Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání projekt Z a č í t s p o l u Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok Step by step Krok za krokem CZEK REPUBLIK Zpracovala : Libuše Klimundová, ředitelka Mateřské školy Paskov se zástupci pedagogů Projednáno na pedagogické radě dne

2 OBSAH Úvod.. I. Identifikační údaje o mateřské škole II. Charakteristika MŠ III. Charakteristika školního vzdělávacího programu IV. Podmínky vzdělávání V. Organizace vzdělávání VI. Vzdělávací obsah VII. Evaluační systém VIII. Přílohy Organizace školního roku 2009/2010 Aktivity a spolupráce Spolupráce s organizacemi Oblast řízení MŠ Kroužky I. Přílohy : 1. Školní řád 2. Provozní řád MŠ 3. Organizační řád MŠ 4. Pracovní řád 5. Organizační řád MŠ 6. Provozní řád ŠJ 7. Plán porad 8. Plán kontrolní a hospitační činnost 2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole Název : Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká Paskov IČ : Ředitelka MŠ : Libuše Klimundová Zástupce ředitelky : Jarmila Forgačová Kontakt : tel , Zřizovatel školy Starosta obce : Obec Paskov, Nádražní 700, Paskov : Ing.Petr Pauk 3

4 II. Charakteristika mateřské školy : Budova mateřské školy sídlí v centru obce Paskov. Otevřena byla 1.září 1983 za přispění občanů Paskova, kteří se podíleli na stavebních pracích v akci Z. V roce 1984 ji obec Paskov předala závodu Biocel Paskov a to až do r , kdy znovu starost o ni připadla Obci Paskov. Půdorys budovy obklopuje rozlehlá oplocená zahrada. Jižní část jednopodlažní budovy tvoří 4 třídy nazvané U Cipíska, U Rákosníčka, U Krtečka, U Křemílka a U Makové panenky. Kapacita MŠ je 124 dětí. Všechny třídy MŠ jsou vybaveny novým nábytkem, podlahovými krytinami a hračkami. Sociální zařízení a školní kuchyně je zrekonstruována / / a odpovídá hygienickým požadavkům a bezpečnostním předpisům. Školní kuchyně spojuje třídy MŠ s hospodářskou budovou, vydává stravu pro děti a zaměstnance mateřské školy. Severní část budovy tvoří sklady, úklidové místnosti a jedna málo kapacitní třída nazvaná U Makové panenky. Má samostatný vstup, svoje sociální zařízení a šatnu pro děti. V letošním roce jsme ji opět zprovoznili a to z důvodu nárůstu dětí a následných požadavků zákonných zástupců. Třída bude otevřena pro 12 dětí s dopoledním provozem. Odpoledne budou její prostory využívány pro nadstandardní aktivity, kroužky dětí a schází se v ní i maminky s dětmi pod záštitou DDM Vratimov. Budova MŠ stojí uprostřed zahrady, její obdélníkový půdorys je oplocen a kryt vzrostlými tujemi a stromy. Na zahradě stojí několik dřevěných staveb. Všechny slouží ke hře dětí hrad s pískovištěm a skluzavkou, domek s houpačkou, průlezky, malá chatka, 4 pískoviště, houpačky, kladinky a brouzdaliště. Dřevěná kolovna slouží jako úschovna kol a kočárků před povětrnostními vlivy a zároveň je skladištěm pro zahradní náčiní. K sezónním hrám slouží i umělý kopec. Zahrada odpovídá svými rozměry kapacitě dětí. K dispozici mají děti koloběžky, odražedla,hračky na písek, kočárky, sportovní náčiní apod. Před vstupem do objektu MŠ je umístěna informační tabule, která pravidelně informuje rodiče o akcích konaných v mateřské škole. 4

5 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program nazvaný Každý strom je trošku králem je vlastní program mateřské školy Paskov. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů a cest. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: o o o o o kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. Naší snahou je rozvíjet osobnost dítěte tak, aby prožilo předškolní období v souladu se svými potřebami, věkovými zvláštnostmi a to mezi kamarády, v prostředí jemu příjemném. Chceme, aby bylo dítě zdravě sebevědomé, umělo se samostatně projevit a rádo přijímalo nové poznatky. Budeme je učit samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Zaměříme se na rozvoj řeči, rozvoj slovní zásoby a komunikaci. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti budou mít možnost samy si vyzkoušet zajímavé činnosti, budou mít k dispozici materiály, didaktické pomůcky. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem chystáme poskytnout mnoho podnětů. Připravujeme pro děti a jejich rodiče projektové dny, slavnosti a události, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. Navštívíme divadelní představení v Ostravě, kino v Paskově, těšíme se na besedu s policisty, hasiči, zdravotní sestrou, zubní lékařkou, kadeřnicí. /viz akce v mateřské škole ve školním roce 2009/

6 Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: respektování individuality dítěte rovný přístup všech dětí ke všem činnostem svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte radostná, laskavá a vstřícná atmosféra otevřenost k rodičům i veřejnosti umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí zaměříme se na výslovnost a rozvoj slovní zásoby dítěte vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce ale i pocitové dbáme na dodržování pravidel nabízíme dle zájmu dětí a rodičů výuku: anglického jazyka keramiky výuku pohybovou- tanečky hudební nauku dětí sborového zpěvu plavání floorbalu máme k dispozici tělocvičnu 1x v týdnu v ZŠ Paskov lyžařský výcvik Vzdělávací záměr ŠVP (2009/2010) Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj jazykových schopností, rozvoj slovní zásoby, potřeba a schopnost komunikace s okolím. Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči. 6

7 IV. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení o v mateřské škole jsou čtyři třídy po 28 dětech, pátá třída je naplněna do 12 dětí, třídy I.II.IV.jsou vybaveny novým nábytkem, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru, stoly i židle i zařízení tříd odpovídají hygienickým normám o k odpolednímu odpočinku slouží dětem dřevěná lehátka, u předškolních dětí molitanové matrace, děti z V.oddělení musí na odpol.odpočinek docházet do jiných tříd o ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC ze dřeva i z měkkých materiálů, které jsou průběžně obměňovány, herní prostor je pokryt kobercem o v místnosti v 1. poschodí jsou uloženy pomůcky do VV a TV, didaktické pomůcky a knihovna má místnost v 1.poschodí, každá třída má malý kabinet na uložení Vv materiálu a pomůcek pro práci s dětmi a výzdobu o o o o v každé třídě je klavír, máme k dispozici i klávesy a hudební skříň pro akce na zahradě. ve IV.oddělení je na stěně umístěna televize, DVD přehrávač, každá třída má svůj RM s CD přehrávačem, televize je umístěna i ve společenské místnosti, v odd. II.III. IV. je dětem k dispozici počítač, zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky, scener, pedagogičtí zaměstnanci mají k dispozici rovněž notebook a 3 fotoaparáty šatny jsou vybaveny šatnovými bloky pro odkládání oděvů a obuvi dětí, v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům, k dispozici mají děti kopec k sezónním hrám, brouzdaliště, dřevěné stavby, průlezky, kolovna plní funkci úschovny kol, každá třída má k dispozici pískoviště a úschovnu pro hračky Závěr : Mateřská škola má dostatek pomůcek, hraček, didaktických her. V 2009/2010 nakoupíme obrazy většího formátu s tématikou pohádek, tématických situací, povolání apod. Kontakt máme na agenturu Montanex. Vybavíme novým nábytkem třídu III. a vybavíme počítačem společenskou místnost. V roce 2010 máme přislíbenu výměnu oken a zateplení celé budovy dotace z EF. Životospráva o denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku o dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, každé dítě má svůj hrníček o stravování zajišťuje školní jídelna, sledujeme skladbu jídelníčku, pestrost a vhodnost pokrmů o děti se stravují pravidelně o odpolední spánek využívají zvláště malé děti ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program o umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě o jsou respektovány individuální potřeby dítěte 7

8 Psychosociální podmínky o navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem o usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole o učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci o každé dítě má stejná práva, možnosti i povinnosti o nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti o podporujeme důvěru v sebe sama o je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v MŠ o vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí Personální podmínky Mateřskou školu řídí ředitelka, která má svoji zástupkyni /ZŘ/, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti o v mateřské škole pracuje 9 pedagogických zaměstnanců, z nichž 8 má dosažené potřebné vzdělání pro práci s dětmi. Paní učitelka, která nastoupila do MŠ ve školním roce 2009 má středoškolské vzdělání a v současné době je studentkou 2.ročníku programu celoživotního vzdělávání Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvě paní učitelky dosáhly titulu bakalář. o pedagogičtí zaměstnanci se účastní odborných seminářů, v letošním roce se zaměříme na studium v oblasti logopedie - zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v této oblasti o úklid v budově MŠ zajišťují 3 uklízečky, zodpovědnost za údržbu, úklid a bezpečnost všech prostor a zahrady zajišťuje školnice o školní kuchyni, která je přímo v budově MŠ, řídí vedoucí školní jídelny /VŠJ/ o děti vyučují rovněž lektoři, kteří zajišťují volno časové aktivity dětí viz kroužky Řízení školy o organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti o vedoucí zaměstnanci MŠ z pověření ředitelky kontrolují a vyhodnocují práci všech zaměstnanců o ve škole je funkční informační systém, pedagogické porady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy o ředitelka a tým vybraných pedagogických pracovníků společně vypracovávají ŠVP o kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ o MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, Základní školou v Paskově, ZUŠ v Paskově, družinou, knihovnou o na řízení školy se mohou podílet i rodiče, každoročně je jim předložena dotazníková anketa, která je vyhodnocena a v dalším šk.roce jsou požadavky rodičů zařazeny podle možností školy do ŠVP o spolupráce na základě partnerství / otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, plánovaných školou o dostatek informací o životě dětí v MŠ a možnost vyjádřit názor o osobní kontakt- schůzky učitelek s rodiči o společné akce s dětmi i jejich rodiči 8

9 Závěr : motivovat rodiče k aktivní účasti na akcích, které pořádá školka, tak jako tomu bylo v případě akce Pasování na školáka. Spolupráce s organizacemi o spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí MŠ a jejího okolí, děti pravidelně vystupují na obecním úřadě u příležitosti Vítání občánků o aktivně spolupracujeme se Základní školou v Paskově a s družinou při ZŠ o spolupráce s knihovnou- společné besedy na dané téma, výpůjčky knih apod. o spolupráce s Hasičským záchranným sborem v Ostravě- výlet a beseda o spolupráce s Policií ČR pravidelné besedy, akce na dopravním hřišti u školky Malý cyklista o spolupráce se ZUŠ v Paskově- návštěva koncertů, výuka základů hudby a nauky v MŠ V. Organizace vzdělávání V mateřské škole je k přihlášeno k předškolnímu vzdělávání 124 dětí. Do pěti tříd MŠ jsou přijímány děti od 2,5 6 let věku. Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy Paskov jsou stanovena ve vnitřní směrnici č. 11. Od s platností od je stanovena vnitřní směrnicí č. 10 úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Paskov částkou 150,-Kč pro všechny děti stejně s tím, že děti předškolní jsou dle zákona č. 561/2004 Sb. od úplaty zcela osvobozeny. Třídy mateřské školy pro rok 2009/2010 tvoří třídy heterogenní i homogenní 3-4 roky 4-5 let 5-6 let OŠD K celkem : 124 dětí CD doch. I.odd U Cipíska II.odd. U Rákosníška 28 5 III.odd U Krtečka 28 IV.odd. U Křemílka 28 V.odd. U Makové panenky 12 celkem 124 4hod./denně 5x v měs. učitelky Alena Horklová Jarmila Petrošová Taťána Řehová Ivana Tanušková Jarmila Forgačová Jitka Šugarová Libuše Klimundová Sylvie Březinová Ivana Havránková 9

10 Každoročně v únor-březen se koná zápis do MŠ po předchozím projednání se zřizovatelem a zveřejnění formou plakátů. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupce ředitelky MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Do může ZZ dítěte ještě ústně požádat ředitelku o umístění svého dítěte do příslušné třídy dle svého požadavku / sourozenci ve stejné třídě apod./ Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Každá třída má zpracovaný svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy. V I.oddělení paní učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptuje děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnuje správné výslovnosti dětí. Ve třídě I.II. a V. pracují paní učitelky s dětmi dle svých třídních vzdělávacích programů, které zahrnují aktivity, činnosti směřující k systematické práci /hře/ dětí. Děti se mohou v průběhu měsíce září zapojit do několika kroužků / keramika,angličtina, sbor, HPV, výuka hudební nauky pro děti, florbal,tanečky,lyžování/ Ve třídě III a IV. jsou již děti cíleně připravovány na vstup do školy. Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, zaměřují se na komunikační a sociální dovednosti. Pro děti jsou připraveny aktivity v tělocvičně, mohou se přihlásit do floorbalu, mohou navštěvovat výuku anglického jazyka pro starší děti, mohou docházet do sborečku, který je organizován přímo v MŠ, je pro ně rovněž nabídnut kroužek keramiky,lyžování a plavání, předškolní děti 1x týdně cvičí v tělocvičně ZŠ Paskov. Provozní doba mateřské školy : pro děti s celodenní docházkou pro děti s docházkou 4 hodiny 10

11 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb mladších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena odpočinek, hygiena odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí v I. Oddělení, spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Odchod dětí domů po obědě je umožněn až do hodin, kdy děti vyzvedávají starší sourozenci ze školy. 11

12 Organizace dne v mateřské škole dle potřeb starších dětí MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou děti jdou do svých tříd, hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost v CA dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena hygiena,odpočinek, čtení, individuální činnosti dětí odpolední svačina spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Rozcházení dětí ve třídě III. Oddělení, nabídka herních aktivit Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. 12

13 Organizace dne v mateřské škole V. oddělení MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě U Cipíska v přízemí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou Učitelka z V. oddělení si přivede děti do V. oddělení. Věci přenáší provozní zaměstnanec hry dětí, individuální práce s dítětem, činnosti dětí zdravotní cvičení, motivační činnost, hygiena, příprava na svačinu, svačina Činnost dle tématického celku týdne (skupinová, individuální) pobyt venku, hygiena oběd, hygiena, rozcházení dětí do přidělených tříd, odchod dětí domů děti rozděleny do I.odd. odvádí školnice děti rozděleny do II. odděl. odvádí p. Mylková Rozcházení dětí domů 13

14 VI.Vzdělávací obsah pro školní rok 2009/2010 Vzdělávací oblasti ŠVP Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Celoroční vzdělávací blok má název každý strom je trošku králem a je stavěn tak, aby: o o o o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje pomohl rozvíjet jazykové dovednosti a schopnosti dětí Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních vzdělávacích programů. Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: o prioritou je pro nás vždy zájem a spokojenost dítěte o hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti o respektujeme specifiku předškolního vzdělávání o uplatňujeme individuální přístup k dítěti 14

15 o o o o aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodost činností důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme spolupracujeme s rodiči dětí Projekt Z a č í t s p o l u Již od roku 1998 pracuje naše mateřská škola podle mezinárodního programu Začít spolu. Od r.2001 jsme získali certifikát modelová mateřská škola. S rámcovým programem pracujeme od roku Naší snahou je nadále využívat kurikulum programu ZaS. Proč tento program? uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakterových rysů osobnosti, které jsou v této době obzvlášť potřebné. Učí děti nejen praktickým dovednostem, ale tvořivosti a odpovědnosti za své chování i za oblast zdraví. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích dítěte, na jeho aktivní účasti a individuální volbě Hlavní cíle programu Začít spolu v kompetencích dítěte Kompetence k učení - vnímat změnu, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Kompetence k řešení problémů -učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Kompetence komunikativní ovládá řeč, vyjadřuje své názory, myšlenky, komunikuje bez ostychu,, umí využívat prostředky jako je kniha, počítač, telefon, Audio apod. Komunikace sociální a personální - umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, je citlivé k druhým, dokáže se prosadit i podřídit, umí odmítnout Kompetence činnostní a občanské plánuje, vytváří pravidla, uvědomuje si svá práva,ale i práva druhých, ví, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem, vytváří si normy chování a jednání v okolí, dbá na osobní hygienu, bezpečí svoje i druhých Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Být tvůrčí, mít představivost Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství ( obci), zemi a prostředí, ve kterém žiji Samostatný vzdělávací program je zpracován do tématického celku a je zasazen do motivačního projektu nazvaném : 15

16 Každý STROM je trošku králem strom a jeho proměny nás budou provázet celým školním rokem 2009/2010 Hlavní úkol : Ve všech činnostech,které budou součástí vzdělávacího programu se zaměříme na rozvoj řeči u dítěte, rozvoj slovní zásoby. Nebude se jednat o nápravu vad výslovnosti, ale procvičování jazyka, dechová cvičení, smyslové vnímání. Nácvik říkadel, básní, písní. Rozvoj řeči dítěte je stimulován mnoha faktory. Chcete li podpořit rozvoj řeči dítěte, není efektivní se soustředit na jeden aspekt rozvoje řeči. Mnohem účinnější je podpořit rozvoj řeči dítěte komplexně. Podpoříme - li zdravý rozvoj celé osobnosti dítěte, projeví se to ve všech oblastech 16

17 Co je komplexní rozvoj? Dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje: sportovní vyžití sportujte s dětmi, naučte je nové hry, tvořivé činnosti umožněte dětem tvořit při rukodělných pracích,při malování, výrobě keramiky, apod... hudba podporujte u dětí hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna). příroda poznávejte ji a objevujte společně její tajemství. moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj. cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej. knížky - čtěte dětem, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky. poskytněte dětem možnost hrát divadlo. zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá. nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů. užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu Především je třeba s dítětem mluvit, číst mu, zpívat mu, říkat mu říkadla. Školní vzdělávací program je rozdělen do 4 tématických bloků a je rozpracován na každý jednotlivý měsíc roku. Je podrobný, přehledný,pedagog se řídí cíli SVP a pracuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Má možnost vybrat si činnosti dle ŠVP, ale klade se i důraz na tvořivost a kreativitu pedagoga. Naším cílem je uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti za spolupráce s rodinou. 17

18 Tématický blok : LÍSTEČEK NA DLANI Září Vítáme vás ve školce Každý strom je trochu jiný i já jsem jiný než ostatní Charakteristika a záměr bloku : Tématický blok je adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů. Strom- co pro mne znamená? Vnímám přírodu okolo sebe a chráním ji. Do školky si můžu také přinést loutku, hračku, knihu, hru. Klíčové kompetence : Zvládají stolování, úklid hraček a věci osobní potřeby Spoluvytvářejí prostředí pohody Uvědomují si svoji samostatnost, navazují přátelské vztahy s druhými, respektují se Znají jména kamarádů Dbají na bezpečnost na silnici, znají své okolí Dílčí vzdělávací cíle : Rozvoj komunikativních dovedností Získání citové samostatnosti Umím požádat, umím říci, co chci Pomohu, když mne někdo požádá Pravidlo: ruce jsou na hlazení a na pomáhání Navrhované činnosti pro děti: Třída plná kamarádů - seznamování s kamarády, zaměstnanci, s prostředím Co najdeš ve třídě -znám svou značku, vím, kde se ukládají věci Společně vytvoříme strom Šikulkův zeleninový salát LOGO ovládat dech, tempo, ovládat intonaci řeči, umím reprodukovat říkanku,básničku, nebojím se slovně projevit Úkoly pro učitelku : Připravit tématický strom -září Založit složku pro každé dítě ve třídě i s fotkou- do konce září Připravuji pro děti ranní úkol grafomotorické procvičování nejméně 1x v týdnu celoročně Aktivity : Zahrádka v písku odpoledne s rodiči dětí 18

19 Říjen Barevný podzim Podzim klepe na dveře ve strakaté nádheře Charakteristika a záměr bloku: Strom - zasadíme na zahradu strom, o který budeme pečovat. Co k životu potřebuje strom a co já? Uvědomujeme si, že člověk svou činností může prostředí okolo sebe chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. Povídáme si o přírodě ( zahrada, les, hory, voda), sbíráme přírodniny a učíme se s nimi pracovat. Klíčové kompetence : zvládají jednoduché pracovní úkoly a posilovat samostatnost zvládají pohybové dovednosti, posilují fyzickou zdatnost prostřednictvím her v přírodě a delších vycházek umí poznat stromy (listnaté, jehličnaté) určí již známé ovoce a zeleninu všemi smysly, obohacení o některé méně známé druhy, rozlišují základní barvy, počítají, třídí - vše o podzimu Dílčí vzdělávací cíle : tvořím z papíru, nebojím se mačkat, trhat, lepit vím, že jsem tady, že mám okolo sebe kamarády a p.učitelku, která mi pomůže, ale musím se snažit taky naučím se krátké básně, říkadla, podzimní píseň zvládnu dramatizovat jednoduchou pohádku chápu pojmy nad,pod, mezi apod, znám číselnou řadu do pěti (st.děti) tvořím s barvou, rozvoj fantazie při hře s přírodninami reaguji na hudbu při cvičení umím určit strom jehličnatý-listnatý(st.děti) pravidlo : neběhám ve třídě, protože bych se mohl zranit; když jeden mluví, ostatní poslouchají Navrhované činnosti pro děti : pozorujeme stromy, listy, jehličí, význam lesa pro ekologii, pro lidi hrajeme si s podzimem LOGO Metoda dobrého startu naučit se základy a používat je při práci s dětmi Úkoly pro učitelku : metoda dobrého startu,první čtení divadelního představení Aktivity : zasadíme strom výrobky z jablíček výstavka ve škole a na obci 19

20 Listopad Když padá listí Od kořenů ke koruně Charakteristika a záměr bloku : Strom-užitek stromu. Plody, dřevo.papír. Kontakt dětí s knihami je důležitý. Dětské knížky vzbuzují zvědavost, podporují emotivní, citový, intelektuální a jazykový vývoj a napomáhají vstřícnému postoji k literatuře. Chceme se hravou a vtipnou formou přiblížit některým písemným komunikačním prostředkům. Práce s knihou, novinami, časopisy Klíčové kompetence: Objevují a umí manipulovat s různými tiskovinami Poznávají mluvenou a psanou řeč jako komunikační prostředek Používají různé umělecké vyjadřování jako komunikační prostředek Stále rozvíjení slovní zásobu pomocí pohádkových postav, obrázků a tiskovin Chápou rozdíl mezi pohádkou a skutečností. Dílčí vzdělávací cíle : Získáváme správné návyky při práci s VV- úklid CA, umytí a správné uložení štětců Získání poznatků o pracovních činnostech Naučíme se správně držet psací nástroj Rozlišujeme co je přirozené a co je vymyšlené v pohádkách Rozvíjíme komunikativní dovednosti Navrhované činnosti pro děti: Co se čte doma, vyprávěj Co se změnilo-nad,pod, mezi apod. Domácí zvířata a jejich základní charakteristika, zvuky a pohyb zvířete Péče o živočicha dočasná Strašidelná zahrada-příprava Pohádka, bajka, film o strašidlech a jejich pozorování a vyprávění v knížkách, na CD LOGO - ovládat motoriku mluvidel, rozvíjet fonetický sluch, rozvíjet souvislé vyjadřování, vnímat všemi smysly Úkoly pro učitelku: Příprava Strašidelné zahrady Aktivity : výroba strašidla zvířátko v MŠ příprava stromu na zimu 20

21 II.Tématický blok : TIŠE, TIŠE, STROM UŽ SPÍ Prosinec, leden, únor PROSINEC Vánoce I stromy mají vánoce Charakteristika a záměr bloku : Náš strom se chystá ke spánku. Pomůžeme mu ošetříme jej před zajíci. Zavěsíme budky pro ptáky. Mikuláš naděluje dárky pro děti. Je čas před vánocemi, čas adventu, ve školce je pohoda, přátelství, čas obdarovávání. Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Vyhledávání a předčítání literárních textů s vánoční tématikou.víš, čím je tatínek, kde pracuje maminka? Povolání a profese. Klíčové kompetence : Jsou posíleny citové vztahy mezi sebou, v rodině Je rozvíjeno estetické vnímání, cítění Znám některé vánoční zvyky a tradice Soucítím se zvířátky- budka a krmelec na zahradě MŠ Dílčí vzdělávací cíle : Uvědomím si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme Chápu význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince Vážím si práce jiných, sám také umím pomáhat Umím zacházet s nůžkami, lepidlem a jinými pracovními nástroji Navrhované činnosti pro děti: Čím chci být? Úklid hraček a pomůcek ve třídě Je nám dobře ve své rodině, se sourozenci, s prarodiči- dárek pro nejmilejšího Zdobíme vánoční stromeček sněhovými vločkami z papíru, papír.domečky Kouzelné dveře do světa snění- poslech příběhů s vánoční tématikou Poslech a zpěv koled, vystoupení sborečku s vánočními koledami Pečeme Šikulkovy ořechové kuličky LOGO- divadelní představení Půjdem spolu do Betléma děti hrají dětem Obohacování slovní zásoby dětí o slovesa Sluch-rozlišování výšky zvuků a tónů Úkoly pro učitelku: Pásmo k Mikuláši nácvik zpívání, recitace, HPH Nácvik pásma k vánocům Propojení s rodinou, společná akce: Mikuláš zpívání, recitace, HPH Strašidelná zahrada- příprava akce s rodiči 21

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč.

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Jitka Šugarová 3. oddělení KRTEČEK p. uč. Bc. Taťána Řehová

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více