ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Mateřská škola Kytička Dobrovského Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce se základní školou Spolupráce se zřizovatelem ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Cíle a záměry Cesty k našim cílům VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrované bloky: Doplňkové programy EVALUACE Dokumenty školy Soulad TVP ŠVP RVP PV Evaluace integrovaných bloků Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku Evaluace doplňkového programu Evaluace individuálních plánů Záznam o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte Průběh vzdělávání Evaluace uplatnění metod, postupů, forem práce vzdělávací proces Podmínky vzdělávání Evaluace personálních podmínek Evaluace materiálních podmínek Evaluace ekonomických podmínek Spolupráce Evaluace spolupráce s rodinnou... 37

3 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími partnery ZÁVĚR: PŘÍLOHY Příloha 1 Příloha 2 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV Desatero pro rodiče předškolního věku

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Mateřská škola Kytička Roudnice n. L., Dobrovského 1217 Adresa: Dobrovského 1217, Roudnice n. L. Kontakt: , Web: Mateřská škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a od ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem mateřské školy je Město Roudnice nad Labem. Součástí mateřské školy je i školní jídelna. Základním posláním mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dětí v předškolním věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnotách a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrné vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a úzce spolupracuje s rodinou. 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Kytička v ulici Dobrovského 1217 je dvoutřídní mateřská škola. Celková kapacita školy je 45 dětí. Mateřská škola je umístěna v jednopodlažní budově. V přízemí je umístěna třída Berušek pro děti 3-5 leté a třída Sluníček pro děti 5-6 leté, sociální zařízení a šatna 4

5 zaměstnanců. V prvním poschodí je ložnice, kancelář ředitelky, kancelář vedoucí stravování a účetní. V suterénu budovy je školní kuchyně, prádelna a šatna pro kuchařku. Zahrada, jako součást, je používána pro naplňování cílů RVP, snažíme se ji doplňovat o nové vhodné prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku. Naším cílem je hledat jejich maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Zahrada je vybavena soustavou originálních prvků, včetně dvou pískovišť zakrytých plachtou, dřevěným domečkem, kde je současně sklad hraček, houpačkou, sprchou a přenosným bazénkem. Hrací sestavy jsou vyrobeny ze dřeva a částečně z kovu. Zahrada je využívána hlavně v dopoledních hodinách, v letních měsících i odpoledne. Nedaleko mateřské školy je hřiště Na cihelně, budova základní školy Krabčická, kde můžeme využívat tělocvičnu, v blízkosti je též dětské hřiště s prolézačkami a jinými atrakcemi, pole, louky a lesy, jelikož naše mateřská škola leží na okraji města. Krásné procházky jsou zde k Labi. Tohoto přírodního prostředí naše mateřská škola hojně využívá k procházkám, závodům, soutěžím i turistickým a poznávacím výletům. Jednotlivé třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Vybavení nábytkem je účelné. Máme nové židličky a stolky ve dvou velikostech tak, aby odpovídaly velikosti dětí. Místnosti, které děti užívají, dávají svojí velikostí a prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli, dle možností ročních prováděcích plánů naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. 5

6 3. 1 Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Každá třída má svou hernu, jídelnu. V prvním patře se nachází ložnice. V přízemí i v prvním patře mají děti umývárnu a WC, v patře i sprchu. Šatny mají děti hned při vchodu do mateřské školy. Naším záměrem bylo vybavit třídy takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hraček. Tento záměr se snažíme postupně naplňovat. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček, pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Obě třídy mateřské školy postupně vybavujeme různým nářadím a náčiním pro pohybové aktivity dětí. Ve třídách jsou také různé koutky na hraní a odpočinek dětí, některé ještě postupně doplňujeme. Chodby a šatny využíváme pro výstavy výtvarných prací a výrobků dětí. Jsou zde umístěné i informační tabule pro rodiče. Šatna zaměstnanců slouží jako zázemí pro všechny pracovnice. Výpočetní techniku mají pedagogické pracovnice také v místnosti pro zaměstnance, metodické materiály a odbornou literaturu částečně ve třídách a v ložnici dětí. Přidělené finanční prostředky využíváme na zvelebení prostředí školy za spoluúčasti všech zaměstnanců mateřské školy. Plán na opravy, údržbu a vybavení interiéru a exteriéru zhotovujeme společně s celým kolektivem. Plánování oprav a údržby, vybavení vnitřních i vnějších prostor vychází z potřeb neustále zlepšovat a modernizovat prostředí školy tak, aby odpovídalo hygienickým normám a požadavkům Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Denní organizační řád nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly také, jako společenský akt. Nenutíme je do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim. Donáška a konzumace potravin z domova v rámci pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána Psychosociální podmínky Vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné a jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován či naopak. 6

7 Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech počítáme s aktivní činností dítěte a snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná, navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme důvěru dítěte v sebe, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním Organizační chod Organizace školy se řídí pravidelným denním řádem, který lze vhodně upravit a umožnit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Při vhodném počasí lze aktivity provádět na školní zahradě. Provoz mateřské školy je od 6.15 do hodin. Dětem dáváme možnost přicházet i později (po předchozí domluvě), avšak příchod doporučujeme do 8.00 hodin, aby děti nepřicházely o nabízené aktivity. Umožňujeme dětem pobývat v dopoledních hodinách dostatečně dlouhou dobu venku, v letních měsících na zahradě i v odpoledních hodinách. Děti mají dostatek prostoru k pohybu na zahradě i v budově mateřské školy. Děti po obědě odpočívají, starší děti jen krátce a podle zájmu jsou jim nabízeny klidné aktivity. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a v rámci možností se je snaží uspokojovat. Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku a mají možnost si dle zájmu odpočinout. Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim ve spolupráci s rodinou Řízení mateřské školy Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. 7

8 Ředitelka se snaží vytvářet prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. V mateřské škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou krátké operativní porady zpravidla 1 x týdně, pro provozní dle potřeby školy. Pedagogické a provozní rady jsou většinou 1 x za měsíc za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy. Na spolupráci s rodiči se opět podílejí všechny pracovnice školy, méně či více, podle záměru plánovaných akcí. Záměrem je vést všechny pracovnice k tomu, aby chápaly, že o tom, jak se bude cítit dítě v mateřské škole, rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělání podílejí Personální a pedagogické zajištění Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Jejich pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče. Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají (dle plánu). Využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Uvědomují si, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný pedagogický přístup. Personální a pedagogické zajištění Kolektiv mateřské školy 3 učitelky pracovní úvazek celý školnice účetní pracovní úvazek celý dohoda o pracovní činnosti 8

9 Školní jídelna vedoucí školní jídelny pracovní úvazek 0,25 kuchařka pracovní úvazek celý Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi rodinnou a školou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem a to v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělání předškolních dětí Spoluúčast rodičů Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při přijímání žádosti k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost prohlédnout si prostory v mateřské škole, získat základní povědomí o průběhu dne a seznámit se s ŠVP a připravovanými akcemi do konce kalendářního roku. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu. Společně zahajujeme začátek školního roku na školní zahradě, kde máme připravené Klaunské dopoledne plné her a soutěží. Děti dostávají malý dárek na uvítanou. V měsíci září následuje informativní schůzka pro rodiče. Naší snahou je, aby vztah mezi rodiči a zaměstnanci byl založen na oboustranné důvěře, otevřenosti, respektu a ochotě spolupracovat. Informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání je důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce. školy: Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které pomáhají dobrému chodu - neformální rozhovory při denních příležitostních setkáních - slavnosti vánoční posezení, svátek matek, den dětí - závěrečné rozloučení s předškoláky - výstavky výtvarných prací apod Spolupráce se základní školou Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školy. Společně se základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní 9

10 školy a na práci v ní. Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob výuky a hodnocení žáků. - poznáváme prostředí základní školy (návštěva školy před zápisem) - spolupracujeme s učitelkami prvního stupně ZŠ (účast na loučení s předškoláky, grafomotorický kurz, ) - účastníme se akcí pořádaných školou (den otevřených dveří, MDD) - konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky Spolupráce se zřizovatelem ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti na jejich budoucí život. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek je nezbytné pro tento náročný proces, proto je spolupráce se zřizovatelem velmi úzká. Rada města je informována o záměrech naší školy, které si průběžně kontroluje a hodnotí účelnost vynaložených finančních prostředků. Na společné spolupráci se podílejí i děti formou přáníček. Naše vystoupení přispívá k obohacení kulturního života města vítání občánků, výtvarné soutěže, vystoupení v domově důchodců apod. Další spolupráce: Pedagogicko-psychologická poradna: - řešení výukových a výchovných problémů - zajišťujeme orientační vyšetření našich dětí - vyšetření dětí vzhledem ke školní zralosti a připravenosti dětí před vstupem do základní školy - spolupracujeme při vypracování individuálních plánů pro děti s odkladem školní docházky Logopedická poradna: Cílem logopedické péče je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělávání. logopedem - konzultujeme vadnou výslovnost s rodiči a následně s klinickým 10

11 - doporučujeme děti do logopedické poradny, s kterou máme dobrou dlouholetou spolupráci - dbáme na přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí pozornosti ze strany dětí, zvláště při nástupu dítěte se zjevnou vadou - logopedickou péči provádí po vyšetření výslovnosti ředitelka MŠ Bc. Zuzana Francová Další spolupráce: - spolupráce se zubní lékařskou MUDr. Husákovou (návštěvy dětí v ordinaci i její účast v mateřské škole) - spolupráce s dětskou lékařkou MUDr. Chaloupkovou (konzultace) - městská knihovna (návštěvy knihovny měsíc knihy, výstava dětských prací, besedy, apod.) - KASS návštěvy divadelních představení a koncertů - Dům dětí a mládeže - Domov pro seniory vystoupení dětí, výroba dárečků, obrázky na výzdobu prostor - Plavecká škola děti se účastní pravidelně plaveckého výcviku - Hasiči akce na hřišti Cihelna ukázka hasičské techniky a jejich práce - ZUŠ pořádání ukázkových výchovných koncertů, seznamování s hudebními nástroji 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání dětí Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Zápis je rozdělen do dvou dnů. Děti si mohou s rodiči mateřskou školu prohlédnout, mohou si pohrát. Cílem je poznání prostředí, do kterého děti půjdou, seznámí se s učitelkami a hračkami, s kterými si budou hrát. Snažíme se, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně, a bez problémů nastoupilo do mateřské školy na začátku školního roku. Děti se do mateřské školy přijímají podle kritérií stanovené mateřskou školou a konzultovanými s Městem Roudnice n. L. 11

12 Při nástupu do mateřské školy klademe veliký důraz na adaptaci dětí na prostředí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak jim to rodinné a pracovní podmínky dovolí a zcela dle jejich přání, po dohodě a oznámení pedagogickým pracovníkům školy. Rodičům doporučujeme využívat adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve třídách. Po překlenutí počátečních problémů mají děti možnost přinést si hračku z domova. Mohou si s ní hrát, berou si ji na lehátko k odpočinku. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte jiný, individuálně zvolený podle potřeb dítěte a vždy po dohodě rodičů s učitelkami. Rozdělení jednotlivých tříd 1. Třída Berušky zpravidla pro děti od 3 do 5 let, kde je dětem umožněn adaptační program, výchovně vzdělávací činnost je obohacena o nabídku plavání a kolektivní logopedické chvilky. 2. Třída Sluníčka zpravidla pro děti od 5 do 6 let, kde děti mají výchovně vzdělávací činnost obohacenou o další aktivity plavání, kroužek anglického jazyka, který vede kvalifikovaná pedagožka Mgr. Kateřina Nováková, dle zájmu rodičů i jiné aktivity. Pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální program. Podle zájmu rodičů pořádáme v jarních měsících ozdravný pobyt pro děti v horských oblastech. Naším cílem je vytvářet vhodné prostředí pro děti, vytvářet pocit bezpečí a důvěry, vzájemně si pomáhat, vést děti k samostatnosti, vzájemné úctě a toleranci. 12

13 Denní organizační řád scházení dětí, individuální přístup, hry podle zájmu dětí námětové hry, didaktické programově řízené činnosti ve skupinách, individuální péče, rozumové hry, pohybové hry, ranní cvičení, ranní kruh přivítáme se, seznámíme děti s náplní dne, přesnídávka pobyt dětí venku / v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti/ hygiena, oběd, odpočinek dětí a klidové činnosti podle individuálních potřeb dětí, logopedická péče odpolední svačina, hry a činnosti podle zájmu dětí, individuální přístup, logopedické chvilky 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Celý výchovně vzdělávací proces je zaměřen na dítě a jeho rozvíjení po všech stránkách jeho osobnosti. Snažíme se navazovat na rodinnou výchovu a ve spolupráci s rodinou zajišťovat všestrannou péči všem dětem. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, připravujeme jim podmínky, aby své dětství prožívalo v pohodě a klidu. Snažíme se, aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách jeho osobnosti, tj. tělesné, mravní, duševní, rozumové apod. Proto jsme motivační program nazvali: VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI. Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků: Výchova dítěte je tvořivé dílo! Dítě potřebuje jistotu ve vztazích ke svým lidem. Dítě potřebuje úsměv úsměv nám říká: Vítáme Tě! Máme radost, že jsi tu! Jsi náš! Máme tě rádi! 13

14 Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku Cíle a záměry Rozvíjíme děti ve třech oblastech v oblasti fyzické, psychické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí. Důraz klademe na to, že každé dítě se vzdělává podle svých možností, zájmů a potřeb. Pěstujeme u dětí zdravý životní styl, učíme je uvědomit si zodpovědnost za své jednání a chování. Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních schopností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle stanovené RVP PV. Rámcové (hlavní) cíle: Vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání. 14

15 - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobních postojů Klíčové kompetence dle RVP PV: Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro každého jedince. - kompetence k učení - kompetence k řešení problému - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činností a občanské Vzdělávací oblasti dle RVP PV: - Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) - Dítě a svět (oblast environmentální) 5. 2 Cesty k našim cílům - Respektujeme individualitu každého dítěte - Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje - Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí - Vycházíme ze znalostí aktuálního rozvojového stavu dítěte - Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu možností jednotlivých dětí - Využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí - Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí - Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu poznávat nové a experimentovat - Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné 15

16 - Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost - Připravujeme prostředí a nabízíme dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všem kolem sebe - Pomáhat dětem na cestě za poznáním 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Motivační projekt VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI, obsahuje integrované bloky, vždy jeden blok jeden měsíc a v něm tři projekty myšlenkové mapy podtémat s náměty na tři týdny v měsíci. Čtvrtý týden je časovou rezervou jednoho týdne v měsíci pro opakování, plnění přání dětí a zařazení evaluačních záměrů. Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíc, ale v praxi nejsou pevně časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku a ty pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí v Třídním vzdělávacím plánu. Projekt dotváří konkrétní týdenní didaktická nabídka pro děti podle jejich individuality a věkového složení Integrované bloky: ZÁŘÍ VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti se budou seznamovat s místem a prostředím, ve kterém budou se svými novými kamarády. Budou si rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému člověku. Dítě a jeho tělo: Osvojení si věku přiměřených pracovních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů). Získání relativní citové samostatnosti. Dítě a ten druhý: Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v mateřské škole, dětské herní skupině). 16

17 Dítě a společnost: Rozvoj schopnosti žít ve společenství (spolupracovat), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství. Dítě a svět: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. Podtémata: Jak se jmenuješ?, Zdali pak víš jen, co děláme celý den?, Naše rodina, lidé kolem nás, Opakování na přání dětí evaluační záměry. JAK SE JMENUJEŠ? Očekávané výstupy: Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je potřeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. ZDALI PAK VÍŠ JEN, CO DĚLÁME CELÝ DEN? Očekávané výstupy: Uvědomovat si svou osobnost se svými právy, s přiznáváním stejných práv svým kamarádům. Seznamovat se postupně s režimem v MŠ, i doma, poznávání běžných denních činností. Chápat časové pojmy /dnes, zítra, včera, ráno, poledne, večer, /, časová posloupnost. NAŠE RODINA, LIDÉ KOLEM NÁS Očekávané výstupy: Uvědomovat si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. Pochopit, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností. Dozvědět se o ochraně rodiny a domova před cizími nebezpečnými lidmi. ŘÍJEN CO PŘINÁŠÍŠ, PODZIME, TO SE BRZY DOZVÍME Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V tomto bloku se děti seznámí s běžnými druhy ovoce a zeleniny, jako součástí zdravého stravování. Budeme rozlišovat ovoce a zeleninu podle zraku, popisu, chuti a hmatu. 17

18 S dětmi budeme podnikat výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listů, barvy v přírodě, houby, přírodniny a práce s nimi. Řečové a jazykové dovednosti budeme rozvíjet při procvičování podzimních básní, říkanek a seznamování s příběhy. Dítě a jeho tělo: Rozvoj a užívání všech smyslů. Dítě a jeho psychika: Rozvoj řečových schopností, jazykových a receptivních dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění). Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. Dítě a ten druhý: Rozvoj kooperativních dovedností. Spolupracovat s ostatními ve skupině. Dítě a společnost: Rozvoj společenského a estetického vkusu. Dítě a svět: Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Podtémata: Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla, Na procházce v lese, Vyletěl si pyšný drak, Opakování na přání dětí evaluační záměry. OVOCE A ZELENINA, TO JE ZDRAVÍ, TO JE SÍLA Očekávané výstupy: Vědět, že ovoce a zelenina jsou součástí zdravého stravování. Vnímat a rozlišovat ovoce a zeleninu pomocí všech smyslů (rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). Znát, že obsahuje vitamíny a že před jeho konzumací dodržujeme hygienu. NA PROCHÁZCE V LESE Očekávané výstupy: Tento blok dětem přiblíží podzimní období, déšť a vítr a jeho vlastnosti a možnosti, poznávání lesa, lesních zvířat, rozlišování hub. Procházkou do lesa děti prožitkově učíme vnímat svět kolem, jak se v lese chovat, poznávat okolní svět. VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK Očekávané výstupy: Zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, tvořit a vyrábět z různých materiálů a z přírodnin). Porozumět, že změny jsou přirozené 18

19 a samozřejmé (všechno kolem nás se mění, vyvíjí, proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat). LISTOPAD BAREVNÝ PODZIM ČARUJE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti budou poznávat roční doby, jejich typické znaky a porovnávat počasí v tomto období. Osvojí si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojí si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Dítě a jeho tělo: Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání. Rozvoj pozornosti, paměti. Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. Dítě a ten druhý: Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Dítě a společnost: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte. Rozvoj dovedností projevovat se autenticky, chovat se autonomně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Dítě a svět: Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám. Podtémata: Lesní skřítek, Ježek, ježek ježatý, Barevný podzim opakování evaluační záměry, Mikuláš ztratil plášť. LESNÍ SKŘÍTEK Očekávané výstupy: děti se budou seznamovat s charakteristickými znaky podzimu, barvami přírody, pracovat s přírodním materiálem, samostatnosti při tvoření, poznají různé druhy podzimních her a tradic, připomenou si péči o zdraví, návštěva lesního skřítka mezi dětmi pohádkový příběh. 19

20 JEŽEK, JEŽEK JEŽATÝ Očekávané výstupy: Vzbudit v dětech zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet různým úrazům a nemocem. Rozlišovat krátké a dlouhé cesty v přírodě / hledáme cestičku pro ježečka/, poznávání vlastností zvířat v příběhu / o ježkovi/, užívání sloves a přídavných jmen, hra na tělo rytmizace písní a básní. BAREVNÝ PODZIM - OPAKOVÁNÍ Očekávané výstupy: děti budou poznávat roční doby, jejich typické znaky a porovnávat počasí v tomto období. Budou poznávat barevné odlišnosti v přírodě, využívat je při výtvarných a pracovních technikách, zpěv písní s podzimní tématikou. MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ Očekávané výstupy: Vědět, že tradice s Mikulášem, čertem a andělem je radost a zábava. Naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky a reprodukovat je). Vést rozhovor, vzájemně se domluvit slovy i gesty, porozumět slyšenému. Chápat slovní vtip a humor, spojení zpěvu a pohybu. PROSINEC SLADCE VONÍ PO ROCE VYTOUŽENÉ VÁNOCE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Předvánoční čas je čas pohádek, těšení se na Vánoce. Vánoční čas je jako stvořený pro posilování mezilidských vztahů, pro výrobu dárečků, přáníček pro naše blízké, které budou děti vytvářet při poslechu koled. Děti seznámíme s vánočními zvyky a tradicemi. S dětmi nacvičíme pásmo básní, písní a pohybových her pro příjemné vánoční posezení s rodiči a vystoupíme i v domově důchodců. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví. Dítě a jeho tělo: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.). 20

21 Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Dítě a ten druhý: Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách. Dítě a společnost: Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (podílet se na společenských činnostech). Přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Dítě a svět: Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije. Podtémata: Čertík Bertík, Vánoční stromeček, Těšíme se na ježíška, Opakování- dle přání dětí, evaluační záměry. ČERTÍK BERTÍK Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Zachytit a vyjádřit své prožitky. VÁNOČNÍ STROMEČEK Očekávané výstupy: Seznamovat děti s různými zvyky a tradicemi prožitkové učení, podílet se efektivně na výzdobě v MŠ, příprava na vánoční výstavu, vystoupení dětí pro seniory, vytvářet mezi dětmi kladné vztahy, klidnou atmosféru, schopnost mít někoho rád a být mu oporou. TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Očekávané výstupy: Uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (radost, pohodu, ), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání). LEDEN PANÍ ZIMA ČARUJE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento blok dětem přiblíží zimní období, sníh a jeho vlastnosti a možnosti. Poznají různé druhy zimních sportů, budou hledat stopy ve sněhu. Děti získají základní poznatky, 21

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více