MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc"

Transkript

1 EvidenCni Cislo dokumentu : ZP-DOK/1861/2013/Gi Spisovy znak.podznak , skartafini znak/skart. Ihfita- A/20 MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, Olomouc Obec Kfelov-Bfuchotin Marie Majerove 25 Krelov Kfelov-Bfuchotin SMOl/ZP/55/496/2013/Gi Vyfizuje : Ing. Hana Gibalova, 4. nadz. podl, dv. c Telefon : Fax: DATUM : ,,Kanalizace a COV obce Krelov - Bfuchotin - zmena stavby pfed dokoncenim c.l" ROZHODNUTI VEREJNOU VYHLASKOU Magistral mesta Olomouce, odbor zivotniho prostfedi jako vecne prislusny vodopravni ufad podle ustanoveni 104 odst. 2 pism. c) a 106 zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu a jako mistne pfislusny vodopravni ufad podle ustanoveni 11 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, s pusobnosti specialniho stavebnfho lifadu podle ustanoveni 15 odst. 4 vodniho zakona a 15 odst. 1 pism. d) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), na zaklade fizeni die 115 vodniho zakona a stavebniho zakona zadateli Obci Kfelov-Bfuchotin, ICO , se sidlem na adrese Marie Majerove 25, Kfelov 45, Kfelov-Bfuchotin zastoupenemu firmou STAVING engineering s.r.o., ICO , se sidlem na adrese Kojetinska 2, Prostejov 199, Prostejov vydava povoleni ke zmene stavby pfed jejim dokoncenim podle ustanoveni 15 odst. 1 vodniho zakona a ustanoveni 118 stavebniho zakona k provedeni zmeny stavby pfed jejim dokoncenim,,kanalizace a COV obce Kfelov - Bfuchotin - zmena stavby pfed dokoncenim c.l" v kraji Olomouckem, okrese Olomouc, na pozemcich 172/0, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 170/0, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 143/5, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 1050/6, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, orna puda, 143/4, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 144/0, k.u.kfelov, obec Kfelov- Bfuchotin, ostatni plocha, 68/0, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 381/0, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, 382/0, k.u.kfelov, obec Kfelov-Bfuchotin, ostatni plocha, c. h. p /0, /0, HGR2220. Stavba vodniho dila byla povolena rozhodnutim MMO1, odb. ZP pod c.j. SMOl/ZP/55/19843/2009/Gi ze dne , ktere nabylo pravni moci dne Platnost stavebniho povoleni byla prodlouzena rozhodnutim c.j. SMOl/ZP/55/2369/2012/Gi z , ktere nabylo pravni moci dne Popis zmeny stavby pfed jejim dokoncenim : Zmena stavby pfed dokoncenim spociva ve vyskovem posunu (zahloubeni) stoky K, KG a jejich navazujicich stok.

2 Popis noveho feseni techto vodnich del: Zahloubeni na stoce KC se tyka zahloubeni sachty SI66 o 20 cm, doplneni fizeneho protlaku a zahloubeni sachty SI 14. Tato zmena zpusobila zmenu nivelety navazujicich stok K, KC-I, KC-II a KC-III. Soucasti stavby kanalizace budou i odbocky pro domovni kanalizacni pnpojky ukoncene mimo komunikaci napojovaci domovni sachtickou. Tabulka stok a vytlaku STOKA Stoka K Stoka KC Stoka KC-I Stoka KC-II Stoka KC-III MATERIAL PVCDN250SN 12 PVCDN250SN 16 PVCDN250SN 12 PVCDN250SN 12 PVCDN250SN12 PVCDN250SN12 DELKA 1816,0 118,0 397,5 361,0 55,0 73,0 STOKA K Stoka K je vedena od napojeni na stoku J v polni ceste. Mezi sachtami SI00 - SI03 je stoka vedena v pozemku, ktery je zarostly naletovymi dfevinami. Vzhledem ke stisnenym pomerum parcely c. 172 budou naletove dfeviny vykaceny a bude upraveno koryto melioracniho pfikopu. Pro ziskani mista pro ulozeni kanalizacniho potrubi bude prodlouzen propustek DN 1000 na celkovou delku 18 m a vedle nej bude polozena splaskova kanalizace. Stoka K prochazi arealem ZD. Od sachty SI 14 smerem do arealu ZD bude kanalizace vedena fizenym protlakem delky 95,0 m. Stoka pak dale vede ulicf Ondfickovou do ulice Vecerovy (komunikace HI/4465). Komunikace Ill.tfidy je kfizena protlakem ocel DN 400. U sachty SI26 je navrzen dalsi protlak pod komunikaci HI/4465. Stoka pokracuje dal ulici Vecefovou k ulici Kvetinove. Na ni je stoka vedena v ose jizdniho pruhu komunikace 11/635. Za sachtou S135 stoka pokracuje ulici Janosikovou aje ukoncenav 141. STOKA KC Stoka KC je navrzena v ulici Marie Majerove. Trasa je vedena v mistni komunikaci smerem kobecnimu ufadu. Hloubka ulozeni kanalizacni stoky je az 6,5 m, v nejhlubsim useku od SI 14 smerem k obecnimu ufadu bude stoka provedena rizenym protlakem delky 99,0 m. Pfed zapocetim vykopovych praci kolem obecniho ufadu bude nutno staticky posoudit nemovitost c.p. 43/27 a budovu obecniho ufadu v ulici Marie Majerove. Stoka je dale vedena smerem k ulici Vecefove. Vzhledem ktomu, ze vykop pro pokladku kanalizace u domu c.p. 28/19 na pozemku c.parc. 3 je tesne blizkosti domu bude pfed zapocetim praci provedeno staticke zajisteni teto nemovitosti. V tomto useku bude kanalizace ulozena bezvykopove fizenym protlakem. STOKA KC-I Stoka KC-I je vedena pfevazne v mistni komunikaci na Lipovem namesti kolem zakladni skoly, matefske skoly aje ukoncena na kfizovatce ulic Lipove namesti a Sadove ulice. STOKA KC-II, Vytlak V2 Stoka KC-II je vedena v ulici Marie Majerove. Podminky pro polozeni stoky jsou vzhledem k ostatnim inz. sitim velice stisnene. Pro moznost ulozeni splaskove kanalizace bylo nutno pfelozit vodovodni potrubi v ulici. Nemovitost c.p. 38/37 a c.p. 39/35 jsou odkanalizovany pomoci cerpacich jimek CJ1, CJ2 a vytlacneho potrubi HOPE 50x3,0, ktere je zaiisteno do gravitacni casti stoky KC-II. Duvody navrhovanych zmen: jedna se zmenu technologie pokladky stok a z ni vyplyva jine vyskove uspofadani stok a zvetseni spadii stok. Domovni pnpojky kanalizace, ulicni vpusti a dest'ove pfipojky nejsou pfedntetem vodoprdvniho fizeni. Dalsi podrobnosti jsou uvedeny v projektu zmeny stavby pfed dokoncenim, ktery vypracovala firma STAVING engineering, 1C , se sidlem Slatinky 197, Slatinice, Ing. Radek Sedlacek, autorizovany inzenyr pro stavby vodohospodafske stavby, CKAIT , v 11/2012.

3 Podminky puvodniho stavebniho povoleni must byt splneny. S odkazem na povolovanou zmenu rozestavene stavby se stanovuji tyto dalsi zavazne podminky: 1. Se zmenou stavby muze byt zapocato az povoleni zmeny stavby pfed jejim dokoncenim nabude pravni moci. Pravni moc si necha stavebnik od specialniho stavebniho lifadu na rozhodnuti vyznacit. 2. Stavba vyse uvedeneho vodniho dila splaskove kanalizace bude provadena podle schvalene projektove dokumentace, kterou vypracoval STAVING engineering, 1C , Ing. Radek Sedlacek, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinneho inzenyrstvi, CKAIT , v 11/2012. Jakekoliv dalsi zmeny oproti schvalenemu projektu musi byt pfedem projednany se zodpovednym projektantem a specialnim stavebnim uradem. Ucastmci fizeni ( 27 odst. 1 spravniho fadu): - Obec Kfelov-Bfuchotin, ICO , se sidlem na adrese Marie Majerove 25, Kfelov 45, Kfelov-Bfuchotin, zastoupena firmou STAVING engineering s.r.o., 1C , se sidlem Kojetinska 199/2, Prostejov Odiivodneni: Magistral mesta Olomouce, odb. ZP obdrzel dne zadost stavebnika Obce Kfelov-Bfuchotin, ICO , se sidlem na adrese Marie Majerove 25, Kfelov 45, Kfelov-Bfuchotin, zastoupene firmou STAVING engineering s.r.o., ICO , se sidlem na adrese Kojetinska 2, Prostejov 199, Prostejov o povoleni zmeny stavby pfed jejim dokoncenim stavby vodniho dila, uvedeneho ve vyroku tohoto rozhodnuti. Vodopravni ufad k povoleni zmeny stavby pfed dokoncenim mel k dispozici nasledujici doklady : plna moc k zastoupeni - vyjadfeni RWE Distribucni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/14, Brno zn z vyjadfeni Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 c.j /12 z vyjadfeni CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, Decin 4 zn z vyjadfeni CEZ ICT Services s.r.o., 28. fijna 3123/152, Ostrava zn z vyjadfeni Moravska vodarenska a.s., Tovarni 41, Olomouc zn. OL/B/10367/6/12/12/Duz vyjadfeni INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 42, Olomouc zn z vyjadfeni Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, Nam. Republiky 14, Olomouc cj. 8958/32236/ UP-OL z souhlas Obce Kfelov Bfuchotin, Marie Majerove 25, Kfelov se zmenou stavby pfed dokoncenim z vyj. MMO1 odbor ZP vydane pod c.j. SMOL/186965/2012/OZP/VH/Gib z osvedceni o autorizaci vyjadfeni ZD Uncovice z smlouvy o smlouvach budoucich s ulozenim vecneho bfemene mezi obci a ZD Uncovice z26.ll vydani souhlasu die 15 stavebniho zakona c.j. SMOL/058595/2013/OS/US/Sem z Magistratem mesta Olomouce, odborem stavebnim odd. uzemne spravni Spravni poplatek ve vysi 1000 Kc,- byl zaplacen dne Dnem podani bylo zahajeno vodopravni fizeni a oznameno dotcenym organum a ucastnikum fizeni dopisem MMO1 c.j. SMO1/ZP/55/496/2013/Gi ze dne formou vefejne vyhlasky. Podle ustanoveni 112 odst. 2 stavebniho zakona, bylo upusteno od mistniho setfeni a ustniho jednani. Pfi vymezovani okruhu ucastniku fizeni v pfipade vydani povoleni zmeny stavby pfed jejim dokoncenim vodopravni ufad postupoval podle ustanoveni 109 stavebniho zakona a 115 vodniho zakona.

4 Dotcenym organum a ucastnikum fizeni byl timto dan na vedomi rozsah zmeny vystavby s tim, ze do podkladu pro vydani stavebniho povoleni mohou nahlednout do 10 dnu ode dne doruceni oznameni vznest sve pfipominky. Die doslych navratek, dotcene organy a ucastnici fizeni pfevzali oznameni o zahajeni vodopravniho fizeni ve dnech Do stanovene Ihuty 10 dnu ode dne doruceni oznameni nebyla k vodopravnimu ur adu vznesena zadna negativni namitka ci pf ipominka. Ucastnici mohli navrhovat dukazy a cinit jine navrhy po celou dobu fizeni az do vydani rozhodnuti ( 36 odst. 1 spravniho fadu). Ucastnici meli pravo vyjadfit v fizeni sve stanovisko ( 36 odst. 2 spravniho fadu). Ucastnici se mohli pfed vydanim rozhodnuti vyjadfit kpodkladum rozhodnuti, pfipadne navrhnout jejich doplneni ( 36 odst. 3 spravniho fadu). Zadna negativni namitka ci pf ipominka nebyla do vydani rozhodnuti k vodopravnimu lifadu vznesena. Duvody navrhovanych zmen : vyskovy posun stok kvuli napojeni RD. Opravnene pfipominky a pozadavky dotcenych organu a spravcu dotcenych inzenyrskych siti byly zapracovany do podminek tohoto rozhodnuti. Posouzeni vodopravniho ufadu: Magistrat mesta Olomouce, odbor zivotniho prostfedi posoudil pfedmetnou zalezitost a shledal, ze pfedlozena projektova dokumentace poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni teto zmeny investicni akce a realizace projektu zmeny stavby pfed dokoncenim neovlivni negativne vodni pomery v dane oblasti, za pfedpokladu plneni a respektovani ulozenych podminek a povinnosti. Proto bylo rozhodnuto, jakje vyse uvedeno. Upozorneni: Nepfikroci-li opravneny k realizaci stavby vodniho dila do 2 stavebniho povoleni, pozbyva toto rozhodnuti platnosti. let od nabyti pravni moci tohoto Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti muze licastnik fizeni podat podle ustanoveni 81 odst. 1 spravniho fadu odvolani, ve kterem se uvede v jakem rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve Ihute 15 dnu ode dne jeho oznameni ke Krajskemu ufadu Olomouckeho kraje podanim ucinenym u Magistratu mesta Olomouce, odboru zivotniho prostfedi, Hynaisova 10, Olomouc. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisu, vyhotovi je na jeho naklady Magistrat mesta Olomouce. Podane odvolani ma v souladu s ustanovenim 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepfipustne. Ing. Hana Zvonickova vedouci oddeleni vodniho hospodafstvi

5 Doruceni: Podle ustanoveni ust. 25 a 144 spravniho fadu a 115 odst.5 stavebniho zakonaje toto vodopravni rozhodnutf oznamovano verejnou vyhlaskou. Doruceni verejnou vyhlaskou se provede tak, ze se pisemnost vyvesi po dobu 15 dnu zpusobem v miste obvyklym (ufedni deska). Posledni den teto Ihuty je dnem doruceni. Die ustanoveni 25 a 26 spravniho radu je pisemnost zvefejnena take na liredni desce v elektronicke podobe na adrese ' URAD Moravou vyveseno / den, mesic, rok/podpis ii razitko sejmuto /den, mesic, rok/podpis a razitko Rozdelovnik Doruci se: Ucastnici vodopravniho fizeni : - Ufedni tabule MmOl, Hynaisova 10, Olomouc - Ufedni tabule Obecniho ufadu Kfelov-Bfuchotin, Marie Majerove 25, Kfelov 45, Kfelov - Bfuchotin - Ufedni tabule Obecniho ufadu Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 46, Horka nad Moravou stavebnik: - Obec Kfelov-Bfuchotin, Marie Majerove 25, Kfelov 45, Kfelov-Bfuchotin, zastoupeny STAVING engineering, s.r.o., 1C , Kojetinska 199/2, Prostejov Dotcene organy statni spravy a ostatni: - Magistral mesta Olomouce, odbor stavebni, odd. st. spr. na useku pozem. komunikaci, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor zivotniho prostfedi, odd. odpadov. hospod. a pece o prostfedi, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor zivotniho prostfedi, odd. pece o krajinu a zemedelstvi, Hynaisova 10, Olomouc - Krajsky lifad Olomouckeho kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemedelstvi, Jeremenkova 40b, Hodolany 1 191, Olomouc - Krajska hygienicka stanice Olomouckeho kraje se sidlem v Olomouci, Wolkerova 6, Nova Ulice 74, Olomouc - Hasicsky zachranny sbor Olomouckeho kraje, uzemni odbor Olomouc, ICO , Schweitzerova 91, Povel 222, Olomouc - Drazni lifad, oblast Olomouc, sekce stavebni, ICO , Nerudova 1, Olomouc 773, Olomouc - VUSS Brno Odloucene pracoviste Olomouc, 1. maje 1, Olomouc, Olomouc - Povodi Moravy, s.p., ICO , Dfevafska 1 1, Vevefi 932, Brno - Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, sprava chranene krajinne oblasti Litovelske Pomoravi, ICO , Husova,Litovel 906, Litovel - Cesky rybafsky svaz, vybor uzemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko, ICO , Jahnova 14, Marianske Hory 890, Ostrava - Magistral mesta Olomouce, odbor pamatkove pece, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor stavebni, odd. pozemnich staveb, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor stavebni, odd. uzemne spravni, Hynaisova 10, Olomouc - Magistral mesta Olomouce, odbor majetkopravni, Hynaisova 10, Olomouc - MORAVSKA VODARENSKA, a.s., ICO , Tovarni 41, Hodolany 1059, Olomouc Co: spis

6 jf X <*-* y &/ ^ ff.0 \\ \\ x,!/" 4^ *! ^ ^ m LEGENDA-navr2en6sfte irojektovana SPLASKOVA KANALIZACE PROJEKTOVANA SPLASKOUA KAMAUZAC5 1 - ZMENA STAVBY PRED DOKONCENlM 'ROJEKTOVANE VVTLACNE POTRUBl - *& (m * HK WPRACOVflt: INUESIOht ijlsro: Ing. Rade* Sedlifeh OBECKftELOV-BflUCHOTtN KftEUJV-eftUCHOTlN '(7.^ r STAi/ING ww-.siaa.gjisi KANALIZACE A fiov KRELOV - BRUCHOTlN hbjekt:c. SITUACE STAVBY KATASTRALNf SITUACE STAVBY ZAK ft- DATUM' STUPED: POCET AJ: M6ftiTKO 10/200S DSP T2A4 inaoo C.2

7

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 001/2013 3959/SU/645/12-13/UR/dub Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

OSTRAVA!!! 3. 4. Rozhodnuti c. 68/2013 11-04-2013. Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravnf. SMO/124272/13/Sprav./Lk S-SMO/045813/13/Sprav

OSTRAVA!!! 3. 4. Rozhodnuti c. 68/2013 11-04-2013. Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravnf. SMO/124272/13/Sprav./Lk S-SMO/045813/13/Sprav Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravnf Va e zna6ka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: SMO/124272/13/Sprav./Lk S-SMO/045813/13/Sprav 3. 4 p(semno-;t sv. c.: Kcivf r,-ic-i*a Ostravy or vnitfnich vici vyvssenadne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

hran nastupisf a trakcni stozary osazene svitidly VO. 74 0 432 27 tj cca mezi kfizovatkou ul. Nadrazni x Ceskobratrska a ul.

hran nastupisf a trakcni stozary osazene svitidly VO. 74 0 432 27 tj cca mezi kfizovatkou ul. Nadrazni x Ceskobratrska a ul. odbor vnltrnlch * -; Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravni VaSe znacka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: E-mail: SMO/074272/14/Sprav./Kral S-SMO/447858/13/Sprav Krai Pavel, Ing. +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: 482 363857-860 E-mail: ovus@chr~~j~ SH _'~ fax: 485 143344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Vyst.519112013/Ja

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST

VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA E - DOKLADOVÁ ČÁST VODNÍ NÁDRŽ SEDLÁKOVA LOUKA VLS PLUMLOV E - DOKLADOVÁ ČÁST 1. Snímek katastrální mapy 2. Výpis z katastru nemovitostí 3. Vyjádření Povodí Moravy Brno 4. Vyjádření - Krajský úřad - podlimitní záměr 5. Souhrnné

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více