ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Mateřská škola Kytička Dobrovského Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizační chod Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce se základní školou Spolupráce se zřizovatelem ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Cíle a záměry Cesty k našim cílům VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrované bloky: Doplňkové programy EVALUACE Dokumenty školy Soulad TVP ŠVP RVP PV Evaluace integrovaných bloků Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku Evaluace doplňkového programu Evaluace individuálních plánů Záznam o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte Průběh vzdělávání Evaluace uplatnění metod, postupů, forem práce vzdělávací proces Podmínky vzdělávání Evaluace personálních podmínek Evaluace materiálních podmínek Evaluace ekonomických podmínek Spolupráce Evaluace spolupráce s rodinnou... 37

3 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a dalšími partnery ZÁVĚR: PŘÍLOHY Příloha 1 Příloha 2 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV Desatero pro rodiče předškolního věku

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Mateřská škola Kytička Roudnice n. L., Dobrovského 1217 Adresa: Dobrovského 1217, Roudnice n. L. Kontakt: , Web: Mateřská škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a od ji byla přiznána právní subjektivita. Zřizovatelem mateřské školy je Město Roudnice nad Labem. Součástí mateřské školy je i školní jídelna. Základním posláním mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dětí v předškolním věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnotách a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrné vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a úzce spolupracuje s rodinou. 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Kytička v ulici Dobrovského 1217 je dvoutřídní mateřská škola. Celková kapacita školy je 45 dětí. Mateřská škola je umístěna v jednopodlažní budově. V přízemí je umístěna třída Berušek pro děti 3-5 leté a třída Sluníček pro děti 5-6 leté, sociální zařízení a šatna 4

5 zaměstnanců. V prvním poschodí je ložnice, kancelář ředitelky, kancelář vedoucí stravování a účetní. V suterénu budovy je školní kuchyně, prádelna a šatna pro kuchařku. Zahrada, jako součást, je používána pro naplňování cílů RVP, snažíme se ji doplňovat o nové vhodné prvky pro pestřejší vzdělávací nabídku. Naším cílem je hledat jejich maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Zahrada je vybavena soustavou originálních prvků, včetně dvou pískovišť zakrytých plachtou, dřevěným domečkem, kde je současně sklad hraček, houpačkou, sprchou a přenosným bazénkem. Hrací sestavy jsou vyrobeny ze dřeva a částečně z kovu. Zahrada je využívána hlavně v dopoledních hodinách, v letních měsících i odpoledne. Nedaleko mateřské školy je hřiště Na cihelně, budova základní školy Krabčická, kde můžeme využívat tělocvičnu, v blízkosti je též dětské hřiště s prolézačkami a jinými atrakcemi, pole, louky a lesy, jelikož naše mateřská škola leží na okraji města. Krásné procházky jsou zde k Labi. Tohoto přírodního prostředí naše mateřská škola hojně využívá k procházkám, závodům, soutěžím i turistickým a poznávacím výletům. Jednotlivé třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Vybavení nábytkem je účelné. Máme nové židličky a stolky ve dvou velikostech tak, aby odpovídaly velikosti dětí. Místnosti, které děti užívají, dávají svojí velikostí a prostorem široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Tento blok vymezuje podmínky vzdělávání v naší mateřské škole s dílčími záměry, které bychom chtěli, dle možností ročních prováděcích plánů naplnit, abychom v této oblasti postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces. 5

6 3. 1 Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující. Každá třída má svou hernu, jídelnu. V prvním patře se nachází ložnice. V přízemí i v prvním patře mají děti umývárnu a WC, v patře i sprchu. Šatny mají děti hned při vchodu do mateřské školy. Naším záměrem bylo vybavit třídy takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hraček. Tento záměr se snažíme postupně naplňovat. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček, pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Obě třídy mateřské školy postupně vybavujeme různým nářadím a náčiním pro pohybové aktivity dětí. Ve třídách jsou také různé koutky na hraní a odpočinek dětí, některé ještě postupně doplňujeme. Chodby a šatny využíváme pro výstavy výtvarných prací a výrobků dětí. Jsou zde umístěné i informační tabule pro rodiče. Šatna zaměstnanců slouží jako zázemí pro všechny pracovnice. Výpočetní techniku mají pedagogické pracovnice také v místnosti pro zaměstnance, metodické materiály a odbornou literaturu částečně ve třídách a v ložnici dětí. Přidělené finanční prostředky využíváme na zvelebení prostředí školy za spoluúčasti všech zaměstnanců mateřské školy. Plán na opravy, údržbu a vybavení interiéru a exteriéru zhotovujeme společně s celým kolektivem. Plánování oprav a údržby, vybavení vnitřních i vnějších prostor vychází z potřeb neustále zlepšovat a modernizovat prostředí školy tak, aby odpovídalo hygienickým normám a požadavkům Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Denní organizační řád nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly také, jako společenský akt. Nenutíme je do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim. Donáška a konzumace potravin z domova v rámci pobytu dítěte v mateřské škole je zakázána Psychosociální podmínky Vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné a jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován či naopak. 6

7 Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Při všech činnostech počítáme s aktivní činností dítěte a snažíme se o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná, navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce. Podporujeme důvěru dítěte v sebe, převažuje pozitivní hodnocení. Rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním Organizační chod Organizace školy se řídí pravidelným denním řádem, který lze vhodně upravit a umožnit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Při vhodném počasí lze aktivity provádět na školní zahradě. Provoz mateřské školy je od 6.15 do hodin. Dětem dáváme možnost přicházet i později (po předchozí domluvě), avšak příchod doporučujeme do 8.00 hodin, aby děti nepřicházely o nabízené aktivity. Umožňujeme dětem pobývat v dopoledních hodinách dostatečně dlouhou dobu venku, v letních měsících na zahradě i v odpoledních hodinách. Děti mají dostatek prostoru k pohybu na zahradě i v budově mateřské školy. Děti po obědě odpočívají, starší děti jen krátce a podle zájmu jsou jim nabízeny klidné aktivity. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují a v rámci možností se je snaží uspokojovat. Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku a mají možnost si dle zájmu odpočinout. Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim ve spolupráci s rodinou Řízení mateřské školy Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. 7

8 Ředitelka se snaží vytvářet prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. V mateřské škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou krátké operativní porady zpravidla 1 x týdně, pro provozní dle potřeby školy. Pedagogické a provozní rady jsou většinou 1 x za měsíc za účelem podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy. Na spolupráci s rodiči se opět podílejí všechny pracovnice školy, méně či více, podle záměru plánovaných akcí. Záměrem je vést všechny pracovnice k tomu, aby chápaly, že o tom, jak se bude cítit dítě v mateřské škole, rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělání podílejí Personální a pedagogické zajištění Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Jejich pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče. Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají (dle plánu). Využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Uvědomují si, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný pedagogický přístup. Personální a pedagogické zajištění Kolektiv mateřské školy 3 učitelky pracovní úvazek celý školnice účetní pracovní úvazek celý dohoda o pracovní činnosti 8

9 Školní jídelna vedoucí školní jídelny pracovní úvazek 0,25 kuchařka pracovní úvazek celý Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi rodinnou a školou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem a to v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělání předškolních dětí Spoluúčast rodičů Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při přijímání žádosti k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost prohlédnout si prostory v mateřské škole, získat základní povědomí o průběhu dne a seznámit se s ŠVP a připravovanými akcemi do konce kalendářního roku. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu. Společně zahajujeme začátek školního roku na školní zahradě, kde máme připravené Klaunské dopoledne plné her a soutěží. Děti dostávají malý dárek na uvítanou. V měsíci září následuje informativní schůzka pro rodiče. Naší snahou je, aby vztah mezi rodiči a zaměstnanci byl založen na oboustranné důvěře, otevřenosti, respektu a ochotě spolupracovat. Informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání je důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce. školy: Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které pomáhají dobrému chodu - neformální rozhovory při denních příležitostních setkáních - slavnosti vánoční posezení, svátek matek, den dětí - závěrečné rozloučení s předškoláky - výstavky výtvarných prací apod Spolupráce se základní školou Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školy. Společně se základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní 9

10 školy a na práci v ní. Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob výuky a hodnocení žáků. - poznáváme prostředí základní školy (návštěva školy před zápisem) - spolupracujeme s učitelkami prvního stupně ZŠ (účast na loučení s předškoláky, grafomotorický kurz, ) - účastníme se akcí pořádaných školou (den otevřených dveří, MDD) - konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky Spolupráce se zřizovatelem ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti na jejich budoucí život. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek je nezbytné pro tento náročný proces, proto je spolupráce se zřizovatelem velmi úzká. Rada města je informována o záměrech naší školy, které si průběžně kontroluje a hodnotí účelnost vynaložených finančních prostředků. Na společné spolupráci se podílejí i děti formou přáníček. Naše vystoupení přispívá k obohacení kulturního života města vítání občánků, výtvarné soutěže, vystoupení v domově důchodců apod. Další spolupráce: Pedagogicko-psychologická poradna: - řešení výukových a výchovných problémů - zajišťujeme orientační vyšetření našich dětí - vyšetření dětí vzhledem ke školní zralosti a připravenosti dětí před vstupem do základní školy - spolupracujeme při vypracování individuálních plánů pro děti s odkladem školní docházky Logopedická poradna: Cílem logopedické péče je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělávání. logopedem - konzultujeme vadnou výslovnost s rodiči a následně s klinickým 10

11 - doporučujeme děti do logopedické poradny, s kterou máme dobrou dlouholetou spolupráci - dbáme na přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí pozornosti ze strany dětí, zvláště při nástupu dítěte se zjevnou vadou - logopedickou péči provádí po vyšetření výslovnosti ředitelka MŠ Bc. Zuzana Francová Další spolupráce: - spolupráce se zubní lékařskou MUDr. Husákovou (návštěvy dětí v ordinaci i její účast v mateřské škole) - spolupráce s dětskou lékařkou MUDr. Chaloupkovou (konzultace) - městská knihovna (návštěvy knihovny měsíc knihy, výstava dětských prací, besedy, apod.) - KASS návštěvy divadelních představení a koncertů - Dům dětí a mládeže - Domov pro seniory vystoupení dětí, výroba dárečků, obrázky na výzdobu prostor - Plavecká škola děti se účastní pravidelně plaveckého výcviku - Hasiči akce na hřišti Cihelna ukázka hasičské techniky a jejich práce - ZUŠ pořádání ukázkových výchovných koncertů, seznamování s hudebními nástroji 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání dětí Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Zápis je rozdělen do dvou dnů. Děti si mohou s rodiči mateřskou školu prohlédnout, mohou si pohrát. Cílem je poznání prostředí, do kterého děti půjdou, seznámí se s učitelkami a hračkami, s kterými si budou hrát. Snažíme se, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně, a bez problémů nastoupilo do mateřské školy na začátku školního roku. Děti se do mateřské školy přijímají podle kritérií stanovené mateřskou školou a konzultovanými s Městem Roudnice n. L. 11

12 Při nástupu do mateřské školy klademe veliký důraz na adaptaci dětí na prostředí. Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět tak, jak jim to rodinné a pracovní podmínky dovolí a zcela dle jejich přání, po dohodě a oznámení pedagogickým pracovníkům školy. Rodičům doporučujeme využívat adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve třídách. Po překlenutí počátečních problémů mají děti možnost přinést si hračku z domova. Mohou si s ní hrát, berou si ji na lehátko k odpočinku. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte jiný, individuálně zvolený podle potřeb dítěte a vždy po dohodě rodičů s učitelkami. Rozdělení jednotlivých tříd 1. Třída Berušky zpravidla pro děti od 3 do 5 let, kde je dětem umožněn adaptační program, výchovně vzdělávací činnost je obohacena o nabídku plavání a kolektivní logopedické chvilky. 2. Třída Sluníčka zpravidla pro děti od 5 do 6 let, kde děti mají výchovně vzdělávací činnost obohacenou o další aktivity plavání, kroužek anglického jazyka, který vede kvalifikovaná pedagožka Mgr. Kateřina Nováková, dle zájmu rodičů i jiné aktivity. Pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální program. Podle zájmu rodičů pořádáme v jarních měsících ozdravný pobyt pro děti v horských oblastech. Naším cílem je vytvářet vhodné prostředí pro děti, vytvářet pocit bezpečí a důvěry, vzájemně si pomáhat, vést děti k samostatnosti, vzájemné úctě a toleranci. 12

13 Denní organizační řád scházení dětí, individuální přístup, hry podle zájmu dětí námětové hry, didaktické programově řízené činnosti ve skupinách, individuální péče, rozumové hry, pohybové hry, ranní cvičení, ranní kruh přivítáme se, seznámíme děti s náplní dne, přesnídávka pobyt dětí venku / v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti/ hygiena, oběd, odpočinek dětí a klidové činnosti podle individuálních potřeb dětí, logopedická péče odpolední svačina, hry a činnosti podle zájmu dětí, individuální přístup, logopedické chvilky 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Celý výchovně vzdělávací proces je zaměřen na dítě a jeho rozvíjení po všech stránkách jeho osobnosti. Snažíme se navazovat na rodinnou výchovu a ve spolupráci s rodinou zajišťovat všestrannou péči všem dětem. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, připravujeme jim podmínky, aby své dětství prožívalo v pohodě a klidu. Snažíme se, aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách jeho osobnosti, tj. tělesné, mravní, duševní, rozumové apod. Proto jsme motivační program nazvali: VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI. Naše cíle a záměry vychází z těchto výroků: Výchova dítěte je tvořivé dílo! Dítě potřebuje jistotu ve vztazích ke svým lidem. Dítě potřebuje úsměv úsměv nám říká: Vítáme Tě! Máme radost, že jsi tu! Jsi náš! Máme tě rádi! 13

14 Když děti žijí v bezpečí, učí se věřit. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě. Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku Cíle a záměry Rozvíjíme děti ve třech oblastech v oblasti fyzické, psychické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí. Důraz klademe na to, že každé dítě se vzdělává podle svých možností, zájmů a potřeb. Pěstujeme u dětí zdravý životní styl, učíme je uvědomit si zodpovědnost za své jednání a chování. Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních schopností. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle stanovené RVP PV. Rámcové (hlavní) cíle: Vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání. 14

15 - rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobních postojů Klíčové kompetence dle RVP PV: Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro každého jedince. - kompetence k učení - kompetence k řešení problému - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činností a občanské Vzdělávací oblasti dle RVP PV: - Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) - Dítě a svět (oblast environmentální) 5. 2 Cesty k našim cílům - Respektujeme individualitu každého dítěte - Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje - Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí - Vycházíme ze znalostí aktuálního rozvojového stavu dítěte - Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu možností jednotlivých dětí - Využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí - Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí - Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu poznávat nové a experimentovat - Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné 15

16 - Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost - Připravujeme prostředí a nabízíme dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všem kolem sebe - Pomáhat dětem na cestě za poznáním 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Motivační projekt VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI, obsahuje integrované bloky, vždy jeden blok jeden měsíc a v něm tři projekty myšlenkové mapy podtémat s náměty na tři týdny v měsíci. Čtvrtý týden je časovou rezervou jednoho týdne v měsíci pro opakování, plnění přání dětí a zařazení evaluačních záměrů. Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíc, ale v praxi nejsou pevně časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku a ty pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí v Třídním vzdělávacím plánu. Projekt dotváří konkrétní týdenní didaktická nabídka pro děti podle jejich individuality a věkového složení Integrované bloky: ZÁŘÍ VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti se budou seznamovat s místem a prostředím, ve kterém budou se svými novými kamarády. Budou si rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému člověku. Dítě a jeho tělo: Osvojení si věku přiměřených pracovních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů). Získání relativní citové samostatnosti. Dítě a ten druhý: Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v mateřské škole, dětské herní skupině). 16

17 Dítě a společnost: Rozvoj schopnosti žít ve společenství (spolupracovat), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství. Dítě a svět: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. Podtémata: Jak se jmenuješ?, Zdali pak víš jen, co děláme celý den?, Naše rodina, lidé kolem nás, Opakování na přání dětí evaluační záměry. JAK SE JMENUJEŠ? Očekávané výstupy: Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je potřeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. ZDALI PAK VÍŠ JEN, CO DĚLÁME CELÝ DEN? Očekávané výstupy: Uvědomovat si svou osobnost se svými právy, s přiznáváním stejných práv svým kamarádům. Seznamovat se postupně s režimem v MŠ, i doma, poznávání běžných denních činností. Chápat časové pojmy /dnes, zítra, včera, ráno, poledne, večer, /, časová posloupnost. NAŠE RODINA, LIDÉ KOLEM NÁS Očekávané výstupy: Uvědomovat si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. Pochopit, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností. Dozvědět se o ochraně rodiny a domova před cizími nebezpečnými lidmi. ŘÍJEN CO PŘINÁŠÍŠ, PODZIME, TO SE BRZY DOZVÍME Charakteristika a cíle integrovaného bloku: V tomto bloku se děti seznámí s běžnými druhy ovoce a zeleniny, jako součástí zdravého stravování. Budeme rozlišovat ovoce a zeleninu podle zraku, popisu, chuti a hmatu. 17

18 S dětmi budeme podnikat výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu opadávání listů, barvy v přírodě, houby, přírodniny a práce s nimi. Řečové a jazykové dovednosti budeme rozvíjet při procvičování podzimních básní, říkanek a seznamování s příběhy. Dítě a jeho tělo: Rozvoj a užívání všech smyslů. Dítě a jeho psychika: Rozvoj řečových schopností, jazykových a receptivních dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění). Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. Dítě a ten druhý: Rozvoj kooperativních dovedností. Spolupracovat s ostatními ve skupině. Dítě a společnost: Rozvoj společenského a estetického vkusu. Dítě a svět: Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Podtémata: Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla, Na procházce v lese, Vyletěl si pyšný drak, Opakování na přání dětí evaluační záměry. OVOCE A ZELENINA, TO JE ZDRAVÍ, TO JE SÍLA Očekávané výstupy: Vědět, že ovoce a zelenina jsou součástí zdravého stravování. Vnímat a rozlišovat ovoce a zeleninu pomocí všech smyslů (rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). Znát, že obsahuje vitamíny a že před jeho konzumací dodržujeme hygienu. NA PROCHÁZCE V LESE Očekávané výstupy: Tento blok dětem přiblíží podzimní období, déšť a vítr a jeho vlastnosti a možnosti, poznávání lesa, lesních zvířat, rozlišování hub. Procházkou do lesa děti prožitkově učíme vnímat svět kolem, jak se v lese chovat, poznávat okolní svět. VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK Očekávané výstupy: Zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, tvořit a vyrábět z různých materiálů a z přírodnin). Porozumět, že změny jsou přirozené 18

19 a samozřejmé (všechno kolem nás se mění, vyvíjí, proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat). LISTOPAD BAREVNÝ PODZIM ČARUJE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Děti budou poznávat roční doby, jejich typické znaky a porovnávat počasí v tomto období. Osvojí si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojí si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Dítě a jeho tělo: Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání. Rozvoj pozornosti, paměti. Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. Dítě a ten druhý: Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Dítě a společnost: Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte. Rozvoj dovedností projevovat se autenticky, chovat se autonomně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Dítě a svět: Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám. Podtémata: Lesní skřítek, Ježek, ježek ježatý, Barevný podzim opakování evaluační záměry, Mikuláš ztratil plášť. LESNÍ SKŘÍTEK Očekávané výstupy: děti se budou seznamovat s charakteristickými znaky podzimu, barvami přírody, pracovat s přírodním materiálem, samostatnosti při tvoření, poznají různé druhy podzimních her a tradic, připomenou si péči o zdraví, návštěva lesního skřítka mezi dětmi pohádkový příběh. 19

20 JEŽEK, JEŽEK JEŽATÝ Očekávané výstupy: Vzbudit v dětech zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet různým úrazům a nemocem. Rozlišovat krátké a dlouhé cesty v přírodě / hledáme cestičku pro ježečka/, poznávání vlastností zvířat v příběhu / o ježkovi/, užívání sloves a přídavných jmen, hra na tělo rytmizace písní a básní. BAREVNÝ PODZIM - OPAKOVÁNÍ Očekávané výstupy: děti budou poznávat roční doby, jejich typické znaky a porovnávat počasí v tomto období. Budou poznávat barevné odlišnosti v přírodě, využívat je při výtvarných a pracovních technikách, zpěv písní s podzimní tématikou. MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ Očekávané výstupy: Vědět, že tradice s Mikulášem, čertem a andělem je radost a zábava. Naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky a reprodukovat je). Vést rozhovor, vzájemně se domluvit slovy i gesty, porozumět slyšenému. Chápat slovní vtip a humor, spojení zpěvu a pohybu. PROSINEC SLADCE VONÍ PO ROCE VYTOUŽENÉ VÁNOCE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Předvánoční čas je čas pohádek, těšení se na Vánoce. Vánoční čas je jako stvořený pro posilování mezilidských vztahů, pro výrobu dárečků, přáníček pro naše blízké, které budou děti vytvářet při poslechu koled. Děti seznámíme s vánočními zvyky a tradicemi. S dětmi nacvičíme pásmo básní, písní a pohybových her pro příjemné vánoční posezení s rodiči a vystoupíme i v domově důchodců. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví. Dítě a jeho tělo: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.). 20

21 Dítě a jeho psychika: Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Dítě a ten druhý: Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách. Dítě a společnost: Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (podílet se na společenských činnostech). Přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. Dítě a svět: Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije. Podtémata: Čertík Bertík, Vánoční stromeček, Těšíme se na ježíška, Opakování- dle přání dětí, evaluační záměry. ČERTÍK BERTÍK Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Zachytit a vyjádřit své prožitky. VÁNOČNÍ STROMEČEK Očekávané výstupy: Seznamovat děti s různými zvyky a tradicemi prožitkové učení, podílet se efektivně na výzdobě v MŠ, příprava na vánoční výstavu, vystoupení dětí pro seniory, vytvářet mezi dětmi kladné vztahy, klidnou atmosféru, schopnost mít někoho rád a být mu oporou. TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Očekávané výstupy: Uvědomit si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (radost, pohodu, ), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání). LEDEN PANÍ ZIMA ČARUJE Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento blok dětem přiblíží zimní období, sníh a jeho vlastnosti a možnosti. Poznají různé druhy zimních sportů, budou hledat stopy ve sněhu. Děti získají základní poznatky, 21

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více