MAGISTRAl MESTA OPAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRAl MESTA OPAVY"

Transkript

1 MAGISTRAl MESTA OPAVY ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDi CZ Opava, Horni namesti 69 Spisova znacka: ZP-24530/2012-Zi Nase znacka (C.j.): MMOP 28235/2013 Vyfizuje: Pracoviste: Telefon: Fax: Datum: Zidkova Jana Krnovska 71 c II MMOPP009LBQP MMOPXOOW928V Vyrokova cast: ROZHODNUTi Odbor zivotniho prosti'edi Magistratu mesta Opavy, jako vodopravni urad pfislusny podle 104 odst. 2 a 106 zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "vodni zakon"), podle 27 odst. 1 zakona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou poti'ebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve zneni pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o vodovodech a kanalizacich), a specialni stavebni urad prislusny podle 15 odst. 4 vodniho zakona a 15 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spravnim Fizeni posoudil zadost o povoleni stavby vodniho dila a o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho Fadu, kterou dne pod c.j. MMOP 99396/2012 podal Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pripravy a realizace investic MMO, IC , Horni namesti 69, Opava (dale jen "i:adatel"), a na zaklade tohoto posouzeni: I. Podle 15 vodniho zakona vydava stavebni povoleni ke stavbe vodniho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" (dale jen "stavba"). Udaje a mistu pfedmetu rozhodnuti: Nazev kraje Nazev obce ldentifikatory katastralnich uzemf Nazvy katastralnich uzemi Parcelni cisla die evidence katastru nemovitostf Stavebni objekty: Stokova sit' Druh stokove site (C 42) Celkova delka stok Delky stokove site die druhu stokove site (v pofadi die C 42) Nejmensi jmenovita svetlost stoky Nejvetsi jmenovita svetlost stoky Moravskoslezsky Opava Milostovice pare. c. 140/3, 201/2, 206/2, 209, 212, 213/1, 213/2, 214, 223/2, 224/1,224/2, 247 gravitacni s pfecerpavanim ve stokove siti 2369 m gravitacni 1880 m, tlakova 489 m 80 mm 300 mm

2 C.j. MMOP 28235/2013 str. 2 Pocet povolovanych cerpacich stanic Cerpaci a pi'ecerpavaci stanice, podtlakova stanice Druh stanice (C 39) cerpacf Projektovany vykon 4 1/s Popis stavby: SO 01 Splaskova kanalizace Gravitacnf cast: Je provedena z zebrovaneho hrdloveho kanalizacniho potrubi s hrdly tesnenymi gumovymi krouzky ON 300 v deice 1845 m, kratky usek ON 250 v deice 35 m (stoka A-1 ). V celem rozsahu bude pouzito potrubf s kruhovou tesnosti SN 8. Na kanalizaci jsou navr:zeny vodotesne prefabrikovane kanalizacnf sachty, typ Q1 CSN EN 191 7, tl. steny 120 mm, vniti'n fho prumeru 1 ooo mm v poctu 63 ks. Vodotesnost spoju prefabrikatu je dosazena pomocf gumoveho profilu, nalepeneho na hornim profilu d ilce. Nastupnice a zlab sachtoveho dna bude v provedeni prosty beton s naterem a bude provedena min. do poloviny prutocneho profilu. V sachtach jsou osazena ocelova stupadla s PE povlakem, hornf bude kapsove. Poklopy na sachtach jsou navr:zeny litinove s betonovou vyplni typu BEGU bez odvetrani, v komunikaci budou opati'eny tlumicf vlozkou. Pro vyskove rozdfly jsou navr:zeny 2 spadiste- sachta c. AB1 a AB2 (vniti'ni prumer 1000 mm). Pot rubf z PP bude ulozeno do laze z nesoudr:zne zeminy frakce 0-8 mm. Pro obsyp potrubi bude pouzita zrnita zemina hutnena rovnomerne po obou stranach do vyse 300 mm nad vrchol potrubf po 150 mm. Nazev stoky Profil (mm) Delka (m) pocet sachet Stoka A PP ON Stoka A-1 PP ON Stoka AA PP ON Stoka AA-1 PP ON Stoka AB PP ON Stoka AB-1 PP ON Stoka AC PP ON Stoka AD PP ON Stoka AE PP ON CELKEM Vytlak: j e v cele deice 489 m navr:zen z potrubi PEHD 100, SDR 11 v prumeru 90/8,2mm, vyrobene technologif pro pokladku bez pouziti piskoveho laze. Napojenf vytlacneho potrubf na cerpaci stanici bude pi'frubovym spojem ON 80 PN 10 na pffrubu potrubi vytlaku (nerez ON80), ktere je soucastf dodavky technologie CS. SO 04 Cerpaci stanice (dale jen "CS") z elezobetonova podzemnf pfecerpavaci stanice splaskovych vod vnejsich rozmeru 2, 6 m x 4, 0 m s provoznfm akumulacnim prostorem cca 12 m 3, pro havarijni zasah muze byt celkovy objem v CS az 21,5 m 3. Soucastf CS jsou ponorna kalova cerpadla a ceslicovy kos na vtoku do CS, ktef9 bude instalovan na vodicim zarizeni pod vtokovym potrubim. Splaskove vody budou precerpavany samostatnym vytlakem DN 80 do kanalizacni sachty splaskove kanalizace MS Zlatnfky (v nejvyss fm miste na ul. 6. kvetna). Na kazdem vytlaku cerpadel bude zabudovan rucnf meziprirubovy deskovy uzaver ON 80 a zpetna klapka teze dimenze. V CS budou instalova na cidla zabezpeceni vstupu do CS a cidla neopravneneho otevreni rozvadece. So ucasti stavebnfho objektu je propustek ON 500 delky 6 m s kolmymi betonovymi cely a uprava koryta prikopu v deice 50 m.

3 C.j. MMOP 28235/2013 str. 3 Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby die 15 odst. 3 vodniho zakona a 115 odst. 1 stavebniho zakona: 1. Stavba bude provedena podle projektove dokumentace overene ve vodopravnlm fizenl, kterou vypracoval lng. Old rich Gabel (identifikacnl clslo ) v zaff 2011 cislo zakazky 1 0/09-B-16; prlpadne zmeny nesmi byt provedeny bez pi'edchoziho povoleni vodopravniho ui'adu. 2. Pi'i provadenf stavby musi byt dodrieny pozadavky dotcenych organu: a) Magistratu mesta Opavy odboru zivotnlho prostredi vyplyvajicf z vyjadi'enf ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011/ZIPR-LeT a ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ ktere stanovi pozadavky na ochranu dotcenych zajmu ochrany zivotniho prosti'edi, ktere haji na zaklade: zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane pi'frody a krajiny, ve zneni pozdejsich predpisu:,pripadny pozadavek na kaceni drevin rostoucich mimo les je pfedmetem samostatneho spravnfho rizeni a zadatel jej projedna s mistne prislusnym organem ochrany pi'i rody, kter')l urci nahradu za ekologickou ujmu. Pi'i stavebnl cinnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou CSN Technologie vegetacnich uprav v krajine - Ochrana stromu, porostu a vegetacnfch ploch pi'i stavebnlch pracich. Upozon1ujeme, ze v prubehu stavebni akce nesmi byt ke kmenum stromu odkladana zemina a jine odpadni materialy, nesmi byt rovnez poskozeny koi'enove systemy drevin." zakona c. 185/2001 S.b, o odpadech a o zmene nekter')lch dalsich zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen,zakon o odpadech"):,0 vzniklych odpadech je nutno vest evidenci. V souladu s ust. 9 pismene a) zakona o odpadech pozadujeme, aby pripadne vznikle vyuzitelne odpady, napr. zivice, byly nabizeny k recyklaci. Upozorriujeme, ze zakon se die ust. 2 odst. 1 pism. j) vztahuje na nakladani se vsemi odpady, s vyjimkou zem in a jinych prirodnich materialu vytezenych behem stavebnich cinnosti, pokud vlastnlk prokaze, ze budou pouzity v prirozenem stavu v miste stavby a ze jejich pouziti neposkod f nebo neohrozi zivotni prosti'edi nebo lidske zdravi. S prebyvajici zeminou je ale nutno nakladat jako s odpadem v souladu s pi'edmetnym ustanovenim zakona o odpadech." zakona c. 334/1992 sb., o ochrane zemedelskeho pudniho fondu, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o ZPF") se vydava souhlas s vedenim trasy liniove stavby za techto podminek:,pokud jde o dotcenou zemedelskou pudu v jakekoli kultui'e, tedy i zahrady, investor seznami v dostatecnem casovem pi'edstihu vlastniky a najemce dotcenych zemedelskych pozemku s terminem stavby a jejfm rozsahem, vcetne manipulacniho pruhu. Vyzada si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedeni praci a bude respektovat jejich opravnene podmlnky a pi'ipominky k provedeni praci. Pri hloubeni r')lhy bude provadena skr')lvka zeminy, ornicn i a podornicni vrstvy zeminy budou ukladany oddelene od dalsiho vykopku a radne vyuzity ke zpetne reku ltivaci. Bude zachovana funkcnost stavajlcich melioracl, ucelovych zemedelskych komun ikaci a jinych staveb a zafizeni slouzlcich zemedelske vyrobe. Pflpadne naruseni bude opraveno a zrizeni protokolarne pfedano jeho uzivatelum." b) Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece vyplyvajici z vyjadfenl ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma, a to:,stavebni Cinnost se bude realizovat na uzeml s archeologickymi nalezy. V zhledem k teto skutecnosti jsou stavebnici povinni podle ustanovenl 22 odst. 2 pamatkoveho zakona jiz od doby pflpravy stavby zamer oznamit Archeologickemu ustavu (Archeologicky ustav Akademie ved Geske republiky, Kralovopolska 147, Brno) a umoznit jemu nebo opravnene organizaci provest na dotcenem uzeml zachranny archeologicky vyzkum." c) Magistratu mesta Opavy, odboru dopravy vyplyvajici z vyjadfeni ze dne pod zn. MMOP 73983/2011 a to:,zemni prace budou v komunikacich provadeny po etapach na zaklade povoleni ke zvlastnlmu uzivani komunikace a na zaklade povoleni castecne, popf. uplne uzavirky komunikace." 3. Pri provadenl stavby budou dodrieny tyto dalsi podminky a povinnosti: a) z vyjadfeni Severomoravskych vodovodu a kanalizaci Ostrava a.s. (dale jen,smvak Ostrava a.. s") ze dne pod zn. 9773/V /2011/CH, jehoz platnost byla prodlouzena dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu se zai'izenlm, ktere je v provozovani spolecnosti SmVaK Ostrava a.s. Budou dodrieny podminky tykajici se realizace stavby kanalizace, pfedevslm pak: v mistech krizeni zai'izeni SmVaK Ostrava a.s. realizovat sambu kolmo, max. pod uhlem 45 stupm. KFizeni nebude provadeno v mlste napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodn i Fad,

4 C.j. MMOP 28235/2013 str. 4 ve vzdalenosti men sf nez 1,5 m od stavajicfch ovladacfch armatur na vodovodnim potrub i (soupaku, hydrantu, domovnfch uzaviracich ventilu) a vodarenskych a kanalizacnfch sachet zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provademy rucnim vykopem se zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozenf zaffzeni SmVaK Ostrava a.s. pred zahozem ryhy bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s ke kontrole mista kolize. Tato kontrola bude zaznamenana ve stavebnim deniku. ke zkousce vodotesnosti a pred zahozem realizovane stavby bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s. b) Z vyjadfenf Technickych sluzeb Opava s.r.o. (dale jen,tso s. r.o.") ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu s kabelem ve sprave TSO s.r.o., mistnfmi komunikacemi a vefejne zelene. Budou dodr2:eny podminky techto vyjadfeni. c) Z vyjadi'eni Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. (dale jen,ssmsk") ze dne pod zn. 2676/1464/2011/0P-TSU/JaM vyplyva, ze stavbou splaskove kanalizace bude dotcena sil. 111/46011 Slavkov - Milostovice. Budou dodr2:eny podminky uvedene v tomto vyjadfenim, pfedevsim pak: kffzenf se silnici 111/46011 bude provedeno jako pfiblizne kolme, bezvykopovou technologif zapichove jamy pro protlaky budou umisteny tak, aby byl prujezdny jeden jizdny pruh pfi provadenf protlaku bude dbano, aby nedoslo k poklesu nebo zvednuti urovne vozovky, pfip. naruseni krajnice vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan na vozovku an i silnicni pomocne pozemky po provedeni pracf bude mezi investorem a SSMSK sepsan protokol vykopove prace budou provadeny v obdobi od 1.4. do 31.1 o. kalendarniho roku d) Ze stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn vyplyva, i.e v zajmovem prostoru dojde k dotceni ochranneho pasma plynarenskeho zaffzenf mfstnich sftf. Ochranne pasmo STL plynovodu a pffpojek je v zastavenem uzemi obce 1 m na abe strany od pudorysu. Pfedpokladana hloubka ulozeni plynarenskeho zafizenf cca 0,8-1,5 m. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v och rannem pasmu plynarenskeho zafizeni, uvedene ve stanovisku, pfedevsfm pak: odkryte plynarenske zafizeni bude v prubehu nebo pfi pferuseni stavebni cinnosti Fadne zabezpeceno proti jeho poskozenf, pred provedenim zasypu. vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf bude provedena kontrola dodrzeni podminky stanovenych pro stavebni cinnost v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zafizeni. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. e) Z vyjadfeni Telef6nicy Czech Republic. a.s. ze dne od zn /11 vyplyva, ze v zajmovem uzemf dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spolecnosti Telef6nica, jejiz existence a poloha je zakreslena v pi'ilozenem vyfezu. Dojde-li ke stfetu stavby s podzemnim nebo nadzemnim vedenim site elektronickych komunikaci je stavebnik povinen projednat podminky ochrany se zamestnancem spolecnosti Telef6nica, povefeneho och rannou site. Budou dodr2:eny podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica. f) Z vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyplyva, ze se v uvedenem zajmovem uzemf nachazi nebo se zasahuje do ochranneho pasma energetickeho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Budou dodr2:eny podmfnky pro provadeni cinnostf v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni, a v ochrannych pasmech elektrickych stanic, ktere jsou nedilnou soucasti vyse uvedenych vyjadfeni. Stavebnik zajisti ochranu zaffzeni energeticke spolecnosti v rozsahu danem zakonem c. 458/2000 Sb., pffslusnymi CSN, PNE a pfilozenymi podmfnkami tak, aby behem stavebni cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V teto souvislosti odpovfda za skody jak na zafizeni energeticke spolecnosti, tak za skody vznikle na zdravi a majetku tfetfm osobam. 4. Stavebnik oznami vodopravnimu ui'adu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby: Vyhloubeni ryhy na uroven zakladove spary, pi'ed pokladkou potrubi. Pri zkousce vodotesnosti cerpaci stanice Pri zkousce nepropustnosti jednotlivych stok. Pri tlakove zkousce vytlacneho potrubi. Pri provadeni kamerovych zkousek potrubi. Pri predani a prevzeti dokoncene stavby. 5. Pfedpokladany termin dokonceni stavby 12/2016.

5 C.j. MMOP 28235/2013 sir Ookoncenou stavbu, popi'ipade cast stavby schopnou samostatneho uzlvani lze uzivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu ( 122 stavebnlho zakona), kter)t vydava zdejs l spravnl organ na zadost stavebnika. Zadost bude dolozena doklady v souladu s pi'ilohou c. 8 k vyhlasce c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'enl a o nalezitostech povoleni, souh lasu a vyjadi'eni vodopravniho ui'adu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 7. Stavba bude uzfvana v souladu se stavebnim povolenlm a pi'lslusnymi obecne zavaznymi platnymi pi'edpisy. 8. Veskere skody vznikle pi'i provozu a udr:lbe musi byt odstraneny, pi'lpadne hrazeny v souladu s ustanovenim obcanskeho zakoniku v platnem znenl a obchodniho zakoniku v platnem zneni. Spory o nahradu i'esi pi'lslusny saud. II. podle 23 odst. 4 zakona o vodovodech a kanalizacich povoluje yyjimku z ochranneho pasma stanovenou 23 odst. 3 plsmene a) zakona o vodovodech a kanalizaclch v mlste povolovane stavby vodnlho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" a to konkretne v mlste: umisteni sachty A-1.1 na trase stoky A-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE umisteni sachty M6 na trase stoky M v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenl sachty AB11 a AB13 na trase stoky AB v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenf sachty A23 a A22 na trase stoky A v ochrannem pasmu vodovodu ON 150 PE umlstenl sachty AB-1.1 na trase stoky AB-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE Ucastnlci Flzenl die 27 odst. 1 pismene a) zakona c. 500/2004 Sb., spravniho i'adu ve znenl pozdejslch pi'edpisu (dale jen,spravni Fad") na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pi'ipravy a realizace investic MMO, Horni namestf 69, Opava Oduvodneni : One pod c.j. MMOP 99396/2012 pedal zadatel zadost o stavebni povoleni na vyse uvedenou stavbu a zadost o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho i'adu, uvedenym dnem bylo zahajeno vodopravni i'izenl. Zadost byla dolozena vsemi povinnymi doklady podle ustanoveni 6 vyhlasky c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'eni a o nalezitostech povolenl, souhlasu a vyjadi'eni vodopravnlho ui'adu, a dalsimi doklady, a to: textovou a grafickou casu navrhu kopie katastralni mapy v mei'itku 1:1000 smlouvou ze dne o uzavi'enl budoucl smlouvy o zi'izeni vecneho bi'emene c. OP/44/d/2011/JaM uzavi'enou mezi stavebnfkem tj. Statutarni mesto Opava a vlastnikem pozemku par.c. 213/1 a 213/2 k.u. Milostovice, tj. Moravskoslezskym krajem zastoupenym z povei'eni hejtmana kraje Spravou silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'ispevkovou organizacl smlouvou o budoucl smlouve o zi'fzenf vecneho bi'emene a dohoda o pi'ipojenf na kanalizaci uzavi'ena mezi stavebnfkem a budoucimi povinnymi ze dne vyjadfeni SmVaK Ostrava a.s. ze dne pod zn. 9773/V008627/2011/Pa, ze dne pod zn. 9773/V012453/P/2010/Pa, ze dne pod zn. 9773/V010474/2011 /CH, ze dne pod zn. 9773/V013153/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V004119/P/2009/PA sdeleni CEZ Oistribuce, a.s. ze dne pod zn pi'epojeni odberneho mlsta vyjadi'eni TSO s.r.o. ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyjadi'eni Statutarniho mesta Opavy- mestske casti Milostovice ze dne pod zn. Mil 8/2012

6 C.j. MMOP 28235/2013 str. 6 vyjadrenl GTS Czech s.r.o. zastoupena spolecnostl SITEL, spol. s r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyjadrenl Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. ze dne pod zn. 2676/1464/2011 /0P TSU/JaM a vyjadfenl ze dne pod zn. 2203/1223/201 1/0P-TSU/JaM (existence inz. sitf) vyjadrenl OVANET a.s. ze dne pod zn a ze dne pod c vyjadrenl OpavaNet a.s. ze dne pod c.j. 173/11 vyjadrenf UPC Ceska republika, s.r.o. ze dne pod zn. Ka/ a ze dne pod zn. Ka 5245 vyjadrenf Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne pod c.j _1/201 0 vyjadreni CEZ ICT Services, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn. P2A /3223 vyjadrenl CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn. 2926/11/154a, ze dne pod zn , ze dne pod zn. 2555/11/154 vyjadrenf Povodf Odry s.p. ze dne pod zn /923/2/ /2011 souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne pod zn. MMOP 93644/2011/Be s kfizenfm navr:zene splaskove kanalizace s mlstni vodotecf souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne ad zn. MMOP 90916/2011/Be s umistenim stavby v ochrannem pasmu vodovodu souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku ze dne pod zn. MMOP 89571/2009/Be a ze dne se stavbou vyjadrenf Telef6nicy 02 Czech Republic, a.s. ze dne ad zn /11 vyjadrenf CEPS, a.s. ze dne pod zn. 123/16114/ /Se Vodopravni urad oznamil dne pod c.j. MMOP 3709/2013 zahajeni fizeni znamym ucastnfkum rizeni a dotcenym uradum. Vodopravni urad podle ustanoveni 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ustnfho jednanf a mfstniho setfenf, protoze mu pomery byly dobre znamy a zadost poskytovala dostatecne podklady pro posouzenf a stanovil, ze ve lhute do 1 o dnu ad dorucenf tohoto oznamenf mohou ucastnfci fizeni uplatnit sve namitky a pripomlnky a dotcene urady sva stanoviska. Die 144 spravnlho radu bylo ffzenf posouzeno jako fizeni s velkym poctem ucastnlku a plsemnost byla dorucovana ucastnlkum ffzeni uvedenych v 27 odst. 2 vefejnou vyhlaskou. Soucasne je upozornil na moznost vyjadrit se k podkladum rozhodnuti podle ustanovenf 36 odst. 3 spravniho fadu, a to ve dnech , a Ucastnlci fizenf tohoto prava nevyuzili. Projektovou dokumentaci stavby,milostovice - splaskova kanalizace" vypracoval lng. Oldfich Cabel (identifikacni cfslo ) v mesfci zaff 2011 cfslo zakazky 10/ az 60. Projektova dokumentace stavby fesf: odkanalizovanl stavajfcl i vyhledove zastavby Mestske casti Opava-M ilostovice. Stanoviska dotcenych organu, odborna posouzeni, znalecke posudky: zavazne stanovisko Krajske hygienicke stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave ze dne pod c.j. HP/OP-15593/3.5/11 zavazne stanovisko Hasicskeho zachranneho sboru Moravskoslezskeho kraje, uzem nfho odboru Opava ze dne pod zn. HSOS /2011 vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru zivotniho prostfedi ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ a ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011 /ZIPR-LeT vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne ad c.j. MMOP 73983/2011 rozhodnuti Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne pod zn /2009/20024/2009/DOPR- zvlastnf uzfvanf komunikace- umisten i inzenyrskych sfti MMOP stanovisko Vojenske ubytovacl a stavebnl spravy Brno ze dne pod c.j. 4557/19364/ UP-OL souhlas Policie Geske republiky, Krajskeho feditelstvf policie Moravskoslezskeho kraje, dopravnlho inspektoratu ze dne pod KRPT /CJ vyjadfenf Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma

7 C.j. MMOP 28235/2013 str. 7 K zameru stavby vydal obecny stavebni urad odboru vystavby Magistratu mesta Opavy uzemnf rozhodnuti pod spis.zn. VYST/29534/2011/Me dne , ktere nabylo pravnf moci dne Souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebniho zakona byl vydan pod spis.zn. VYST/11432/2012/Me dne Posouzeni vodopravniho uradu: Vodopravni urad v provedenem rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v ustanovenich vodniho zakona, zakona o vodovodech a kanalizaclch a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizenl a s dotcenymi spravnimi urady a zjistil, ze jejim uskutecnenim nebo uzivanlm nejsou ohrozeny zajmy chranene zakony a zvlastnimi predpisy. Pri prezkouman i zadosti, projednani veci s ucastniky rlzenf a na zaklade shromazdenych pravne vyznamnych skutecnosti nebyly shledany duvody branici povoleni. Vodopravni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutl, za pouziti ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici rizeni- dalsi dotcene osoby die 27 odst. 2 spravniho radu: die ustanoveni 109 pfsm. c), d) stavebnfho zakona:: CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucnl sluzby, s.r.o., Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technicke sluzby Opava s. r. o., Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednai'ovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Statutarnl mesto Opava, Mestska cast Milostovice, Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'fspevkova organizace, Povod f Odry, statni podnik, Jan Smid, Zdenek lllik, Svetlana lllikova, Daniela Balnerova, Stanislav Hlavjenka, Alena Hlavjenkova, Gabriela Hlubova, Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, die ustanoveni 109 pism. e), f) stavebniho zalwna vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem, muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou prima dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bi'emenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno. Vyporadanr s navrhy a namitkami ucastnlku: Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky. Vyporadani s vyjadrenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Ucastnfci se k podkladum rozhodnuti nevyjadrili. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolanf die 81 odst. 1 spravniho radu k odboru zivotnfho prostredi a zemedelstvi Krajskeho uradu MSK podanfm u zdejsfho spravniho organu. Odvolaci lhuta die 83 odst. 1 spravniho radu cini 15 dnu ode dne oznameni rozhodnutf. Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potrebny pocet stejnopisu, vyhotov i je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolanf jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne. Vodopravni urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni overene projektove dokumentace a stitek obsahujlci identifikacni udaje o povolene stavbe. Dalsi vyhotoveni overene projektove dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stltek pred zahajenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a ponechat jej tam az do dokoncenl stavby, pripadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stltku.

8 C.j. MMOP 28235/2013 str. 8 Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Upozorneni Pfi provademi stavby je nutno dodr:zet pfedpisy tykajici se bezpecnosti pn3ce a technickych zafizenf, zejmena vyhlasky c. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zaffzen fch pfi stavebnfch pracich, a dbat o ochranu zdravi a osob na stavenisti. Pfi provadeni stavby vodniho dila budou dodrzeny technicke pozadavky na stavbu kanalizaci podle vyhlasky c. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacfch pro vei'ejnou potrebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich). lng. Eva Podstufkova vedoucf oddelenf ochrany vod a ZPF odboru zivotniho prostredi Toto rozhodnuti musi byt vyveseno po dobu 15 dnu. Vyveseno dne:... /...~~. ~.:... ~/) Sejmuto dne: Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvesen i a sejmuti rozhodnuti. /}>'~~ lv1agisyrat4ism OPAVY 0Lbor pr(ivni 0 organizn(nf Oc:Jdeni orgonizocni Horni no:n ~ P AVA 2 Poplatek: Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen. Obdr-Zi: Navrhovatele die 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu a 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucf odboru pffpravy a realizace investic MMO, Horni namesti 69, Predmesti, Opava 1 Ostatni ucastnici die ustanoveni 27 odst. 2 spravniho fadu: die ustanoveni 109 pism. c), d) stavebniho zakona. kterym se toto rozhodnutf dorucuje vefejnou vyhtaskou: CEZ Distribuce, a. s., I DDS: v95uqfy RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv Technicke sluzby Opava s. r. o., IDDS: 2nr6jkm Telef6nica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednarovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Statutarni mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, ul.6.kvetna, Zlatniky, Opava 7 Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Milostovice, IDDS: 53vark6 Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, prfspevkova organizace, IDDS: jytk8nr Povodf Odry, statni podnik, IDDS: wwit8gq Jan Smid, Lihovarska c.p. 15/22, Milostovice, Opava 1 Zdenek lllik, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1 Svetlana lllikova, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1

9 C.j. MMOP 28235/2013 str. 9 Daniela Balnerova, Lihovarska c.p. 79/22a, Milostovice, Opava 1 Stanislav Hlavjenka, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Alena Hlavjenkova, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Gabriela Hlubova, Lihovarska c.p. 86/22d, Milostovice, Opava 1 die ustanoveni. 109 pism. e), f) stavebniho zakona. kte!}tm se toto rozhodnuti dorucuje vefejnou vyhlas/wu: vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem. muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bfemenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou prima dotceno. Dotcene organv die 136 odst. 1 spravniho fadu Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni ochrany ZPF, Krnovska 71 C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- ochrana pfirody a krajiny, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni odd.hospodarstvi, Krnovska 71C, Predmestf, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, - odbor dopravy, Krnovska 71 B, Pfedmesti, Opava 1 Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave, IDDS: w8pai4f Krajske feditelstvi policie Moravskoslezskeho kraje, Dopravni inspektorat - Opava, I DDS: n5hai7v Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje, I DDS: spdaive ostatni Statutarni mesto Opava Mestska cast Zlatniky, IDDS: h2aarnb (se zadosti o vyveseni rozhodnuti na uredni desce) Statutarni mesto Opava. Mestska cast Milostovice, I DDS: 53vark6 (se zadosti o vvveseni rozhodnutf na uredni descel Magistrat mesta Opavy, odbor pravni a organizacni, Horni nam. 69, Opava (se zadostf 0 vyveseni rozhodnuti na ufedni desce) 3x aa

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 MMOP 27091/2015 / 9476/2009/PRI Váš dopis zn: Ze dne: 6. 3. 2015 Spisová značka: ŽP-9046/2015-TyJ Naše značka (Č.j.): MMOP

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/17373/2013/DH Obec Zajecov cj.: MUHO/21508/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1431/13 Vyřizuje: Bc. Vondrů

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice

ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD. Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/19486/2014/DH čj.: MUHO/ 318/2015 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 12.1.2015

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 19417/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 20.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 5.3.2015 spis.zn.:mero/2393/od/15

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou. odbor životního prostředí. náměstí T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou. odbor životního prostředí. náměstí T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/17995/2006/6715/3/ŽP/VH Lipník nad Bečvou, dne 11.9.2006 Č.j.: MU/24107/2006/ŽP/VH

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./64039/2011/Ty (MURA/3557/2012) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTÍ 1 Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17321/12/Si Spis. zn.: 2837/12 Vyřizuje: Ing. Eva Sikstová Tel:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 189/12/VYS/Oud V Sušici dne:15.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 15.10.2014

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3413/12/VYS/Ko 24070/12 V Sušici

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod Č.j. 6889/10/ŽP/IS Český Brod, dne 24.5.2010 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612204 starkova@cesbrod.cz

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 14.1.2015 spis.zn.:mero/718/od/15

Více

ROZHODNUTÍ. VT BORSKÝ POTOK - OPRAVA OPEVNĚNÍ ř. km. 0,085 1,003

ROZHODNUTÍ. VT BORSKÝ POTOK - OPRAVA OPEVNĚNÍ ř. km. 0,085 1,003 Spis.zn.: 8781/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 15.11.2016 Č.j.: 13869/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ VT BORSKÝ POTOK -

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 30.5.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

ÚŘAD MĚSTYSE JINCE. Csl. dělostřelců JINCE ROZHODNUTI

ÚŘAD MĚSTYSE JINCE. Csl. dělostřelců JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: :. :; /t1/...!. Č(slo jednacf: ÚŘAD MĚSTYSE JINCE,, v STAVEBNI URAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 Spi.zn.: 2279/12rrů Čj.: 365/13rrů fax: 318

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Č. j.: 50100/2016-150/6 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513, 221621140 V Praze

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby 0Městský úřad Vysoké Veselí Stavební úřad Mírové nám. 9 507 03 Vysoké Veselí tel. 493 592 49 Obec Sběř 507 03 Sběř Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 2. 2. 2009 SÚ/Vod. Vodarský..

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/2697/2012/BB V Jindřichově

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více