Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Motto: Naším cílem je šťastný a spokojený úsměv na tvářích našich dětí Mateřská škola je součástí subjektu: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, Bolatice Telefon: ZŠ MŠ (pro celou organizaci) - (pro mateřskou školu) Ředitel: Vedoucí učitelka: Zřizovatel: Mgr. David Neuvald Věra Návratová Obec Bolatice Hlučínská 3, Bolatice mail: IČO: IZO: RED-IZO: Zpracovatelé: Věra Návratová a kolektiv MŠ Projednáno a schváleno: 17. září 2007 Zapsáno pod jednacím číslem: 346/07

2 OBSAH: I. Historie... 3 II. Charakteristika školy... 4 Plán spolupráce... 5 III. Charakteristika vzdělávacího programu... 6 IV. Podmínky a organizace vzdělávání... 9 V. Vzdělávací obsah VI. Plán evaluace Příloha: Řád mateřské školy 2

3 I. Historie První zápis o existenci MŠ v Bolaticích se objevuje v obecní kronice v roce Samostatná budova mateřské školky se nacházela v centru Bolatice, dopolední provoz navštěvovalo asi 70 dětí. Výrazným mezníkem v provozu MŠ bylo uzavření patronátní smlouvy v roce Patronem se stal n. p. JUTA Dvůr Králové, neboť v Bolaticích fungovala významná pobočka tohoto závodu. Prvního září 1975 byl slavnostně zahájen provoz nové budovy, která je umístěna na okraji Bolatic v těsném sousedství základní školy. Pro velký zájem rodičů byla v roce 1978 přistavěna další budova a školka se stala závodní školkou n. p. Juta. Obě budovy byly pak navzájem propojeny a ve spojovacím traktu byla vybudována pro děti sauna. Na této výstavbě se podílelo kromě n.p. Juta také JZD Budovatel. V roce 1994 se stává součástí MŠ Bolatice i MŠ Borová, která je vedena jako elokované pracoviště. Od roku 2001 je MŠ Bolatice součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice. 3

4 II. Charakteristika školy Budovy mateřské školy Bolatice jsou součástí školního areálu. Ten se nachází na okraji Bolatic směrem k osadě Borová. V areálu jsou také budovy základní školy, školní tělocvična se sportovní halou, malá tělocvična a školní jídelna. Všechny tyto budovy jsou obklopeny zahradou a hracími hřišti, které mohou děti využívat pro hru i sportování. Toto velmi pěkné prostředí je jednou z hlavních předností a umožňuje realizovat mnoho zajímavých vzdělávacích činností a projektů. Elokované pracoviště mateřské školy se nachází na Borové. Jedná se o smíšenou třídu o kapacitě 25 dětí. MŠ má tři budovy. Dvě z nich jsou navzájem propojeny. Každá třída je prostorově členěna na část pracovní a herní, i když tyto názvy jsou opravdu jen symbolické, neboť činnosti dětí se prolínají a navazují na sebe. Na každém podlaží je poté šatna, sociální zařízení a místnost pro přípravu výdeje stravy. Děti jsou na jednotlivé třídy zařazovány podle věku, ne však striktně, snažíme se vyhovět požadavkům zákonných zástupců (např. umístění sourozenců v jedné budově). Toto rozdělení má vliv na tvorbu třídních vzdělávacích programů, které mohou být odlišné v závislosti na věku dětí. Kapacita mateřské školy je 170 dětí. Jednotlivé třídy jsou označeny symboly zvířátek: 1. třída Medvídci 2. třída Koťátka 3. třída Štěňátka 4. třída Kuřátka 5. třída Žabičky 6. třída Berušky 7. třída Sovičky (Borová) MŠ spolupracuje s OPPP, SPC v Opavě, se ZŠ, OÚ a některými složkami v obci (viz. plán spolupráce). Nejdůležitější je spolupráce se zákonnými zástupci. O dění ve třídě a všech průběžných událostech jsou informováni prostřednictvím nástěnek v šatnách každé třídy. 4

5 Plán spolupráce Se zákonnými zástupci Pobyt zákonných zástupců v MŠ v adaptačním období, průběžné pohovory s nimi. Zapojení zákonných zástupců do akcí tříd výroba podzimníčků, pečení vánočních perníčků, zdobení velikonočních vajíček, besídky apod. zajišťuje si každá třída dle uvážení. Účast zákonných zástupců s dětmi na Drakiádě. Sponzorství zákonných zástupců na Maškarní ples akce pro veřejnost. Zapojení zákonných zástupců do Cesty plné pohádek pohádkové bytosti. Zapojení do akce Loučení s mateřskou školou u táboráku. Doprovod při vystoupeních dětí pro obec (módní přehlídka, vystoupení pro seniory, Vítání občánků apod.). Možnost zapůjčení odborných knih z MŠ rodičům, poradenská činnost. S PPP Vyšetření školní zralosti dětí. Zajištění přednášek psychologa zákonným zástupcům předškolních dětí. Se SPC V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami návštěva pracovnic v MŠ, zpracování individuálních vzdělávacích plánů. Se zřizovatelem Zřizovatel finančně zajišťuje vedení kroužků učitelkám, které tyto kroužky vedou po své pracovní době. Podílí se na sponzorování některých akcí pro děti. Návštěva dětí Obecního úřadu spojená s besedou se starostou obce a prohlídkou OÚ. Se ZŠ Návštěvy předškolních dětí v 1. třídách ZŠ. Koncert dětí ZUŠ pro děti MŠ. Využití odborných učeben, tělocvičny. Pomoc starších žáků ZŠ při organizování akcí pro děti. S dětskou organizací Kondor Pomoc při organizaci akce Cesta plná pohádek. Zapojení do akce Loučení s mateřskou školou u táboráku. S SDH Návštěva požární zbrojnice, prohlídka hasící techniky, ukázka zásahu. 5

6 III. Charakteristika vzdělávacího programu Ty se mnou, já s tebou, my všichni společně Naše MŠ si utvořila svůj vlastní vzdělávací program, který vychází z možností a podmínek MŠ. Středem našeho působení je dítě a jeho zájem poznávat svět, vytvářet si vztahy k sobě, k ostatním členům společnosti. Snažíme se všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Cílem je, aby naši MŠ opouštěly zdravé, spokojené, sebevědomé a citlivé děti děti, které dokáží pozorovat, vnímat, naslouchat, děti, které dokáží komunikovat s okolím, umí se podělit o své city a přání. Mateřská škola doplňuje funkci rodiny, která je v současné době často neúplná nebo velmi zaměstnaná. Pro výchovné působení na dítě je předpokladem dobrá spolupráce rodiny a školy se vzájemným respektem. Snažíme se proto spolupracovat s rodinou, umožnit rodičům přístup do tříd, účastnit se vzdělávacího programu, spolupodílet se na jeho tvorbě, zapojit je do zlepšování prostředí mateřské školy. Usilujeme o tzv. otevřenou a přístupnou mateřskou školu. Rámcový vzdělávací program stanoví rámcové cíle pro předškolní vzdělávání, které formulují záměr předškolního vzdělávání. My jsme si na základě těchto výstupů stanovili hlavní vzdělávací cíle, které budeme sledovat při své práci. Hlavní vzdělávací cíle: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Rozvíjet schopnost dítěte přemýšlet a rozhodovat se. Poskytovat dětem možnost poznávat lidské hodnoty a důstojné vztahy mezi lidmi. Učit se poznávat sám sebe, své vlastní zájmy, možnosti a potřeby na základě vlastních prožitků. Vzdělávací cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), kde získávají podobu dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování vede k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování kompetencí klíčových: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Popis a formy vzdělávání Důležitou formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, kde formou záměrného i spontánního učení naplňuje pedagog s dítětem konkrétní vzdělávací cíle.tento způsob učení se zakládá na aktivní účasti dítěte založeném na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení 6

7 ve skupinách i individuálně. Snažíme se odbourat učení předáváním hotových informací a slovního poučování. Veškeré činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti. Ve všech činnostech respektujeme, že to, co dítě samo prožije, má trvalejší hodnotu. Proto zařazujeme co nejvíce prvky prožitkového učení, tvořivé dramatiky a činnosti estetického charakteru, metody pozorování a metody pokusů a omylů. Důležité je pro nás také vytváření pozitivního klimatu školy, pro dítě je připraveno vlídné, laskavé a přátelské prostředí, ve kterém je respektována individualita dítěte. Je kladen důraz na osobnost učitelky jako vzoru chování a jednání směrem k dítěti, spolupracovnicím, zákonným zástupcům dětí i veřejnosti. K dalšímu vzdělávání dětí nabízíme v odpoledních hodinách zájmové kroužky, ve spolupráci s Plaveckou školou v Kravařích je pro zájemce zajišťován plavecký výcvik dětí. Pravidla naší MŠ Rádi poznáváme nové kamarády Naše ruce pomáhají neubližují Naše uši slyší nasloucháme jeden druhému, neskáčeme si do řeči Učíme se rozpoznávat problémy a řešit je Každá věc má své místo Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme jejich naplňování tak, aby co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám a možnostem. Snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními, k tomu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. To znamená například: větší souběžné působení obou učitelek ve třídě, využívání vhodných kompenzačních pomůcek, vytvoření podmínek pro náhradní tělovýchovné aktivity, nabídka alternativních aktivit, popřípadě sníženi počtu dětí ve třídě. Jedna třída v naší mateřské škole má bezbariérový přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních plánů. Učitelky, které s těmito dětmi pracují, spolupracují velmi úzce se zákonnými zástupci těchto dětí a speciálně pedagogickým centrem. Děti s vadami řeči jsou v péči naší logopedické asistentky paní učitelky Jarmily Mlýnkové, která provádí logopedickou prevenci. Individuální péče je věnována dětem s odkladem školní docházky. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním U dětí se sociálním znevýhodněním jsou uplatňovány speciální metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Třídní vzdělávací programy jsou doplněny nabídkou dalších aktivit a činností podle zájmů, schopností či mimořádného nadání dětí v dané třídě. 7

8 IV. Podmínky a organizace vzdělávání 1. Věcné (materiální) podmínky MŠ Bolatice Ve dvou budovách jsou umístěny čtyři třídy, každá třída na jednom podlaží. Pátá třída vznikla přestavbou bývalé sauny a je určena pro 15 dětí. Šestá třída je umístěna v samostatné budově. Byla vybudována v roce 2011 v prostorách bývalé kotelny. Prostorové a ostatní podmínky na jednotlivých třídách se liší pouze v maličkostech. Třída je prostorná - podlahová plocha i kapacita vzduchu ve třídě vyhovují vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Kromě hracích koutků vytvořených převážně dětským nábytkem, je prostor třídy vizuálně rozdělen na dvě části. V jedné z nich je na podlaze koberec a tato část slouží převážně k pohybovým činnostem dětí. Druhá část je vybavena školním dětským nábytkem (stoly a židle) a slouží nejen k praktickým činnostem dětí, ale také se zde děti stravují. Dětský nábytek je výškově přizpůsoben požadavkům dle výše zmíněné vyhlášky a je průběžně obnovován. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) pro děti vyhovují hygienickým požadavkům vyhlášky. Na všech třídách odpočívají děti na lehátkách, nebo matracích, které jsou během dne uloženy tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky a požadavky. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly je samostatně používat a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budov. Hlavně jsou jejich pracemi vyzdobeny chodby a šatna, a to proto, aby si je mohly prohlédnout všechny děti i jejich rodiče. Na budovy bezprostředně navazuje zahrada, která svou plochou rovněž splňuje podmínky příslušné vyhlášky a je vybavena pískovišti, průlezkami a podobným nářadím a také zahradním nábytkem. U jedné z budov je terasa. Trávník zahrady je pravidelně udržován, pravidelně se provádí i údržba ostatních okrasných dřevin. Všechny prostory školní zahrady jsou využívány v co největší míře a pokud je vhodné počasí, tak téměř denně. Ve školním roce 2008/2009 proběhla rekonstrukce obou budov mateřské školy i mateřské školy na Borové. Vybudovala se samostatná kotelna pro MŠ, došlo k výměně oken, zateplení budov a střechy. V období června srpna 2014 byla v rámci projektu vybudována nová přírodní zahrada. MŠ Borová Sedmá třída mateřské školy je na Borové, vznikla úpravami bývalé základní školy a je dvojpodlažní. Děti mají k dispozici na prvním poschodí větší místnost, která slouží převážně k pohybovým aktivitám, šatnu a sociální zařízení. V druhém poschodí je jedna místnost upravena jako ložnice (děti odpočívají na lehátkách), další místnost je vybavena dětským nábytkem (hlavně stoly a židle) a je využívána jako jídelna a vedlejší místnosti slouží jako přípravna výdeje stravy a menší kancelář. Od ledna 2007 funguje MŠ Borová jako celodenní pro 25 dětí. 8

9 2. Životospráva a psychosociální podmínky V suterénu hlavní budovy je školní kuchyň, která zajišťuje stravování dětí v mateřské škole i žáků základní školy. Svačinky i oběd dostávají děti přímo na třídách. Výdej stravy je zajišťován pracovnicemi školní kuchyně, na každém oddělení je vyhrazena jedna místnost pro přípravu výdeje a zajištění všech dalších úkonů spojených s výdejem. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku. Děti mají stále k dispozici na třídách dostatek tekutin, nejsou v žádném případě do jídla nuceny. Veškeré problémy se stavováním dětí jsou řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a vedoucí školní kuchyně. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Je zajištěn dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v hernách. Zákonní zástupci mohou přivádět děti dle svých možností po předchozí domluvě. Pobyt venku je zajišťován jak dopoledne, tak i po poledním odpočinku. Vždy však s ohledem na okamžitý stav ovzduší, či jiné přírodní překážky (mráz pod -10 C, náledí, silný vítr, inverze, apod.). Spaní dětí je upraveno podle věku a individuálních potřeb dětí. U nejstarších dětí jsou po krátkém odpočinku zařazeny klidové aktivity. Mladší děti odpočívají déle, opět dle individuálních potřeb, poté jsou nabízeny zájmové aktivity. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Pedagogové kladou na děti přiměřené požadavky, děti mají možnost relaxace v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim zkrácený pobyt v MŠ, nebo krátkodobá přítomnost zákonného zástupce ve třídě. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Nikdo není znevýhodňován nebo zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu vyhovuje a pomáhá navazovat vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. Podporujeme samostatnost při aktivitách dítěte, která vede k získání sebedůvěry. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí dobře. Pedagogové se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. 9

10 3. Vnitřní režim školy Organizace dne začíná provoz v MŠ Bolatice i Borová, děti se schází ve svých třídách, pouze děti z medvídkové třídy jsou do u koťátek následují spontánní hravé aktivity s průběžným plněním cílů TVP od dopolední svačinka program dle TVP (individuální a skupinkové činnosti, prožitkové učení) pobyt dětí venku od oběd odpolední odpočinek dětí na lehátku, starší děti mají po krátkém odpočinku klidové hry a činnosti s možností individuálního přístupu k dětem od odpolední svačina od zájmové činnosti, volné hry ve třídě, nebo dle počasí venku až do odchodu dětí domů končí provoz v MŠ Borová končí provoz v MŠ Bolatice Během dne jsou v různých formách zařazovány pohybové aktivity dětí: tělovýchovné chvilky zdravotní a průpravné cviky pohybové hry psychomotorické hry řízené formy cvičení cvičení s využitím náčiní, nářadí, balančních pomůcek apod. Přílohou je Řád mateřské školy. 4. Řízení školy, personální a pedagogické zajištění Ředitelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bolatice je Mgr. David Neuvald, vedoucí učitelkou je Věra Návratová. S dětmi pracuje celkem třináct kvalifikovaných učitelek. Pedagogické pracovnice se sebevzdělávají hlavně prostřednictvím Vzdělávacího centra pro pedagogické pracovníky, ke svému vzdělávání přistupují aktivně. O zajištění úklidu se stará šest pracovnic provozu. Tyto pracovnice zajišťují rovněž výdej stravy pro děti, neboť jsou současně zaměstnankyněmi školní jídelny. Údržbu provozu a topení v celém areálu školy má na starosti pan školník a údržbář. Personální a administrativní práce zajišťuje ekonomka a sekretářka právního subjektu. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny, každý zaměstnanec s nimi byl seznámen a obdržel písemně svou pracovní náplň. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy (hlavně nástěnky v šatnách), tak i vně (webové stránky, Bolatický zpravodaj). 10

11 V. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou pojmenovány: 1) Dítě a jeho tělo 2) Dítě a jeho psychika 3) Dítě a ten druhý 4) Dítě a společnost 5) Dítě a svět V naší MŠ jsme si obsah vzdělávání (učivo) uspořádali do těchto integrovaných bloků: Jsme kamarádi, budeme si spolu hrát. Když chceš všechno znát, povídej si a poslouchej. Poznej sám sebe. Vnímej všemi smysly. Objevuj svět. V každém bloku jsou zastoupeny (ať už více či méně) všechny vzdělávací oblasti. Vzdělávací obsah bloku je zpracován a naznačen pouze obecně, zůstává otevřený, aby mohl být dále rozvíjen a upřesňován v třídních vzdělávacích programech. Každá třída si utvořila svůj třídní vzdělávací program. Témata vzdělávací nabídky jsou ušita dětem jednotlivých tříd na míru. Navazují na loňský rok a prohlubují vzdělávací nabídku. Na tvorbě programu jednotlivých tříd pracují obě učitelky společně, respektují věk a možnosti dětí. Třídní vzdělávací programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit, upravit. Samostatně je rozpracován plán primární prevence patologických jevů, plán environmentální výchovy a plán logopedické prevence. 11

12 Integrovaný blok Jsme kamarádi, budeme si spolu hrát Charakteristika bloku Seznámíme se s novým prostředím, novými kamarády. Stanovíme si třídní pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Budeme pozorovat změny, které přinese podzim, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimní přírody a možnosti, které toto období umožňuje. Vzdělávací cíle rozvoj základních pohybových dovedností rozvoj psychické a fyzické zdatnosti rozvoj komunikativních dovedností rozvoj tvořivosti získání relativní citové samostatnosti seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhým získávání povědomí o změnách v přírodě, které přináší podzim seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije Očekávané výstupy zvládnout orientaci v novém prostředí získat nové kamarády zvládnout sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony získat základní pohybové dovednosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno respektovat daná pravidla naučit se reprodukovat písničky, pohádky, říkanky naučit se charakterizovat 2-3 znaky podzimní období poznat a pojmenovat přírodní jevy a děje související s tímto obdobím navázat kontakt s druhými dětmi a dospělými, komunikovat s nimi vhodným způsobem Vzdělávací nabídka jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti manipulační činnosti s předměty denní potřeby (věci, které nás obklopují) základní lokomoční pohybové činnosti sluchové, rytmické, spontánní a námětové hry sběr a hra s přírodninami hry pro rozvoj vůle a sebeovládání jednoduché výtvarné činnosti hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému vycházky do okolní přírody s pozorováním změn v přírodě psychomotorické hry orientace v prostředí MŠ (vyřizování vzkazu, ) 12

13 Integrovaný blok Když chceš všechno znát, povídej si a poslouchej Charakteristika bloku Vydáme se z reality do říše strašidel a duchů. Zapojíme svou fantazii a představivost. Přirozeným způsobem na základě prožitku se seznámíme s vánočními tradicemi a zvyky, i se zvyky jiných národů. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí probouzet a rozvíjet cit pro spravedlnost a pravdu. Vzdělávací cíle rozvoj dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky posílit citové vztahy ke svým nejbližším rozvoj estetického cítění, vnímání a prožívání rozvoj jazykových a řečových dovedností pozorování sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě všímat si změn a dění v nejbližším okolí, mít povědomí o významu životního prostředí rozvíjet fantazii a představivost dětí posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem Očekávané výstupy získání základních poznatků o přírodě, oceňovat její krásu pochopit, že musíme přírodu chránit mít povědomí o významu životního prostředí znát tradici Vánoc, vnímat jejich atmosféru a význam prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem zachytit své prožitky (slovně, výtvarně, pohybem) Nabídka činností konstruktivní a grafické činnosti hudební a hudebně pohybové činnosti artikulační, sluchové a rytmické hry rozhovory, vyprávění zážitků přednes, recitace konkrétní operace s přírodním materiálem (třídění, přiřazování) smyslové hry, hry na rozvoj postřehu, zrakové a sluchové paměti hry na téma rodina, přátelství společná setkávání, povídání přípravy a realizace společných zábav a slavností práce s literárními texty praktické činnosti (zkoumání, pokusy, manipulace s různým materiálem, surovinami) 13

14 Integrovaný blok Poznej sám sebe Charakteristika bloku Společně budeme objevovat krásy zimní přírody, formou pokusů se seznámíme s vlastnostmi sněhu a ledu, které využijeme k zimnímu sportování. Brzy z nás budou školáci, budeme se připravovat a těšit na vstup do základní školy. Naučíme se znát své tělo, jeho části, potřeby a funkce. Pochopíme, proč si máme vážit svého zdraví. Vytvářením představ o sobě samém budeme u dětí upevňovat vědomí, že každé dítě je jiné, ale stejně důležité. Prostřednictvím pohádek se pokusíme rozpoznat rozdíl mezi dobrem a zlem, naučíme se v nich hledat lidovou moudrost a ponaučení. Vzdělávací cíle uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, zdraví a pohybových činnostech osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení a psaní rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti seznámení se s novými pojmy jako je vytrvalost a houževnatost osvojení si elementárních časových pojmů a posloupností získat povědomí o krásách, možnostech a záludnostech zimního období osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích hledat v pohádkách lidovou moudrost a ponaučení při hrách na sněhu přirozenou cestou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti poskytnout dětem dostatek podnětů k učení a radost z něho Očekávané výstupy pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkce rozlišovat, co zdraví prospívá, co škodí mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi nebo dospělými poznat některá písmena a číslice chápat základní číselné a matematické pojmy vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity získat jednoduché poznatky o přírodě chápat, jak je důležitý pohyb pro naše zdraví naučit se zacházet s knížkou, seznámit se s některými autory a ilustrátory Nabídka činností námětové hry, manipulační, dramatické a výtvarné činnosti diskuse nad problémy, vyprávění, poslech hry s poučením o možných nebezpečných situacích činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí prohlížení a čtení knížek artikulační, sluchové, rytmické hry, hádanky, hry se slovy aktivní zařazování zimních sportů grafické napodobování tvarů, symbolů, čísel 14

15 Integrovaný blok Vnímej všemi smysly Charakteristika bloku Budeme pozorovat probouzející se jarní přírodu, její krásu, barvy a vůně. Naučíme se vyjádřit své prožitky slovy i výtvarně. Společně oslavíme svátky jara. Při praktických činnostech se staneme malými zahradníky. Pochopíme, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit. Uvědomíme si, jak je důležité starat se o prostředí, v němž žijeme. Seznámíme se s některými profesemi dospělých a významem práce rodičů pro rodinu. Vzdělávací cíle rozvoj a užívání všech smyslů osvojení si věku přiměřených činností rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů poznávat a pozorovat změny v přírodě posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování používání všech smyslů při objevování krásy jara osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí Očekávané výstupy vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů učit se nová slova, aktivně je používat záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost být citlivý ve vztahu k živým bytostem i přírodě poznávat barvy, experimentovat s nimi, využívat barevné palety k výtvarnému vyjádření pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (třídění odpadků, starost o rostliny) mít povědomí o společenském, přírodním i kulturním prostředí Nabídka činností pozorování blízkého prostředí, vycházky a výlety do okolí účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé poznávání ekosystému (les, louka, rybník) sledování změn v přírodě (příroda živá, neživá, přírodní jevy, děje, počasí) pěstitelské a chovatelské činnosti tematické hry seznamující s různými druhy profesí praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce společná setkávání, aktivní naslouchání druhému hudební, hudebně pohybové hry psychomotorické hry dramatizující činnosti 15

16 Integrovaný blok Objevuj svět Charakteristika bloku Budeme objevovat svět mimo naši zemi a planetu. Seznámíme se s jednoduchými astronomickými pravidly. Naučíme se využívat encyklopedie a mapy, vyhledávat zajímavosti o vesmíru, vodách, lesích a horách na naší planetě. Při společných oslavách svátku maminek a dětí budeme prohlubovat citové vztahy k členům rodiny. Formou výletů budeme objevovat nejen krásy okolí naší vesnice. Vzdělávací cíle rozvoj kultivovaného projevu vytváření prosociálních postojů (tolerance, respekt) vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností vytvoření základů aktivních postojů ke světu rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách poznávat rozdíl mezi městem a vesnicí učit se základní orientaci v dopravě seznámit se s koloběhem vody učit se správně formulovat otázky vytvářet základy pro práci s informacemi prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny i sobě navzájem seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žijeme Očekávané výstupy chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování mít povědomí o existenci různých národů a kultur porozumět, že vše kolem nás se mění, vyvíjí a proměňuje vnímat, že svět má svůj řád těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu řešit problémy, úkoly a situace, nalézat nová řešení Nabídka činností aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance) a mravní hodnoty návštěvy důležitých institucí, budov, významných objektů, obchodů výlety, vycházky do okolí hry a aktivity na téma doprava práce s literárním textem, využití encyklopedií rozhovory, vyprávění psychomotorické hry námětové hry 16

17 Plán primární prevence patologických jevů Cílem primární prevence patologických jevů je vypěstování základních znalostí, dovedností a postojů, podporujících zdravý životní styl. Děti se v mateřské škole formou prožitkového učení, diskuse a her učí předcházet nežádoucím projevům chování a jednání. Osvojují si dovednosti důležité pro úspěšné fungování v kolektivu, učí se řešit konflikty, spolupracovat, ale také přijímat odpovědnost za své chování. Vzdělávací cíle: předcházet nežádoucím projevům chování a jednání dodržovat základní hygienické návyky jako prevence nemocí seznámit děti se zdravými a zdraví škodlivými potravinami seznámit děti s jedlými plody, léčivými bylinami, plody nejedlými i jedovatými vysvětlit dětem přijatelným způsobem pojem droga (co k drogám patří, jak droga ubližuje) ukázat dětem vliv drogy na vhodném příkladu (pohádka, příběh) seznámit děti se škodlivostí návyku kouření, užívání škodlivých látek, nebezpečím při styku s nalezenými injekčními stříkačkami učit se schopnosti empatie naučit děti, že si nesmí nic brát od cizích lidí, nechodit s nimi nikam předcházet projevům šikany Nabídka činností: námětová hra Alenka stůně! návštěva v lékárně námětové hry na lékaře setkání s lidmi s postižením stomatologie v podmínkách MŠ hry vedoucí k vzájemnému poznávání, pomoci a spolupráci pocitové a prožitkové hry, rozhovory v komunikativním kruhu poslech příběhů s dětskými hrdiny pohádky (Maxipes Fík vypil pivo, přestal růst, Broučci jak se opil.) ochutnávka bylinkových čajů příprava jednoduchých zdravých jídel hry a činnosti k překovávání strachových zábran (dotykové, psychomotorické hry, prolézání pytlem strachu ) vytvoření piktogramů vhodného chování beseda s nutriční asistentkou cannisterapie Spolupráce se zákonnými zástupci: společná příprava zdravých pokrmů možnost zapůjčení odborné literatury beseda k danému tématu (využití povolání zákonných zástupců dětí) 17

18 Plán environmentální výchovy Environmentální výchova v mateřské škole spočívá v pokládání správných postojů, hodnot a cílů, na kterých se bude stavět v dalším průběhu vývoje dítěte. Cílem je umožnit dětem osobní zkušenost s přírodou, nechat jim ji zažívat všemi smysly, učit je přírodu milovat a mít k ní úctu. Děti v předškolním věku mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé a citlivé. Potřebují aktivitu, střídání nabízených činností, spoustu nových podnětů, ale i příležitost k samostatnému experimentování. Vzdělávací cíle: rozvíjet smysly dětí, jejich city a vůli zlepšovat tělesnou zdatnost dětí rozvíjet manipulační dovednosti dětí vést děti ke zdravým životním návykům stimulovat osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností dětí rozvíjet u dětí elementární povědomí o okolním světě, vlivu člověka na životní prostředí Nabídka činností: pozorování konkrétního stromu, keře celoročně (rozdíly mezi nimi, znát jejich plody) výroba zeleninových a ovocných salátů, příprava bylinkových čajů - ochutnávka sběr plodů pro zvěř výroba podzimních paletek pozorování krmelců, krmítek besedy s myslivcem sběr a sušení rostlin zdobení stromečku pro ptáky (Vánoce ptačí rodiny) pozorování tažných ptáků třídění odpadů, hledat možnosti využití odpadních materiálů jednoduché pokusy s vodou, sněhem, ledem výroba ručního papíru práce na zahradě, úklid spadaného listí starost o rostliny ve třídě sázení semínek a sazenic, pozorování jejich růstu rychlení větviček pozorování hmyzu (jejich užitek, nebezpečí) vycházky do přírody (co do přírody patří nepatří) pozorování počasí, správné pojmenování přírodních jevů seznámení s nebezpečím ohně poznávat různé druhy zvířat, živočichů, jejich způsob života návštěva veterináře Spolupráce se zákonnými zástupci: společná výroba krmítek zapojení do akce Den Země (sběr papíru, úklid zahrady) tvůrčí dílničky (výrobky z netradičních, či odpadních materiálů) společné vycházky do přírody, zapojení rodičů do akcí pořádaných MŠ (uspávání broučků, drakiáda, cesta plná pohádek, indiánské loučení se školním rokem apod. 18

19 Plán logopedické prevence Logopedická prevence podporuje zdravý rozvoj řeči, podněcuje řečové schopnosti a dovednosti dětí a pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči. Je součástí každodenní výchovněvzdělávací práce v mateřské škole. Součástí logopedické prevence je rozvoj sluchového a zrakového vnímání, jemné a hrubé motoriky, paměti a grafomotoriky. Patří sem také dechová, artikulační a rytmická cvičení. Vzdělávací cíle: rozvíjení a zpřesňování slovní zásoby rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách rozvíjení zrakového a sluchového vnímání posilování hrubé motoriky zdokonalování grafomotorických dovedností dětí zlepšení informovanosti zákonných zástupců dětí v oblasti řečové výchovy Nabídka činností: rytmizační hry dechová cvičení (větrníky, míčky, peříčka, foukací labyrinty apod.) hry na rozvoj zrakového vnímání (tematické obrázky, puzzle) hry na rozvoj sluchové pozornosti (rytmické hudební nástroje, zvuky kolem nás) artikulační cvičení hry na rozvoj slovní zásoby hry na rozvoj jemné motoriky básničky, pohádky, písničky, logopedické říkanky využívání balančních pomůcek, tělovýchovného náčiní a nářadí rozvíjení hrubé motoriky při pobytu venku (přírodní zahrada) Spolupráce se zákonnými zástupci: poradenská činnost pro zákonné zástupce beseda s odborníkem na téma Logopedická prevence praktická ukázka práce s dětmi v oblasti logopedické prevence možnost zapůjčení odborné literatury 19

20 Barevný svět dětí Šel medvídek do školky Míša Kulička bez maminky Objevuj svět Jsme kamarádi, budeme si spolu hrát Míšova podzimní zahrádka Míša Kulička a jeho kamarádi Míša Kulička a Velikonoční výplata Vnímej všemi smysly Když chceš všechno znát, povídej si a poslouchej Míša Kulička v kouzelném lese O čarovném jarním proutku Poznej sám sebe Kouzlo Vánoc Kulička ve světě pohádek Míšovo zamrzlé království

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Motto: Naším cílem je šťastný a spokojený úsměv na tvářích našich dětí

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více