Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 6. HRAVÉ DNY METODICKÉ LISTY

2 Metodický list: quarto! Obsah Hra obsahuje hrací desku se 16 kruhy 16 hracích kamenů Každý kámen se vyznačuje 4 charakteristikami: Cíl hry světlý či tmavý okrouhlý či hranatý vysoký či malý s důlkem či plný Sestavit na hrací desce řadu čtyř hracích kamenů, majících alespoň jednu společnou charakteristiku. Řada může být postavena svisle, vodorovně i diagonálně. obr. 1 VĚK: Hra je vhodná pro děti od 6 let. POČET HRÁČŮ: 2-4 Způsob hry, postup Na začátku hry se kameny rozestaví kolem hrací desky. Hráči si vylosují, kdo bude začínat. Zahajující hráč vybere jeden ze 16 hracích kamenů a předá jej soupeři. Protivník umístí předaný hrací kámen na kterékoliv pole hrací desky. Potom musí vybrat jeden z 15 zbývajících kamenů a podat jej svému soupeři. Nyní přijde řada opět na prvního hráče, který umístí kámen na některé volné pole. Takto se hráči střídají a hra pokračuje dále. Hru vyhrává hráč, který první zvolá QUARTO!, to znamená, že umístil podaný kámen a vytvořil řadu 4 světlých či 4 tmavých kamenů, 4 okrouhlých či 4 hranatých kamenů, 4 vysokých či 4 malých kamenů nebo 4 plných či čtyř dutých hracích kamenů. Přitom se na kamenech v řadě může sejít i více různých charakteristik. Není nutné, aby předcházející 3 kameny umístil tentýž hráč, který umístí kámen poslední. Vítězství je nutno ohlásit zvoláním QUARTO! Pokud hráč opomine vítězné uspořádání hracích kamenů a podá kámen soupeři, smí v tomto okamžiku zvolat Quatro! protivník a označit vyhrávající řadu kamenů. Tím se stává vítězem hry. Pokud si v průběhu daného tahu ani jeden z hráčů nevšimne řady kamenů se společnou charakteristikou, pozbývá tato řada herního významu a hra pokračuje dál. Pokud byly všechny kameny umístěny, aniž by byl vyhlášen vítěz, jedná se o nerozhodnou hru. Vítězí ten, kdo zvolá a zároveň ukáže QUARTO! Tempo hry si děti určují samy. Dokud se děti se hrou důkladně neseznámí, je možné hrát tuto hru jednoduchou formou, stačí když děti vytvoří řadu jen s jednou, případně dvěma, později třemi charakteristikami hracích kamenů. Například: Vytvořte na hrací desce řadu 4 kamenů téže barvy. 2

3 Pedagogicko psychologické aspekty hry Rozvoj manipulačních dovedností, zejména jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, vizuální a hmatové schopnosti Rozvoj schopnosti uspořádat prvky Rozvoj smyslu pro prostorovou orientaci Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností Rozvoj logického myšlení, početních představ, zájmu o učení Rozvoj postřehu, pohotovosti, pozornosti, představivosti Rozvoj schopnosti sebeovládání, sebekontroly Cvičení různých forem paměti mechanické, logické, obrazové a pojmové Sociální aspekty hry Dodržování pravidel hry, hrát fair, přijmout porážku Rozvoj schopnosti skupinové činnosti Rozvoj kooperativních schopností Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, ohleduplnosti Rozvoj schopnosti přijímat a uzavírat kompromisy Metodické poznámky Tento typ hry je řazen k logickým a abstraktním hrám, jako jsou domina, hlavolamy, tangramy, pexesa, puzzle, vkládačky apod. Tyto hry jsou vhodné pro skupinovou práci s dětmi v posledním ročníku mateřské školy, které se připravují na vstup do 1. třídy základní školy, a pro děti s odloženou školní docházkou. Učitelka mateřské školy ukáže dětem hru a nechá je, aby si ji prohlédly. Motivuje je ke vzbuzení zájmu o hru, poté dětem vysvětlí zadání hry a sleduje, zda děti pochopily smysl hry. Vysvětlí jim význam slova quarto. Zpočátku může hrát hru společně s dětmi, později jen sleduje, jak si děti při hře počínají. Vede děti k tomu, aby hrály čestně, vysvětlí jim pojem - fair play. Při hře děti provádějí manipulační činnosti a jednoduché úkony s kameny a tím si zdokonalují jemnou motoriku a rozvíjejí koordinaci ruky a oka. Rozlišováním různých vlastností kamenů si rozvíjejí smyslové dovednosti sluch, zrak, hmat, učí se sledovat očima zleva doprava. Při hře si rozvíjejí žádoucí dovednosti učí se zacházet s různými předměty a pomůckami, učí se postarat se o hračky, zacházet s nimi šetrně, uklidit je po hře. Při hře komunikují s učitelkou a s ostatními spoluhráči a tím si rozvíjejí komunikativní dovednosti verbální i neverbální. Zdokonalují si řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Učitelka je vede k tomu, aby při hře komentovaly svoje nápady, mínění, úsudky, pocity a učily se popsat situaci. Děti se učí formulovat věty, domlouvat se slovy i gesty, improvizovat. Seznámí se s novými slovy a naučí se je používat (svisle, vodorovně, fair play...). Děti se učí vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah sdělení a teprve pak reagovat (ptát se apod.). Děti si při této hře a podobných logických a abstraktních hrách rozvíjejí, zpřesňují a kultivují smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně - logickému (pojmovému), rozvíjejí si paměť 3

4 a pozornost. Nastává přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným. Rozvíjí a kultivuje se u dětí představivost, fantazie, tvořivé myšlení, zvídavost. Děti si vytvářejí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Je posilována radost z objevování, jsou osvojovány poznatky o znakových systémech a jejich funkci. Hry jako Quarto a podobné podporují a rozvíjejí postřeh, pohotovost, představivost, koncentraci paměti a vnímání. Dítě řeší myšlenkové problémy a hledá různé varianty a možnosti řešení. Dítě se učí soustředit se na činnost, udržet pozornost, přemýšlet a postupovat podle pokynů a instrukcí učitelky. Důležitým psychologickým aspektem je rozvoj schopnosti sebeovládání a získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoji situaci. Dítě postupně poznává sebe sama a rozvíjí si pozitivní city ve vztahu k sobě získává sebevědomí, sebedůvěru a osobní spokojenost. Praktickým prováděním těchto her s viditelným cílem, ve kterých může být dítě úspěšné, je posilována jeho radost a spokojenost. Logické hry jako je QUARTO!, které může hrát více dětí najednou, vedou k posilování prosociálního chování ve vztahu k jiným dětem. V dětské herní skupině se rozvíjí sociální citlivost, tolerance, respekt, ohleduplnost a kooperativní dovednosti. Děti se naučí, že každé dítě v herní skupině má rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Pochopí, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Naučí se porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých dětí. Děti se naučí přijmout a dodržovat stanovená pravidla, přijímat a uzavírat kompromisy, vyjednávat s ostatními dětmi, domluvit se na společném řešení. Pozná, že vzájemné konflikty je vhodné řešit dohodou. V herní skupině při hře s výše uvedenou stavebnicí a podobnými se dítě postupně učí prosadit se, ale i podřídit, naučí se přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch. Naučí se přijmout prohru a vyrovnat se s ní. Přistupuje-li ke hře opakovaně, dokáže uplatnit svoje předchozí zkušenosti a poznatky, má možnost uvědomit si své osobní pokroky. Dokáže se vyvarovat případných předcházejících chyb a postupovat dále. Učitelka stimuluje zájem dětí o logické a abstraktní hry a povzbuzuje děti v jejich dalším osobnostním rozvoji. 4

5 Metodický list: Vozík s nářadím Údaje výrobce Magnetický vozík s nářadím a s příslušenstvím. Obsahuje dřevěné modely základního řemeslného nářadí, vyrobeného z kvalitního dřeva, opatřeného barevným nezávadným nátěrem. Dle norem EU a ČR. Údaje výrobce: Materiál: dřevo Rozměry: 32,5 x 32,5 x 44 cm Pro děti od 18 měsíců Vozík obsahuje 23 druhů nářadí a součástek, vozík má magnetickou plochu, na kterou lze nářadí přichytit. Vozík je na kolečkách, malý opravář si s ním jednoduše a bezpečně dojede, kam potřebuje. Pedagogicko-psychologické aspekty hračky obr. 2 Rozvoj manipulačních činností a dovedností, jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, zejména vizuálních a hmatových schopností Rozvoj komunikativních a řečových schopností, rozšiřování slovní zásoby Rozšíření povědomí o okolním technickém prostředí Rozvoj praktických dovedností, seznámení s pracovním nářadím Experimentování s materiály Stimulace volních vlastností soustředěnosti, vytrvalosti, pečlivosti, tvořivosti Sociální aspekty hračky: Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj prosociálních postojů, sociální citlivosti, přizpůsobivosti, respektu, ochotě vyjít vstříc druhému, půjčit si hračku, střídat se v činnosti, vzájemně si pomáhat, uklidit hračky Metodické poznámky: Tato skupina hraček a didaktických pomůcek je vhodná pro děti od 3 7 let. Učitelka může děti motivovat ke hře s těmito pomůckami tím, že jim připomene, jaká mohou mít lidé povolání a jaké činnosti při tom vykonávají. Přitom jsou děti uváděny do světa lidí, jejich občanského života a práce. Děti jsou vedeny k úctě k práci a k úsilí druhých lidí. V souvislosti se zaměřením našeho projektu je vhodnější zaměřit se cíleně na technická a praktická povolání. V rozhovoru řízeném učitelkou mohou děti samy sdělovat, jaké pracovní činnosti pozorovaly doma - např. vaření, ruční práce, šití, drobné opravy v domácnosti, v garáži nebo na dvorku. Některé praktické činnosti děti mohou pozorovat v okolí svého bydliště, při návštěvě řemeslnické dílny a jinde. Je vhodné zařadit v souvislosti s touto tematikou exkurzi do blízké dílny (např. autodílny, stolárny, využít možností rodičů apod.). Tímto způsobem si děti osvojují elementární poznatky o okolním technickém prostředí i jeho dění. Získávají zajímavé poznatky, které mohou využít v životní praxi. Důležitá je otevřenost 5

6 školy a jejího vzdělávacího programu vůči okolnímu světu. Motivace formou rozhovoru na téma lidská povolání, pracovní nástroje a pomůcky a následná hra a praktické činnosti s tímto typem hraček a pomůcek napomáhají rozvoji komunikativních dovedností. Děti při nich komunikují bez zábran s druhými dětmi nebo s učitelkou. Učitelka připomene dětem, jak mají hračky a pomůcky bezpečně používat, vzhledem k ochraně zdraví svého i ostatních dětí. Děti mohou hádat, k čemu se předložený pracovní předmět používá. Chlapci jistě uvítají modely pracovních nástrojů různých řemeslníků a dělníků jako je ponk s pracovním nářadím, vozík s pracovním nářadím, děvčata určitě zaujme jednoduché vyšívání, prošívání a manipulace s kuchyňským nářadím a tvořítky. Pokud se děti promíchají při činnostech, není to na škodu. Při používání těchto hraček a pomůcek si děti rozvíjejí a zdokonalují především dovednosti v oblasti jemné motoriky a osvojují si praktické dovednosti, přiměřené jejich věku. Učí se vědomě napodobovat jednoduché činnosti dospělých, při manipulaci s předměty zkoumají jejich vlastnosti, experimentují s materiály. Přitom si rozvíjejí své smyslové dovednosti - zejména hmat, zrak, sluch. Děti při těchto činnostech vedeme k schopnosti soustředit se na činnost, vytrvat u ní a tím jsou rozvíjeny volní vlastnosti. Děti mohou s popisovaným materiálem pracovat individuálně, ve dvojicích či ve skupinách. Při činnostech a hrách s tímto typem hraček a pomůcek ve skupinách jsou děti vedeny k ohleduplnosti k druhému dítěti, ochotě půjčit si hračku, střídat se v činnosti a tím jsou posilovány prosociální postoje, jako je sociální citlivost, tolerance, respekt a přizpůsobivost a je stimulována schopnost kolektivní činnosti. Tematické hry, seznamující děti s různými druhy řemesel a povolání, s nejrůznějšími pracovními pomůckami a nástroji a praktické provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností, jsou velmi důležitou složkou předškolního vzdělávání v mateřské škole. Děti se učí pochopit, že každý má ve společenství lidí svou roli. Děti, které nedisponují předpoklady pro intektuální činnosti, nacházejí při praktických dovednostech uspokojení ze svých silných stránek. Zde je na místě děti, které vynikají zejména praktickými dovednostmi a méně intelektovými schopnostmi, pochválit a ocenit, aby poznaly uspokojení ze svého úspěchu v praktických dovednostech a bylo posilováno jejich sebevědomí. Je však dobré zdůraznit, že všichni lidé jsou stejně důležití a cenní pro společenství lidí inženýr konstruktér, který stroje navrhuje, stejně jako ten, kdo je následně sestrojuje či ten, kdo s nimi pracuje. Pro společnost ostatních lidí jsou důležité všechny obory lidské činnosti. Důležitá je činorodost, pracovitost a tvořivost, která vede k úspěchu ve všech oblastech lidského podnikání. Při manipulační činnosti a jednoduchých úkonech s těmito hračkami si děti rozvíjejí motorické dovednosti zejména v oblasti jemné motoriky. Při společné hře více dětí se naučí bez zábran spolu komunikovat, domlouvat se spolu gesty i slovy. Je rozšiřována slovní zásoba o nová slova např. pracovní ponk či odborné názvy jednotlivých druhů nářadí. Jsou rozvíjeny řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). 6

7 Metodický list: ADAMOVA FARMA, MODELY ZVÍŘAT Hra obsahuje 41 dílů dům se stodolou modely zvířat 1 pes, 3 kuřata, 2 prasátka, 1 kráva, 1 studna, 1 plot, 1 brána Adamova farma je vyrobena z kvalitního dřeva, je to český výrobek, má zdravotní atest a splňuje všechny normy EU. Sestava je snem všech malých milovníků zvířat od 3 7 let. Je vhodná jako hračka i jako didaktická pomůcka. Rozměry: 70x51x15 cm Modely zvířat: Domácí zvířata 22 cm, koně 17 cm, zvířata divoká cm, ptáci v sáčku 12 kusů, zvířata mořská cm, ryby tropické cm, varani 45 cm, hmyz 10 cm. Materiál: Plast obr. 3 Pedagogicko-psychologické aspekty hračky Rozšíření povědomí o přírodním prostředí Rozšíření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou Rozvoj motorických dovedností, zejména jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, vizuální a hmatové schopnosti Rozvoj veškerých řečových schopností, slovní zásoby Rozvoj tvořivého myšlení Respektování životního prostředí Sociální aspekty hračky: Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj tolerance, vzájemného respektu Dodržování pravidel chování ve vztahu k druhému Metodické poznámky: Předškolní děti jsou velkými milovníky zvířat. Hra na zvířata, napodobování jejich hlasů, lezení po čtyřech a napodobování jejich pohybů jsou velmi častou zábavou dětí. Hra na zvířátka jim přináší mnoho zábavy. Soubory modelů zvířat budou zcela nepochybně patřit k oblíbeným hračkám a hry a činnostmi s nimi budou každodenní náplní her. Děti se při hře s těmito hračkami mohou seznamovat s různými druhy zvířat, mohou se učit pojmenovat je (i jejich mláďata). Mohou rozšířit svoje vědomosti o tom, kde zvířata žijí, co k životu potřebují, jaký užitek přinášejí a jak by měli lidé o ně pečovat. Tímto způsobem si děti rozšiřují povědomí o přírodním prostředí, povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. 7

8 Učitelka může děti ke hře s modely zvířat motivovat tím, že je vyzve, aby jmenovaly, jaká zvířata mají rády nebo která zvířata mají doma, jaká viděly např. u babičky na venkově, v ZOO, v lese, v Dinoparku apod. Děti zpravidla velmi spontánně popisují, jak jejich oblíbené zvíře vypadá, jaké vydává zvuky, jak se nazývají jejich mláďata, kde žijí. Kognitivními činnostmi (kladením otázek a hledáním odpovědí) si děti rozšiřují své znalosti a současně rozšiřují komunikativní dovednosti. Děti si s modely zvířat mohou hrát samostatně nebo ve skupině. Nejmenší tříleté děti si budou pravděpodobně hrát s tímto materiálem samostatně. Manipulací s tímto typem hraček si budou rozvíjet motorické dovednosti a smyslové vnímání, zejména vizuální a hmatové schopnosti. Adaptované a starší 4-6 leté děti si většinou zvolí skupinovou hru. Při skupinové hře se vzájemně domlouvají, jak si rozdělí role ve hře, jak si uspořádají prostor pro hru. Přitom se učí respektovat své spoluhráče a tím si vytvářejí prosociální postoje. Hra a manipulační a jednoduché úkony s modely zvířat pomáhají koordinovat lokomoci a rozvíjet jemnou motoriku. Děti při skupinové hře spolu přirozeným způsobem komunikují a tím si rozvíjejí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu i vyjadřování). Děti se učí vést rozhovor naslouchat druhým, vyčkat, až spoluhráč dokončí myšlenku, sledovat obsah rozhovoru, ptát se. Učí se formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Při hře s různorodými modely zvířat se učí nová slova, např. názvy exotických a méně známých zvířat. Naučí se popsat situaci - co vidí ve farmě atd. Učitelka může vést hru dětí správným směrem tím, že ve vhodnou chvíli dá dětem impulz k dalšímu rozvoji hry, např. po seznámení s herním materiálem navrhne: Co kdybychom roztřídili zvířata a sestavili si farmu, ZOO, Dinopark apod. Učitelka bere v úvahu schopnosti dětí, jejich věk a pak vyhodnotí optimální variantu, která děti zaujme. Při hře může sledovat chování dětí a usměrňovat je. Dominantní děti, které neustále chtějí mít vedoucí postavení ve hře a vynucují si pozornost, může vhodně a taktně usměrnit a pomalejší a nesmělejší děti, které potřebují pomoci, by měla povzbudit. Do hry se zvířaty se mohou začlenit děti všech věkových skupin. Učitelka při hře děti chválí, povzbuzuje. Zejména oceňuje originalitu a tvořivý přístup ke hře. Hry s tímto herním materiálem stimulují u dětí jejich činorodost, pracovitost a podnikavost, proto jsou pro děti velmi přínosné. Modely zvířat může učitelka využít nejen ke hře, ale rovněž při činnostech řízených učitelkou, jako jsou literární, hudební a výtvarné činnosti, a zejména při činnostech, které rozvíjejí poznání dětí. Děti se učí respektovat život ve všech podobách, chránit přírodu, zvláště zvířata. Rozšiřují si vědomosti o tom, které druhy zvířat žijí u nás, které druhy zvířat žijí v jiných částech naší země či která již vyhynula, ale žila v hluboké minulosti. Při rozhovorech na téma domácí, volně žijící a exotická zvířata učitelka vede děti k poznání, že okolní svět je nesmírně rozmanitý a nekonečně pestrý, proměnlivý v různých ročních obdobích. Děti si postupně uvědomí, že je nutné přírodu a živé tvory v ní chránit. Děti by si měly uvědomit, že zajímavý a poutavý svět zvířat má však svoje zákonitosti a pravidla. Při překročení těchto pravidel by mohly být děti ohroženy na svém zdraví. Proto by měly být děti upozorněny na nevhodnost manipulace s nemocnými zvířaty v přírodě - v lese nebo na poli, sahání na cizí psy a jiná domácí zvířata, krmení exotických zvířat v ZOO apod. Při činnostech řízených učitelkou mohou děti pantomimicky předvádět zvířata, ostatní děti budou hádat, o které zvíře jde (vyberou je z hromádky modelů a ukáží). 8

9 Děti mohou modely zvířat porovnávat a třídit podle různých kritérií na domácí, volně žijící, exotická a prehistorická a umísťovat je podle pokynů učitelky do příslušné ohrady. Mohou zvířata třídit podle toho, kde žijí zem, voda, vzduch nebo jaký mají povrch těla - srst, peří, šupiny, jak jsou velká atd. Modely zvířat mohou sloužit jako předloha pro výtvarné činnosti kreslení zvířátek, modelování zvířátek z modelíny nebo hlíny. Modely zvířat jsou nejen velmi oblíbeným herním materiálem, ale rovněž vhodnou a všestranně použitelnou didaktickou pomůckou. 9

10 Metodický list: KATAMINO Hra obsahuje 12 pentaminos (pentamino je tvar, vytvořený z 5 zubatých čtverců, které mají společnou jednu stranu, každé z 12 vzorových pentaminos zabírá 5 políček na hrací ploše) 5 malých červených kousků a 3 malé hnědé kousky 1 hrací deska 1 posuvník, který ohraničuje hrací plochu na desce 6 mřížek na vytvoření Slamů (stránky 4 a 9), 2D a 3D vzory (stránky 10 až 13) 1 šachovnice pro hru dvou hráčů (poslední stránka) Vysvětlivky Penta je skupina více pentaminos, která přesně zaplní obdélník ohraničený posuvníkem. Pentaminos nemají dobrou a špatnou stranu. Mohou být na ploše umístěny jakýmkoliv směrem, s výjimkou pentamina 1, které musí být umístěno horizontálně (stránka 2). Pravidla hry pro jednoho hráče obr. 4 a) Velmi jednoduchá varianta pro děti ve věku od 3 let Hraje se s použitím všech kousků 12 pentaminos (velké kousky různých tvarů a barev), 5 malých červených kousků a 3 malých hnědých zaplňte obdélník ohraničený posuvníkem. 1) Nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 9 a 10 2) Umístěte tolik pentaminos, kolik můžete 3) Zbylá políčka obdélníku vyplňte zvolenými kousky (červenými nebo hnědými) b) Jednoduchá varianta pro děti od 4 let Použijte 12 pentaminos a k nim buďto 5 malých červených kousků nebo 3 malé hnědé kousky. 1) Nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 10 a 11 2) Umístěte tolik pentaminos, kolik můžete 3) Zbylá políčka obdélníku vyplňte zvolenými kousky (červenými nebo hnědými) c) Obtížná varianta pro děti od 5 let Použijte pouze 12 pentaminos (malé červené a hnědé kousky odložte stranou) a pokuste se najít tolik Pentas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, kolik jen můžete. 1) nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 4 a 5 a vytvořte tolik pentas, kolik můžete a to tak že najdete 4 pentaminos mezi 12, které lze složit 2) stejným způsobem vytvořte tolik pentas 5, 6, 7 atd., kolik jen můžete Čím více pentaminos použijete, tím těžší bude hra. 10

11 Další způsob hry: Vytvořte různé tvary podle příkladů. Vytvořte další tvary geometrické tvary, zvířátka a další. KATAMINO se dá použít jako stavebnice. Pravidla pro hru dvou hráčů Rychlá hra: Použijte veškeré kousky, s výjimkou pentaminos 1 a 12. Jeden z hráčů si vybere z malých kousků 1 hnědý obdélník a 2 červené čtverce. Druhý hráč si vybere z malých kousků 1 hnědý obdélník a 3 červené čtverce. Potom si hráči vybírají po jednom pentaminu, dokud jich nemá každý 5. Nastavte na desce posuvník mezi čísla 6 a 7. Každý hráč teď musí co nejrychleji vyplnit svoji část hrací plochy všemi vybranými dílky. Pedagogicko-psychologické aspekty hry Rozvoj praktických dovedností Rozvoj paměti, pohotovosti, postřehu Rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky Rozvoj komunikativních dovedností Rozvoj sebeovládání a sebekontroly Rozvoj smyslové koordinace (oči, hmat) Rozvoj tvořivého myšlení Rozvoj schopnosti analýzy a syntézy Sociální aspekty hry Dodržovat pravidla hry, hrát fair, jednat spravedlivě Schopnost skupinové činnosti (spolupráce, ohleduplnost, tolerance) Skupinová konverzace Rozvoj kooperativních dovedností Schopnost akceptovat výsledek hry, přijmout prohru Metodické poznámky Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek je určena zejména pro děti od 3 do 7 let. Děti mohou provádět činnosti s těmito pomůckami jednotlivě i v menší skupině. Důležitým partnerem při těchto činnostech bude učitelka, která bude vzbuzovat zájem o tyto pomůcky, které nepatří k běžné výbavě ani v domácím ani v institucionálním prostředí. Zkušená učitelka bude motivovat děti např.: Dnes budeme pracovat v kouzelné třídě a čarovat jako kouzelníci s těmito předměty. Po dobře promyšlené motivaci bude jistě zájem o tyto pomůcky zaručen, neboť předškolní děti jsou velmi zvídavé a všechny nové hračky a pomůcky vítají vždy s velkým nadšením. Tyto hračky a pomůcky stimulují u dětí zejména kompetence k učení. Rozvíjejí dovednosti v oblasti jemné motoriky, rozšiřují praktické dovednosti, mají příznivý vliv na smyslovou koordinaci oči, hmat. Největším přínosem je rozvoj tvořivého myšlení. Osobnost dítěte se v předškolním věku intenzívně rozvíjí. Děti bývají 11

12 velmi tvořivé a zvídavé. Tyto vlastnosti předškolních dětí jsou cenné pro další rozvoj dítěte a je třeba je rozvíjet. V praxi se stává, že nejstarší děti se již s obvyklým herním vybavením v mateřských školách dokonale seznámily, obvyklé hračky a didaktické pomůcky se jim zdají nudné. V té chvíli přichází vhodný čas k zařazení těchto hraček a didaktických pomůcek. Skupinová práce dětí s tímto materiálem přináší nové podněty, hledání a objevování nových řešení a přináší dětem potěšení. Práce ve skupině zlepšuje sociabilitu a ochotu ke spolupráci. Při skupinových činnostech s logickými hrami, abstraktními hračkami či materiálem k experimentování jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti. Děti se musí vzájemně domluvit na dalším postupu, při činnosti komentují to, co vidí, učí se naslouchat druhému, poslouchat rady učitelky, která činnost řídí. Děti musí při práci s tímto materiálem dodržovat dohodnutá pravidla a bezpečnostní zásady, které jim musí učitelka nastavit. Děti se při činnostech s tímto materiálem cvičí v sebeovládání a v sebekontrole, poznávají, že je v určitých činnostech nutné dodržovat stanovené postupy, pokud chceme dojít k určitému cíli. Poznávají rovněž, že je vhodné spolupracovat s ostatními, kooperace přináší rychlejší řešení. Dobrý výsledek činnosti přináší uspokojení, avšak průběh činnosti je stejně cenný. Při opakované činnosti s materiálem je rozvíjena paměť, pohotovost a postřeh. Důležitým aspektem těchto činností je schopnost analýzy a syntézy. Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek vzbuzuje zájem o nové nevyřešené problémy, rozvíjí tvořivý intelekt dítěte, vytváří povědomí o širším technickém prostředí, jeho neustálém vývoji a proměnách. 12

13 Metodický list: KINETICKÝ PÍSEK Obsah 5 kg kinetického písku, písek je složen z 98% čistého písku a 2% pojiva. Produkt vyhovuje bezpečnostním směrnicím pro uvedení na trzích v EU. Certifikát dle EN Kinetický písek je: ekologický hygienický netoxický, vhodný i pro alergiky nelepí se smyvatelný vodou stále vlhký určený pro opakované použití není mastný Cíl hry: obr. 5 Písek je určen k hraní, modelování, výtvarným činnostem a relaxačním a terapeutickým aktivitám. Kinetický písek je určen pro děti od 3 let. Způsob hry, důležité pokyny Kinetický písek se používá ke hře a k dalším činnostem v interiéru. Děti milují písek a rády si s ním hrají, avšak před objevením kinetického písku byly hry a činnosti s pískem jen letní sezonní záležitostí. Kinetický písek ve vaničce je možné používat ke hrám v interiéru mateřské školy po celý rok. Písek je hebký, měkký, vlhký a příjemný na dotek, je dobře tvarovatelný a pokud je stlačen, drží pevně tvar, proto se hodí i k výtvarným činnostem. Výhodou kinetického písku je, že nevysychá a neztrácí postupem a používáním své vlastnosti. Kinetický písek je citlivý na vodu, proto je doporučován v místnostech, kde vlhkost vzduchu je nižší než 60%. Pokud písek příliš navlhne, může se ponechat k vysušení na vzduchu. Kinetický písek nemá být neprodyšně uzavřen, potřebuje dýchat. K uložení kinetického písku je vhodná bezprašná místnost. Kinetický písek nemá být vystavován přímému slunci. Před kontaktem s kinetickým pískem je vhodné umýt a utřít si ruce. Kinetický písek nemá být míchán s jinými druhy písku nebo s jinými materiály. Pokud se do písku dostanou nápoje, potraviny nebo tekutiny, zasažený písek je vhodné odstranit. Před používáním kinetického písku ke hrám a k ostatním činnostem upozorníme děti, že není vhodné vkládat jej do úst nebo házet jím na jiné děti, do očí apod. 13

14 Pedagogicko-psychologické aspekty Rozvoj pohybových schopností a manipulačních činností Zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky Rozvoj smyslových vnímání, vizuálních a hmatových schopností Rozvoj tvořivého myšlení Rozvoj výtvarných dovedností, tvůrčích aktivit Rozvoj řečových schopností Rozšiřování poznatků o neživé přírodě Experimentování s materiálem, zkoumání jeho vlastností Relaxace, uvolnění, uklidnění Sociální aspekty Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, vzájemného respektu Rozvoj schopnosti přijímat a uzavírat kompromisy Metodické poznámky Při tvoření z písku dochází u dětí k rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky. Při změnách poloh a pohybech těla na místě jsou posilovány nelokomoční pohybové činnosti. Při manipulačních činnostech a jednoduchých úkonech s materiálem je rozvíjena jemná motorika a koordinace oka a ruky. Děti mohou pracovat a hrát si s kinetickým pískem individuálně nebo ve skupinách. Hra s pískem a tvoření z písku je aktivita všeobecně velmi oblíbená, a proto je vhodná pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. Tříleté děti budou s kinetickým pískem volně manipulovat, nahrnovat jej do kupek, přeskupovat jej nebo z něj tvořit bábovičky. Starší děti od 4 do 6 let z něj budou vytvářet stavby, domy, hrady nebo se z něj mohou pokusit vytvářet figury lidí či zvířat. Do kinetického písku mohou děti psát prsty různé tvary, symboly, písmena a číslice. Mohou do něj kreslit prstem nebo dřívkem jednoduché obrázky a tím procvičovat grafomotorická dovednosti. Pomocí kinetického písku mohou děti rozvíjet estetické tvůrčí aktivity a stimulovat výtvarné schopnosti. Děti většinou tvoří z písku ve skupině a přitom spolu hovoří. Dochází k rozvoji řečových schopností jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, naslouchání) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Dochází rovněž k rozvoji komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Děti se při hře a manipulace s kinetickým pískem učí domluvit slovy i gesty, učí se zapříst rozhovor, naslouchat druhým, ptát se a reagovat na podněty ve vhodně zformulovaných větách. Při tvoření z kinetického písku je rozvíjena u dětí tvořivost, zvídavost a radost z objevování. Dítě zkoumá vlastnosti kinetického písku, hraje si s ním, experimentuje a vytváří jednoduché stavby nebo jednoduchá výtvarná trojrozměrná díla a jejich kombinace. Je to činnost přiměřená schopnostem dětí ve věku od 3 6 let 14

15 s viditelným cílem, ve které mohou být všechny děti úspěšné a která jim přináší radost, uspokojení a pohodu. Děti se učí soustředit se na činnost a na její dokončení. Při skupinové hře nebo jiné činnosti s kinetickým pískem se dítě učí spolupracovat s ostatními dětmi, plánovat další společný postup činnosti, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat druhé děti, vycházet jim vstříc, dělit se s nimi o pomůcky, střídat se v činnosti. Při hře a tvořivých činnostech s tímto materiálem děti přirozenou formou navazují a udržují dětská přátelství. Učitelka při činnostech s kinetickým pískem může rozvinout kognitivní činnosti, to znamená, že klade dětem otázky a společně hledají odpovědi nebo diskutují nad nastoleným problémem. Děti mohou při práci a hraní s kinetickým pískem rozvinout rozhovor o materiálu, mohou hodnotit, jaké má vlastnosti je příjemný na dotek, je sypký a poddajný. Děti mohou společně plánovat, co z kinetického písku postaví nebo vytvoří příště. Děti mohou přemýšlet, kde mohou materiál podobný kinetickému písku v přírodě nalézt (oceán, moře, pískovna atd.), jaké další přírodniny v přírodě mohou uvidět (kamínky a škeble na pláži u moře a další materiály a látky v okolí mateřské školy, v parku, v lese apod.). Tímto způsobem si mohou rozšiřovat poznatky o neživé přírodě a o okolním prostředí, které jsou pro ně blízké, smysluplné a přínosné. Děti se naučí vnímat, že náš svět je velmi rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý. Tvořivé činnosti s kinetickým pískem jsou protiváhou pasivních činností, jako je časté sledování televize nebo nadměrné vysedávání u počítačových her. Přínosem je i to, že může působit jako antistresová pomůcka pro neklidné děti, pokud si jej děti nechají volně protékat mezi prsty, působí na ně terapeuticky, děti mohou pocítit uklidnění a odstranění stresu. 15

16 Metodický list: META-FORMS, kniha, didaktická pomůcka Obsah Kniha obsahuje 80 logických rébusů a jejich řešení 9 barevných tvarů 1 mřížka Cíl hry: Vyřešit logické rébusy skládáním 9 tvarů na mřížku 3x3 při respektování všech pravidel. Kniha je vhodná pro děti od 4 7 let, pro děti do čtyř let je kniha nevhodná (obsahuje malé části, nebezpečí udušení). POČET HRÁČŮ: 1 obr. 6 Způsob hry, pravidla V knize je 80 logických rébusů, které jsou rozděleny do 6 úrovní. V rámci každé úrovně jsou představena nová pravidla, což umožňuje hráčům jejich postupné osvojení. První tři úrovně jsou vhodné pro děti od 4 do 6 let. Stoupající úroveň obtížnosti rébusů vyžaduje komplexnější řešení. Od úrovně 4 může být rébus výzvou pro hráče jakéhokoliv věku. Děti by měly postupovat vlastním tempem a v případě nutnosti by jim učitelka měla poskytnout vedení. Když dítě požádá o pomoc při výkladu nového pravidla, je vhodné ukázat mu grafické vysvětlivky a povzbudit ho, aby se pokusilo najít odpověď samo. Na konci knihy najdeme řešení každého rébusu. Každý rébus má pouze jedno správné řešení. Před kontrolou řešení je dobré zkontrolovat, zda byla dodržena všechna pravidla. Jestliže je řešení rozdílné od prezentovaného, znamená to, že nebylo dodrženo jedno nebo více pravidel. Je dobré zopakovat si pravidla a ujistit se, že jste jim porozuměli. Znovu je třeba ověřit, které pravidlo nebylo respektováno. Meta-forms můžeme začít hrát ihned podle grafického znázornění pravidel na první straně knihy rébusů. Postupně je třeba porozumět dalším pravidlům z rébusů. V následující části je vysvětlen jejich význam. Každé pravidlo vizuálně znázorňuje jednoduché logické tvrzení. V závislosti na tom, zda je pravidlo POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ, se stanoví, kde MUSÍ nebo NESMÍ být díl v rámci mřížky umístěn. Grafické vysvětlivky Pozitivní pravidlo: Ukazuje, kde díl MUSÍ být umístěn. Negativní pravidlo: Ukazuje, kde díl NESMÍ být umístěn. Konkrétní tvary: Ukazují daný tvar a jeho barvu. Pravidlo tvaru: Ukazuje konkrétní tvar, ale není stanovená barva. Pravidlo barvy: Ukazuje konkrétní barvu, ale není stanoven tvar. 16

17 Pedagogicko-psychologické aspekty Rozvoj jemné motoriky Rozvoj vizuálních a hmatových schopností Rozvoj logického, tvořivého myšlení Rozvoj komunikativních dovedností, řečových dovedností Rozlišování barev, tvarů Rozvoj postřehu, pohotovosti, paměti Rozvoj početních představ Rozvoj prostorové představivosti Rozvoj sebeovládání, sebekontroly Rozvoj paměti - mechanické, logické, obrazové a pojmové Sociální aspekty Rozvoj pozitivních citů ke své osobě sebedůvěry, sebevědomí, schopnosti ovlivňovat vlastní situaci Rozvoj schopnosti pracovat dle pokynů učitelky, zpočátku se podřídit jejímu vedení Rozvoj schopnosti dodržovat stanovené pokyny a pravidla, spolupracovat s učitelkou nebo starším kamarádem Metodické pokyny Tento typ pomůcky se řadí k logickým a abstraktním pomůckám. Důležitým partnerem při těchto činnostech bude pro dítě učitelka. Učitelka ukáže dítěti knihu, nechá dítě, aby si ji prohlédlo, později, když je vzbuzen zájem, mu vysvětlí - co po něm vyžaduje. Přitom postupuje od jednoduchých rébusů ke složitějším. Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek je nejvhodnější pro děti šestileté před nástupem do 1. třídy ZŠ. Velmi vhodné jsou pro děti sedmileté s odloženou školní docházkou, u kterých je nutné stimulovat koncentraci pozornosti, soustředěnost a vytrvalost a trénovat zrakovou paměť. Manipulací s barevnými tvary trojúhelníčky, kolečky a čtverečky si děti procvičují manipulační dovednosti a mimoděk si mohou procvičovat geometrické tvary, počet od jedné do devíti nebo se učit rozlišovat barvy. Tyto pomůcky stimulují u dětí zejména kompetence k učení a rozvíjejí logické myšlení. Největším přínosem těchto didaktických pomůcek je to, že vzbuzují u dětí zájem o nové nevyřešené problémy a rozvíjejí tvořivý intelekt dítěte. Děti musí pochopit a dodržovat stanovená pravidla, učí se tak sebeovládání a sebekontrole. Pochopí, že pokud daná pravidla nedodrží, nedojdou k požadovanému cíli. Při manipulaci s drobnými částmi didaktických pomůcek si děti procvičují dovednosti v oblasti jemné motoriky a rozvíjejí manuální zručnost. Tyto činnosti mají také příznivý vliv na smyslovou koordinaci oko, ruka. Práce s tímto typem didaktické pomůcky rozvíjí vytrvalost a trpělivost. Dítě musí vyvinout volní úsilí, musí se soustředit na činnost a snažit se o její dokončení. Dobrý výsledek - správné vyřešení rébusu je cenný, avšak důležitý je i průběh činnosti. Práce s tímto druhem pomůcky vede k tomu, že dítě poznává samo sebe a rozvíjí si pozitivní city ke své osobě, získává sebevědomí, sebedůvěru a osobní spokojenost. Dítě při činnosti s touto pomůckou si rovněž prohlubuje schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Uvědomuje si svoje možnosti a limity - své slabé a silné stránky, učí se přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch. Pokud nemá hned úspěch, učí se s tímto faktem vyrovnat, učitelka ho motivuje k další činnosti a kladně hodnotí jeho osobní pokroky. Při opakované činnosti s touto pomůckou je dítě jistější, rozvíjí si paměť, postřeh a pohotovost. 17

18 Učitelka by měla při činnosti s logickými a abstraktními didaktickými hrami a pomůckami dítě vést k tomu, aby slovně vyjádřilo, co ho zaujalo nebo co nechápe a potřebuje více objasnit. Tímto způsobem jsou procvičovány komunikativní dovednosti a rozvíjeny řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání a porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, správné vyjadřování). Dítě se může učit projevovat své city zejména kladné, pokud má při činnosti úspěch, ale může se cvičit v sebekontrole a sebeovládání emocí záporných, pokud ho hra nebo činnost ihned neuspokojí. Tím, že dítě projevuje zájem o knihy s rébusy a další podobné didaktické pomůcky, které patří do skupiny logických a abstraktních her, jako je např. Continuo, Katamino, Quarto, Qwirkle, Gyges, Dáma a Backgamonn, hlavolamy, tangramy, různá domina apod., si rozvíjí poznatky, které rozvíjejí zájem o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální. Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant a činnosti, zaměřené ke cvičení různých forem paměti mechanické, logické, obrazové a pojmové, jsou pro děti, které se připravují na vstup do první třídy základní školy, velmi důležité. Pedagog by se měl při práci ve třídě mateřské školy snažit, aby nabídka činností pro děti byla mnohostranná a maximálně pestrá a současně aby odpovídala konkrétním možnostem a potřebám dětí. 18

19 Použitá a doporučená literatura: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce 2004 Autorský kolektiv: PhDr. Kateřina Smolíková (vedoucí týmu), Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., PhDr. Miluše Havlínová, CSc., PaedDr. Alice Bláhová, Mgr. Věra Krejčová, PhD. Dále byly použity návody ke hrám, hračkám a didaktickým pomůckám: Katamino, výrobce Gigamic QuaRto!, výrobce Gigamic META FORMS, výrobce FoxMind Adamova farma, výrobce Bino Magnetický vozík s nářadím, výrobce Janod Kinetický písek, výrobce WABA Fun Použité obrázky: obr. 1: (kontrola zdroje ) obr. 2: (kontrola zdroje ) obr. 3: (kontrola zdroje ) obr. 4: %2860%29_ Katamino_-_box-product.png (kontrola zdroje ) obr. 5: (kontrola zdroje ) obr. 6: (kontrola zdroje ) Autor - zodpovědná osoba: Marie Dočkalová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dě&: 5-6 let, běžná předškolní třída MŠ. Dě# byly předem seznámeny s téma#kou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro dě# a rodiče bylo

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Dasný 38, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více