H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek"

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost kliceprozivot.cz vm.nidm.cz

2 Autor Štěpánek Miroslav Lektor Jan Vodička Konzultant Kalábová Naďa Spoluautoři Kopencová Milena Lisá Dagmar Rychtrová Dagmar Vodičková Iveta Sedláčková Iveta Šperl Tomáš Štěpánek Miroslav 2

3 30 min Doba trvání aktivity let Cílová skupina Počet účastníků 20 Indoorová aktivita 3

4 Obsah Obsah ) Stručná anotace PDP ) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků ) Cílová skupina ) Dopad PDP na cílovou skupinu... 9 Kompetence k trávení volného času... 9 Kompetence k učení... 9 Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence komunikativní ) Popis zapojení cílové skupiny ) Realizační tým a jeho kompetence

5 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle ) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení ) Rozpočet PDP ) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP ) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace ) Přílohy BLOKUS ACTIVITY a ACTIVITY JUNIOR Odborné texty a použité publikace

6 1) Stručná anotace PDP Deskové hry mají své opodstatněné místo v zájmovém vzdělávání, velká řada z nich je použitelná i v běžné výuce. Poskytují dětem smysluplnou, zajímavou a zábavnou náplň využití volného času. Nabídnout lze dětem velké množství různých her, určených pro různé věkové skupiny. Pokaždé záleží na jejich výběru. Řada her je cíleně zaměřená na získávání informací z určitého oboru, například na rozvoj prostorové představivosti, procvičení základních matematických znalostí, jazykových znalostí apod. 6

7 2) Cíle související s klíčovými kompetencemi účastníků motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti, smysluplně trávit volný čas ve skupině vrstevníků rozvíjet logické myšlení, postřeh a pohotové vnímání podněcovat tvůrčí schopnosti a dovednosti při výrobě vlastních her využívat komunikačních dovedností k rozšiřování slovní zásoby, prohlubovat vyjadřovací schopnosti získávat nové poznatky a zkušenosti při osvojování pravidel jednotlivých her zvládnout herní stresové situace 7

8 3) Cílová skupina Děti ve věku 6 18 let. Přihlášených účastníků je cca 50. Jedná se o kolektiv koedukovaný, jak věkově, tak pohlavím. Podmínkou účasti na herních aktivitách je souhlas rodičů, kteří po dobu pobytu na kroužku DDM nezodpovídají za dítě. Provoz otevřeného klubu je denně 6 hodin, 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku. Hlavní náplní jsou deskové hry a drobné pohybové aktivity. Podmínkou účasti je přihláška na celý rok. Součástí přihlášky do H klubu je prohlášení rodičů upravující zodpovědnost za dítě. Většina programu je zajištěna studenty (pomocná síla). 8

9 4) Dopad PDP na cílovou skupinu Deskové hry podporují schopnost soustředit se, učí skupinové práci, řešení problémových úkolů zábavnou a odlehčující formou, podněcují k diskusi, rozvoji slovní zásoby, schopnosti jasně a srozumitelně vyjádřit svůj názor, učí vcítit se do role druhých, spolupracovat v kolektivu, cvičí pozornost a mnoho dalších schopností a dovedností potřebných pro plnohodnotný život. Mnoho z nich je bez jakýchkoliv úprav použitelných k rozvoji řady klíčových kompetencí: Kompetence k trávení volného času Dítě aktivně rozvíjí vlastní zájmy a záliby, využívá vhodnou možnost relaxace, získává pocit úspěchu a seberealizace, rozvíjí svůj talent, zvyšuje si zdravé sebevědomí, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času. Kompetence k učení Dítě uvádí věci do souvislostí, kriticky posuzuje výsledky a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, vybírá vhodné způsoby, metody a strategie při řešení daného úkolu. 9

10 Kompetence k řešení problémů Dítě vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, objevuje různé varianty řešení, aplikuje osvědčené postupy do praxe, využívá vlastního úsudku a zkušeností, nenechá se odradit dílčím nezdarem a pokračuje až ke zdárnému řešení. Kompetence sociální a personální Dítě přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, čerpá ze zkušenosti ostatních, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru, ovládání a řízení chování. Kompetence občanské Dítě chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Kompetence komunikativní Dítě formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle, kultivovaně, naslouchá ostatním, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití. 10

11 5) Popis zapojení cílové skupiny Klub funguje jako zcela otevřený a přístup do něj je pět dnů v týdnu, přes šest hodin každý den. Dítě tedy může využívat nabídky vždy, když nemá jinou volnočasovou aktivitu, ale třeba i tehdy, pokud mu nějaká pravidelná aktivita jednorázově vypadne. 11

12 6) Realizační tým a jeho kompetence Pedagog volného času zkušený pedagog vysvětluje, radí, podílí se na organizaci soutěží, herních turnajů. Je přítomen vždy na počátku a konci programu. Studenti pracují na DPP, řídí činnost, neplní roli klasického vedoucího, spíše moderátora činnosti. 12

13 7) Organizace a harmonogram realizace, obsah vzdělávání a forma Popis výchozího stavu a podmínek pro dosažení cíle Herní aktivity lze nabídnout v případě, že máme k dispozici odborného pedagoga, vhodné prostory, materiální zabezpečení dostatečné množství deskových her pro skupinu dětí, které programy navštěvují. Provozní doba klubu je pondělí až pátek od 11:45 do 18:00 hod. Studenti jsou přítomni pouze od 14:00 do 17:00 hod., kdy není přítomen pedagog volného času. Dětem jsou k dispozici deskové hry. V rámci herního programu spolupracují při tvorbě vlastních her, hrají turnaje, probíhají doplňkové pohybové aktivity. (např. taneční podložky) Postupy Přípravná fáze propagace, příprava programu, organizační zabezpečení Realizace viz Harmonogram Hodnocení 13

14 Výchovně vzdělávací metody Vysvětlování Pozorování Experiment Harmonogram schůzky Seznámení s programem Sestavení herních skupin Herní program (příklady her viz Příloha) Vytváření vlastních her Doplňkové pohybové aktivity, drobné hry Závěr, výměna zkušeností, hodnocení 14

15 8) Materiální zabezpečení a technické zabezpečení Deskové, stolní, nástěnné hry, taneční podložky, herní konzole, přiměřené prostory. 15

16 9) Rozpočet PDP DHIM: deskové hry, taneční podložky, stolní fotbal Při zahájení činnosti cca ,- Kč Plat pedagoga volného času a DPP (ročně ,- Kč) Záleží na platových podmínkách nastavených organizací. Příjmy: 300,- Kč ročně/dítě (možnost upravit) 16

17 10) Propojení PDP na místní/regionální/krajské podmínky a potřeby, udržitelnost PDP Vhodné pro všechny organizace DDM nebo neziskové organizace na jakékoliv místní či krajské úrovni. Provozní doba se musí upravit s ohledem k prostorovým, finančním a dalším podmínkám dané organizace. 17

18 11) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace Deskové hry mají pro děti velký význam. V současné době je k dispozici široká nabídka nejrůznějších druhů s odlišnými herními pravidly a stupni náročnosti pro hráče. Obecně lze říci, že spousta z nich výrazným způsobem přispívá k rozvoji prostorové představivosti, rozvíjí logické uvažování, zdokonaluje pravolevou orientaci, vede ke schopnosti rychlého rozhodování, účinného řešení předloženého problému, vytváří a zdokonaluje schopnost účinného rozplánování zadaného úkolu atd. Pozitivně působí na celou dětskou osobnost. Klady: zájem ze strany dětí, kladné ohlasy od rodičů i dětí. Zápory: náklady, časová náročnost, velké nároky na pracovníka (seznamování s novými hrami, hledání nových metod pro přitáhnutí dětí). Doporučení: Vypracovat návrh přihlášky, která by splňovala právní podmínky (zbavení zodpovědnosti). 18

19 12.) Přílohy BLOKUS Věková skupina: 6 a více let Počet hráčů: 2 4 Hra je zaměřena především na: prostorovou představivost, strategii, odhad protivníka. Krátký popis: Hráč pokládá kameny své barvy na desku, začne ve svém rohu. Nový kámen se musí dotýkat kamene své barvy rohem, ale ne stěnou. Hra končí v okamžiku, kdy již žádný hráč nemůže položit žádný ze svých zbývajících kamenů. Vítězí hráč, jemuž na konci zůstanou herní kameny s nejmenší celkovou plochou. 19

20 ACTIVITY a ACTIVITY JUNIOR Věková skupina: Activity 12 a více let, Activity Junior 7 a více let Počet hráčů: 3 16 Hra je zaměřena na: verbální i neverbální komunikaci, slovní zásobu, týmovou spolupráci, práci pod časovým stresem. Krátký popis: Hra, v níž musí hráči pro postup na herním poli vysvětlovat, kreslit či pantomimou znázorňovat pojmy uvedené na kartách. Každý tah je omezen dobou, za níž se přesype písek v přesýpacích hodinách. Vítězí tým, který dopraví svou figurku do cíle jako první. 20

21 Odborné texty a použité publikace Vodička, J., Vodičková, I.: Inkluzívní škola 2. Rozvoj klíčových kompetencí hrou. Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora. Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Tauris,

22

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo.

TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Divadlo. Název příkladu dobré praxe TÁBOR FORMOU DIVADELNÍCH WORKSHOPŮ Tematická oblast (odbornost) Divadlo Autor Odbornostní setkání Petra Krušinová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Název příkladu dobré praxe VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Autor Odbornostní setkání Pavlína Paušová Ústecký, Středočeský a Karlovarský

Více

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým

SCRAPBOOKING. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Název příkladu dobré praxe SCRAPBOOKING Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova Mgr. Jana Šimůnková a tým Liberecký a Královehradecký kraj Místo konání

Více

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI

POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI 7 Dnů 7 15 Let 36 Účastníků POBYTOVÝ TÁBOR OD KALUŽE K OPICI Tematická oblast (odbornost) Autor Aktivity na letním táboře Martina Fajglová Odbornostní setkání Královehradecký a Liberecký kraj Místo konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více