Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI"

Transkript

1 Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního prost edí, t íd ní odpad, plasty, papír, sklo a textil, nebezpe ný odpad atd. Cíle PDP: Cílem p íkladu dobré praxe je rozvoj kladného vztahu d tí k p írod, rozvoj a upev ování základ slušného chování v p írod a k p írod, pochopení nutnosti ochrany p írody a pé e o ni, získat a rozvíjet u d tí základní znalosti z oblasti t íd ní odpad, praktický nácvik t íd ní, uv dom ní si, že lov k m že p írod škodit, že zm ny zp sobené lidskou inností mohou být jak pozitivní, tak i negativní s nep íznivým dopadem na životní prost edí. Cílem PDP je také rozvoj spolupráce mezi d tmi, týmové práce a komunikace, rozvoj znalostí a dovedností, rozvoj slovní zásoby a zp sob vyjad ování, v etn fantazie a p edstavivosti. Východiska PDP: Vycházíme z metodických list Medv d Chráním p írodu, Medv d Pomáhám p írod, Mravene ek T ídíme odpady. D ti nemusí mít žádné speciální znalosti, resp. u starších d tí navazujeme na jejich školní znalosti. D ležitá je p íprava pom cek a p íprava vhodné motivace. Stru ná anotace PDP je v nován problematice ochrany životního prost edí a p írody. PDP je zam - en na rozší ení obsahové ásti uvedených a použitých ML, resp. k jejich vhodnému propojení. PDP obsahuje i konkrétní praktické p íklady ochrany p írody. Naším cílem bylo propojit n kolik metodických list a vytvo it hru na vícedenní akci (jarní prázdniny) a vytvo it tak zajímavou celotáborovou hru. V souladu s obecnými cíli PDP i cíli souvisejícími s klí ovými kompetencemi je PDP zam en nejen na procvi ování a upev ování obecných znalostí o p írod a její ochran, o zp sobech ochrany p írody a životního prost edí, ale i procvi ování praktických dovedností, p edevším z oblasti t íd ní odpad. Cíle související s klí ovými kompetencemi Aktivity popsané v tomto p íkladu dobré praxe rozvíjejí p evážn kompetence k u ení, ešení problém, ke komunikaci, ob anské, pracovní. Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s v kov prostoupenou skupinou d tí 5 10 let, byla náro nost t chto cíl vždy p izp sobena jejich v ku. Popis realizace PDP byl realizován v rámci jarních prázdnin, byl tedy koncipován jako celotáborová hra. Nicmén lze jednotlivé ML, hry a aktivity za adit i na oddílové sch zky. Výše uvedených ML jsme využili jako sou ást vícedenní akce, která byla motivována možnou katastro ckou vizí. V roce 2048 hrozí záhuba naší Zem, hrozí ekologická katastrofa, ubývá kyslíku, Zem umírá D ti m ly za úkol Zemi zachránit.

2 Úvodní legenda Záchranná mise na pomoc Zemi Píše se rok 2048 a naše Zem se nachází v úplném chaosu, technický pokrok, lidská bezohlednost a pohodlnost zp sobily, že vše živé kolem nás vymírá eky jsou zne išt né, vzduch je bez p ístroj tém nedýchatelný ubývá zelen zví ata vymírají dochází kyslík Chemie, továrny, po íta e ani roboti nám nepom žou! Musíme si pomoci sami! Už Brzy! Co nejrychleji! Práv te! Hned! Vydejte se s námi na záchranu Zem, osvobo te Zemi od všeho, co jí ubližuje co nám brání dýchat co nám brání ŽÍT! Vytvo te záchranné mise. Každá mise ponese název, ze kterého bude jasné, jaký je její ú el, rozd lte si úkoly a pus te se do záchrany ZEM! Celotáborová hra byla složena z r zných her: 1. Prvním úkolem bylo vytvo ení záchranných misí: rozd lení d tí do skupinek, vytvo- ení vhodného názvu mise, ur ení hierarchie jednotlivých len mise, jejich funkce, ale t eba i rodový i rodinný p vod, vytvo ení vlajky i erbu, cestovního pasu a vymyšlení vhodného oble ení i kostýmu. 2. Spole né p edstavení misí. 3. Obm na hry Pírka ptáka Ohniváka, místo Ohniváka jsme však m li Obludu plastovou. 4. Desatero správného chování v p írod (lese). Mise m ly dále za úkol vytvo it svá Desatera správného chování v p írod (v lese). Mohly využít jakékoliv formy, jedna skupinka zvolila tabulky formátu A4, druhá pak vytvo ila velkou informativní nau nou tabuli. 5. Odpadová mícha ka (Obm na hry Kompot). 6. Hra Sedaná. popis hry: Budeme pot ebovat tolik židlí kolik je hrá a balí ek karet i obrázk (jedno jakých, jediná podmínka je, že karty musejí být rozd litelné do 4 skupin 4 barvy, písmena ). Na každou židli si sedne jeden hrá. Cílem hry je v co nejkratším ase objet kruh a dostat se op t na své místo. Na za átku hry vedoucí rozdá každému hrá i po jedné kart. Hrá si zapamatuje barvu karty

3 (p íp. písmeno, obrázek v našem p ípad n jakého odpadku...). Po té vedoucí karty op t vybere zp t. Vedoucí hry vezme z vrchu balí ku jednu kartu a ekne její barvu. Všichni hrá i, kterým byla tato karta p id lena, musí u init pohyb o jedno místo ve sm ru hry (v tšinou po sm ru hodinových ru i ek). Je-li toto místo obsazeno jiným hrá em, sednou si tomuto hrá i na klín. Sedí-li na daném míst už více hrá na sob, sedá si na n. Má-li hrá na klín jiného hrá e, hýbat se nem že ani v p ípad, že je vylosována jeho karta! V p ípad, že není vylosována jeho karta, se hrá hýbat nesmí. Hrá, který dosedl na své p vodní místo (p ímo nebo tak, že sedí na n kom, kdo sedí na jeho míst ), vyhrál a odstupuje ze hry. Tento postup je opakován do té doby, dokud je n jaký hrá ve h e. 7. T íd ní odpad V úvodu této ásti si d ti s námi povídaly o t íd ní odpad, povídali jsme si o cest odpadu, co se s odpady d je, jak se t ídí, jaké nádoby na t íd ní máme a které z nich d ti i dosp láci z jejich rodin používají. Hry na dané téma: a. Co kam pat í a nepat í Prvním úkolem d tí bylo správn ur it, co do které nádoby na odpady pat í, co tam naopak nepat í. Jednotlivé mise m ly za úkolem co nejrychleji p i adit odpady k nádobám, v etn toho co do nich nepat í (využili jsme tabulky z P ílohy. 6, ale pozor, je nutné mít jednotlivé bu ky tabulky stejn vysoké a široké). b. T íd ní odpad Druhým úkolem bylo rozt ídit obrázky s r znými odpadky k jednotlivým názv m a barvám kontejner i popelnic. (P íloha. 3) c. Sb r a t íd ní odpad Poslední úkol byl op t spojen s pohybem, d ti b haly štafetov po t locvi n (v rámci jarních prázdnin po budov ) a sbíraly karti ky v barv své skupinky, na obrázku byl op t n jaký odpadek (plastové lahve, baterie, rozbitý hrnek, plastová hra ka, noviny apod.) a d ti m ly správn p i adit odpadek ke kontejneru i popelnici, p íp. do elektroprodejny, na skládku/dv r nebezpe ného odpadu atd.). 8. R zné štafetové hry slalom mezi plastovými lahvemi, lunkový b h se sb rem odpadk apod. 9. Smetišt d tem jsme p ipravili po budov cestu plnou odpadk (obaly od mléka, kelímky od jogurt, staré noviny, papírky od bonbon apod.). D ti m ly n kolik r zných úkol : a. Kimova hra v asovém limitu projít trasu a zapamatovat si co nejvíce odpadk.

4 b) Sb r a t íd ní druhým úkolem bylo op t štafetov sesbírat odpadky a správn je p i adit k odpadovým nádobám (v našem p ípad k obrázk m). 10. Záv re ný ekokvíz (dle v ku d tí, k dispozici 2 varianty). Všechny hry byly ur eny pro hraní v místnosti i v budov, ale tém všechny jde realizovat i venku. Akce se zú astnily nejen malé d ti, ale i d ti starší, a tak hry byly voleny, p ípadn upraveny tak, aby se do hraní mohly zapojit všechny d ti. Pozn. PL k uvedeným ML vypl ovaly pouze menší d ti, a to zcela bez problém. Další možné hry k dopln ní tematiky: 1) Hra hraní rolí odpadu Každé dít si vylosuje druh odpadového materiálu (sklen ná lahev, plastová lahev, plechovka z hliníku, plechovka ze železa, polystyrenový tácek, papírová krabi ka, ) a snaží se jej pomocí pantomimy p edstavit ostatním. Hrá m že p edstavovat samotný výrobek, jeho používání, výrobu, nebezpe nost, dle svých možností a schopností. 2) Pr zkumníci v odpadové galaxii hra s fantazií d tí Skupinky si vylosují druh odpadu, který na své smyšlené planet budou zkoumat. Vymyslí si podle daného druhu odpadu název planety (nap. PETurius, Feronika ) a vše, co by se zde mohlo nacházet. Výzkumníci se budou co možná nejpodrobn ji zabývat daným druhem odpadu, jeho vznikem, životním cyklem, technologií výroby, možnostmi úspor, atd. Planetu nakonec výtvarn ztvární a vymyslí pojmenování pro r zné v ci a nové výrobky Pom cky: Výtvarné pot eby 3) Štafetový t ídící b h KAM TAM Po t íd jsou rozmíst ny krabice s ozna ením PLAST, PAPÍR, BÍLÉ SKLO, BAREVNÉ SKLO, LÉKÁRNA, SB RNÝ DV R, ELEKTROOBCHOD, KOMPOST, POPELNICE. Žáci jsou rozd leni do družstev po 5 7, obdrží sadu zalaminovaných karti ek s názvy odpadk jedné barvy. Na pokyn vybíhají po jednom s jednou karti kou a odnáší ji do správné krabice,

5 po návratu vybíhá další. P ed vyb hnutím se m že každý zeptat zbytku družstva KAM? o ostatní odpoví TAM a ukážou sm r. Na záv r vyhodnotíme správné odpov di jednotlivých družstev. Pom cky: Zalaminované karti ky s názvy výrobk (viz p íloha. 7), papírové krabice s ozna ením druhu odpadu. Pom cky a prost edky Metodické a pracovní listy: P5 Medv d Chráním p írodu, P7 Medv d Pomáhám p írod, T6 Mravene ek T ídíme odpady. Krepové papíry, tvrtky, pastelky, xy, vodové barvy, lepicí páska, p ipíná ky, papíry, tužky, obrázky r zných odpadk, odpadových nádob apod. (viz p ílohy), skute né odpadky. K p íprav jsme využili t chto webových stránek: Evaluace záv re né zhodnocení realizace P i realizaci PDP jsme se nesetkali s žádnými problémy, d ležité je hru vhodn motivovat a p izp sobit v ku i po tu d tí. Dále je t eba dbát na to, aby žádná z her netrvala p íliš dlouho, m že se vytratit dynamika a p ípadná prohrávající skupinka m že ztratit motivaci a chu dále sout žit. Zapojení ML a jednotlivých úkol, které z daných ML vyplynuly, se nám poda ilo celkem úsp šn zrealizovat. Hodnocení ov ovatele D ti daná tematika a aktivity s ní spojené velmi bavily. Této tematické oblasti jsme se v novali 5 dn v rámci jarních prázdnin, ale taktéž jde jednotlivé hry (p ípadn ásti PDP) realizovat na jednotlivých oddílových sch zkách. Tematiku lze také doplnit dalšími vhodnými aktivitami, jako nap. kreslením a malováním svého oblíbeného lesního zví ete, planety odpad apod. Všechny hry se však dají vždy vhodn p izp sobit pot ebám a možnostem realizátora. Speci cké p ístupy k d tem Vždy vše srozumiteln a stru n vysv tlit, v p ípad pot eby zopakovat, ujistit se, že bylo zadání pochopeno. U složit jších úkol nechat d ti pracovat ve skupinkách. V p ípad pot eby nabídnout pomoc. Hyperaktivní d ti mít neustále na o ích a jejich impulsivní chování vhodn korigovat. P ílohy P íloha 1 Ekokvíz P íloha 2 Ekokvíz 1 P íloha 3 Odpady P íloha 4 Odpady nádoby P íloha 5 Obrázky r zných odpad P íloha 6 Informativní tabule P íloha 7 Štafeta KAM-TAM.

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

FYZIKA Metodická příručka pro učitele

FYZIKA Metodická příručka pro učitele FYZIKA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN. Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Bakalářská práce Edukativní možnosti pom cek vyrobených z odpadních a p írodních materiál v environmentální výchov a vzd lávání

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK

V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK V ZEM PISE PRAKTICKY JINAK Sborník zem pisných metod pro základní a st ení školu (tento rozpracovaný text neprošel korekturou) Ji í Vorlí ek Kontakt: Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova 365 676 19

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání Mateřinky CZ.1.07/1.3.42/02.0013 INSPIRACE Z PŘÍRODY

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více