Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DODATEK K PŘÍLOZE C Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Číslo jednací: 390/3/2010 Platnost: od

2 Obsah Úvod Změna identifikačních údajů školy Charakteristika ŠVP Podmínky a organizace předškolního vzdělávání Věcné podmínky materiální Životospráva Psychosociální podmínky Organizace vzdělávání Evaluace Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Podzim: Zima Jaro Léto Aktivity školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 Úvod Tento dodatek aktualizuje identifikační údaje školy. Dále konkretizuje a doplňuje školní vzdělávací program naší školy určený pro předškolní vzdělávání dětí ( ŠVP PV ) ve zdravotnickém zařízení. V některých kapitolách jsme jeho obsah obohatili o nové poznatky vyplývající ze zkušeností práce v mateřské škole a přizpůsobili jej změnám prostředí, ve kterém se MŠ nyní nachází. Tento dodatek byl projednán na školské radě dne Změna identifikačních údajů školy a) Změna adresy webových stránek školy : b) Změna umístění pracoviště při zdravotnickém zařízení: od probíhá výuka ve zdravotnickém zařízení v nově vybudované budově dětské kliniky v areálu nemocnice. 2. Charakteristika ŠVP ŠVP pro předškolní vzdělávání v mateřské škole při zdravotnickém zařízení byl vypracován tak, aby respektoval obtížnou a zatěžující životní situaci ve které se dítě nachází (je v psychické a duševní nepohodě, ocitlo se v neznámém prostředí, setkává se s neznámými lidmi, je odloučeno od své rodiny a kamarádů, má zdravotní problémy apod.). Realizací ŠVP PV se zaměřujeme na univerzální záměry předškolního vzdělávání. Těmi jsou: podpora tělesného rozvoje, systematický rozvoj řeči dítěte, poznávání a objevování nového a neznámého, přispívání k předávání kulturního dědictví, vedení dětí k sociální soudržnosti, rozvoji poznání sebe sama, vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí. Náš ŠVP PV je těmto skutečnostem přizpůsoben. Klade si za cíl uspokojit potřeby dětí, poskytnout jim všestrannou péči, pomáhat jim zvládat náročné životné situace a zpříjemnit jim pobyt ve zdravotnickém zařízení vhodnou nabídkou aktivit. Hlavními prostředky vedoucími k naplňování cílů předškolního vzdělávání jsou: Dostatek informačních zdrojů. Získané informace uplatňovat v praktickém životě. Motivující a podnětné prostředí. Motivace pochvalou a povzbuzením. Využívání netradičních forem a metod práce. Přátelská atmosféra, demokracie. Dodržování stanovených pravidel. Utváření kladného a citlivého vztahu k lidem. Rozvíjení schopnosti empatie. Ohleduplnost k slabším, k osobám s handicapem. Pomoc v nouzi. Poznávání a ochrana přírody. Vhodná organizace režimu dne. Relaxace. Osvojování základních praktických dovedností. Bezpečné, estetické a čisté prostředí a péče o něj. Dodržování hygienických a stravovacích návyků. Prevence násilí a šikany. Respektování individuálních zvláštností a potřeb. Rozvoj každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností je jedním z hlavních principů vzdělávání dětí v mateřské škole. ŠVP PV je zaměřen na oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, kulturní a environmentální. V těchto oblastech dítě rozvíjí své schopnosti, učí se porozumění, poznatkům i praktickým dovednostem, přebírá určité hodnoty a vytváří si postoje k sobě samému i ke svému okolí. Pro úspěšné předškolní vzdělávání jsme stanovili tyto výchovné a vzdělávací strategie: Vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce. Společně s dětmi stanovovat pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 Budovat dobrou úroveň a pověst školy prezentací její činnosti na veřejnosti. Úzce spolupracovat se zdravotnickým personálem. Spolupracovat s rodiči hospitalizovaných dětí a zapojovat je do aktivit mateřské školy. V zájmu rozšíření a zpestření nabídky aktivit spolupracovat se SZŠ a VOŠZ v Č. Budějovicích, ZSF JU v Č. Budějovicích, Policií ČR, humanitárním hnutím Stonožka Hnutí na vlastních nohou aj. 3. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 3.1. Věcné podmínky materiální Školní rok 2010/2011 v MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení v Českých Budějovicích začal v nově vybudované moderní budově dětské kliniky v areálu nemocnice, která byla slavnostně otevřena dne 17. května Před prázdninami jsme se do ní přestěhovali a od začali vykonávat svou pedagogickou činnost v nových prostorách. Odborné ordinace, čekárny a herny jsou barevně vymalovány a vyzdobeny postavičkami z dětských pohádek. Veselou výzdobu heren v prvním a druhém poschodí doplnily svými pracemi a výrobky také děti a žáci naší školy. Celá kompozice působí příjemně a přátelsky na děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Mateřská škola je umístěna na oddělení dětské kliniky v 1.poschodí - stanice pooperační péče, využívá její prostory i sociální vybavení. V případě ležících pacientů probíhá výuka po konzultaci s ošetřujícím lékařem na příslušném pokoji u lůžka.dále také podle potřeby a na žádost zákonných zástupců a zdravotnického personálu dochází paní učitelka za předškolními dětmi do 3. patra - stanice malých dětí, kde je pro práci s dětmi zařízen dětský koutek. Mateřská škola má na obou pracovištích dostatečně velké prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Pracoviště jsou vybavena odpovídajícím dětským nábytkem. Hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno požadavkům počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami, didaktickými materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a učební pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické předpisy Životospráva Stravování žáků mateřské školy je plně v kompetenci zdravotnického zařízení. Dětem je poskytována plnohodnotná strava, jejíž složení, na základě aktuálního stavu dítěte, určuje jejich ošetřující lékař. Stravování probíhá v jídelně na příslušném oddělení a pod dohledem zdravotních sester. Pedagogičtí pracovníci se plně přizpůsobují organizaci oddělení a spolupracují se zdravotním personálem. Dbají na pokyny lékařů a sester a přizpůsobují tomu veškerou činnost a rytmus své práce s dětmi. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy na oddělení apod. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 3.3. Psychosociální podmínky Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy pro dětské pacienty psychicky velice náročný. Skupina dětí v mateřské škole při zdravotnickém zařízení je velice proměnlivá, protože děti průběžně přicházejí a odcházejí. Spektrum působení na děti je velice úzké, je omezeno prostorovými i materiálními podmínkami a zdravotním stavem dětí. Náš učitelský kolektiv spolupracuje se zdravotnickým personálem. Společně vytváří pracovní tým, který pracuje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Všichni jeho členové respektují individuální potřeby dětí a snaží se v optimální míře zajistit jejich psychickou pohodu. Společně usilují o to, aby se děti cítily v prostředí mateřské školy dobře a bezpečně a byly spokojené. Pomáhají nově příchozím dětem v jejich adaptaci na nové prostředí. Pedagogičtí pracovníci školy podporují aktivní zapojení dětí do činností školy, vedou je k samostatnosti při hře. Naslouchají jim, učí je spolu vzájemně komunikovat, průběžně oceňují jejich výkony. Rozvíjejí a podporují jejich důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. Vhodnými prostředky pomáhají dětem porozumět a vyrovnat se s léčbou a pobytem v nemocnici. Vytváří příjemné a laskavé prostředí, akceptují nálady a emoce dětí související s odloučením od rodiny. Na základě individuálního přístupu získávají jejich důvěru a zájem spolupracovat.volí takovou formu zprostředkování informací o nemoci a léčbě, aby dítě nebylo zaskočeno a ohromeno nečekanou situací. Cílem je pomoci dítěti najít jeho vlastní síly, které mu pomohou problémy spojené s nemocí a léčbou zvládnout. Nezbytnou součástí naší práce v mateřské škole je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci; to poskytuje dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učí dítě vnímat spojitosti a napomáhá umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělávání. Snažíme se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Abychom probudili v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže Organizace vzdělávání Organizační zajištění chodu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je plně přizpůsobeno potřebám a možnostem hospitalizovaných dětí. Pedagogičtí pracovníci usilují o vytvoření optimálních výchovně vzdělávacích podmínek každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností. S dětmi pracuje 1 pedagogická pracovnice. Její případná nepřítomnost je oznámena vrchní či staniční sestře. Vzhledem k tomu, že je zakázáno přecházení pacientů z poschodí do poschodí, není reálné v těchto dnech zajistit výchovně vzdělávací proces. Do práce s dětmi se mohou zapojit též jejich rodiče. K dispozici jsou hračky, stolní hry, dětské knihy aj. Dětem, které jsou upoutané na lůžko, je věnována individuální péče u lůžka. Každý malý pacient se rád potěší se svojí oblíbenou hračkou, knížkou, talismanem nebo hrou, kterou si přinese z domova. Paní učitelka pracuje podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s dětmi ve věku od 3 let až do doby zahájení plnění povinné školní docházky. Protože na oddělení pooperační péče jsou hospitalizováni i žáci, kteří plní povinnou školní docházku,věnuje se pí učitelka také jim a pracuje s nimi podle ŠVP Kdo si hraje, nezlobí č.j.280/1/2008. Respektujeme některé zvláštnosti, které platí pro MŠ při zdravotnickém zařízení: ve skupině pracují vždy děti několika různých věkových skupin dětská skupina je velice proměnlivá (délka pobytu dítěte je nejčastěji 2 5 dnů) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 vzdělávání přizpůsobujeme léčbě, zdravotnímu stavu každého dítěte, jeho věku, individuálním potřebách a možnostem, aktuálnímu rozvojovému stavu a konkrétní životní a sociální situaci nabídka aktivit v mateřské škole je omezena prostorovými i materiálními podmínkami snažíme se, abychom dětem zajistili pestrou nabídku činností nezbytnou součástí naší práce v mateřské škole je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci ve skupině mohou být i děti mající další speciální vzdělávací potřeby (s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vady řeči, zraku apod.) individuálně přistupujeme ke každému dítěti, činnosti probíhají ve vymezeném prostoru pro činnost mateřské školy na jednotlivých poschodích, k ležícím pacientům dochází paní učitelka na pokoj k lůžku důležitá je spolupráce s rodiči, kteří se mohou zapojovat do činnosti školy vzdělávání dětí je podřízeno jeho zdravotnímu stavu, často zařazujeme relaxační chvilky paní učitelka většinou respektuje přání dítěte, které si z širší nabídky vybírá činnost, která ho zajímá škola respektuje denní režim zdrav.zařízení a chod školy se mu přizpůsobuje (vyšetření, vizity, jídelní režim, návštěvy žáků.atd) 4. Evaluace Názory na hodnocení činnosti školy získávají pedagogičtí pracovníci průběžnými pohovory s dětmi, jejich zákonnými zástupci a zdravotním personálem. Získané informace vyhodnocujeme a využíváme ke zkvalitnění své práce. 5. Vzdělávací oblasti 5.1. Dítě a jeho tělo a) pohybové,hudební a sportovní činnosti Děti velice rády poslouchají písničky (např. Dádu Patrasovou aj.), které doprovázejí pohybem a tancem. Velice často také děti hrají za pomoci paní učitelky loutkové divadlo, u kterého se učí nové písničky a říkanky. Větší pohybové aktivity zde nelze provádět. Velice oblíbené jsou návštěvy Zdravotních klaunů či návštěvy divadelních představení (např.divadlo Kašpárek či Divadélko Kos aj.). Rozpracováváme a do činností dětí v mateřské škole zavádíme prvky speciálně pedagogické metody Metoda dobrého startu (dále jen MDS ). MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 Metoda dobrého startu Očekávaný výstup Školní výstup Učivo dítě by mělo Dítě přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení by mělo Rozpracované učivo - rozvíjet hrubou a jemnou motoriku - zlepšit držení tužky - se učit relaxovat - rozvíjet sluchovou a zrakovou pozornost - rozvíjet schopnost porozumění obsahu slov - rytmizovat daná slova - rozvinout své vnímání, řeč a grafomotoriku - zlepšit sluchové a zrakové vnímání - cvičit soustředění, paměť a pozornost - zdokonalit rozumové schopnosti - učit se vzájemné spolupráci ve třídě - rozvinout slovní zásobu a vyjadřování - procvičovat prostorovou orientaci - pohybová cvičení-chůze, běh, stoj, předklony, pohyby hlavy a očí, paže, kroužení paží,dlaň a pěst, prsty, uvolňovací cviky - specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace - píseň - pohyb (cvičení pohybově akustická) - píseň - pohyb - grafický vzor (cvičení pohybově akusticko optické) - závěr - hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání, poznávání druhého - hra SEZNAM POUŽITÝCH PÍSNÍ Pec nám spadla / Šel tudy, měl dudy / Běží liška k Táboru / Prší, prší / Kalamajka / Pásla ovečky / Pásla husy pode dvorem / Náchodský zámeček / Okolo Třeboně / Až já pojedu přes ten les / Pod naším okýnkem / Kočka leze dírou / Travička zelená / Vlaštovičko, leť / Jedna, dvě, tři / Maličká su / Kačena divoká / Tancovala žížala / Pekla vdolky / Žežuličko, kde jsi byla / Holka modrooká / Koulelo se, koulelo / Červená, modrá fiala / Vyletěla holubička / Okolo Frýdku b) sebeobslužné činnosti a péče o tělo Pro děti zajišťujeme besedy s odborníky (např. poskytování 1.pomoci při drobném poranění, co víme o svém těle aj.), pořádáme soutěže (kreslení zdravého talíře plného dobrot, koláže, modelování ovoce a zeleniny aj.). Spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně pro naše děti organizuje besedy na téma dopravní výchovy a objasňuje dětem formou her a pohádek pravidla silničního provozu apod. Vzhledem k tomu, že pedagogičtí pracovníci školy nezajišťují stravování dětí, oblasti správného stolování se věnujeme pouze teoreticky v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Děti si povídají o tom, proč vlastně jíme a pijeme každý den, seznamují se s jednotlivými druhy potravin, učí se znát potravinovou pyramidu. Pracují na notebooku s programem Pyramida a Můj jídelníček (seznámení s druhy potravin, kolikrát denně můžeme který druh potravin jíst, sestavování zdravého jídelníčku..) atd. Důležitou kapitolou je dodržování pitného režimu- diskutujeme s dětmi o tom, jaké nápoje pijí a kolik toho za den vypijí. Mohou pracovat s dětskou kuchařkou, ve které se učí orientovat podle obrázků, na jednoduchých příkladech se seznamují s dodržováním pracovního postupu - příprava svačiny- mazání chleba, zeleninového salátu, příprava na Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 pečení bábovky V oblasti stolování se učí dodržovat základní hygienické návyky, seznamují se a učí se pojmenovávat předměty denní potřeby. c) výtvarné a pracovní činnosti Děti rády malují, pracují s hlínou, kterou pak paní.učitelka donese vypálit do keramické dílny v DDM. Velice oblíbenou činností je i práce s korálky. Děti pracují buď samostatně či ve skupině. Snažíme se o to, aby větší děti pomáhaly maličkým. Ze svých výrobků mají děti vždy velkou radost, často je darují někomu blízkému či jimi vyzdobí svou třídu. Svými výrobky prezentují také práci školy na výstavách např.v knihkupectví Beseda či na Dnech otevřených dveří Dítě a jeho psychika Četbou pohádek, poslechem příběhů a vyprávěním tak rozšiřujeme vyjadřování jazykem, který děti používají, snažíme se rozšiřovat jejich slovní zásobu, učíme je, že si i tím, co říkají, obohacují svůj emocionální život. Své pocity a řeč se také snažíme vyjádřit mimikou, hrajeme loutková divadla, pro rozvoj slovní zásoby máme vytvořené různé didaktické hry. Do výchovně vzdělávací činnosti paní učitelka také často zapojuje loutkové divadlo, kdy si loutky s dětmi povídají Vzhledem k tomu, že je zde většina dětí pouze krátkodobě, nelze provádět logopedické nápravy řeči, také zde chybí odborník na logopedii. Pouze formou her se snažíme upozorňovat na správné vyvozování hlásky a procvičovat ji. Paní učitelka vede děti k ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. Výrobou dárečků či výstavou obrázků reagují děti na významné dny v roce, pořádají společné besídky, soutěže aj. Formou vyprávění, četbou knih, encyklopedií a sledováním příběhů se dozvídají o životě dětí v různých zemích. Paní učitelce se daří vytvářet dostatek příležitostí k získání nových informací a poznatků. Učí děti vyjadřovat svůj názor a přiměřeně k věku i zhodnotit si svou činnost. Paní učitelka zadává úkoly, při kterých děti spolupracují a v činnostech jim podle potřeby pomáhá. Snaží se, aby každé dítě zažilo úspěch a mohlo si vybrat činnost dle svého zájmu, důsledně dbá na dodržování slušného chování. Děti si tak osvojují učivo zábavnou formou, postupně se učí komunikovat a zapojovat se do diskuse, pracovat ve skupině a respektovat druhého, při řešení problému požádat druhého o pomoc.. Děti se společně s paní učitelkou každoročně zapojují do hnutí Stonožka, ve kterém zhotovují drobné dárečky. Tyto pak reprezentují školu na prodejní výstavě a výtěžek je pak odeslán na konto stonožkového hnutí. Z části vydělaných peněz si škola nakupuje pomůcky na výtvarné a pracovní činnosti pro děti a žáky školy Dítě a ten druhý V této oblasti si děti neustále upevňují dodržování pravidel školního řádu, dbají na správný pozdrav, oslovení a poděkování. Velký důraz klade paní učitelka na kladný vztah mezi dětmi, vzájemnou úctu a toleranci, potlačování násilí, pomoc slabším kamarádům. Děti se účastní aktivit, které probíhají buď pravidelně či příležitostně. S životem a lidmi kolem nás se seznamují četbou příběhů a pohádek. Povídají si o roli svých maminek, o rodině, o svých nejbližších, o povolání rodičů. Společně oslavují svátky dětí. Hrají si na malíře, malují svého kamaráda apod. Společně oslavují významné dny v roce. Svými pracemi děti krásně vyzdobily oddělení. Pravidelně obměňují nástěnky a vystavují své výkresy, pořádají výtvarné soutěže. Velice oblíbené jsou u dětí jednoduché stolní hry (Pexesa, Člověče, nezlob se, Krteček jde do školy, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 Berušky, puzzle, stavebnice atd.). Při této činnosti se učí děti nepodvádět, učí se ovládat své chování, učí se vyhrávat i prohrávat a respektovat pravidla hry. Při besedách s policií, lékaři či hasiči se dozvídají mnoho nového o jejich povolání a zásadách správného chování Dítě a společnost V této oblasti upevňuje paní učitelka pozitivní vztah dětí k místu, kde žijeme. Pro zdravotnické zařízení platí, že si lze s dětmi o místě, kde žijí, pouze povídat, sledovat obrazové publikace či jiný obrazový materiál či kazety, DVD aj. Nelze provádět vycházky, exkurze apod. Většinou jsou i na oddělení děti z různých měst i krajů, předávají si informace a zajímavosti z míst svého bydliště. Vyprávíme si o památkách jednotlivých měst a krajů, návštěvu knihovny jsme nahradili besedou o knize. S životem a lidmi kolem nás se seznamují četbou příběhů a pohádek.spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně s dětmi beseduje na téma dopravní výchovy. Paní učitelka pak na besedu naváže didaktickými hrami s dopravní tematikou. Formou vyprávění,četbou knih,encyklopedií, sledováním příběhů se dozvídají o životě dětí v různých zemích. Učí se základy slušného chování nejen k sobě navzájem, ale i k dospělým lidem kolem sebe. Vhodnou motivací paní učitelka vštěpuje dětem pravidla slovní i mimoslovní komunikace Dítě a svět V každodenní výchovné práci dbá p.učitelka na správné pozdravení, oslovení, poděkování. Vede děti ke kladnému vztahu ke spolužákům, vzájemné úctě, toleranci, potlačování násilí. Učí děti pomáhat slabším kamarádům a starým lidem. P.učitelka vede děti k tomu, aby si uvědomovaly, že někteří lidé se odlišují - fyzické nebo psychické postižení, učí se toleranci a schopnosti pochopit druhé. Organizujeme besedy s Policií ČR výchova dětí k toleranci v praktickém životě, odmítání rasismu, boj proti šikaně. Povídáme si o zemích, které jsme navštívili, seznamujeme se s typickými jídly, způsobem života. Četbou, vyprávěním, pomocí didaktických her se děti dozvídají mnoho zajímavého o světě kolem nás. Své znalosti si pak mohou ověřit v různých soutěžích ( soutěž v poznávání zvířat, rostlin,obrázková lota a pexesa, výtvarné soutěže aj.).různými výtvarnými technikami vytváří plošné a prostorové práce s přírodní tematikou. V oblasti rozmanitosti přírody nelze s žáky zařazovat vycházky a sledování přírody v terénu, pouze sledují přírodu okny pokoje a učebny nebo se se změnami přírody seznamují pomocí naučných filmů na CD, prohlížením obrazových publikací či ve výjimečných případech donesením kousku živé přírody do učebny.vedeme děti k ochraně přírody, povídáme si o tom, jak se staráme o zvířata, o rostliny apod. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je koncepce ekologické výchovy, jejímž hlavním cílem je vést děti k pochopení nezbytnosti ochrany přírody a chápání člověka jako její součásti. Děti se společně s paní učitelkou každoročně zapojují do hnutí Stonožka. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 6. Integrované bloky Vzdělávací obsah ŠVP PV mateřské školy při zdravotnickém zařízení je rozdělen do tematických okruhů, které jsou zakomponovány do integrovaných bloků a dílčích podtémat. Integrované bloky nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech a vazbách. Vycházejí z přirozeného vývoje dítěte předškolního věku a z koncepce mateřské školy. Dítě tak nezískává izolované poznatky a dovednosti, zkušenosti jsou komplexnější, v logických souvislostech, pro dítě jsou snáze uchopitelné a prakticky využitelné. Tyto integrované bloky jsme zvolili na základě zkušeností, mnohaleté praxe pedagogických pracovníků. Paní učitelce slouží jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky.tyto integrované bloky jsou různě, nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním. S každým tématem může paní učitelka pracovat podle aktuální potřeby, zájmu a přání dětí Podzim: a) Svět kolem mne: moje rodina, moje jméno a adresa, zážitky z prázdnin, jak půjdu do školy až se uzdravím, bezpečnost na silnici, co se sklízí na naší zahrádce a v sadě, na které ovoce a zeleninu se těším, barvy kolem mne, barvy ročních období, dozrávání plodů, poznáváme základní chuti ovoce a zeleniny všemi smysly poznáváme barvy, tvoříme barvy, chceme barevnou nemocnici b) Já a můj domov: s čím si rád hraji doma a s čím v nemocnici, půjčujeme si hračky a jsme na sebe hodní těšíme se na rodiče, kde rodiče pracují, kde bydlím, jak pojedu domů z nemocnice (cesty bludiště, labyrinty) náš dům, prostory doma, jak se jmenují a k čemu slouží z pohádky do pohádky v pohádkovém světě, správné zacházení s knihou, láska ke knihám a literatuře chodíš rád do divadla?, co se Ti v divadle líbí?, divadlo v nemocnici, masky a dramatizace c) Hrajeme si celý den: co k čemu slouží a kdo to používá, předměty denní potřeby, hračky tvary, barvy, materiál co děláme celý den, časové pojmy, dny v týdnu, orientace v prostředí, prostorové představy knihy a jejich využití, které knihy mám doma, kterou jsem si přinesl do nemocnice, nejznámější pohádky, dramatizace pohádek a jejich hlavní postavy d) Barevný podzim: kdo létá a odlétá, koho vidím z nemocničního pokoje, pole, louky, lesy a plody pro lidi a zvířátka, co dělají, jak žijí zvířátka domácí, co dělají a jak žijí zvířátka ve volné přírodě i na podzim můžeme hrát hezké hry a pouštět draky, ale musíme se dobře oblékat, abychom nebyli nemocní, péče o své zdraví Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

11 6.2. Zima a) Zima a zimní radovánky: hrajeme si na sněhu a na ledu, když jsme zdraví, teplé oblečení, vlastnosti ledu a sněhu, zimní sporty, bezpečnost při hře i na cestě předměty denní potřeby, pojmenování a způsob použití, orientace v prostoru a na ploše, kdo hledá najde kdy co děláme, spojení časových představ s denními činnostmi, které děti pravidelně vykonávají, a to jak doma, tak i v nemocnici b) Čas sváteční, čas vánoční: zvyky, tradice, oslavy, besídky, dárky pro přátele a nejmilejší doma, kteří čekají až se uzdravím a vrátím se domů kdo na mne doma čeká, moje rodina, členové rodiny, co kdo doma dělá a jak si doma pomáháme, co doma vaříme o svátečních dnech základní suroviny pro přípravu jídla a pečení cukroví, poznáváme základní suroviny všemi smysly, štědrovečerní večeře, co mi doma chutná a co mi v nemocnici nechutná vánoční pamlsky pro zvířátka, jak obdaruji zvířátka a proč c) Věci kolem nás: hudba v nemocnici, hudební nástroje jak si budu hrát až se uzdravím, sportuji pro své zdraví, posiluji svoje tělo, jak si chráním svoje zdraví dopraví prostředky a jejich účel, bezpečnost na silnici jak chránit přírodu kolem sebe, park v nemocnici, zahrádku, sad, louky, les a hory, jak chránit naši planetu d) Kdo co dělá: povolání, se kterými se děti setkávají v nemocnici; povolání, která již dobře znají z domova, význam práce pro jednotlivce i společnost, co dělají moji rodiče, co budu dělat já, až budu veliký co se z čeho vyrábí, materiály a jejich charakteristické vlastnosti ochrana přírody, ochrana zdraví a léčení nemocných lidí nebo zvířátek a přírody základní a množstevní pojmy 6.3. Jaro a) Voláme Tě sluníčko: jaro ve městě a na venkově, zvířátka a jejich mláďata, jak se chovat ke zvířátkům a jak o ně pečovat doma i v přírodě, moje nejmilejší zvířátko; zvířátko, které mám doma, nebo které bych si přál cyklus života rostlin a péče o ně, stromy v lese a na zahradě Den Země, ochrana životního prostředí, jak se budu chovat k přírodě, až půjdu domů z nemocnice, kouř a smog ve městě, zdravý vzduch v přírodě, co se v přírodě smí a co se nesmí, zdraví lidí a zvířátek svátky jara, zvyky a obyčeje; co se děje, když jaro zaťuká, jaro v přírodě a jarní zvyky (Velikonoce, čarodějnice) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

12 b) Slavíme rozkvetlé svátky v květnu: maminka má svátek, komu a jaké dárky a květiny dát k svátku moje město a hlavní město naší republiky, naše republika má svátek ohleduplnost k přírodě, kvetoucí keře a stromy, poznáváme a určujeme rozdíly děti na celém světě mají svátek; stejné hry, ale různá barva pleti, různé druhy oblečení, různá řeč, slavíme svátek v nemocnici 6.4. Léto a) Přichází léto: až se uzdravím, pojedeme na výlet do ZOO; cizokrajná zvířata, cestování a bezpečnost na cestách, léto v přírodě a rozmary počasí, přírodní jevy a jejich označení (bouře, blesk, déšť, vítr), jak se správně zachovat, abych si ochránil svoje zdraví; změny v počasí a v přírodě b) Hurá, volají nás prázdniny: nebezpečí ohně, dobrý sluha zlý pán, nebezpečí štípnutí hmyzem, hmyz na louce a v lese vodní sporty a radovánky, nebezpečí ve vodě, voda a jejich dary, vlastnosti vody letní sporty a nebezpečí úrazů, první pomoc, co dělat, když se zraním, nemocnici už znám budu se v ní ještě bát? 7. Aktivity školy V průběhu školního roku zajišťuje škola různé vzdělávací, kulturní a společenské akce: Besedy se členy Policie ČR, s Městskou policií Besedy se členy Hasičského záchranného sboru Besedy se členy RZP- první pomoc Spolupráce na projektech se SZŠ a VOŠZ ČB- Výchova ke zdraví Spolupráce se ZSF JU v Č. Budějovicích - pomoc při organizaci akce Stonožka. Spolupráce s DDM ČB- práce s keramickou hlínou, vypalování výrobků žáků Návštěva Zdravotních klaunů Návštěva divadelních představení- Divadlo Kašpárek, Divadélko KOS apod. Pořádání Dnů otevřených dveří- výstava prací a výrobků dětí a žáků MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení Spolupráce s ekologickým sdružením Cassiopeia výukové programy, soutěže a besedy Spolupráce s humanitárním hnutím Stonožka Hnutí na vlastních nohou Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole Budova vilového charakteru dodává škole rodinou atmosféru. Každé oddělení má svou třídu a hernu, nejmenší děti mají i své sociální zařízení. Nevýhodou

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Od pohádek k legendám

Od pohádek k legendám ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ se zaměřením na ranou péči se sídlem Národní 416/37, Praha 1 110 00 ICO : 63832925 Tel. : 224 211 341 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÁ

Více