Příprava na vyučování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na vyučování"

Transkript

1 Příprava na vyučování A, Úvod Ve své přípravě jsem zpracovala návod ke hře Pyramida pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce na 1.stupni ZŠ (možno použít i pro 2.stupeň). Úkol vede žáky k týmové práci, ke komunikaci mezi sebou, k aktivnímu používání anglického jazyka. Aktivně zapojuje všechny žáky dané třídy, podporuje rozvoj některých klíčových kompetencí ( kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní i sociální a personální). Tímto úkolem prolíná i průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a téma Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obor RVP ZV: Anglický jazyk Ročník: cílovou skupinou jsou žáci jakéhokoliv ročníku, kteří jsou rozděleni do 2 pracovních skupin. Složení těchto skupin je heterogenní v každé skupině pracují chlapci i děvčata, úkol je vhodný i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Socio kulturní složení skupin nehraje žádnou roli. Časový rámec: časový rámec neomezený, je možné věnovat této hře 15 minut, je možné uspořádat třídní turnaj a věnovat jí několik vyučovacích hodin Téma: Procvičování a rozšiřování slovní zásoby Mezipředmětové vztahy: - prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika, český jazyk (podle procvičovaných tematických okruhů) Průřezová témata: - MV hra na námět televizní vědomostní soutěže AZ-kvíz VDO demokratické vztahy ve skupině, ve třídě OSV rozvíjení pozornosti, soustředění, dovednosti zapamatování Kompetence: Kompetence k učení - vést žáky k poznání a smyslu učení se v cizím jazyce Kompetence k řešení problémů - navozovat problémové situace a vést žáka k tomu, aby promyslel a našel vhodný způsob řešení Kompetence komunikativní - vést žáky k týmové práci, ke komunikaci se spolužáky a učiteli - vést žáky k aktivnímu používání anglického jazyka Kompetence sociální a personální - vést žáka ke spolupráci ve skupině - vést žáka k upevňování dobrých mezilidských vztahů - vést žáky ke kooperaci

2 Kompetence občanské - vést žáka k respektování druhých lidí - dokázat přijmout i kritiku Předmětové výstupy Cílem je - rozvíjet některé klíčové kompetence - rozvíjet znalosti a dovednosti cizího jazyka - rozvíjet zájem o cizí jazyk - zjistit dosaženou úroveň některých výstupů v předmětu AJ žák - pojmenuje některé věci kolem sebe - pojmenuje oblíbená zvířata - napočítá do deseti - pojmenuje základní barvy - pojmenuje dny v týdnu - popíše některé činnosti, které dělá pravidelně Výukové strategie formy práce výuka probíhá ve třídě - žák pracuje samostatně nebo ve skupině - metody společné procvičování - společná práce - hodnocení a sebehodnocení pozorování žáků (při práci ve skupině) - hodnocení učitelem (slovní) - sebehodnocení žáků B, Realizace - učitel nakreslí na tabuli pyramidu s čísly připraví si 21 otázek podle probíraného učiva / zpočátku pouze slovíčka, později slovní spojení, fráze / - žáci se rozdělí do 2 skupin / rozdělit může učitel, žáci sami, losováním, / - žáci se domluví, případně si rozlosují, která skupinka začne - každá skupinka si vybere křídu odlišné barvy - začínající skupinka si vybere číslo, učitel ze svého seznamu řekne české slovo a žáci jej přeloží do angličtiny - pokud žáci ví, vybarví si zvolené políčko svou barvou, pokud neví, má možnost soupeř - ten však může políčko odmítnout, pokud si chce vybrat jiné - v tomto případě se políčko proškrtne, uč. řekne správnou odpověď a v dalším pokračování hry je možnost o toto políčko losovat / např.stylem kámen, nůžky, papír / - cílem hry je spojit stejnou barvou všechny tři strany pyramidy - podle vyspělosti žáků učitel stále více používá anglické pokyny i otázky, žáci odpovídají také anglicky, zároveň procvičují číslovky 1 21 Hodnocení úkolu - vždy se jedné skupince podaří dříve splnit daný úkol / propojit všechny tři strany pyramidy /

3 - hodnocení tedy spočívá v ústním pohovoru se žáky, nehodnotíme jednotlivce, ale práci celé skupinky a řekneme si, čeho bychom se příště měli vyvarovat, kde jsou nedostatky apod. Ukázka příkladu otázek pro žáky 3.ročníku

4

5 Další ukázka pro 3.ročník 1. To je zelené jablko. 2. Mám rád zmrzlinu. 3. To je černý pes. 4. Mám hnědé vlasy. 5. Jak se jmenuješ? 6. To je malá bílá kočka. 7. Děkuji. 8. Jmenuji se 9. To je modrá kniha. 10. Mám 2 nohy. 11. To je velké žluté auto. 12. Mám modré oči. 13. Ona je moje sestra. 14. Já jsem tvůj přítel. 15. Mám 1 nos. 16. To je zelená příšera. 17. To je hnědý stůl. 18. Mám velké břicho. 19. On je můj bratr. 20. Mám 2 oči (uši). 21. Mám rád čokoládu. Ukázka otázek pro 4.ročník 1. žluté kuře 1. Ona je dobrá v tenise. 1. Počítej do můj dědeček 2. On je vysoký. 2. Je mi horko. 3. devět tužek 3. Ona je pěkné děvče. 3. Jaké jsi národnosti? 4. modrá kniha 4. To je silný chlapec. 4. Odkud jsi? 5. vysoký chlapec 5. Mám hlad. 5. Těší mě. 6. tvoje maminka 6. Těší mě. 6. Jak se máš? 7. velký bratr 7. Sedni si. 7. Děkuji. 8. dvanáct barev 8. Mám se dobře. 8. Mám se dobře. 9. pěkné kolo 9. Mám žízeň. 9. Kolik máš roků? 10. zelená lavice 10.Vstaň. 10. Vše nejlepší k narozeninám. 11. červený míč 11.To je malá tužka. 11. Buď(te) zticha! 12. moje sestra 12.To je modré pero. 12. Pojď(te) sem! 13. tvůj tatínek 13.Otevři si knihu. 13. Moje oblíbená barva je bílá. 14. jedenáct 14.To je žlutý banán. 14. Výborně! 15. pěkné děvče 15.To je velký šedý slon. 15. Otevři(řete) si knihu. 16. černá kočka 16.To je malá bílá myš. 16. Zkus hádat. 17. moje babička 17.Dobrý den. 17. Mám 10 let. 18. malé letadlo 18.Dobrý večer. 18. Jaká je tvá oblíbená barva? 19. velký kohout 19.Dobrou noc. 19. Mýlíš se. 20. bílé auto 20.Mám rád zmrzlinu. 20. Je sedm hodin. 21. žluté slunce 21.Jak se máš? 21. Kolik je hodin?

6 Ukázka pro 5.ročník Učivo: opakování ze 4.ročníku + základní fráze, příkazy, použití slovesa CAN, přítomný čas průběhový 1. Mám velkého hnědého koně. I have a big brown horse. 2. Mám 11 let. I am Máme doma vánoční stromek. We have got a Christmas tree at home. 4. Jsem z České republiky. I am from the Czech Republic. 5.Odkud jsi? Where are you from? 6. Mám žízeň. I am thirsty. 7. Mám hlad. I am hungry. 8. Umím plavat. I can swim. 9. Je sedm hodin. It is seven o clock. 10. Kolik je hodin? What is the time? 11. Jsem z Lysic. I am from Lysice. 12. Je po vyučování. The lessons are over. 13. Jsem pěkný chlapec/děvče. I am a nice boy/girl. 14. Jaké jsi národnosti? What nationality are you? 15. Jedeme na hory. We are going to the mountains. 16. On dělá domácí úkol. He is doing his homework. 17. Ona se dívá na televizi. She is watching TV. 18. Kolik je ti let? How old are you? 19. Buďte zticha! Be quiet! 20. Pojď sem. Come here. 21. Je mlhavo. It is foggy. Učivo: přítomný čas průběhový, oznamovací věta, otázka 1.Ona skáče panáka. She is playing hopscotch. 2. Nemluvte. Don t talk. 3. Poslouchejte mě. Listen to me. 4. Dávejte pozor. Pay attention. 5. On jede na kole. He is riding his bike. 6. Otevřete si knihu. Open your book. 7.On se dívá na televizi. He is watching TV. 8. Vezmi si čepici. Take your hat. 9. Ona píše domácí úkol. She is doing her homework. 10. Měj se dobře. Have a nice time. 11. Vyučování skončilo. The lessons are over. 12. Vezmi si svetr a kabát. Take your sweter and coat. 13. Jdu domů. I am going home. 14. On jde do školy. He is going to school. 15. On pouští draka. He is flying a kite. 16. Slunce svítí. The sun is shining. 17. Oni hrají na honičku. They are playing tag. 18. Maminka vaří večeři. Mum is cooking dinner. 19. Tatínek sedí v obývacím pokoji. Dad is siting in the living room. 20. Já umývám nádobí. I am washing the dishes. 21. On čte noviny. He is reading his paper.

7 Na 2. stupni můžeme znovu použít vše, co jsme použili v nižších ročnících k opakování a upevnění učiva. Nejobtížnější je, si tyto otázky sestavit, potom je lze různě kombinovat podle toho, které okruhy učiva chceme procvičit. Ukázka pro 6.ročník V 6.ročníku se podle ŠVP Lysice zaměřujeme na procvičení tohoto učiva: oznamovací věta, zápor a otázka se slovesem BÝT, vazba THERE IS, THERE ARE, číslovky základní, způsobové sloveso CAN, oznamovací věta, zápor, otázka se slovesem MÍT. Slovní zásoba je procvičována z okruhů: škola, rozvrh hodin, moje rodina, náš dům, způsoby bydlení, barvy, oblečení, části těla, sport. Učivo: Numbers 1st 12 th, Months of the year, Days of the week 1. Třetí měsíc roku je březen March is the third month of the year. 2. Jaké máš křestní jméno? What is your first name? 3. Druhý den v týdnu je úterý. Tuesday is the second day of the weekend. 4. Jaké máš příjmení? What is your second name? 5. Desátý měsíc roku je říjen. October is the tenth month of the year. 6. Listopad není čtvrtý měsíc roku. November isn t the fourth month of the year. Učivo: Vazba There is, There are, Numbers , způsobové sloveso CAN, oznamovací věta, zápor a otázka se slovesem HAVE GOT, předložky IN, ON, OVER, BETWEEN, INSIDE, BEHIND, ABOVE 1. Na stole je kniha. There is a book on the table. 2. V pokoji jsou dvě židle a stůl. There are two cairs and a table in the room. 3. Nad tabulí jsou nějaké obrázky. There are some pictures above the blackboard. 4. Za Petrem stojí rostlina. There is a plant behind Peter. 5. Mezi tužkami je pravítko. There is a ruler between the pencils. 6. V aktovce jsou nějaké sešity. There are some exercise book inside the bag. 7. Přes židli leží košile. There is a shirt over the chair. 8. Pod stolem jsou noviny. There is a newspaper under the desk. 9. V pokoji jsou dva lidé. There are two people in the room. Tuto hru lze použít v každém ročníku, učitel pouze změní slovní zásobu či gramatické jevy, které se v daném ročníku probírají. Znamená to, že např. ve 4.ročníku už znají žáci více frází, příkazy, v 5.ročníku používají přítomný čas průběhový, v 6.ročníku vazbu THERE IS, THERE ARE a sloveso CAN atd.

8 C, Rozvoj klíčových kompetencí při výuce Během této aktivity lze rozvíjet víceméně všechny shora popsané kompetence. D, Závěr Zhodnocení úkolu ze strany učitele - tato hra vznikla podle televizní vědomostní soutěže AZ-kvíz, pouze byla upravena pro AJ - podle mého názoru se úkol velmi osvědčil, žáci hrají tuto hru velice rádi, chtějí ji hrát každou hodinu - došli jsme až k tomu, že jsme si ve třídě rozlosovali dvojice žáků, tyto dvojice hrají pyramidu spolu s tím, že jeden vypadne, lepší postupuje do dalšího kola a tak jsme rozjeli jakýsi třídní turnaj - v tomto případě by se mohlo zdát, že jsou do výuky zapojeni pouze tito dva hrající žáci, ale tak tomu není, ostatní hru sledují a kontrolují - mohou být zapojeni také tak, že učiteli pomáhají se zadáváním i vymýšlením otázek - podle mého názoru tato aktivita podporuje u žáků kladný vztah k předmětu, žáci se na výuku těší a v neposlední řadě je vidět i pokrok ve znalosti slovní zásoby - tato aktivita se dá využít ve všech věkových skupinách, pouze upravíme rozsah učiva - tuto aktivitu lze hrát i jako soutěž skupin, kdy se třída rozdělí na dvě skupiny a ty soutěží mezi sebou

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět.

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět. 3.3 Have got - otázky V otázkách stojí have nebo has na začátku věty. Have you got a pet? Máte domácího mazlíčka? Cvičení: Máš domácího mazlíčka? Máte domácího mazlíčka? Have you got a pet? Máš domácího

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2.

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2. 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v cizím jazyce Charakteristika volitelného předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce doplňuje a rozvíjí první cizí jazyk a realizuje

Více

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Tato metodická příručka popíše postup práce se zadáním, nabízí různé druhy činností

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Učební plán Vyučovací předmět. Anglický jazyk. Matematika 4. Informatika - - - 1-1 - Prvouka 2 2 2 - - Přírodověda - - - 2. Hudební výchova 1 1 1 1 1

Učební plán Vyučovací předmět. Anglický jazyk. Matematika 4. Informatika - - - 1-1 - Prvouka 2 2 2 - - Přírodověda - - - 2. Hudební výchova 1 1 1 1 1 4. UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Discover English 1. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP

Discover English 1. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Discover English 1 Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy práce) jsou uváděny pro všechny ročníky společně, vzdělávací obsah pak

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Od samého počátku na cestě za poznáním Škola: ZŠ Táborská, Praha 4 Realizátor PDP: Jitka Vinklerová Garant PDP: Romana Lisnerová Klíčová slova: genetická metoda, komunikační kruh, sebehodnocení, klíčové

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více