Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání projekt Z a č í t s p o l u Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok Step by step Krok za krokem CZEK REPUBLIK Zpracovala : Libuše Klimundová, ředitelka Mateřské školy Paskov se zástupci pedagogů Projednáno na pedagogické radě dne

2 OBSAH Úvod.. I. Identifikační údaje o mateřské škole II. Charakteristika MŠ III. Charakteristika školního vzdělávacího programu IV. Podmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Vzdělávací obsah VII. Evaluační systém VIII. Přílohy Organizace školního roku 2009/2010 Aktivity a spolupráce Spolupráce s organizacemi Oblast řízení MŠ Kroužky I. Přílohy : 1. Školní řád 2. Provozní řád MŠ 3. Organizační řád MŠ 4. Pracovní řád 5. Organizační řád MŠ 6. Provozní řád ŠJ 7. Plán porad 8. Plán kontrolní a hospitační činnost 2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název : Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká Paskov IČ : Ředitelka MŠ : Libuše Klimundová Zástupce ředitelky : Jarmila Forgačová Kontakt : tel , Zřizovatel školy Starosta obce : Obec Paskov, Nádražní 700, Paskov : Ing.Petr Pauk 3

4 II. Charakteristika mateřské školy : Budova mateřské školy sídlí v centru obce Paskov. Otevřena byla 1.září 1983 za přispění občanů Paskova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci Z. V roce 1984 ji obec Paskov předala závodu Biocel Paskov a to až do r , kdy znovu starost o ni připadla Obci Paskov. Půdorys budovy obklopuje rozlehlá oplocená zahrada. Jižní část jednopodlažní budovy tvoří 4 třídy nazvané U Cipíska, U Rákosníčka, U Krtečka, U Křemílka a U Makové panenky. Kapacita MŠ je 124 dětí. Všechny třídy MŠ jsou vybaveny novým nábytkem, podlahovými krytinami a hračkami. Sociální zařízení a školní kuchyně je zrekonstruována / / a odpovídá hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům. Školní kuchyně spojuje třídy MŠ s hospodářskou budovou, vydává stravu pro děti a zaměstnance mateřské školy. Severní část budovy tvoří sklady, úklidové místnosti a jedna málo kapacitní třída nazvaná U Makové panenky. Má samostatný vstup, svoje sociální zařízení a šatnu pro děti. V letošním roce jsme ji opět zprovoznili a to z důvodu nárůstu dětí a následných požadavků zákonných zástupců. Třída bude otevřena pro 12 dětí s dopoledním provozem. Odpoledne budou její prostory využívány pro nadstandardní aktivity, kroužky dětí a schází se v ní i maminky s dětmi pod záštitou DDM Vratimov. Budova MŠ stojí uprostřed zahrady, její obdélníkový půdorys je oplocen a kryt vzrostlými tujemi a stromy. Na zahradě stojí několik dřevěných staveb. Všechny slouží ke hře dětí hrad s pískovištěm a skluzavkou, domek s houpačkou, průlezky, malá chatka, 4 pískoviště, houpačky, kladinky a brouzdaliště. Dřevěná kolovna slouží jako úschovna kol a kočárků před povětrnostními vlivy a zároveň je skladištěm pro zahradní náčiní. K sezónním hrám slouží i umělý kopec. Zahrada odpovídá svými rozměry kapacitě dětí. K dispozici mají děti koloběžky, odražedla,hračky na písek, kočárky, sportovní náčiní apod. Před vstupem do objektu MŠ je umístěna informační tabule, která pravidelně informuje rodiče o akcích konaných v mateřské škole. 4

5 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program nazvaný Každý strom je trošku králem je vlastní program mateřské školy Paskov. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů a cest. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: o o o o o kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. Naší snahou je rozvíjet osobnost dítěte tak, aby prožilo předškolní období v souladu se svými potřebami, věkovými zvláštnostmi a to mezi kamarády, v prostředí jemu příjemném. Chceme, aby bylo dítě zdravě sebevědomé, umělo se samostatně projevit a rádo přijímalo nové poznatky. Budeme je učit samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Zaměříme se na rozvoj řeči, rozvoj slovní zásoby a komunikaci. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti budou mít možnost samy si vyzkoušet zajímavé činnosti, budou mít k dispozici materiály, didaktické pomůcky. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem chystáme poskytnout mnoho podnětů. Připravujeme pro děti a jejich rodiče projektové dny, slavnosti a události, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. Navštívíme divadelní představení v Ostravě, kino v Paskově, těšíme se na besedu s policisty, hasiči, zdravotní sestrou, zubní lékařkou, kadeřnicí. /viz akce v mateřské škole ve školním roce 2009/

6 Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: respektování individuality dítěte rovný přístup všech dětí ke všem činnostem svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte radostná, laskavá a vstřícná atmosféra otevřenost k rodičům i veřejnosti umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí zaměříme se na výslovnost a rozvoj slovní zásoby dítěte vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce ale i pocitové dbáme na dodržování pravidel nabízíme dle zájmu dětí a rodičů výuku: anglického jazyka keramiky výuku pohybovou- tanečky hudební nauku dětí sborového zpěvu plavání floorbalu máme k dispozici tělocvičnu 1x v týdnu v ZŠ Paskov lyžařský výcvik Vzdělávací záměr ŠVP (2009/2010) Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj jazykových schopností, rozvoj slovní zásoby, potřeba a schopnost komunikace s okolím. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči. 6

7 IV. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení o v mateřské škole jsou čtyři třídy po 28 dětech, pátá třída je naplněna do 12 dětí, třídy I.II.IV.jsou vybaveny novým nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru, stoly i židle i zařízení tříd odpovídají hygienickým normám o k odpolednímu odpočinku slouží dětem dřevěná lehátka, u předškolních dětí molitanové matrace, děti z V.oddělení musí na odpol.odpočinek docházet do jiných tříd o ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem o v místnosti v 1. poschodí jsou uloženy pomůcky do VV a TV, didaktické pomůcky a knihovna má místnost v 1.poschodí, každá třída má malý kabinet na uložení Vv materiálu a pomůcek pro práci s dětmi a výzdobu o o o o v každé třídě je klavír, máme k dispozici i klávesy a hudební skříň pro akce na zahradě. ve IV.oddělení je na stěně umístěna televize, DVD přehrávač, každá třída má svůj RM s CD přehrávačem, televize je umístěna i ve společenské místnosti, v odd. II.III. IV. je dětem k dispozici počítač, zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky, scener, pedagogičtí zaměstnanci mají k dispozici rovněž notebook a 3 fotoaparáty šatny jsou vybaveny šatnovými bloky pro odkládání oděvů a obuvi dětí, v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům, k dispozici mají děti kopec k sezónním hrám, brouzdaliště, dřevěné stavby, průlezky, kolovna plní funkci úschovny kol, každá třída má k dispozici pískoviště a úschovnu pro hračky Závěr : Mateřská škola má dostatek pomůcek, hraček, didaktických her. V 2009/2010 nakoupíme obrazy většího formátu s tématikou pohádek, tématických situací, povolání apod. Kontakt máme na agenturu Montanex. Vybavíme novým nábytkem třídu III. a vybavíme počítačem společenskou místnost. V roce 2010 máme přislíbenu výměnu oken a zateplení celé budovy dotace z EF. Životospráva o denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku o dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrníček o stravování zajišťuje školní jídelna, sledujeme skladbu jídelníčku, pestrost a vhodnost pokrmů o děti se stravují pravidelně o odpolední spánek využívají zvláště malé děti ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program o umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě o jsou respektovány individuální potřeby dítěte 7

8 Psychosociální podmínky o navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem o usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole o učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci o každé dítě má stejná práva, možnosti i povinnosti o nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti o podporujeme důvěru v sebe sama o je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v MŠ o vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí Personální podmínky Mateřskou školu řídí ředitelka, která má svoji zástupkyni /ZŘ/, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti o v mateřské škole pracuje 9 pedagogických zaměstnanců, z nichž 8 má dosažené potřebné vzdělání pro práci s dětmi. Paní učitelka, která nastoupila do MŠ ve školním roce 2009 má středoškolské vzdělání a v současné době je studentkou 2.ročníku programu celoživotního vzdělávání Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvě paní učitelky dosáhly titulu bakalář. o pedagogičtí zaměstnanci se účastní odborných seminářů, v letošním roce se zaměříme na studium v oblasti logopedie - zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v této oblasti o úklid v budově MŠ zajišťují 3 uklízečky, zodpovědnost za údržbu, úklid a bezpečnost všech prostor a zahrady zajišťuje školnice o školní kuchyni, která je přímo v budově MŠ, řídí vedoucí školní jídelny /VŠJ/ o děti vyučují rovněž lektoři, kteří zajišťují volno časové aktivity dětí viz kroužky Řízení školy o organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti o vedoucí zaměstnanci MŠ z pověření ředitelky kontrolují a vyhodnocují práci všech zaměstnanců o ve škole je funkční informační systém, pedagogické porady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy o ředitelka a tým vybraných pedagogických pracovníků společně vypracovávají ŠVP o kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ o MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, Základní školou v Paskově, ZUŠ v Paskově, družinou, knihovnou o na řízení školy se mohou podílet i rodiče, každoročně je jim předložena dotazníková anketa, která je vyhodnocena a v dalším šk.roce jsou požadavky rodičů zařazeny podle možností školy do ŠVP o spolupráce na základě partnerství / otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, plánovaných školou o dostatek informací o životě dětí v MŠ a možnost vyjádřit názor o osobní kontakt- schůzky učitelek s rodiči o společné akce s dětmi i jejich rodiči 8

9 Závěr : motivovat rodiče k aktivní účasti na akcích, které pořádá školka, tak jako tomu bylo v případě akce Pasování na školáka. Spolupráce s organizacemi o spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí MŠ a jejího okolí, děti pravidelně vystupují na obecním úřadě u příležitosti Vítání občánků o aktivně spolupracujeme se Základní školou v Paskově a s družinou při ZŠ o spolupráce s knihovnou- společné besedy na dané téma, výpůjčky knih apod. o spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Ostravě- výlet a beseda o spolupráce s Policií ČR pravidelné besedy, akce na dopravním hřišti u školky Malý cyklista o spolupráce se ZUŠ v Paskově- návštěva koncertů, výuka základů hudby a nauky v MŠ V. Organizace vzdělávání V mateřské škole je k přihlášeno k předškolnímu vzdělávání 124 dětí. Do pěti tříd MŠ jsou přijímány děti od 2,5 6 let věku. Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Paskov jsou stanovena ve vnitřní směrnici č. 11. Od s platností od je stanovena vnitřní směrnicí č. 10 úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Paskov částkou 150,-Kč pro všechny děti stejně s tím, že děti předškolní jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. od úplaty zcela osvobozeny. Třídy mateřské školy pro rok 2009/2010 tvoří třídy heterogenní i homogenní 3-4 roky 4-5 let 5-6 let OŠD K celkem : 124 dětí CD doch. I.odd U Cipíska II.odd. U Rákosníška 28 5 III.odd U Krtečka 28 IV.odd. U Křemílka 28 V.odd. U Makové panenky 12 celkem 124 4hod./denně 5x v měs. učitelky Alena Horklová Jarmila Petrošová Taťána Řehová Ivana Tanušková Jarmila Forgačová Jitka Šugarová Libuše Klimundová Sylvie Březinová Ivana Havránková 9

10 Každoročně v únor-březen se koná zápis do MŠ po předchozím projednání se zřizovatelem a zveřejnění formou plakátů. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupce ředitelky MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Do může ZZ dítěte ještě ústně požádat ředitelku o umístění svého dítěte do příslušné třídy dle svého požadavku / sourozenci ve stejné třídě apod./ Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Každá třída má zpracovaný svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy. V I.oddělení paní učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptuje děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnuje správné výslovnosti dětí. Ve třídě I.II. a V. pracují paní učitelky s dětmi dle svých třídních vzdělávacích programů, které zahrnují aktivity, činnosti směřující k systematické práci /hře/ dětí. Děti se mohou v průběhu měsíce září zapojit do několika kroužků / keramika,angličtina, sbor, HPV, výuka hudební nauky pro děti, florbal,tanečky,lyžování/ Ve třídě III a IV. jsou již děti cíleně připravovány na vstup do školy. Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, zaměřují se na komunikační a sociální dovednosti. Pro děti jsou připraveny aktivity v tělocvičně, mohou se přihlásit do floorbalu, mohou navštěvovat výuku anglického jazyka pro starší děti, mohou docházet do sborečku, který je organizován přímo v MŠ, je pro ně rovněž nabídnut kroužek keramiky,lyžování a plavání, předškolní děti 1x týdně cvičí v tělocvičně ZŠ Paskov. Provozní doba mateřské školy : pro děti s celodenní docházkou pro děti s docházkou 4 hodiny 10

11 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb mladších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena odpočinek, hygiena odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí v I. Oddělení, spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do hodin, kdy děti vyzvedávají starší sourozenci ze školy. 11

12 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb starších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena hygiena,odpočinek, čtení, individuální činnosti dětí odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí ve třídě III. Oddělení, nabídka herních aktivit Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. 12

13 Organizace dne v mateřské škole V. oddělení MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou Učitelka z V. oddělení si přivede děti do V. oddělení. Věci přenáší provozní zaměstnanec hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena, rozcházení dětí do přidělených tříd, odchod dětí domů děti rozděleny do I.odd. odvádí školnice děti rozděleny do II. odděl. odvádí p. Mylková Rozcházení dětí domů 13

14 VI.Vzdělávací obsah pro školní rok 2009/2010 Vzdělávací oblasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Celoroční vzdělávací blok má název každý strom je trošku králem a je stavěn tak, aby: o o o o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje pomohl rozvíjet jazykové dovednosti a schopnosti dětí Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních vzdělávacích programů. Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: o prioritou je pro nás vždy zájem a spokojenost dítěte o hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti o respektujeme specifiku předškolního vzdělávání o uplatňujeme individuální přístup k dítěti 14

15 o o o o aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodost činností důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme spolupracujeme s rodiči dětí Projekt Z a č í t s p o l u Již od roku 1998 pracuje naše mateřská škola podle mezinárodního programu Začít spolu. Od r.2001 jsme získali certifikát modelová mateřská škola. S rámcovým programem pracujeme od roku Naší snahou je nadále využívat kurikulum programu ZaS. Proč tento program? uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakterových rysů osobnosti, které jsou v této době obzvlášť potřebné. Učí děti nejen praktickým dovednostem, ale tvořivosti a odpovědnosti za své chování i za oblast zdraví. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích dítěte, na jeho aktivní účasti a individuální volbě Hlavní cíle programu Začít spolu v kompetencích dítěte Kompetence k učení - vnímat změnu, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Kompetence k řešení problémů -učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Kompetence komunikativní ovládá řeč, vyjadřuje své názory, myšlenky, komunikuje bez ostychu,, umí využívat prostředky jako je kniha, počítač, telefon, Audio apod. Komunikace sociální a personální - umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, je citlivé k druhým, dokáže se prosadit i podřídit, umí odmítnout Kompetence činnostní a občanské plánuje, vytváří pravidla, uvědomuje si svá práva,ale i práva druhých, ví, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem, vytváří si normy chování a jednání v okolí, dbá na osobní hygienu, bezpečí svoje i druhých Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Být tvůrčí, mít představivost Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství ( obci), zemi a prostředí, ve kterém žiji Samostatný vzdělávací program je zpracován do tématického celku a je zasazen do motivačního projektu nazvaném : 15

16 Každý STROM je trošku králem strom a jeho proměny nás budou provázet celým školním rokem 2009/2010 Hlavní úkol : Ve všech činnostech,které budou součástí vzdělávacího programu se zaměříme na rozvoj řeči u dítěte, rozvoj slovní zásoby. Nebude se jednat o nápravu vad výslovnosti, ale procvičování jazyka, dechová cvičení, smyslové vnímání. Nácvik říkadel, básní, písní. Rozvoj řeči dítěte je stimulován mnoha faktory. Chcete li podpořit rozvoj řeči dítěte, není efektivní se soustředit na jeden aspekt rozvoje řeči. Mnohem účinnější je podpořit rozvoj řeči dítěte komplexně. Podpoříme - li zdravý rozvoj celé osobnosti dítěte, projeví se to ve všech oblastech 16

17 Co je komplexní rozvoj? Dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje: sportovní vyžití sportujte s dětmi, naučte je nové hry, tvořivé činnosti umožněte dětem tvořit při rukodělných pracích,při malování, výrobě keramiky, apod... hudba podporujte u dětí hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna). příroda poznávejte ji a objevujte společně její tajemství. moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj. cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej. knížky - čtěte dětem, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky. poskytněte dětem možnost hrát divadlo. zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá. nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů. užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat mu, říkat mu říkadla. Školní vzdělávací program je rozdělen do 4 tématických bloků a je rozpracován na každý jednotlivý měsíc roku. Je podrobný, přehledný,pedagog se řídí cíli SVP a pracuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Má možnost vybrat si činnosti dle ŠVP, ale klade se i důraz na tvořivost a kreativitu pedagoga. Naším cílem je uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti za spolupráce s rodinou. 17

18 Tématický blok : LÍSTEČEK NA DLANI Září Vítáme vás ve školce Každý strom je trochu jiný i já jsem jiný než ostatní Charakteristika a záměr bloku : Tématický blok je adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Strom- co pro mne znamená? Vnímám přírodu okolo sebe a chráním ji. Do školky si můžu také přinést loutku, hračku, knihu, hru. Klíčové kompetence : Zvládají stolování, úklid hraček a věci osobní potřeby Spoluvytvářejí prostředí pohody Uvědomují si svoji samostatnost, navazují přátelské vztahy s druhými, respektují se Znají jména kamarádů Dbají na bezpečnost na silnici, znají své okolí Dílčí vzdělávací cíle : Rozvoj komunikativních dovedností Získání citové samostatnosti Umím požádat, umím říci, co chci Pomohu, když mne někdo požádá Pravidlo: ruce jsou na hlazení a na pomáhání Navrhované činnosti pro děti: Třída plná kamarádů - seznamování s kamarády, zaměstnanci, s prostředím Co najdeš ve třídě -znám svou značku, vím, kde se ukládají věci Společně vytvoříme strom Šikulkův zeleninový salát LOGO ovládat dech, tempo, ovládat intonaci řeči, umím reprodukovat říkanku,básničku, nebojím se slovně projevit Úkoly pro učitelku : Připravit tématický strom -září Založit složku pro každé dítě ve třídě i s fotkou- do konce září Připravuji pro děti ranní úkol grafomotorické procvičování nejméně 1x v týdnu celoročně Aktivity : Zahrádka v písku odpoledne s rodiči dětí 18

19 Říjen Barevný podzim Podzim klepe na dveře ve strakaté nádheře Charakteristika a záměr bloku: Strom - zasadíme na zahradu strom, o který budeme pečovat. Co k životu potřebuje strom a co já? Uvědomujeme si, že člověk svou činností může prostředí okolo sebe chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. Povídáme si o přírodě ( zahrada, les, hory, voda), sbíráme přírodniny a učíme se s nimi pracovat. Klíčové kompetence : zvládají jednoduché pracovní úkoly a posilovat samostatnost zvládají pohybové dovednosti, posilují fyzickou zdatnost prostřednictvím her v přírodě a delších vycházek umí poznat stromy (listnaté, jehličnaté) určí již známé ovoce a zeleninu všemi smysly, obohacení o některé méně známé druhy, rozlišují základní barvy, počítají, třídí - vše o podzimu Dílčí vzdělávací cíle : tvořím z papíru, nebojím se mačkat, trhat, lepit vím, že jsem tady, že mám okolo sebe kamarády a p.učitelku, která mi pomůže, ale musím se snažit taky naučím se krátké básně, říkadla, podzimní píseň zvládnu dramatizovat jednoduchou pohádku chápu pojmy nad,pod, mezi apod, znám číselnou řadu do pěti (st.děti) tvořím s barvou, rozvoj fantazie při hře s přírodninami reaguji na hudbu při cvičení umím určit strom jehličnatý-listnatý(st.děti) pravidlo : neběhám ve třídě, protože bych se mohl zranit; když jeden mluví, ostatní poslouchají Navrhované činnosti pro děti : pozorujeme stromy, listy, jehličí, význam lesa pro ekologii, pro lidi hrajeme si s podzimem LOGO Metoda dobrého startu naučit se základy a používat je při práci s dětmi Úkoly pro učitelku : metoda dobrého startu,první čtení divadelního představení Aktivity : zasadíme strom výrobky z jablíček výstavka ve škole a na obci 19

20 Listopad Když padá listí Od kořenů ke koruně Charakteristika a záměr bloku : Strom-užitek stromu. Plody, dřevo.papír. Kontakt dětí s knihami je důležitý. Dětské knížky vzbuzují zvědavost, podporují emotivní, citový, intelektuální a jazykový vývoj a napomáhají vstřícnému postoji k literatuře. Chceme se hravou a vtipnou formou přiblížit některým písemným komunikačním prostředkům. Práce s knihou, novinami, časopisy Klíčové kompetence: Objevují a umí manipulovat s různými tiskovinami Poznávají mluvenou a psanou řeč jako komunikační prostředek Používají různé umělecké vyjadřování jako komunikační prostředek Stále rozvíjení slovní zásobu pomocí pohádkových postav, obrázků a tiskovin Chápou rozdíl mezi pohádkou a skutečností. Dílčí vzdělávací cíle : Získáváme správné návyky při práci s VV- úklid CA, umytí a správné uložení štětců Získání poznatků o pracovních činnostech Naučíme se správně držet psací nástroj Rozlišujeme co je přirozené a co je vymyšlené v pohádkách Rozvíjíme komunikativní dovednosti Navrhované činnosti pro děti: Co se čte doma, vyprávěj Co se změnilo-nad,pod, mezi apod. Domácí zvířata a jejich základní charakteristika, zvuky a pohyb zvířete Péče o živočicha dočasná Strašidelná zahrada-příprava Pohádka, bajka, film o strašidlech a jejich pozorování a vyprávění v knížkách, na CD LOGO - ovládat motoriku mluvidel, rozvíjet fonetický sluch, rozvíjet souvislé vyjadřování, vnímat všemi smysly Úkoly pro učitelku: Příprava Strašidelné zahrady Aktivity : výroba strašidla zvířátko v MŠ příprava stromu na zimu 20

21 II.Tématický blok : TIŠE, TIŠE, STROM UŽ SPÍ Prosinec, leden, únor PROSINEC Vánoce I stromy mají vánoce Charakteristika a záměr bloku : Náš strom se chystá ke spánku. Pomůžeme mu ošetříme jej před zajíci. Zavěsíme budky pro ptáky. Mikuláš naděluje dárky pro děti. Je čas před vánocemi, čas adventu, ve školce je pohoda, přátelství, čas obdarovávání. Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Vyhledávání a předčítání literárních textů s vánoční tématikou.víš, čím je tatínek, kde pracuje maminka? Povolání a profese. Klíčové kompetence : Jsou posíleny citové vztahy mezi sebou, v rodině Je rozvíjeno estetické vnímání, cítění Znám některé vánoční zvyky a tradice Soucítím se zvířátky- budka a krmelec na zahradě MŠ Dílčí vzdělávací cíle : Uvědomím si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme Chápu význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince Vážím si práce jiných, sám také umím pomáhat Umím zacházet s nůžkami, lepidlem a jinými pracovními nástroji Navrhované činnosti pro děti: Čím chci být? Úklid hraček a pomůcek ve třídě Je nám dobře ve své rodině, se sourozenci, s prarodiči- dárek pro nejmilejšího Zdobíme vánoční stromeček sněhovými vločkami z papíru, papír.domečky Kouzelné dveře do světa snění- poslech příběhů s vánoční tématikou Poslech a zpěv koled, vystoupení sborečku s vánočními koledami Pečeme Šikulkovy ořechové kuličky LOGO- divadelní představení Půjdem spolu do Betléma děti hrají dětem Obohacování slovní zásoby dětí o slovesa Sluch-rozlišování výšky zvuků a tónů Úkoly pro učitelku: Pásmo k Mikuláši nácvik zpívání, recitace, HPH Nácvik pásma k vánocům Propojení s rodinou, společná akce: Mikuláš zpívání, recitace, HPH Strašidelná zahrada- příprava akce s rodiči 21

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: 31. 8. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více