ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Habartov, Karla Čapka 769, okres Sokolov Karla Čapka 769, Habartov Identifikátor: Termín konání orientační inspekce: 14. a 15. ledna 2002 Čj / Signatura oe3av108 Š

2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Čtyřtřídní mateřská škola pavilonového typu se nachází v okrajové části města, je organizační složkou města Habartova. Tři třídy zajišťují celodenní pobyt dětí a jedna třída je v provozu dopoledne. Stanovená provozní doba od 5:45 do 16:30 vyhovuje místním podmínkám. Na základě požadavku rodičů povolila ředitelka školy výjimku z počtu zapsaných dětí na 82. Povolená výjimka nepřesahuje stanovenou kapacitu školy. Vsoučasné době navštěvuje mateřskou školu celkem 68 dětí ve věku od tří do sedmi let. Z uvedeného počtu má 5 dětí odloženou školní docházku. Do dvou tříd jsou děti rozděleny podle věku a ve dvou třídách jsou děti věkově smíšené. Specifikem mateřské školy je jazyková třída, kterou navštěvují děti s vadami řeči a děti s odloženou školní docházkou. Prioritou ve vzdělávací činnosti je v tomto školním roce rozvoj jazykových a komunikativních dovedností dětí, posilování oblasti mravní výchovy a prohlubování spolupráce s rodičovskou veřejností. Záměrem orientační inspekce bylo dílčí zhodnocení kvality vzdělávací činnosti a podmínek vzdělávání ve sledovaných spontánních a řízených činnostech (spontánní pohybové činnosti a volné hry dětí, řízené pohybové činnosti, sebeobslužné dovednosti a pracovní a manipulační činnosti). Sledovány byly speciální činnosti v oblasti odstraňování logopedických vad. HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Spontánní a řízené činnosti Plánování vzdělávací činnosti vychází ve všech třídách z Programu výchovné práce pro mateřské školy. Zpracovány jsou čtvrtletní výchovně-vzdělávací plány s ústředním tématem, které určuje roční období. Úroveň plánování je v jednotlivých třídách rozdílná, plány jsou spíše rámcové, málo konkrétní, není z nich většinou patrné plnění daného úkolu v dalších organizačních celcích dne (hry, pobyt venku, zájmové činnosti). Nejsou plánovány tematické celky ani kratší témata. Plánování konkrétních činností není vždy v souladu s věkovou skladbou i počtem dětí ve třídě, a to zejména při některých spontánních činnostech. Úkoly pro řízené činnosti jsou diferencovány vzhledem k věku dětí ve třídě. Ne vždy jsou plněné úkoly časově vyznačeny a tudíž není přehled o plnění plánů. Zápisy v přehledech výchovné práce mnohdy nesouhlasí s plány vzdělávací činnosti. Ve třídě se zaměřením na odstraňování vad v řeči dětí jsou konkrétně a cíleně naplánovány speciální činnosti (individuální náprava vad řeči, kolektivní logopedická cvičení, náprava vad řeči za účasti rodičů, cvičení pro nápravu vad v grafomotorice - Metoda dobrého startu). Tato oblast plánování i plnění daných cílů odpovídá současným trendům předškolní výchovy, vybrané cíle upřednostňují osobnostní rozvoj dětí i ve vztahu k jejich věku, schopnostem a potřebám. Plánování vzdělávací činnosti je ve všech třídách obohaceno výběrem námětů i úkolů z rozličných odborných publikací, kterých je ve třídách dostatek. Součástí plánování ve třídě předškolních dětí je stanovení konkrétních cílů pro práci sdětmi s odloženou školní docházkou. Všechny učitelky se na práci s dětmi písemně připravují. Všechny učitelky, včetně ředitelky školy, splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. Dvě učitelky absolvovaly dvouleté studium speciální pedagogiky, jedna učitelka si rozšířila vzdělání účastí v kurzu logopedické prevence, všechny mají dlouholetou praxi (od 17 do 36 let). Ve třídě s dopoledním provozem pracuje učitelka se sníženým úvazkem. Odborné dovednosti učitelky celkově velmi dobře uplatňují ve vzdělávacím procesu, hrají na klavír, housle a flétnu, připravují různá hudebně-pohybová a recitační vystoupení dětí pro Inspekční zpráva - str. 2

3 různé slavnosti ve škole i vrámci města. Ve třídě zaměřené na jazykovou výchovu pracuje učitelka, která s dětmi individuálně nacvičuje nápravu vad řeči. Obsahem vzdělávací činnosti jsou i kolektivní logopedická cvičení, dechová a artikulační cvičení a pravidelné logopedické chvilky. Zde jsou odborné schopnosti učitelek využity příkladně. Prostorové podmínky typizovaného předškolního zařízení jsou vzhledem k počtu zapsaných dětí ve třídách a k realizaci spontánních a řízených činností příkladné. Vybavení nábytkem je účelné. Rozčlenění prostoru tříd umožňuje kvalitně realizovat plánované aktivity, volný pohyb, hry i relaxaci. U každé třídy je šatna, sociální zařízení, prostorná herna, stálá ložnice, která je dopoledne využívána pro hry a další činnosti. Součástí každé třídy je přípravna jídla. Ve třídách jsou vytvořeny pestré, stálé hrací koutky sřadou kvalitních současných hraček, včetně dětského nábytku, stavebnic, společenských her a doplňků pro rozvíjení her. Třídy jsou velmi dobře vybaveny řadou tělovýchovného nářadí a náčiní, audiovizuální technikou, klavíry a hudebními koutky. Každá třída má svůj příruční kabinet, kromě toho mají učitelky k dispozici pomůcky z centrálního kabinetu. Třída s jazykovým zaměřením je bohatě vybavena odbornou literaturou a rozličnými speciálními pomůckami a obrazovým materiálem. Součástí této třídy je logopedický koutek, kde se průběžně denně uskutečňuje individuální náprava vad řeči, je zde k dispozici množství drobného didaktického materiálu pro zrakové i sluchové rozlišování, pro rytmizaci, pomůcky pro cvičení jemné motoriky, pracovní listy pro grafomotorická cvičení, logopedické zrcadlo a další rozmanité pomůcky, které si učitelky také vyrábějí samy. Při všech sledovaných činnostech spontánních i řízených měly učitelky k dispozici řadu podnětných didaktických pomůcek, rytmických nástrojů, výtvarného a pracovního materiálu, ne vždy je však efektivně využily ve prospěch podnícení aktivity dětí i směrem k plnění daného úkolu (např. některé tělovýchovné, pracovní a spontánní činnosti). Dětské knihovny jsou v každé třídě, obsahují množství současných titulů a jsou podle finančních možností doplňovány. Učitelská knihovna je výborně vybavena řadou moderních publikací z oblasti předškolní výchovy a řízení mateřské školy. Jeden z posledních titulů v této knihovně je Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Všechny prostory mateřské školy jsou vzorně udržovány v čistotě a pořádku. Vkusně je uspořádána výzdoba tříd i přilehlých prostor. Z hlediska dodržování psychohygienických podmínek je v mateřské škole vytvořeno klidné a příjemné prostředí. Účelné uspořádání tříd vzhledem k realizaci spontánních činností dává dětem velký prostor pro jejich seberealizaci. Ve většině případů měly děti dostatek času pro volnou hru i relaxaci. Spontánní a řízené činnosti byly vrovnováze. Režim dne rámcově vymezuje dobu pro spontánní a programově řízené činnosti, upřednostňuje spíše tradiční pojetí střídání spontánních a řízených aktivit (ve sledu hry, hygiena, ranní cvičení, svačina, řízená činnost, hygiena, pobyt venku, oběd, odpolední odpočinek, svačina, zájmové činnosti). Rozvolněný program je realizován pouze ve třídě s jazykovým zaměřením. Ve shlédnutých řízených činnostech v ostatních třídách převažovalo společné frontální zaměstnání před skupinovými činnostmi. Převážně všechny sledované řízené činnosti byly pro děti zajímavé. V některých třídách děti neměly dostatek času pro svoje pracovní tempo, ne vždy byly respektovány jejich individuální schopnosti. V průběhu dne mají děti volný přístup k nápojům, dodržován je tříhodinový interval mezi jídly. Denně je zařazováno cvičení a pobyt venku, jeho délka je závislá na počasí. Počty dětí ve třídách odpovídají pedagogickým, hygienickým i organizačním požadavkům. Potřeba spánku jednotlivých dětí je respektována, děti, které nespí, jsou zaměstnány klidovými hrami. Organizace činností vycházela z obsahového zaměření. Volné hry a spontánní pohybové činnosti probíhaly průběžně v rámci celého dopoledne. Dětem byly nabídnuty námětové a konstruktivní hry, pracovní, výtvarné a tělovýchovné činnosti. Rozvíjení her bylo v jednotlivých třídách rozdílné. V kladně hodnocených činnostech učitelky rozvíjely fantazii, Inspekční zpráva - str. 3

4 tvořivost a obohacovaly hru o nové prvky, cíleně vytvářely podněty pro rozvoj komunikativních dovedností dětí. Některé hry a spontánní činnosti byly málo rozvíjeny. Řízené činnosti byly převážně organizovány s celou skupinou dětí. Příkladně byly propojeny spontánní a řízené aktivity v jazykové třídě. Sebeobslužné činnosti byly ve všech třídách organizovány dle potřeb dětí. Použité metody většinou odpovídaly stanoveným cílům. Převažovaly metody praktické činnosti, zařazeny byly i metody slovní a názorné. V některých případech nebyl vhodně zvolen úkol pro nejmladší děti. Ve většině případů bylo využití metod i forem práce průměrné. V jazykové třídě jsou veškeré činnosti v průběhu dne přizpůsobeny potřebám dětí. Organizace činností zde skýtá podmínky pro rozvíjení dovedností u dětí talentovaných i u dětí se speciálními potřebami. Předškolní vyučování zde výrazně ovlivnily vhodně zvolené metody práce, a to zejména individuální přístup, názornost, praktická činnost a vhodné zařazování metod rozvíjejících řeč a myšlení. Organizování individuální péče o děti s vadami řeči i o děti s odloženou školní docházkou je promyšlené, nerušeně se uskutečňuje v průběhu rozvolněného režimu dne, zejména v dopoledních, ale i odpoledních činnostech. Použité formy práce v některých třídách zcela neodpovídaly skladbě dětí a v těchto případech formy prováděných činností nebyly zcela promyšlené vzhledem k potřebám a schopnostem dětí, zejména při některých tělovýchovných a pracovních činnostech. Při sebeobslužných činnostech (převlékání, stolování a osobní hygieně) byly děti vedeny k samostatnosti. Částečně se podílely na přípravě a organizaci stolování. Návyky společenského chování odpovídají věku dětí. Přechody mezi činnostmi byly většinou plynulé. Ve většině případů byla motivace uplatněna především formou pestré nabídky hraček a doplňujících didaktických pomůcek. Vstupní i průběžná motivace prolínala téměř ve všech případech jak spontánními, tak řízenými činnostmi a většinou tvořila tematický celek. Ve všech těchto případech byly všechny činnosti motivované zvoleným námětem, jež vycházel ze zkušeností dětí a ročního období. Téměř vždy zvolená motivace podněcovala aktivitu dětí, podporovala jejich samostatnost, rozvoj slovní zásoby, fantazii a představivost. Hodnocení dětí většinou probíhalo bezprostředně, využívána byla pochvala a povzbuzení. Součástí hodnocení je písemně zpracovaná pedagogická diagnostika. Některé záznamy postrádají dostatečně odbornou analýzu vývojového období. Komunikace je ve většině případech vstřícná, učitelky vytvářejí pozitivní sociální klima, zejména v jazykové třídě jsou výrazné přátelské vztahy mezi dětmi a učitelkami navzájem. Téměř při všech sledovaných činnostech měly děti možnost získávat a uplatňovat své sociální i komunikativní dovednosti. Vněkterých případech nebyl vytvářen dostatečný prostor pro rozvoj slovní zásoby a upevňování řečových dovedností dětí. Přesto jsou vyjadřovací schopnosti zejména nejstarších dětí na velmi dobré úrovni. Hodnocení kvality vzdělávací činnosti Úroveň plánování a přípravy vzdělávací činnosti má průměrnou úroveň. Personální podmínky jsou ve sledovaných činnostech celkově hodnoceny jako velmi dobré. Materiální a prostorové zázemí pro sledované činnosti je spíše nadprůměrné. Vytvořené psychohygienické podmínky jsou celkově hodnoceny jako nadprůměrné. Organizace činností i zvolené metody a formy vzdělávací práce mají celkově průměrnou úroveň. Oblast motivace a hodnocení je celkově hodnocena jako nadprůměrná, rovněž tak interakce a komunikace. Kvalita vzdělávací činnosti je ve sledovaných oblastech celkově hodnocena jako velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 4

5 HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ Při plánování rozvoje mateřské školy ředitelka vycházela z velmi dobré znalosti místních podmínek, potřeb zařízení, analýzy uplynulého období a schopností pedagogického sboru. Zpracovala dvouletý cílový program, který obsahuje střednědobé i krátkodobé cíle, ty jsou zaměřeny na oblast výchovně-vzdělávací, na zefektivnění řídící práce, na zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovnic. Součástí plánu jsou i stanovené úkoly pro oblast materiálně-technické základny školy a konkrétní požadavky pro zřizovatele na opravu a údržbu školy. V oblasti výchovně-vzdělávací je zahrnuta nadstandardní činnost školy (kroužky, kulturní vystoupení v rámci města) a péče o děti se speciálními potřebami (péče o děti v jazykové třídě a o děti s odloženou školní docházkou). Přílohou plánu práce školy je roční plán kontrolní a hospitační činnosti a plán pedagogických rad. V plánování má ředitelka vytvořen systém, úkoly jsou směrovány do všech oblastí chodu školy a jsou formulovány jasně a přehledně, stanoveny jsou i prostředky jejich realizace. Statutárním zástupcem školy je ředitelka. Organizace chodu školy má jasně stanovena pravidla a je přizpůsobena místním, personálním i finančním podmínkám. V organizačním a pracovním řádu jsou zakotvena práva a povinnosti pracovníků, jsou zde stanoveny jejich kompetence a pracovní doba. Vnitřní informační systém je pružný. Ředitelka upřednostňuje každodenní osobní kontakt. Důležité a aktuální informace jsou vyvěšeny na nástěnce pro zaměstnance. Podle plánu jsou svolávány pedagogické i provozní porady, zápisy z nich jsou věcné. Součástí jednání pedagogických rad je pravidelné předávání poznatků ze vzdělávacích akcí a závěry z kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy. Vnější informační systém je zaměřen k rodičům, zřizovateli, k základní umělecké škole, k základní škole a pedagogicko-psychologické poradně. K informování rodičů slouží především individuální rozhovory, nástěnky, třídní schůzky a akce pořádané společně pro rodiče a děti (soutěže, maškarní reje, olympiády, dny otevřených dveří, rozloučení se školáky, apod.). Velmi významnou formou spolupráce s rodičovskou veřejností jsou aktivity, které uskutečňuje třída s jazykovým zaměřením, kdy kromě individuální práce s dětmi jsou pořádány pravidelně každý týden společná sezení s jednotlivými rodiči a dětmi, kde učitelka prakticky provádí nápravu lehčích vad řeči u dětí. Mateřská škola vytváří prostor pro zájmové i mimoškolní aktivity a vhodným způsobem se prezentuje na veřejnosti (články o životě školy v místním i okresním tisku, účast dětí ve výtvarném a tanečním kroužku při základní umělecké škole). Podle potřeby spolupracuje škola i s pedagogicko-psychologickou poradnou, a to zejména při sestavování individuálních plánů osobnostního rozvoje u dětí s odloženou školní docházkou, třída s jazykovým zaměřením úzce splupracuje s klinickou logopedkou. Součástí vnějšího informačního systému je vnitřní řád školy, který vychází z příslušných právních předpisů a místních podmínek. Je vyvěšen ve všech šatnách, rodiče s ním byli seznámen i při třídních schůzkách. Při kontrole vedení povinné dokumentace ve třídách (evidenční listy, docházky dětí a přehled výchovné práce) byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny v průběhu inspekce. Jmenovaná povinná dokumentace je vedena na předepsaných tiskopisech. Další vedená dokumentace je smysluplná. Hodnotící zpráva za školní rok 2000/2001 ve svém závěru vytyčuje dílčí úkoly pro oblast vzdělávání a spolupráci srodinou pro další školní rok. Individuální plány osobnostního rozvoje i pedagogická diagnostika ve třídě zaměřené na jazykovou výchovu jsou zpracovány na profesionální úrovni. Základní pedagogická diagnostika o dětech je vedena ve všech třídách. Vedení a motivování pracovníků je zaměřeno na bezproblémový chod školy a na uplatňování nových trendů ve vzdělávací činnosti. Ředitelka se sama průběžně vzdělává a vytváří velmi Inspekční zpráva - str. 5

6 dobré podmínky pro účast učitelek ve vzdělávacích seminářích i pro samostudium současné odborné literatury a odborných časopisů, kterých je v pedagogické knihovně dostatek. Výběr literatury k samostudiu učitelek konkrétně nezadává, nechává jej na učitelkách. Pro hodnocení všech pracovníků školy má zpracovaná kritéria. Kontrolní mechanizmy postihují všechny oblasti chodu školy. Plán kontroly a řízení je zpracován do jednotlivých měsíců. Plnění pracovních povinností a pravidel pro provoz školy je kontrolováno každodenně v běžném pracovním kontaktu a je vyhodnocováno při provozních poradách. Hospitační činnost je plánovaná, její cíle vycházejí z hlavních úkolů ročního plánu. Závěry z kontrol i hospitací jsou s pracovnicemi projednávány bezprostředně po hospitacích a při jednání na pedagogických radách. Hodnocení podmínek vzdělávání Plánování je promyšlené a funkční, je hodnoceno jako příkladné. Organizování provozu mateřské školy a vzdělávací činnosti je velmi dobré. Systém vedení a motivování pracovníků je hodnocen jako nadprůměrný. Oblast kontrolních mechanizmů je hodnocena jako příkladná. Vytvořené podmínky pro vzdělávání jsou ve sledovaných oblastech celkově hodnoceny jako velmi dobré. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Rozhodnutí o zařazení mateřské školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 3. prosince 2001, č. j. 1705/OS/SI/BA 01; Výjimka z počtu zapsaných dětí pro školní rok 2001/2002 podle 4, odst. 8, vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, ze dne 27. září 2001, č. j. 129/01; povinná dokumentace k evidenci dětí podle 45 b, odst. 1, písm. a) zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; hodnotící zpráva o činnosti školy za školní rok 2000/2001; Cílový program školy pro období let 2000/2002; měsíční plány vzdělávací činnosti ve třídách; plány osobnostního rozvoje dětí s odloženou školní docházkou a pedagogická diagnostika; pedagogická diagnostika dětí s lehčími vadami řeči; Vnitřní řád školy pro školní rok 2001/2002; Organizační řád školy; plán kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy pro školní rok 2001/2002; zápisy z kontrol a hospitací ředitelky školy za školní rok 2001/2002; plán pedagogických rad a provozních porad pro školní rok 2001/2002; záznamy z pedagogických rad a provozních porad za školní rok 2001/2002; kritéria pro hodnocení pracovníků. ZÁVĚR Posouzením sledovaných oblastí činnosti školy byla vymezena pozitiva: příkladná práce učitelek ve třídě s jazykovým zaměřením; Inspekční zpráva - str. 6

7 podnětné estetické prostředí v celém areálu školy; efektivní systém v kontrolní a řídící činnosti ředitelky školy. Vzdělávací činnost čtyřtřídní mateřské školy je ve sledovaných oblastech celkově hodnocena jako spíše nadprůměrná. Podmínky vzdělávání jsou ve sledovaných oblastech celkově hodnoceny jako velmi dobré. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Školní inspektorky: Titul, jméno a příjmení Podpis Razítko Vedoucí týmu Marie Behenská Marie Behenská Členka týmu Mgr. Alena Nováková Mgr. Alena Nováková V Sokolově dne 25. ledna 2002 Datum a podpis ředitelky předškolního zařízení stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 29. ledna 2002 Ředitelka předškolního zařízení Jiřina Bencová Razítko Jiřina Bencová podpis Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti předškolního zařízení dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 7 téhož zákona může ředitelka předškolního zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 7

8 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI KÚ OŠMT Karlovy Vary 12. února /02 Zřizovatel: Město Habartov 12. února /02 Připomínky ředitelky předškolního zařízení Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány Inspekční zpráva - str. 8

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Sokolovská 30, 323 12 Plzeň Identifikátor: 600 069 133 Zřizovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Starý Bydžov 503 57 Starý Bydžov 13 Identifikátor: 600 088 154 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8 Nám. Svornosti 8, 616 00 Brno Identifikátor zařízení: 600 107 868 Zřizovatel: Město Brno - Městská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou. Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice. Identifikátor školy: 600 130 177 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice Identifikátor školy: 600 130 177 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Signatura: be3as101 Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Signatura: be3as101 Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 11/99-1002 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Signatura: be3as101 Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk. 789 64 Bohdíkov 114. Identifikátor školy: 600 147 941

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk. 789 64 Bohdíkov 114. Identifikátor školy: 600 147 941 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk 789 64 Bohdíkov 114 Identifikátor školy: 600 147 941 Termín konání inspekce: 12., 15., 16. a 18. listopad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 262 11 Rosovice 89 Identifikátor školy: 600 054 705 Termín konání inspekce: 9., 13.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Mateřská škola Nezvalova 661, 460 15 Liberec Identifikátor zařízení: 600079171 Zřizovatel: Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751 V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 Identifikátor zařízení: 600 035 409 Termín konání orientační inspekce: 13.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8 Identifikátor školy: 610350765

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při Dětském centru Semily Na Olešce 433 Na Olešce 433, 513 01 Semily Identifikátor zařízení: 600 099 482 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o. Hábova 1571, 155 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 000 257

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o. Hábova 1571, 155 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 000 257 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené s.r.o. Hábova 1571, 155 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 000 257 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4. Adresa: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5. Identifikátor školy: 600 079 562

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4. Adresa: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5. Identifikátor školy: 600 079 562 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4 Adresa: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5 Identifikátor školy: 600 079 562 Termín konání inspekce: 8.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4. Identifikátor školy: 600 020 932

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4. Identifikátor školy: 600 020 932 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA DOMINO 2, speciální základní škola, spol. s r.o. Mráčkova 2/3090, 143 00 Praha 4 Identifikátor školy: 600

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Labem. T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem. Identifikátor školy: 600 046 800

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Labem. T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem. Identifikátor školy: 600 046 800 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kostelec nad Labem T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem Identifikátor školy: 600 046 800 Termín konání inspekce: 2.

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Živanice, okres Pardubice 533 42 Živanice 46 Identifikátor školy: 600 096 505 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice 345 02 Kout na Šumavě 62 Identifikátor školy: 600 065 448

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Miloňovice, okres Strakonice Miloňovice 1, 386 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hradištko Hradištko 33, 252 09 Identifikátor školy: 600 053 130 Termín konání orientační

Více