Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání projekt Z a č í t s p o l u Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok Step by step Krok za krokem CZEK REPUBLIK Zpracovala : Libuše Klimundová, ředitelka Mateřské školy Paskov se zástupci pedagogů Projednáno na pedagogické radě dne

2 OBSAH Úvod.. I. Identifikační údaje o mateřské škole II. Charakteristika MŠ III. Charakteristika školního vzdělávacího programu IV. Podmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Vzdělávací obsah VII. Evaluační systém VIII. Přílohy Organizace školního roku 2009/2010 Aktivity a spolupráce Spolupráce s organizacemi Oblast řízení MŠ Kroužky I. Přílohy : 1. Školní řád 2. Provozní řád MŠ 3. Organizační řád MŠ 4. Pracovní řád 5. Organizační řád MŠ 6. Provozní řád ŠJ 7. Plán porad 8. Plán kontrolní a hospitační činnost 2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název : Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká Paskov IČ : Ředitelka MŠ : Libuše Klimundová Zástupce ředitelky : Jarmila Forgačová Kontakt : tel , Zřizovatel školy Starosta obce : Obec Paskov, Nádražní 700, Paskov : Ing.Petr Pauk 3

4 II. Charakteristika mateřské školy : Budova mateřské školy sídlí v centru obce Paskov. Otevřena byla 1.září 1983 za přispění občanů Paskova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci Z. V roce 1984 ji obec Paskov předala závodu Biocel Paskov a to až do r , kdy znovu starost o ni připadla Obci Paskov. Půdorys budovy obklopuje rozlehlá oplocená zahrada. Jižní část jednopodlažní budovy tvoří 4 třídy nazvané U Cipíska, U Rákosníčka, U Krtečka, U Křemílka a U Makové panenky. Kapacita MŠ je 124 dětí. Všechny třídy MŠ jsou vybaveny novým nábytkem, podlahovými krytinami a hračkami. Sociální zařízení a školní kuchyně je zrekonstruována / / a odpovídá hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům. Školní kuchyně spojuje třídy MŠ s hospodářskou budovou, vydává stravu pro děti a zaměstnance mateřské školy. Severní část budovy tvoří sklady, úklidové místnosti a jedna málo kapacitní třída nazvaná U Makové panenky. Má samostatný vstup, svoje sociální zařízení a šatnu pro děti. V letošním roce jsme ji opět zprovoznili a to z důvodu nárůstu dětí a následných požadavků zákonných zástupců. Třída bude otevřena pro 12 dětí s dopoledním provozem. Odpoledne budou její prostory využívány pro nadstandardní aktivity, kroužky dětí a schází se v ní i maminky s dětmi pod záštitou DDM Vratimov. Budova MŠ stojí uprostřed zahrady, její obdélníkový půdorys je oplocen a kryt vzrostlými tujemi a stromy. Na zahradě stojí několik dřevěných staveb. Všechny slouží ke hře dětí hrad s pískovištěm a skluzavkou, domek s houpačkou, průlezky, malá chatka, 4 pískoviště, houpačky, kladinky a brouzdaliště. Dřevěná kolovna slouží jako úschovna kol a kočárků před povětrnostními vlivy a zároveň je skladištěm pro zahradní náčiní. K sezónním hrám slouží i umělý kopec. Zahrada odpovídá svými rozměry kapacitě dětí. K dispozici mají děti koloběžky, odražedla,hračky na písek, kočárky, sportovní náčiní apod. Před vstupem do objektu MŠ je umístěna informační tabule, která pravidelně informuje rodiče o akcích konaných v mateřské škole. 4

5 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program nazvaný Každý strom je trošku králem je vlastní program mateřské školy Paskov. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů a cest. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: o o o o o kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. Naší snahou je rozvíjet osobnost dítěte tak, aby prožilo předškolní období v souladu se svými potřebami, věkovými zvláštnostmi a to mezi kamarády, v prostředí jemu příjemném. Chceme, aby bylo dítě zdravě sebevědomé, umělo se samostatně projevit a rádo přijímalo nové poznatky. Budeme je učit samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Zaměříme se na rozvoj řeči, rozvoj slovní zásoby a komunikaci. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti budou mít možnost samy si vyzkoušet zajímavé činnosti, budou mít k dispozici materiály, didaktické pomůcky. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem chystáme poskytnout mnoho podnětů. Připravujeme pro děti a jejich rodiče projektové dny, slavnosti a události, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. Navštívíme divadelní představení v Ostravě, kino v Paskově, těšíme se na besedu s policisty, hasiči, zdravotní sestrou, zubní lékařkou, kadeřnicí. /viz akce v mateřské škole ve školním roce 2009/

6 Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: respektování individuality dítěte rovný přístup všech dětí ke všem činnostem svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte radostná, laskavá a vstřícná atmosféra otevřenost k rodičům i veřejnosti umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí zaměříme se na výslovnost a rozvoj slovní zásoby dítěte vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce ale i pocitové dbáme na dodržování pravidel nabízíme dle zájmu dětí a rodičů výuku: anglického jazyka keramiky výuku pohybovou- tanečky hudební nauku dětí sborového zpěvu plavání floorbalu máme k dispozici tělocvičnu 1x v týdnu v ZŠ Paskov lyžařský výcvik Vzdělávací záměr ŠVP (2009/2010) Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj jazykových schopností, rozvoj slovní zásoby, potřeba a schopnost komunikace s okolím. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči. 6

7 IV. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení o v mateřské škole jsou čtyři třídy po 28 dětech, pátá třída je naplněna do 12 dětí, třídy I.II.IV.jsou vybaveny novým nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru, stoly i židle i zařízení tříd odpovídají hygienickým normám o k odpolednímu odpočinku slouží dětem dřevěná lehátka, u předškolních dětí molitanové matrace, děti z V.oddělení musí na odpol.odpočinek docházet do jiných tříd o ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem o v místnosti v 1. poschodí jsou uloženy pomůcky do VV a TV, didaktické pomůcky a knihovna má místnost v 1.poschodí, každá třída má malý kabinet na uložení Vv materiálu a pomůcek pro práci s dětmi a výzdobu o o o o v každé třídě je klavír, máme k dispozici i klávesy a hudební skříň pro akce na zahradě. ve IV.oddělení je na stěně umístěna televize, DVD přehrávač, každá třída má svůj RM s CD přehrávačem, televize je umístěna i ve společenské místnosti, v odd. II.III. IV. je dětem k dispozici počítač, zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky, scener, pedagogičtí zaměstnanci mají k dispozici rovněž notebook a 3 fotoaparáty šatny jsou vybaveny šatnovými bloky pro odkládání oděvů a obuvi dětí, v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům, k dispozici mají děti kopec k sezónním hrám, brouzdaliště, dřevěné stavby, průlezky, kolovna plní funkci úschovny kol, každá třída má k dispozici pískoviště a úschovnu pro hračky Závěr : Mateřská škola má dostatek pomůcek, hraček, didaktických her. V 2009/2010 nakoupíme obrazy většího formátu s tématikou pohádek, tématických situací, povolání apod. Kontakt máme na agenturu Montanex. Vybavíme novým nábytkem třídu III. a vybavíme počítačem společenskou místnost. V roce 2010 máme přislíbenu výměnu oken a zateplení celé budovy dotace z EF. Životospráva o denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku o dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrníček o stravování zajišťuje školní jídelna, sledujeme skladbu jídelníčku, pestrost a vhodnost pokrmů o děti se stravují pravidelně o odpolední spánek využívají zvláště malé děti ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program o umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě o jsou respektovány individuální potřeby dítěte 7

8 Psychosociální podmínky o navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem o usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole o učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci o každé dítě má stejná práva, možnosti i povinnosti o nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti o podporujeme důvěru v sebe sama o je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v MŠ o vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí Personální podmínky Mateřskou školu řídí ředitelka, která má svoji zástupkyni /ZŘ/, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti o v mateřské škole pracuje 9 pedagogických zaměstnanců, z nichž 8 má dosažené potřebné vzdělání pro práci s dětmi. Paní učitelka, která nastoupila do MŠ ve školním roce 2009 má středoškolské vzdělání a v současné době je studentkou 2.ročníku programu celoživotního vzdělávání Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvě paní učitelky dosáhly titulu bakalář. o pedagogičtí zaměstnanci se účastní odborných seminářů, v letošním roce se zaměříme na studium v oblasti logopedie - zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v této oblasti o úklid v budově MŠ zajišťují 3 uklízečky, zodpovědnost za údržbu, úklid a bezpečnost všech prostor a zahrady zajišťuje školnice o školní kuchyni, která je přímo v budově MŠ, řídí vedoucí školní jídelny /VŠJ/ o děti vyučují rovněž lektoři, kteří zajišťují volno časové aktivity dětí viz kroužky Řízení školy o organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti o vedoucí zaměstnanci MŠ z pověření ředitelky kontrolují a vyhodnocují práci všech zaměstnanců o ve škole je funkční informační systém, pedagogické porady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy o ředitelka a tým vybraných pedagogických pracovníků společně vypracovávají ŠVP o kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ o MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, Základní školou v Paskově, ZUŠ v Paskově, družinou, knihovnou o na řízení školy se mohou podílet i rodiče, každoročně je jim předložena dotazníková anketa, která je vyhodnocena a v dalším šk.roce jsou požadavky rodičů zařazeny podle možností školy do ŠVP o spolupráce na základě partnerství / otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, plánovaných školou o dostatek informací o životě dětí v MŠ a možnost vyjádřit názor o osobní kontakt- schůzky učitelek s rodiči o společné akce s dětmi i jejich rodiči 8

9 Závěr : motivovat rodiče k aktivní účasti na akcích, které pořádá školka, tak jako tomu bylo v případě akce Pasování na školáka. Spolupráce s organizacemi o spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí MŠ a jejího okolí, děti pravidelně vystupují na obecním úřadě u příležitosti Vítání občánků o aktivně spolupracujeme se Základní školou v Paskově a s družinou při ZŠ o spolupráce s knihovnou- společné besedy na dané téma, výpůjčky knih apod. o spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Ostravě- výlet a beseda o spolupráce s Policií ČR pravidelné besedy, akce na dopravním hřišti u školky Malý cyklista o spolupráce se ZUŠ v Paskově- návštěva koncertů, výuka základů hudby a nauky v MŠ V. Organizace vzdělávání V mateřské škole je k přihlášeno k předškolnímu vzdělávání 124 dětí. Do pěti tříd MŠ jsou přijímány děti od 2,5 6 let věku. Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Paskov jsou stanovena ve vnitřní směrnici č. 11. Od s platností od je stanovena vnitřní směrnicí č. 10 úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Paskov částkou 150,-Kč pro všechny děti stejně s tím, že děti předškolní jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. od úplaty zcela osvobozeny. Třídy mateřské školy pro rok 2009/2010 tvoří třídy heterogenní i homogenní 3-4 roky 4-5 let 5-6 let OŠD K celkem : 124 dětí CD doch. I.odd U Cipíska II.odd. U Rákosníška 28 5 III.odd U Krtečka 28 IV.odd. U Křemílka 28 V.odd. U Makové panenky 12 celkem 124 4hod./denně 5x v měs. učitelky Alena Horklová Jarmila Petrošová Taťána Řehová Ivana Tanušková Jarmila Forgačová Jitka Šugarová Libuše Klimundová Sylvie Březinová Ivana Havránková 9

10 Každoročně v únor-březen se koná zápis do MŠ po předchozím projednání se zřizovatelem a zveřejnění formou plakátů. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupce ředitelky MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Do může ZZ dítěte ještě ústně požádat ředitelku o umístění svého dítěte do příslušné třídy dle svého požadavku / sourozenci ve stejné třídě apod./ Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Každá třída má zpracovaný svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy. V I.oddělení paní učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptuje děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnuje správné výslovnosti dětí. Ve třídě I.II. a V. pracují paní učitelky s dětmi dle svých třídních vzdělávacích programů, které zahrnují aktivity, činnosti směřující k systematické práci /hře/ dětí. Děti se mohou v průběhu měsíce září zapojit do několika kroužků / keramika,angličtina, sbor, HPV, výuka hudební nauky pro děti, florbal,tanečky,lyžování/ Ve třídě III a IV. jsou již děti cíleně připravovány na vstup do školy. Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, zaměřují se na komunikační a sociální dovednosti. Pro děti jsou připraveny aktivity v tělocvičně, mohou se přihlásit do floorbalu, mohou navštěvovat výuku anglického jazyka pro starší děti, mohou docházet do sborečku, který je organizován přímo v MŠ, je pro ně rovněž nabídnut kroužek keramiky,lyžování a plavání, předškolní děti 1x týdně cvičí v tělocvičně ZŠ Paskov. Provozní doba mateřské školy : pro děti s celodenní docházkou pro děti s docházkou 4 hodiny 10

11 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb mladších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena odpočinek, hygiena odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí v I. Oddělení, spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do hodin, kdy děti vyzvedávají starší sourozenci ze školy. 11

12 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb starších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena hygiena,odpočinek, čtení, individuální činnosti dětí odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí ve třídě III. Oddělení, nabídka herních aktivit Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. 12

13 Organizace dne v mateřské škole V. oddělení MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou Učitelka z V. oddělení si přivede děti do V. oddělení. Věci přenáší provozní zaměstnanec hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena, rozcházení dětí do přidělených tříd, odchod dětí domů děti rozděleny do I.odd. odvádí školnice děti rozděleny do II. odděl. odvádí p. Mylková Rozcházení dětí domů 13

14 VI.Vzdělávací obsah pro školní rok 2009/2010 Vzdělávací oblasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Celoroční vzdělávací blok má název každý strom je trošku králem a je stavěn tak, aby: o o o o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje pomohl rozvíjet jazykové dovednosti a schopnosti dětí Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních vzdělávacích programů. Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: o prioritou je pro nás vždy zájem a spokojenost dítěte o hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti o respektujeme specifiku předškolního vzdělávání o uplatňujeme individuální přístup k dítěti 14

15 o o o o aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodost činností důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme spolupracujeme s rodiči dětí Projekt Z a č í t s p o l u Již od roku 1998 pracuje naše mateřská škola podle mezinárodního programu Začít spolu. Od r.2001 jsme získali certifikát modelová mateřská škola. S rámcovým programem pracujeme od roku Naší snahou je nadále využívat kurikulum programu ZaS. Proč tento program? uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakterových rysů osobnosti, které jsou v této době obzvlášť potřebné. Učí děti nejen praktickým dovednostem, ale tvořivosti a odpovědnosti za své chování i za oblast zdraví. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích dítěte, na jeho aktivní účasti a individuální volbě Hlavní cíle programu Začít spolu v kompetencích dítěte Kompetence k učení - vnímat změnu, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Kompetence k řešení problémů -učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Kompetence komunikativní ovládá řeč, vyjadřuje své názory, myšlenky, komunikuje bez ostychu,, umí využívat prostředky jako je kniha, počítač, telefon, Audio apod. Komunikace sociální a personální - umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, je citlivé k druhým, dokáže se prosadit i podřídit, umí odmítnout Kompetence činnostní a občanské plánuje, vytváří pravidla, uvědomuje si svá práva,ale i práva druhých, ví, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem, vytváří si normy chování a jednání v okolí, dbá na osobní hygienu, bezpečí svoje i druhých Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Být tvůrčí, mít představivost Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství ( obci), zemi a prostředí, ve kterém žiji Samostatný vzdělávací program je zpracován do tématického celku a je zasazen do motivačního projektu nazvaném : 15

16 Každý STROM je trošku králem strom a jeho proměny nás budou provázet celým školním rokem 2009/2010 Hlavní úkol : Ve všech činnostech,které budou součástí vzdělávacího programu se zaměříme na rozvoj řeči u dítěte, rozvoj slovní zásoby. Nebude se jednat o nápravu vad výslovnosti, ale procvičování jazyka, dechová cvičení, smyslové vnímání. Nácvik říkadel, básní, písní. Rozvoj řeči dítěte je stimulován mnoha faktory. Chcete li podpořit rozvoj řeči dítěte, není efektivní se soustředit na jeden aspekt rozvoje řeči. Mnohem účinnější je podpořit rozvoj řeči dítěte komplexně. Podpoříme - li zdravý rozvoj celé osobnosti dítěte, projeví se to ve všech oblastech 16

17 Co je komplexní rozvoj? Dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje: sportovní vyžití sportujte s dětmi, naučte je nové hry, tvořivé činnosti umožněte dětem tvořit při rukodělných pracích,při malování, výrobě keramiky, apod... hudba podporujte u dětí hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna). příroda poznávejte ji a objevujte společně její tajemství. moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj. cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej. knížky - čtěte dětem, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky. poskytněte dětem možnost hrát divadlo. zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá. nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů. užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat mu, říkat mu říkadla. Školní vzdělávací program je rozdělen do 4 tématických bloků a je rozpracován na každý jednotlivý měsíc roku. Je podrobný, přehledný,pedagog se řídí cíli SVP a pracuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Má možnost vybrat si činnosti dle ŠVP, ale klade se i důraz na tvořivost a kreativitu pedagoga. Naším cílem je uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti za spolupráce s rodinou. 17

18 Tématický blok : LÍSTEČEK NA DLANI Září Vítáme vás ve školce Každý strom je trochu jiný i já jsem jiný než ostatní Charakteristika a záměr bloku : Tématický blok je adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Strom- co pro mne znamená? Vnímám přírodu okolo sebe a chráním ji. Do školky si můžu také přinést loutku, hračku, knihu, hru. Klíčové kompetence : Zvládají stolování, úklid hraček a věci osobní potřeby Spoluvytvářejí prostředí pohody Uvědomují si svoji samostatnost, navazují přátelské vztahy s druhými, respektují se Znají jména kamarádů Dbají na bezpečnost na silnici, znají své okolí Dílčí vzdělávací cíle : Rozvoj komunikativních dovedností Získání citové samostatnosti Umím požádat, umím říci, co chci Pomohu, když mne někdo požádá Pravidlo: ruce jsou na hlazení a na pomáhání Navrhované činnosti pro děti: Třída plná kamarádů - seznamování s kamarády, zaměstnanci, s prostředím Co najdeš ve třídě -znám svou značku, vím, kde se ukládají věci Společně vytvoříme strom Šikulkův zeleninový salát LOGO ovládat dech, tempo, ovládat intonaci řeči, umím reprodukovat říkanku,básničku, nebojím se slovně projevit Úkoly pro učitelku : Připravit tématický strom -září Založit složku pro každé dítě ve třídě i s fotkou- do konce září Připravuji pro děti ranní úkol grafomotorické procvičování nejméně 1x v týdnu celoročně Aktivity : Zahrádka v písku odpoledne s rodiči dětí 18

19 Říjen Barevný podzim Podzim klepe na dveře ve strakaté nádheře Charakteristika a záměr bloku: Strom - zasadíme na zahradu strom, o který budeme pečovat. Co k životu potřebuje strom a co já? Uvědomujeme si, že člověk svou činností může prostředí okolo sebe chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. Povídáme si o přírodě ( zahrada, les, hory, voda), sbíráme přírodniny a učíme se s nimi pracovat. Klíčové kompetence : zvládají jednoduché pracovní úkoly a posilovat samostatnost zvládají pohybové dovednosti, posilují fyzickou zdatnost prostřednictvím her v přírodě a delších vycházek umí poznat stromy (listnaté, jehličnaté) určí již známé ovoce a zeleninu všemi smysly, obohacení o některé méně známé druhy, rozlišují základní barvy, počítají, třídí - vše o podzimu Dílčí vzdělávací cíle : tvořím z papíru, nebojím se mačkat, trhat, lepit vím, že jsem tady, že mám okolo sebe kamarády a p.učitelku, která mi pomůže, ale musím se snažit taky naučím se krátké básně, říkadla, podzimní píseň zvládnu dramatizovat jednoduchou pohádku chápu pojmy nad,pod, mezi apod, znám číselnou řadu do pěti (st.děti) tvořím s barvou, rozvoj fantazie při hře s přírodninami reaguji na hudbu při cvičení umím určit strom jehličnatý-listnatý(st.děti) pravidlo : neběhám ve třídě, protože bych se mohl zranit; když jeden mluví, ostatní poslouchají Navrhované činnosti pro děti : pozorujeme stromy, listy, jehličí, význam lesa pro ekologii, pro lidi hrajeme si s podzimem LOGO Metoda dobrého startu naučit se základy a používat je při práci s dětmi Úkoly pro učitelku : metoda dobrého startu,první čtení divadelního představení Aktivity : zasadíme strom výrobky z jablíček výstavka ve škole a na obci 19

20 Listopad Když padá listí Od kořenů ke koruně Charakteristika a záměr bloku : Strom-užitek stromu. Plody, dřevo.papír. Kontakt dětí s knihami je důležitý. Dětské knížky vzbuzují zvědavost, podporují emotivní, citový, intelektuální a jazykový vývoj a napomáhají vstřícnému postoji k literatuře. Chceme se hravou a vtipnou formou přiblížit některým písemným komunikačním prostředkům. Práce s knihou, novinami, časopisy Klíčové kompetence: Objevují a umí manipulovat s různými tiskovinami Poznávají mluvenou a psanou řeč jako komunikační prostředek Používají různé umělecké vyjadřování jako komunikační prostředek Stále rozvíjení slovní zásobu pomocí pohádkových postav, obrázků a tiskovin Chápou rozdíl mezi pohádkou a skutečností. Dílčí vzdělávací cíle : Získáváme správné návyky při práci s VV- úklid CA, umytí a správné uložení štětců Získání poznatků o pracovních činnostech Naučíme se správně držet psací nástroj Rozlišujeme co je přirozené a co je vymyšlené v pohádkách Rozvíjíme komunikativní dovednosti Navrhované činnosti pro děti: Co se čte doma, vyprávěj Co se změnilo-nad,pod, mezi apod. Domácí zvířata a jejich základní charakteristika, zvuky a pohyb zvířete Péče o živočicha dočasná Strašidelná zahrada-příprava Pohádka, bajka, film o strašidlech a jejich pozorování a vyprávění v knížkách, na CD LOGO - ovládat motoriku mluvidel, rozvíjet fonetický sluch, rozvíjet souvislé vyjadřování, vnímat všemi smysly Úkoly pro učitelku: Příprava Strašidelné zahrady Aktivity : výroba strašidla zvířátko v MŠ příprava stromu na zimu 20

21 II.Tématický blok : TIŠE, TIŠE, STROM UŽ SPÍ Prosinec, leden, únor PROSINEC Vánoce I stromy mají vánoce Charakteristika a záměr bloku : Náš strom se chystá ke spánku. Pomůžeme mu ošetříme jej před zajíci. Zavěsíme budky pro ptáky. Mikuláš naděluje dárky pro děti. Je čas před vánocemi, čas adventu, ve školce je pohoda, přátelství, čas obdarovávání. Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Vyhledávání a předčítání literárních textů s vánoční tématikou.víš, čím je tatínek, kde pracuje maminka? Povolání a profese. Klíčové kompetence : Jsou posíleny citové vztahy mezi sebou, v rodině Je rozvíjeno estetické vnímání, cítění Znám některé vánoční zvyky a tradice Soucítím se zvířátky- budka a krmelec na zahradě MŠ Dílčí vzdělávací cíle : Uvědomím si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme Chápu význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince Vážím si práce jiných, sám také umím pomáhat Umím zacházet s nůžkami, lepidlem a jinými pracovními nástroji Navrhované činnosti pro děti: Čím chci být? Úklid hraček a pomůcek ve třídě Je nám dobře ve své rodině, se sourozenci, s prarodiči- dárek pro nejmilejšího Zdobíme vánoční stromeček sněhovými vločkami z papíru, papír.domečky Kouzelné dveře do světa snění- poslech příběhů s vánoční tématikou Poslech a zpěv koled, vystoupení sborečku s vánočními koledami Pečeme Šikulkovy ořechové kuličky LOGO- divadelní představení Půjdem spolu do Betléma děti hrají dětem Obohacování slovní zásoby dětí o slovesa Sluch-rozlišování výšky zvuků a tónů Úkoly pro učitelku: Pásmo k Mikuláši nácvik zpívání, recitace, HPH Nácvik pásma k vánocům Propojení s rodinou, společná akce: Mikuláš zpívání, recitace, HPH Strašidelná zahrada- příprava akce s rodiči 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více