VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY"

Transkript

1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 2006 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice, Praha Souhrn Autor předkládá rozbor nemocí z povolání hlášených v resortu Ministerstva obrany v letech Je zde uveden vývoj celkového počtu onemocnění v daném období a podrobnější analýza podle jednotlivých kapitol Seznamu nemocí z povolání. Klíčová slova: Nemoc z povolání; Vojenské středisko nemocí z povolání; Uznávání nemocí z povolání. The Survey of Occupational Diseases Reported by the Military Center for Occupational Diseases in Summary The autor presents the analysis of occupational diseases reported in the department of the Ministry of Defence in The development of the total number of diseases in this period and the detailed analysis according to the List of occupational diseases are given. Key words: Occupational disease; Military centre for occupational diseases; Notification of occupational diseases. Úvod Problematiku uznávání nemocí z povolání (NZP) v resortu Ministerstva obrany ČR (MO) řeší vyhláška č. 342/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. V 1 odst. 2 je ustanoveno Oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice Praha ( vojenské středisko nemocí z povolání ) jako jediné v AČR, které provádí uznávání NZP vojáků v činné službě, žáků vojenských škol, občanských zaměstnanců MO a AČR a občanských zaměstnanců ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO. Oddělení je uvedeno v seznamu středisek nemocí z povolání, který je přílohou této vyhlášky. V 4 uvedené vyhlášky je stanoven postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání u vojáků z povolání (VZP) a občanských zaměstnanců (OZ). Na posuzování NZP se podílejí jednotlivá vojenská pracovnělékařská pracoviště oddělení nemocí z povolání příslušných vojenských nemocnic (VN) a orgán ochrany veřejného zdraví MO hlavní hygienik AČR (při ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání). Předkládaný přehled NZP hlášených vojenským

2 42 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 střediskem nemocí z povolání sleduje období od roku 1996 do roku 2005, tj. od platnosti současného Seznamu nemocí z povolání, který byl vydán jako Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Celkem bylo uznáno 179 nemocí z povolání, v průměru tedy téměř 18 případů za rok. Počty NZP v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce a grafu 1. Počet uznaných nemocí z povolání v AČR v letech Tabulka 1 jsou nejvíce posuzovány případy vzniklé ve vojenských opravárenských závodech a vojenských lesích. Z hlediska pracovního a služebního poměru bylo nejvíce onemocnění hlášeno u OZ, v ojedinělých případech se jednalo o vojáky základní služby (VZS). V posledních letech stoupá počet NZP u VZP (graf 3 a tab. 4). Počet nemocí z povolání v ČR v letech Tabulka 2 Rok Počet NZP Rok Počet NZP Graf 1: Nemoci z povolání v Armádě České republiky Graf 2: Nemoci z povolání v České republice V civilním sektoru počet přiznaných NZP každým rokem klesá. V AČR je v posledních letech tato tendence spíše vzestupná (tab. 2, graf 2). Nejvíce NZP uznaných vojenským střediskem nemocí z povolání bylo posouzeno v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a ve VN Olomouc, ojediněle v ostatních VN (tab. 3). V Ústřední vojenské nemocnici bylo posouzeno nejvíce NZP vzniklých v souvislosti s působením v zahraničních vojenských misích, ve VN Olomouc Seznam nemocí z povolání příloha k Nařízení vlády č. 290/95 Sb. je členěn do šesti kapitol: I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. Nemoci z povolání kožní V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

3 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 43 Tabulka 3 Počet nemocí z povolání přiznaných v letech na základě posudků jednotlivých VN Rok ÚVN Plzeň OL Brno Celkem Celkem NZP VZP VZS OZ Graf 3: Celkový počet uznaných nemocí z povolání u vojáků z povolání, vojáků základní služby a občanských zaměstnanců v letech Tabulka 4 Počet nemocí z povolání uznaných u VZP, VZS a OZ v jednotlivých letech Rok VZS OZ VZP Celkový výskyt NZP podle výše uvedených kapitol za léta ukazuje graf 4 (viz dále). Nejčastěji byly hlášeny nemoci uváděné v kapitole II. a V. V kapitole VI. NZP hlášena nebyla. Výskyt NZP podle kapitol seznamu v jednotlivých letech uvádí tabulka 5. Je vidět zřetelný vzestup nemocí kapitoly V., onemocnění infekčních a parazitárních. Tabulka 5 Počet nemocí z povolání podle kapitol seznamu NZP uznaných v jednotlivých letech Rok I II III IV V Kapitola I Celkem bylo hlášeno 13 onemocnění. V roce 1996 se jednalo o 11 případů intoxikace sirovodíkem, v roce 2000 zasažení bojovou chemickou látkou a v roce 2001 o chronické intoxikace xyleny, trimetylbenzenem a ethylbenzenem. Kapitola II Tato kapitola má celkem 12 položek. Celkový počet NZP podle jednotlivých položek je uveden v grafu 5 (viz dále). Jednalo se především o syndrom karpálního tunelu z vibrací (položka č. 7) a jednostranného a dlouhodobého přetěžování (položka č. 10). Porucha sluchu způsobená hlukem byla hlášena v 8 případech (položka č. 4). Vyskytl se 1 případ radiodermatitidy (položka č. 1). NZP v jiných položkách této kapitoly, než jsou výše uvedeny, nebyly hlášeny. Kapitola III V této kapitole jsme hlásili pouze 4 onemocnění: 2krát astma bronchiale a 2krát alergickou rhinitidu.

4 44 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 Kapitola IV Nejčastější diagnózou je zde kontaktní alergická a kontaktní iritativní dermatitida po 13 případech. Zajímavostí je 6 případů fytofotodermatitidy u vojáků exponovaných při výcviku furokumariny z pastiňáku setého, vyskytujícího se masivně na výcvikové ploše. Kapitola V V páté kapitole jsou následující tři položky: V/1: nemoci přenosné a parazitární V/2 : nemoci přenosné ze zvířat na člověka V/3 : tropické nemoci přenosné a parazitární Vývoj počtu onemocnění v těchto položkách páté kapitoly v letech znázorňuje tabulka 6 a graf 6 (viz dále). Z uvedených údajů je patrné, že počet hlášených infekčních onemocnění stoupá, a to především onemocnění zařazovaných pod položku třetí. Souvisí to nesporně se zvyšujícím se počtem vojáků vysílaných do vojenských zahraničních misí, do oblastí epidemiologicky závažných. V kapitole V/1 byla hlášena rubeola, dyzentérie 2krát, herpetická infekce, tinea, yersinióza, virová hepatitida B, virová hepatitida C 2krát, scabies, morbilli, chlamydiová conjunctivitida. V kapitole V/2 byla hlášena leptospiróza 3krát, lymská borelióza 5krát, klíšťová meningoencephalitida 5krát, ricketsióza, tularémie. V kapitole V/3 byla hlášena malárie 20krát, schistosomóza, tenióza, amébóza, virová hepatitida E, horečka Papatači 6krát, shigellóza 3krát. Počet uznaných NZP podle jednotlivých položek V. kapitoly Seznamu nemocí z povolání Rok V/1 V/2 V/3 Celkem Tabulka I II III IV V VI počet NZP Graf 4: Celkový počet NZP podle kapitol Seznamu nemocí z povolání v letech

5 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY II/1 II/4 II/7 II/8 II/9 II/10 Graf 5: Počet NZP podle jednotlivých položek II. kapitoly Seznamu nemocí z povolání V/1 V/2 V/3 Graf 6: Počet NZP podle jednotlivých položek V. kapitoly Seznamu nemocí z povolání

6 46 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 Závěr Počet nemocí z povolání hlášených vojenským střediskem nemocí z povolání nejeví v posledních letech tendenci k poklesu i přesto, že se snižuje početní stav armády. V závislosti na změně pracovních podmínek v armádě (rušení rizikových pracovišť, zvyšující se počet zahraničních misí) se mění spektrum přiznaných onemocnění a zvyšuje se počet NZP u vojáků z povolání. Stoupá především počet infekčních onemocnění. S profesionalizací armády je možné očekávat výskyt nemocí z povolání i na pracovištích, kde se dříve nevyskytovaly. Souvisí to s předpokládanou delší expozicí různým rizikovým faktorům pracovního prostředí na funkcích dříve obsazovaných vojáky základní služby. Včasná diagnostika, terapie a posudkové řešení bude jistě záviset i na znalostech lékařů posádkových ošetřoven v oboru pracovního lékařství. Korespondence: Pplk. MUDr. Josef Pavel Ústřední vojenská nemocnice Oddělení nemocí z povolání U Vojenské nemocnice Praha 6 e- mail: Do redakce došlo

7 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 47 NUTRIČNÍ STAV A DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ 1 Doc. MUDr. Pavol HLÚBIK, CSc., 2 MUDr. Miloslav KUBÍČEK 1 Univerzita obrany, katedra vojenské hygieny Fakulty vojenského zdravotnictví, Hradec Králové 2 Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou Souhrn Výživa představuje velice důležitý faktor ovlivňující aktuální zdravotní stav. Podílí se na vzniku řady onemocnění, může vést k nárůstu tělesné hmotnosti. Hraje roli ve vzniku nadváhy a obezity, zhoršuje degenerativní postižení kloubů. V průběhu třicetitýdenního sledování bylo u souboru 30 osob po totální endoprotéze kolenního kloubu pro artrotické změny provedeno hodnocení dynamiky změn nutričního stavu. U souboru jako celku došlo k statisticky významnému vzestupu hmotnosti, BMI i obvodu pasu mezi prvním a druhým měřením a mezi hodnotami stanovenými v druhém a třetím měření, současně byly zaznamenány změny biochemického profilu. Klíčová slova: Výživa; Obezita; Degenerativní onemocnění kloubů. Nutritional Status and Degenerative Diseases of Articulations Summary Nutrition is a very important factor affecting actual health state. It participates in occurance of many diseases, and it may cause a body weight gain. Nutrition is concerned in the development of overweight and obesity, impairment of degenerative damage of articulations. In the period of thirty week monitoring, the assessment of dynamic changes of nutritional state in the group of 30 persons after the total knee endoprothesis for arthrotic changes was carried out. In the whole group, a statistically significant increase of body weight, BMI and the waist circumference between the first and the second measurements and between values determined in the second and the third measurements was found and at the same time changes of biochemical profile were manifested. Key words: Nutrition; Obesity; Degenerative diseases of articulations. Úvod Aktuální zdravotní stav je výsledkem působení bio-psycho-sociálních podmínek ovlivněných individuální i společenskou situací. Výživa je důležitý faktor životního prostředí a životního stylu. Podle WHO výraznou měrou ovlivňuje vznik neinfekčních nemocí hromadného výskytu, mezi které se řadí i obezita a s ní spojené komorbidity. Prevalence obezity v celosvětovém měřítku stoupá. Obdobný trend je opakovaně zaznamenáván i v České republice. Nadváha a obezita hrají důležitou roli v etiopatogenezi řady patologických stavů, kam se řadí: inzulínorezistence, dyslipidémie, hyperurikémie, poruchy fluidokoagulace a další. Podílí se na vzniku diabetu mellitu II. typu, kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, dny, poškození hybného aparátu. Nadměrná tělesná hmotnost působící po dobu let až desetiletí negativně ovlivňuje kloubní struktury, především velkých kloubů dolních končetin. Spolupodílí se na progresi degenerativních změn kloubů kyčelních i kolenních. Oxidativní stres charakterizovaný přebytkem volných radikálů kyslíku ve vnitřním prostředí taktéž negativně ovlivňuje kloubní výstelku, urychluje degenerativní procesy. Vhodnou stravu energeticky přiměřenou, obsahující adekvátní množství základních nutrientů, lze využít v prevenci vzniku závažných civilizačních nemocí, včetně poruchy hybného aparátu. Osteoartróza představuje velice frekventní problém v řadě rozvinutých států světa. Jedná se o onemocnění kloubů progredující s věkem, které postihuje váhonosné klouby, páteř a drobné klouby rukou. Jedná se o stav porušení rovnováhy mezi metabolickými a degradačními pochody v kloubní chrupavce, kdy degradace převažuje. Výsledkem je destrukce chrupavčitých struktur. Pokud je proces na úrovni chrupavky (hyalinní chrupavka je tkáň vaskulární), pacient nemá obtíže. Ty nastávají až při zánětu synoviální membrány a

8 48 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 trvalé obtíže jsou až při postižení subchondrální kosti. Další progrese potíží je spojena se zánětem pouzdra kloubního a příslušných vazů. Následují reparační pochody, které jsou doprovázeny synovialitidou, která je zdrojem bolesti přivádějící pacienta k lékaři. Prevalence artrózy je asi 1% ve věkové skupině do 34 let a 30% ve věkové skupině nad 70 let. Koxartróza je u obou pohlaví zastoupena stejně, gonartróza je častější u žen. Charakteristika souboru a metody sledování Vztah výživy k funkčním změnám hybného aparátu byl sledován u skupiny 30 dobrovolníků. Bylo vyšetřeno celkem 30 osob po totální endoprotéze kolenního kloubu (TEP) operovaných pro gonartrózu, kteří byli přijati maximálně do 2 měsíců po operaci, což splňuje kritéria tzv. včasné rehabilitace. Do sledování bylo zařazeno celkem 30 osob (15 žen, 15 mužů) s průměrným věkem 60,2 ± 6,2 let. Léčba trvala u všech pacientů 45 dní. Klinicko-nutriční zdravotního stavu bylo provedeno na začátku hospitalizace, první kontrolní při ukončení hospitalizace, druhé kontrolní po 6 měsících od zahájení sledování. V rámci sledování antropometrických parametrů byla za standardních podmínek zjišťována tělesná hmotnost a tělesná výška, z kterých byl vypočten body mass index (BMI). Páskovou mírou byl měřen obvod pasu a boků. Tělesné složení bylo stanovováno metodou duální absorpciometrie DEXA, přístrojem HOLO- -GIG QDR 4500 s programy pro analýzu složení těla Body Composition. Ve venózní krvi odebrané ráno nalačno byla stanovena hladina celkového cholesterolu, HDL a LDL-cholesterolu, triacylglycerolů, kyseliny močové, glykémie, kreatinin, močovina, jaterní testy, z minerálů: Na, K, Cl, Ca. Byla sledována hladina homocysteinů. Stravovací zvyklosti byly hodnoceny s použitím softwaru Nutridan, hodnotící třídenní spotřební studii. Byla stanovena konzumace energie, základních živin cukrů, tuků a bílkovin, množství nenasycených mastných kyselin, minerálů a vitamínů. S odstupem 30 dnů, při ukončení hospitalizace a při kontrolním, které bylo provedeno za 6 měsíců od zahájení hospitalizace, byla provedena kontrolní uvedených antropometrických, biochemických parametrů, včetně klinického hodnocení funkčního stavu. Vyšetření: stoje a stereotypu chůze, goniometrická měření, délky dolních končetin a statiky, svalové síly svalový test, zkrácených svalů, základních stereotypů a Trendelenburgovou zkouškou. Podle výsledků se realizuje vlastní léčebný program: základem je individuální léčebný tělocvik 2krát denně, péče o jizvu, ošetření bolestivých bodů, hyperalgetických zón, svalu ve spazmu, kloubních blokád atd., motorické dlahy, komplexní fyzikální terapie, včetně balneoterapie, nácvik chůze se zátěží podle operatéra. Pro statistické hodnocení získaných dat byla použita metoda základní statistické analýzy, dvoufaktorová analýza rozptylu s následným LSD-testem. Výsledky a diskuse V průběhu třicetitýdenního sledování bylo u souboru 30 osob po totální endoprotéze kolenního kloubu pro artrotické změny provedeno sledování nutričního stavu. V tabulce 1 jsou uvedeny změny antropometrických ukazatelů. Průměrná hodnota BMI byla na počátku sledování u souboru jako celku vypočtena 27,6 kg/m 2 ± 3,06, u mužů 27,4 kg/m 2 ± 3,09 a u žen 27,9 kg/m 2 ± 3,11; což podle současné klasifikace tělesné hmotnosti znamená nadváhu. Nadměrná tělesná hmotnost je jedním z rizikových faktorů podílejících se na akceleraci degenerativních změn kloubního aparátu hybného systému. Prokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi průměrnou tělesnou hmotností mužů a žen. U souboru jako celku došlo k statisticky významnému vzestupu hmotnosti, BMI i obvodu pasu mezi prvním a druhým měřením a mezi hodnotami stanovenými v druhém a třetím měření. BMI přesahující hodnotu 27,0 kg/m 2 zvyšuje riziko poškození kloubů na dolních končetinách. Prevalence nadváhy a obezity stoupá v celosvětovém měřítku. Výsledky studie MONICA provedené v regionu Evropy u vybraných sledovaných populací prokázaly nepříznivou situaci charakterizovanou vzestupem počtu osob trpících nadváhou nebo obezitou. Analýza výsledků za posledních deset let prokázala ve většině evropských zemí vzestup prevalence obezity o %. Nejdramatičtější vzestup byl zaznamenán v Anglii, kde za uvedené období dosáhl vzestup prevalence obezity dvojnásobku. Recentní data z národních studií prokazují průměrný výskyt prevalence obezity u %

9 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 49 mužů a % žen v Evropě. V souladu s výsledky studie MONICA lze konstatovat, že prevalence výskytu obezity u žen je v evropském regionu vyšší ve srovnání s prevalencí u mužů. V roce 2000 byly publikovány výsledky sledovaní dynamiky změn výskytu obezity v reprezentativním vzorku české populace. V populaci České republiky docházelo mezi rokem 1985 a 2000 ke statisticky významnému zvýšení BMI u mužů z hodnoty 27,3 kg/m 2 na hodnotu 28,1 kg/m 2. U žen sledovaného souboru vzestupný trend nebyl zaznamenán, průměrná hodnota BMI byla 27,3 kg/m 2 na začátku i na konci sledování. V uvedené studii v roce 2000/2001 byla stanovena nadváha u 45,9 % sledovaných mužů a u 32,4 % sledovaných žen. Obezita byla zjištěna u 29,5 % vyšetřovaných mužů a u 28,1 % žen. Hlúbik a spol. v epidemiologické studii zaměřené na hodnocení nutričního stavu a na hodnocení celkového rizika vzniku neinfekčních nemocí hromadného výskytu, která byla prováděna v letech 1999 až 2004 každoročně u více než 6000 vojáků z povolání ve věkových kategoriích let, nezjistili u mužů ani u žen statisticky významný rozdíl v prevalenci obezity mezi jejím výskytem v roce 1999 a V tabulkách 2 a 3 je uvedena dynamika změn vybraných biochemických parametrů lipidového spektra. Antropometrické Tabulka 1 Soubor: celkem 30 osob Parametry Vstupní Antropometrické 1. kontrolní 2. kontrolní Hmotnost Průměr 81,00 81,59 82,93 SD 7,91 8,49 8,17 BMI Průměr 27,64 27,83 28,34 SD 3,06 3,08 2,79 Obvod pasu Průměr 97,81 96,97 100,97 SD 11,10 11,18 10,19 Soubor: 15 žen Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Hmotnost Průměr 77,11 76,94 78,05 SD 6,91 7,21 6,08 BMI Průměr 27,90 27,85 28,23 SD 3,12 3,25 7,80 Obvod pasu Průměr 95,53 93,73 97,53 SD 13,00 13,27 10,14 Soubor: 15 mužů Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Hmotnost Průměr 84,67 85,95 87,50 SD 7,15 7,32 7,27 BMI Průměr 27,40 27,81 28,44 SD 3,09 3,03 2,87 Obvod pasu Průměr 99,94 100,00 104,19 SD 8,88 8,09 9,42

10 50 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 Tabulka 2 Lipidový profil Soubor: celkem 30 osob Lipidový profil Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Cholesterol Průměr 5,54 5,62 5,55 SD 092 0,88 0,88 Triglyceridy Průměr 1,85 2,41 1,88 SD 0,98 1,55 1,03 HDL-cholesterol Průměr 1,50 1,54 4,65 SD 0,37 0,34 0,37 LDL-cholesterol Průměr 3,17 2,94 2,96 SD 0,74 0,73 0,75 Soubor: 15 žen Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Cholesterol Průměr 5,56 5,64 5,62 SD 0,87 0,91 0,84 Triglyceridy Průměr 1,66 2,09 1,57 SD 0,53 1,35 0,73 HDL-cholesterol Průměr 1,67 1,69 1,85 SD 0,39 0,29 0,36 LDL-cholesterol Průměr 3,15 2,96 2,99 SD 0,76 0,65 0,58 Soubor: 15 mužů Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Cholesterol Průměr 5,53 5,61 5,49 SD 0,99 0,88 0,94 Triglyceridy Průměr 0,02 2,71 2,17 SD 1,27 1,72 1,19 HDL-cholesterol Průměr 1,34 1,39 1,46 SD 0,27 0,32 0,27 LDL-cholesterol Průměr 3,20 2,93 2,93 SD 0,75 0,82 0,91

11 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 51 Biochemické Tabulka 3 Soubor: celkem 30 osob Biochemické Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Glykémie Průměr 5,75 5,88 5,37 SD 1,07 1,28 1,13 Kyselina listová Průměr 330,84 309,19 291,68 SD 84,63 99,99 80,16 Homocystein Průměr 11,45 12,93 11,22 SD 2,94 3,57 3,12 Soubor: 15 žen Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Glykémie Průměr 5,33 5,27 5,07 SD 0,62 0,91 0,27 Kyselina listová Průměr 308,33 288,67 266,73 SD 91,59 110,98 68,48 Homocystein Průměr 12,08 13,64 10,39 SD 3,47 3,94 3,66 Soubor: 15 mužů Parametry Vstupní 1. kontrolní 2. kontrolní Glykémie Průměr 6,14 6,44 5,65 SD 1,26 1,34 1,45 Kyselina listová Průměr 351,94 328,44 315,06 SD 74,25 87,66 85,26 Homocystein Průměr 10,90 12,30 11,90 SD 2,37 3,21 2,52 Závěr Výživa je faktorem, který významnou mírou ovlivňuje zdravotní stav člověka. Energeticky přiměřená výživa s adekvátním příjmem základních nutrientů vitamínů a minerálů, pozitivně ovlivňuje nejenom fyzickou a psychickou výkonnost, ale i nutriční stav. Dlouhodobá pozitivní energetická bilance je častou příčinou vzniku nadváhy a obezity. Chronické onemocnění obezita negativně ovlivňuje funkci kloubního aparátu, dlouhodobé přetěžování kloubů je jednou z příčin vzniku degenerativních změn. U sledovaného souboru byl hodnocen klinicko-nutriční stav výživy u osob po TEP.

12 52 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 Literatura 1. PODĚBRADSKÝ, J. Fyzikální terapie I. a II. Praha, Grada- -Avicenum, BOHNDORF, K. Kostní léze v rentgenovém obraze. Praha, Grada-Avicenum, KRÁLOVÁ, M. MATĚJÍČKOVÁ, V. Rehabilitace u revmatických nemocných. Praha, Avicenum, JANDA, V. Funkční svalový test. Praha, Grada-Avicenum, GUTH, A., et al. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava, Liečreh, SOSNA, A. VAVŘÍK, P. KRBEC, P., et al. Základy ortopedie. Praha, Triton, PAVELKA, P. ROVENSKÝ J., et al. Klinická revmatologie. Praha, Galén, s. 8. HAJNÝ, P. ŠTĚDRÝ, V. Zkušenosti s necementovanou endoprotézou kyčelního kloubu Walter-Motorlet. Acta Chir. orthop. Traumatol. cech., 1997, roč. 64, č. 6, s GULANOVÁ, M. Výsledky hodnotenia funkčného potenciálu z pohľadu rehabilitacie u vekovo starších pacientov po TEP bedrového kĺbu pomocou modifikovaného Barthel Indexu (BI). Euro Rehab., 1995, vol. 2, 1995, s PAVELKA, K. Doporučení pro léčbu coxartrosy na základě medicíny založené na důkazech Evropské ligy proti revmatismu (EULAR). Zdrav. Noviny Lékař. Listy, 2005, roč. 43, s KUBÍČEK, M. Rehabilitace po TEP při základní diagnose koxartróza. Referátový výběr revmatologie, 1999, roč. 39, č. 2, s HART, R. Aloplastika kyčelního kloubu cementované a necementované protézy. Postgraduální medicína, 2001, roč. 3, č. 1, s Korespondence: Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc. Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové Do redakce došlo

13 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 53 POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM MONITOROVÁNÍ KARDIOTOXICITY LÉČBY AKUTNÍCH LEUKÉMIÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PRAXI (Disertační práce) Kpt. MUDr. Jan M. HORÁČEK, Ph.D. Univerzita obrany, katedra válečného vnitřního lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví, Hradec Králové Souhrn Předmětem disertační práce bylo monitorování kardiotoxicity léčby akutních leukémií pomocí tří diagnostických metod biochemických markerů srdečního poškození, echokardiografie a elektrokardiografie. Článek shrnuje výsledky a závěry disertační práce. Klíčová slova: Kardiotoxicita; Antracykliny; Transplantace; Akutní leukémie. Monitoring of Cardiotoxicity of Treatment in Acute Leukemia Patients Conclusions and Recommendations for Practice Summary The aim of the dissertation thesis was to monitor cardiotoxicity of treatment in acute leukemia patients with three diagnostic methods biochemical markers of myocardial damage, echocardiography and electrocardiography. The article summarizes the results and conclusions of the dissertation thesis. Key words: Cardiotoxicity; Anthracycline; Transplantation; Acute leukemia. Disertační práce se zabývala problematikou poškození srdce protinádorovou léčbou. Byla zaměřena na monitorování projevů kardiotoxicity při léčbě akutních leukémií. V léčbě akutních leukémií se používají kardiotoxická cytostatika (antracykliny, vysokodávkovaný cyklofosfamid), radioterapie a transplantace krvetvorných buněk. Všechny tyto léčebné modality jsou potenciálně kardiotoxické a mohou vést k závažnému poškození srdce. Vzhledem k riziku chronické a pozdní kardiotoxicity antracyklinů je nutné sledování kardiálních funkcí jak během léčby, tak po jejím ukončení. Na základě stanovených cílů byla studie rozdělena na 3 podstudie, které se zabývaly kardiotoxicitou léčby akutních leukémií z různých aspektů: 1. akutní kardiotoxicita idarubicinu v indukční léčbě akutní myeloidní leukémie (antracykliny v nízké kumulativní dávce), 2. kardiotoxicita v peritransplantačním období (přípravný režim a transplantace krvetvorných buněk), 3. akutní a chronická kardiotoxicita antracyklinů. Do studie bylo zařazeno celkem 60 pacientů s akutní leukémií léčených na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z diagnostických metod byly použity biochemické markery srdečního poškození N-terminální pro brain natriuretický peptid (NT-proBNP), kardiální troponin T (ctnt) a myokardiální izoenzym kreatinkinázy (CK-MB mass), dále echokardiografické (ECHO) a elektrokardiografické (EKG). Práce se soustředila především na sledování biochemických markerů srdečního poškození v souvislosti s léčbou akutních leukémií. Ve studii byly nalezeny zvýšené hodnoty NT-proBNP v průběhu léčby, které u většiny pacientů přetrvávaly i s časo-

14 54 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 vým odstupem po léčbě. Tyto zvýšené hodnoty NT-proBNP dobře korelovaly s poruchou funkce levé komory (LK) na ECHO. Zvýšené hodnoty NT-proBNP odrážejí neurohumorální aktivaci vlivem podané léčby a svědčí pro funkční poškození myokardu. V podstudii s idarubicinem v indukční léčbě akutní myeloidní leukémie jsme ukázali, že NT-proBNP by mohl sloužit jako časný marker a prediktor rozvoje srdečního selhání v časném období po léčbě. Vysokodávkovaná chemoterapie zejména při kombinaci s celotělovým ozářením (12 Gy frakcionovaně) vede k největší neurohumorální aktivaci, což potvrzuje kardiotoxicitu tohoto léčebného postupu. Vyšetření NT-proBNP může být přínosné u pacientů léčených potenciálně kardiotoxickou léčbou. Zvýšení kardiospecifických markerů (ctnt, CK-MB mass) svědčí pro závažnější poškození myokardu strukturální poškození kardiomyocytů. V naší studii jsme nenalezli známky akutního poškození struktury kardiomyocytů během léčby. Mírně zvýšené hodnoty ctnt se objevily až s časovým odstupem po léčbě a byly spjaty s poruchou funkce LK na ECHO. Rutinní stanovení ctnt v průběhu léčby u asymptomatických pacientů se nezdá být prospěšné k časné detekci kardiotoxicity. Z ECHO změn při léčbě akutních leukémií dochází nejprve ke zhoršování diastolické funkce LK (inverze E/A, prodloužení DT parametry hodnocené z transmitrální dopplerovské křivky), později se objevuje i porucha systolické funkce LK (pokles ejekční frakce a frakčního zkrácení). Může dojít i k rozvoji perikardiálního výpotku, který po léčbě přetrvává zejména u transplantovaných pacientů léčených vysokodávkovaným cyklofosfamidem. Z EKG změn při léčbě a následném sledování akutních leukémií je důležité prodloužení QTc intervalu, které odráží vliv podané léčby na trvání komorové repolarizace. Prodloužený QTc interval představuje riziko pro rozvoj komorových arytmií a náhlé smrti. EKG parametry (prodloužení QTc intervalu, snížení voltáže QRS komplexu) korelují s poruchou funkce LK na ECHO. Pokud bude toto zjištění ověřeno v dalších studiích na větším počtu pacientů, mohly by tyto EKG změny sloužit jako neinvazivní screeningová metoda naznačující poruchu funkce LK po léčbě antracykliny. Výsledky studie ukazují, že léčba akutních leukémií založená na podání antracyklinů má toxický účinek na srdce. Tento nežádoucí účinek se projevuje jak během léčby (akutní kardiotoxicita), tak během sledování po léčbě (chronická kardiotoxicita). Frekvence výskytu kardiálních abnormalit narůstá s dosaženou kumulativní dávkou antracyklinů a dobou po ukončení léčby (viz tabulka 1). K manifestaci kardiotoxicity však může dojít také u pacientů s nižší kumulativní dávkou antracyklinů a bez rizikových faktorů pro rozvoj kardiotoxicity. U asymptomatických pacientů s patologickým nálezem zjištěným na některém z výše uvedených hovoříme o tzv. subklinické kardiotoxicitě. Tyto nálezy představují riziko pro možný rozvoj manifestní kardiotoxicity v podobě srdečního selhání, arytmií a náhlé smrti a vyžadují další sledování v čase. Vzhledem k riziku pozdní kardiotoxicity antracyklinů by všichni pacienti po léčbě akutní leukémie měli být dlouhodobě kardiologicky sledováni. Kardiotoxicita léčby akutních leukémií a obecně protinádorové léčby je závažnou interdisciplinární problematikou vyžadující spolupráci hematologa a onkologa s kardiologem. Vybrané abnormální kardiální nálezy v průběhu léčby a sledování akutních leukémií (n = 26) Tabulka 1 Abnormální kardiální nálezy před CHT po 1. CHT po posl. CHT 1/2 R po CHT elevace NT-proBNP (nad 100/150 pg/ml) 3 (11,5 %) 23 (88,5 %) 23 (88,5 %) 16 (61,5 %) pozitivní ctnt (nad 0,01 ng/ml) (11,5 %) porucha systolické funkce LK (EF pod 55 %) 0 1 (3,8 %) 1 (3,8 %) 2 (7,7 %) porucha diastolické funkce LK (inverze E/A, DT nad 220 ms) 1 (3,8 %) 5 (19,2 %) 6 (23,1 %) 12 (46,2 %) prodloužený QTc interval (nad 440 ms) 1 (3,8 %) 3 (11,5 %) 7 (26,9 %) 9 (34,6 %) snížení voltáže QRS (o 1,0 a více mv) 3 (11,5 %) 5 (19,2 %) 6 (23,1 %) Vysvětlivky: před CHT před zahájením léčby, po 1. CHT po první chemoterapii s antracykliny, po posl. CHT po poslední chemoterapii s antracykliny, 1/2 R po CHT cca 6 měsíců po ukončení léčby

15 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 55 Doporučení pro praxi Na základě literárních i vlastních výsledků lze konstatovat, že monitorování kardiálních funkcí u pacientů léčených pro akutní leukémii je indikováno jak v průběhu léčby, tak během sledování po léčbě. ECHO a EKG jsou v našich podmínkách standardně prováděna u hematoonkologických pacientů před zahájením léčby obsahující antracykliny a před vysokodávkovanou chemoterapií. Tyto léčebné postupy představují největší riziko pro rozvoj kardiálních komplikací, a je jim proto oprávněně věnována největší pozornost z hlediska kardiotoxicity. Běžně ale není hodnocena délka QTc intervalu. Naše výsledky ukazují, že zhruba jedna třetina pacientů po léčbě antracykliny má prodloužený QTc interval (nad 440 ms), což představuje riziko pro rozvoj komorových arytmií a náhlé smrti. U těchto pacientů je nutné sledování v čase, pátrání po minerálové dysbalanci s eventuální korekcí a racionální preskripce léků prodlužujících QTc interval. Měření QTc intervalu není složité a mělo by být standardně hodnoceno u všech pacientů léčených antracykliny. Biochemické markery srdečního poškození nejsou zatím rutinně v diagnostice a monitorování kardiotoxicity protinádorové léčby používány. Podle našich výsledků léčba antracykliny i při vyšších kumulativních dávkách a vysokodávkovaná chemoterapie nevedly k detekovatelnému akutnímu poškození struktury kardiomyocytů. Na základě těchto našich zkušeností nelze doporučit rutinní použití klasických kardiospecifických markerů (ctnt, CK-MB mass) k časné detekci kardiotoxicity u pacientů léčených pro akutní leukémii. Na druhou stranu naše výsledky ukazují, že sériové měření NT-proBNP by mohlo být přínosné pro časnou diagnostiku klinické i subklinické kardiální dysfunkce během léčby i sledování po léčbě u akutních leukémií. Vyšetření NT-proBNP však v žádném případě nelze hodnotit samostatně, ale vždy v kontextu s klinickým nálezem a výsledkem zobrazovacích a dalších laboratorních metod. Přidáním NT-proBNP k rutinně prováděným diagnostickým metodám u pacientů léčených kardiotoxickou léčbou v našich podmínkách ECHO a EKG jsme schopni lépe detekovat subklinické poškození myokardu a odhalit rizikové pacienty pro rozvoj kardiální dysfunkce v budoucnosti. Naše výsledky do jisté míry limituje počet pacientů ve studii a poměrně krátká doba sledování po léčbě. Tyto nálezy vyžadují další sledování v čase (riziko pozdní kardiotoxicity antracyklinů, která se objevuje více než 1 rok po ukončení léčby) a ověření v dalších studiích na větším počtu pacientů. Dedikace Práce byla podporována ze Specifického výzkumu na vysokých školách Ministerstva obrany České republiky určeného pro oborovou radu doktorského studijního programu vojenské vnitřní lékařství na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně (současná Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové). Poděkování Za odborné vedení a všestrannou pomoc v průběhu postgraduálního studia děkuji svému školiteli doc. MUDr. Radkovi Pudilovi, Ph.D. Můj velký dík náleží rovněž prof. MUDr. Ladislavu Jebavému, CSc., prof. RNDr. Miloši Tichému, CSc., MUDr. Aleně Štrasové, MUDr. Rudolfu Prausovi a Mgr. Václavu Bláhovi za výbornou spolupráci. Obhajoba disertační práce Monitorování kardiotoxicity léčby akutních leukémií se konala dne na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Korespondence: Kpt. MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Třebešská Hradec Králové Do redakce došlo

16 56 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 AKUTNÍ ÚČINEK UV ZÁŘENÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉM 1 Jana ROSTOVÁ, 2 MUDr. Lenka BORSKÁ, Ph.D., 1 doc. Ing. Zdeněk FIALA, CSc., 3 prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc. 1 Univerzita Karlova v Praze, Ústav hygieny a preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové 2 Univerzita Karlova v Praze, Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové 3 Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Souhrn Akutní expozice ultrafialovému záření (UV) vyvolává v organismu řadu akutních změn, jejichž rozsah a intenzita jsou modifikovány individuálními faktory. Cílem předkládané práce je přehled aktuálních poznatků o mechanismech akutního působení UV záření na imunitní systém. Imunitní změny vyvolané expozicí UV záření se projevují především poruchou protinádorové imunity, kontaktní hypersenzitivitou (CHS) i reakcí oddálené přecitlivělosti (DTH, tuberkulinová, granulomatózní) a vznikem hapten specifické tolerance. Mezi významné chromofory pro fotoimunosupresi patří kyselina urokanová a vznik thyminových dimerů v DNA (CPDs). Následkem UV záření jsou aktivovány transkripční faktory, např. AP-1, AP-2, NFκB, Stat3, TOB1, BTG2 a p52. Jiné transkripční faktory jsou naopak potlačeny (Id-rodina represorů transkripce a NF-Y, cykliny). Po akutní expozici UV záření se zvyšuje uvolňování prostaglandinů (PGE2) a imunosupresivních cytokinů (TNFα, IL-10, IL-4 a IL-11). Snižuje se počet Langerhansových buněk, mění se jejich tvar a exprese povrchových molekul s následnou poruchou antigenní prezentace a přesměrováním imunitní odpovědi k Th2 typu. Přiblížení mechanismů vybraných akutních účinků UV záření na imunitní systém může přispět k efektivnější prevenci a účinnější terapii onemocnění indukovaných UV zářením. Klíčová slova: Ultrafialové záření; Imunologické změny. Acute Effects of Ultraviolet Radiation on the Immune System Summary Long term exposure to ultraviolet radiation (UV) causes many acute changes in organism, extent and intensity of which are modified by individual factors. The aim of this work is the review of current experience with mechanisms of acute effects of UV radiation on the immune system. Immune changes, caused by exposure to UV radiation, are manifested at first with antitumorous immunity damage, contact hypersensitivity (CHS) and late hypersensitivity reactions (DTH, tuberculine, granulomatous) and also with hapten specific tolerance. Urocanic acid and the rise of thymine dimmers in DNA (CPDs) belong among significant chromophores for photoimmunosuppression. In consequence of UV radiation, the transcriptional factors e.g. AP-1, AP-2, NFκB, Stat3, TOB1, BTG2 and p53 are activated. Other transcriptional factors are inhibited (Id-family of transcription repressors and NF-Y, cyclines). Prostaglandins (PGE 2 ) and immunosuppressive cytokines (TNFα, IL-10, IL-4 and IL-11) release increases after acute exposure to UV radiation. The number of Langerhans cells decreases; they change their shape and expression of surface molecules with the consequence of antigen presentation damage and immune answer redirection towards Th2 type. Acquaintance with the mechanisms of selected acute UV radiation effects on the immune system may contribute to more effective prevention and therapy of diseases caused by UV radiation. Key words: Ultraviolet radiation; Immunological changes. Úvod Ultrafialové (UV) záření patří mezi významné vlivy prostředí, které mohou determinovat stav lidského zdraví. Expozice UV záření vyvolává v organismu řadu akutních a chronických změn, jejichž rozsah a intenzita jsou modifikovány individuálními faktory, jako jsou doba a intenzita expozice, geneticky podmíněná odolnost a aktuální stav organismu. Imunitní změny se podílejí na etiologii všech ostatních poškození vyvolaných expozicí UV záření (26). UV záření modifikuje buněčné imunitní reakce, potlačuje imunitní odpověď na nádorové antigeny a vede k lokálnímu či systémovému vymizení reakcí kontaktní hypersenzitivity a granulomatózních reakcí (19). Za vznik specifické tolerance na-

17 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 57 vozené UV zářením, jsou odpovědny specifické Ts- -lymfocyty. Klíčovým mechanismem těchto změn je poškození antigen prezentujících buněk a s tím spojená převaha Th2 typu imunitní odpovědi. Na tomto zvratu se UV záření podílí i nepřímo, stimulací produkce imunomodulačních cytokinů keratinocyty. Další změnou vyvolanou expozicí UV záření je potlačení funkcí natural killers v apoptotických a lytických procesech (5). Cílem předkládané práce je přehled aktuálních poznatků o mechanismech akutního působení UV záření na imunitní systém. Přiblížení mechanismů vybraných akutních účinků UV záření na imunitní systém může přispět k efektivnější prevenci a účinnější terapii onemocnění indukovaných UV zářením. Imunologické změny Součástí imunitního systému kůže jsou keratinocyty (produkce cytokinů), Langerhansovy buňky (LC, antigen prezentující buňky), T-Ly, endoteliální buňky (důležité především expresí adhezních molekul). Langerhansovy buňky reagují na antigenní stimulaci migrací do spádových uzlin, kde aktivují T-Ly. Tyto elementy cestují zpět do místa zánětu, kde jsou dále stimulovány lokálně produkovanými cytokiny (především z keratinocytů a žírných buněk). Cytokiny produkované T-Ly určují typ imunitní odpovědi. Ultrafialové záření oblasti UV suprimuje imunitu, v závislosti na dávce dává vznik kožní nebo systémové imunotoleranci. Tento stav je navozen jednak přímým mechanismem, inhibicí antigen prezentujících Langerhansových buněk, jednak nepřímo indukcí sekrece imunomodulačních cytokinů keratinocyty. Potlačena je i funkce NK-buněk, což se týká jejich úlohy v apoptotických a lytických procesech. Uvedený efekt je spojován především s pásmem UVB. Záření UVA spektra se někdy připisuje ochranný vliv, zprostředkovaný IFγ, proti UVB navozené imunosupresi. Význam této interakce ve slunečním záření není zcela jasný (8). UV zářením vyvolané potlačení imunitních reakcí vede ke snížení rezistence k bakteriálním, virovým, parazitickým i fungálním infekcím, a to nejen ve vztahu ke kožním infekcím, ale i k infekcím systémovým (20). K expozici UV záření má také vztah zvýšený výskyt a exacerbace systémových autoimunitních chorob. Důležitý je vztah ultrafialového záření k poruchám protinádorové imunity (16). Je-li navozena imunosuprese, je současně poškozen také imunitní dohled (12). Již delší dobu je známo, že UVB zářením vyvolané nádory u myší jsou vysoce antigenní a normálně jsou po transplantaci syngenním jedincům rychle odvrženy. Naproti tomu po implantaci UV ozářeným jedincům k odhojení nedojde, naopak vnesené nádorové buňky rostou. Tyto jevy vysvětluje UV zářením vyvolaná porucha prezentace nádorových antigenů a indukce supresorových T-Ly, které blokují normální rejekční odpověď. Supresorové buňky jsou tu specifické v tom, že příjemce transplantovaného nádoru kůže odmítá transplantáty jiné. Ts-Ly jsou navíc schopny urychlit vývoj primárního kožního karcinomu u myši po jejich injekční aplikaci v počátečním stadiu karcinogeneze. Dokonce bylo zjištěno, že suspenze buněk z UVB zářením vyvolaného tumoru kůže po i. v. aplikaci způsobí větší tumorózní proliferaci ve vnitřních orgánech předem ozářeného zvířete než u předem neozářených zvířat (18). S tumorem asociované antigeny, které vyvolávají tuto silnou imunitní odpověď, nejsou přesně známy, proto se ke studiu fotoimunologických dějů používá jiných buňkami zprostředkovaných imunitních odpovědí (CHS, DTH). Kontaktní hypersenzitivita (CHS) i reakce oddálené přecitlivělosti (DTH, tuberkulinová, granulomatózní) patří do IV. typu imunopatologických reakcí. CHS lze vyvolat povrchovou aplikací haptenu ((2,4-dinitrochlorbenzen (DNCB), trinitrochlorbenzen (TNCB)), který díky své malé molekule proniká do kůže. Tam se váže na normální lidské bílkoviny, a vytváří tak antigen, který je pohlcen LC a prezentován T-lymfocytu. Díky uvolněným lymfokinům vzniká mononukleární infiltrát. Na rozdíl od DTH je kontaktní dermatitida jen epidermální reakcí. Pro vyvolání DTH reakce je nutná subkutánní injekce alergenu. Antigen je během pokusů aplikován v místě ozářené kůže nebo i na neozářenou plochu těla. Pro dosažení reprodukovatelnosti experimentálních výsledků je nutné respektování dávky záření a způsobu aplikace antigenu. Místní imunosuprese je navoditelná jako tzv. akutní nízkodávkový model UV expozice. Ten je charakteristický neschopností senzibilizovat pokusné zvíře aplikací kontaktního alergenu přímo na předtím nízkou dávkou UV ozářené místo kůže. Pokud je ale hapten aplikován na neozářená místa, pozdní přecitlivělost vzniká. Důležitým mediátorem těchto pochodů je TNFα. Příčinou je nerovnováha v produkci cytokinů, chybí IFNγ a IL-12 ze skupiny Th1 cytokinů, proti nim převažují cytokiny Th2 sku-

18 58 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 piny (IL-10 a 4) (19). Dávky UVB potlačující kontaktní hypersenzitivitu jsou stejné jako ty, které vedou k potlačení IFNγ vyvolaného zvýšení exprese povrchových molekul ICAM-1 na keratinocytech, tím je ozřejmen význam této molekuly v UV zářením vyvolaných změnách buněčné imunity (24, 27). Je zajímavé, že potlačit vznik kontaktní přecitlivělosti lze i iradiací jiných tkání než kůže (např. oka). Tento jev, zdá se, souvisí s vlivem endokrinního a autonomního nervového systému (18). Imunosupresi systémovou reprezentuje UV vysokodávkový model (5 30 kj/m 2 UVB), charakteristický nemožností senzibilizace pokusné myši kontaktním alergenem a aloantigeny i na neozářených místech kožního povrchu. Ke vzniku systémové imunosuprese je důležité načasování senzibilizace vzhledem k iradiaci. Je-li senzibilizace provedena brzy po expozici UV záření, vzniká kontaktní alergie i pozdní přecitlivělost. Je-li však zvíře senzibilizováno až mezi 4. dnem a 3. postiradiačním týdnem, tyto odpovědi nevzniknou. Lokální účinek UV záření v potlačení CHS lze pozorovat ihned po ozáření. Potlačení kontaktní hypersenzitivity je pravděpodobně navozeno sníženým počtem antigen prezentujících buněk v kůži (4). Kontaktní hypersenzitivita je potlačena ve fázi vzniku (porucha antigenní prezentace) i v efektorové fázi (porucha zvýšené exprese ICAM-1 endotelových buněk). Proč vlastně existují tyto nadbytečné mechanismy potlačující CHS po UVB expozici? Je známý vztah UV záření k zvýšené indukci a exacerbacím systémových autoimunitních chorob (SLE, dermatomyositis). UV záření vede k zániku keratinocytu, s tím jsou spojeny změny vlastních antigenů (štěpení, jiná konformace), které mohou prolomit imunologickou toleranci k vlastním antigenům a tím vést ke vzniku autoimunitního onemocnění. Dvojí potlačení hypersenzitivních reakcí po UV expozici může zajišťovat dvojí ochranu před vznikem autoimunitní reakce proti vlastním antigenům (17). Změny Langerhansových buněk jsou také klíčové pro vznik hapten specifické tolerance. Poruchy funkcí těchto buněk mohou být navozeny jak přímým poškozením ultrafialovým zářením, tak změnami ve složení keratinocyty produkovaných cytokinů (IL-1α, TNFα, IL-6, IL-10 a PGE 2 ) (6). Inefektivní prezentace antigenu T-lymfocytům má za následek vznik specifických Ts-Ly. Díky nim je možno toleranci k danému haptenu přenést na naivní zvířata injikováním splenocytů ozářených zvířat (3). Vznik fotoimunosuprese je komplexním, řetězovým dějem, na kterém se podílí řada mechanismů od tvorby genetických mutací přes změny produkce humorálních faktorů až ke změnám na úrovni buněk. Po expozici kůže UV záření vzniká poškození DNA (cyklobutanové pyrimidinové dimery), izomerace kyseliny urokanové (z trans- na cis-uca). UV záření také poškozuje cytoplazmatické a membránové struktury, přičemž ovlivňuje sekreci cytokinů, interferuje v jimi zprostředkovaných biologických reakcích, zejména snížením produkce transkripčních faktorů. Lokálně, ale i do systémové cirkulace je uvolněna řada mediátorů, jako jsou cytokiny, neuropeptidy, neurohormony, prostanoidy a histamin. Mnoho z imunosupresivních efektů UV záření je daleko méně vyjádřeno, je-li urychlena oprava DNA. Proto je UV zářením vyvolané poškození genomu považováno za nejvýznamnější pro vznik imunosupresivních pochodů (7). Z UV chromoforů jsou z hlediska imunity důležité hlavně dva: kyselina urokanová a DNA. Významnou roli kyseliny urokanové ve fotoimunosupresi potvrzuje již ta skutečnost, že suprese vzniku kontaktní přecitlivělosti závisí na záření vlnové délky odpovídajícím akčnímu spektru UCA (10). UCA je derivátem histidinu, je tvořena keratinocyty a akumuluje se v epidermis. Hlavním izomerem kůže je trans-uca, cis forma z ní vzniká následkem UV záření. Zvýšené množství cis-uca lze v kůži detekovat po několik týdnů od UV expozice, v krvi je vzestup její hladiny přechodnější. Cis-UCA potlačuje buněčné imunitní reakce. Po systémové aplikaci prodlužuje přežití allograftu, topicky aplikovaná u myší zvýšila vznik kožních karcinomů. Cis-UCA brání správné prezentaci nádorových antigenů Langerhansovými buňkami jak při vzniku, tak při opětovném vyvolání imunitní reakce (7). Pomocí protilátek proti cis-uca lze snížit pravděpodobnost vzniku UV zářením vyvolaného karcinomu. Kyselina urokanová vede ke snížené epidermální antigenprezentační aktivitě, jiným působením této sloučeniny je zvýšení tvorby PGE 2. Některé z jejích imunosupresivních mechanismů inhibuje IFγ. IL-12 má také schopnost potlačit imunosupresivní účinky cis-uca, a mohl by tak snad nabízet terapeutickou alternativu pro prevenci karcinomů kůže. Je zajímavé, že imunosupresivní účinky cis-uca se nedaří vyvolat in vitro (15). Možným vysvětlením je zprostředkování jejích účinků produkty interakce UCA s ROS, což podporuje fakt, že anti-

19 ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 59 oxidační látky mají rušivý vliv na cis-uca vyvolanou imunosupresi (15, 23). Samotná izomerace trans-uca na cis formu má snad jen částečný význam pro vznik imunosupresivních vlivů. UVA i UVB záření vyvolávají vznik stejného množství cis-uca, ale jen UVB záření vede k imunosupresi. Možným vysvětlením je to, že UVA záření vede jen k izomeraci, nikoli k fotooxidaci kyseliny urokanové. Obě izoformy kyseliny urokanové jsou účinnými antioxidanty, ale oxidační produkty UCA (kys. glyoxalová, imidazolové produkty) se objevují jen po expozici záření o vlnových délkách kratších než 320 nm (UVB) (15). Jedním z následků UVB expozice je vznik thyminových dimerů v DNA (CPDs). Jejich vliv na imunosupresi potvrzují studie s DNA enzymem T4 endonukleázou inkorporovanou v lipozomech, jejíž lokální aplikace antagonisticky působila vůči imunosupresivnímu účinku UV záření (19, 28). Mechanismem působení těchto změn DNA na imunitní systém je jednak zvýšená produkce imunosupresivních cytokinů (IL-10, TNFα), ale i aktivace apoptózy. UVA zářením aktivovaný transkripční faktor AP-2 se s ceramidy účastní na signálních transdukčních pochodech vedoucích ke změnám genové exprese v keratinocytech (19). Keratinocyty jsou sice bohaté na antioxidační mechanismy (SOD, kataláza, glutathion reduktáza, thioredoxin reduktáza, tokoferol, vitamín C, glutathion aj.), ale ani tato ochrana nemusí být dostatečná. Proto jsou oxidačním stresem aktivovány redox senzitivní transkripční faktory NFκB a zástupci skupiny AP-1. Transkripční faktor AP-1 je proteinovým dimerem, který se skládá buď z heterodimeru mezi zástupci genových produktů rodin fos a jun, nebo je homodimerem genových produktů rodiny jun. AP-1 je zapojen do kontroly buněčného růstu a do přežití regulací exprese a funkce mnoha proteinů regulujících buněčný cyklus (cyklin D1, p53, p21, p19 a p16) (1). Již po jediné expozici UVB záření dochází ke zvýšení aktivity Stat3, což je spojeno se sníženou apoptózou, větší leukocytární infiltrací a hyperplazií. Přenašeči signálu a aktivátory transkripce (signal transducer and activator of transcription Stat proteiny ) se rovněž řadí mezi transkripční faktory, jsou aktivovány fosforylací prostřednictvím JAK tyrosinkináz. Stat proteiny pak tvoří dimery a přestupují do jádra, kde aktivují transkripci cílových genů. V současnosti je známo 7 forem Stat proteinů ; Stat1 má význam jako proapoptotický faktor, zatímco Stat3 a Stat 5 se podílejí na přežití buňky. Experimentálně byla prokázána vyšší aktivita Stat3 u několika typů lidských malignit. Stat1 je přenašečem signálu vyvolaného vazbou IFNγ na membránový receptor. UV záření brání fosforylaci Stat1, tím brání uplatnění efektu IFNγ. Tato změna je příkladem toho, že UV záření zasahuje do imunitních pochodů nejen změnou uvolňování imunomodulačních látek, ale zasahuje i do jejich účinků (4). Již za 24 hodin po jediné UVB expozici se hladina Stat3 v buňce několikanásobně zvýší. K aktivaci Stat3 je třeba jeho fosforylace, k zvýšení aktivity příslušných fosforyláz dochází již ve h. Největší počet buněk v časném stadiu apoptózy (po jediné expozici UVB) lze spatřit mezi 3 6 h, pak zanikajících buněk ubývá se současným zvyšováním antiapoptotického Stat3 (2). Tolerovatelné množství UV záření vede k aktivaci transkripčních faktorů, které zajistí zastavení buněčného cyklu a tím i dostatek času pro opravu poškozeného genomu. Patří sem například TOB1, BTG2 (11). Nízká dávka UV záření stimuluje podjednotku 4 (p52) globálního transkripčního faktoru (TFIIH), p52 je přímo zapojen do NER a transkripčních pochodů. Vysoké dávky UV záření potlačují účinek několika transkripčních faktorů, např. Id-skupina, HMG (high mobility group), NF-Y, některé cykliny. Tím se zabrání přežití hrubě poškozených buněk a připraví cesta k apoptóze. Id-rodina represorů transkripce. Id1 snižuje transkripci inhibitoru buněčného cyklu p16 a tím podporuje proliferaci. Id2 potlačuje účinky Rb skupiny proteinů (11). HMG-proteiny, další ze skupiny transkripčních faktorů, jsou potlačeny vysokými dávkami UV záření. Jejich účinky je nastartování transkripce bez sekvenční specifity. Velké dávky UV záření potlačují také obě podjednotky NF-Y regulátoru transkripce. Jeho vlivem je ovlivněna transkripce několika genů spojených s poškozením a buněčným cyklem, např. topoizomeráza II b, hsp70, E2F1, cyklin A i B1. Po velké dávce ultrafialového záření jsou ovlivněny i cykliny. Cyklin D si ponechává nezměněnou účinnost (uplatňuje se v G1-fázi), mitotické cykliny A2 a B1 jsou potlačeny (11).

20 60 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 V odpovědi na nízkou dávku UV záření se zvyšuje aktivita několika genů spojených se stresovou odpovědí. Patří sem tzv. Heat shock proteiny (Hsp) 70 1A a 1B fungující jako chaperony. Hsp jsou schopny zvýšit odolnost buněčných linií k UVB poškození. Proteiny jsou chromofory pro UVB pásmo a vyšší vlnové délky, po ozáření se mění jejich prostorová konformace a jsou rozeznány chaperony (11). Keratinocyty produkují řadu neuropeptidů, jedním z nich je proopiomelanokortin (POMC). Tato látka je prekurzorem ACTH, β-endorfinu, β-lipotropního hormonu a α, β, γ melanocyty stimulujícího hormonu (MSH). POMC-peptidy působí prostřednictvím melanokortinových receptorů, z nichž MC1-R (specifický pro α-msh a ACTH) je exprimován na keratinocytech a na imunokompetentních buňkách. UV záření působí in vivo indukci α-msh a jeho prostřednictvím blokuje vznik kontaktní hypersenzitivity (19). Cytokiny. TNFα je významný především pro lokální inhibici vzniku kontaktní přecitlivělosti. Stimuluje migraci antigen prezentujících buněk do drénujících lymfatických uzlin, díky čemuž nejsou k dispozici pro zpracování antigenu v kůži (31). Tento názor podporuje nález podobných morfologických změn LC jak po aplikaci TNFα, tak po UV záření. Stejně tak pokusy o imunizaci kůže s předem injikovaným TNFα nevedou ke vzniku CHS. Přesto ale není jeho význam pro vznik lokální imunosuprese zcela jasný, studie na myších s deficiencí TNF1 či 2 receptoru neukázaly změny v migraci LC do regionálních lymfatických uzlin (6). TNFα je uvolněn stimulací receptoru, např. navázáním lipopolysacharidu nebo poškozením DNA. TNFα je po UVB expozici vyplavován ve dvou vlnách: první je nezávislá na poškození DNA a objeví se během několika hodin. Druhá vlna začíná po 12 hodinách tvorbou mrna a ústí po 24. hodině expresí proteinu. Množství TNFα uvolněného po ozáření ultrafialovým světlem je úměrné četnosti CPDs (31). Účast TNFα v pochodech UV zářením navozené imunosuprese je komplexní, protože naopak nedostatek tohoto mediátoru je příčinou poruch eferentní fáze CHS (17). TNFα má vliv i na citlivost organismu k poškození UV zářením. Nízké dávky UVB potlačují CHS jen u některých jedinců (UVB-vnímaví), příčinou je polymorfismus genu pro TNFα. Zastoupení UVB-vnímavých jedinců v populaci je 60%, u pacientů s prokázaným karcinomem kůže se toto procento zvyšuje na 93 %, takže citlivost k UV záření je možno považovat za rizikový faktor pro vznik malignit kůže (22). Významným mediátorem systémové imunosuprese je IL-10, jehož hladina se po vyšších expozicích UV záření zvyšuje v séru. Bylo prokázáno, že intraperitoneální aplikace IL-10 brání efektorové, ale nikoli indukční fázi CHS. Na druhou stranu obě tyto fáze jsou u DTH reakce aplikací IL-10 potlačeny, to naznačuje že na DTH a CHS reakcích se účastní podobné, ale nikoli zcela stejné imunitní pochody. IL-10 se zdá být hlavním mediátorem navozujícím UV zářením vyvolanou systémovou imunosupresi, např. aplikace protilátek proti IL-10 u UVB zářením exponovaných myší zabrání vzniku suprese DTH reakce. Při studiu IL-10 deficientních myší se ukázalo, že UV záření u nich oslabí CHS, ale nevede k potlačení DTH (6). IL-10 snižuje produkci cytokinů T-Ly (31), produkci TNFα keratinocyty (17), expresi kostimulačních molekul na LC. Následkem je přesměrování imunitní odpovědi směrem k Th2 typu. Zdrojem IL-10 v lidské kůži pravděpodobně nejsou keratinocyty, ale makrofágy (9). IL-4 je dalším cytokinem který podporuje vznik Th2 typu imunitní odpovědi. Po UVB expozici se v závislosti na dávce záření zvyšuje jeho sérová hladina. IL-4 je produkován v největší míře neutrofily infiltrujícími kůži, v menší míře jej produkují také mastocyty degranulující díky ultrafialovému záření, T-Ly. Dalšími vlivy IL-4 jsou snížení exprese E-selectinu na endotelových buňkách a tím snížené vycestovávání zánětlivých buněk. Odstranění UV zářením vyvolaného poškození umožňuje podpora fagocytózy neutrofily a makrofágy. IL-4 potlačuje apoptózu, zvyšuje produkci cytokinů neutrofily. Potlačuje expresi TNFαII receptoru a tím vede k oddálení repopulace epidermis Langerhansovými buňkami. IL-4 má souvislost se vzestupem koncentrace IL-10 (29). IL-11 inhibuje apoptózu a proliferaci epiteliálních a jiných buněk, podporuje fibrotizaci tkání, reguluje funkce B-Ly a snižuje cytokinovou produkci makrofágů (11). Na rozdíl od předchozích jsou známy i některé látky, jejichž aplikací dojde k potlačení UV-indukované tolerance: IL-12, sdec2, protilátky proti CTLA-4, proti IL-4. IL-12 podporuje vznik reakcí Th1 typu. Tento cytokin je tvořen např. dendritic-

Nutritional Status and Degenerative Diseases of Articulations

Nutritional Status and Degenerative Diseases of Articulations ROČNÍK LXXV, 2006, č. 2 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 47 NUTRIČNÍ STAV A DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ 1 Doc. MUDr. Pavol HLÚBIK, CSc., 2 MUDr. Miloslav KUBÍČEK 1 Univerzita obrany, katedra vojenské hygieny

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů

Výskyt MHC molekul. RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. ajor istocompatibility omplex. Funkce MHC glykoproteinů RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc = ajor istocompatibility omplex Skupina genů na 6. chromozomu (u člověka) Kódují membránové glykoproteiny, tzv. MHC molekuly, MHC molekuly

Více

Acute Effects of Ultraviolet Radiation on the Immune System

Acute Effects of Ultraviolet Radiation on the Immune System 56 AKUTNÍ ÚČINEK UV ZÁŘENÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉM 1 Jana ROSTOVÁ, 2 MUDr. Lenka BORSKÁ, Ph.D., 1 doc. Ing. Zdeněk FIALA, CSc., 3 prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc. 1 Univerzita Karlova v Praze, Ústav hygieny a

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci

Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci V oblasti ochrany zdraví při práce se Státní zdravotní ústav (SZÚ) snaží obsáhnout podstatnou část náplně multidisciplinárního oboru pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Kardiotoxicita chemoterapie a možnosti její detekce. Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kardiotoxicita chemoterapie a možnosti její detekce. Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kardiotoxicita chemoterapie a možnosti její detekce Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Sympozium FONS, Pardubice, 21.- 23. září 2014 Významný pokrok chemoterapie,

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 6. 2013 Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI DUBEN 2007 ČÍSLO 2 ZMĚNY NUTRIČNÍHO STAVU U PACIENTŮ PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KYČELNÍHO KLOUBU 1 Miloslav KUBÍČEK, 2 Peter BEDNARČÍK, 2 Pavol HLÚBIK, 2 Hana STŘÍTECKÁ

Více

Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby

Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby Vlastní zkušenosti s využitím biochemických markerů v diagnostice kardiotoxicity hematoonkologické léčby JM Horáček 1,2, M Vašatová 3, M Tichý 3, R Pudil 4 1 Katedra voj vnitřního lékařství a voj hygieny,

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc ZÁNĚT - osnova Obecná charakteristika zánětu Klasifikace zánětu: podle průběhu podle příčiny podle patologicko-anatomického obrazu Odpověď

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví B. Dlouhá, K. Švábová, D. Havlová, M. Čerstvá Státní zdravotní ústav Praha 19.2.2009 Význam propojení údajů o NzP a KaPr detailnější pohled na hodnocení rizikovosti

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. července 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Pracovní lékařství Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 12.5. 2012 Šafránkův

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání ČMKOS 28. dubna 2011 Pavel Urban, Zdenka Fenclová Národní zdravotní registr nemocí z povolání Státní zdravotní ústav v Praze Nemoci

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Havlová D, 1 Čerstvá M 1 Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta,

Více