Výroční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK"

Transkript

1 Výrční zpráva 2014 II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecné fakultní nemcnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

2 Vážené dámy, vážení pánvé, dvlte mi, abych Vám jménem II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie předlžil Výrční zprávu 2014, která přináší přehled fungvání kliniky v minulém rce. Krmě shrnutí významných událstí Vám zde předkládáme také eknmické výsledky kliniky, výsledky v blasti pskytvání zdravtní péče, ale i základní infrmace klinice, jak jsu rganizační struktura, spektrum pskytvané péče neb vědeck-výzkumná a publikační činnst, jež jsu na našem pracvišti standardně realizvány. Výrční zpráva je určena nejen pr dbrníky ve zdravtnictví, ale také pr naše pacienty, bchdní partnery, a širku veřejnst, tedy pr všechny, které fungvání II. chirurgické kliniky zajímá. Rád bych na tmt místě pděkval především naším zaměstnancům, kteří jsu základem pr fungvání kliniky a bez kterých bychm nedsahvali takvých výsledků na tak vyské úrvni. Dvlte mi také pděkvat dalším klinikám a ústavům Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy, jejichž splupráce je pr nás především blasti pskytvání zdravtní péče a vědeck-výzkumné činnsti klíčvá. Dufám, že také v následujících letech si klinika v dbrné blasti kardivaskulární chirurgie udrží své dbré jmén, bude pskytvat zdravtní péči na té nejvyšší úrvni a bude i nadále představvat jedn z vysce specializvaných pracvišť Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty UK. prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Přednsta kliniky 2

3 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM TABULEK... 4 SEZNAM GRAFŮ... 4 SEZNAM SCHÉMAT... 4 ÚVOD CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ PÉČE KARDIOCHIRURGIE CÉVNÍ CHIRURGIE OSTATNÍ VÝKONY OPERATIVA V ROCE AMBULANTNÍ A HOSPITALIZAČNÍ SEGMENT V ROCE PROSTOROVÉ SPOŘÁDÁNÍ KLINIKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KLINIKY EKONOMICKÉ VÝSLEDKY KLINIKY V ROCE SPOLUPRÁCE A NÁVAZNOST PÉČE NA DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE POSTGRADUÁLNÍ STUDENTI ÚČAST POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ KLINIKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ V ROCE VÝUKA NA II. CHIRURGICKÉ KLINICE V ROCE GRANTOVÁ ČINNOST KLINIKY DO ROKU VÝZNAMNÉ AKCE PRACOVIŠTĚ V ROCE ZÁVĚREM SEZNAM ZKRATEK KONTAKTY

4 Seznam tabulek TABULKA Č. 1: POČET A STRUKTURA VÝKONŮ V ROCE TABULKA Č. 2: POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ V LETECH TABULKA Č. 3: ATESTACE LÉKAŘŮ II. CHIRURGICKÉ KLINIKY TABULKA Č. 4: PLNĚNÍ LIMITŮ OVLIVNITELNÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2013 A TABULKA Č. 5: PLNĚNÍ ROZPOČTU PRODUKCE V ROCE Seznam grafů GRAF Č. 1: STRUKTURA KARDIOVÝKONŮ V ROCE GRAF Č. 2: STRUKTURA CÉVNÍCH OPERACÍ V ROCE GRAF Č. 3: POČET PROVEDENÝCH PEA VÝKONŮ V LETECH GRAF Č. 4: STRUKTURA PERSONÁLU PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI PŘEPOČTENO PODLE POČTU ÚVAZKŮ GRAF Č. 5: STRUKTURA PERSONÁLU PRO LÉČEBNOU PÉČI POMĚR ATESTACÍ V OBORU Seznam schémat SCHÉMA Č. 1: II. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE SCHÉMA Č. 2: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA II. CHIRURGICKÉ KLINIKY KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE

5 Úvd II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy je knslidvané pracviště s persnálním a přístrjvým vybavením na vyské úrvni a se zaměřením na chirurgii srdce a cév, tedy na kardivaskulární chirurgii. Pskytuje svým pacientům vysce specializvanu péči v celém spektru kardichirurgických i cévních výknů, a t prstřednictvím kmplexní lůžkvé, ambulantní i knsiliární služby. Nejcennější devizu kliniky je především kmplexnst pskytvané péče, vytváření zázemí splupracujících klinik a teretických ústavů, které umžňují řešit i velice kmplikvané a nestandardní situace, a realizace vědeck-výzkumných prjektů na bázi interdisciplinární splupráce. Na klinice půsbí a v minulsti také půsbila celá řada znamenitých dbrníků, ceňvaných nejen v České republice, ale také v zahraničí. Klinika se jak sučást Všebecné fakultní nemcnice a 1. lékařské fakulty UK vydala cestu získávání prestižních certifikací a akreditací pracvišť, aby splňvali pžadavky kladené na zdravtnická zařízení v rzvinutých zemích, a pskytvání vysce kvalitní specializvané péče. Naším cílem je v rámci tét výrční zprávy přiblížit nejen dbrné, ale i laické veřejnsti naši práci a br kardivaskulární chirurgie vůbec. Tat výrční zpráva pdává základní infrmace II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie, její struktuře, výzkumné, vědecké a publikační činnsti, atd. v rce

6 1 Charakteristika pskytvané péče II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. lékařské fakulty UK perativně pkrývá dva základní bry: kardichirurgii a cévní chirurgii, jejichž spektrum péče ppisuje následující text. Na klinice jsu realizvány také další výkny, které jsu vázány k blasti kardivaskulární chirurgie, ale zasahují d jiných brů. Jedná se například kardilgii, neb všebecnu chirurgii, atd. 1.1 Kardichirurgie Klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. lékařské fakulty UK je významným pracvištěm Kmplexníh kardivaskulárníh centra VFN. Pracvní náplň kliniky je z více než plviny tvřena cévními výkny, z 30% kardichirurgickými výkny a 15% představují statní perace. Klinika pskytuje kmplexní péči v rámci svéh ambulantníh segmentu, klinických ddělení, peračníh traktu s pěti peračními sály a ddělením sterilizace. Kardichirurgické výkny zahrnují širké spektrum výknů a respektují vývj nvých pstupů, metd a technlgií. Kardichirurgie je chirurgickým brem, jehž náplní je perativní léčba získaných vrzených srdečních nemcnění. Většina pacientů je pervána pr pstižení věnčitých tepen při ischemické chrbě srdeční. V ČR se tak každrčně prvádí přibližně sm tisíc srdečních bypassů. Další skupinu kardichirurgicky řešitelných stavů tvří nemcnění srdečních chlpní. Operace chlpenních vad tvří 20 30% výknů, kterých se v ČR rčně prvádí asi 3 tisíce. Některá kardichirurgická pracviště se zabývají transplantacemi srdce (v ČR transplantací srdce rčně). Kardichirurgie řeší i nemcnění hrudní arty (aneurysma, disekce), srdeční arytmie (fibrilace síní) a vrzené srdeční vady. Další nemcnění srdce se vyskytují a perují jen vzácně. Kardichirurgie se nebejde bez úzké splupráce s dalšími lékařskými bry, a t kardilgií, anestezilgií a perfusilgií. 6

7 Náplň sučasné kardichirurgie tvří chirurgie ICHS, chirurgie chlpenních vad, chirurgie vrzených vad, transplantace srdce, chirurgie hrudní arty a statní výkny. Patří sem především: Revaskularizace tvřily asi 70% kardivýknů pracviště. Jejich pčet však relativně klesá a v sučasné dbě představují cca 44% kardi výknů. Tent pkles je způsben například nárůstem kardiintervenčních pstupů, zlepšením technlgií a farmakterapie v řešení ischemické chrby srdeční. Operace chlpní, které jsu druhu nejčastější skupinu perací a tvří klem 15% kardichirurgických výknů. Jedná se perace artální, mitrální neb trikuspidální chlpně. V případě mitrální chlpně prvádíme u více než 65% nemcných záchvné perace. MAZE, představující chirurgicku léčbu fibrilaci a flutteru síní. Tyt výkny jsu prváděny kryenergií, radifrekvencí, neb vyskfrekvenčním ultrazvukem. Nárůst pčtu MAZE suvisí se zvyšujícím se věkem pervaných, u kterých se setkáváme s vyšší incidencí fibrilace/flutteru síní. Častěji je také tat prcedura prváděna při kmbinvaných výknech. Kmbinvané výkny představují v sučasné dbě klem 19% kardiperací pracviště. Jedná se velmi nákladné perace, při kterých jsu prváděny dva a více kardivýknů. Hybridní výkny, které jsu prváděny ve splupráci s invazivními kardilgy. Jejich smyslem je mezit rzsah, délku výknu a snížení perační zátěže. Jedná se miniinvazivní perační výkny, které zahrnují kmbinaci artkrnárníh bypassu a sučasné balónkvé angiplastiky na statních věnčitých tepnách v případě ICHS. Mechanické pdpry plicních a srdečních funkcí se pužívají v případech akutníh srdečníh selhání p vyčerpání knvenčních mžnstí léčby. Srdeční pdpru pužíváme u pruchy funkce jedné neb i bu srdečních kmr. Zvláštním typem srdeční pdpry pužívané na našem pracvišti je ECMO (extrakrprální membránvá xygenace). ECMO je srdeční pdpra, kteru může pužít při srdečním selhání v režimu ven-arteriální ECMO, neb jej můžeme pužít v zavedení kanyl jak ven venzní ECMO při ptřebě pdpry selhávající funkce plic. I v těcht případech splupracuje klinika úzce s II. interní kliniku VFN. Všebecná fakultní nemcnice v Praze se jak jediné pracviště v ČR zabývá metdu ECMO při léčbě nvrzenců a dětí, na které se splečně pdílí Klinika dětskéh a drstvéh lékařství, II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie a II. interní klinika. 7

8 Plicní endarterektmie je unikátní perace, která se na klinice (jak na jediném pracvišti ČR) prvádí v rámci léčby plicní hypertenze. Klinika je sučástí centra zabývajícíh se diagnstiku a léčbu plicní hypertenze. Perspektiva bru je zalžena na kexistenci mnha faktrů, které v sučasné dbě můžeme v tét blasti identifikvat. Mezi ně patří především zlepšení techniky mimtělníh běhu, zavádění nvých způsbů chrany mykardu, nvé pznatky pruchách běhvéh systému, změny v perační technice a taktice, vývj a pužívání nvých chlpenních náhrad, vývj farmaklgické léčby a vývj přístrjvéh a technickéh vybavení. Perspektiva bru suvisí také s psunem věkvé struktury pacientů. Výše ppsané technlgické, medicínské a další změny vedu k psunu věkvéh rzlžení pacientů. V dětské kardichirurgii se věk pervaných snižuje, v kardichirurgii dspělých napak zvyšuje, cž pr kardichirurgii vytváří další prstr. 1.2 Cévní chirurgie Cévní chirurgie mim jiné sleduje mderní trendy v chirurgické léčbě syndrmu diabetické nhy a t především prváděním bércvých a pedálních reknstrukcí. Cévní reknstrukce v blasti periferních knčetinvých tepen včetně bypassů na drbné tepny bérce a chdidla jsu výhradně indikvány pr záchranu knčetiny u ischemických trfických defektů a gangrén. Na klinice jsu prváděny kmbinvané neb hybridní výkny, kdy je sučasně neb návazně prveden chirurgický a angiintervenční výkn. Klinika se také zabývá reknstrukcí nepárvých břišních tepen, jak u akutních, tak chrnických stenóz a uzávěrů. Kmplexní náhrady hrudní a břišní arty u výdutí a disekcí se na klinice prvádí za využití levstrannéh srdečníh bypassu. Na II. chirurgické klinice jsu prváděny reknstrukce extrakraniálních tepen zásbujících mzek, reknstrukce bluku arty a hrudní arty včetně thrakabdminálních výdutí. Krmě tepenné chirurgie jsu na klinice prváděny perační výkny pr žilní nemcnění a t jak pr žilní insuficienci, tak pr akutní trmbózu hlubkých žil. Byly prvedeny i vzácnější reknstrukce hlubkých žil pr žilní insuficienci. Kmpletní žilní chirurgii dplňují i endskpické perace perfrátrů. Opervány jsu u nás i úžinvé syndrmy, včetně 8

9 thracic utlet syndrmu (TOS). Klinika šetřuje také cévní traumata a plytraumata ve splupráci s traumatlgií I. chirurgické kliniky VFN. Klinika kardivaskulární chirurgie se začala pdílet mim jiné také na léčbě maligníh melanmu, a t znvuzavedením metdy knčetinvé perfuze. Tat metda spčívá v izlaci knčetinvéh běhu s napjením na mimtělní běh, cž je jedinělá technika, která je v sučasné dbě v České republice pužívaná puze v CKTCH Brn. Kmpletní spektrum cévně chirurgických výknů zahrnuje i prvádění A-V zkratů pr dialýzu. Jedná se přípravu cévníh přístupu k dialyzační léčbě. Zde klinika úzce splupracuje především s kliniku nefrlgie VFN a patří svými výsledky mezi špičkvá pracviště v Evrpě. Cévní chirurgie má mimřádně výhdné zázemí v susedící a splupracující II. interní klinice splu s její jedntku intensivní angilgické péče (JIAP) a týmem vysce kvalifikvaných dbrníků. Tat těsná splupráce umžňuje kmplexní péči pacienty s cévním nemcněním včetně prvádění kmpletníh spektra cévně chirurgických výknů. Více než 75% pervaných nemcných je indikván právě ve splupráci s II. Interní kliniku VFN. 1.3 Ostatní výkny Mezi kmpletní spektrum perativy patří i mezibrvá splupráce například s urlgicku kliniku VFN při kmbinvaných výknech, mezi které patří např. nefrektmie a dstranění trmbu z dlní duté žíly. Dále je t úzká splupráce s Gyneklgick - prdnicku kliniku VFN a Centrem péče matku a dítě nemcnice v Pdlí při péči těhtné s kardivaskulárními nemcněními, např. trmbózu hlubkéh žilníh systému, či péče pacientky v rámci kmplexní chirurgické léčby nádrvých nemcnění. Vedle th úzce splupracujeme s karcinmvým centrem VFN v rámci pstižení srdečních chlpní. Klinika se pdílí i na řešení cévně chirurgických iatrgenních kmplikací. 9

10 2 Operativa v rce 2014 V rce 2014 realizvala klinika celkem výknů. Z nich 568 byl kardivýknů a perací cévních. 290 výknů představují statní výkny, jak je například VAC systém a statní perace, které nejsu zahrnuty mezi cévní výkny, neb kardivýkny. Tabulka č. 1: Pčet a struktura výknů v rce 2014 Pčty perací Operace I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII CABG s MO Chlpně Kmbinvané OPCABG Kardi MIDCABG perace Revize pr krvácení Revize pr ischemii Celkem statní kardi perace ECMO Celkem kardi perace S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Cévní Z th akutní perace Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft C-ramen Celkem cévní perace VAC systém Ostatní perace Celkem Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 10

11 Tabulka č. 2: Pčet prvedených výknů v letech Výkny Kardi perace CABG s MO Chlpně Kmbinvané OPCABG MIDCABG Revize pr krvácení Revize pr ischemii Ostatní kardiperace ECMO Celkem kardi perace Cévní perace S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Z th akutní Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft C-ramen Celkem cévní perace VAC systém Ostatní perace Celkem Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK V rce 2014 dšl ke snížení celkvéh pčtu perací u bu brů. U kardi peracích klesly kmbinvané výkny 53 výknů. I tent rk jsme realizvali výkny se zavedení srdečních pdpr ECMO a Levitrnix. Jednal se pacienty II. chirurgické kliniky, ale také dalších klinik VFN, ppřípadě ze zdravtnických zařízení mim VFN. Celkem byl zaveden 21 srdečních pdpr tht typu. Pkles pčtu perací suvisí především se změnu struktury pacientů, rzvjem a vzájemnu spluprací jedntlivých medicínských brů, ale i s eknmicku situací nejen samtné kliniky, ale zdravtnictví vůbec.

12 Graf č. 1: Struktura kardivýknů v rce % 5% 4% 0% 13% 17% 14% 24% 19% CABG s MO Kmbinvané MIDCABG Revize pr ischemii ECMO Chlpně OPCABG Revize pr krvácení Celkem statní kardi perace Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Graf č. 2: Struktura cévních perací v rce % 4% 19% 9% 5% 34% 1% S prtézu Bez prtézy S pužitím algraftu Varixy Shunty s prtézu Shunty bez prtézy Stentgraft Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 12

13 Na II. chirurgické klinice již něklik let prbíhá perativní léčba chrnické trmbemblické plicní hypertenze (CTEPH) metdu endarterektmie plicních tepen (PEA). PEA je účinná chirurgická léčba, která může být prvedena bezpečně a úspěšně sučasně s dalšími kardivýkny. Pět let p peraci přežívá 88% nemcných. Tat metda je v ČR dstupná d rku 2004, kdy byl zahájen prgram PEA v Kardicentru VFN a 1. LF UK jak jednm z prvních center na území bývalé výchdní Evrpy. Endarterektmii prvádíme s pužitím mimtělníh běhu, mdifikvanu metdu hlubké hyptermie s přerušvanu cirkulační zástavu a reperfuzí mezi zástavami. V sučasné dbě perujeme nejen pacienty z celé ČR, ale i ze Slvenska. V rámci léčby CTEPH se II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie pdílí na mezinárdních prjektech splu s rakuskými a německými klegy. Graf č. 3: Pčet prvedených PEA výknů v letech Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 13

14 3 Ambulantní a hspitalizační segment v rce 2014 II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie dispnuje v sučasné dbě ambulantním segmentem s celkem čtyřmi ambulancemi v následující struktuře: a. Chirurgická ambulance b. Cévní ambulance c. Kardilgická ambulance d. Kardi ambulance ech Pr kliniku je stěžejní právě cévní ambulance, v rámci které jsu šetřváni pacienti s vaskulárními nemcněními. Významnu část ambulantní péče zde představuje také prvádění A-V zkratů pr dialýzu, které je z velké části prváděn ambulantně. Chirurgická ambulance funguje v rámci jak dplňkvá část ambulantníh segmentu dvakrát týdně, nebť šetřuje puze pacienty p peraci srdce v rámci kntrlních šetření. Kardilgická ambulance a ECHO jsu kmplementárním pracvištěm kardichirurgickéh segmentu kliniky, který se bez kardilgie nebejde. V rce 2014 klinika ambulantně šetřila pacientů. Na klinice fungují dvě klinická ddělení. Jedná se I. klinické kardi ddělení a II. klinické cévní ddělení. Celkvě v rce 2014 II. chirurgická klinika hspitalizvala 1599 pacientů. 4 Prstrvé spřádání kliniky Budva kliniky byla pět tevřena p reknstrukci, která prběhla v rce Budva kliniky dispnuje přízemím a čtyřmi dalšími patry, z nichž druhé patr je plně v režii Kliniky anestezilgie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, která zde prvzuje dvě ddělení RES pr kardivaskulární pacienty. V přízemí se nachází chirurgická, cévní a kardilgická ambulance, centrální sterilizace a ECHO ambulance. Sučástí kliniky je také samstatné ddělení centrální sterilizace, které sterilizuje perační nástrje nejen pr II. chirurgicku kliniku, ale také pr další pracviště VFN, jak je interní klinika, KARIM a I. chirurgická klinika, atd. Ještě na začátku rku 2011 zde klinika dispnvala peračním sálem, který se pužíval 14

15 výhradně pr realizaci A-V zkratů, tedy cévních výknů. Ve druhé plvině rku byly však tyt prstry přebudvány na detašvané pracviště CT v režii Radidiagnstické kliniky. První patr zahrnuje dvě standardní klinická ddělení, a t kardi ddělení s 26 lůžky a menší cévní ddělení s celkvým pčtem 13 lůžek. Na bu dděleních jsu k dispzici nadstandardní pkje vybavené dvěma lůžky a samstatným sciálním zařízením. Ve druhém patře kliniky je situván pperační ddělení RES I. a RES II. KARIM. Jedná se ddělení s devíti intensivními a sedmi intermediálními lůžky, které zahrnuje také dva jednlůžkvé intensivními bxy. Samstatný perační trakt kliniky zahrnuje pět peračních sálů ve třetím patře, z nichž dva jsu využívány pr cévní výkny a tři pr výkny kardichirurgické. Třetí patr zahrnuje také zázemí peračních sálů s pracvnami sester, perfuzinistů a pkji lékařů. Ve čtvrtém patře se nachází administrativní a eknmické zázemí kliniky, pracvny vedení kliniky a lékařské pkje. Vedle th představuje čtvrté patr základnu pr výuku a vzdělávání mediků lékařské fakulty, ale i zaměstnanců VFN a hlavně naší kliniky, nebť v tmt patře je umístěna prstrná psluchárna a menší seminární místnst. Krmě samtnéh vzdělávání zde prbíhají wrkshpy, semináře, prady a další akce. Psluchárna je audivizuálně prpjena s peračními sály, cž umžňuje nejen sledvat průběh perace, ale i kmunikvat s peratérem, sledvat například ECHO vyšetření neb endskpické pstupy, a t vše ve vyské kvalitě. Mžnst sledvání perací v přímém přensu z psluchárny kliniky vedl k výraznému zlepšení výuky mediků a jiných studentů a dále k přádání cílených seminářů, či wrkshpů. Psluchárna je prpjena s nemcniční infrmační sítí, takže je mžné prezentvat výsledky RTG, CT a další. 15

16 Schéma č. 1: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie 4. patr budvy vedení a administrativní segment Sekretariát kliniky Pracvny přednsty a primáře kliniky Pracvna vrchní sestry Psluchárna a seminární úsek Kanceláře eknmickéh úseku Lékařské pkje 3. patr budvy trakt peračních sálů Tři sály pr kardichirurgické výkny Dva sály pr cévní výkny Zázemí pr službu 2. patr budvy ddělení pperační intenzivní péče I. ddělení pperační intenzivní péče II. ddělení pperační intenzivní péče 1. patr budvy klinická ddělení Kardichirurgické klinické ddělení Cévní klinické ddělení Centrální výdej stravy pr pacienty Přízemí budvy ambulantní segment Chirurgická ambulance Cévní ambulance Kardilgická ambulance ECHO ambulance Centrální sterilizace RTG a CT pracviště Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 16

17 5 Organizační struktura kliniky V čele kliniky stjí její přednsta prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Ošetřvatelsku péči II. chirurgické kliniky vede vrchní sestra Mgr. Alena Chmaitillivá a léčebnu péči vede v tut dbu primář kliniky MUDr. Rudlf Špunda. Pracvníky kliniky tvří persnál léčebné péče, persnál šetřvatelské péče a nezdravtnický persnál. Celkem byl k na klinice zaměstnán 100,7 pracvních úvazků, z nichž 91 byl ve výši 1,0. Léčebná a šetřvatelská péče pjímá všechny lékařské i nelékařské zdravtnické pracvníky. Krmě nich klinika zaměstnává také nezdravtnické pracvníky, kteří zabezpečují administrativní agendu a spadají d eknmickéh a administrativníh segmentu kliniky. 17

18 Schéma č. 2: Organizační struktura II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie Přednsta kliniky Léčebná péče Primář kliniky Ošetřvatelská péče Vrchní sestra kliniky Eknmický a administrativní segment Eknm kliniky Dkumentátr dat ZP Knihvník kliniky Prvzní eknm kliniky Prvzní kliniky Sekretariát kliniky Staniční sestra centrální sterilizace Pmcný zdravtnický persnál Všebecné sestry Staniční sestra ambulant. segmentu Všebecné sestry Staniční sestra II. klinickéh ddělení Pmcný zdravtnický persnál Všebecé sestry Staniční sestra I. klinickéh ddělení Pmcný zdravtnický persnál Všebecné sestry Pmcný zdravtnický Staniční sestra persnál peračních sálů Všebecné sestry pr periperační péči Veducí lékař ambulantníh segmentu Lékaři Veducí léřkař RES II. Lékaři a perfuzinisté Veducí lékař II. klinickéh ddělení Lékaři Veducí lékař RES I. Lékařia perfuzinisté Veducí lékař I. klinickéh ddělení Lékaři Veducí lékař peračních sálů Lékaři a perfuzinisté Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

19 Graf č. 4: Struktura persnálu pr šetřvatelsku péči přepčten pdle pčtu úvazků Fyziterapeut 2% Vrchní sestra 1% Pmcný zdravtnický persnál 23% Všebecné sestry Klinické kardi ddělení I. 27% Všebecné sestry Ambulance 8% Všebecné sestry Centrální sterilizace 9% Všebecné sestry Operační sály 22% Všebecné sestry Klinické cévní ddělení II. 8% Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Graf č. 5: Struktura persnálu pr léčebnu péči pměr atestací v bru Kardichirurgvé 21% Cévní chirurgvé Kardilgvé 31% 47% Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 19

20 Na klinice byl k zaměstnán 20 lékařů. Další lékaři půsbí na klinice v rámci 1. lékařské fakulty v blasti vzdělávání. Na klinice půsbí také lékaři s vědeckpedaggickými tituly, a t dva prfesři (z th jeden prfesr s úvazkem puze na 1. LF) a čtyři dcenti (z th tři dcenti s úvazkem puze na 1. LF). Tabulka č. 3: Atestace lékařů II. chirurgické kliniky Atestace lékařů v bru Kardichirurgie Cévní chirurgie Kardilgie prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. MUDr. Tmáš Klika MUDr. Dagmar Jungwirtvá Vndráčkvá MUDr. Tmáš Grus, Ph.D. prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. MUDr. Vladimír Vndráček, CSc. MUDr. Rudlf Špunda MUDr. Marcela Slavíkvá MUDr. Jan Rháč MUDr. Jarslav Hlubcký, Ph.D. MUDr. Tmáš Grus, Ph.D. MIUDr. Alfréd Hrnig MUDr. Mirslav Špaček, Ph.D. MUDr. Tmáš Prskavec MUDr. Petr Mitáš MUDr. Rudlf Špunda MUDr. Jan Hrubý MUDr. Lenka Brlicvá MUDr. Jana Valešvá Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Vedle lékařů chirurgů klinika zaměstnává také čtyři kardilgy a sm klinických perfuzilgů. Ošetřvatelsku péči zajištují všebecné sestry a jeden fyziterapeut se sučtem úvazků 50,55 (stav k ). Na klinice v rce 2014 vedl sester pdle struktury kliniky své týmy pět staničních dvě na klinických dděleních, jedna pr ambulantní sektr, jedna pr centrální sterilizaci a jedna pr segment peračních sálů. Pmcný zdravtnický persnál je zaměstnán napříč celu kliniku a představuje celkem 17 úvazků. 20

21 6 Eknmické výsledky kliniky v rce 2014 Základním předmětem činnsti kliniky je pskytvání zdravtní péče v blasti kardivaskulární chirurgie a dalších brů, které se ke kardivaskulární chirurgii přím váží. Tat činnst je také základním zdrjem příjmů a je ve většině hrazena na základě příjmů z veřejnéh zdravtníh pjištění. II. chirurgická klinika dispnuje smluvu se všemi zdravtními pjišťvnami, které na území ČR fungují. Vedle th pskytuje také zdravtní péči pr samplátce, kam patří především cizí státní příslušníci. Jinými zdrji příjmů jsu činnsti nad rámec pskytvání zdravtní péče, jak například realizace stáží pr lékaře, ale i pr klinické perfuzilgy a další zdravtnické pracvníky. Nepmenutelným zdrjem výnsů jsu také granty a dtace neb výnsy z klinických studií, které klinika inkasuje především v rámci své vědeck-výzkumné a pedaggické činnsti v rámci VFN a 1. LF UK. Následující text, tabulky a grafy sumarizují hspdaření kliniky v rce 2014, kdy na straně nákladů je hdncen ddržvání stanvených nákladvých limitů a na straně výnsů plnění plánů prdukce. Stran nákladů sledujeme puze tzv. náklady vlivnitelné, které může klinika svým fungváním a hspdařením v průběhu rku v různé míře řídit. Patří sem zejména sptřeba materiálu a mzdvé náklady. Napak tat skupina nezahrnuje náklady na pravy a údržbu, náklady na energie atd. 21

22 Tabulka č. 4: Plnění limitů vlivnitelných nákladů v rce 2013 a 2014 Ovlivnitelné náklady Skutečnst Rzpčet Rzdíl Skutečnst Rzpčet Rzdíl Plyny Bilg.mat LP Krev ZP Lab MTZ Zdravt.technika Ptraviny Ostatní materiál Celkem Mzdvé náklady Celkem Záknné sc. pjištění Celkem Celkem za kliniku Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Klinika hspdařila v rce 2014 s kladným saldem a v prvnání s nákladvými limity celkem uspřila téměř 5,8 mil. Kč. K navýšení úspry dšl ve srvnání s rkem 2013 v blasti sptřeby materiálů i v blasti sbních nákladů. Důsledkem tét skutečnsti je především snížení stavu zaměstnanců v průběhu rku 2014 a změny ve struktuře pacientů, včetně změn v pčtu a struktuře výknů. 22

23 Prdukce kliniky je standardně sledvána a hdncena ve dvu segmentech, a t v segmentu hspitalizačním a v segmentu ambulantním. Zatímc v ambulantní sféře je sledván pčet ambulantních bdů, v blasti hspitalizační je hdncen case mix a pčet hspitalizačních případů. Tyt jsu pté dplněny suvisejícími nákladvými ukazateli, kterými jsu limity preskripce a výše vyžádané péče, u nich je cílem, na rzdíl d samtné prdukce, hdnty minimalizvat. Následující tabulka zachycuje plnění kliniky v rce Tabulka č. 5: Plnění rzpčtu prdukce v rce 2014 Segment Ukazatel Plán Skutečnst Plnění ambul. bdy % Ambulantní segment URČ (UCP) % Case mix DRG % Hspitalizační segment Pčet případů DRG % limity preskripce - lék.průměr % Nákladvé ukazatele Vyžádaná péče % Zdrj: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK 23

24 7 Splupráce a návaznst péče na další zdravtnická zařízení Kardichirurgie splupracuje pr celu VFN, kardilgičtí pacienti přicházejí na základě dpručení z indikačních seminářů na II. interní klinice VFN, Kardilgie Bulvka, Kardilgie Karlvy Vary a Kardilgie Liberec. Puze malý pčet nemcných přichází přím neb na dpručení reginálníh kardilga. Tent pčet by měl v buducnu zvýšením infrmvansti nemcných a indikujících kardilgů vzrůstat. Cévní chirurgie má spádvé území větší, které přím nerespektuje krajské uspřádání. V největší míře však dpvídá spádu II. Interní kliniky. Samstatně přichází nejvíce nemcných z kresů Benešv, Klín, Příbram, Teplice, Luny, Sedlčany a Mladá Bleslav. I zde je nutné znát spád pr zpětné půsbení na indikující lékaře a napak d nich znát dluhdbé výsledky a stav péče v jejich blasti. Ve splupráci s RTG kliniku prvádíme na přístrji ARCADIS Avanti VC 10 A (C-ramen) hybridní revaskularizace dlních knčetin. Na klinice je realizván prgram izlvané hypertermické perfuze knčetiny u nemcných maligním melanmem. Tým tvří dermatlg/nklg a kardivaskulární chirurg. V sučasné dbě II. chirurgická klinika splupracuje také s něklika tuzemskými i zahraničními vyskými šklami a univerzitami v blasti vědy a výzkumu: Universita Jhana Guttenberga, Klinika Kardichirurgie a hrudní chirurgie, Mainz, Německ. Díky splupráci s Prf. Mayerem je klinika schpna jak jediné pracviště v České republice realizvat chirurgicku léčbu plicní hypertenze. Universitätsklinikum Leipzig, Department für Operative Medizin Klinik und Pliklinik für Viszeral, Transplantatin, Thrax und Gefäßchirurgie, Německ. Klinika splupracuje s Dr. Ivanem Matiu v blasti imunsuprese v experimentu. Universitätsklinikum Klinik f.thrax- u.herz-gefäßchirurgie, Hmburg, Německ. Splupráce s Prf. Dr. med. Hans-Jachim Schäfersem v blasti léčby plicní hypertenze a v blasti záchvných peracích na artálních chlpních. Institut Mutualiste Mntsuris, Paris, Francie. Splupráce s Dr. Emmanuelem Lansacem v blasti kardivaskulární chirurgie. Hkkaid University, Sappr, Japnsk. Splupráce v blasti kardivaskulární chirurgie s prf. Yshir Matsui. 24

25 8 Věda, výzkum a vzdělávání v rce Pstgraduální studenti V rce 2014 studvali tit zaměstnanci kliniky v dktrských studijních prgramech: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Kateřina Plcvá Experimentální chirurgie Chrnická trmbemblická plicní hypertenze - experimentální práce Mgr. František Mlejnský Experimentální chirurgie Optimalizace průběhu hlubké hyptermie MUDr. Lenka Brlicvá Experimentální chirurgie Vytvření becné metdiky pr věřvání cévních náhrad za různých průtků in vitr a in viv MUDr. Petr Mitáš Experimentální chirurgie Metablické důsledky reperfuzí při uzávěru tepen dlních knčetin Student: MUDr. Rudlf Špunda Obrvé zařazení: Experimentální chirurgie Téma: Imunsuprese p transplantaci kryprezervvaných artálních štěpů experimentální práce na ptkanech Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Mirslav Salmay Experimentální chirurgie Pruchy mechaniky dýchání u pacientů p plastice hrudní stěny pr kmpletní dehiscenci sterntmie Student: Ing. Mgr. Kateřina Murtingervá Obrvé zařazení: Dějiny lékařství Téma: Pražské nemcnice v letech Student: Obrvé zařazení: Téma: Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Matúš Nižnanský Experimentální chirurgie Prgnstické faktry u trmbemblické plicní hypertenze MUDr. Róbert Nvtný Experimentální chirurgie Technické aspekty záchvných perací artální chlpně Student: Obrvé zařazení: Téma: MUDr. Jan Hrubý Experimentální chirurgie Rzdíly v akutní rejekci kryknzervvaných a chladem knzervvaných artalních allstepů u ptkanů Na klinice dále půsbili tři lékaři s dtační pdpru Ministerstva zdravtnictví na rezidenční místa, z nichž dva rezidenturu v rámci dtačníh prgramu úspěšně dknčili. Druhým 25

26 rkem klinika zaměstnávala také lékaře ve specializačním vzdělávání v prgramu M.D./Ph.D, který je dtván Všebecnu fakultní nemcnicí ve splupráci s 1. Lékařsku fakultu UK. 8.2 Účast pstgraduálních studentů kliniky na vědeckých knferencích Wrkshp Kardivaskulární tkáně: transplantace v experimentu a praxi Mitáš Petr: 4 rky existence cévníh transplantačníh centra při II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Hrubý Jan: Vliv způsbu knzervace na imungenicitu a rejekci tepenných allštěpů u ptkanů Špunda Rudlf: Tacrlimus v mnterapii p transplantaci kryprezervvaných artálních štěpů u ptkanů Tradiční den kmplexníh kardivaskulárníh centra VFN Špunda Rudlf: Sučasné mžnsti chirurgické revaskularizace mykardu Sympzium České Splečnsti pr Cévní Přístup Brlicvá Lenka: Výdutě a pseudvýdutě hemdialyzačních spjek Nvtný Róbert: Clstridium perfringens Infekce hemdialyzačníh cévníh přístupu VI. sjezd České splečnsti kardivaskulární chirurgie P. Vařejka, S. Heller, M. Chchla, J. Lubanda, P. Mitáš, T. Klika, J. Hrubý, A. Linhart: Endvaskulární léčba nemcnění arty v situacích s nepříznivými anatmickými pměry J. Hrubý, R. Špunda, P. Měřička, M. Mlček, K. Splith, M. Schmelzle, F. Krenzien, J. Lindner, M. Špaček, I. Matia: Obraz akutní rejekce kryknzervvaných a chladem knzervvaných artálních allštěpů u ptkanů P. Mitáš, M. Špaček, J. Hrubý, L. Brlicvá, R. Špunda, T. Klika, J. Lindner: alltransplantace cévních štěpú ve VFN R. Nvtný, L. Brlicvá, M. Slavíkvá, J. Valešvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Hlubcký, D. Nikitinský, J. Lindner: Pstervá sekce - arterivenózní graft: retrspektivní analýza za bdbí 15 rků a fllw-up vyhdncení 940 pacientů P. Mitáš, R. Nvtný, M. Špaček, J. Hrubý, J. Valešvá, L. Brlicvá, J. Hlubcký, J. Lindner: Pstervá sekce - gmus tumr- atypická lkalizace na hrní knčetině u 22-letéh muže L. Brlicvá, R. Nvtný, J. Valešvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Hlubcký, J. Lindner: Pstervá sekce - reperfúze vaku aneuryzmatu cestu arteria lumbalis 26

27 J. Valešvá, R. Nvtný, L. Brlicvá, P. Mitáš, J. Hrubý, J. Lindner: Pstervá sekce - pstkatetrizační píštěl na arteria radialis u 69 - letéh pacienta J. Lindner, D. Ambrž, T. Prskavec, M. Nižňanský, P. Jansa: Plicní endarterektmie v kmbinaci s další srdeční perací R. Špunda, J. Hrubý, P. Měřička, M. Mlček, K. Splith, M. Schmelzle, F. Krenzien, J. Lindner, I. Matia, M. Špaček: Imunsuprese p transplantaci kryknzervvaných tepenných allštěpů v experimentu 8.3 Publikační činnst v rce 2014 MITÁŠ P., VEJRAŽKA M., HRUBÝ J., ŠPUNDA R., PECHA O., LINDNER J., ŠPAČEK M. Predictin f Cmpartment Syndrme Based n Analysis f Bichemical Parameters. Annals f Vascular Surgery, 2014, 28(1), ISSN IF = 1,029. JANÁK D., NOVOTNÝ R., SLAVÍKOVÁ M., GRUS T., Lindner J. Kmbinvaný management infekce hemdialyzačníh cévníh přístupu bakterilgickým agens Clstridium perfrigens. Rzhledy v chirurgii, 2014, 93, 6, str ISSN HAVRÁNEK Š., BĚLOHLÁVEK J., MLČEK M., HUPTYCH M., BOUČEK T., SVOBODA T., FICHTL J., HRACHOVINA M., LINHART A., KITTNAR O. Median frequencies f prlnged ventricular fibrillatin treated by V-A ECMO crrespnd t a return f spntaneus circulatin rate. The Internatinal jurnal f artificial rgans, 2014, 37, č. 1, str IF = 1,76. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit I. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 1, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit II. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 2, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit III. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 3, str. 11. ŠIMANOVSKÁ B., NIŽŇANSKÝ M. První pmc jednduše a prakticky aneb může se vám jednu hdit IV. díl. KŘIŽOVATKA, čtvrtletník VFN V PRAZE A 1. LF UK. 2014, č. 4, str. 11. KOTULÁK T., DRÁPALOVÁ J., LIPŠ M., LACINOVÁ Z., KRAMAR P., ŘÍHA H., NETUKA I., MALÝ J., BLÁHA J., LINDNER J., SVAČINA S., MRÁZ M., HALUZÍK M. Cardiac surgery increases serum cncentratins f adipcyte fatty acid-binding prtein and its mrna expressin in circulating mncytes but nt in adipse tissue. Physilgical Research, 2014, 63, 1, IF = 1,487. ROHN V., ŠPAČEK M., ŠACHL R., VÍTKOVÁ I. Early pericardial valve deteriratin as a result f adhesins with native mitral valve. Annals f Thracic Surgery, 2014, 98, 1, IF = 3,

28 LINDNER J., ŠPAČEK M., MITÁŠ P., VALENTA J.: Cévní chirurgie (Kapitla v knize, strana ). In: Speciální chirurgie. Galén, stran. 3. dpl. a přeprac. vyd. ISBN: DRAPALOVA J., KOPECKY P., BARTLOVA M., LACINOVA Z., NOVAK D., MARUNA P., LIPS M., MRAZ M., LINDNER J., HALUZIK M.: The influence f deep hypthermia n inflammatry status, tissue hypxia and endcrine functin f adipse tissue during cardiac surgery. CRYOBIOLOGY, 2014, 68, 2, IF = 1,643. RUBES D., KLEIN A. A., LIPS M., RULISEK J., KOPECKY P., BLAHA J., MLEJNSKY F., LINDNER J., DOHNALOVA A., KUNSTYR J. The effect f adjusting tracheal tube cuff pressure during deep hypthermic circulatry arrest A randmised trial. Eurpean Jurnal f Anaesthesilgy, 2014, 31, 9, IF = 3,011. MRAZ M., KOPECKY P., LIPS M., NOVAK D., LINDNER J., SVACINA S., BLAHA J., HALUZIK M., Glycemic variability des nt predict pstperative utcmes in elective cardiac surgery patiens n tight glucse cntrl. Diabetes Technlgy & Therapeutics, 2014, 16, 1, A6-A6, IF = 2,293. BELOHLAVEK J., SKALICKA H., BOUCEK T., KOVARNIK T., FICHTL J., SMID O., HUPTYCH M., LINHART A., Feasibility f cerebral bld flw and xygenatin mnitring by cntinuus transcranial Dppler cmbined with cerebral ximetry in a patient with refractry cardiac arrest treated by extracrpreal life supprt. Perfusin Nv; 29(6): POKORNY M., CERVENKA L, NETUKA I., PIRK J., KONARIK M., MALY J. Ventricular assist device in heart failure: hw t supprt the heart but prevent atrphy? Physil Res. 2014;63(2): IF = 1,487. GRUS T., ROHN V., BRLICOVÁ L., LINDNER J., LAMBERT L., DANEŠ J., GRUSOVÁ G. Gastrintestinal Cmplicatins after Cardiac Surgery: Eight Years Experience in a Single Center. Acta Chir Belg, 2014, 114, IF = 0,440 HLUBOCKÁ Z., JIRÁTOVÁ K., DOSTÁLOVÁ G., HLUBOCKÝ J., PRAVEČKOVÁ A., DOHNALOVÁ A., LINHART A., PALEČEK T. Lng-term utcme and prsthesis-related cmplicatins after valve replacement. Experimental and Clinical Cardilgy,20,1, KARETOVÁ D., MAREK J., KLIKA T. Lericheův syndrm. Kapitly z kardilgie pr praktické lékaře, 2014, 6, 2, ŠTÁDLER P. Akutní tepenné uzávěry (Kapitla v knize, strana ). In: Intenzivní medicína Praha, Grada, stran, 3. vyd. ISBN Klektivní mngrafie. JANATOVÁ T., PODZIMEK Š., MYŠÁK J., SABOVÁ L., PRSKAVEC T., BROUKAL Z., DUŠKOVÁ J. The applicatin f pyrsequencing in peripathgen determinatin in artic valves and in sulcular fluid. In: Abstract bk s

29 JANSA P., AMBROŽ D., LINDNER J. Minulst a sučasnst prblematiky plicní cirkulace ve Všebecné fakultní nemcnici v Praze. Vnitřní lékařství, 2014, 60(12), ISSN X. MALÝ J., SZARSZOI O., NETUKA I., DORAZILOVA Z., PIRK J. Fungal Infectins Assciated with Lng- Term Mechanical Circulatry Supprt-Diagnsis and Management. Jurnal f Cardiac Surgery, 2014, 29(1), ISSN IF = 0,888 (2013) BESIK J., SZARSZOI O., BARTONOVA A., NETUKA I., MALY J., URBAN M., JAKABCIN J., PIRK J. Intracardiac Ectpic Thyrid (Struma Crdis).Jurnal f Cardiac Surgery, 2014, 29(2), ISSN IF = 0,888 (2013) NETUKA I., MALY J., SZARSZOI O., KAUTZNEROVA D., URBAN M., PIRK J. Nvel Treatment f an Infiltrating Cardiac Fibrsarcma. Texas Heart Institute Jurnal, 2014, 41(2), ISSN IF = 0,63 (2013) MALÝ J., DORAZILOVÁ Z., KUBÁNEK M., NETUKA I., POKORNÝ M., BEŠÍK J., BURKERT J., SZÁRSOI O. Úspěšná léčba fulminantní mykarditidy biventrikulární mechanicku pdpru běhu: výsledky dvuletéh sledvání. Cr et Vasa, 2014,56(5), ISSN LINDNER J., HLUBOCKÝ J., GRUS T., ČERNÝ J.: Kardichirurgie (Kapitla v knize, strana ). In: Speciální chirurgie. Galén, stran. 3. dpl. a přeprac. vyd. ISBN: SPUNDA R., VALEK M., SALMAY M., PRSKAVEC T., PECHA O., LINDNER J., SPACEK M. Differential impact n acute kidney injury incidence between n and ff pump crnary artery bypass grafting in ctgenarians. Bimed Pap Med Fac Univ Palacky Olmuc Czech Repub May 30. IF =

30 8.4 Významná cenění v rce 2014 MUDr. Hrubý Jan 1. míst za nejlepší přednášku Obraz akutní rejekce kryknzervvaných a chladem knzervvaných artálních allštěpů u ptkanů na VI. sjezdu ČSKVCH 2014 v bru Kardichirurgie pr autry d 35 let. MUDr. Špunda Rudlf Cenu za nejlepší publikaci Differential impact n acute kidney injury incidence between n and ff pump crnary artery bypass grafting in ctgenarians d výbru České splečnsti kardivaskulární chirurgie. 8.5 Výuka na II. chirurgické klinice v rce 2014 Klinika realizuje výuku studentů 1. lékařské fakulty UK, a t výuku studentů 4. a 6. Rčníků pregraduálníh studia. Vedle th na klinice prbíhá výuka studentů bimedicínskéh inženýrství Strjní fakulty ČVUT a FBMI, výuka pstgraduálních studentů a stáže lékařů i dalších zdravtnických pracvníků v rámci celživtníh vzdělávání. Výuka prbíhá v českém a anglickém jazyce a má následující strukturu: Vybrané kapitly z kardivaskulární chirurgie Výuka pregraduálních studentů v rámci magisterskéh studia prgramu Všebecné lékařství 1 Vyšetřvací metdy v cévní chirurgii 2 Ischemická chrba mzku 3 ICHHK 4 Aneurysma břišní arty, viscerální ischemie 5 Žilní nemcnění DK, trmbemblická chrba 6 Kritická knčetinvá ischemie, akutní stavy 7 A-V píštěle, cévní přístupy pr hemdialýzu 8 Tx srdce, Pdpůrné systémy 9 Hybridní výkny, rbt 10 Vlné téma, zápčet 11 Vyšetřvací metdy 12 Mimtělní běh 13 Klemperační péče 14 Plicní hypertenze 15 Vrzené srdeční vady 16 ICHS, Akutní stavy v kardichirurgii 17 Výkny na hrudní artě 18 Pranění srdce, nádry, perikard 19 Pperační sledvání, kmplikace 20 Srdeční chlpně 30

31 Cardivascular surgery: Selected Tpics Výuka pregraduálních studentů v rámci magisterskéh studia prgramu Všebecné lékařství 1 Intrductin. 2 Histry f cardiac surgery, clinical examinatin. 3 Cardiac valves surgery 4 Crnary artery disease 5 Extracrpreal circulatin, Heart supprt 6 Cngenital Cardiac Defects 7 Pulmnary emblism and hypertensin 8 Thrmbemblic disease 9 Investigatin in vascular surgery 10 Cerebrvascular disease 11 Peripheral artery cclusive disease 12 Hybrid prcedures, rbtic surgery 13 Diseases f venus system 14 A/V fistulas 15 Aneurysm f abdminal arta. Mesenteric ischemia Pstgraduální semináře Kmplexníh Kardivaskulárníh Centra VFN Výuka pstgraduálních studentů ve splupráci s II. interní kliniku VFN v rámci dktrských studijních prgramů na 1. LF UK. Chirurgický kružek Zájmvá vzdělávací akce pr pregraduální studenty nad rámec standardní výuky prgramu Všebecnéh lékařství. Tent rk kružek navštěvval 12 pregraduálních studentů pd vedením mentrů MUDr. Nižnanskéh a MUDr. Nvtnéh, a t i v anglickém jazyce. Vzdělávací akce pr studenty Strjní fakulty a FBMI v rámci splupráce mezi 1. LF a ČVUT Realizace vzdělávacích akcí pr pregraduální a pstgraduální studenty Fakulty strjní, FBMI a ČVUT s cílem předávání dbré praxe mezi pracvišti v rámci prjektu CRP V LS 2013/2014 a ZS 2014/2015 byl na II. chirurgické klinice kardivaskulární chirurgie 1. LF a VFN realizván celkem 3 exkurze a 6 seminářů pr studenty ČVUT. Cílem vzdělávacích akcí byl předat studentům teretické a praktické znalsti a dvednsti v blasti kardichirurgie, technik mimtělníh běhu, hlazení a hřívání pacientů při kardichirurgických výknech a na základě vzájemné splupráce v buducnu také invvat dané studijní prgramy. Prf. MUDr. Karel Teršíp, CSc., DrSc., dc. Jan Tšvský, prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. a další se účastní státních závěrečných zkušek jak předsedvé kmisí, statní pedaggičtí pracvníci kliniky jak členvé kmisí. Krmě výuky v medicínské blasti se klinika pdílí také 31

32 na výuce v blasti šetřvatelské, kdy ve splupráci se středními a vyššími dbrnými zdravtnickými šklami zajišťuje výuku a dbrné praxe studentů šetřvatelství. Kardivaskulární klinika se věnuje také vzdělávání svých zaměstnanců. Nejen lékaři, ale i statní pracvníci jsu vysíláni na předatestační stáže, kurzy a semináře, které mhu rzšířit a prhlubit jejich vzdělání a kvalifikaci. Některé vzdělávací akce jsu zajišťvány přím Všebecnu fakultní nemcnicí, která díky širkému spektru nabízených služeb vytváří širku základnu pr vzdělávání v mnha brech, a t lékařských, šetřvatelských, ale i v zcela nezdravtnických blastech. 8.6 Grantvá činnst kliniky d rku 2014 Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Úlha cytkinů v periperačním průběhu chirurgické léčby nemcných s plicní hypertenzí Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: MUDr. Petr Mitáš Název grantu: Predikce rzvje cmpartment syndrmu p reperfuzi ischemické knčetiny na základě bichemickéh mnitringu Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: MUDr. Mirslav Špaček, Ph.D. Název grantu: Význam 18-FDG PET/CT Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Vliv centrifugální pumpy na systémvu zánětlivu dpvěď a změny krevních elementů u mimtělníh běhu s hlubku hyptermií Typ prjektu: IGA Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Dc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc. Název grantu: Optimalizace fysikálních charakteristik cévních náhrad pr nízké průtky Typ prjektu: IGA Obdbí řešení:

33 Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: CRP 2013 Obdbí řešení: 2013 Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: IRP 2013 Obdbí řešení: 2013 Dc. MUDr. Jiří Kfránek, CSc., Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Virtuální pacient - mdely a simulátry pr výuku medicíny a bimedicínskéh inženýrství Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Rzvj a infrastruktura v rámci Institucinálníh rzvjvéh plánu MŠMT 2013 Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Imunsuprese kryprezervvaných artálnich štěpů v experimentu Typ prjektu: SVV Obdbí řešení: 2013 Hlavní řešitel: Název grantu: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc., Prf. Dr. Hans-Jachim Schäfers Influence f medical pretreatment f pulmnary hypertensin prir t pulmnary endarterectmy Typ prjektu: Partnerský prgram mezi 1. lékařsku fakultu UK a Universitätsklinikum des Saarlandes Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Název grantu: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc., Prf. Dr. Hans-Jachim Schäfers Incidence and patterns f artic dilatatin in the presence f bicuspid artic valve Typ prjektu: Partnerský prgram mezi 1. lékařsku fakultu UK a Universitätsklinikum des Saarlandes Obdbí řešení: Hlavní řešitel: Název grantu: Typ prjektu: CRP 2013 Obdbí řešení: 2014 Dc. MUDr. Jiří Kfránek, CSc., Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Navazující prjekt: Virtuální pacient - mdely a simulátry pr výuku medicíny a bimedicínskéh inženýrství Hlavní řešitel: Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Název grantu: Navazující prjekt: Imunsuprese kryprezervvaných artálnich štěpů v experimentu Typ prjektu: SVV Obdbí řešení:

34 9 Významné akce pracviště v rce 2014 Sympsium PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY Typ akce: Akreditvaná akce s mezinárdní účastí přádaná ve splupráci s Výbrem dbré vůle Olgy Havlvé Míst: Psluchárna II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF Datum: Wrkshp Kardivaskulární tkáně: transplantace v experimentu a praxi Typ akce: Odbrný wrkshp s aktivní účastí studentů zapjených d prjektu Specifickéh vyskšklskéh výzkumu UK (SVV 2014) Míst: Eiseltva síň, II.interní klinika VFN a 1.LF UK Datum: Závěrem Výrční zpráva 2014 byla zhtvena na základě výsledků II. chirurgické kliniky kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK ve splupráci zaměstnanců kliniky. Dufáme, že se nám pdařil přiblížit činnst a zaměření kliniky, její rganizační strukturu a dsažené výsledky v minulém rce, a t nejen pr dbrníky, ale také pr laicku veřejnst. 34

35 Seznam zkratek AV ČR Akademie věd ČR CABG Crnary Artery Bypass Graft - Revaskularizace mykardu v mimtělním běhu CKTCH Centrum kardivaskulární a transplantační chirurgie CT Pčítačvá tmgrafie - zařízení, využívající rentgenva záření k vytvření brazů lidskéh těla CTEPH Chrnická trmbemblická plicní hypertenze ECHO Echkardigrafie ultrazvukvé vyšetření srdce ECMO Mimtělní membránvá xygenace metda ke kntrlvané výměně plynů mim rganizmus, pkud tut funkci nemhu vyknávat plíce. GAČR Grantvá agentura České republiky IF Impact factr - významný ukazatel prestižnsti publikace, ukazatel četnsti, s jaku se citval průměrný článek v určitém časpise za pslední dva rky. IKEM Institut klinické a experimentální medicíny ICHS Ischemická chrba srdeční - ischemie mykardu ČVUT České vyské učení technické JIAP Jedntka intensivní angilgické péče JIP Jedntka intenzivní péče KARIM Klinika anestezilgie, resuscitace a intenzivní medicíny LF Lékařská fakulta MIDCABG Minimally invasive direct crnary artery vypase - standardní metda přímé revaskularizace mykardu MO Mimtělní běh NIRS Near infrared spectrphtmetry - blízká infračervená spektrskpie analytická, nedestruktivní a rychlá technika, která využívá zdrj emitující záření známé vlnvé délky a která umžňuje získat kmpletní braz rganickéh slžení analyzvané látky. OPCABG Off pump crnary artery bypas - perace bez využití mimtělníh běhu PZP Pmcný zdravtnický persnál PEA Endarterektmie plicnice ptenciálně kurativní metdu pr pacienty s CTEPH, především při pstižení centrálních větví plicnice. TOS Úžinvý syndrm - tracic utlet syndrmu UK Univerzita Karlva VFN Všebecná fakultní nemcnice 35

36 Kntakty II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie Všebecná fakultní nemcnice v Praze a 1. lékařská fakulta UK U Nemcnice 2, Praha 2, Internetvé stránky kliniky Internetvé stránky VFN Internetvé stránky 1. LF UK Pracviště Telefn Sekretariát Přednsta kliniky Prf. MUDr. Jarslav Lindner, CSc. Primář kliniky MUDr. Rudlf Špunda Vrchní sestra kliniky Mgr. Alena Chmaitillivá Zástup vrchní sestry kliniky Jana Průchvá Odbrný eknm kliniky Ing. Mgr. Kateřina Murtingervá Ambulance I. lůžkvé ddělení kardichirurgické II. lůžkvé ddělení cévní Operační sály

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Výroční zpráva. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie. 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Výroční zpráva. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie. 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výrční zpráva 2009 II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Všebecné fakultní nemcnice v Praze Praha 2010 Úvdní slv přednsty kliniky Vážené dámy a pánvé, pdbně jak v minulých

Více

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová Případvé studie využití HTA v diplmvých pracích FBMI Ing. Vernika Burianvá Nákladvá efektivita extrakrprální kardipulmnální resuscitace Řešitel: Veducí práce: Odbrný knzultant: Ing. et Mgr. Klára Buriškvá

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Fakulta vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany dc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Obsah 1. Představení hlavních směrů vývje výzkumu Fakulty vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany 2. Úlha Fakulty vjenskéh zdravtnictví

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Strana: 1/1 Čísl: 27 2013 z jednání Akademickéh senátu LF OU PŘÍTOMNI: Kmra akademických pracvníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Pvvá, Ph.D., dc. PhDr. Yvetta Vrublvá, Ph.D. Kmra studentů: Klára

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výroční zpráva 2013 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Výroční zpráva 2013 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK Výroční zpráva 2013 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK V Praze 2014 Vážené dámy a pánové, Jako každý rok jsme připravili Výroční

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology Nemcnice Pdlesí a.s. má d 24.1.2007 statut akreditvanéh zařízení k uskutečňvání vzdělávacíh prgramu v bru kardilgie a kardichirurgie (d 6.12.2006), pdle paragrafu 17, dstavce 4, zákna č. 95/2004 Sb., O

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY ROZDĚLENÍ FIRMY. INTERNATIONAL LIKO-Style INTERIORS ENERGY. LIKOfon. Chytrá izolace Živé stavby Živá fasáda.

LIKOform SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY ROZDĚLENÍ FIRMY. INTERNATIONAL LIKO-Style INTERIORS ENERGY. LIKOfon. Chytrá izolace Živé stavby Živá fasáda. RZĚLENÍ FIRMY INTERNATINAL LIK-Style ENERGY Chytrá izlace Živé stavby Živá fasáda PRUCTIN Supprt Welding in Austerlitz INTERIRS LIKfn LIKfrm LIK-Space inlik LIK-Glass VACUWALL SMART-i-WALL ENERGY ivize

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Prof. MUDr. V. Mihál, CSc, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. B. Ludíková, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Prof. MUDr. V. Mihál, CSc, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. B. Ludíková, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Virtuální dětská klinika a systém virtuálních kazuistik PedKaz Prf. MUDr. V. Mihál, CSc, Dětská klinika LF UP a FN Olmuc MUDr. B. Ludíkvá, Dětská klinika LF UP a FN Olmuc Mgr. J. Ptmkvá, Ph.D., Knihvna

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

V Praze 05. 06. 2014 Č.j. 12-5/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 05. 06. 2014 Č.j. 12-5/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 05. 06. 2014 Č.j. 12-5/2014-UK3LF pčet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlvy v Praze dne 5. června 2014 ve 14 hdin na 3. LF UK Přítmní: Prf. MUDr. Michal

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více