Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 6. HRAVÉ DNY METODICKÉ LISTY

2 Metodický list: quarto! Obsah Hra obsahuje hrací desku se 16 kruhy 16 hracích kamenů Každý kámen se vyznačuje 4 charakteristikami: Cíl hry světlý či tmavý okrouhlý či hranatý vysoký či malý s důlkem či plný Sestavit na hrací desce řadu čtyř hracích kamenů, majících alespoň jednu společnou charakteristiku. Řada může být postavena svisle, vodorovně i diagonálně. obr. 1 VĚK: Hra je vhodná pro děti od 6 let. POČET HRÁČŮ: 2-4 Způsob hry, postup Na začátku hry se kameny rozestaví kolem hrací desky. Hráči si vylosují, kdo bude začínat. Zahajující hráč vybere jeden ze 16 hracích kamenů a předá jej soupeři. Protivník umístí předaný hrací kámen na kterékoliv pole hrací desky. Potom musí vybrat jeden z 15 zbývajících kamenů a podat jej svému soupeři. Nyní přijde řada opět na prvního hráče, který umístí kámen na některé volné pole. Takto se hráči střídají a hra pokračuje dále. Hru vyhrává hráč, který první zvolá QUARTO!, to znamená, že umístil podaný kámen a vytvořil řadu 4 světlých či 4 tmavých kamenů, 4 okrouhlých či 4 hranatých kamenů, 4 vysokých či 4 malých kamenů nebo 4 plných či čtyř dutých hracích kamenů. Přitom se na kamenech v řadě může sejít i více různých charakteristik. Není nutné, aby předcházející 3 kameny umístil tentýž hráč, který umístí kámen poslední. Vítězství je nutno ohlásit zvoláním QUARTO! Pokud hráč opomine vítězné uspořádání hracích kamenů a podá kámen soupeři, smí v tomto okamžiku zvolat Quatro! protivník a označit vyhrávající řadu kamenů. Tím se stává vítězem hry. Pokud si v průběhu daného tahu ani jeden z hráčů nevšimne řady kamenů se společnou charakteristikou, pozbývá tato řada herního významu a hra pokračuje dál. Pokud byly všechny kameny umístěny, aniž by byl vyhlášen vítěz, jedná se o nerozhodnou hru. Vítězí ten, kdo zvolá a zároveň ukáže QUARTO! Tempo hry si děti určují samy. Dokud se děti se hrou důkladně neseznámí, je možné hrát tuto hru jednoduchou formou, stačí když děti vytvoří řadu jen s jednou, případně dvěma, později třemi charakteristikami hracích kamenů. Například: Vytvořte na hrací desce řadu 4 kamenů téže barvy. 2

3 Pedagogicko psychologické aspekty hry Rozvoj manipulačních dovedností, zejména jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, vizuální a hmatové schopnosti Rozvoj schopnosti uspořádat prvky Rozvoj smyslu pro prostorovou orientaci Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností Rozvoj logického myšlení, početních představ, zájmu o učení Rozvoj postřehu, pohotovosti, pozornosti, představivosti Rozvoj schopnosti sebeovládání, sebekontroly Cvičení různých forem paměti mechanické, logické, obrazové a pojmové Sociální aspekty hry Dodržování pravidel hry, hrát fair, přijmout porážku Rozvoj schopnosti skupinové činnosti Rozvoj kooperativních schopností Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, ohleduplnosti Rozvoj schopnosti přijímat a uzavírat kompromisy Metodické poznámky Tento typ hry je řazen k logickým a abstraktním hrám, jako jsou domina, hlavolamy, tangramy, pexesa, puzzle, vkládačky apod. Tyto hry jsou vhodné pro skupinovou práci s dětmi v posledním ročníku mateřské školy, které se připravují na vstup do 1. třídy základní školy, a pro děti s odloženou školní docházkou. Učitelka mateřské školy ukáže dětem hru a nechá je, aby si ji prohlédly. Motivuje je ke vzbuzení zájmu o hru, poté dětem vysvětlí zadání hry a sleduje, zda děti pochopily smysl hry. Vysvětlí jim význam slova quarto. Zpočátku může hrát hru společně s dětmi, později jen sleduje, jak si děti při hře počínají. Vede děti k tomu, aby hrály čestně, vysvětlí jim pojem - fair play. Při hře děti provádějí manipulační činnosti a jednoduché úkony s kameny a tím si zdokonalují jemnou motoriku a rozvíjejí koordinaci ruky a oka. Rozlišováním různých vlastností kamenů si rozvíjejí smyslové dovednosti sluch, zrak, hmat, učí se sledovat očima zleva doprava. Při hře si rozvíjejí žádoucí dovednosti učí se zacházet s různými předměty a pomůckami, učí se postarat se o hračky, zacházet s nimi šetrně, uklidit je po hře. Při hře komunikují s učitelkou a s ostatními spoluhráči a tím si rozvíjejí komunikativní dovednosti verbální i neverbální. Zdokonalují si řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Učitelka je vede k tomu, aby při hře komentovaly svoje nápady, mínění, úsudky, pocity a učily se popsat situaci. Děti se učí formulovat věty, domlouvat se slovy i gesty, improvizovat. Seznámí se s novými slovy a naučí se je používat (svisle, vodorovně, fair play...). Děti se učí vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah sdělení a teprve pak reagovat (ptát se apod.). Děti si při této hře a podobných logických a abstraktních hrách rozvíjejí, zpřesňují a kultivují smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně - logickému (pojmovému), rozvíjejí si paměť 3

4 a pozornost. Nastává přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným. Rozvíjí a kultivuje se u dětí představivost, fantazie, tvořivé myšlení, zvídavost. Děti si vytvářejí pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. Je posilována radost z objevování, jsou osvojovány poznatky o znakových systémech a jejich funkci. Hry jako Quarto a podobné podporují a rozvíjejí postřeh, pohotovost, představivost, koncentraci paměti a vnímání. Dítě řeší myšlenkové problémy a hledá různé varianty a možnosti řešení. Dítě se učí soustředit se na činnost, udržet pozornost, přemýšlet a postupovat podle pokynů a instrukcí učitelky. Důležitým psychologickým aspektem je rozvoj schopnosti sebeovládání a získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoji situaci. Dítě postupně poznává sebe sama a rozvíjí si pozitivní city ve vztahu k sobě získává sebevědomí, sebedůvěru a osobní spokojenost. Praktickým prováděním těchto her s viditelným cílem, ve kterých může být dítě úspěšné, je posilována jeho radost a spokojenost. Logické hry jako je QUARTO!, které může hrát více dětí najednou, vedou k posilování prosociálního chování ve vztahu k jiným dětem. V dětské herní skupině se rozvíjí sociální citlivost, tolerance, respekt, ohleduplnost a kooperativní dovednosti. Děti se naučí, že každé dítě v herní skupině má rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Pochopí, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Naučí se porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých dětí. Děti se naučí přijmout a dodržovat stanovená pravidla, přijímat a uzavírat kompromisy, vyjednávat s ostatními dětmi, domluvit se na společném řešení. Pozná, že vzájemné konflikty je vhodné řešit dohodou. V herní skupině při hře s výše uvedenou stavebnicí a podobnými se dítě postupně učí prosadit se, ale i podřídit, naučí se přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch. Naučí se přijmout prohru a vyrovnat se s ní. Přistupuje-li ke hře opakovaně, dokáže uplatnit svoje předchozí zkušenosti a poznatky, má možnost uvědomit si své osobní pokroky. Dokáže se vyvarovat případných předcházejících chyb a postupovat dále. Učitelka stimuluje zájem dětí o logické a abstraktní hry a povzbuzuje děti v jejich dalším osobnostním rozvoji. 4

5 Metodický list: Vozík s nářadím Údaje výrobce Magnetický vozík s nářadím a s příslušenstvím. Obsahuje dřevěné modely základního řemeslného nářadí, vyrobeného z kvalitního dřeva, opatřeného barevným nezávadným nátěrem. Dle norem EU a ČR. Údaje výrobce: Materiál: dřevo Rozměry: 32,5 x 32,5 x 44 cm Pro děti od 18 měsíců Vozík obsahuje 23 druhů nářadí a součástek, vozík má magnetickou plochu, na kterou lze nářadí přichytit. Vozík je na kolečkách, malý opravář si s ním jednoduše a bezpečně dojede, kam potřebuje. Pedagogicko-psychologické aspekty hračky obr. 2 Rozvoj manipulačních činností a dovedností, jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, zejména vizuálních a hmatových schopností Rozvoj komunikativních a řečových schopností, rozšiřování slovní zásoby Rozšíření povědomí o okolním technickém prostředí Rozvoj praktických dovedností, seznámení s pracovním nářadím Experimentování s materiály Stimulace volních vlastností soustředěnosti, vytrvalosti, pečlivosti, tvořivosti Sociální aspekty hračky: Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj prosociálních postojů, sociální citlivosti, přizpůsobivosti, respektu, ochotě vyjít vstříc druhému, půjčit si hračku, střídat se v činnosti, vzájemně si pomáhat, uklidit hračky Metodické poznámky: Tato skupina hraček a didaktických pomůcek je vhodná pro děti od 3 7 let. Učitelka může děti motivovat ke hře s těmito pomůckami tím, že jim připomene, jaká mohou mít lidé povolání a jaké činnosti při tom vykonávají. Přitom jsou děti uváděny do světa lidí, jejich občanského života a práce. Děti jsou vedeny k úctě k práci a k úsilí druhých lidí. V souvislosti se zaměřením našeho projektu je vhodnější zaměřit se cíleně na technická a praktická povolání. V rozhovoru řízeném učitelkou mohou děti samy sdělovat, jaké pracovní činnosti pozorovaly doma - např. vaření, ruční práce, šití, drobné opravy v domácnosti, v garáži nebo na dvorku. Některé praktické činnosti děti mohou pozorovat v okolí svého bydliště, při návštěvě řemeslnické dílny a jinde. Je vhodné zařadit v souvislosti s touto tematikou exkurzi do blízké dílny (např. autodílny, stolárny, využít možností rodičů apod.). Tímto způsobem si děti osvojují elementární poznatky o okolním technickém prostředí i jeho dění. Získávají zajímavé poznatky, které mohou využít v životní praxi. Důležitá je otevřenost 5

6 školy a jejího vzdělávacího programu vůči okolnímu světu. Motivace formou rozhovoru na téma lidská povolání, pracovní nástroje a pomůcky a následná hra a praktické činnosti s tímto typem hraček a pomůcek napomáhají rozvoji komunikativních dovedností. Děti při nich komunikují bez zábran s druhými dětmi nebo s učitelkou. Učitelka připomene dětem, jak mají hračky a pomůcky bezpečně používat, vzhledem k ochraně zdraví svého i ostatních dětí. Děti mohou hádat, k čemu se předložený pracovní předmět používá. Chlapci jistě uvítají modely pracovních nástrojů různých řemeslníků a dělníků jako je ponk s pracovním nářadím, vozík s pracovním nářadím, děvčata určitě zaujme jednoduché vyšívání, prošívání a manipulace s kuchyňským nářadím a tvořítky. Pokud se děti promíchají při činnostech, není to na škodu. Při používání těchto hraček a pomůcek si děti rozvíjejí a zdokonalují především dovednosti v oblasti jemné motoriky a osvojují si praktické dovednosti, přiměřené jejich věku. Učí se vědomě napodobovat jednoduché činnosti dospělých, při manipulaci s předměty zkoumají jejich vlastnosti, experimentují s materiály. Přitom si rozvíjejí své smyslové dovednosti - zejména hmat, zrak, sluch. Děti při těchto činnostech vedeme k schopnosti soustředit se na činnost, vytrvat u ní a tím jsou rozvíjeny volní vlastnosti. Děti mohou s popisovaným materiálem pracovat individuálně, ve dvojicích či ve skupinách. Při činnostech a hrách s tímto typem hraček a pomůcek ve skupinách jsou děti vedeny k ohleduplnosti k druhému dítěti, ochotě půjčit si hračku, střídat se v činnosti a tím jsou posilovány prosociální postoje, jako je sociální citlivost, tolerance, respekt a přizpůsobivost a je stimulována schopnost kolektivní činnosti. Tematické hry, seznamující děti s různými druhy řemesel a povolání, s nejrůznějšími pracovními pomůckami a nástroji a praktické provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností, jsou velmi důležitou složkou předškolního vzdělávání v mateřské škole. Děti se učí pochopit, že každý má ve společenství lidí svou roli. Děti, které nedisponují předpoklady pro intektuální činnosti, nacházejí při praktických dovednostech uspokojení ze svých silných stránek. Zde je na místě děti, které vynikají zejména praktickými dovednostmi a méně intelektovými schopnostmi, pochválit a ocenit, aby poznaly uspokojení ze svého úspěchu v praktických dovednostech a bylo posilováno jejich sebevědomí. Je však dobré zdůraznit, že všichni lidé jsou stejně důležití a cenní pro společenství lidí inženýr konstruktér, který stroje navrhuje, stejně jako ten, kdo je následně sestrojuje či ten, kdo s nimi pracuje. Pro společnost ostatních lidí jsou důležité všechny obory lidské činnosti. Důležitá je činorodost, pracovitost a tvořivost, která vede k úspěchu ve všech oblastech lidského podnikání. Při manipulační činnosti a jednoduchých úkonech s těmito hračkami si děti rozvíjejí motorické dovednosti zejména v oblasti jemné motoriky. Při společné hře více dětí se naučí bez zábran spolu komunikovat, domlouvat se spolu gesty i slovy. Je rozšiřována slovní zásoba o nová slova např. pracovní ponk či odborné názvy jednotlivých druhů nářadí. Jsou rozvíjeny řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). 6

7 Metodický list: ADAMOVA FARMA, MODELY ZVÍŘAT Hra obsahuje 41 dílů dům se stodolou modely zvířat 1 pes, 3 kuřata, 2 prasátka, 1 kráva, 1 studna, 1 plot, 1 brána Adamova farma je vyrobena z kvalitního dřeva, je to český výrobek, má zdravotní atest a splňuje všechny normy EU. Sestava je snem všech malých milovníků zvířat od 3 7 let. Je vhodná jako hračka i jako didaktická pomůcka. Rozměry: 70x51x15 cm Modely zvířat: Domácí zvířata 22 cm, koně 17 cm, zvířata divoká cm, ptáci v sáčku 12 kusů, zvířata mořská cm, ryby tropické cm, varani 45 cm, hmyz 10 cm. Materiál: Plast obr. 3 Pedagogicko-psychologické aspekty hračky Rozšíření povědomí o přírodním prostředí Rozšíření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou Rozvoj motorických dovedností, zejména jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání, vizuální a hmatové schopnosti Rozvoj veškerých řečových schopností, slovní zásoby Rozvoj tvořivého myšlení Respektování životního prostředí Sociální aspekty hračky: Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj tolerance, vzájemného respektu Dodržování pravidel chování ve vztahu k druhému Metodické poznámky: Předškolní děti jsou velkými milovníky zvířat. Hra na zvířata, napodobování jejich hlasů, lezení po čtyřech a napodobování jejich pohybů jsou velmi častou zábavou dětí. Hra na zvířátka jim přináší mnoho zábavy. Soubory modelů zvířat budou zcela nepochybně patřit k oblíbeným hračkám a hry a činnostmi s nimi budou každodenní náplní her. Děti se při hře s těmito hračkami mohou seznamovat s různými druhy zvířat, mohou se učit pojmenovat je (i jejich mláďata). Mohou rozšířit svoje vědomosti o tom, kde zvířata žijí, co k životu potřebují, jaký užitek přinášejí a jak by měli lidé o ně pečovat. Tímto způsobem si děti rozšiřují povědomí o přírodním prostředí, povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. 7

8 Učitelka může děti ke hře s modely zvířat motivovat tím, že je vyzve, aby jmenovaly, jaká zvířata mají rády nebo která zvířata mají doma, jaká viděly např. u babičky na venkově, v ZOO, v lese, v Dinoparku apod. Děti zpravidla velmi spontánně popisují, jak jejich oblíbené zvíře vypadá, jaké vydává zvuky, jak se nazývají jejich mláďata, kde žijí. Kognitivními činnostmi (kladením otázek a hledáním odpovědí) si děti rozšiřují své znalosti a současně rozšiřují komunikativní dovednosti. Děti si s modely zvířat mohou hrát samostatně nebo ve skupině. Nejmenší tříleté děti si budou pravděpodobně hrát s tímto materiálem samostatně. Manipulací s tímto typem hraček si budou rozvíjet motorické dovednosti a smyslové vnímání, zejména vizuální a hmatové schopnosti. Adaptované a starší 4-6 leté děti si většinou zvolí skupinovou hru. Při skupinové hře se vzájemně domlouvají, jak si rozdělí role ve hře, jak si uspořádají prostor pro hru. Přitom se učí respektovat své spoluhráče a tím si vytvářejí prosociální postoje. Hra a manipulační a jednoduché úkony s modely zvířat pomáhají koordinovat lokomoci a rozvíjet jemnou motoriku. Děti při skupinové hře spolu přirozeným způsobem komunikují a tím si rozvíjejí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu i vyjadřování). Děti se učí vést rozhovor naslouchat druhým, vyčkat, až spoluhráč dokončí myšlenku, sledovat obsah rozhovoru, ptát se. Učí se formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Při hře s různorodými modely zvířat se učí nová slova, např. názvy exotických a méně známých zvířat. Naučí se popsat situaci - co vidí ve farmě atd. Učitelka může vést hru dětí správným směrem tím, že ve vhodnou chvíli dá dětem impulz k dalšímu rozvoji hry, např. po seznámení s herním materiálem navrhne: Co kdybychom roztřídili zvířata a sestavili si farmu, ZOO, Dinopark apod. Učitelka bere v úvahu schopnosti dětí, jejich věk a pak vyhodnotí optimální variantu, která děti zaujme. Při hře může sledovat chování dětí a usměrňovat je. Dominantní děti, které neustále chtějí mít vedoucí postavení ve hře a vynucují si pozornost, může vhodně a taktně usměrnit a pomalejší a nesmělejší děti, které potřebují pomoci, by měla povzbudit. Do hry se zvířaty se mohou začlenit děti všech věkových skupin. Učitelka při hře děti chválí, povzbuzuje. Zejména oceňuje originalitu a tvořivý přístup ke hře. Hry s tímto herním materiálem stimulují u dětí jejich činorodost, pracovitost a podnikavost, proto jsou pro děti velmi přínosné. Modely zvířat může učitelka využít nejen ke hře, ale rovněž při činnostech řízených učitelkou, jako jsou literární, hudební a výtvarné činnosti, a zejména při činnostech, které rozvíjejí poznání dětí. Děti se učí respektovat život ve všech podobách, chránit přírodu, zvláště zvířata. Rozšiřují si vědomosti o tom, které druhy zvířat žijí u nás, které druhy zvířat žijí v jiných částech naší země či která již vyhynula, ale žila v hluboké minulosti. Při rozhovorech na téma domácí, volně žijící a exotická zvířata učitelka vede děti k poznání, že okolní svět je nesmírně rozmanitý a nekonečně pestrý, proměnlivý v různých ročních obdobích. Děti si postupně uvědomí, že je nutné přírodu a živé tvory v ní chránit. Děti by si měly uvědomit, že zajímavý a poutavý svět zvířat má však svoje zákonitosti a pravidla. Při překročení těchto pravidel by mohly být děti ohroženy na svém zdraví. Proto by měly být děti upozorněny na nevhodnost manipulace s nemocnými zvířaty v přírodě - v lese nebo na poli, sahání na cizí psy a jiná domácí zvířata, krmení exotických zvířat v ZOO apod. Při činnostech řízených učitelkou mohou děti pantomimicky předvádět zvířata, ostatní děti budou hádat, o které zvíře jde (vyberou je z hromádky modelů a ukáží). 8

9 Děti mohou modely zvířat porovnávat a třídit podle různých kritérií na domácí, volně žijící, exotická a prehistorická a umísťovat je podle pokynů učitelky do příslušné ohrady. Mohou zvířata třídit podle toho, kde žijí zem, voda, vzduch nebo jaký mají povrch těla - srst, peří, šupiny, jak jsou velká atd. Modely zvířat mohou sloužit jako předloha pro výtvarné činnosti kreslení zvířátek, modelování zvířátek z modelíny nebo hlíny. Modely zvířat jsou nejen velmi oblíbeným herním materiálem, ale rovněž vhodnou a všestranně použitelnou didaktickou pomůckou. 9

10 Metodický list: KATAMINO Hra obsahuje 12 pentaminos (pentamino je tvar, vytvořený z 5 zubatých čtverců, které mají společnou jednu stranu, každé z 12 vzorových pentaminos zabírá 5 políček na hrací ploše) 5 malých červených kousků a 3 malé hnědé kousky 1 hrací deska 1 posuvník, který ohraničuje hrací plochu na desce 6 mřížek na vytvoření Slamů (stránky 4 a 9), 2D a 3D vzory (stránky 10 až 13) 1 šachovnice pro hru dvou hráčů (poslední stránka) Vysvětlivky Penta je skupina více pentaminos, která přesně zaplní obdélník ohraničený posuvníkem. Pentaminos nemají dobrou a špatnou stranu. Mohou být na ploše umístěny jakýmkoliv směrem, s výjimkou pentamina 1, které musí být umístěno horizontálně (stránka 2). Pravidla hry pro jednoho hráče obr. 4 a) Velmi jednoduchá varianta pro děti ve věku od 3 let Hraje se s použitím všech kousků 12 pentaminos (velké kousky různých tvarů a barev), 5 malých červených kousků a 3 malých hnědých zaplňte obdélník ohraničený posuvníkem. 1) Nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 9 a 10 2) Umístěte tolik pentaminos, kolik můžete 3) Zbylá políčka obdélníku vyplňte zvolenými kousky (červenými nebo hnědými) b) Jednoduchá varianta pro děti od 4 let Použijte 12 pentaminos a k nim buďto 5 malých červených kousků nebo 3 malé hnědé kousky. 1) Nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 10 a 11 2) Umístěte tolik pentaminos, kolik můžete 3) Zbylá políčka obdélníku vyplňte zvolenými kousky (červenými nebo hnědými) c) Obtížná varianta pro děti od 5 let Použijte pouze 12 pentaminos (malé červené a hnědé kousky odložte stranou) a pokuste se najít tolik Pentas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, kolik jen můžete. 1) nastavte posuvník na hrací desce mezi čísla 4 a 5 a vytvořte tolik pentas, kolik můžete a to tak že najdete 4 pentaminos mezi 12, které lze složit 2) stejným způsobem vytvořte tolik pentas 5, 6, 7 atd., kolik jen můžete Čím více pentaminos použijete, tím těžší bude hra. 10

11 Další způsob hry: Vytvořte různé tvary podle příkladů. Vytvořte další tvary geometrické tvary, zvířátka a další. KATAMINO se dá použít jako stavebnice. Pravidla pro hru dvou hráčů Rychlá hra: Použijte veškeré kousky, s výjimkou pentaminos 1 a 12. Jeden z hráčů si vybere z malých kousků 1 hnědý obdélník a 2 červené čtverce. Druhý hráč si vybere z malých kousků 1 hnědý obdélník a 3 červené čtverce. Potom si hráči vybírají po jednom pentaminu, dokud jich nemá každý 5. Nastavte na desce posuvník mezi čísla 6 a 7. Každý hráč teď musí co nejrychleji vyplnit svoji část hrací plochy všemi vybranými dílky. Pedagogicko-psychologické aspekty hry Rozvoj praktických dovedností Rozvoj paměti, pohotovosti, postřehu Rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky Rozvoj komunikativních dovedností Rozvoj sebeovládání a sebekontroly Rozvoj smyslové koordinace (oči, hmat) Rozvoj tvořivého myšlení Rozvoj schopnosti analýzy a syntézy Sociální aspekty hry Dodržovat pravidla hry, hrát fair, jednat spravedlivě Schopnost skupinové činnosti (spolupráce, ohleduplnost, tolerance) Skupinová konverzace Rozvoj kooperativních dovedností Schopnost akceptovat výsledek hry, přijmout prohru Metodické poznámky Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek je určena zejména pro děti od 3 do 7 let. Děti mohou provádět činnosti s těmito pomůckami jednotlivě i v menší skupině. Důležitým partnerem při těchto činnostech bude učitelka, která bude vzbuzovat zájem o tyto pomůcky, které nepatří k běžné výbavě ani v domácím ani v institucionálním prostředí. Zkušená učitelka bude motivovat děti např.: Dnes budeme pracovat v kouzelné třídě a čarovat jako kouzelníci s těmito předměty. Po dobře promyšlené motivaci bude jistě zájem o tyto pomůcky zaručen, neboť předškolní děti jsou velmi zvídavé a všechny nové hračky a pomůcky vítají vždy s velkým nadšením. Tyto hračky a pomůcky stimulují u dětí zejména kompetence k učení. Rozvíjejí dovednosti v oblasti jemné motoriky, rozšiřují praktické dovednosti, mají příznivý vliv na smyslovou koordinaci oči, hmat. Největším přínosem je rozvoj tvořivého myšlení. Osobnost dítěte se v předškolním věku intenzívně rozvíjí. Děti bývají 11

12 velmi tvořivé a zvídavé. Tyto vlastnosti předškolních dětí jsou cenné pro další rozvoj dítěte a je třeba je rozvíjet. V praxi se stává, že nejstarší děti se již s obvyklým herním vybavením v mateřských školách dokonale seznámily, obvyklé hračky a didaktické pomůcky se jim zdají nudné. V té chvíli přichází vhodný čas k zařazení těchto hraček a didaktických pomůcek. Skupinová práce dětí s tímto materiálem přináší nové podněty, hledání a objevování nových řešení a přináší dětem potěšení. Práce ve skupině zlepšuje sociabilitu a ochotu ke spolupráci. Při skupinových činnostech s logickými hrami, abstraktními hračkami či materiálem k experimentování jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti. Děti se musí vzájemně domluvit na dalším postupu, při činnosti komentují to, co vidí, učí se naslouchat druhému, poslouchat rady učitelky, která činnost řídí. Děti musí při práci s tímto materiálem dodržovat dohodnutá pravidla a bezpečnostní zásady, které jim musí učitelka nastavit. Děti se při činnostech s tímto materiálem cvičí v sebeovládání a v sebekontrole, poznávají, že je v určitých činnostech nutné dodržovat stanovené postupy, pokud chceme dojít k určitému cíli. Poznávají rovněž, že je vhodné spolupracovat s ostatními, kooperace přináší rychlejší řešení. Dobrý výsledek činnosti přináší uspokojení, avšak průběh činnosti je stejně cenný. Při opakované činnosti s materiálem je rozvíjena paměť, pohotovost a postřeh. Důležitým aspektem těchto činností je schopnost analýzy a syntézy. Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek vzbuzuje zájem o nové nevyřešené problémy, rozvíjí tvořivý intelekt dítěte, vytváří povědomí o širším technickém prostředí, jeho neustálém vývoji a proměnách. 12

13 Metodický list: KINETICKÝ PÍSEK Obsah 5 kg kinetického písku, písek je složen z 98% čistého písku a 2% pojiva. Produkt vyhovuje bezpečnostním směrnicím pro uvedení na trzích v EU. Certifikát dle EN Kinetický písek je: ekologický hygienický netoxický, vhodný i pro alergiky nelepí se smyvatelný vodou stále vlhký určený pro opakované použití není mastný Cíl hry: obr. 5 Písek je určen k hraní, modelování, výtvarným činnostem a relaxačním a terapeutickým aktivitám. Kinetický písek je určen pro děti od 3 let. Způsob hry, důležité pokyny Kinetický písek se používá ke hře a k dalším činnostem v interiéru. Děti milují písek a rády si s ním hrají, avšak před objevením kinetického písku byly hry a činnosti s pískem jen letní sezonní záležitostí. Kinetický písek ve vaničce je možné používat ke hrám v interiéru mateřské školy po celý rok. Písek je hebký, měkký, vlhký a příjemný na dotek, je dobře tvarovatelný a pokud je stlačen, drží pevně tvar, proto se hodí i k výtvarným činnostem. Výhodou kinetického písku je, že nevysychá a neztrácí postupem a používáním své vlastnosti. Kinetický písek je citlivý na vodu, proto je doporučován v místnostech, kde vlhkost vzduchu je nižší než 60%. Pokud písek příliš navlhne, může se ponechat k vysušení na vzduchu. Kinetický písek nemá být neprodyšně uzavřen, potřebuje dýchat. K uložení kinetického písku je vhodná bezprašná místnost. Kinetický písek nemá být vystavován přímému slunci. Před kontaktem s kinetickým pískem je vhodné umýt a utřít si ruce. Kinetický písek nemá být míchán s jinými druhy písku nebo s jinými materiály. Pokud se do písku dostanou nápoje, potraviny nebo tekutiny, zasažený písek je vhodné odstranit. Před používáním kinetického písku ke hrám a k ostatním činnostem upozorníme děti, že není vhodné vkládat jej do úst nebo házet jím na jiné děti, do očí apod. 13

14 Pedagogicko-psychologické aspekty Rozvoj pohybových schopností a manipulačních činností Zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky Rozvoj smyslových vnímání, vizuálních a hmatových schopností Rozvoj tvořivého myšlení Rozvoj výtvarných dovedností, tvůrčích aktivit Rozvoj řečových schopností Rozšiřování poznatků o neživé přírodě Experimentování s materiálem, zkoumání jeho vlastností Relaxace, uvolnění, uklidnění Sociální aspekty Rozvoj kooperativních dovedností Rozvoj schopnosti skupinové činnosti a hry Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, vzájemného respektu Rozvoj schopnosti přijímat a uzavírat kompromisy Metodické poznámky Při tvoření z písku dochází u dětí k rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky. Při změnách poloh a pohybech těla na místě jsou posilovány nelokomoční pohybové činnosti. Při manipulačních činnostech a jednoduchých úkonech s materiálem je rozvíjena jemná motorika a koordinace oka a ruky. Děti mohou pracovat a hrát si s kinetickým pískem individuálně nebo ve skupinách. Hra s pískem a tvoření z písku je aktivita všeobecně velmi oblíbená, a proto je vhodná pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. Tříleté děti budou s kinetickým pískem volně manipulovat, nahrnovat jej do kupek, přeskupovat jej nebo z něj tvořit bábovičky. Starší děti od 4 do 6 let z něj budou vytvářet stavby, domy, hrady nebo se z něj mohou pokusit vytvářet figury lidí či zvířat. Do kinetického písku mohou děti psát prsty různé tvary, symboly, písmena a číslice. Mohou do něj kreslit prstem nebo dřívkem jednoduché obrázky a tím procvičovat grafomotorická dovednosti. Pomocí kinetického písku mohou děti rozvíjet estetické tvůrčí aktivity a stimulovat výtvarné schopnosti. Děti většinou tvoří z písku ve skupině a přitom spolu hovoří. Dochází k rozvoji řečových schopností jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, naslouchání) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Dochází rovněž k rozvoji komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Děti se při hře a manipulace s kinetickým pískem učí domluvit slovy i gesty, učí se zapříst rozhovor, naslouchat druhým, ptát se a reagovat na podněty ve vhodně zformulovaných větách. Při tvoření z kinetického písku je rozvíjena u dětí tvořivost, zvídavost a radost z objevování. Dítě zkoumá vlastnosti kinetického písku, hraje si s ním, experimentuje a vytváří jednoduché stavby nebo jednoduchá výtvarná trojrozměrná díla a jejich kombinace. Je to činnost přiměřená schopnostem dětí ve věku od 3 6 let 14

15 s viditelným cílem, ve které mohou být všechny děti úspěšné a která jim přináší radost, uspokojení a pohodu. Děti se učí soustředit se na činnost a na její dokončení. Při skupinové hře nebo jiné činnosti s kinetickým pískem se dítě učí spolupracovat s ostatními dětmi, plánovat další společný postup činnosti, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat druhé děti, vycházet jim vstříc, dělit se s nimi o pomůcky, střídat se v činnosti. Při hře a tvořivých činnostech s tímto materiálem děti přirozenou formou navazují a udržují dětská přátelství. Učitelka při činnostech s kinetickým pískem může rozvinout kognitivní činnosti, to znamená, že klade dětem otázky a společně hledají odpovědi nebo diskutují nad nastoleným problémem. Děti mohou při práci a hraní s kinetickým pískem rozvinout rozhovor o materiálu, mohou hodnotit, jaké má vlastnosti je příjemný na dotek, je sypký a poddajný. Děti mohou společně plánovat, co z kinetického písku postaví nebo vytvoří příště. Děti mohou přemýšlet, kde mohou materiál podobný kinetickému písku v přírodě nalézt (oceán, moře, pískovna atd.), jaké další přírodniny v přírodě mohou uvidět (kamínky a škeble na pláži u moře a další materiály a látky v okolí mateřské školy, v parku, v lese apod.). Tímto způsobem si mohou rozšiřovat poznatky o neživé přírodě a o okolním prostředí, které jsou pro ně blízké, smysluplné a přínosné. Děti se naučí vnímat, že náš svět je velmi rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý. Tvořivé činnosti s kinetickým pískem jsou protiváhou pasivních činností, jako je časté sledování televize nebo nadměrné vysedávání u počítačových her. Přínosem je i to, že může působit jako antistresová pomůcka pro neklidné děti, pokud si jej děti nechají volně protékat mezi prsty, působí na ně terapeuticky, děti mohou pocítit uklidnění a odstranění stresu. 15

16 Metodický list: META-FORMS, kniha, didaktická pomůcka Obsah Kniha obsahuje 80 logických rébusů a jejich řešení 9 barevných tvarů 1 mřížka Cíl hry: Vyřešit logické rébusy skládáním 9 tvarů na mřížku 3x3 při respektování všech pravidel. Kniha je vhodná pro děti od 4 7 let, pro děti do čtyř let je kniha nevhodná (obsahuje malé části, nebezpečí udušení). POČET HRÁČŮ: 1 obr. 6 Způsob hry, pravidla V knize je 80 logických rébusů, které jsou rozděleny do 6 úrovní. V rámci každé úrovně jsou představena nová pravidla, což umožňuje hráčům jejich postupné osvojení. První tři úrovně jsou vhodné pro děti od 4 do 6 let. Stoupající úroveň obtížnosti rébusů vyžaduje komplexnější řešení. Od úrovně 4 může být rébus výzvou pro hráče jakéhokoliv věku. Děti by měly postupovat vlastním tempem a v případě nutnosti by jim učitelka měla poskytnout vedení. Když dítě požádá o pomoc při výkladu nového pravidla, je vhodné ukázat mu grafické vysvětlivky a povzbudit ho, aby se pokusilo najít odpověď samo. Na konci knihy najdeme řešení každého rébusu. Každý rébus má pouze jedno správné řešení. Před kontrolou řešení je dobré zkontrolovat, zda byla dodržena všechna pravidla. Jestliže je řešení rozdílné od prezentovaného, znamená to, že nebylo dodrženo jedno nebo více pravidel. Je dobré zopakovat si pravidla a ujistit se, že jste jim porozuměli. Znovu je třeba ověřit, které pravidlo nebylo respektováno. Meta-forms můžeme začít hrát ihned podle grafického znázornění pravidel na první straně knihy rébusů. Postupně je třeba porozumět dalším pravidlům z rébusů. V následující části je vysvětlen jejich význam. Každé pravidlo vizuálně znázorňuje jednoduché logické tvrzení. V závislosti na tom, zda je pravidlo POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ, se stanoví, kde MUSÍ nebo NESMÍ být díl v rámci mřížky umístěn. Grafické vysvětlivky Pozitivní pravidlo: Ukazuje, kde díl MUSÍ být umístěn. Negativní pravidlo: Ukazuje, kde díl NESMÍ být umístěn. Konkrétní tvary: Ukazují daný tvar a jeho barvu. Pravidlo tvaru: Ukazuje konkrétní tvar, ale není stanovená barva. Pravidlo barvy: Ukazuje konkrétní barvu, ale není stanoven tvar. 16

17 Pedagogicko-psychologické aspekty Rozvoj jemné motoriky Rozvoj vizuálních a hmatových schopností Rozvoj logického, tvořivého myšlení Rozvoj komunikativních dovedností, řečových dovedností Rozlišování barev, tvarů Rozvoj postřehu, pohotovosti, paměti Rozvoj početních představ Rozvoj prostorové představivosti Rozvoj sebeovládání, sebekontroly Rozvoj paměti - mechanické, logické, obrazové a pojmové Sociální aspekty Rozvoj pozitivních citů ke své osobě sebedůvěry, sebevědomí, schopnosti ovlivňovat vlastní situaci Rozvoj schopnosti pracovat dle pokynů učitelky, zpočátku se podřídit jejímu vedení Rozvoj schopnosti dodržovat stanovené pokyny a pravidla, spolupracovat s učitelkou nebo starším kamarádem Metodické pokyny Tento typ pomůcky se řadí k logickým a abstraktním pomůckám. Důležitým partnerem při těchto činnostech bude pro dítě učitelka. Učitelka ukáže dítěti knihu, nechá dítě, aby si ji prohlédlo, později, když je vzbuzen zájem, mu vysvětlí - co po něm vyžaduje. Přitom postupuje od jednoduchých rébusů ke složitějším. Skupina těchto hraček a didaktických pomůcek je nejvhodnější pro děti šestileté před nástupem do 1. třídy ZŠ. Velmi vhodné jsou pro děti sedmileté s odloženou školní docházkou, u kterých je nutné stimulovat koncentraci pozornosti, soustředěnost a vytrvalost a trénovat zrakovou paměť. Manipulací s barevnými tvary trojúhelníčky, kolečky a čtverečky si děti procvičují manipulační dovednosti a mimoděk si mohou procvičovat geometrické tvary, počet od jedné do devíti nebo se učit rozlišovat barvy. Tyto pomůcky stimulují u dětí zejména kompetence k učení a rozvíjejí logické myšlení. Největším přínosem těchto didaktických pomůcek je to, že vzbuzují u dětí zájem o nové nevyřešené problémy a rozvíjejí tvořivý intelekt dítěte. Děti musí pochopit a dodržovat stanovená pravidla, učí se tak sebeovládání a sebekontrole. Pochopí, že pokud daná pravidla nedodrží, nedojdou k požadovanému cíli. Při manipulaci s drobnými částmi didaktických pomůcek si děti procvičují dovednosti v oblasti jemné motoriky a rozvíjejí manuální zručnost. Tyto činnosti mají také příznivý vliv na smyslovou koordinaci oko, ruka. Práce s tímto typem didaktické pomůcky rozvíjí vytrvalost a trpělivost. Dítě musí vyvinout volní úsilí, musí se soustředit na činnost a snažit se o její dokončení. Dobrý výsledek - správné vyřešení rébusu je cenný, avšak důležitý je i průběh činnosti. Práce s tímto druhem pomůcky vede k tomu, že dítě poznává samo sebe a rozvíjí si pozitivní city ke své osobě, získává sebevědomí, sebedůvěru a osobní spokojenost. Dítě při činnosti s touto pomůckou si rovněž prohlubuje schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Uvědomuje si svoje možnosti a limity - své slabé a silné stránky, učí se přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch. Pokud nemá hned úspěch, učí se s tímto faktem vyrovnat, učitelka ho motivuje k další činnosti a kladně hodnotí jeho osobní pokroky. Při opakované činnosti s touto pomůckou je dítě jistější, rozvíjí si paměť, postřeh a pohotovost. 17

18 Učitelka by měla při činnosti s logickými a abstraktními didaktickými hrami a pomůckami dítě vést k tomu, aby slovně vyjádřilo, co ho zaujalo nebo co nechápe a potřebuje více objasnit. Tímto způsobem jsou procvičovány komunikativní dovednosti a rozvíjeny řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání a porozumění) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, správné vyjadřování). Dítě se může učit projevovat své city zejména kladné, pokud má při činnosti úspěch, ale může se cvičit v sebekontrole a sebeovládání emocí záporných, pokud ho hra nebo činnost ihned neuspokojí. Tím, že dítě projevuje zájem o knihy s rébusy a další podobné didaktické pomůcky, které patří do skupiny logických a abstraktních her, jako je např. Continuo, Katamino, Quarto, Qwirkle, Gyges, Dáma a Backgamonn, hlavolamy, tangramy, různá domina apod., si rozvíjí poznatky, které rozvíjejí zájem o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální. Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant a činnosti, zaměřené ke cvičení různých forem paměti mechanické, logické, obrazové a pojmové, jsou pro děti, které se připravují na vstup do první třídy základní školy, velmi důležité. Pedagog by se měl při práci ve třídě mateřské školy snažit, aby nabídka činností pro děti byla mnohostranná a maximálně pestrá a současně aby odpovídala konkrétním možnostem a potřebám dětí. 18

19 Použitá a doporučená literatura: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v roce 2004 Autorský kolektiv: PhDr. Kateřina Smolíková (vedoucí týmu), Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., PhDr. Miluše Havlínová, CSc., PaedDr. Alice Bláhová, Mgr. Věra Krejčová, PhD. Dále byly použity návody ke hrám, hračkám a didaktickým pomůckám: Katamino, výrobce Gigamic QuaRto!, výrobce Gigamic META FORMS, výrobce FoxMind Adamova farma, výrobce Bino Magnetický vozík s nářadím, výrobce Janod Kinetický písek, výrobce WABA Fun Použité obrázky: obr. 1: (kontrola zdroje ) obr. 2: (kontrola zdroje ) obr. 3: (kontrola zdroje ) obr. 4: %2860%29_ Katamino_-_box-product.png (kontrola zdroje ) obr. 5: (kontrola zdroje ) obr. 6: (kontrola zdroje ) Autor - zodpovědná osoba: Marie Dočkalová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/ 2015 1 Pro práci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více