Výroční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK"

Transkript

1 Výrční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecné fakultní nemcnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

2 Vážené dámy, vážení pánvé, dvlte mi, abych Vám jménem II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie předlžil Výrční zprávu 2014, která přináší přehled fungvání kliniky v minulém rce. Krmě shrnutí významných událstí Vám zde předkládáme také eknmické výsledky kliniky, výsledky v blasti pskytvání zdravtní péče, ale i základní infrmace klinice, jak jsu rganizační struktura, spektrum pskytvané péče neb vědeck-výzkumná a publikační činnst, jež jsu na našem pracvišti standardně realizvány. Výrční zpráva je určena nejen pr dbrníky ve zdravtnictví, ale také pr naše pacienty, bchdní partnery, a širku veřejnst, tedy pr všechny, které fungvání II. chirurgické kliniky zajímá. Rád bych na tmt místě pděkval především naším zaměstnancům, kteří jsu základem pr fungvání kliniky a bez kterých bychm nedsahvali takvých výsledků na tak vyské úrvni. Dvlte mi také pděkvat dalším klinikám a ústavům Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy, jejichž splupráce je pr nás především blasti pskytvání zdravtní péče a vědeck-výzkumné činnsti klíčvá. Dufám, že také v následujících letech si klinika v dbrné blasti kardivaskulární chirurgie udrží své dbré jmén, bude pskytvat zdravtní péči na té nejvyšší úrvni a bude i nadále představvat jedn z vysce specializvaných pracvišť Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty UK. prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Přednsta kliniky 2

3 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM TABULEK... 4 SEZNAM GRAFŮ... 4 SEZNAM SCHÉMAT... 4 ÚVOD CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ PÉČE KARDIOCHIRURGIE CÉVNÍ CHIRURGIE OSTATNÍ VÝKONY OPERATIVA V ROCE AMBULANTNÍ A HOSPITALIZAČNÍ SEGMENT V ROCE PROSTOROVÉ SPOŘÁDÁNÍ KLINIKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KLINIKY EKONOMICKÉ VÝSLEDKY KLINIKY V ROCE SPOLUPRÁCE A NÁVAZNOST PÉČE NA DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE POSTGRADUÁLNÍ STUDENTI ÚČAST POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ KLINIKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE VÝUKA NA II. CHIRURGICKÉ KLINICE V ROCE GRANTOVÁ ČINNOST KLINIKY DO ROKU VÝZNAMNÉ AKCE PRACOVIŠTĚ V ROCE ZÁVĚREM SEZNAM ZKRATEK KONTAKTY

4 Seznam tabulek TABULKA Č. 1: POČET A STRUKTURA VÝKONŮ V ROCE TABULKA Č. 2: POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ V LETECH TABULKA Č. 3: ATESTACE LÉKAŘŮ II. CHIRURGICKÉ KLINIKY TABULKA Č. 4: PLNĚNÍ LIMITŮ OVLIVNITELNÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2013 A TABULKA Č. 5: PLNĚNÍ ROZPOČTU PRODUKCE V ROCE Seznam grafů GRAF Č. 1: STRUKTURA KARDIOVÝKONŮ V ROCE GRAF Č. 2: STRUKTURA CÉVNÍCH OPERACÍ V ROCE GRAF Č. 3: POČET PROVEDENÝCH PEA VÝKONŮ V LETECH GRAF Č. 4: STRUKTURA PERSONÁLU PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI PŘEPOČTENO PODLE POČTU ÚVAZKŮ GRAF Č. 5: STRUKTURA PERSONÁLU PRO LÉČEBNOU PÉČI POMĚR ATESTACÍ V OBORU Seznam schémat SCHÉMA Č. 1: II. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE SCHÉMA Č. 2: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA II. CHIRURGICKÉ KLINIKY KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE

5 Úvd II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy je knslidvané pracviště s persnálním a přístrjvým vybavením na vyské úrvni a se zaměřením na chirurgii srdce a cév, tedy na kardivaskulární chirurgii. Pskytuje svým pacientům vysce specializvanu péči v celém spektru kardichirurgických i cévních výknů, a t prstřednictvím kmplexní lůžkvé, ambulantní i knsiliární služby. Nejcennější devizu kliniky je především kmplexnst pskytvané péče, vytváření zázemí splupracujících klinik a teretických ústavů, které umžňují řešit i velice kmplikvané a nestandardní situace, a realizace vědeck-výzkumných prjektů na bázi interdisciplinární splupráce. Na klinice půsbí a v minulsti také půsbila celá řada znamenitých dbrníků, ceňvaných nejen v České republice, ale také v zahraničí. Klinika se jak sučást Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty UK vydala cestu získávání prestižních certifikací a akreditací pracvišť, aby splňvali pžadavky kladené na zdravtnická zařízení v rzvinutých zemích, a pskytvání vysce kvalitní specializvané péče. Naším cílem je v rámci tét výrční zprávy přiblížit nejen dbrné, ale i laické veřejnsti naši práci a br kardivaskulární chirurgie vůbec. Tat výrční zpráva pdává základní infrmace II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie, její struktuře, výzkumné, vědecké a publikační činnsti, atd. v rce

6 1 Charakteristika pskytvané péče II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. lékařské fakulty UK perativně pkrývá dva základní bry: kardichirurgii a cévní chirurgii, jejichž spektrum péče ppisuje následující text. Na klinice jsu realizvány také další výkny, které jsu vázány k blasti kardivaskulární chirurgie, ale zasahují d jiných brů. Jedná se například kardilgii, neb všebecnu chirurgii, atd. 1.1 Kardichirurgie Klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. lékařské fakulty UK je významným pracvištěm Kmplexníh kardivaskulárníh centra VFN. Pracvní náplň kliniky je z více než plviny tvřena cévními výkny, z 30% kardichirurgickými výkny a 15% představují statní perace. Klinika pskytuje kmplexní péči v rámci svéh ambulantníh segmentu, klinických ddělení, peračníh traktu s pěti peračními sály a ddělením sterilizace. Kardichirurgické výkny zahrnují širké spektrum výknů a respektují vývj nvých pstupů, metd a technlgií. Kardichirurgie je chirurgickým brem, jehž náplní je perativní léčba získaných vrzených srdečních nemcnění. Většina pacientů je pervána pr pstižení věnčitých tepen při ischemické chrbě srdeční. V ČR se tak každrčně prvádí přibližně sm tisíc srdečních bypassů. Další skupinu kardichirurgicky řešitelných stavů tvří nemcnění srdečních chlpní. Operace chlpenních vad tvří 20 30% výknů, kterých se v ČR rčně prvádí asi 3 tisíce. Některá kardichirurgická pracviště se zabývají transplantacemi srdce (v ČR transplantací srdce rčně). Kardichirurgie řeší i nemcnění hrudní arty (aneurysma, disekce), srdeční arytmie (fibrilace síní) a vrzené srdeční vady. Další nemcnění srdce se vyskytují a perují jen vzácně. Kardichirurgie se nebejde bez úzké splupráce s dalšími lékařskými bry, a t kardilgií, anestezilgií a perfusilgií. 6

7 Náplň sučasné kardichirurgie tvří chirurgie ICHS, chirurgie chlpenních vad, chirurgie vrzených vad, transplantace srdce, chirurgie hrudní arty a statní výkny. Patří sem především: Revaskularizace tvřily asi 70% kardivýknů pracviště. Jejich pčet však relativně klesá a v sučasné dbě představují cca 44% kardi výknů. Tent pkles je způsben například nárůstem kardiintervenčních pstupů, zlepšením technlgií a farmakterapie v řešení ischemické chrby srdeční. Operace chlpní, které jsu druhu nejčastější skupinu perací a tvří klem 15% kardichirurgických výknů. Jedná se perace artální, mitrální neb trikuspidální chlpně. V případě mitrální chlpně prvádíme u více než 65% nemcných záchvné perace. MAZE, představující chirurgicku léčbu fibrilaci a flutteru síní. Tyt výkny jsu prváděny kryenergií, radifrekvencí, neb vyskfrekvenčním ultrazvukem. Nárůst pčtu MAZE suvisí se zvyšujícím se věkem pervaných, u kterých se setkáváme s vyšší incidencí fibrilace/flutteru síní. Častěji je také tat prcedura prváděna při kmbinvaných výknech. Kmbinvané výkny představují v sučasné dbě klem 19% kardiperací pracviště. Jedná se velmi nákladné perace, při kterých jsu prváděny dva a více kardivýknů. Hybridní výkny, které jsu prváděny ve splupráci s invazivními kardilgy. Jejich smyslem je mezit rzsah, délku výknu a snížení perační zátěže. Jedná se miniinvazivní perační výkny, které zahrnují kmbinaci artkrnárníh bypassu a sučasné balónkvé angiplastiky na statních věnčitých tepnách v případě ICHS. Mechanické pdpry plicních a srdečních funkcí se pužívají v případech akutníh srdečníh selhání p vyčerpání knvenčních mžnstí léčby. Srdeční pdpru pužíváme u pruchy funkce jedné neb i bu srdečních kmr. Zvláštním typem srdeční pdpry pužívané na našem pracvišti je ECMO (extrakrprální membránvá xygenace). ECMO je srdeční pdpra, kteru může pužít při srdečním selhání v režimu ven-arteriální ECMO, neb jej můžeme pužít v zavedení kanyl jak ven venzní ECMO při ptřebě pdpry selhávající funkce plic. I v těcht případech splupracuje klinika úzce s II. interní kliniku VFN. Všebecná fakultní nemcnice v Praze se jak jediné pracviště v ČR zabývá metdu ECMO při léčbě nvrzenců a dětí, na které se splečně pdílí Klinika dětskéh a drstvéh lékařství, II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie a II. interní klinika. 7

8 Plicní endarterektmie je unikátní perace, která se na klinice (jak na jediném pracvišti ČR) prvádí v rámci léčby plicní hypertenze. Klinika je sučástí centra zabývajícíh se diagnstiku a léčbu plicní hypertenze. Perspektiva bru je zalžena na kexistenci mnha faktrů, které v sučasné dbě můžeme v tét blasti identifikvat. Mezi ně patří především zlepšení techniky mimtělníh běhu, zavádění nvých způsbů chrany mykardu, nvé pznatky pruchách běhvéh systému, změny v perační technice a taktice, vývj a pužívání nvých chlpenních náhrad, vývj farmaklgické léčby a vývj přístrjvéh a technickéh vybavení. Perspektiva bru suvisí také s psunem věkvé struktury pacientů. Výše ppsané technlgické, medicínské a další změny vedu k psunu věkvéh rzlžení pacientů. V dětské kardichirurgii se věk pervaných snižuje, v kardichirurgii dspělých napak zvyšuje, cž pr kardichirurgii vytváří další prstr. 1.2 Cévní chirurgie Cévní chirurgie mim jiné sleduje mderní trendy v chirurgické léčbě syndrmu diabetické nhy a t především prváděním bércvých a pedálních reknstrukcí. Cévní reknstrukce v blasti periferních knčetinvých tepen včetně bypassů na drbné tepny bérce a chdidla jsu výhradně indikvány pr záchranu knčetiny u ischemických trfických defektů a gangrén. Na klinice jsu prváděny kmbinvané neb hybridní výkny, kdy je sučasně neb návazně prveden chirurgický a angiintervenční výkn. Klinika se také zabývá reknstrukcí nepárvých břišních tepen, jak u akutních, tak chrnických stenóz a uzávěrů. Kmplexní náhrady hrudní a břišní arty u výdutí a disekcí se na klinice prvádí za využití levstrannéh srdečníh bypassu. Na II. chirurgické klinice jsu prváděny reknstrukce extrakraniálních tepen zásbujících mzek, reknstrukce bluku arty a hrudní arty včetně thrakabdminálních výdutí. Krmě tepenné chirurgie jsu na klinice prváděny perační výkny pr žilní nemcnění a t jak pr žilní insuficienci, tak pr akutní trmbózu hlubkých žil. Byly prvedeny i vzácnější reknstrukce hlubkých žil pr žilní insuficienci. Kmpletní žilní chirurgii dplňují i endskpické perace perfrátrů. Opervány jsu u nás i úžinvé syndrmy, včetně 8

9 thracic utlet syndrmu (TOS). Klinika šetřuje také cévní traumata a plytraumata ve splupráci s traumatlgií I. chirurgické kliniky VFN. Klinika kardivaskulární chirurgie se začala pdílet mim jiné také na léčbě maligníh melanmu, a t znvuzavedením metdy knčetinvé perfuze. Tat metda spčívá v izlaci knčetinvéh běhu s napjením na mimtělní běh, cž je jedinělá technika, která je v sučasné dbě v České republice pužívaná puze v CKTCH Brn. Kmpletní spektrum cévně chirurgických výknů zahrnuje i prvádění A-V zkratů pr dialýzu. Jedná se přípravu cévníh přístupu k dialyzační léčbě. Zde klinika úzce splupracuje především s kliniku nefrlgie VFN a patří svými výsledky mezi špičkvá pracviště v Evrpě. Cévní chirurgie má mimřádně výhdné zázemí v susedící a splupracující II. interní klinice splu s její jedntku intensivní angilgické péče (JIAP) a týmem vysce kvalifikvaných dbrníků. Tat těsná splupráce umžňuje kmplexní péči pacienty s cévním nemcněním včetně prvádění kmpletníh spektra cévně chirurgických výknů. Více než 75% pervaných nemcných je indikván právě ve splupráci s II. Interní kliniku VFN. 1.3 Ostatní výkny Mezi kmpletní spektrum perativy patří i mezibrvá splupráce například s urlgicku kliniku VFN při kmbinvaných výknech, mezi které patří např. nefrektmie a dstranění trmbu z dlní duté žíly. Dále je t úzká splupráce s Gyneklgick - prdnicku kliniku VFN a Centrem péče matku a dítě nemcnice v Pdlí při péči těhtné s kardivaskulárními nemcněními, např. trmbózu hlubkéh žilníh systému, či péče pacientky v rámci kmplexní chirurgické léčby nádrvých nemcnění. Vedle th úzce splupracujeme s karcinmvým centrem VFN v rámci pstižení srdečních chlpní. Klinika se pdílí i na řešení cévně chirurgických iatrgenních kmplikací. 9

10 2 Operativa v rce 2014 V rce 2014 realizvala klinika celkem výknů. Z nich 568 byl kardivýknů a perací cévních. 290 výknů představují statní výkny, jak je například VAC systém a statní perace, které nejsu zahrnuty mezi cévní výkny, neb kardivýkny. Tabulka č. 1: Pčet a struktura výknů v rce 2014 Pčty perací Operace I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII CABG s MO Chlpně Kmbinvané OPCABG Kardi MIDCABG perace Revize pr krvácení Revize pr ischemii Celkem statní kardi perace ECMO Celkem kardi perace S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Cévní Z th akutní perace Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft C-ramen Celkem cévní perace VAC systém Ostatní perace Celkem Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 10

11 Tabulka č. 2: Pčet prvedených výknů v letech Výkny Kardi perace CABG s MO Chlpně Kmbinvané OPCABG MIDCABG Revize pr krvácení Revize pr ischemii Ostatní kardiperace ECMO Celkem kardi perace Cévní perace S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Z th akutní Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft C-ramen Celkem cévní perace VAC systém Ostatní perace Celkem Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK V rce 2014 dšl ke snížení celkvéh pčtu perací u bu brů. U kardi peracích klesly kmbinvané výkny 53 výknů. I tent rk jsme realizvali výkny se zavedení srdečních pdpr ECMO a Levitrnix. Jednal se pacienty II. chirurgické kliniky, ale také dalších klinik VFN, ppřípadě ze zdravtnických zařízení mim VFN. Celkem byl zaveden 21 srdečních pdpr tht typu. Pkles pčtu perací suvisí především se změnu struktury pacientů, rzvjem a vzájemnu spluprací jedntlivých medicínských brů, ale i s eknmicku situací nejen samtné kliniky, ale zdravtnictví vůbec.

12 Graf č. 1: Struktura kardivýknů v rce % 5% 4% 0% 13% 17% 14% 24% 19% CABG s MO Kmbinvané MIDCABG Revize pr ischemii ECMO Chlpně OPCABG Revize pr krvácení Celkem statní kardi perace Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Graf č. 2: Struktura cévních perací v rce % 4% 19% 9% 5% 34% 1% S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 12

13 Na II. chirurgické klinice již něklik let prbíhá perativní léčba chrnické trmbemblické plicní hypertenze (CTEPH) metdu endarterektmie plicních tepen (PEA). PEA je účinná chirurgická léčba, která může být prvedena bezpečně a úspěšně sučasně s dalšími kardivýkny. Pět let p peraci přežívá 88% nemcných. Tat metda je v ČR dstupná d rku 2004, kdy byl zahájen prgram PEA v Kardicentru VFN a 1. LF UK jak jednm z prvních center na území bývalé výchdní Evrpy. Endarterektmii prvádíme s pužitím mimtělníh běhu, mdifikvanu metdu hlubké hyptermie s přerušvanu cirkulační zástavu a reperfuzí mezi zástavami. V sučasné dbě perujeme nejen pacienty z celé ČR, ale i ze Slvenska. V rámci léčby CTEPH se II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie pdílí na mezinárdních prjektech splu s rakuskými a německými klegy. Graf č. 3: Pčet prvedených PEA výknů v letech Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 13

14 3 Ambulantní a hspitalizační segment v rce 2014 II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie dispnuje v sučasné dbě ambulantním segmentem s celkem čtyřmi ambulancemi v následující struktuře: a. Chirurgická ambulance b. Cévní ambulance c. Kardilgická ambulance d. Kardi ambulance ech Pr kliniku je stěžejní právě cévní ambulance, v rámci které jsu šetřváni pacienti s vaskulárními nemcněními. Významnu část ambulantní péče zde představuje také prvádění A-V zkratů pr dialýzu, které je z velké části prváděn ambulantně. Chirurgická ambulance funguje v rámci jak dplňkvá část ambulantníh segmentu dvakrát týdně, nebť šetřuje puze pacienty p peraci srdce v rámci kntrlních šetření. Kardilgická ambulance a ECHO jsu kmplementárním pracvištěm kardichirurgickéh segmentu kliniky, který se bez kardilgie nebejde. V rce 2014 klinika ambulantně šetřila pacientů. Na klinice fungují dvě klinická ddělení. Jedná se I. klinické kardi ddělení a II. klinické cévní ddělení. Celkvě v rce 2014 II. chirurgická klinika hspitalizvala 1599 pacientů. 4 Prstrvé spřádání kliniky Budva kliniky byla pět tevřena p reknstrukci, která prběhla v rce Budva kliniky dispnuje přízemím a čtyřmi dalšími patry, z nichž druhé patr je plně v režii Kliniky anestezilgie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, která zde prvzuje dvě ddělení RES pr kardivaskulární pacienty. V přízemí se nachází chirurgická, cévní a kardilgická ambulance, centrální sterilizace a ECHO ambulance. Sučástí kliniky je také samstatné ddělení centrální sterilizace, které sterilizuje perační nástrje nejen pr II. chirurgicku kliniku, ale také pr další pracviště VFN, jak je interní klinika, KARIM a I. chirurgická klinika, atd. Ještě na začátku rku 2011 zde klinika dispnvala peračním sálem, který se pužíval 14

15 výhradně pr realizaci A-V zkratů, tedy cévních výknů. Ve druhé plvině rku byly však tyt prstry přebudvány na detašvané pracviště CT v režii Radidiagnstické kliniky. První patr zahrnuje dvě standardní klinická ddělení, a t kardi ddělení s 26 lůžky a menší cévní ddělení s celkvým pčtem 13 lůžek. Na bu dděleních jsu k dispzici nadstandardní pkje vybavené dvěma lůžky a samstatným sciálním zařízením. Ve druhém patře kliniky je situván pperační ddělení RES I. a RES II. KARIM. Jedná se ddělení s devíti intensivními a sedmi intermediálními lůžky, které zahrnuje také dva jednlůžkvé intensivními bxy. Samstatný perační trakt kliniky zahrnuje pět peračních sálů ve třetím patře, z nichž dva jsu využívány pr cévní výkny a tři pr výkny kardichirurgické. Třetí patr zahrnuje také zázemí peračních sálů s pracvnami sester, perfuzinistů a pkji lékařů. Ve čtvrtém patře se nachází administrativní a eknmické zázemí kliniky, pracvny vedení kliniky a lékařské pkje. Vedle th představuje čtvrté patr základnu pr výuku a vzdělávání mediků lékařské fakulty, ale i zaměstnanců VFN a hlavně naší kliniky, nebť v tmt patře je umístěna prstrná psluchárna a menší seminární místnst. Krmě samtnéh vzdělávání zde prbíhají wrkshpy, semináře, prady a další akce. Psluchárna je audivizuálně prpjena s peračními sály, cž umžňuje nejen sledvat průběh perace, ale i kmunikvat s peratérem, sledvat například ECHO vyšetření neb endskpické pstupy, a t vše ve vyské kvalitě. Mžnst sledvání perací v přímém přensu z psluchárny kliniky vedl k výraznému zlepšení výuky mediků a jiných studentů a dále k přádání cílených seminářů, či wrkshpů. Psluchárna je prpjena s nemcniční infrmační sítí, takže je mžné prezentvat výsledky RTG, CT a další. 15

16 Schéma č. 1: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie 4. patr budvy vedení a administrativní segment Sekretariát kliniky Pracvny přednsty a primáře kliniky Pracvna vrchní sestry Psluchárna a seminární úsek Kanceláře eknmickéh úseku Lékařské pkje 3. patr budvy trakt peračních sálů Tři sály pr kardichirurgické výkny Dva sály pr cévní výkny Zázemí pr službu 2. patr budvy ddělení pperační intenzivní péče I. ddělení pperační intenzivní péče II. ddělení pperační intenzivní péče 1. patr budvy klinická ddělení Kardichirurgické klinické ddělení Cévní klinické ddělení Centrální výdej stravy pr pacienty Přízemí budvy ambulantní segment Chirurgická ambulance Cévní ambulance Kardilgická ambulance ECHO ambulance Centrální sterilizace RTG a CT pracviště Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 16

17 5 Organizační struktura kliniky V čele kliniky stjí její přednsta prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Ošetřvatelsku péči II. chirurgické kliniky vede vrchní sestra Mgr. Alena Chmaitillivá a léčebnu péči vede v tut dbu primář kliniky MUDr. Rudlf Špunda. Pracvníky kliniky tvří persnál léčebné péče, persnál šetřvatelské péče a nezdravtnický persnál. Celkem byl k na klinice zaměstnán 100,7 pracvních úvazků, z nichž 91 byl ve výši 1,0. Léčebná a šetřvatelská péče pjímá všechny lékařské i nelékařské zdravtnické pracvníky. Krmě nich klinika zaměstnává také nezdravtnické pracvníky, kteří zabezpečují administrativní agendu a spadají d eknmickéh a administrativníh segmentu kliniky. 17

18 Schéma č. 2: Organizační struktura II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie Přednsta kliniky Léčebná péče Primář kliniky Ošetřvatelská péče Vrchní sestra kliniky Eknmický a administrativní segment Eknm kliniky Dkumentátr dat ZP Knihvník kliniky Prvzní eknm kliniky Prvzní kliniky Sekretariát kliniky Staniční sestra centrální sterilizace Pmcný zdravtnický persnál Všebecné sestry Staniční sestra ambulant. segmentu Všebecné sestry Staniční sestra II. klinickéh ddělení Pmcný zdravtnický persnál Všebecé sestry Staniční sestra I. klinickéh ddělení Pmcný zdravtnický persnál Všebecné sestry Pmcný zdravtnický Staniční sestra persnál peračních sálů Všebecné sestry pr periperační péči Veducí lékař ambulantníh segmentu Lékaři Veducí léřkař RES II. Lékaři a perfuzinisté Veducí lékař II. klinickéh ddělení Lékaři Veducí lékař RES I. Lékařia perfuzinisté Veducí lékař I. klinickéh ddělení Lékaři Veducí lékař peračních sálů Lékaři a perfuzinisté Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

19 Graf č. 4: Struktura persnálu pr šetřvatelsku péči přepčten pdle pčtu úvazků Fyziterapeut 2% Vrchní sestra 1% Pmcný zdravtnický persnál 23% Všebecné sestry Klinické kardi ddělení I. 27% Všebecné sestry Ambulance 8% Všebecné sestry Centrální sterilizace 9% Všebecné sestry Operační sály 22% Všebecné sestry Klinické cévní ddělení II. 8% Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Graf č. 5: Struktura persnálu pr léčebnu péči pměr atestací v bru Kardichirurgvé 21% Cévní chirurgvé Kardilgvé 31% 47% Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 19

20 Na klinice byl k zaměstnán 20 lékařů. Další lékaři půsbí na klinice v rámci 1. lékařské fakulty v blasti vzdělávání. Na klinice půsbí také lékaři s vědeckpedaggickými tituly, a t dva prfesři (z th jeden prfesr s úvazkem puze na 1. LF) a čtyři dcenti (z th tři dcenti s úvazkem puze na 1. LF). Tabulka č. 3: Atestace lékařů II. chirurgické kliniky Atestace lékařů v bru Kardichirurgie Cévní chirurgie Kardilgie prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. MUDr. Tmáš Klika MUDr. Dagmar Jungwirtvá Vndráčkvá MUDr. Tmáš Grus, Ph.D. prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. MUDr. Vladimír Vndráček, CSc. MUDr. Rudlf Špunda MUDr. Marcela Slavíkvá MUDr. Jan Rháč MUDr. Jarslav Hlubcký, Ph.D. MUDr. Tmáš Grus, Ph.D. MIUDr. Alfréd Hrnig MUDr. Mirslav Špaček, Ph.D. MUDr. Tmáš Prskavec MUDr. Petr Mitáš MUDr. Rudlf Špunda MUDr. Jan Hrubý MUDr. Lenka Brlicvá MUDr. Jana Valešvá Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Vedle lékařů chirurgů klinika zaměstnává také čtyři kardilgy a sm klinických perfuzilgů. Ošetřvatelsku péči zajištují všebecné sestry a jeden fyziterapeut se sučtem úvazků 50,55 (stav k ). Na klinice v rce 2014 vedl sester pdle struktury kliniky své týmy pět staničních dvě na klinických dděleních, jedna pr ambulantní sektr, jedna pr centrální sterilizaci a jedna pr segment peračních sálů. Pmcný zdravtnický persnál je zaměstnán napříč celu kliniku a představuje celkem 17 úvazků. 20

21 6 Eknmické výsledky kliniky v rce 2014 Základním předmětem činnsti kliniky je pskytvání zdravtní péče v blasti kardivaskulární chirurgie a dalších brů, které se ke kardivaskulární chirurgii přím váží. Tat činnst je také základním zdrjem příjmů a je ve většině hrazena na základě příjmů z veřejnéh zdravtníh pjištění. II. chirurgická klinika dispnuje smluvu se všemi zdravtními pjišťvnami, které na území ČR fungují. Vedle th pskytuje také zdravtní péči pr samplátce, kam patří především cizí státní příslušníci. Jinými zdrji příjmů jsu činnsti nad rámec pskytvání zdravtní péče, jak například realizace stáží pr lékaře, ale i pr klinické perfuzilgy a další zdravtnické pracvníky. Nepmenutelným zdrjem výnsů jsu také granty a dtace neb výnsy z klinických studií, které klinika inkasuje především v rámci své vědeck-výzkumné a pedaggické činnsti v rámci VFN a 1. LF UK. Následující text, tabulky a grafy sumarizují hspdaření kliniky v rce 2014, kdy na straně nákladů je hdncen ddržvání stanvených nákladvých limitů a na straně výnsů plnění plánů prdukce. Stran nákladů sledujeme puze tzv. náklady vlivnitelné, které může klinika svým fungváním a hspdařením v průběhu rku v různé míře řídit. Patří sem zejména sptřeba materiálu a mzdvé náklady. Napak tat skupina nezahrnuje náklady na pravy a údržbu, náklady na energie atd. 21

22 Tabulka č. 4: Plnění limitů vlivnitelných nákladů v rce 2013 a 2014 Ovlivnitelné náklady Skutečnst Rzpčet Rzdíl Skutečnst Rzpčet Rzdíl Plyny Bilg.mat LP Krev ZP Lab MTZ Zdravt.technika Ptraviny Ostatní materiál Celkem Mzdvé náklady Celkem Záknné sc. pjištění Celkem Celkem za kliniku Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Klinika hspdařila v rce 2014 s kladným saldem a v prvnání s nákladvými limity celkem uspřila téměř 5,8 mil. Kč. K navýšení úspry dšl ve srvnání s rkem 2013 v blasti sptřeby materiálů i v blasti sbních nákladů. Důsledkem tét skutečnsti je především snížení stavu zaměstnanců v průběhu rku 2014 a změny ve struktuře pacientů, včetně změn v pčtu a struktuře výknů. 22

23 Prdukce kliniky je standardně sledvána a hdncena ve dvu segmentech, a t v segmentu hspitalizačním a v segmentu ambulantním. Zatímc v ambulantní sféře je sledván pčet ambulantních bdů, v blasti hspitalizační je hdncen case mix a pčet hspitalizačních případů. Tyt jsu pté dplněny suvisejícími nákladvými ukazateli, kterými jsu limity preskripce a výše vyžádané péče, u nich je cílem, na rzdíl d samtné prdukce, hdnty minimalizvat. Následující tabulka zachycuje plnění kliniky v rce Tabulka č. 5: Plnění rzpčtu prdukce v rce 2014 Segment Ukazatel Plán Skutečnst Plnění ambul. bdy % Ambulantní segment URČ (UCP) % Case mix DRG % Hspitalizační segment Pčet případů DRG % limity preskripce - lék.průměr % Nákladvé ukazatele Vyžádaná péče % Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 23

24 7 Splupráce a návaznst péče na další zdravtnická zařízení Kardichirurgie splupracuje pr celu VFN, kardilgičtí pacienti přicházejí na základě dpručení z indikačních seminářů na II. interní klinice VFN, Kardilgie Bulvka, Kardilgie Karlvy Vary a Kardilgie Liberec. Puze malý pčet nemcných přichází přím neb na dpručení reginálníh kardilga. Tent pčet by měl v buducnu zvýšením infrmvansti nemcných a indikujících kardilgů vzrůstat. Cévní chirurgie má spádvé území větší, které přím nerespektuje krajské uspřádání. V největší míře však dpvídá spádu II. Interní kliniky. Samstatně přichází nejvíce nemcných z kresů Benešv, Klín, Příbram, Teplice, Luny, Sedlčany a Mladá Bleslav. I zde je nutné znát spád pr zpětné půsbení na indikující lékaře a napak d nich znát dluhdbé výsledky a stav péče v jejich blasti. Ve splupráci s RTG kliniku prvádíme na přístrji ARCADIS Avanti VC 10 A (C-ramen) hybridní revaskularizace dlních knčetin. Na klinice je realizván prgram izlvané hypertermické perfuze knčetiny u nemcných maligním melanmem. Tým tvří dermatlg/nklg a kardivaskulární chirurg. V sučasné dbě II. chirurgická klinika splupracuje také s něklika tuzemskými i zahraničními vyskými šklami a univerzitami v blasti vědy a výzkumu: Universita Jhana Guttenberga, Klinika Kardichirurgie a hrudní chirurgie, Mainz, Německ. Díky splupráci s Prf. Mayerem je klinika schpna jak jediné pracviště v České republice realizvat chirurgicku léčbu plicní hypertenze. Universitätsklinikum Leipzig, Department für Operative Medizin Klinik und Pliklinik für Viszeral, Transplantatin, Thrax und Gefäßchirurgie, Německ. Klinika splupracuje s Dr. Ivanem Matiu v blasti imunsuprese v experimentu. Universitätsklinikum Klinik f.thrax- u.herz-gefäßchirurgie, Hmburg, Německ. Splupráce s Prf. Dr. med. Hans-Jachim Schäfersem v blasti léčby plicní hypertenze a v blasti záchvných peracích na artálních chlpních. Institut Mutualiste Mntsuris, Paris, Francie. Splupráce s Dr. Emmanuelem Lansacem v blasti kardivaskulární chirurgie. Hkkaid University, Sappr, Japnsk. Splupráce v blasti kardivaskulární chirurgie s prf. Yshir Matsui. 24

25 8 Věda, výzkum a vzdělávání v rce Pstgraduální studenti V rce 2014 studvali tit zaměstnanci kliniky v dktrských studijních prgramech: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Kateřina Plcvá Experimentální chirurgie Chrnická trmbemblická plicní hypertenze - experimentální práce Mgr. František Mlejnský Experimentální chirurgie Optimalizace průběhu hlubké hyptermie MUDr. Lenka Brlicvá Experimentální chirurgie Vytvření becné metdiky pr věřvání cévních náhrad za různých průtků in vitr a in viv MUDr. Petr Mitáš Experimentální chirurgie Metablické důsledky reperfuzí při uzávěru tepen dlních knčetin Student: MUDr. Rudlf Špunda Obrvé zařazení: Experimentální chirurgie Téma: Imunsuprese p transplantaci kryprezervvaných artálních štěpů experimentální práce na ptkanech Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Mirslav Salmay Experimentální chirurgie Pruchy mechaniky dýchání u pacientů p plastice hrudní stěny pr kmpletní dehiscenci sterntmie Student: Ing. Mgr. Kateřina Murtingervá Obrvé zařazení: Dějiny lékařství Téma: Pražské nemcnice v letech Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Matúš Nižnanský Experimentální chirurgie Prgnstické faktry u trmbemblické plicní hypertenze MUDr. Róbert Nvtný Experimentální chirurgie Technické aspekty záchvných perací artální chlpně Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Jan Hrubý Experimentální chirurgie Rzdíly v akutní rejekci kryknzervvaných a chladem knzervvaných artalních allstepů u ptkanů Na klinice dále půsbili tři lékaři s dtační pdpru Ministerstva zdravtnictví na rezidenční místa, z nichž dva rezidenturu v rámci dtačníh prgramu úspěšně dknčili. Druhým 25

26 rkem klinika zaměstnávala také lékaře ve specializačním vzdělávání v prgramu M.D./Ph.D, který je dtván Všebecnu fakultní nemcnicí ve splupráci s 1. Lékařsku fakultu UK. 8.2 Účast pstgraduálních studentů kliniky na vědeckých knferencích Wrkshp Kardivaskulární tkáně: transplantace v experimentu a praxi Mitáš Petr: 4 rky existence cévníh transplantačníh centra při II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Hrubý Jan: Vliv způsbu knzervace na imungenicitu a rejekci tepenných allštěpů u ptkanů Špunda Rudlf: Tacrlimus v mnterapii p transplantaci kryprezervvaných artálních štěpů u ptkanů Tradiční den kmplexníh kardivaskulárníh centra VFN Špunda Rudlf: Sučasné mžnsti chirurgické revaskularizace mykardu Sympzium České Splečnsti pr Cévní Přístup Brlicvá Lenka: Výdutě a pseudvýdutě hemdialyzačních spjek Nvtný Róbert: Clstridium perfringens Infekce hemdialyzačníh cévníh přístupu VI. sjezd České splečnsti kardivaskulární chirurgie P. Vařejka, S. Heller, M. Chchla, J. Lubanda, P. Mitáš, T. Klika, J. Hrubý, A. Linhart: Endvaskulární léčba nemcnění arty v situacích s nepříznivými anatmickými pměry J. Hrubý, R. Špunda, P. Měřička, M. Mlček, K. Splith, M. Schmelzle, F. Krenzien, J. Lindner, M. Špaček, I. Matia: Obraz akutní rejekce kryknzervvaných a chladem knzervvaných artálních allštěpů u ptkanů P. Mitáš, M. Špaček, J. Hrubý, L. Brlicvá, R. Špunda, T. Klika, J. Lindner: alltransplantace cévních štěpú ve VFN R. Nvtný, L. Brlicvá, M. Slavíkvá, J. Valešvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Hlubcký, D. Nikitinský, J. Lindner: Pstervá sekce - arterivenózní graft: retrspektivní analýza za bdbí 15 rků a fllw-up vyhdncení 940 pacientů P. Mitáš, R. Nvtný, M. Špaček, J. Hrubý, J. Valešvá, L. Brlicvá, J. Hlubcký, J. Lindner: Pstervá sekce - gmus tumr- atypická lkalizace na hrní knčetině u 22-letéh muže L. Brlicvá, R. Nvtný, J. Valešvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Hlubcký, J. Lindner: Pstervá sekce - reperfúze vaku aneuryzmatu cestu arteria lumbalis 26

27 J. Valešvá, R. Nvtný, L. Brlicvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Lindner: Pstervá sekce - pstkatetrizační píštěl na arteria radialis u 69 - letéh pacienta J. Lindner, D. Ambrž, T. Prskavec, M. Nižňanský, P. Jansa: Plicní endarterektmie v kmbinaci s další srdeční perací R. Špunda, J. Hrubý, P. Měřička, M. Mlček, K. Splith, M. Schmelzle, F. Krenzien, J. Lindner, I. Matia, M. Špaček: Imunsuprese p transplantaci kryknzervvaných tepenných allštěpů v experimentu 8.3 Publikační činnst v rce 2014 MITÁŠ P., VEJRAŽKA M., HRUBÝ J., ŠPUNDA R., PECHA O., LINDNER J., ŠPAČEK M. Predictin f Cmpartment Syndrme Based n Analysis f Bichemical Parameters. Annals f Vascular Surgery, 2014, 28(1), ISSN IF = 1,029. JANÁK D., NOVOTNÝ R., SLAVÍKOVÁ M., GRUS T., Lindner J. Kmbinvaný management infekce hemdialyzačníh cévníh přístupu bakterilgickým agens Clstridium perfrigens. Rzhledy v chirurgii, 2014, 93, 6, str ISSN HAVRÁNEK Š., BĚLOHLÁVEK J., MLČEK M., HUPTYCH M., BOUČEK T., SVOBODA T., FICHTL J., HRACHOVINA M., LINHART A., KITTNAR O. Median frequencies f prlnged ventricular fibrillatin treated by V-A ECMO crrespnd t a return f spntaneus circulatin rate. The Internatinal jurnal f artificial rgans, 2014, 37, č. 1, str IF = 1,76. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit I. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 1, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit II. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 2, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit III. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 3, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit IV. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 4, str. 11. KOTULÁK T., DRÁPALOVÁ J., LIPŠ M., LACINOVÁ Z., KRAMAR P., ŘÍHA H., NETUKA I., MALÝ J., BLÁHA J., LINDNER J., SVAČINA S., MRÁZ M., HALUZÍK M. Cardiac surgery increases serum cncentratins f adipcyte fatty acid-binding prtein and its mrna expressin in circulating mncytes but nt in adipse tissue. Physilgical Research, 2014, 63, 1, IF = 1,487. ROHN V., ŠPAČEK M., ŠACHL R., VÍTKOVÁ I. Early pericardial valve deteriratin as a result f adhesins with native mitral valve. Annals f Thracic Surgery, 2014, 98, 1, IF = 3,

28 LINDNER J., ŠPAČEK M., MITÁŠ P., VALENTA J.: Cévní chirurgie (Kapitla v knize, strana ). In: Speciální chirurgie. Galén, stran. 3. dpl. a přeprac. vyd. ISBN: DRAPALOVA J., KOPECKY P., BARTLOVA M., LACINOVA Z., NOVAK D., MARUNA P., LIPS M., MRAZ M., LINDNER J., HALUZIK M.: The influence f deep hypthermia n inflammatry status, tissue hypxia and endcrine functin f adipse tissue during cardiac surgery. CRYOBIOLOGY, 2014, 68, 2, IF = 1,643. RUBES D., KLEIN A. A., LIPS M., RULISEK J., KOPECKY P., BLAHA J., MLEJNSKY F., LINDNER J., DOHNALOVA A., KUNSTYR J. The effect f adjusting tracheal tube cuff pressure during deep hypthermic circulatry arrest A randmised trial. Eurpean Jurnal f Anaesthesilgy, 2014, 31, 9, IF = 3,011. MRAZ M., KOPECKY P., LIPS M., NOVAK D., LINDNER J., SVACINA S., BLAHA J., HALUZIK M., Glycemic variability des nt predict pstperative utcmes in elective cardiac surgery patiens n tight glucse cntrl. Diabetes Technlgy & Therapeutics, 2014, 16, 1, A6-A6, IF = 2,293. BELOHLAVEK J., SKALICKA H., BOUCEK T., KOVARNIK T., FICHTL J., SMID O., HUPTYCH M., LINHART A., Feasibility f cerebral bld flw and xygenatin mnitring by cntinuus transcranial Dppler cmbined with cerebral ximetry in a patient with refractry cardiac arrest treated by extracrpreal life supprt. Perfusin Nv; 29(6): POKORNY M., CERVENKA L, NETUKA I., PIRK J., KONARIK M., MALY J. Ventricular assist device in heart failure: hw t supprt the heart but prevent atrphy? Physil Res. 2014;63(2): IF = 1,487. GRUS T., ROHN V., BRLICOVÁ L., LINDNER J., LAMBERT L., DANEŠ J., GRUSOVÁ G. Gastrintestinal Cmplicatins after Cardiac Surgery: Eight Years Experience in a Single Center. Acta Chir Belg, 2014, 114, IF = 0,440 HLUBOCKÁ Z., JIRÁTOVÁ K., DOSTÁLOVÁ G., HLUBOCKÝ J., PRAVEČKOVÁ A., DOHNALOVÁ A., LINHART A., PALEČEK T. Lng-term utcme and prsthesis-related cmplicatins after valve replacement. Experimental and Clinical Cardilgy,20,1, KARETOVÁ D., MAREK J., KLIKA T. Lericheův syndrm. Kapitly z kardilgie pr praktické lékaře, 2014, 6, 2, ŠTÁDLER P. Akutní tepenné uzávěry (Kapitla v knize, strana ). In: Intenzivní medicína Praha, Grada, stran, 3. vyd. ISBN Klektivní mngrafie. JANATOVÁ T., PODZIMEK Š., MYŠÁK J., SABOVÁ L., PRSKAVEC T., BROUKAL Z., DUŠKOVÁ J. The applicatin f pyrsequencing in peripathgen determinatin in artic valves and in sulcular fluid. In: Abstract bk s

29 JANSA P., AMBROŽ D., LINDNER J. Minulst a sučasnst prblematiky plicní cirkulace ve Všebecné fakultní nemcnici v Praze. Vnitřní lékařství, 2014, 60(12), ISSN X. MALÝ J., SZARSZOI O., NETUKA I., DORAZILOVA Z., PIRK J. Fungal Infectins Assciated with Lng- Term Mechanical Circulatry Supprt-Diagnsis and Management. Jurnal f Cardiac Surgery, 2014, 29(1), ISSN IF = 0,888 (2013) BESIK J., SZARSZOI O., BARTONOVA A., NETUKA I., MALY J., URBAN M., JAKABCIN J., PIRK J. Intracardiac Ectpic Thyrid (Struma Crdis).Jurnal f Cardiac Surgery, 2014, 29(2), ISSN IF = 0,888 (2013) NETUKA I., MALY J., SZARSZOI O., KAUTZNEROVA D., URBAN M., PIRK J. Nvel Treatment f an Infiltrating Cardiac Fibrsarcma. Texas Heart Institute Jurnal, 2014, 41(2), ISSN IF = 0,63 (2013) MALÝ J., DORAZILOVÁ Z., KUBÁNEK M., NETUKA I., POKORNÝ M., BEŠÍK J., BURKERT J., SZÁRSOI O. Úspěšná léčba fulminantní mykarditidy biventrikulární mechanicku pdpru běhu: výsledky dvuletéh sledvání. Cr et Vasa, 2014,56(5), ISSN LINDNER J., HLUBOCKÝ J., GRUS T., ČERNÝ J.: Kardichirurgie (Kapitla v knize, strana ). In: Speciální chirurgie. Galén, stran. 3. dpl. a přeprac. vyd. ISBN: SPUNDA R., VALEK M., SALMAY M., PRSKAVEC T., PECHA O., LINDNER J., SPACEK M. Differential impact n acute kidney injury incidence between n and ff pump crnary artery bypass grafting in ctgenarians. Bimed Pap Med Fac Univ Palacky Olmuc Czech Repub May 30. IF =

30 8.4 Významná cenění v rce 2014 MUDr. Hrubý Jan 1. míst za nejlepší přednášku Obraz akutní rejekce kryknzervvaných a chladem knzervvaných artálních allštěpů u ptkanů na VI. sjezdu ČSKVCH 2014 v bru Kardichirurgie pr autry d 35 let. MUDr. Špunda Rudlf Cenu za nejlepší publikaci Differential impact n acute kidney injury incidence between n and ff pump crnary artery bypass grafting in ctgenarians d výbru České splečnsti kardivaskulární chirurgie. 8.5 Výuka na II. chirurgické klinice v rce 2014 Klinika realizuje výuku studentů 1. lékařské fakulty UK, a t výuku studentů 4. a 6. Rčníků pregraduálníh studia. Vedle th na klinice prbíhá výuka studentů bimedicínskéh inženýrství Strjní fakulty ČVUT a FBMI, výuka pstgraduálních studentů a stáže lékařů i dalších zdravtnických pracvníků v rámci celživtníh vzdělávání. Výuka prbíhá v českém a anglickém jazyce a má následující strukturu: Vybrané kapitly z kardivaskulární chirurgie Výuka pregraduálních studentů v rámci magisterskéh studia prgramu Všebecné lékařství 1 Vyšetřvací metdy v cévní chirurgii 2 Ischemická chrba mzku 3 ICHHK 4 Aneurysma břišní arty, viscerální ischemie 5 Žilní nemcnění DK, trmbemblická chrba 6 Kritická knčetinvá ischemie, akutní stavy 7 A-V píštěle, cévní přístupy pr hemdialýzu 8 Tx srdce, Pdpůrné systémy 9 Hybridní výkny, rbt 10 Vlné téma, zápčet 11 Vyšetřvací metdy 12 Mimtělní běh 13 Klemperační péče 14 Plicní hypertenze 15 Vrzené srdeční vady 16 ICHS, Akutní stavy v kardichirurgii 17 Výkny na hrudní artě 18 Pranění srdce, nádry, perikard 19 Pperační sledvání, kmplikace 20 Srdeční chlpně 30

31 Cardivascular surgery: Selected Tpics Výuka pregraduálních studentů v rámci magisterskéh studia prgramu Všebecné lékařství 1 Intrductin. 2 Histry f cardiac surgery, clinical examinatin. 3 Cardiac valves surgery 4 Crnary artery disease 5 Extracrpreal circulatin, Heart supprt 6 Cngenital Cardiac Defects 7 Pulmnary emblism and hypertensin 8 Thrmbemblic disease 9 Investigatin in vascular surgery 10 Cerebrvascular disease 11 Peripheral artery cclusive disease 12 Hybrid prcedures, rbtic surgery 13 Diseases f venus system 14 A/V fistulas 15 Aneurysm f abdminal arta. Mesenteric ischemia Pstgraduální semináře Kmplexníh Kardivaskulárníh Centra VFN Výuka pstgraduálních studentů ve splupráci s II. interní kliniku VFN v rámci dktrských studijních prgramů na 1. LF UK. Chirurgický kružek Zájmvá vzdělávací akce pr pregraduální studenty nad rámec standardní výuky prgramu Všebecnéh lékařství. Tent rk kružek navštěvval 12 pregraduálních studentů pd vedením mentrů MUDr. Nižnanskéh a MUDr. Nvtnéh, a t i v anglickém jazyce. Vzdělávací akce pr studenty Strjní fakulty a FBMI v rámci splupráce mezi 1. LF a ČVUT Realizace vzdělávacích akcí pr pregraduální a pstgraduální studenty Fakulty strjní, FBMI a ČVUT s cílem předávání dbré praxe mezi pracvišti v rámci prjektu CRP V LS 2013/2014 a ZS 2014/2015 byl na II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie 1. LF a VFN realizván celkem 3 exkurze a 6 seminářů pr studenty ČVUT. Cílem vzdělávacích akcí byl předat studentům teretické a praktické znalsti a dvednsti v blasti kardichirurgie, technik mimtělníh běhu, hlazení a hřívání pacientů při kardichirurgických výknech a na základě vzájemné splupráce v buducnu také invvat dané studijní prgramy. Prf. MUDr. Karel Teršíp, CSc., DrSc., dc. Jan Tšvský, prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. a další se účastní státních závěrečných zkušek jak předsedvé kmisí, statní pedaggičtí pracvníci kliniky jak členvé kmisí. Krmě výuky v medicínské blasti se klinika pdílí také 31

32 na výuce v blasti šetřvatelské, kdy ve splupráci se středními a vyššími dbrnými zdravtnickými šklami zajišťuje výuku a dbrné praxe studentů šetřvatelství. Kardivaskulární klinika se věnuje také vzdělávání svých zaměstnanců. Nejen lékaři, ale i statní pracvníci jsu vysíláni na předatestační stáže, kurzy a semináře, které mhu rzšířit a prhlubit jejich vzdělání a kvalifikaci. Některé vzdělávací akce jsu zajišťvány přím Všebecnu fakultní nemcnicí, která díky širkému spektru nabízených služeb vytváří širku základnu pr vzdělávání v mnha brech, a t lékařských, šetřvatelských, ale i v zcela nezdravtnických blastech. 8.6 Grantvá činnst kliniky d rku 2014 Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Úlha cytkinů v periperačním průběhu chirurgické léčby nemcných s plicní hypertenzí Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: MUDr. Petr Mitáš Název grantu: Predikce rzvje cmpartment syndrmu p reperfuzi ischemické knčetiny na základě bichemickéh mnitringu Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: MUDr. Mirslav Špaček, Ph.D. Název grantu: Význam 18-FDG PET/CT Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Vliv centrifugální pumpy na systémvu zánětlivu dpvěď a změny krevních elementů u mimtělníh běhu s hlubku hyptermií Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Dc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc. Název grantu: Optimalizace fysikálních charakteristik cévních náhrad pr nízké průtky Typ prjektu: IGA Obdbí řešení:

33 Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: CRP 2013 Obdbí řešení: 2013 Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: IRP 2013 Obdbí řešení: 2013 Dc. MUDr. Jiří Kfránek, CSc., Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Virtuální pacient - mdely a simulátry pr výuku medicíny a bimedicínskéh inženýrství Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Rzvj a infrastruktura v rámci Institucinálníh rzvjvéh plánu MŠMT 2013 Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Imunsuprese kryprezervvaných artálnich štěpů v experimentu Typ prjektu: SVV Obdbí řešení: 2013 Hlavní řešitel: Název grantu: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc., Prf. Dr. Hans-Jachim Schäfers Influence f medical pretreatment f pulmnary hypertensin prir t pulmnary endarterectmy Typ prjektu: Partnerský prgram mezi 1. lékařsku fakultu UK a Universitätsklinikum des Saarlandes Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Název grantu: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc., Prf. Dr. Hans-Jachim Schäfers Incidence and patterns f artic dilatatin in the presence f bicuspid artic valve Typ prjektu: Partnerský prgram mezi 1. lékařsku fakultu UK a Universitätsklinikum des Saarlandes Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: CRP 2013 Obdbí řešení: 2014 Dc. MUDr. Jiří Kfránek, CSc., Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Navazující prjekt: Virtuální pacient - mdely a simulátry pr výuku medicíny a bimedicínskéh inženýrství Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Navazující prjekt: Imunsuprese kryprezervvaných artálnich štěpů v experimentu Typ prjektu: SVV Obdbí řešení:

34 9 Významné akce pracviště v rce 2014 Sympsium PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY Typ akce: Akreditvaná akce s mezinárdní účastí přádaná ve splupráci s Výbrem dbré vůle Olgy Havlvé Míst: Psluchárna II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF Datum: Wrkshp Kardivaskulární tkáně: transplantace v experimentu a praxi Typ akce: Odbrný wrkshp s aktivní účastí studentů zapjených d prjektu Specifickéh vyskšklskéh výzkumu UK (SVV 2014) Míst: Eiseltva síň, II.interní klinika VFN a 1.LF UK Datum: Závěrem Výrční zpráva 2014 byla zhtvena na základě výsledků II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK ve splupráci zaměstnanců kliniky. Dufáme, že se nám pdařil přiblížit činnst a zaměření kliniky, její rganizační strukturu a dsažené výsledky v minulém rce, a t nejen pr dbrníky, ale také pr laicku veřejnst. 34

35 Seznam zkratek AV ČR Akademie věd ČR CABG Crnary Artery Bypass Graft - Revaskularizace mykardu v mimtělním běhu CKTCH Centrum kardivaskulární a transplantační chirurgie CT Pčítačvá tmgrafie - zařízení, využívající rentgenva záření k vytvření brazů lidskéh těla CTEPH Chrnická trmbemblická plicní hypertenze ECHO Echkardigrafie ultrazvukvé vyšetření srdce ECMO Mimtělní membránvá xygenace metda ke kntrlvané výměně plynů mim rganizmus, pkud tut funkci nemhu vyknávat plíce. GAČR Grantvá agentura České republiky IF Impact factr - významný ukazatel prestižnsti publikace, ukazatel četnsti, s jaku se citval průměrný článek v určitém časpise za pslední dva rky. IKEM Institut klinické a experimentální medicíny ICHS Ischemická chrba srdeční - ischemie mykardu ČVUT České vyské učení technické JIAP Jedntka intensivní angilgické péče JIP Jedntka intenzivní péče KARIM Klinika anestezilgie, resuscitace a intenzivní medicíny LF Lékařská fakulta MIDCABG Minimally invasive direct crnary artery vypase - standardní metda přímé revaskularizace mykardu MO Mimtělní běh NIRS Near infrared spectrphtmetry - blízká infračervená spektrskpie analytická, nedestruktivní a rychlá technika, která využívá zdrj emitující záření známé vlnvé délky a která umžňuje získat kmpletní braz rganickéh slžení analyzvané látky. OPCABG Off pump crnary artery bypas - perace bez využití mimtělníh běhu PZP Pmcný zdravtnický persnál PEA Endarterektmie plicnice ptenciálně kurativní metdu pr pacienty s CTEPH, především při pstižení centrálních větví plicnice. TOS Úžinvý syndrm - tracic utlet syndrmu UK Univerzita Karlva VFN Všebecná fakultní nemcnice 35

36 Kntakty II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecná fakultní nemcnice v Praze a 1. lékařská fakulta UK U Nemcnice 2, Praha 2, Internetvé stránky kliniky Internetvé stránky VFN Internetvé stránky 1. LF UK Pracviště Telefn Sekretariát Přednsta kliniky Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Primář kliniky MUDr. Rudlf Špunda Vrchní sestra kliniky Mgr. Alena Chmaitillivá Zástup vrchní sestry kliniky Jana Průchvá Odbrný eknm kliniky Ing. Mgr. Kateřina Murtingervá Ambulance I. lůžkvé ddělení kardichirurgické II. lůžkvé ddělení cévní Operační sály

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů.

Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů. Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti RESTRUKTURALIZACE TĚŽEBNÍHO REGIONU S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA PŘÍKLADU LIMBURSKA - případvá studie pr seminář dktrandů prf. RNDr.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více