Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proton Journal. Souhrn indikací k protonové radioterapii 04/2015. pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. Vážené kolegyně a kolegové,"

Transkript

1 Souhrn indikací k protonové radioterapii Vážené kolegyně a kolegové, odborná veřejnost je rozdělena do dvou táborů - první z nich není protonové radioterapii příliš nakloněn a doporučuje raritní diagnosy, omezené na oční melanom a chordomy baze lební. V této skupině, při vší úctě, jsou lidé bez přímé zkušenosti s protonovou terapií, její přínosy hodnotí jen na základě teoretických znalostí, někteří jsou možná přehnaně opatrní a jiní prostě upřednostňují metodu, které se oni sami věnují. Druhý se rekrutuje z řad radiačních onkologů pracujících s částicovou terapií a tito propagují částicovou radioterapii u velmi širokého spektra diagnos, od karcinomu prostaty po mozkové nádory. V PTC patříme samozřejmě do druhého táboru a po 2 letém provozu jsme zcela přesvědčeni, že protonová terapie potvrdila svoje přednosti a zároveň víme i o omezeních a kontraindikacích. Seznam indikací PTC vznikl na základě indikací léčených po mnoho let v zahraničních centrech - zejména MD Anderson, University of Philladelphia, University of Florida či MGH Boston. Tato centra mají dlouholeté zkušenosti s protonovou terapií a každé z nich také disponuje špičkovou technologií pro provádění radioterapie fotonové. Seznam indikací byl rovněž vypracován odbornou radou PTC. V neposlední řadě je třeba uvést, že tento seznam byl revidován na základě vývoje v posledních letech a vlastních zkušeností - některé. diagnosy byly vyřazeny (například karcinom laryngu nebo kořene jazyka), jiné byly zařazeny (karcinom anu). Většina z uvedených onemocnění patří mezi diagnosy, pro něž je typická vysoká míra kurability a snaha o redukci velmi pozdních nežádoucích účinků radioterapie - například meningeomy, nádory nosohltanu, maligní lymfomy či nádory dětského věku. Patří sem též karcinom prostaty. U této skupiny považujeme protony za první, nikoliv poslední volbu. Menší skupinu tvoří diagnosy, u kterých je fotonová radioterapie buď málo účinná (karcinom pankreatu), nebo značně toxická (nádory vedlejších dutin nosních, karcinom jícnu). Ani u této skupiny nejsou protony poslední volbou, spíše jistou šancí na zvýšení pravděpodobnosti lokální kontroly nemoci za zachování přiměřené kvality života. Odborná spolupráce s KOC probíhá a není zásadním problémem. Tím je otázka odpovědnosti za úhradu ta byla přenesena ze strany zdravotní pojišťovny (která tuto odpovědnost má) na lékaře KOC (kteří za úhradu léčby odpovědni nejsou). Pojišťovně se podařilo nahradit funkci revizního lékaře zaměstnance pojišťovny lékaři KOC vykonávajícími tuto funkci zdarma. Věřím, že uvedený seznam pomůže k orientaci v problematice a přispěje k nalezení správného místa protonové radioterapie ve spektru moderních nástrojů onkologické terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Zdravotní ředitel a hlavní lékař PTC Místopředseda SROBF

2 Protonovou léčbu lze doporučit pro většinu nádorových onemocnění, pro které je vhodná léčba ozařováním. Jedná se zejména o nádory mozku, nádory ležící v oblasti páteře, nádory v oblasti baze lební, nádory prostaty, nádory hlavy a krku či lymfomy které se nacházejí v blízkosti životně důležitých struktur citlivých k ozáření. Protonová terapie má oproti běžné radioterapii nesporné fyzikální výhody, které se projevují v klinické praxi. Cíleně lze ozářit nádorové ložisko a šetřit zdravé tkáně v jeho okolí. Je zcela jisté, že indikace pro léčbu protony se budou stále rozšiřovat. 1) Nádory CNS a) Pituitární adenomy I) Frakcionovaná protonová terapie - nádory se vzdáleností méně než 5mm k optické dráze, makroadenomů (velikost nad 1cm s extrasellární infiltrací) Protonová terapie je obecně indikována mladších pacientů, u kterých je předpoklad vzniku late efektů po konvenční radioterapii b) Meningeomy I) Primární radioterapie: Meningeom inoperabilní z důvodu lokalizace: eloquentní oblast, baze lební II) Pooperační radioterapie: subtotální resekce nebo G3 c) Gliomy s nízkou malignitou I) Astrocytomy a oligodendrogliomy nízkého stupně malignity (dle prognostických faktorů splňující indikaci k radioterapii) - Pilocystický astrocytom (juvenilní pilocystický astrocytom) (G1 dle WHO klasifikace) individuální indikace při neradikální resekci. II) Nepilocystické gliomy astrocytom, oligodendrogliom, oligoastrocytom - inoperabilní tumor při vel. > 6cm, přetlaku stř. čáry (mass-efect) (farmakorezistentní epilepsie není primární indikací radioterapie pouze velmi individuálně na přímé doporučení epileptologa) - při časné recidivě MR radikálně odstraněného low-grade gliomu (především gemistocytární astrocytom) - při inkompletní resekci d) Chordom, chondrosarkom I) Postoperační radioterapie je indikovaná z důvodu časté lokální recidivy po operaci i v případě kompletní resekce u všech typů II) Primární radioterapie v případě inoperabilního nálezu U jiných nádorů CNS je možné indikaci protonové radioterapie zvážit individuálně, zejména při nevyhovujících parametrech ozařovacích plánů pro fotonovou radioterapii.

3 2) Nádory hlavy a krku Indikace: a) Nádory vedlejších dutin nosních (primární nebo pooperační radioterapie) b) Nádory slinných žláz (primární nebo pooperační radioterapie) c) Nádory spodiny lební (chordom, chondrosarkom viz indikace CNS) d) Nasopharyngeální karcinom e) Ca tonsily (zejména postop., HPV16+, mladý nemocný) diskutabilní indikace U jiných nádorů v oblasti hlavy a krku je možné indikaci protonové radioterapie zvážit individuálně, zejména při nevyhovujících parametrech ozařovacích plánů pro fotonovou radioterapii. 3) Nádory GIT a) Adenokarcinom slinivky břišní - chemoradioterapie v případě lokálně pokročilého, inoperabilního, nemetastazujícího onemocnění (po aplikaci systémové chemoterapie, během níž nedošlo k vzniku metastas; ECOG 0-1; adekvátní nutriční příjem; nepřítomnost ikteru/zajištění žlučových cest) b) Primární inoperabilní hepatocelulární karcinom c) Karcinom anu d) Karcinom gastroezofageální junkce - Nemocný schopen resekce, T2-T4a, N0-2 (3), M0 předoperační chemoradioterapie. 4) Nádory dětského věku a) Meduloblastom: postoperační RT kraniospinální osa +boost na oblast zadní jámy b) Kraniopharyngeom: postoperační radioterapie je indikovaná v případě subtotální resekce, recidivy procesu s KI radikální chirurgické resekci. c) Gliomy s nízkým stupněm malignity: inoperabilní astrocytomy a oligodendrogliomy; radikální radioterapie. v případě nemožnosti provést radikální resekci; postoperační radioterapie při R1 nebo R2 resekci d) Ependymom: st. IV jsou léčeny dle protokolu PNET s ozářením kraniospinální osy e) Sarkomy měkkých tkání - Rhabdomyosarkom (RMS), nediferencované sarkomy - synovialosarkom, maligní nádory z nervových pochev a fibrosarkomy, maligní fibrózní histiocytom - postoperační radioterapie v případě R1 resekce, v případě nepříznivé histologie u RMS embryonálního původu i v případě R0 resekce a inopereabilních RMS orbity f) Ewingův sarkom - v neoadjuvantním záměru v případě progrese během neoadjuvantní chemoterapie za účelem zmenšení nádoru pro účely operability - postoperační indikace při neradikálním chirurg. výkonu - R1 resekci, při průkazu vyšší mitotické aktivity v histopatologickém nálezu po neoadjuvantní léčbě (více než 10% vitálních nádorových buněk). RT za 6-8 týdnů po operaci. - samostatná radioterapie v případě inoperabilního nádoru nebo v případě neakceptovatelné mutilace po chirurgickém výkonu. Indikace pro radioterapii v dětském věku vycházejí z protokolů pro léčbu nádorů dětského věku a indikaci určuje dětský onkolog (ve spolupráci s radiačním onkologem PTC)

4 5) Maligní lymfomy Protonová terapie může být indikována u Hodgkinova lymfomu a Non-Hodgkinských lymfomů. Vhodnou indikací jsou tumory postihující mediastinum nebo retroperitoneum, u kterých vede konvenční radioterapie k aplikaci nepřijatelně vysokých dávek na kritické orgány nebo kde vzhledem k věku nemocných existuje reální riziko indukce pozdních a velmi pozdních nežádoucích účinků radioterapie. a) lymfomy s reziduálním postižením mediastina a podbrániční oblasti, pokud pacient není ve studii GHSG HD18: jedná se především o pacienty s Hodgkinovým lymfomem st.iii.-iv se suboptimální léčebnou odpovědí na CHT (PET pozitivní reziduum), popř. PET negativním reziduem nad 2.5 cm (fakultativní indikace) b) HL anatomicky lokalizovaný v blízkosti struktur s limitující toxicitou případně lymfomy, kde není možné konvenční RT splnit limity na rizikové struktury (např. ORL oblast, blízkost ovarií u žen ve fertilním věku, reiradiace v již ozářené oblasti pro lymfom či jinou diagnozu, rozsáhlejší ozáření nadbrániční oblasti s nemožností splnění limitu pro plicní tkáň atd) c) refrakterní či relabující HL se suboptimální léčebnou odpovědí na salvage CHT a lokalizovaným reziduem (např. PET pozitivní reziduum před či po autologní transplantaci-asct) 6) Urologické malignity Karcinom prostaty - Radikální terapie Lokalizovaný nebo lokálně pokročilý karcinom prostaty. - Salvage radioterapie po RAPE PSA relaps po RAPE, prokázaná lokální recidiva po RAPE 7) Retroperitoneální. a abdominální sarkomy (mimogist) a) postoperační radioterapie při R1,R2 resekci nebo u high grade sarkomů po R0 resekci b) radikální radioterapie při inoperabilním nálezu 8) Nádory plic V přípravě duben 2015, indikace bude upřesněna

5 Tyto indikace protonové terapie byly schválené odbornou radou PTC dne a byly vzaty na vědomí bez připomínek výborem Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) dne Předseda odborné rady: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Přednosta Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK a Ústavu radiační onkologie FNB 1.LF UK v Praze, MUDr. Jiří Kubeš Ph.D. Hlavní lékař protonové terapie PTC. Členové: Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. FCMA za obor neurochirurgie Přednosta Neurochirurgické kliniky 1.LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA za obor ORL Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. za ČVUT Vedoucí katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT MUDr. Pavel Diblík za obor oční lékařství Primář Oční kliniky VFN a 1. LF UK Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrCs. za obor urologie Přednosta Urologické kliniky VFN, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie IPVZ Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. za obor chirurgie Přednosta I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Prof.. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. FCMA za obor orofaciální chirurgie Přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha Prof. MUDr. Miroslav Ryska, DrSc. za obor chirurgie Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha MUDr. Vratislav Šmelhaus, CSc. za obor dětská onkologie (2.LF) Primář pro onkologii, Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D. za obor gastroenterologie Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha, Přednosta Interní kliniky 1.LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. FCMA za obor klinická biochemie Přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Marie Ivanovská Zhoubné nádory CNS a jejich terapie Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Yvona Klementová Olomouc

Více

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc.

Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby. PROTON news 10/14. Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková. Protonová léčba lymfomů. www.ptc. Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby PROTON 10/14 Rozhovor: MUDr. Kateřina Dědečková Protonová léčba lymfomů www.ptc.cz NOVINKY Z PTC MALÝ ASHYA KING UKONČIL LÉČBU Za nepřetržitého zájmu českých

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 29 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Schválili:

Více

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ

Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami. SBORNÍK ABSTRAKTŮ Kurz v diagnostice CNS hybridními zobrazovacími metodami SBORNÍK ABSTRAKTŮ Termín akce: 2. 6. 2012 9.00 16.00 Místo konání: Kongresové centrum Hotel ILF Praha Subkatedra nukleární medicíny IPVZ Klinická

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Nádory hlavy a krku Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153 Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2012 a 2013 Ozdravné pobyty v roce 2012 a 2013 Novinky z diagnostiky a léčby 2012 - DMS pro ARCUS Foto z

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií

Onkologické centrum s hadronovou radioterapií Onkologické centrum s hadronovou radioterapií (úvodní studie) M. Lokajíček, P. Kundrát, J. Sedlák Fyzikální ústav Akademie věd ČR K. Prokeš, H. Honová, L. Judas, B. Konopásek, P. Mareš, L. Petruželka Onkologická

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní obor: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jana Drábková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 Využití moderních radiodiagnostických metod v onkochirurgii

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU

RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA RADIOTERAPIE KRANIOSPINÁLNÍ OSY U MEDULOBLASTOMU Bakalářská práce v oboru Radiologický asistent Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Jana Zitterbartová Autor: Kateřina

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture sborník přednášek bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture 7. dubna 2011, Kampus Masarykovy univerzity Brno Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, Postgraduální kurz: Karcinom

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více