TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. Diplomová práce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O. The strategy creation case of Silesian hospital in Opava Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Zuzana DARMOPILOVÁ, Ph.D. Autor: Bc. Kamila ONYSKO Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: ONYSKO Kamila Obor: Veřejná ekonomika a správa Název tématu: TVORBA STRATEGIE SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, P. O. The strategy creation case of Silesian hospital in Opava Zásady pro vypracování Cíl práce: Cílem práce je na základě vypracování strategické analýzy organizace definovat nejdůležitější strategické cíle a formulovat strategii organizace vedoucí k naplnění těchto cílů. Postup práce a použité metody: 1. Teoretická východiska 2. Analýza vnitřního prostředí organizace 3. Analýza vnějšího prostředí organizace; SWOT analýza 4. Definování nejdůležitějších strategických cílů a formulace strategie.

4

5 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, s. ISBN BOROVSKÝ, Juraj a Věra DYNTAROVÁ. Ekonomika zdravotnických zařízení. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, s. ISBN GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, xii, 380 s. ISBN KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Ondřej VALSA. Moderní přístupy k řízení výroby. 3. doplněné. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KOURDI, Jeremy. Podniková strategie :průvodce rozvojem vašeho byznysu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN DRUCKER, Peter F. Řízení neziskových organizací :praxe a principy. Translated by Ivan Bureš. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení :teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, xiv, 206 s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

6

7 Jméno a příjmení autora: Kamila Onysko Název diplomové práce: Tvorba strategie Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: The strategy creation case of Silesian hospital in Opava Veřejné ekonomie Ing. Zuzana Darmopilová, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace: Cílem předkládané diplomové práce Tvorba strategie Slezské nemocnice v Opavě, p. o. je na základě vypracování strategické analýzy organizace definovat nejdůležitější strategické cíle a formulovat strategii organizace vedoucí k naplnění těchto cílů. První kapitola je teoretickým úvodem do problematiky nemocniční péče, strategického řízení a tvorby strategie. Druhá kapitola je zaměřena na provedení analýzy vnitřního prostředí organizace. Analýza vnějšího prostředí organizace je provedena ve třetí kapitole, kde je provedena SLEPT analýza, Porterova analýza a analýza nejvlivnějších stakeholders organizace. Kapitola čtvrtá je zaměřena na syntézu výsledků formou SWOT analýzy. Následně je zde vytvořena a formulována strategie organizace. Annotation: The aim of this presented thesis The strategy creation case of Silesian hospital in Opava is based on the development of a strategic analysis to define the most important strategic objectives and formulate a strategy of the organization leading to the fulfilment of the goals. The first chapter is a theoretical introduction to the problem of hospital care, strategic management and development strategy. The second chapter focuses on the analysis of the internal environment of the organization. The analysis of the external environment of the organization is carried out in the third chapter, there are SLEPT analysis, Porter s analysis and analysis of influential stakeholders of the organization. The fourth chapter is devoted to the synthesis of the results through SWOT analysis and then the strategy of the organization is created and formulated. Klíčová slova: nemocniční péče, zdravotnická péče, strategický management, strategická analýza, strategie, SWOT analýza Keywords: hospital care, health care, strategic management, strategic analysis, strategy, SWOT analysis

8

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Tvorba strategie Slezské nemocnice v Opavě, p. o. vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Darmopilové, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

10

11 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat Ing. Zuzaně Darmopilové, Ph. D. za cenné připomínky, poskytnuté rady a čas věnovaný vedení diplomové práce. Poděkování patří také mé rodině za trpělivost a podporu, které se mi dostávalo po celou dobu mého studia. Tuto diplomovou práci věnuji svému otci, který mne přivedl k poznání sebe sama, k pochopení skutečnosti, že ekonomie nauka o vědě plné tajů, krás i nevyzpytatelností je nedílnou součástí mého života.

12

13 Obsah Úvod Teoretická východiska Nemocniční péče a trendy v nemocniční péči Nemocniční péče v ČR Úhrada nemocniční péče Trendy v poskytování nemocniční péče Tvorba strategie Strategické řízení Strategická analýza a tvorba strategie Zájmové skupiny stakeholders Formulace strategie Shrnutí Analýza vnitřního prostředí organizace Charakteristika Slezské nemocnice v Opavě Základní údaje, činnost a poslání organizace, sdílené hodnoty, strategie Organizační struktura Rozsah poskytované péče, vybavení a lůžkové kapacity Firemní kultura Image organizace Závazné dokumenty Interní komunikace Externí komunikace Lidské zdroje a jejich řízení Personální politika Počet a struktura zaměstnanců Hospodaření Slezské nemocnice v Opavě Zdroje finančních příjmů Vývoj struktury nákladů a výnosů Vývoj a struktura pohledávek a závazků Shrnutí Analýza vnějšího prostředí organizace SLEPT analýza Sociální a demografické faktory... 50

14 3.1.2 Legislativní faktory Ekonomické faktory Politické faktory Technologické faktory Porterova analýza Vyjednávací síla pacientů Vyjednávací síla dodavatelů Hrozba vstupů nových konkurentů Hrozba substitutů Nejvlivnější stakeholders Zřizovatel a zaměstnanci Zdravotní pojišťovny Dodavatelé Pacienti Shrnutí Tvorba a formulace strategie Syntéza výsledků prostřednictvím SWOT analýzy Stanovení strategického zaměření Poslání Vize Stanovení hodnot Strategická témata Strategické cíle Formulace strategie Stanovení specifických cílů Stanovení ukazatelů a cílových hodnot Stanovení akcí Shrnutí Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam zkratek Seznam příloh... 89

15 Úvod Zdravotnictví je součástí života nás všech. Provází nás od samotného počátku života až po jeho konec a snad každý člověk už někdy v nějakém zdravotnickém zařízení byl, přinejmenším při svém narození. Zdravotnická zařízení v ČR disponují moderními přístroji, kvalifikovaným personálem i nejnovějšími metodami a postupy v oblasti poskytování zdravotní péče. Stejně jako jinde na světě se i v ČR resort zdravotnictví potýká s nedostatkem finančních prostředků. Stále častěji se otázka hospodaření ve zdravotnictví a efektivnosti poskytování zdravotní péče ocitá pod drobnohledem odborníků. Média pravidelně přinášejí informace o prohlubujících se problémech v resortu zdravotnictví souvisejících s rostoucími náklady na poskytování zdravotní péče. Příčin těchto problémů je několik. Rostoucí náklady souvisí s rychlým tempem vývoje v medicíně i v technickém pokroku. S rostoucí životní úrovní se zvyšují i požadavky a potřeby pacientů na poskytovanou zdravotní péči. Problémy prohlubuje i dlouhodobá neexistence reformy zdravotnictví. Dosavadní provedené reformní změny lze spíše charakterizovat jako změny parametrické než systémové. Nezanedbatelný je také fakt, že post ministra zdravotnictví je často obměňován, což tento resort spíše destabilizuje, než stabilizuje. Přesto všechno má ČR vybudovanou rozsáhlou síť zdravotnických zařízení disponujících odborníky jak z řad lékařů, zdravotních sester i jiných zdravotnických i nezdravotnických profesí. Občané mohou svobodně zvolit lékaře i zdravotnické zařízení, kde jim bude poskytnuta pomoc a odborná péče. Ambulance praktických lékařů, odborné ambulance, lázně a jiná zdravotnická zařízení jsou navštěvována se samozřejmostí a někdy i neskutečnou lehkostí bytí, zřejmě v důsledku zažitých zvyků z dob centrálně řízeného zdravotnictví, pro které byly pojmy a nástroje strategického řízení zcela neznámými, resp. nežádoucími faktory. Donedávna byly pojmy strategický management, strategické řízení či strategie spojovány spíše jen se ziskovým resortem. Stále častěji se však nástroje strategického řízení využívají i ve veřejném sektoru, v organizacích neziskového charakteru a tedy i v resortu zdravotnictví. Vhodně koncipovaná strategie ve spojení s kvalitním strategickým řízením je cestou k zlepšení pozice zdravotnického zařízení na trhu, zvýšení efektivnosti poskytované zdravotní péče a k celkové stabilitě zdravotnického zařízení na nestabilním trhu zdravotních služeb. Tématem této diplomové práce je Tvorba strategie Slezské nemocnice v Opavě, p. o. Toto téma autorka zvolila z důvodu vlastní zainteresovanosti na zkvalitnění procesu strategického řízení v uvedené organizaci. Cílem práce je na základě vypracování strategické analýzy organizace definovat nejdůležitější strategické cíle a formulovat strategii organizace vedoucí k naplnění těchto cílů. Autorka si uvědomuje obsáhlost strategické analýzy, a proto v práci klade důraz zejména na ty prvky, které považuje za nejvýznamnější v rámci uvedené organizace. 9

16 Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je teoretickým úvodem do problematiky týkající se nemocniční péče a trendů v resortu zdravotnictví. Jsou zde uvedena základní teoretická východiska pro tvorbu strategie spočívající ve vymezení strategického řízení, naznačení teoretických východisek samotného procesu strategické analýzy a analýzy zájmových skupin (stakeholders). V závěru kapitoly je vymezen postup formulace strategie, který bude následně využit v praktické části práce. Druhá kapitola je věnována analýze vnitřního prostředí Slezské nemocnice v Opavě, p.o. V první části kapitoly autorka charakterizuje organizaci, je provedena analýza firemní kultury, lidských zdrojů a jejich řízení. Druhá část kapitoly je věnována rozboru ekonomické situace nemocnice. Autorka se zde zabývá finančními zdroji, hospodařením, zadlužeností a dalšími faktory utvářejícími současný stav organizace. V kapitole třetí je provedena analýza vnějšího prostředí organizace prostřednictvím SLEPT analýzy a Porterovy analýzy. Jsou identifikováni nejvlivnější stakeholders, kteří jsou v určitém vztahu s organizací. První část čtvrté kapitoly je zhodnocením zjištěných informací a poznatků. Je provedena syntéza výsledků prostřednictvím SWOT analýzy. V druhé části poslední kapitoly je přistoupeno k samotné formulaci strategie organizace vedoucí k naplnění nejdůležitějších strategických cílů, včetně vymezení ukazatelů, měřítek a žádoucích cílových hodnot. V práci jsou užity metody popisné, komparační i statistické. Práce není koncipována jako popisná a cílem autorky je, aby z práce vyplynuly jasné a konkrétní závěry týkající se konkrétního zdravotnického zařízení. 10

17 1 Teoretická východiska První kapitola je teoretickým úvodem do problematiky. V první části kapitoly jsou uvedeny základními údaje a trendy nemocniční péče. Autorka klade otázku, zda existence specifik trhu se zdravotními službami je důvodem k odlišnému přístupu při strategickém řízení nemocnice. Druhá část kapitoly je věnována problematice samotného strategického řízení. Důraz je kladen na teoretický úvod do oblasti tvorby a formulace strategie organizace a souvislostí zpracování strategické analýzy. 1.1 Nemocniční péče a trendy v nemocniční péči Nemocniční péče v ČR Nemocniční péče v České republice je na relativně vysoké úrovni a Česká republika disponuje rozsáhlou sítí nemocnic. Nemocniční péče je důležitá, ale nákladná část systému zdravotnictví, která spotřebuje téměř polovinu výdajů na zdravotnictví (Gladkij, 2003, s. 39). V roce 1993 bylo založeno zájmové sdružení nemocnic pod názvem Asociace nemocnic ČR (AN ČR). Podle informací uvedených na webových stránkách AN ČR je cílem tohoto zájmového sdružení nejen rozvoj úrovně poskytování zdravotnických služeb, ale i rozvoj vědy a výzkumu a spolupráce se zahraničními institucemi a také spolupráce mezi institucemi v rámci ČR. Mnohé z nemocnic v naší zemi nabízejí komplexní péči a pacient tak požívá komfortu, kdy pod jednou střechou se mu dostává péče z několika zdravotnických odborností. Nemocnice lze charakterizovat jako zdravotnická zařízení, kde pacient bývá hospitalizován, ale část kapacity je zpravidla věnována i péči ambulantní či domácí (Potůček, 1995, s. 8). Zřizovatelem nemocnice může být Ministerstvo zdravotnictví, kraj, město, obec nebo jiná právnická osoba Úhrada nemocniční péče V prostředí tržního hospodářství, kde se střetává nabídka s poptávkou, je obvyklé, že poptávající platí za výrobky a služby, které nakoupí formou přímé platby. Jen těžko si dovedeme představit, že by náš nákup v obchodě byl zaplacen někým jiným. Přesto v prostředí zdravotnické péče zpravidla tento přístup považujeme za zcela normální. Drtivá většina poskytnuté nemocniční péče je hrazena formou úhrady třetí stranou zdravotní pojišťovnou. Forma úhrady třetí stranou je specifická zejména právě pro resort zdravotnictví. Každý občan ČR je účastníkem veřejného zdravotního pojištění a zákonem o veřejném zdravotním pojištění je taxativně stanoveno, co lze či nelze hradit prostřednictvím zdravotního pojištění (Borovský a Dyntarová 2010, s. 22). Tím, že je stanovena povinnost úhrady zdravotního pojištění za každého občana, lze v podstatě konstatovat, že každý občan na zdravotnickou péči něco přispívá. Pravdou ale je, že mnohdy částka vydaná na zdravotní pojištění dosahuje jen minimální výše skutečně vyčerpané péče, která je ve zdravotnictví velmi nákladná. 11

18 Úhrada nemocniční péče má různé formy a je tvořena: individuálně smluvně sjednanou složkou úhrady jedná se o úhradu výkonů taxativně vyjmenovaných v úhradové vyhlášce paušální složkou úhrady rozhodujícím aspektem pro tuto formu je tzv. referenční období a objem provedených výkonů vůči tomuto období případovou složkou úhrady jedná se o úhradu tzv. DRG systémem, z hlediska kterého jsou pacienti zařazování do skupin, kritériem tohoto zařazení je stanovená diagnóza úhradou za následnou péči tato forma úhrady je běžná u zařízení typu dlouhodobé péče (např. léčebny dlouhodobě nemocných). Podstatou je úhrada za ošetřovací den Systém úhrad nemocniční péče je velmi složitý. Stručně jej lze charakterizovat jako neustálé vyjednávání mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami (ZP). Kromě toho, že mnohé je dáno úhradovou vyhláškou, snahou nemocnic je získání alespoň minimálních výhod v podobě vyšších plateb od zdravotních pojišťoven. Jsou tak uzavírány smlouvy mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami, ve kterých je stanovena např. cena ošetřovacího dne. Ze strany ZP jsou také nabízeny tzv. balíčkové ceny. Podstata spočívá v úhradě určitého výkonu (např. operace) ve výši sjednané balíčkové ceny, bez ohledu na to, zda skutečné náklady byly vyšší či nižší. Jakkoliv tento produkt může být pro nemocnici výhodný, stejně tak může být i nevýhodný. Je proto přinejmenším vhodná znalost skutečných nákladů výkonů, jichž se balíčková cena týká. Zpravidla se jedná o výkony operační, které (z nákladového hlediska) vykazují mnohdy značnou volatilitu. Autorka se tímto snaží upozornit na případná rizika plynoucí ze špatně, resp. neodborně uzavíraných smluv o balíčkových cenách Trendy v poskytování nemocniční péče Česká republika patří k zemím s relativně rozsáhlou sítí nemocnic, disponujících více než šedesáti tisíci lůžky a kvalitním zdravotnickým personálem. Základní přehled o počtu nemocnic, lékařů a lůžek v ČR je uveden v tabulce 1. Pro názornost jsou v tabulce prezentována i data týkající se nemocnic v Moravskoslezském kraji, 1 přičemž lze sledovat, že údaje za tento kraj kopírují celkový trend ČR. Tabulka 1: Počet nemocnic, nemocničních lékařů a lůžek v ČR a Moravskoslezském kraji Počet nemocnic, nemocničních lékařů a lůžek v ČR a Moravskoslezském kraji v letech Nemocnice ČR (lůžková a ambulantní část) z toho: Moravskoslezský kraj Přepočtený počet lékařů ČR , , ,08 z toho: Moravskoslezský kraj 1 887, , ,59 Počet lůžek ČR z toho: Moravskoslezský kraj Pramen:Vlastní zpracování z údajů ÚZIS ČR (Zdravotnictví ČR 2009, 2010, 2011 ve statistických údajích) 1 Vzhledem ke skutečnosti, že praktická část se týká právě nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem. 12

19 Omezování počtu lůžek Restrukturalizace a transformace nemocničních zařízení, tlak na snižování nákladů, omezování lůžek akutní péče toto je jen malý výčet aktuálních témat v oblasti nemocniční péče. Snad nejaktuálnějším tématem současnosti je omezování počtu akutních lůžek v nemocnicích, s eventuální částečnou transformací na lůžka následné péče. 2 Tento tlak je vyvíjen ze strany zdravotních pojišťoven ve spolupráci s MZ ČR s argumentem nutnosti optimalizace stávajícího lůžkového fondu. Důvodem je možnost úspor v rámci plateb za péči na akutním lůžku. To, že k postupnému naplňování tohoto požadavku již v určité míře dochází, je zřejmé z údajů v tabulce 2, zpracované z údajů Ústavu zdravotnických informací ČR (ÚZIS). Lze konstatovat, že přetrvává dlouhodobý trend snižování lůžkové kapacity v důsledku zkracování ošetřovací doby. Tabulka 2: Přehled počtu lůžek, hospitalizovaných pacientů, ošetřovacích dnů, využití lůžkové kapacity a průměrné ošetřovací doby v ČR v letech Přehled počtu lůžek, hospitalizovaných pacientů, ošetřovacích dnů, využití lůžkové kapacity a průměrné ošetřovací doby v ČR v letech Lůžka akutní péče (bez novorozeneckých) Lůžka novorozenecká Lůžka následné péče Využití lůžkové kapacity v % 75,9 74,5 73,5 73,8 Průměrná ošetřovací doba 7,4 7,3 7,2 6,9 Počet hospitalizovaných - lůžka akutní péče Počet hospitalizovaných - lůžka následné péče Ošetřovací dny - lůžka akutní péče Ošetřovací dny - lůžka následné péče Pramen:Vlastní zpracování z údajů ÚZIS ČR (Nemocnice v ČR 2009, 2010, 2011, 2012) Z tabulky 2 je patrné, že v celém sledovaném období docházelo k poklesu počtu lůžek akutní péče, zatímco počet lůžek následné péče stoupal. Průměrná ošetřovací doba se zkracovala. V letech klesalo využití celkové lůžkové kapacity, zatímco v roce 2012 došlo k nárůstu 3 - v roce 2012 byla lůžka využívána o 0,3% více než v roce Podle aktuálních informací, zveřejněných na webových stránkách ÚZIS ČR v publikaci Nemocnice v České republice v roce 2012, došlo, ve srovnání s rokem 2011, také k nárůstu využití lůžek ve dnech maximální kapacity, a to o 5,5 dne (tj. na 255,6 dne), přičemž ošetřovací doba se zkrátila o 0,3 dne (tj. na 6,9 dne/pacient). Tato skutečnost je způsobena nárůstem počtu hospitalizovaných pacientů, a to zejména na lůžkách akutní péče. Maaytová (2012, s. 65) poukazuje na možnost úspor ve zdravotnictví, avšak řešení nevidí v omezování počtu lůžek na odděleních, ale v rušení nemocničních celků jako takových, s argumentací vysokých fixních nákladů nemocnic. Uvádí, že možnost tohoto řešení je obecně známa, současně ale konstatuje, že toto řešení naráží na odpor zájmových skupin, ale i na nepopularitu takového řešení mezi občany. Rušení nemocnic je velmi problematické 2 3 ÚZIS uvádí, že k nárůstu došlo po devíti letech. 13

20 i z hlediska politického (Maaytová, 2012, s. 65). Nemocnice jsou zpravidla organizacemi zaměstnávajícími velké množství personálu a jejich rušení by zcela určitě negativně ovlivnilo zaměstnanost v dané lokalitě. Tlak na úspornost systému resortu zdravotnictví jde ruku v ruce s požadavkem na větší transparentnost některých procesů. Jednou z forem zvýšení transparentnosti (a také nalezení úspor) může být zadávání veřejných zakázek formou elektronických aukcí. Transparentnost Nejen v resortu zdravotnictví je v poslední době vyvíjen tlak na zvyšování transparentnosti procesů s cílem zvýšení účinnosti kontroly toku finančních prostředků. Jednou z možných cest je zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek. Je apelováno na zvýšení transparentnosti celého procesu tak, aby nedocházelo k porušování platné legislativy. Maaytová (2012, s. 67) vidí možnost ve vyhlašování veřejných zakázek formou elektronických aukcí (e-aukce), kdy je potencionálnímu dodavateli umožněno v průběhu aukce měnit svou cenovou nabídku, což podle Maaytové (2012, s. 67) může vést ke snížení výsledné ceny nebo ke zlepšení původně nabízených podmínek. Nakupování prostřednictvím elektronických aukcí se stává samozřejmostí v mnoha firmách a organizacích. Jak uvádí Kaplan (2007, s. 12), Trend používání e-aukcí je dán úsporami. Využívání e-aukcí podporuje stabilitu vztahů s dodavateli, práce s těmito systémy není složitá a v případě, že management je k využívání e-aukcí motivován, mohou být aukce velmi úspěšné z ekonomického hlediska (Kaplan 2007, s. 13). Počátkem listopadu 2012 bylo představeno 14 opatření ministra zdravotnictví Hegera k zlepšení financování zdravotnictví. Jedním z těchto opatření je také zahájení elektronických aukcí na léky s cílem snížení jejich ceny (umístěno na 4 Jak se ale lze dočíst na webových stránkách Apuen, není toto opatření přijímáno farmaceutickými firmami ani lékárníky zrovna pozitivně. 5 Co se týká zavádění nových nástrojů, zpravidla je tento proces provázen i obtížemi. Nicméně autorka se ztotožňuje s názorem, že formou e-aukcí na léky by mohly (nejen) nemocnice ušetřit mnoho finančních prostředků, které by následně mohly být využity jiným způsobem. Využívání metod strategického managementu Dalším z trendů, nejen v oblasti poskytování nemocniční péče, ale i obecně v resortu zdravotnictví, je využívání metod strategického managementu při řízení organizace (nemocnice). Mnozí odborníci považují využívání těchto metod ve zdravotnictví za nezbytný základ změny vedoucí k vyšší efektivitě tohoto resortu. Avšak ani zde nepanuje názorová shoda. Část odborné veřejnosti poukazuje na to, že zdravotní péče (služby) není tržní komoditou a že obecně je tento trh specifický. Vzhledem k charakteru trhu zdravotnických služeb část autorů odmítá uplatňování principů a metod používaných při řízení výrobních firem. Otázkou je, zda jsou specifika trhu zdravotnických služeb takového charakteru, aby k tomuto trhu bylo přistupováno odlišně, než k trhům s jinými komoditami. Autorka proto tento trh stručně vymezí, následně vyvodí důsledky a odpoví na otázku, zda je či není možné, metody strategického managementu využít. 4 Více např. zde: 5 Více zde: 14

21 Specifika zdravotnických trhů vymezil Kenneth J. Arrow v článku otištěném v The American Economic Review (1963) pod názvem Uncertainty and the welfare economic of medical care. Arrow poukázal na odlišnost poptávky na trhu zdravotní péče, která je ve srovnání s poptávkou např. po jídle nebo oblečení nestabilní 6 a nepředvídatelná. Specifika identifikoval i na straně nabídky, kdy na dokonale konkurenčním trhu jsou bariéry vstupu do odvětví minimální, resp. žádné, zatímco profesní vstup na trh zdravotní péče je podmíněn licencí (Arrow 1963, s. 952). V podstatě jen lékař, který splňuje kvalifikační požadavky, může vykonávat medicínskou praxi. 7 Arrow upozorňuje také na to, že vzdělávání lékařů je velmi nákladnou záležitostí, což u jiných profesí není až tak markantní. Odlišnost spočívá dle Arrowa i v tom, že charakter chování lékaře se liší od chování jiných prodejců, přičemž typickým znakem produktu je nemožnost jeho otestování/ochutnání před jeho vlastní spotřebou, z čehož plyne nutnost důvěry ve vztah. Jinými slovy pacient je v mnohém odkázán na to, že lékař se chová tak, jak je očekáváno. Nezanedbatelnou roli v oblasti očekávaného chování lékaře sehrává etika. Dle Arrowa je především očekáváno, že jednání lékaře je soustředěno na zájem pacienta, kdy lékař podává kompletní informace, oproštěn od vlastních zájmů a úvah o finanční stránce poskytované péče. Léčba má být indikována na základě skutečné potřeby a nemá být omezena schopností pacienta zaplatit (Arrow 1963, s. 950). Takové chování není očekáváno u prodejců na jiných trzích, kteří zpravidla hájí právě vlastní zájmy a finanční stránka je významným aspektem, rozhodujícím o vyrobení či nevyrobení produktu k uspokojení potřeb poptávajících. 8 Rozdíl spočívá i v tom, že mezi lékaři je téměř vyloučena konkurence ve formě reklamy a cenové konkurence (Arrow 1963, s. 949). Konkurence mezi lékaři mívá spíše podobu dobrého jména, příjemnějšího prostředí pro pacienta či nabídky komplexnějších služeb. Za specifickou Arrow považuje také nejistotu spojenou s výsledným produktem, která je zapříčiněna několika faktory. Jedním z nich je podle Arrowa informační asymetrie mezi lékařem a pacientem, kdy lékař mí více zkušeností a znalostí potřebných ke stanovení léčby a pacient lékaři zpravidla musí důvěřovat, protože sám nedisponuje kvalifikačními ani znalostními předpoklady k posouzení kvality a efektivity lékařem stanovené léčby. Jakkoliv jistě výše zmíněné odlišnosti existují, lze říci, že nahlížení na poskytování zdravotní péče (včetně nemocniční) se vyvíjí. Jak konstatují Brůha a Prošková (2011, s. 47), pacient je stále častěji považován za jeden ze zúčastněných subjektů, který se (do jisté míry) svobodně rozhoduje o tom, kým a jaká péče mu bude poskytnuta (u koho bude poptávat). V této souvislosti poukazují zmínění autoři na fakt, že stále častěji je výraz pacient nahrazován výrazem klient. Tento pojem se významově velmi přibližuje pojmu zákazník. Na změnu v nahlížení na pacienta pokazují Janečková a Hnilicová (2009, s. 84), které také upozorňují na fakt, že spojenost pacienta je jedním z kritérií posuzování kvality poskytované zdravotní péče. Stále častěji je akceptován názor autorek, že přístup orientovaný na uspokojování potřeb pacienta a podporu jeho aktivní role je typickým rysem 6 ve smyslu nepravidelná 7 Zásadní rozdíl spočívá v tom, že lékař může být zaměstnán např. jako prodavač, zatímco prodavač nemůže pracovat jako lékař, neboť nesplňuje kvalifikační požadavky. 8 Snahou (a také hlavním zájmem prodejce) je maximalizace zisku. 15

22 fungujících zdravotnických systémů a výrazným manažerským trendem (Janečková a Hnilicová, 2009, s. 84). Z hlediska strategického řízení nemocnice je pravdou, že pacient (klient) poptává jisté služby a de facto si může zvolit, která nemocnice službu poskytne. 9 I když úhrada za poskytnutou nemocniční péči nemá zpravidla přímý charakter, 10 pacient je ten, kdo (do jisté míry) rozhodne, které nemocnici ZP za péči zaplatí. Autorka neshledává důvod k tomu, aby nebylo využíváno nástrojů strategického řízení. Avšak s vědomím nepravidelné a nepředvídatelné poptávky autorka konstatuje, že je nutno tyto nástroje používat v intencích podmínek daného trhu, kdy platí, že: ne vždy zdravotní pojišťovny hradí poskytnutou péči v plné výši skutečně vynaložených prostředků (pro nemocnici tedy může z poskytnutí služby vyplynout také ekonomická ztráta. Tento typ ztráty ale může vzniknout i firmě v ziskové sféře a to pouhým nezaplacením zákazníkem za službu či produkt.) ne vždy se spokojený klient vrátí nemusí dojít k opakování nutnosti uspokojování potřeby prostřednictvím poskytnutí zdravotní péče (což ale do jisté míry platí i na trzích běžných komodit, kdy zákazník může být zdaleka a nemusí se tedy již vrátit, ač je spokojen) Autorka se domnívá, že odlišný přístup (v jistých ohledech velmi benevolentní) může být zdrojem neefektivností v resortu zdravotnictví, zejména v zařízeních neziskového typu. Jak konstatuje Bačuvčík (2011, s. 21) - ani neziskové organizace nepracují zcela bez očekávání profitu a i zde jsou zaměstnanci motivováni podobně jako zaměstnanci firem ziskového sektoru s tím rozdílem, že v neziskové organizaci je zpravidla motivace rozšířena o snahu vykonávat něco potřebného v tzv. veřejném zájmu. Přestože specifika v nabídce zdravotní péče existují, má-li být tato nabídka kvalitní a má-li se vracet investice vložená do lidského kapitálu, pak je nutné, aby nemocnice disponovala kvalitním a spokojeným personálem, který nepociťuje potřebu migrovat za prací do jiného zdravotnického zařízení. Použitím adekvátních nástrojů strategického řízení (zejména v oblasti personalistiky) tak lze, alespoň částečně, zabránit úniku investic vložených do lidského kapitálu, které v případě vzdělávání zdravotnického personálu nejsou zanedbatelné. Z výše uvedených důvodů autorka souhlasí s názorem, že specifika trhu zdravotnických služeb nevylučují uplatňování principů strategického managementu v resortu zdravotnictví (zejména pak v nemocnicích). Naopak autorka této práce považuje uplatňování strategického řízení v nemocnici za naprostou nutnost, přičemž neopomíná fakt, že síla (účinnost) jednotlivých nástrojů je do jisté míry omezena nejen z již uvedených důvodů, ale i nutností respektování etických pravidel, jejichž dodržování je nedílnou součástí poskytování nemocniční péče. S tímto vědomím autorka přistupuje k teoretickému úvodu do problematiky strategického řízení a tvorby strategie. 9 Pokud se nejedná o službu neodkladného charakteru. Předpokladem také je, že zvolená nemocnice disponuje potřebným vybavením k poskytnutí požadované služby (péče). 10 Oprostíme-li se od přímých úhrad prováděných pacientem/klientem, které jsou ve srovnání s úhradami nepřímými zastoupeny jen malým procentem. 16

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více