MAGISTRAl MESTA OPAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRAl MESTA OPAVY"

Transkript

1 MAGISTRAl MESTA OPAVY ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDi CZ Opava, Horni namesti 69 Spisova znacka: ZP-24530/2012-Zi Nase znacka (C.j.): MMOP 28235/2013 Vyfizuje: Pracoviste: Telefon: Fax: Datum: Zidkova Jana Krnovska 71 c II MMOPP009LBQP MMOPXOOW928V Vyrokova cast: ROZHODNUTi Odbor zivotniho prosti'edi Magistratu mesta Opavy, jako vodopravni urad pfislusny podle 104 odst. 2 a 106 zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "vodni zakon"), podle 27 odst. 1 zakona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou poti'ebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve zneni pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o vodovodech a kanalizacich), a specialni stavebni urad prislusny podle 15 odst. 4 vodniho zakona a 15 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spravnim Fizeni posoudil zadost o povoleni stavby vodniho dila a o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho Fadu, kterou dne pod c.j. MMOP 99396/2012 podal Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pripravy a realizace investic MMO, IC , Horni namesti 69, Opava (dale jen "i:adatel"), a na zaklade tohoto posouzeni: I. Podle 15 vodniho zakona vydava stavebni povoleni ke stavbe vodniho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" (dale jen "stavba"). Udaje a mistu pfedmetu rozhodnuti: Nazev kraje Nazev obce ldentifikatory katastralnich uzemf Nazvy katastralnich uzemi Parcelni cisla die evidence katastru nemovitostf Stavebni objekty: Stokova sit' Druh stokove site (C 42) Celkova delka stok Delky stokove site die druhu stokove site (v pofadi die C 42) Nejmensi jmenovita svetlost stoky Nejvetsi jmenovita svetlost stoky Moravskoslezsky Opava Milostovice pare. c. 140/3, 201/2, 206/2, 209, 212, 213/1, 213/2, 214, 223/2, 224/1,224/2, 247 gravitacni s pfecerpavanim ve stokove siti 2369 m gravitacni 1880 m, tlakova 489 m 80 mm 300 mm

2 C.j. MMOP 28235/2013 str. 2 Pocet povolovanych cerpacich stanic Cerpaci a pi'ecerpavaci stanice, podtlakova stanice Druh stanice (C 39) cerpacf Projektovany vykon 4 1/s Popis stavby: SO 01 Splaskova kanalizace Gravitacnf cast: Je provedena z zebrovaneho hrdloveho kanalizacniho potrubi s hrdly tesnenymi gumovymi krouzky ON 300 v deice 1845 m, kratky usek ON 250 v deice 35 m (stoka A-1 ). V celem rozsahu bude pouzito potrubf s kruhovou tesnosti SN 8. Na kanalizaci jsou navr:zeny vodotesne prefabrikovane kanalizacnf sachty, typ Q1 CSN EN 191 7, tl. steny 120 mm, vniti'n fho prumeru 1 ooo mm v poctu 63 ks. Vodotesnost spoju prefabrikatu je dosazena pomocf gumoveho profilu, nalepeneho na hornim profilu d ilce. Nastupnice a zlab sachtoveho dna bude v provedeni prosty beton s naterem a bude provedena min. do poloviny prutocneho profilu. V sachtach jsou osazena ocelova stupadla s PE povlakem, hornf bude kapsove. Poklopy na sachtach jsou navr:zeny litinove s betonovou vyplni typu BEGU bez odvetrani, v komunikaci budou opati'eny tlumicf vlozkou. Pro vyskove rozdfly jsou navr:zeny 2 spadiste- sachta c. AB1 a AB2 (vniti'ni prumer 1000 mm). Pot rubf z PP bude ulozeno do laze z nesoudr:zne zeminy frakce 0-8 mm. Pro obsyp potrubi bude pouzita zrnita zemina hutnena rovnomerne po obou stranach do vyse 300 mm nad vrchol potrubf po 150 mm. Nazev stoky Profil (mm) Delka (m) pocet sachet Stoka A PP ON Stoka A-1 PP ON Stoka AA PP ON Stoka AA-1 PP ON Stoka AB PP ON Stoka AB-1 PP ON Stoka AC PP ON Stoka AD PP ON Stoka AE PP ON CELKEM Vytlak: j e v cele deice 489 m navr:zen z potrubi PEHD 100, SDR 11 v prumeru 90/8,2mm, vyrobene technologif pro pokladku bez pouziti piskoveho laze. Napojenf vytlacneho potrubf na cerpaci stanici bude pi'frubovym spojem ON 80 PN 10 na pffrubu potrubi vytlaku (nerez ON80), ktere je soucastf dodavky technologie CS. SO 04 Cerpaci stanice (dale jen "CS") z elezobetonova podzemnf pfecerpavaci stanice splaskovych vod vnejsich rozmeru 2, 6 m x 4, 0 m s provoznfm akumulacnim prostorem cca 12 m 3, pro havarijni zasah muze byt celkovy objem v CS az 21,5 m 3. Soucastf CS jsou ponorna kalova cerpadla a ceslicovy kos na vtoku do CS, ktef9 bude instalovan na vodicim zarizeni pod vtokovym potrubim. Splaskove vody budou precerpavany samostatnym vytlakem DN 80 do kanalizacni sachty splaskove kanalizace MS Zlatnfky (v nejvyss fm miste na ul. 6. kvetna). Na kazdem vytlaku cerpadel bude zabudovan rucnf meziprirubovy deskovy uzaver ON 80 a zpetna klapka teze dimenze. V CS budou instalova na cidla zabezpeceni vstupu do CS a cidla neopravneneho otevreni rozvadece. So ucasti stavebnfho objektu je propustek ON 500 delky 6 m s kolmymi betonovymi cely a uprava koryta prikopu v deice 50 m.

3 C.j. MMOP 28235/2013 str. 3 Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby die 15 odst. 3 vodniho zakona a 115 odst. 1 stavebniho zakona: 1. Stavba bude provedena podle projektove dokumentace overene ve vodopravnlm fizenl, kterou vypracoval lng. Old rich Gabel (identifikacnl clslo ) v zaff 2011 cislo zakazky 1 0/09-B-16; prlpadne zmeny nesmi byt provedeny bez pi'edchoziho povoleni vodopravniho ui'adu. 2. Pi'i provadenf stavby musi byt dodrieny pozadavky dotcenych organu: a) Magistratu mesta Opavy odboru zivotnlho prostredi vyplyvajicf z vyjadi'enf ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011/ZIPR-LeT a ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ ktere stanovi pozadavky na ochranu dotcenych zajmu ochrany zivotniho prosti'edi, ktere haji na zaklade: zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane pi'frody a krajiny, ve zneni pozdejsich predpisu:,pripadny pozadavek na kaceni drevin rostoucich mimo les je pfedmetem samostatneho spravnfho rizeni a zadatel jej projedna s mistne prislusnym organem ochrany pi'i rody, kter')l urci nahradu za ekologickou ujmu. Pi'i stavebnl cinnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou CSN Technologie vegetacnich uprav v krajine - Ochrana stromu, porostu a vegetacnfch ploch pi'i stavebnlch pracich. Upozon1ujeme, ze v prubehu stavebni akce nesmi byt ke kmenum stromu odkladana zemina a jine odpadni materialy, nesmi byt rovnez poskozeny koi'enove systemy drevin." zakona c. 185/2001 S.b, o odpadech a o zmene nekter')lch dalsich zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen,zakon o odpadech"):,0 vzniklych odpadech je nutno vest evidenci. V souladu s ust. 9 pismene a) zakona o odpadech pozadujeme, aby pripadne vznikle vyuzitelne odpady, napr. zivice, byly nabizeny k recyklaci. Upozorriujeme, ze zakon se die ust. 2 odst. 1 pism. j) vztahuje na nakladani se vsemi odpady, s vyjimkou zem in a jinych prirodnich materialu vytezenych behem stavebnich cinnosti, pokud vlastnlk prokaze, ze budou pouzity v prirozenem stavu v miste stavby a ze jejich pouziti neposkod f nebo neohrozi zivotni prosti'edi nebo lidske zdravi. S prebyvajici zeminou je ale nutno nakladat jako s odpadem v souladu s pi'edmetnym ustanovenim zakona o odpadech." zakona c. 334/1992 sb., o ochrane zemedelskeho pudniho fondu, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o ZPF") se vydava souhlas s vedenim trasy liniove stavby za techto podminek:,pokud jde o dotcenou zemedelskou pudu v jakekoli kultui'e, tedy i zahrady, investor seznami v dostatecnem casovem pi'edstihu vlastniky a najemce dotcenych zemedelskych pozemku s terminem stavby a jejfm rozsahem, vcetne manipulacniho pruhu. Vyzada si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedeni praci a bude respektovat jejich opravnene podmlnky a pi'ipominky k provedeni praci. Pri hloubeni r')lhy bude provadena skr')lvka zeminy, ornicn i a podornicni vrstvy zeminy budou ukladany oddelene od dalsiho vykopku a radne vyuzity ke zpetne reku ltivaci. Bude zachovana funkcnost stavajlcich melioracl, ucelovych zemedelskych komun ikaci a jinych staveb a zafizeni slouzlcich zemedelske vyrobe. Pflpadne naruseni bude opraveno a zrizeni protokolarne pfedano jeho uzivatelum." b) Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece vyplyvajici z vyjadfenl ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma, a to:,stavebni Cinnost se bude realizovat na uzeml s archeologickymi nalezy. V zhledem k teto skutecnosti jsou stavebnici povinni podle ustanovenl 22 odst. 2 pamatkoveho zakona jiz od doby pflpravy stavby zamer oznamit Archeologickemu ustavu (Archeologicky ustav Akademie ved Geske republiky, Kralovopolska 147, Brno) a umoznit jemu nebo opravnene organizaci provest na dotcenem uzeml zachranny archeologicky vyzkum." c) Magistratu mesta Opavy, odboru dopravy vyplyvajici z vyjadfeni ze dne pod zn. MMOP 73983/2011 a to:,zemni prace budou v komunikacich provadeny po etapach na zaklade povoleni ke zvlastnlmu uzivani komunikace a na zaklade povoleni castecne, popf. uplne uzavirky komunikace." 3. Pri provadenl stavby budou dodrieny tyto dalsi podminky a povinnosti: a) z vyjadfeni Severomoravskych vodovodu a kanalizaci Ostrava a.s. (dale jen,smvak Ostrava a.. s") ze dne pod zn. 9773/V /2011/CH, jehoz platnost byla prodlouzena dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu se zai'izenlm, ktere je v provozovani spolecnosti SmVaK Ostrava a.s. Budou dodrieny podminky tykajici se realizace stavby kanalizace, pfedevslm pak: v mistech krizeni zai'izeni SmVaK Ostrava a.s. realizovat sambu kolmo, max. pod uhlem 45 stupm. KFizeni nebude provadeno v mlste napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodn i Fad,

4 C.j. MMOP 28235/2013 str. 4 ve vzdalenosti men sf nez 1,5 m od stavajicfch ovladacfch armatur na vodovodnim potrub i (soupaku, hydrantu, domovnfch uzaviracich ventilu) a vodarenskych a kanalizacnfch sachet zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provademy rucnim vykopem se zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozenf zaffzeni SmVaK Ostrava a.s. pred zahozem ryhy bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s ke kontrole mista kolize. Tato kontrola bude zaznamenana ve stavebnim deniku. ke zkousce vodotesnosti a pred zahozem realizovane stavby bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s. b) Z vyjadfenf Technickych sluzeb Opava s.r.o. (dale jen,tso s. r.o.") ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu s kabelem ve sprave TSO s.r.o., mistnfmi komunikacemi a vefejne zelene. Budou dodr2:eny podminky techto vyjadfeni. c) Z vyjadi'eni Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. (dale jen,ssmsk") ze dne pod zn. 2676/1464/2011/0P-TSU/JaM vyplyva, ze stavbou splaskove kanalizace bude dotcena sil. 111/46011 Slavkov - Milostovice. Budou dodr2:eny podminky uvedene v tomto vyjadfenim, pfedevsim pak: kffzenf se silnici 111/46011 bude provedeno jako pfiblizne kolme, bezvykopovou technologif zapichove jamy pro protlaky budou umisteny tak, aby byl prujezdny jeden jizdny pruh pfi provadenf protlaku bude dbano, aby nedoslo k poklesu nebo zvednuti urovne vozovky, pfip. naruseni krajnice vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan na vozovku an i silnicni pomocne pozemky po provedeni pracf bude mezi investorem a SSMSK sepsan protokol vykopove prace budou provadeny v obdobi od 1.4. do 31.1 o. kalendarniho roku d) Ze stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn vyplyva, i.e v zajmovem prostoru dojde k dotceni ochranneho pasma plynarenskeho zaffzenf mfstnich sftf. Ochranne pasmo STL plynovodu a pffpojek je v zastavenem uzemi obce 1 m na abe strany od pudorysu. Pfedpokladana hloubka ulozeni plynarenskeho zafizenf cca 0,8-1,5 m. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v och rannem pasmu plynarenskeho zafizeni, uvedene ve stanovisku, pfedevsfm pak: odkryte plynarenske zafizeni bude v prubehu nebo pfi pferuseni stavebni cinnosti Fadne zabezpeceno proti jeho poskozenf, pred provedenim zasypu. vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf bude provedena kontrola dodrzeni podminky stanovenych pro stavebni cinnost v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zafizeni. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. e) Z vyjadfeni Telef6nicy Czech Republic. a.s. ze dne od zn /11 vyplyva, ze v zajmovem uzemf dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spolecnosti Telef6nica, jejiz existence a poloha je zakreslena v pi'ilozenem vyfezu. Dojde-li ke stfetu stavby s podzemnim nebo nadzemnim vedenim site elektronickych komunikaci je stavebnik povinen projednat podminky ochrany se zamestnancem spolecnosti Telef6nica, povefeneho och rannou site. Budou dodr2:eny podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica. f) Z vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyplyva, ze se v uvedenem zajmovem uzemf nachazi nebo se zasahuje do ochranneho pasma energetickeho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Budou dodr2:eny podmfnky pro provadeni cinnostf v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni, a v ochrannych pasmech elektrickych stanic, ktere jsou nedilnou soucasti vyse uvedenych vyjadfeni. Stavebnik zajisti ochranu zaffzeni energeticke spolecnosti v rozsahu danem zakonem c. 458/2000 Sb., pffslusnymi CSN, PNE a pfilozenymi podmfnkami tak, aby behem stavebni cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V teto souvislosti odpovfda za skody jak na zafizeni energeticke spolecnosti, tak za skody vznikle na zdravi a majetku tfetfm osobam. 4. Stavebnik oznami vodopravnimu ui'adu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby: Vyhloubeni ryhy na uroven zakladove spary, pi'ed pokladkou potrubi. Pri zkousce vodotesnosti cerpaci stanice Pri zkousce nepropustnosti jednotlivych stok. Pri tlakove zkousce vytlacneho potrubi. Pri provadeni kamerovych zkousek potrubi. Pri predani a prevzeti dokoncene stavby. 5. Pfedpokladany termin dokonceni stavby 12/2016.

5 C.j. MMOP 28235/2013 sir Ookoncenou stavbu, popi'ipade cast stavby schopnou samostatneho uzlvani lze uzivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu ( 122 stavebnlho zakona), kter)t vydava zdejs l spravnl organ na zadost stavebnika. Zadost bude dolozena doklady v souladu s pi'ilohou c. 8 k vyhlasce c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'enl a o nalezitostech povoleni, souh lasu a vyjadi'eni vodopravniho ui'adu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 7. Stavba bude uzfvana v souladu se stavebnim povolenlm a pi'lslusnymi obecne zavaznymi platnymi pi'edpisy. 8. Veskere skody vznikle pi'i provozu a udr:lbe musi byt odstraneny, pi'lpadne hrazeny v souladu s ustanovenim obcanskeho zakoniku v platnem znenl a obchodniho zakoniku v platnem zneni. Spory o nahradu i'esi pi'lslusny saud. II. podle 23 odst. 4 zakona o vodovodech a kanalizacich povoluje yyjimku z ochranneho pasma stanovenou 23 odst. 3 plsmene a) zakona o vodovodech a kanalizaclch v mlste povolovane stavby vodnlho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" a to konkretne v mlste: umisteni sachty A-1.1 na trase stoky A-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE umisteni sachty M6 na trase stoky M v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenl sachty AB11 a AB13 na trase stoky AB v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenf sachty A23 a A22 na trase stoky A v ochrannem pasmu vodovodu ON 150 PE umlstenl sachty AB-1.1 na trase stoky AB-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE Ucastnlci Flzenl die 27 odst. 1 pismene a) zakona c. 500/2004 Sb., spravniho i'adu ve znenl pozdejslch pi'edpisu (dale jen,spravni Fad") na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pi'ipravy a realizace investic MMO, Horni namestf 69, Opava Oduvodneni : One pod c.j. MMOP 99396/2012 pedal zadatel zadost o stavebni povoleni na vyse uvedenou stavbu a zadost o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho i'adu, uvedenym dnem bylo zahajeno vodopravni i'izenl. Zadost byla dolozena vsemi povinnymi doklady podle ustanoveni 6 vyhlasky c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'eni a o nalezitostech povolenl, souhlasu a vyjadi'eni vodopravnlho ui'adu, a dalsimi doklady, a to: textovou a grafickou casu navrhu kopie katastralni mapy v mei'itku 1:1000 smlouvou ze dne o uzavi'enl budoucl smlouvy o zi'izeni vecneho bi'emene c. OP/44/d/2011/JaM uzavi'enou mezi stavebnfkem tj. Statutarni mesto Opava a vlastnikem pozemku par.c. 213/1 a 213/2 k.u. Milostovice, tj. Moravskoslezskym krajem zastoupenym z povei'eni hejtmana kraje Spravou silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'ispevkovou organizacl smlouvou o budoucl smlouve o zi'fzenf vecneho bi'emene a dohoda o pi'ipojenf na kanalizaci uzavi'ena mezi stavebnfkem a budoucimi povinnymi ze dne vyjadfeni SmVaK Ostrava a.s. ze dne pod zn. 9773/V008627/2011/Pa, ze dne pod zn. 9773/V012453/P/2010/Pa, ze dne pod zn. 9773/V010474/2011 /CH, ze dne pod zn. 9773/V013153/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V004119/P/2009/PA sdeleni CEZ Oistribuce, a.s. ze dne pod zn pi'epojeni odberneho mlsta vyjadi'eni TSO s.r.o. ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyjadi'eni Statutarniho mesta Opavy- mestske casti Milostovice ze dne pod zn. Mil 8/2012

6 C.j. MMOP 28235/2013 str. 6 vyjadrenl GTS Czech s.r.o. zastoupena spolecnostl SITEL, spol. s r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyjadrenl Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. ze dne pod zn. 2676/1464/2011 /0P TSU/JaM a vyjadfenl ze dne pod zn. 2203/1223/201 1/0P-TSU/JaM (existence inz. sitf) vyjadrenl OVANET a.s. ze dne pod zn a ze dne pod c vyjadrenl OpavaNet a.s. ze dne pod c.j. 173/11 vyjadrenf UPC Ceska republika, s.r.o. ze dne pod zn. Ka/ a ze dne pod zn. Ka 5245 vyjadrenf Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne pod c.j _1/201 0 vyjadreni CEZ ICT Services, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn. P2A /3223 vyjadrenl CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn. 2926/11/154a, ze dne pod zn , ze dne pod zn. 2555/11/154 vyjadrenf Povodf Odry s.p. ze dne pod zn /923/2/ /2011 souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne pod zn. MMOP 93644/2011/Be s kfizenfm navr:zene splaskove kanalizace s mlstni vodotecf souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne ad zn. MMOP 90916/2011/Be s umistenim stavby v ochrannem pasmu vodovodu souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku ze dne pod zn. MMOP 89571/2009/Be a ze dne se stavbou vyjadrenf Telef6nicy 02 Czech Republic, a.s. ze dne ad zn /11 vyjadrenf CEPS, a.s. ze dne pod zn. 123/16114/ /Se Vodopravni urad oznamil dne pod c.j. MMOP 3709/2013 zahajeni fizeni znamym ucastnfkum rizeni a dotcenym uradum. Vodopravni urad podle ustanoveni 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ustnfho jednanf a mfstniho setfenf, protoze mu pomery byly dobre znamy a zadost poskytovala dostatecne podklady pro posouzenf a stanovil, ze ve lhute do 1 o dnu ad dorucenf tohoto oznamenf mohou ucastnfci fizeni uplatnit sve namitky a pripomlnky a dotcene urady sva stanoviska. Die 144 spravnlho radu bylo ffzenf posouzeno jako fizeni s velkym poctem ucastnlku a plsemnost byla dorucovana ucastnlkum ffzeni uvedenych v 27 odst. 2 vefejnou vyhlaskou. Soucasne je upozornil na moznost vyjadrit se k podkladum rozhodnuti podle ustanovenf 36 odst. 3 spravniho fadu, a to ve dnech , a Ucastnlci fizenf tohoto prava nevyuzili. Projektovou dokumentaci stavby,milostovice - splaskova kanalizace" vypracoval lng. Oldfich Cabel (identifikacni cfslo ) v mesfci zaff 2011 cfslo zakazky 10/ az 60. Projektova dokumentace stavby fesf: odkanalizovanl stavajfcl i vyhledove zastavby Mestske casti Opava-M ilostovice. Stanoviska dotcenych organu, odborna posouzeni, znalecke posudky: zavazne stanovisko Krajske hygienicke stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave ze dne pod c.j. HP/OP-15593/3.5/11 zavazne stanovisko Hasicskeho zachranneho sboru Moravskoslezskeho kraje, uzem nfho odboru Opava ze dne pod zn. HSOS /2011 vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru zivotniho prostfedi ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ a ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011 /ZIPR-LeT vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne ad c.j. MMOP 73983/2011 rozhodnuti Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne pod zn /2009/20024/2009/DOPR- zvlastnf uzfvanf komunikace- umisten i inzenyrskych sfti MMOP stanovisko Vojenske ubytovacl a stavebnl spravy Brno ze dne pod c.j. 4557/19364/ UP-OL souhlas Policie Geske republiky, Krajskeho feditelstvf policie Moravskoslezskeho kraje, dopravnlho inspektoratu ze dne pod KRPT /CJ vyjadfenf Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma

7 C.j. MMOP 28235/2013 str. 7 K zameru stavby vydal obecny stavebni urad odboru vystavby Magistratu mesta Opavy uzemnf rozhodnuti pod spis.zn. VYST/29534/2011/Me dne , ktere nabylo pravnf moci dne Souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebniho zakona byl vydan pod spis.zn. VYST/11432/2012/Me dne Posouzeni vodopravniho uradu: Vodopravni urad v provedenem rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v ustanovenich vodniho zakona, zakona o vodovodech a kanalizaclch a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizenl a s dotcenymi spravnimi urady a zjistil, ze jejim uskutecnenim nebo uzivanlm nejsou ohrozeny zajmy chranene zakony a zvlastnimi predpisy. Pri prezkouman i zadosti, projednani veci s ucastniky rlzenf a na zaklade shromazdenych pravne vyznamnych skutecnosti nebyly shledany duvody branici povoleni. Vodopravni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutl, za pouziti ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici rizeni- dalsi dotcene osoby die 27 odst. 2 spravniho radu: die ustanoveni 109 pfsm. c), d) stavebnfho zakona:: CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucnl sluzby, s.r.o., Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technicke sluzby Opava s. r. o., Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednai'ovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Statutarnl mesto Opava, Mestska cast Milostovice, Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'fspevkova organizace, Povod f Odry, statni podnik, Jan Smid, Zdenek lllik, Svetlana lllikova, Daniela Balnerova, Stanislav Hlavjenka, Alena Hlavjenkova, Gabriela Hlubova, Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, die ustanoveni 109 pism. e), f) stavebniho zalwna vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem, muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou prima dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bi'emenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno. Vyporadanr s navrhy a namitkami ucastnlku: Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky. Vyporadani s vyjadrenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Ucastnfci se k podkladum rozhodnuti nevyjadrili. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolanf die 81 odst. 1 spravniho radu k odboru zivotnfho prostredi a zemedelstvi Krajskeho uradu MSK podanfm u zdejsfho spravniho organu. Odvolaci lhuta die 83 odst. 1 spravniho radu cini 15 dnu ode dne oznameni rozhodnutf. Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potrebny pocet stejnopisu, vyhotov i je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolanf jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne. Vodopravni urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni overene projektove dokumentace a stitek obsahujlci identifikacni udaje o povolene stavbe. Dalsi vyhotoveni overene projektove dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stltek pred zahajenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a ponechat jej tam az do dokoncenl stavby, pripadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stltku.

8 C.j. MMOP 28235/2013 str. 8 Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Upozorneni Pfi provademi stavby je nutno dodr:zet pfedpisy tykajici se bezpecnosti pn3ce a technickych zafizenf, zejmena vyhlasky c. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zaffzen fch pfi stavebnfch pracich, a dbat o ochranu zdravi a osob na stavenisti. Pfi provadeni stavby vodniho dila budou dodrzeny technicke pozadavky na stavbu kanalizaci podle vyhlasky c. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacfch pro vei'ejnou potrebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich). lng. Eva Podstufkova vedoucf oddelenf ochrany vod a ZPF odboru zivotniho prostredi Toto rozhodnuti musi byt vyveseno po dobu 15 dnu. Vyveseno dne:... /...~~. ~.:... ~/) Sejmuto dne: Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvesen i a sejmuti rozhodnuti. /}>'~~ lv1agisyrat4ism OPAVY 0Lbor pr(ivni 0 organizn(nf Oc:Jdeni orgonizocni Horni no:n ~ P AVA 2 Poplatek: Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen. Obdr-Zi: Navrhovatele die 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu a 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucf odboru pffpravy a realizace investic MMO, Horni namesti 69, Predmesti, Opava 1 Ostatni ucastnici die ustanoveni 27 odst. 2 spravniho fadu: die ustanoveni 109 pism. c), d) stavebniho zakona. kterym se toto rozhodnutf dorucuje vefejnou vyhtaskou: CEZ Distribuce, a. s., I DDS: v95uqfy RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv Technicke sluzby Opava s. r. o., IDDS: 2nr6jkm Telef6nica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednarovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Statutarni mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, ul.6.kvetna, Zlatniky, Opava 7 Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Milostovice, IDDS: 53vark6 Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, prfspevkova organizace, IDDS: jytk8nr Povodf Odry, statni podnik, IDDS: wwit8gq Jan Smid, Lihovarska c.p. 15/22, Milostovice, Opava 1 Zdenek lllik, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1 Svetlana lllikova, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1

9 C.j. MMOP 28235/2013 str. 9 Daniela Balnerova, Lihovarska c.p. 79/22a, Milostovice, Opava 1 Stanislav Hlavjenka, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Alena Hlavjenkova, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Gabriela Hlubova, Lihovarska c.p. 86/22d, Milostovice, Opava 1 die ustanoveni. 109 pism. e), f) stavebniho zakona. kte!}tm se toto rozhodnuti dorucuje vefejnou vyhlas/wu: vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem. muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bfemenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou prima dotceno. Dotcene organv die 136 odst. 1 spravniho fadu Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni ochrany ZPF, Krnovska 71 C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- ochrana pfirody a krajiny, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni odd.hospodarstvi, Krnovska 71C, Predmestf, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, - odbor dopravy, Krnovska 71 B, Pfedmesti, Opava 1 Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave, IDDS: w8pai4f Krajske feditelstvi policie Moravskoslezskeho kraje, Dopravni inspektorat - Opava, I DDS: n5hai7v Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje, I DDS: spdaive ostatni Statutarni mesto Opava Mestska cast Zlatniky, IDDS: h2aarnb (se zadosti o vyveseni rozhodnuti na uredni desce) Statutarni mesto Opava. Mestska cast Milostovice, I DDS: 53vark6 (se zadosti o vvveseni rozhodnutf na uredni descel Magistrat mesta Opavy, odbor pravni a organizacni, Horni nam. 69, Opava (se zadostf 0 vyveseni rozhodnuti na ufedni desce) 3x aa

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 MMOP 27091/2015 / 9476/2009/PRI Váš dopis zn: Ze dne: 6. 3. 2015 Spisová značka: ŽP-9046/2015-TyJ Naše značka (Č.j.): MMOP

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/17373/2013/DH Obec Zajecov cj.: MUHO/21508/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/19486/2014/DH čj.: MUHO/ 318/2015 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 12.1.2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 20.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 189/12/VYS/Oud V Sušici dne:15.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 16833/2010 VYS/ROKO C.j.: MUSP 37354/2010 Šumperk, dne

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/2697/2012/BB V Jindřichově

Více

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk, IDDS gibb3m2 Telefon: 973423 160, fax: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz www.vojujezd-libava.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby 0Městský úřad Vysoké Veselí Stavební úřad Mírové nám. 9 507 03 Vysoké Veselí tel. 493 592 49 Obec Sběř 507 03 Sběř Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 2. 2. 2009 SÚ/Vod. Vodarský..

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3413/12/VYS/Ko 24070/12 V Sušici

Více

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA MAGISTRAl MESTA OPAVY Horni nam. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddeleni spravy dopravy a pozemnich komunikaci w Gpa 1~1111111 MMOPXO 18VDYZ Va ~ dopis zn: Ze dne: c. j.: Spis. znacka: Vynzuje: Pracov

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1223/2011/Za MUBN-2998/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 23. října 2014 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 1.8.2012 SÚ/Ol. Oliva 12.9.2012 R O Z H O D N U T Í

Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 1.8.2012 SÚ/Ol. Oliva 12.9.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vysoké Veselí Stavební úřad Mírové nám. 9 507 03 Vysoké Veselí tel. 493 592 491 Jakub Šorm Volanice 12 507 03 Vysoké Veselí v zastoupení Oldřich Horčičko Butoves 23 506 01 Jičín Váš dopis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 650 Č.j.:Výst/3990/301/10/M Vyřizuje: Matějček V Kostelci nad Labem 6.10.2010 Marie Líšťanská nar.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 53/13/VYS/Bla 34675/12, 34676/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/2287/2012/St Lanča Jakub vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Fryčovice 57 tel. : 558 666 443 739 45 Fryčovice e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: 100/7185/2015 Č.j.: 100/12814/2015/Fry Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová Telefon: 325 501 452 Nymburk 16.3.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 993-994/SU/188-189/12 Franzova 475 225 460 franzova@chabarovice.cz 29.3.2012 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Mestský úrad ve Slaném

Mestský úrad ve Slaném = Mestský úrad ve Slaném stavební úrad Velvarská 136,274 OI Slaný, tel: 312 511 IIIJax: 312 522 771, e-mail: formanek@meuslany.cz elektronická podatelna e-mail:!2sl(h}l\?i1hj!(llllcl.-~a!1l.cz. ISDS: h3jb7t5

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 106/14/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.5.2014 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0999/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.7.2012

Více