravém slova smyslu o inovaci. Obávám se, že naše firmy ty pravé inovace stále ještě neumějí. Neumějí je totiž provázat s marketingem a realizovat je na trhu. Jak je moţné inovovat soukromou vysokou školu? Důležitá je kontinuálnost. V metodách výuky, v obsahu, v nabízených kurzech. Patří sem třeba na VŠMIE zavedený telemost pro přímý přenos výuky na mimopražské pobočky, e-learning i snaha o akreditaci magisterských programů. Lesk a bída dnešních studentů Vnímáte, ţe se nějakým způsobem změnili za posledních třicet čtyřicet let studenti? Myslím, že k horšímu. Především studenti prezenčního studia. Mám dojem, že si dnes zdaleka ne všichni váží možnosti studovat na VŠ. Je to dáno i tím, že se vytvořila široká síť soukromých vysokých škol, i poklesem populace. Už není problém dostat se na vysokou. A tak studenti zanedbávají přípravu. U studentů kombinovaného studia je to ale jiné. Jsou si vědomi toho, co jim může studium přinést, a zpravidla studují proto, aby splnili očekávání v zaměstnání. I proto jsou daleko cílevědomější, preciznější, pracovitější, odpovědnější Absolvovat VŠMIE není dle statistik jednoduchá záleţitost. Nevím, kam chodí autoři různých článků na statistiky, že soukromé vysoké školy absolvuje poměrově mnohem větší počet studentů, než školy veřejné. U nás je to například kolem dvaceti procent, což je výrazně nižší procento, než je tomu u prestižních škol veřejných. A rozhodně se nechystáme jít cestou snižování nároků. Soukromá vysoká škola je totiž buď prestižní záležitost, nebo to je stroj na peníze, protože se o ní ví, že si z ní člověk odnese snadný titul. A VŠMIE bude, pokud na ní budu já rektorem, vždy v té první skupině. Zdá se, ţe jste přísný vyučující. Bojí se vás studenti? Obávám se, že ano. Co mají dělat, aby nemuseli? Stačí plnit si své povinnosti a hlavně chodit připraveni na zkoušky. Už na VŠE si mě studenti u děkanských termínů vybírali za examinátora, protože věděli, že jsem spravedlivý. Jsem schopen odlišovat neznalost základních věcí od podružností. A vím, že přísnost má své pozitivní dopady. Když mluvím s absolventy, říkají, že spoustu znalostí dokážou využívat v praktickém životě. Když se pak bavím s těmi, kteří si navazující stupeň dodělávají někde jinde, často říkají, že už se nemusejí ani nijak výrazně učit, aby zvládali na ně kladené požadavky. Myslím si tedy, že být náročný je v zájmu studentů. Prý hodně houbaříte. Zakládám si na tom, že sbírám asi 60 nebo 70 druhů hub. Rodina ale občas čeká, co se mnou nový druh houby, který seberu, udělá. Jaké máte nejoblíbenější recepty? Nejlepší jsou houby na přírodno masák nebo bedla na kmínu a oleji. A důležité je houby nekazit vajíčkem, ledaže je zabalíte do omelety. Ale receptů, které stojí za hřích, je spousta. Co jste (moţná) nevěděli o studentské radě a báli jste se zeptat To, ţe je na VŠMIE studentská rada, je věc známá. Víte ale, ţe si vytyčila pár úkolů, kterými dává prostor studentům jednak snáze komunikovat s vedením školy, jednak se navzájem poznávat a uţívat si víc příslovečného studentského ţivota? Hlavním cílem Studentské rady VŠMIE bylo a je posílit komunikaci mezi vedením a studenty. Co to znamená? Rada dává studentům moţnost, aby více hovořili o tom, co ve škole chtějí a nechtějí a jaké akce by se jim líbily. Škola pak následně tyto dotazy a poţadavky vyhodnocuje a pracuje s nimi tak, aby dodrţovala své krédo: Studenti VŠMIE jsou především klienty, ne jen pořadovými čísly. Pro rozvoj studentského ţivota pak rada plánuje a organizuje akce typu bowling VŠMIE nebo Bahňák. Vedle toho pak rada plánuje pravidelné Výletování, kdy téměř kaţdý měsíc VŠMIE uspořádá výlet na různá zajímavá místa, která navrhují sami studenti. Všechny trasy jsou plánovány tak, aby si výlet uţili jak mladší tak starší ročníky a ani studenti s dětmi nezůstali zkrátka. Vedle pravidelných výletů má pak rada v plánu navrhovat a organizovat další aktivity, které by měly doplnit mozaiku těch, jeţ se uţ pravidelně konají, například posezení a tanec v klubu DOGSBOLLOCKS organizovaný kaţdý právnický tutoriál během něj si studenti nejen z právního oboru předávají informace, postřehy nebo podklady ke studiu. Máte-li jakékoli náměty a dotazy, neváhejte se na studentskou radu obrátit. Své tipy na výlety a další podobné aktivity pak posílejte na mail: 4

5 BLEŠÍ TRH S INFORMACEMI A POZVÁNKAMI Poběţíme maraton Zaměstnanci a vyučující školy se zúčastní firemní štafety Volkswagen Firemní maraton. Přijďte je podpořit v 9:00 na praţské Staroměstské náměstí. Šipky v Praze 5 Na středisku VŠMIE v Praze 5 zvelebíme v nejbliţších týdnech zahradu. Součástí toho budou i nově instalované šipky. Při čekání na další hodinu nebo na zkoušku si tak všichni budou moci ukrátit dlouhou chvíli. Beseda s Petrem Dufkem v Karlových Varech O tom, co se aktuálně děje v ekonomice, o trendech i současných problémech bude od 10:00 debatovat na pobočce VŠMIE v Karlových Varech Ing. Petr Dufek ředitel makroekonomických analýz ČSOB. Všichni jsou srdečně zváni. Přípravný kurz matematiky V srpnu a září bude na VŠMIE probíhat přípravný kurz matematiky. Cílem kurzu je doplnit a procvičit znalosti partií matematiky a vyrovnat úroveň znalostí matematiky všech budoucích studentů tak, aby se minimalizovaly rozdíly ve znalostech dané jejich předchozím vzděláváním. Kurz je tedy zaměřen na potenciální uchazeče o bakalářské studium, ale i na studenty VŠMIE, kteří mají potřebu si znalosti doplnit. Právo ve veřejné správě prezenčně Od akademického roku 2012/2013 je v nabídce bakalářského studia v Kladně nově prezenční formou obor Právo ve veřejné správě. Nezapomeňte, ţe 11. května končí výukové období 14. května a 15. května proběhne náhrada výuky za květnové svátky 12. května aţ 30. června a 1. aţ 16. září běţí zkouškové období 12. května aţ 3. června probíhá zkouškové období pro studenty, kteří končí studium a jdou ke SBZ v červnu 2012 V červnu proběhne zápis povinně volitelných předmětů Tipy na závěr Studenti, kteří budou odevzdávat svoji bakalářskou práci na studijní oddělení, musí do ŠISu povinně: napsat abstrakt své práce v českém jazyce napsat abstrakt své práce v anglickém jazyce nahrát ve formátu PDF svojí bakalářskou práci nahrát ve formátu PDF svojí Zprávu z praxe Líbí se vám náš newsletter? Máte připomínky, tipy, náměty? Napište nám: Tiráţ: Newsletter VŠMIE 1. číslo Vydává: Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky, a.s., Vltavská 585/14, Praha 5. Redakční rada: Radek Řechka, Leoš Bárta, Roman Hřebecký Grafické práce a redakce: ADison 5

6

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie.

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie. 1. Co je to POLYGRAFIE www.isspolygr.cz Vytvořil: Jan Doležal strana 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3-4. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze v ak.r. 2010/11

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze v ak.r. 2010/11 V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text je sice rozsáhlý, ale přesně popisuje všechny možnosti tj. ty, které se týkají jen malé skupiny

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0

www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 www.micakcelerator.cz MIC Akcelerátor 2.0 projekt mic akcelerátor získal 1. místo v soutěži dobrá rada nad zlato 2010, kterou každoročně vyhlašuje národní vzdělávací fond. MIC Akcelerátor 2.0. co je to?

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL)

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL) (PBL) Časování Student musí dostat informace ve chvíli, kdy je na ně připraven Informace nesmí být dána studentovi předem Moment předání informace je klíčový z hlediska zapamatování Informace musí být

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Zhodnocování a uznávání neformálního a informálního učení a řízení kompetencí

Zhodnocování a uznávání neformálního a informálního učení a řízení kompetencí Evropská konference Systém CH-Q řízení kompetencí Zhodnocování a uznávání neformálního a informálního učení a řízení kompetencí 20. ledna 2014, Praha Hans-Peter Hauser Uznávání a řízení kompetencí dlouhá

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více