Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DODATEK K PŘÍLOZE C Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Číslo jednací: 390/3/2010 Platnost: od

2 Obsah Úvod Změna identifikačních údajů školy Charakteristika ŠVP Podmínky a organizace předškolního vzdělávání Věcné podmínky materiální Životospráva Psychosociální podmínky Organizace vzdělávání Evaluace Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Integrované bloky Podzim: Zima Jaro Léto Aktivity školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-1 -

3 Úvod Tento dodatek aktualizuje identifikační údaje školy. Dále konkretizuje a doplňuje školní vzdělávací program naší školy určený pro předškolní vzdělávání dětí ( ŠVP PV ) ve zdravotnickém zařízení. V některých kapitolách jsme jeho obsah obohatili o nové poznatky vyplývající ze zkušeností práce v mateřské škole a přizpůsobili jej změnám prostředí, ve kterém se MŠ nyní nachází. Tento dodatek byl projednán na školské radě dne Změna identifikačních údajů školy a) Změna adresy webových stránek školy : b) Změna umístění pracoviště při zdravotnickém zařízení: od probíhá výuka ve zdravotnickém zařízení v nově vybudované budově dětské kliniky v areálu nemocnice. 2. Charakteristika ŠVP ŠVP pro předškolní vzdělávání v mateřské škole při zdravotnickém zařízení byl vypracován tak, aby respektoval obtížnou a zatěžující životní situaci ve které se dítě nachází (je v psychické a duševní nepohodě, ocitlo se v neznámém prostředí, setkává se s neznámými lidmi, je odloučeno od své rodiny a kamarádů, má zdravotní problémy apod.). Realizací ŠVP PV se zaměřujeme na univerzální záměry předškolního vzdělávání. Těmi jsou: podpora tělesného rozvoje, systematický rozvoj řeči dítěte, poznávání a objevování nového a neznámého, přispívání k předávání kulturního dědictví, vedení dětí k sociální soudržnosti, rozvoji poznání sebe sama, vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí. Náš ŠVP PV je těmto skutečnostem přizpůsoben. Klade si za cíl uspokojit potřeby dětí, poskytnout jim všestrannou péči, pomáhat jim zvládat náročné životné situace a zpříjemnit jim pobyt ve zdravotnickém zařízení vhodnou nabídkou aktivit. Hlavními prostředky vedoucími k naplňování cílů předškolního vzdělávání jsou: Dostatek informačních zdrojů. Získané informace uplatňovat v praktickém životě. Motivující a podnětné prostředí. Motivace pochvalou a povzbuzením. Využívání netradičních forem a metod práce. Přátelská atmosféra, demokracie. Dodržování stanovených pravidel. Utváření kladného a citlivého vztahu k lidem. Rozvíjení schopnosti empatie. Ohleduplnost k slabším, k osobám s handicapem. Pomoc v nouzi. Poznávání a ochrana přírody. Vhodná organizace režimu dne. Relaxace. Osvojování základních praktických dovedností. Bezpečné, estetické a čisté prostředí a péče o něj. Dodržování hygienických a stravovacích návyků. Prevence násilí a šikany. Respektování individuálních zvláštností a potřeb. Rozvoj každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností je jedním z hlavních principů vzdělávání dětí v mateřské škole. ŠVP PV je zaměřen na oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, kulturní a environmentální. V těchto oblastech dítě rozvíjí své schopnosti, učí se porozumění, poznatkům i praktickým dovednostem, přebírá určité hodnoty a vytváří si postoje k sobě samému i ke svému okolí. Pro úspěšné předškolní vzdělávání jsme stanovili tyto výchovné a vzdělávací strategie: Vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce. Společně s dětmi stanovovat pravidla slušného chování a dbát na jejich dodržování. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-2 -

4 Budovat dobrou úroveň a pověst školy prezentací její činnosti na veřejnosti. Úzce spolupracovat se zdravotnickým personálem. Spolupracovat s rodiči hospitalizovaných dětí a zapojovat je do aktivit mateřské školy. V zájmu rozšíření a zpestření nabídky aktivit spolupracovat se SZŠ a VOŠZ v Č. Budějovicích, ZSF JU v Č. Budějovicích, Policií ČR, humanitárním hnutím Stonožka Hnutí na vlastních nohou aj. 3. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 3.1. Věcné podmínky materiální Školní rok 2010/2011 v MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení v Českých Budějovicích začal v nově vybudované moderní budově dětské kliniky v areálu nemocnice, která byla slavnostně otevřena dne 17. května Před prázdninami jsme se do ní přestěhovali a od začali vykonávat svou pedagogickou činnost v nových prostorách. Odborné ordinace, čekárny a herny jsou barevně vymalovány a vyzdobeny postavičkami z dětských pohádek. Veselou výzdobu heren v prvním a druhém poschodí doplnily svými pracemi a výrobky také děti a žáci naší školy. Celá kompozice působí příjemně a přátelsky na děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Mateřská škola je umístěna na oddělení dětské kliniky v 1.poschodí - stanice pooperační péče, využívá její prostory i sociální vybavení. V případě ležících pacientů probíhá výuka po konzultaci s ošetřujícím lékařem na příslušném pokoji u lůžka.dále také podle potřeby a na žádost zákonných zástupců a zdravotnického personálu dochází paní učitelka za předškolními dětmi do 3. patra - stanice malých dětí, kde je pro práci s dětmi zařízen dětský koutek. Mateřská škola má na obou pracovištích dostatečně velké prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Pracoviště jsou vybavena odpovídajícím dětským nábytkem. Hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno požadavkům počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami, didaktickými materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a učební pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Všechny prostory splňují bezpečnostní a hygienické předpisy Životospráva Stravování žáků mateřské školy je plně v kompetenci zdravotnického zařízení. Dětem je poskytována plnohodnotná strava, jejíž složení, na základě aktuálního stavu dítěte, určuje jejich ošetřující lékař. Stravování probíhá v jídelně na příslušném oddělení a pod dohledem zdravotních sester. Pedagogičtí pracovníci se plně přizpůsobují organizaci oddělení a spolupracují se zdravotním personálem. Dbají na pokyny lékařů a sester a přizpůsobují tomu veškerou činnost a rytmus své práce s dětmi. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy na oddělení apod. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-3 -

5 3.3. Psychosociální podmínky Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy pro dětské pacienty psychicky velice náročný. Skupina dětí v mateřské škole při zdravotnickém zařízení je velice proměnlivá, protože děti průběžně přicházejí a odcházejí. Spektrum působení na děti je velice úzké, je omezeno prostorovými i materiálními podmínkami a zdravotním stavem dětí. Náš učitelský kolektiv spolupracuje se zdravotnickým personálem. Společně vytváří pracovní tým, který pracuje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Všichni jeho členové respektují individuální potřeby dětí a snaží se v optimální míře zajistit jejich psychickou pohodu. Společně usilují o to, aby se děti cítily v prostředí mateřské školy dobře a bezpečně a byly spokojené. Pomáhají nově příchozím dětem v jejich adaptaci na nové prostředí. Pedagogičtí pracovníci školy podporují aktivní zapojení dětí do činností školy, vedou je k samostatnosti při hře. Naslouchají jim, učí je spolu vzájemně komunikovat, průběžně oceňují jejich výkony. Rozvíjejí a podporují jejich důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. Vhodnými prostředky pomáhají dětem porozumět a vyrovnat se s léčbou a pobytem v nemocnici. Vytváří příjemné a laskavé prostředí, akceptují nálady a emoce dětí související s odloučením od rodiny. Na základě individuálního přístupu získávají jejich důvěru a zájem spolupracovat.volí takovou formu zprostředkování informací o nemoci a léčbě, aby dítě nebylo zaskočeno a ohromeno nečekanou situací. Cílem je pomoci dítěti najít jeho vlastní síly, které mu pomohou problémy spojené s nemocí a léčbou zvládnout. Nezbytnou součástí naší práce v mateřské škole je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci; to poskytuje dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učí dítě vnímat spojitosti a napomáhá umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělávání. Snažíme se, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Abychom probudili v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže Organizace vzdělávání Organizační zajištění chodu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je plně přizpůsobeno potřebám a možnostem hospitalizovaných dětí. Pedagogičtí pracovníci usilují o vytvoření optimálních výchovně vzdělávacích podmínek každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností. S dětmi pracuje 1 pedagogická pracovnice. Její případná nepřítomnost je oznámena vrchní či staniční sestře. Vzhledem k tomu, že je zakázáno přecházení pacientů z poschodí do poschodí, není reálné v těchto dnech zajistit výchovně vzdělávací proces. Do práce s dětmi se mohou zapojit též jejich rodiče. K dispozici jsou hračky, stolní hry, dětské knihy aj. Dětem, které jsou upoutané na lůžko, je věnována individuální péče u lůžka. Každý malý pacient se rád potěší se svojí oblíbenou hračkou, knížkou, talismanem nebo hrou, kterou si přinese z domova. Paní učitelka pracuje podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s dětmi ve věku od 3 let až do doby zahájení plnění povinné školní docházky. Protože na oddělení pooperační péče jsou hospitalizováni i žáci, kteří plní povinnou školní docházku,věnuje se pí učitelka také jim a pracuje s nimi podle ŠVP Kdo si hraje, nezlobí č.j.280/1/2008. Respektujeme některé zvláštnosti, které platí pro MŠ při zdravotnickém zařízení: ve skupině pracují vždy děti několika různých věkových skupin dětská skupina je velice proměnlivá (délka pobytu dítěte je nejčastěji 2 5 dnů) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-4 -

6 vzdělávání přizpůsobujeme léčbě, zdravotnímu stavu každého dítěte, jeho věku, individuálním potřebách a možnostem, aktuálnímu rozvojovému stavu a konkrétní životní a sociální situaci nabídka aktivit v mateřské škole je omezena prostorovými i materiálními podmínkami snažíme se, abychom dětem zajistili pestrou nabídku činností nezbytnou součástí naší práce v mateřské škole je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci ve skupině mohou být i děti mající další speciální vzdělávací potřeby (s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vady řeči, zraku apod.) individuálně přistupujeme ke každému dítěti, činnosti probíhají ve vymezeném prostoru pro činnost mateřské školy na jednotlivých poschodích, k ležícím pacientům dochází paní učitelka na pokoj k lůžku důležitá je spolupráce s rodiči, kteří se mohou zapojovat do činnosti školy vzdělávání dětí je podřízeno jeho zdravotnímu stavu, často zařazujeme relaxační chvilky paní učitelka většinou respektuje přání dítěte, které si z širší nabídky vybírá činnost, která ho zajímá škola respektuje denní režim zdrav.zařízení a chod školy se mu přizpůsobuje (vyšetření, vizity, jídelní režim, návštěvy žáků.atd) 4. Evaluace Názory na hodnocení činnosti školy získávají pedagogičtí pracovníci průběžnými pohovory s dětmi, jejich zákonnými zástupci a zdravotním personálem. Získané informace vyhodnocujeme a využíváme ke zkvalitnění své práce. 5. Vzdělávací oblasti 5.1. Dítě a jeho tělo a) pohybové,hudební a sportovní činnosti Děti velice rády poslouchají písničky (např. Dádu Patrasovou aj.), které doprovázejí pohybem a tancem. Velice často také děti hrají za pomoci paní učitelky loutkové divadlo, u kterého se učí nové písničky a říkanky. Větší pohybové aktivity zde nelze provádět. Velice oblíbené jsou návštěvy Zdravotních klaunů či návštěvy divadelních představení (např.divadlo Kašpárek či Divadélko Kos aj.). Rozpracováváme a do činností dětí v mateřské škole zavádíme prvky speciálně pedagogické metody Metoda dobrého startu (dále jen MDS ). MDS sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí s dostatečným výběrem modelových situací, respektuje individualitu dítěte i možnosti učitele. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-5 -

7 Metoda dobrého startu Očekávaný výstup Školní výstup Učivo dítě by mělo Dítě přiměřeně s ohledem na typ a stupeň postižení by mělo Rozpracované učivo - rozvíjet hrubou a jemnou motoriku - zlepšit držení tužky - se učit relaxovat - rozvíjet sluchovou a zrakovou pozornost - rozvíjet schopnost porozumění obsahu slov - rytmizovat daná slova - rozvinout své vnímání, řeč a grafomotoriku - zlepšit sluchové a zrakové vnímání - cvičit soustředění, paměť a pozornost - zdokonalit rozumové schopnosti - učit se vzájemné spolupráci ve třídě - rozvinout slovní zásobu a vyjadřování - procvičovat prostorovou orientaci - pohybová cvičení-chůze, běh, stoj, předklony, pohyby hlavy a očí, paže, kroužení paží,dlaň a pěst, prsty, uvolňovací cviky - specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace - píseň - pohyb (cvičení pohybově akustická) - píseň - pohyb - grafický vzor (cvičení pohybově akusticko optické) - závěr - hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání, poznávání druhého - hra SEZNAM POUŽITÝCH PÍSNÍ Pec nám spadla / Šel tudy, měl dudy / Běží liška k Táboru / Prší, prší / Kalamajka / Pásla ovečky / Pásla husy pode dvorem / Náchodský zámeček / Okolo Třeboně / Až já pojedu přes ten les / Pod naším okýnkem / Kočka leze dírou / Travička zelená / Vlaštovičko, leť / Jedna, dvě, tři / Maličká su / Kačena divoká / Tancovala žížala / Pekla vdolky / Žežuličko, kde jsi byla / Holka modrooká / Koulelo se, koulelo / Červená, modrá fiala / Vyletěla holubička / Okolo Frýdku b) sebeobslužné činnosti a péče o tělo Pro děti zajišťujeme besedy s odborníky (např. poskytování 1.pomoci při drobném poranění, co víme o svém těle aj.), pořádáme soutěže (kreslení zdravého talíře plného dobrot, koláže, modelování ovoce a zeleniny aj.). Spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně pro naše děti organizuje besedy na téma dopravní výchovy a objasňuje dětem formou her a pohádek pravidla silničního provozu apod. Vzhledem k tomu, že pedagogičtí pracovníci školy nezajišťují stravování dětí, oblasti správného stolování se věnujeme pouze teoreticky v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Děti si povídají o tom, proč vlastně jíme a pijeme každý den, seznamují se s jednotlivými druhy potravin, učí se znát potravinovou pyramidu. Pracují na notebooku s programem Pyramida a Můj jídelníček (seznámení s druhy potravin, kolikrát denně můžeme který druh potravin jíst, sestavování zdravého jídelníčku..) atd. Důležitou kapitolou je dodržování pitného režimu- diskutujeme s dětmi o tom, jaké nápoje pijí a kolik toho za den vypijí. Mohou pracovat s dětskou kuchařkou, ve které se učí orientovat podle obrázků, na jednoduchých příkladech se seznamují s dodržováním pracovního postupu - příprava svačiny- mazání chleba, zeleninového salátu, příprava na Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-6 -

8 pečení bábovky V oblasti stolování se učí dodržovat základní hygienické návyky, seznamují se a učí se pojmenovávat předměty denní potřeby. c) výtvarné a pracovní činnosti Děti rády malují, pracují s hlínou, kterou pak paní.učitelka donese vypálit do keramické dílny v DDM. Velice oblíbenou činností je i práce s korálky. Děti pracují buď samostatně či ve skupině. Snažíme se o to, aby větší děti pomáhaly maličkým. Ze svých výrobků mají děti vždy velkou radost, často je darují někomu blízkému či jimi vyzdobí svou třídu. Svými výrobky prezentují také práci školy na výstavách např.v knihkupectví Beseda či na Dnech otevřených dveří Dítě a jeho psychika Četbou pohádek, poslechem příběhů a vyprávěním tak rozšiřujeme vyjadřování jazykem, který děti používají, snažíme se rozšiřovat jejich slovní zásobu, učíme je, že si i tím, co říkají, obohacují svůj emocionální život. Své pocity a řeč se také snažíme vyjádřit mimikou, hrajeme loutková divadla, pro rozvoj slovní zásoby máme vytvořené různé didaktické hry. Do výchovně vzdělávací činnosti paní učitelka také často zapojuje loutkové divadlo, kdy si loutky s dětmi povídají Vzhledem k tomu, že je zde většina dětí pouze krátkodobě, nelze provádět logopedické nápravy řeči, také zde chybí odborník na logopedii. Pouze formou her se snažíme upozorňovat na správné vyvozování hlásky a procvičovat ji. Paní učitelka vede děti k ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. Výrobou dárečků či výstavou obrázků reagují děti na významné dny v roce, pořádají společné besídky, soutěže aj. Formou vyprávění, četbou knih, encyklopedií a sledováním příběhů se dozvídají o životě dětí v různých zemích. Paní učitelce se daří vytvářet dostatek příležitostí k získání nových informací a poznatků. Učí děti vyjadřovat svůj názor a přiměřeně k věku i zhodnotit si svou činnost. Paní učitelka zadává úkoly, při kterých děti spolupracují a v činnostech jim podle potřeby pomáhá. Snaží se, aby každé dítě zažilo úspěch a mohlo si vybrat činnost dle svého zájmu, důsledně dbá na dodržování slušného chování. Děti si tak osvojují učivo zábavnou formou, postupně se učí komunikovat a zapojovat se do diskuse, pracovat ve skupině a respektovat druhého, při řešení problému požádat druhého o pomoc.. Děti se společně s paní učitelkou každoročně zapojují do hnutí Stonožka, ve kterém zhotovují drobné dárečky. Tyto pak reprezentují školu na prodejní výstavě a výtěžek je pak odeslán na konto stonožkového hnutí. Z části vydělaných peněz si škola nakupuje pomůcky na výtvarné a pracovní činnosti pro děti a žáky školy Dítě a ten druhý V této oblasti si děti neustále upevňují dodržování pravidel školního řádu, dbají na správný pozdrav, oslovení a poděkování. Velký důraz klade paní učitelka na kladný vztah mezi dětmi, vzájemnou úctu a toleranci, potlačování násilí, pomoc slabším kamarádům. Děti se účastní aktivit, které probíhají buď pravidelně či příležitostně. S životem a lidmi kolem nás se seznamují četbou příběhů a pohádek. Povídají si o roli svých maminek, o rodině, o svých nejbližších, o povolání rodičů. Společně oslavují svátky dětí. Hrají si na malíře, malují svého kamaráda apod. Společně oslavují významné dny v roce. Svými pracemi děti krásně vyzdobily oddělení. Pravidelně obměňují nástěnky a vystavují své výkresy, pořádají výtvarné soutěže. Velice oblíbené jsou u dětí jednoduché stolní hry (Pexesa, Člověče, nezlob se, Krteček jde do školy, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-7 -

9 Berušky, puzzle, stavebnice atd.). Při této činnosti se učí děti nepodvádět, učí se ovládat své chování, učí se vyhrávat i prohrávat a respektovat pravidla hry. Při besedách s policií, lékaři či hasiči se dozvídají mnoho nového o jejich povolání a zásadách správného chování Dítě a společnost V této oblasti upevňuje paní učitelka pozitivní vztah dětí k místu, kde žijeme. Pro zdravotnické zařízení platí, že si lze s dětmi o místě, kde žijí, pouze povídat, sledovat obrazové publikace či jiný obrazový materiál či kazety, DVD aj. Nelze provádět vycházky, exkurze apod. Většinou jsou i na oddělení děti z různých měst i krajů, předávají si informace a zajímavosti z míst svého bydliště. Vyprávíme si o památkách jednotlivých měst a krajů, návštěvu knihovny jsme nahradili besedou o knize. S životem a lidmi kolem nás se seznamují četbou příběhů a pohádek.spolupracujeme s policií ČR, která pravidelně s dětmi beseduje na téma dopravní výchovy. Paní učitelka pak na besedu naváže didaktickými hrami s dopravní tematikou. Formou vyprávění,četbou knih,encyklopedií, sledováním příběhů se dozvídají o životě dětí v různých zemích. Učí se základy slušného chování nejen k sobě navzájem, ale i k dospělým lidem kolem sebe. Vhodnou motivací paní učitelka vštěpuje dětem pravidla slovní i mimoslovní komunikace Dítě a svět V každodenní výchovné práci dbá p.učitelka na správné pozdravení, oslovení, poděkování. Vede děti ke kladnému vztahu ke spolužákům, vzájemné úctě, toleranci, potlačování násilí. Učí děti pomáhat slabším kamarádům a starým lidem. P.učitelka vede děti k tomu, aby si uvědomovaly, že někteří lidé se odlišují - fyzické nebo psychické postižení, učí se toleranci a schopnosti pochopit druhé. Organizujeme besedy s Policií ČR výchova dětí k toleranci v praktickém životě, odmítání rasismu, boj proti šikaně. Povídáme si o zemích, které jsme navštívili, seznamujeme se s typickými jídly, způsobem života. Četbou, vyprávěním, pomocí didaktických her se děti dozvídají mnoho zajímavého o světě kolem nás. Své znalosti si pak mohou ověřit v různých soutěžích ( soutěž v poznávání zvířat, rostlin,obrázková lota a pexesa, výtvarné soutěže aj.).různými výtvarnými technikami vytváří plošné a prostorové práce s přírodní tematikou. V oblasti rozmanitosti přírody nelze s žáky zařazovat vycházky a sledování přírody v terénu, pouze sledují přírodu okny pokoje a učebny nebo se se změnami přírody seznamují pomocí naučných filmů na CD, prohlížením obrazových publikací či ve výjimečných případech donesením kousku živé přírody do učebny.vedeme děti k ochraně přírody, povídáme si o tom, jak se staráme o zvířata, o rostliny apod. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je koncepce ekologické výchovy, jejímž hlavním cílem je vést děti k pochopení nezbytnosti ochrany přírody a chápání člověka jako její součásti. Děti se společně s paní učitelkou každoročně zapojují do hnutí Stonožka. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-8 -

10 6. Integrované bloky Vzdělávací obsah ŠVP PV mateřské školy při zdravotnickém zařízení je rozdělen do tematických okruhů, které jsou zakomponovány do integrovaných bloků a dílčích podtémat. Integrované bloky nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech a vazbách. Vycházejí z přirozeného vývoje dítěte předškolního věku a z koncepce mateřské školy. Dítě tak nezískává izolované poznatky a dovednosti, zkušenosti jsou komplexnější, v logických souvislostech, pro dítě jsou snáze uchopitelné a prakticky využitelné. Tyto integrované bloky jsme zvolili na základě zkušeností, mnohaleté praxe pedagogických pracovníků. Paní učitelce slouží jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky.tyto integrované bloky jsou různě, nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním. S každým tématem může paní učitelka pracovat podle aktuální potřeby, zájmu a přání dětí Podzim: a) Svět kolem mne: moje rodina, moje jméno a adresa, zážitky z prázdnin, jak půjdu do školy až se uzdravím, bezpečnost na silnici, co se sklízí na naší zahrádce a v sadě, na které ovoce a zeleninu se těším, barvy kolem mne, barvy ročních období, dozrávání plodů, poznáváme základní chuti ovoce a zeleniny všemi smysly poznáváme barvy, tvoříme barvy, chceme barevnou nemocnici b) Já a můj domov: s čím si rád hraji doma a s čím v nemocnici, půjčujeme si hračky a jsme na sebe hodní těšíme se na rodiče, kde rodiče pracují, kde bydlím, jak pojedu domů z nemocnice (cesty bludiště, labyrinty) náš dům, prostory doma, jak se jmenují a k čemu slouží z pohádky do pohádky v pohádkovém světě, správné zacházení s knihou, láska ke knihám a literatuře chodíš rád do divadla?, co se Ti v divadle líbí?, divadlo v nemocnici, masky a dramatizace c) Hrajeme si celý den: co k čemu slouží a kdo to používá, předměty denní potřeby, hračky tvary, barvy, materiál co děláme celý den, časové pojmy, dny v týdnu, orientace v prostředí, prostorové představy knihy a jejich využití, které knihy mám doma, kterou jsem si přinesl do nemocnice, nejznámější pohádky, dramatizace pohádek a jejich hlavní postavy d) Barevný podzim: kdo létá a odlétá, koho vidím z nemocničního pokoje, pole, louky, lesy a plody pro lidi a zvířátka, co dělají, jak žijí zvířátka domácí, co dělají a jak žijí zvířátka ve volné přírodě i na podzim můžeme hrát hezké hry a pouštět draky, ale musíme se dobře oblékat, abychom nebyli nemocní, péče o své zdraví Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3-9 -

11 6.2. Zima a) Zima a zimní radovánky: hrajeme si na sněhu a na ledu, když jsme zdraví, teplé oblečení, vlastnosti ledu a sněhu, zimní sporty, bezpečnost při hře i na cestě předměty denní potřeby, pojmenování a způsob použití, orientace v prostoru a na ploše, kdo hledá najde kdy co děláme, spojení časových představ s denními činnostmi, které děti pravidelně vykonávají, a to jak doma, tak i v nemocnici b) Čas sváteční, čas vánoční: zvyky, tradice, oslavy, besídky, dárky pro přátele a nejmilejší doma, kteří čekají až se uzdravím a vrátím se domů kdo na mne doma čeká, moje rodina, členové rodiny, co kdo doma dělá a jak si doma pomáháme, co doma vaříme o svátečních dnech základní suroviny pro přípravu jídla a pečení cukroví, poznáváme základní suroviny všemi smysly, štědrovečerní večeře, co mi doma chutná a co mi v nemocnici nechutná vánoční pamlsky pro zvířátka, jak obdaruji zvířátka a proč c) Věci kolem nás: hudba v nemocnici, hudební nástroje jak si budu hrát až se uzdravím, sportuji pro své zdraví, posiluji svoje tělo, jak si chráním svoje zdraví dopraví prostředky a jejich účel, bezpečnost na silnici jak chránit přírodu kolem sebe, park v nemocnici, zahrádku, sad, louky, les a hory, jak chránit naši planetu d) Kdo co dělá: povolání, se kterými se děti setkávají v nemocnici; povolání, která již dobře znají z domova, význam práce pro jednotlivce i společnost, co dělají moji rodiče, co budu dělat já, až budu veliký co se z čeho vyrábí, materiály a jejich charakteristické vlastnosti ochrana přírody, ochrana zdraví a léčení nemocných lidí nebo zvířátek a přírody základní a množstevní pojmy 6.3. Jaro a) Voláme Tě sluníčko: jaro ve městě a na venkově, zvířátka a jejich mláďata, jak se chovat ke zvířátkům a jak o ně pečovat doma i v přírodě, moje nejmilejší zvířátko; zvířátko, které mám doma, nebo které bych si přál cyklus života rostlin a péče o ně, stromy v lese a na zahradě Den Země, ochrana životního prostředí, jak se budu chovat k přírodě, až půjdu domů z nemocnice, kouř a smog ve městě, zdravý vzduch v přírodě, co se v přírodě smí a co se nesmí, zdraví lidí a zvířátek svátky jara, zvyky a obyčeje; co se děje, když jaro zaťuká, jaro v přírodě a jarní zvyky (Velikonoce, čarodějnice) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

12 b) Slavíme rozkvetlé svátky v květnu: maminka má svátek, komu a jaké dárky a květiny dát k svátku moje město a hlavní město naší republiky, naše republika má svátek ohleduplnost k přírodě, kvetoucí keře a stromy, poznáváme a určujeme rozdíly děti na celém světě mají svátek; stejné hry, ale různá barva pleti, různé druhy oblečení, různá řeč, slavíme svátek v nemocnici 6.4. Léto a) Přichází léto: až se uzdravím, pojedeme na výlet do ZOO; cizokrajná zvířata, cestování a bezpečnost na cestách, léto v přírodě a rozmary počasí, přírodní jevy a jejich označení (bouře, blesk, déšť, vítr), jak se správně zachovat, abych si ochránil svoje zdraví; změny v počasí a v přírodě b) Hurá, volají nás prázdniny: nebezpečí ohně, dobrý sluha zlý pán, nebezpečí štípnutí hmyzem, hmyz na louce a v lese vodní sporty a radovánky, nebezpečí ve vodě, voda a jejich dary, vlastnosti vody letní sporty a nebezpečí úrazů, první pomoc, co dělat, když se zraním, nemocnici už znám budu se v ní ještě bát? 7. Aktivity školy V průběhu školního roku zajišťuje škola různé vzdělávací, kulturní a společenské akce: Besedy se členy Policie ČR, s Městskou policií Besedy se členy Hasičského záchranného sboru Besedy se členy RZP- první pomoc Spolupráce na projektech se SZŠ a VOŠZ ČB- Výchova ke zdraví Spolupráce se ZSF JU v Č. Budějovicích - pomoc při organizaci akce Stonožka. Spolupráce s DDM ČB- práce s keramickou hlínou, vypalování výrobků žáků Návštěva Zdravotních klaunů Návštěva divadelních představení- Divadlo Kašpárek, Divadélko KOS apod. Pořádání Dnů otevřených dveří- výstava prací a výrobků dětí a žáků MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení Spolupráce s ekologickým sdružením Cassiopeia výukové programy, soutěže a besedy Spolupráce s humanitárním hnutím Stonožka Hnutí na vlastních nohou Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více