Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Motto: Naším cílem je šťastný a spokojený úsměv na tvářích našich dětí Mateřská škola je součástí subjektu: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, Bolatice Telefon: ZŠ MŠ (pro celou organizaci) - (pro mateřskou školu) Ředitel: Vedoucí učitelka: Zřizovatel: Mgr. David Neuvald Věra Návratová Obec Bolatice Hlučínská 3, Bolatice mail: IČO: IZO: RED-IZO: Zpracovatelé: Věra Návratová a kolektiv MŠ Projednáno a schváleno: 17. září 2007 Zapsáno pod jednacím číslem: 346/07

2 OBSAH: I. Historie... 3 II. Charakteristika školy... 4 Plán spolupráce... 5 III. Charakteristika vzdělávacího programu... 6 IV. Podmínky a organizace vzdělávání... 9 V. Vzdělávací obsah VI. Plán evaluace Příloha: Řád mateřské školy 2

3 I. Historie První zápis o existenci MŠ v Bolaticích se objevuje v obecní kronice v roce Samostatná budova mateřské školky se nacházela v centru Bolatice, dopolední provoz navštěvovalo asi 70 dětí. Výrazným mezníkem v provozu MŠ bylo uzavření patronátní smlouvy v roce Patronem se stal n. p. JUTA Dvůr Králové, neboť v Bolaticích fungovala významná pobočka tohoto závodu. Prvního září 1975 byl slavnostně zahájen provoz nové budovy, která je umístěna na okraji Bolatic v těsném sousedství základní školy. Pro velký zájem rodičů byla v roce 1978 přistavěna další budova a školka se stala závodní školkou n. p. Juta. Obě budovy byly pak navzájem propojeny a ve spojovacím traktu byla vybudována pro děti sauna. Na této výstavbě se podílelo kromě n.p. Juta také JZD Budovatel. V roce 1994 se stává součástí MŠ Bolatice i MŠ Borová, která je vedena jako elokované pracoviště. Od roku 2001 je MŠ Bolatice součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice. 3

4 II. Charakteristika školy Budovy mateřské školy Bolatice jsou součástí školního areálu. Ten se nachází na okraji Bolatic směrem k osadě Borová. V areálu jsou také budovy základní školy, školní tělocvična se sportovní halou, malá tělocvična a školní jídelna. Všechny tyto budovy jsou obklopeny zahradou a hracími hřišti, které mohou děti využívat pro hru i sportování. Toto velmi pěkné prostředí je jednou z hlavních předností a umožňuje realizovat mnoho zajímavých vzdělávacích činností a projektů. Elokované pracoviště mateřské školy se nachází na Borové. Jedná se o smíšenou třídu o kapacitě 25 dětí. MŠ má tři budovy. Dvě z nich jsou navzájem propojeny. Každá třída je prostorově členěna na část pracovní a herní, i když tyto názvy jsou opravdu jen symbolické, neboť činnosti dětí se prolínají a navazují na sebe. Na každém podlaží je poté šatna, sociální zařízení a místnost pro přípravu výdeje stravy. Děti jsou na jednotlivé třídy zařazovány podle věku, ne však striktně, snažíme se vyhovět požadavkům zákonných zástupců (např. umístění sourozenců v jedné budově). Toto rozdělení má vliv na tvorbu třídních vzdělávacích programů, které mohou být odlišné v závislosti na věku dětí. Kapacita mateřské školy je 170 dětí. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly zvířátek: 1. třída Medvídci 2. třída Koťátka 3. třída Štěňátka 4. třída Kuřátka 5. třída Žabičky 6. třída Berušky 7. třída Sovičky (Borová) MŠ spolupracuje s OPPP, SPC v Opavě, se ZŠ, OÚ a některými složkami v obci (viz. plán spolupráce). Nejdůležitější je spolupráce se zákonnými zástupci. O dění ve třídě a všech průběžných událostech jsou informováni prostřednictvím nástěnek v šatnách každé třídy. 4

5 Plán spolupráce Se zákonnými zástupci Pobyt zákonných zástupců v MŠ v adaptačním období, průběžné pohovory s nimi. Zapojení zákonných zástupců do akcí tříd výroba podzimníčků, pečení vánočních perníčků, zdobení velikonočních vajíček, besídky apod. zajišťuje si každá třída dle uvážení. Účast zákonných zástupců s dětmi na Drakiádě. Sponzorství zákonných zástupců na Maškarní ples akce pro veřejnost. Zapojení zákonných zástupců do Cesty plné pohádek pohádkové bytosti. Zapojení do akce Loučení s mateřskou školou u táboráku. Doprovod při vystoupeních dětí pro obec (módní přehlídka, vystoupení pro seniory, Vítání občánků apod.). Možnost zapůjčení odborných knih z MŠ rodičům, poradenská činnost. S PPP Vyšetření školní zralosti dětí. Zajištění přednášek psychologa zákonným zástupcům předškolních dětí. Se SPC V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami návštěva pracovnic v MŠ, zpracování individuálních vzdělávacích plánů. Se zřizovatelem Zřizovatel finančně zajišťuje vedení kroužků učitelkám, které tyto kroužky vedou po své pracovní době. Podílí se na sponzorování některých akcí pro děti. Návštěva dětí Obecního úřadu spojená s besedou se starostou obce a prohlídkou OÚ. Se ZŠ Návštěvy předškolních dětí v 1. třídách ZŠ. Koncert dětí ZUŠ pro děti MŠ. Využití odborných učeben, tělocvičny. Pomoc starších žáků ZŠ při organizování akcí pro děti. S dětskou organizací Kondor Pomoc při organizaci akce Cesta plná pohádek. Zapojení do akce Loučení s mateřskou školou u táboráku. S SDH Návštěva požární zbrojnice, prohlídka hasící techniky, ukázka zásahu. 5

6 III. Charakteristika vzdělávacího programu Ty se mnou, já s tebou, my všichni společně Naše MŠ si utvořila svůj vlastní vzdělávací program, který vychází z možností a podmínek MŠ. Středem našeho působení je dítě a jeho zájem poznávat svět, vytvářet si vztahy k sobě, k ostatním členům společnosti. Snažíme se všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Cílem je, aby naši MŠ opouštěly zdravé, spokojené, sebevědomé a citlivé děti děti, které dokáží pozorovat, vnímat, naslouchat, děti, které dokáží komunikovat s okolím, umí se podělit o své city a přání. Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. Snažíme se proto spolupracovat s rodinou, umožnit rodičům přístup do tříd, účastnit se vzdělávacího programu, spolupodílet se na jeho tvorbě, zapojit je do zlepšování prostředí mateřské školy. Usilujeme o tzv. otevřenou a přístupnou mateřskou školu. Rámcový vzdělávací program stanoví rámcové cíle pro předškolní vzdělávání, které formulují záměr předškolního vzdělávání. My jsme si na základě těchto výstupů stanovili hlavní vzdělávací cíle, které budeme sledovat při své práci. Hlavní vzdělávací cíle: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Rozvíjet schopnost dítěte přemýšlet a rozhodovat se. Poskytovat dětem možnost poznávat lidské hodnoty a důstojné vztahy mezi lidmi. Učit se poznávat sám sebe, své vlastní zájmy, možnosti a potřeby na základě vlastních prožitků. Vzdělávací cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), kde získávají podobu dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování vede k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování kompetencí klíčových: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Popis a formy vzdělávání Důležitou formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, kde formou záměrného i spontánního učení naplňuje pedagog s dítětem konkrétní vzdělávací cíle.tento způsob učení se zakládá na aktivní účasti dítěte založeném na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení 6

7 ve skupinách i individuálně. Snažíme se odbourat učení předáváním hotových informací a slovního poučování. Veškeré činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti. Ve všech činnostech respektujeme, že to, co dítě samo prožije, má trvalejší hodnotu. Proto zařazujeme co nejvíce prvky prožitkového učení, tvořivé dramatiky a činnosti estetického charakteru, metody pozorování a metody pokusů a omylů. Důležité je pro nás také vytváření pozitivního klimatu školy, pro dítě je připraveno vlídné, laskavé a přátelské prostředí, ve kterém je respektována individualita dítěte. Je kladen důraz na osobnost učitelky jako vzoru chování a jednání směrem k dítěti, spolupracovnicím, zákonným zástupcům dětí i veřejnosti. K dalšímu vzdělávání dětí nabízíme v odpoledních hodinách zájmové kroužky, ve spolupráci s Plaveckou školou v Kravařích je pro zájemce zajišťován plavecký výcvik dětí. Pravidla naší MŠ Rádi poznáváme nové kamarády Naše ruce pomáhají neubližují Naše uši slyší nasloucháme jeden druhému, neskáčeme si do řeči Učíme se rozpoznávat problémy a řešit je Každá věc má své místo Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme jejich naplňování tak, aby co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám a možnostem. Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními, k tomu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. To znamená například: větší souběžné působení obou učitelek ve třídě, využívání vhodných kompenzačních pomůcek, vytvoření podmínek pro náhradní tělovýchovné aktivity, nabídka alternativních aktivit, popřípadě sníženi počtu dětí ve třídě. Jedna třída v naší mateřské škole má bezbariérový přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních plánů. Učitelky, které s těmito dětmi pracují, spolupracují velmi úzce se zákonnými zástupci těchto dětí a speciálně pedagogickým centrem. Děti s vadami řeči jsou v péči naší logopedické asistentky paní učitelky Jarmily Mlýnkové, která provádí logopedickou prevenci. Individuální péče je věnována dětem s odkladem školní docházky. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním U dětí se sociálním znevýhodněním jsou uplatňovány speciální metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Třídní vzdělávací programy jsou doplněny nabídkou dalších aktivit a činností podle zájmů, schopností či mimořádného nadání dětí v dané třídě. 7

8 IV. Podmínky a organizace vzdělávání 1. Věcné (materiální) podmínky MŠ Bolatice Ve dvou budovách jsou umístěny čtyři třídy, každá třída na jednom podlaží. Pátá třída vznikla přestavbou bývalé sauny a je určena pro 15 dětí. Šestá třída je umístěna v samostatné budově. Byla vybudována v roce 2011 v prostorách bývalé kotelny. Prostorové a ostatní podmínky na jednotlivých třídách se liší pouze v maličkostech. Třída je prostorná - podlahová plocha i kapacita vzduchu ve třídě vyhovují vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Kromě hracích koutků vytvořených převážně dětským nábytkem, je prostor třídy vizuálně rozdělen na dvě části. V jedné z nich je na podlaze koberec a tato část slouží převážně k pohybovým činnostem dětí. Druhá část je vybavena školním dětským nábytkem (stoly a židle) a slouží nejen k praktickým činnostem dětí, ale také se zde děti stravují. Dětský nábytek je výškově přizpůsoben požadavkům dle výše zmíněné vyhlášky a je průběžně obnovován. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) pro děti vyhovují hygienickým požadavkům vyhlášky. Na všech třídách odpočívají děti na lehátkách, nebo matracích, které jsou během dne uloženy tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky a požadavky. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly je samostatně používat a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budov. Hlavně jsou jejich pracemi vyzdobeny chodby a šatna, a to proto, aby si je mohly prohlédnout všechny děti i jejich rodiče. Na budovy bezprostředně navazuje zahrada, která svou plochou rovněž splňuje podmínky příslušné vyhlášky a je vybavena pískovišti, průlezkami a podobným nářadím a také zahradním nábytkem. U jedné z budov je terasa. Trávník zahrady je pravidelně udržován, pravidelně se provádí i údržba ostatních okrasných dřevin. Všechny prostory školní zahrady jsou využívány v co největší míře a pokud je vhodné počasí, tak téměř denně. Ve školním roce 2008/2009 proběhla rekonstrukce obou budov mateřské školy i mateřské školy na Borové. Vybudovala se samostatná kotelna pro MŠ, došlo k výměně oken, zateplení budov a střechy. V období června srpna 2014 byla v rámci projektu vybudována nová přírodní zahrada. MŠ Borová Sedmá třída mateřské školy je na Borové, vznikla úpravami bývalé základní školy a je dvojpodlažní. Děti mají k dispozici na prvním poschodí větší místnost, která slouží převážně k pohybovým aktivitám, šatnu a sociální zařízení. V druhém poschodí je jedna místnost upravena jako ložnice (děti odpočívají na lehátkách), další místnost je vybavena dětským nábytkem (hlavně stoly a židle) a je využívána jako jídelna a vedlejší místnosti slouží jako přípravna výdeje stravy a menší kancelář. Od ledna 2007 funguje MŠ Borová jako celodenní pro 25 dětí. 8

9 2. Životospráva a psychosociální podmínky V suterénu hlavní budovy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování dětí v mateřské škole i žáků základní školy. Svačinky i oběd dostávají děti přímo na třídách. Výdej stravy je zajišťován pracovnicemi školní kuchyně, na každém oddělení je vyhrazena jedna místnost pro přípravu výdeje a zajištění všech dalších úkonů spojených s výdejem. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku. Děti mají stále k dispozici na třídách dostatek tekutin, nejsou v žádném případě do jídla nuceny. Veškeré problémy se stavováním dětí jsou řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vedoucí školní kuchyně. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Je zajištěn dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v hernách. Zákonní zástupci mohou přivádět děti dle svých možností po předchozí domluvě. Pobyt venku je zajišťován jak dopoledne, tak i po poledním odpočinku. Vždy však s ohledem na okamžitý stav ovzduší, či jiné přírodní překážky (mráz pod -10 C, náledí, silný vítr, inverze, apod.). Spaní dětí je upraveno podle věku a individuálních potřeb dětí. U nejstarších dětí jsou po krátkém odpočinku zařazeny klidové aktivity. Mladší děti odpočívají déle, opět dle individuálních potřeb, poté jsou nabízeny zájmové aktivity. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Pedagogové kladou na děti přiměřené požadavky, děti mají možnost relaxace v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim zkrácený pobyt v MŠ, nebo krátkodobá přítomnost zákonného zástupce ve třídě. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Nikdo není znevýhodňován nebo zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu vyhovuje a pomáhá navazovat vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. Podporujeme samostatnost při aktivitách dítěte, která vede k získání sebedůvěry. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí dobře. Pedagogové se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. 9

10 3. Vnitřní režim školy Organizace dne začíná provoz v MŠ Bolatice i Borová, děti se schází ve svých třídách, pouze děti z medvídkové třídy jsou do u koťátek následují spontánní hravé aktivity s průběžným plněním cílů TVP od dopolední svačinka program dle TVP (individuální a skupinkové činnosti, prožitkové učení) pobyt dětí venku od oběd odpolední odpočinek dětí na lehátku, starší děti mají po krátkém odpočinku klidové hry a činnosti s možností individuálního přístupu k dětem od odpolední svačina od zájmové činnosti, volné hry ve třídě, nebo dle počasí venku až do odchodu dětí domů končí provoz v MŠ Borová končí provoz v MŠ Bolatice Během dne jsou v různých formách zařazovány pohybové aktivity dětí: tělovýchovné chvilky zdravotní a průpravné cviky pohybové hry psychomotorické hry řízené formy cvičení cvičení s využitím náčiní, nářadí, balančních pomůcek apod. Přílohou je Řád mateřské školy. 4. Řízení školy, personální a pedagogické zajištění Ředitelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice je Mgr. David Neuvald, vedoucí učitelkou je Věra Návratová. S dětmi pracuje celkem třináct kvalifikovaných učitelek. Pedagogické pracovnice se sebevzdělávají hlavně prostřednictvím Vzdělávacího centra pro pedagogické pracovníky, ke svému vzdělávání přistupují aktivně. O zajištění úklidu se stará šest pracovnic provozu. Tyto pracovnice zajišťují rovněž výdej stravy pro děti, neboť jsou současně zaměstnankyněmi školní jídelny. Údržbu provozu a topení v celém areálu školy má na starosti pan školník a údržbář. Personální a administrativní práce zajišťuje ekonomka a sekretářka právního subjektu. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny, každý zaměstnanec s nimi byl seznámen a obdržel písemně svou pracovní náplň. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy (hlavně nástěnky v šatnách), tak i vně (webové stránky, Bolatický zpravodaj). 10

11 V. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou pojmenovány: 1) Dítě a jeho tělo 2) Dítě a jeho psychika 3) Dítě a ten druhý 4) Dítě a společnost 5) Dítě a svět V naší MŠ jsme si obsah vzdělávání (učivo) uspořádali do těchto integrovaných bloků: Jsme kamarádi, budeme si spolu hrát. Když chceš všechno znát, povídej si a poslouchej. Poznej sám sebe. Vnímej všemi smysly. Objevuj svět. V každém bloku jsou zastoupeny (ať už více či méně) všechny vzdělávací oblasti. Vzdělávací obsah bloku je zpracován a naznačen pouze obecně, zůstává otevřený, aby mohl být dále rozvíjen a upřesňován v třídních vzdělávacích programech. Každá třída si utvořila svůj třídní vzdělávací program. Témata vzdělávací nabídky jsou ušita dětem jednotlivých tříd na míru. Navazují na loňský rok a prohlubují vzdělávací nabídku. Na tvorbě programu jednotlivých tříd pracují obě učitelky společně, respektují věk a možnosti dětí. Třídní vzdělávací programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit, upravit. Samostatně je rozpracován plán primární prevence patologických jevů, plán environmentální výchovy a plán logopedické prevence. 11

12 Integrovaný blok Jsme kamarádi, budeme si spolu hrát Charakteristika bloku Seznámíme se s novým prostředím, novými kamarády. Stanovíme si třídní pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Budeme pozorovat změny, které přinese podzim, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimní přírody a možnosti, které toto období umožňuje. Vzdělávací cíle rozvoj základních pohybových dovedností rozvoj psychické a fyzické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivosti získání relativní citové samostatnosti seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhým získávání povědomí o změnách v přírodě, které přináší podzim seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Očekávané výstupy zvládnout orientaci v novém prostředí získat nové kamarády zvládnout sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony získat základní pohybové dovednosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno respektovat daná pravidla naučit se reprodukovat písničky, pohádky, říkanky naučit se charakterizovat 2-3 znaky podzimní období poznat a pojmenovat přírodní jevy a děje související s tímto obdobím navázat kontakt s druhými dětmi a dospělými, komunikovat s nimi vhodným způsobem Vzdělávací nabídka jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti manipulační činnosti s předměty denní potřeby (věci, které nás obklopují) základní lokomoční pohybové činnosti sluchové, rytmické, spontánní a námětové hry sběr a hra s přírodninami hry pro rozvoj vůle a sebeovládání jednoduché výtvarné činnosti hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému vycházky do okolní přírody s pozorováním změn v přírodě psychomotorické hry orientace v prostředí MŠ (vyřizování vzkazu, ) 12

13 Integrovaný blok Když chceš všechno znát, povídej si a poslouchej Charakteristika bloku Vydáme se z reality do říše strašidel a duchů. Zapojíme svou fantazii a představivost. Přirozeným způsobem na základě prožitku se seznámíme s vánočními tradicemi a zvyky, i se zvyky jiných národů. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí probouzet a rozvíjet cit pro spravedlnost a pravdu. Vzdělávací cíle rozvoj dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky posílit citové vztahy ke svým nejbližším rozvoj estetického cítění, vnímání a prožívání rozvoj jazykových a řečových dovedností pozorování sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě všímat si změn a dění v nejbližším okolí, mít povědomí o významu životního prostředí rozvíjet fantazii a představivost dětí posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem Očekávané výstupy získání základních poznatků o přírodě, oceňovat její krásu pochopit, že musíme přírodu chránit mít povědomí o významu životního prostředí znát tradici Vánoc, vnímat jejich atmosféru a význam prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem zachytit své prožitky (slovně, výtvarně, pohybem) Nabídka činností konstruktivní a grafické činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti artikulační, sluchové a rytmické hry rozhovory, vyprávění zážitků přednes, recitace konkrétní operace s přírodním materiálem (třídění, přiřazování) smyslové hry, hry na rozvoj postřehu, zrakové a sluchové paměti hry na téma rodina, přátelství společná setkávání, povídání přípravy a realizace společných zábav a slavností práce s literárními texty praktické činnosti (zkoumání, pokusy, manipulace s různým materiálem, surovinami) 13

14 Integrovaný blok Poznej sám sebe Charakteristika bloku Společně budeme objevovat krásy zimní přírody, formou pokusů se seznámíme s vlastnostmi sněhu a ledu, které využijeme k zimnímu sportování. Brzy z nás budou školáci, budeme se připravovat a těšit na vstup do základní školy. Naučíme se znát své tělo, jeho části, potřeby a funkce. Pochopíme, proč si máme vážit svého zdraví. Vytvářením představ o sobě samém budeme u dětí upevňovat vědomí, že každé dítě je jiné, ale stejně důležité. Prostřednictvím pohádek se pokusíme rozpoznat rozdíl mezi dobrem a zlem, naučíme se v nich hledat lidovou moudrost a ponaučení. Vzdělávací cíle uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, zdraví a pohybových činnostech osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení a psaní rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti seznámení se s novými pojmy jako je vytrvalost a houževnatost osvojení si elementárních časových pojmů a posloupností získat povědomí o krásách, možnostech a záludnostech zimního období osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích hledat v pohádkách lidovou moudrost a ponaučení při hrách na sněhu přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti poskytnout dětem dostatek podnětů k učení a radost z něho Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkce rozlišovat, co zdraví prospívá, co škodí mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi nebo dospělými poznat některá písmena a číslice chápat základní číselné a matematické pojmy vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity získat jednoduché poznatky o přírodě chápat, jak je důležitý pohyb pro naše zdraví naučit se zacházet s knížkou, seznámit se s některými autory a ilustrátory Nabídka činností námětové hry, manipulační, dramatické a výtvarné činnosti diskuse nad problémy, vyprávění, poslech hry s poučením o možných nebezpečných situacích činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí prohlížení a čtení knížek artikulační, sluchové, rytmické hry, hádanky, hry se slovy aktivní zařazování zimních sportů grafické napodobování tvarů, symbolů, čísel 14

15 Integrovaný blok Vnímej všemi smysly Charakteristika bloku Budeme pozorovat probouzející se jarní přírodu, její krásu, barvy a vůně. Naučíme se vyjádřit své prožitky slovy i výtvarně. Společně oslavíme svátky jara. Při praktických činnostech se staneme malými zahradníky. Pochopíme, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit. Uvědomíme si, jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme. Seznámíme se s některými profesemi dospělých a významem práce rodičů pro rodinu. Vzdělávací cíle rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených činností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávat a pozorovat změny v přírodě posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování používání všech smyslů při objevování krásy jara osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí Očekávané výstupy vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů učit se nová slova, aktivně je používat záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost být citlivý ve vztahu k živým bytostem i přírodě poznávat barvy, experimentovat s nimi, využívat barevné palety k výtvarnému vyjádření pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (třídění odpadků, starost o rostliny) mít povědomí o společenském, přírodním i kulturním prostředí Nabídka činností pozorování blízkého prostředí, vycházky a výlety do okolí účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé poznávání ekosystému (les, louka, rybník) sledování změn v přírodě (příroda živá, neživá, přírodní jevy, děje, počasí) pěstitelské a chovatelské činnosti tematické hry seznamující s různými druhy profesí praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce společná setkávání, aktivní naslouchání druhému hudební, hudebně pohybové hry psychomotorické hry dramatizující činnosti 15

16 Integrovaný blok Objevuj svět Charakteristika bloku Budeme objevovat svět mimo naši zemi a planetu. Seznámíme se s jednoduchými astronomickými pravidly. Naučíme se využívat encyklopedie a mapy, vyhledávat zajímavosti o vesmíru, vodách, lesích a horách na naší planetě. Při společných oslavách svátku maminek a dětí budeme prohlubovat citové vztahy k členům rodiny. Formou výletů budeme objevovat nejen krásy okolí naší vesnice. Vzdělávací cíle rozvoj kultivovaného projevu vytváření prosociálních postojů (tolerance, respekt) vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností vytvoření základů aktivních postojů ke světu rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách poznávat rozdíl mezi městem a vesnicí učit se základní orientaci v dopravě seznámit se s koloběhem vody učit se správně formulovat otázky vytvářet základy pro práci s informacemi prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny i sobě navzájem seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žijeme Očekávané výstupy chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování mít povědomí o existenci různých národů a kultur porozumět, že vše kolem nás se mění, vyvíjí a proměňuje vnímat, že svět má svůj řád těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu řešit problémy, úkoly a situace, nalézat nová řešení Nabídka činností aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance) a mravní hodnoty návštěvy důležitých institucí, budov, významných objektů, obchodů výlety, vycházky do okolí hry a aktivity na téma doprava práce s literárním textem, využití encyklopedií rozhovory, vyprávění psychomotorické hry námětové hry 16

17 Plán primární prevence patologických jevů Cílem primární prevence patologických jevů je vypěstování základních znalostí, dovedností a postojů, podporujících zdravý životní styl. Děti se v mateřské škole formou prožitkového učení, diskuse a her učí předcházet nežádoucím projevům chování a jednání. Osvojují si dovednosti důležité pro úspěšné fungování v kolektivu, učí se řešit konflikty, spolupracovat, ale také přijímat odpovědnost za své chování. Vzdělávací cíle: předcházet nežádoucím projevům chování a jednání dodržovat základní hygienické návyky jako prevence nemocí seznámit děti se zdravými a zdraví škodlivými potravinami seznámit děti s jedlými plody, léčivými bylinami, plody nejedlými i jedovatými vysvětlit dětem přijatelným způsobem pojem droga (co k drogám patří, jak droga ubližuje) ukázat dětem vliv drogy na vhodném příkladu (pohádka, příběh) seznámit děti se škodlivostí návyku kouření, užívání škodlivých látek, nebezpečím při styku s nalezenými injekčními stříkačkami učit se schopnosti empatie naučit děti, že si nesmí nic brát od cizích lidí, nechodit s nimi nikam předcházet projevům šikany Nabídka činností: námětová hra Alenka stůně! návštěva v lékárně námětové hry na lékaře setkání s lidmi s postižením stomatologie v podmínkách MŠ hry vedoucí k vzájemnému poznávání, pomoci a spolupráci pocitové a prožitkové hry, rozhovory v komunikativním kruhu poslech příběhů s dětskými hrdiny pohádky (Maxipes Fík vypil pivo, přestal růst, Broučci jak se opil.) ochutnávka bylinkových čajů příprava jednoduchých zdravých jídel hry a činnosti k překovávání strachových zábran (dotykové, psychomotorické hry, prolézání pytlem strachu ) vytvoření piktogramů vhodného chování beseda s nutriční asistentkou cannisterapie Spolupráce se zákonnými zástupci: společná příprava zdravých pokrmů možnost zapůjčení odborné literatury beseda k danému tématu (využití povolání zákonných zástupců dětí) 17

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více