Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července

2 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příjemce dotace: ABO valve, s.r.o. Celkové náklady projektu: ,00 Kč Období realizace projektu: 1.srpen 2009 až 31.červenec

3 Obsah Str. 1. Popis projektu 4 2. Cíl projektu 4 3. Přehled uskutečněných kurzů 4 I. Kurzy Soft skills 4 a) Uzavřené 4 b) Otevřené 6 II. Kurzy Hard skills 6 III. Počítačová gramotnost MS Office 7 IV. Počítačová gramotnost SolidWorks, Entreprise PDM 8 V. Odborné cizojazyčné vzdělávání 8 4. Publicita 9 5. Přínos projektu pro společnost ABO valve, s.r.o Závěr 9 3

4 1. Popis projektu Projekt společnosti ABO valve, s.r.o. byl zaměřen na zvyšování kvalifikace a odborných znalostí zaměstnanců společnosti a to na základě potřeb společnosti. Dle hodnocení zaměstnanců a provedených analýz byly vybrány oblasti vzdělávání, které byly následně zařazeny do projektu. Vzdělávací kurzy byly určeny k rozvoji kvalifikační úrovně zaměstnanců a tím k rozvoji celé společnosti. Jednotlivá školení byla zajištěna externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Jednotlivé kurzy byly průběžně vyhodnocovány a výsledky byly konzultovány s dodavateli. 2. Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšení odbornosti zaměstnanců v různých oblastech, která bude přispívat k rozvoji a vyšší konkurenceschopnosti společnosti. Konkrétním cílem bylo pak zvyšování kvalifikace v oblasti obchodních dovedností, jazykovém vzdělávání a rozvoji počítačové gramotnosti. Všechna školení byly šitá na míru a pro konkrétní potřeby společnosti. Témata byla zvolena tak, aby přispívala k všestrannému rozvoji zaměstnanců. Cílem projektu bylo proškolení 43 zaměstnanců. Nám se však podařilo proškolit 47 zaměstnanců. 3. Přehled uskutečněných kurzů I. Kurzy soft skills a) Uzavřené U těchto kurzů bylo cílem proškolit 40 zaměstnanců. Nám se však podařilo proškolit 47 zaměstnanců. Všichni absoloventi školení obdrželi osvědčení a ze všech školení jsou udělány prezenční listiny. Školení probíhala na tato témata : Interfiremní komunikace Prezentační dovednosti Telefonická komunikace Zvládání námitek a svých emocí Komunikace s okolím, zvládání konfliktů Efekktivní vedení porady, příprava na obchodní jednání Tjemství úspěchu nejen manažera Plánování svého pracovního času 4

5 Motivace podřízených a soudržnost týmu Asertivita Navazování nových vztahů se zákzníky Vyvolávání potřeb a touhy klienta koupit od Vás Dotažení obchodu do konce Zvládání konfliktních situací a péče o klienta Zavádění nových výrobků a služeb na trh Zvýšení produktivity prodejního týmu Předcházení stresu a minimalizace jeho účinků Tato školení probíhala jako jednodenní nebo dvoudenní školení. Jednodenní školení probíhala v sídle společnosti a dvoudenní školení probíhala mimo sídlo společnosti. Témata těchto školení byla zvolena tak, aby se jich mohli účastnit zaměstnanci všech oborů a pracovních pozic a přispívala k jejich rozvoji a tím k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Na všech školeních se simulovaly konkrétní situace z praxe a tím bylo možno vyzkoušet teorii, získanou během školení, v praxi. Výstupem z těchto školení jsou osvědčení, která obdržel každý zúčastněný zaměstnanec. Všechny získané zkušenosti a poznatky z těchto školení jsou uplatňovány v praxi. Vzhledem k tomu, že se nám tato školení velmi osvědčila a jsou přínosem pro naši společnost, hodláme pokračovat v proškolování zaměstnanců v oblasti soft skills i po ukončení projektu. 5

6 a) Otevřené kurzy U těchto kurzů bylo cílem proškolit celkem 24 osob a to bylo také splněno. Každého školení se zúčastnily 2 3 osoby. Jednalo se o veřejná školení, která probíhala mimo sídlo společnosti. Výstupem těchto školení jsou prezenční listiny a každý absolvent obdržel osvědčení. Školení probíhala na tato témata: Budování firemní kultury Datové schránky a důsledky jejich fungování na správu dokumentů a vzájemnou komunikaci Personální administrativa v praxi, vedení personální agendy v roce 2010 Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Pracovněprávní vztahy a novelizace zákoníku práce Externí a interní komunikace pracovníka Zajišťování potřeb a otázky na stav a potřeby klienta Základy marketingu se zaměřením na obchod Vyjednávání výhodných podmínek Odhalování vlastních rezerv Projektové řízení Mobbing a bossing Školení byla vybrána tak, aby témata odpovídala požadavkům a potřebám zaměstnanců. Díky tomu, že se jednalo o veřejná školení, mohli se účastníci seznámit s problémy, týkající se vybraných témat, v jiných firmách. Všechna teorie probraná během školení byla simulována na praktických ukázkách. Poznatky z těchto školení uplatňují zaměstnanci v praxi. Vzhledem k tomu, že se nám tato školení také osvědčila a ze strany zaměstnanců by o ně byl zájem i nadále, hodláme pokračovat v proškolování zaměstnanců v oblasti soft skills veřejné kurzy i po ukončení projektu. II. Kurzy hard skills U těchto kurzů se jednalo o odborná školení v oblasti armatur a čerpadel. Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti. Každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu a výstupem byla také prezenční listina. V této oblasti jsme měli za cíl proškolit 12 zaměstnanců a to se nám také povedlo. Jednalo se především o techniky a konstruktéry, kteří se s touto problematikou denně setkávají a je potřeba rozšiřovat jejich znalosti. Tyto kurzy byly rozděleny do tří částí: Hydraulika Technické výpočty, stanovení ztrát v hydraulických prvcích potrubního systému, přiřazení vhodné armatury/čerpadla Materiály, konstrukce armatur/čerpadel, materiálové provedení aktivních dílců Podobně zaměřené odborné kurzy probíhaly v naší společnosti již před zahájením projektu a budou také probíhat i po jeho skončení. Jedná se nedílnou součást růstu společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti. 6

7 III. Počítačová gramotnost MS Office V této oblasti bylo plánováno proškolení 24 osob a nám se podařilo proškolit 25 osob. Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti a byly k němu využívány notebooky, zakoupené v rámci tohoto projektu. Výstupem každého kurzu byla prezenční listina a každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu. Kurzy byly rozděleny do těchto témat: MS Word MS Excel MS PowerPoint, Adobe Acrobat Corel Draw Cílem těchto kurzů bylo zdokonalení a prohloubení práce na PC a ovládání výše uvedených programů. Tento cíl byl splněn. Vzhledem k tomu, že dochází v této oblasti k progresivnímu vývoji, budeme ve školení počítačové gramotnosti pokračovat i po skončení projektu. Témata budou volena dle potřeb zaměstnanců. 7

8 IV. Počítačová gramotnost SolidWorks, Enterprise PDM Jednalo se o uzavřená školení, která probíhala mimo sídlo společnosti. Cílem bylo proškolit10 osob z cílové skupiny a nám se podařilo proškolit 11 osob z cílové skupiny. Výstupem těchto školení jsou prezenční listiny a každý absolvent obdržel osvědčení. Cílem těchto školení bylo zdokonalení a prohloubení práce ve výše uvedených programech a tento cíl byl splněn. Vzhledem k tomu, že programy SolidWorks a Entreprise PDM jsou jedním z klíčových programů, které se používají v naší společnosti a dochází v nich k neustálému vývoji a inovacím, je třeba neustále proškolovat zaměstnance, kteří s nimi pracují. Tento program slouží k interní komunikaci mezi jednotlivými odděleními ve společnosti (technické, konstrukční, prodejní a nákupní). Díky účasti na těchto školeních jsou osoby, které se jich účastnily, schopny aktivně pracovat s těmito programy, což zvyšuje soběstačnost a konkurenceschopnost společnosti. Vzhledem k důležitosti znalosti práce s těmito programy bude proškolování pokračovat i po skončení projektu. V. Odborné cizojazyčné vzdělávání Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti. Cílem bylo proškolit 23 osob a nám se podařilo proškolit 22 osob a to proto, že jeden zaměstnanec před ukončením projektu změnil zaměstnání. Odborné cizojazyčné vzdělávání probíhalo v těchto jazycích: Angličtina Francouzština Ruština Cílem kurzů bylo připravit účastníky na komunikaci a obchodní jednání s partnery a zákazníky, pocházející ze zemí Evropské unie i mimo ni. Cílem bylo také zvýšit jazykovou gramotnost v oboru, který vykonávají. Tento cíl byl splněn a společnost je díky dobré znalosti cizích jazyků soběstačnější, co se týče překladů, tlumočení a jednání se zahraničními partnery. 8

9 4. Publicita V tomto projektu byl kladen velký důraz na publicitu. Všechny školicí místnosti byly označny logy povinné publicity. Také veškeré pomůcky (zařízení a vybavení pro projekt notebooky, tabule, židle, stoly aj.) a tištěný materiál, jako manuály, učebnice, objednávky, prezenční listiny a podobně, byly označeny logy povinné publicity dle Manuálu pro publicitu. Projekt byl také zveřejněn na stránkách a na našich webových stránkách Publicita tohoto projektu byla také umístěna na výstavách, kterých se naše společnost účastnila a v neposlední řadě byla publicita umístěna na našich prospektech. 5. Přínos projektu pro společnost ABO valve, s.r.o. Díky tomuto projektu bylo možné proškolit v různých oblastech vzdělávání velkou část zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsme obchodní a zároveň výrobní firma je potřeba vzdělávání dvojnásobná. Za prvé je třeba neustále proškolovat obchodníky a techniky prodeje (jak stávající, tak nové) v různých oblastech soft skills, a za druhé je třeba vzdělávat všechny zaměstnance v odborných dovednostech. Naše společnost pracuje také s řadou zahraničních zákazníků a dodavatelů a proto vzdělávání v oblasti jazyků je neméně důležité. Díky tomuto projektu byla rozšířena výuka jazyků, ve které hodláme pokračovat i po skončení projektu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a to jak vzdělávání v oblasti základních programů MS Office, tak i vzdělávání ve specifických programech SolidWorks a Entreprise PDM. Vzhledem k důležitosti rozšiřování těchto znalostí hodláme v tomto vzdělávání pokračovat i po skončení projektu. 6. Závěr Celkově lze projekt hodnotit jakožto úspěšný. Podařilo se nám proškolit více zaměstnanců, než bylo původně plánováno. Díky tomuto projektu se zvýšila konkurenceschopnost společnosti a zvýšila se také odborná úroveň jednotlivých zaměstnanců a tím získali vyšší hodnotu na trhu práce. Díky tomuto projektu byl nastaven určitý režim vzdělávání, ve kterém hodláme pokračovat i po skončení projektu. Tato zpráva byla vyhotovena ve třech tištěných kopiích a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Autor závěrečné zprávy: Miroslav Študent, manažer projektu 9

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.

Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o. Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o. KOVO Koukola, s.r.o. RYCHLE, PŘESNĚ KVALITNĚ 2011 2012 1 Vážení, dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím tohoto bulletinu seznámili

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012

Mgr. Ladislav Botur Dolní Benešov 31.10.2012 K ukončení projektu pod názvem a číslem: Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců č. CZ.1.04/1.1.02/35.01285,

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více