MAGISTRAl MESTA OPAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRAl MESTA OPAVY"

Transkript

1 MAGISTRAl MESTA OPAVY ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDi CZ Opava, Horni namesti 69 Spisova znacka: ZP-24530/2012-Zi Nase znacka (C.j.): MMOP 28235/2013 Vyfizuje: Pracoviste: Telefon: Fax: Datum: Zidkova Jana Krnovska 71 c II MMOPP009LBQP MMOPXOOW928V Vyrokova cast: ROZHODNUTi Odbor zivotniho prosti'edi Magistratu mesta Opavy, jako vodopravni urad pfislusny podle 104 odst. 2 a 106 zakona c. 254/2001 Sb., o vodach a o zmene nekterych zakonu (vodni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "vodni zakon"), podle 27 odst. 1 zakona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou poti'ebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve zneni pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o vodovodech a kanalizacich), a specialni stavebni urad prislusny podle 15 odst. 4 vodniho zakona a 15 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spravnim Fizeni posoudil zadost o povoleni stavby vodniho dila a o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho Fadu, kterou dne pod c.j. MMOP 99396/2012 podal Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pripravy a realizace investic MMO, IC , Horni namesti 69, Opava (dale jen "i:adatel"), a na zaklade tohoto posouzeni: I. Podle 15 vodniho zakona vydava stavebni povoleni ke stavbe vodniho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" (dale jen "stavba"). Udaje a mistu pfedmetu rozhodnuti: Nazev kraje Nazev obce ldentifikatory katastralnich uzemf Nazvy katastralnich uzemi Parcelni cisla die evidence katastru nemovitostf Stavebni objekty: Stokova sit' Druh stokove site (C 42) Celkova delka stok Delky stokove site die druhu stokove site (v pofadi die C 42) Nejmensi jmenovita svetlost stoky Nejvetsi jmenovita svetlost stoky Moravskoslezsky Opava Milostovice pare. c. 140/3, 201/2, 206/2, 209, 212, 213/1, 213/2, 214, 223/2, 224/1,224/2, 247 gravitacni s pfecerpavanim ve stokove siti 2369 m gravitacni 1880 m, tlakova 489 m 80 mm 300 mm

2 C.j. MMOP 28235/2013 str. 2 Pocet povolovanych cerpacich stanic Cerpaci a pi'ecerpavaci stanice, podtlakova stanice Druh stanice (C 39) cerpacf Projektovany vykon 4 1/s Popis stavby: SO 01 Splaskova kanalizace Gravitacnf cast: Je provedena z zebrovaneho hrdloveho kanalizacniho potrubi s hrdly tesnenymi gumovymi krouzky ON 300 v deice 1845 m, kratky usek ON 250 v deice 35 m (stoka A-1 ). V celem rozsahu bude pouzito potrubf s kruhovou tesnosti SN 8. Na kanalizaci jsou navr:zeny vodotesne prefabrikovane kanalizacnf sachty, typ Q1 CSN EN 191 7, tl. steny 120 mm, vniti'n fho prumeru 1 ooo mm v poctu 63 ks. Vodotesnost spoju prefabrikatu je dosazena pomocf gumoveho profilu, nalepeneho na hornim profilu d ilce. Nastupnice a zlab sachtoveho dna bude v provedeni prosty beton s naterem a bude provedena min. do poloviny prutocneho profilu. V sachtach jsou osazena ocelova stupadla s PE povlakem, hornf bude kapsove. Poklopy na sachtach jsou navr:zeny litinove s betonovou vyplni typu BEGU bez odvetrani, v komunikaci budou opati'eny tlumicf vlozkou. Pro vyskove rozdfly jsou navr:zeny 2 spadiste- sachta c. AB1 a AB2 (vniti'ni prumer 1000 mm). Pot rubf z PP bude ulozeno do laze z nesoudr:zne zeminy frakce 0-8 mm. Pro obsyp potrubi bude pouzita zrnita zemina hutnena rovnomerne po obou stranach do vyse 300 mm nad vrchol potrubf po 150 mm. Nazev stoky Profil (mm) Delka (m) pocet sachet Stoka A PP ON Stoka A-1 PP ON Stoka AA PP ON Stoka AA-1 PP ON Stoka AB PP ON Stoka AB-1 PP ON Stoka AC PP ON Stoka AD PP ON Stoka AE PP ON CELKEM Vytlak: j e v cele deice 489 m navr:zen z potrubi PEHD 100, SDR 11 v prumeru 90/8,2mm, vyrobene technologif pro pokladku bez pouziti piskoveho laze. Napojenf vytlacneho potrubf na cerpaci stanici bude pi'frubovym spojem ON 80 PN 10 na pffrubu potrubi vytlaku (nerez ON80), ktere je soucastf dodavky technologie CS. SO 04 Cerpaci stanice (dale jen "CS") z elezobetonova podzemnf pfecerpavaci stanice splaskovych vod vnejsich rozmeru 2, 6 m x 4, 0 m s provoznfm akumulacnim prostorem cca 12 m 3, pro havarijni zasah muze byt celkovy objem v CS az 21,5 m 3. Soucastf CS jsou ponorna kalova cerpadla a ceslicovy kos na vtoku do CS, ktef9 bude instalovan na vodicim zarizeni pod vtokovym potrubim. Splaskove vody budou precerpavany samostatnym vytlakem DN 80 do kanalizacni sachty splaskove kanalizace MS Zlatnfky (v nejvyss fm miste na ul. 6. kvetna). Na kazdem vytlaku cerpadel bude zabudovan rucnf meziprirubovy deskovy uzaver ON 80 a zpetna klapka teze dimenze. V CS budou instalova na cidla zabezpeceni vstupu do CS a cidla neopravneneho otevreni rozvadece. So ucasti stavebnfho objektu je propustek ON 500 delky 6 m s kolmymi betonovymi cely a uprava koryta prikopu v deice 50 m.

3 C.j. MMOP 28235/2013 str. 3 Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby die 15 odst. 3 vodniho zakona a 115 odst. 1 stavebniho zakona: 1. Stavba bude provedena podle projektove dokumentace overene ve vodopravnlm fizenl, kterou vypracoval lng. Old rich Gabel (identifikacnl clslo ) v zaff 2011 cislo zakazky 1 0/09-B-16; prlpadne zmeny nesmi byt provedeny bez pi'edchoziho povoleni vodopravniho ui'adu. 2. Pi'i provadenf stavby musi byt dodrieny pozadavky dotcenych organu: a) Magistratu mesta Opavy odboru zivotnlho prostredi vyplyvajicf z vyjadi'enf ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011/ZIPR-LeT a ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ ktere stanovi pozadavky na ochranu dotcenych zajmu ochrany zivotniho prosti'edi, ktere haji na zaklade: zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane pi'frody a krajiny, ve zneni pozdejsich predpisu:,pripadny pozadavek na kaceni drevin rostoucich mimo les je pfedmetem samostatneho spravnfho rizeni a zadatel jej projedna s mistne prislusnym organem ochrany pi'i rody, kter')l urci nahradu za ekologickou ujmu. Pi'i stavebnl cinnosti je nutno postupovat v souladu s Technickou normou CSN Technologie vegetacnich uprav v krajine - Ochrana stromu, porostu a vegetacnfch ploch pi'i stavebnlch pracich. Upozon1ujeme, ze v prubehu stavebni akce nesmi byt ke kmenum stromu odkladana zemina a jine odpadni materialy, nesmi byt rovnez poskozeny koi'enove systemy drevin." zakona c. 185/2001 S.b, o odpadech a o zmene nekter')lch dalsich zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen,zakon o odpadech"):,0 vzniklych odpadech je nutno vest evidenci. V souladu s ust. 9 pismene a) zakona o odpadech pozadujeme, aby pripadne vznikle vyuzitelne odpady, napr. zivice, byly nabizeny k recyklaci. Upozorriujeme, ze zakon se die ust. 2 odst. 1 pism. j) vztahuje na nakladani se vsemi odpady, s vyjimkou zem in a jinych prirodnich materialu vytezenych behem stavebnich cinnosti, pokud vlastnlk prokaze, ze budou pouzity v prirozenem stavu v miste stavby a ze jejich pouziti neposkod f nebo neohrozi zivotni prosti'edi nebo lidske zdravi. S prebyvajici zeminou je ale nutno nakladat jako s odpadem v souladu s pi'edmetnym ustanovenim zakona o odpadech." zakona c. 334/1992 sb., o ochrane zemedelskeho pudniho fondu, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu (dale jen,zakon o ZPF") se vydava souhlas s vedenim trasy liniove stavby za techto podminek:,pokud jde o dotcenou zemedelskou pudu v jakekoli kultui'e, tedy i zahrady, investor seznami v dostatecnem casovem pi'edstihu vlastniky a najemce dotcenych zemedelskych pozemku s terminem stavby a jejfm rozsahem, vcetne manipulacniho pruhu. Vyzada si jejich souhlas ke vstupu na pozemky a provedeni praci a bude respektovat jejich opravnene podmlnky a pi'ipominky k provedeni praci. Pri hloubeni r')lhy bude provadena skr')lvka zeminy, ornicn i a podornicni vrstvy zeminy budou ukladany oddelene od dalsiho vykopku a radne vyuzity ke zpetne reku ltivaci. Bude zachovana funkcnost stavajlcich melioracl, ucelovych zemedelskych komun ikaci a jinych staveb a zafizeni slouzlcich zemedelske vyrobe. Pflpadne naruseni bude opraveno a zrizeni protokolarne pfedano jeho uzivatelum." b) Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece vyplyvajici z vyjadfenl ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma, a to:,stavebni Cinnost se bude realizovat na uzeml s archeologickymi nalezy. V zhledem k teto skutecnosti jsou stavebnici povinni podle ustanovenl 22 odst. 2 pamatkoveho zakona jiz od doby pflpravy stavby zamer oznamit Archeologickemu ustavu (Archeologicky ustav Akademie ved Geske republiky, Kralovopolska 147, Brno) a umoznit jemu nebo opravnene organizaci provest na dotcenem uzeml zachranny archeologicky vyzkum." c) Magistratu mesta Opavy, odboru dopravy vyplyvajici z vyjadfeni ze dne pod zn. MMOP 73983/2011 a to:,zemni prace budou v komunikacich provadeny po etapach na zaklade povoleni ke zvlastnlmu uzivani komunikace a na zaklade povoleni castecne, popf. uplne uzavirky komunikace." 3. Pri provadenl stavby budou dodrieny tyto dalsi podminky a povinnosti: a) z vyjadfeni Severomoravskych vodovodu a kanalizaci Ostrava a.s. (dale jen,smvak Ostrava a.. s") ze dne pod zn. 9773/V /2011/CH, jehoz platnost byla prodlouzena dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu se zai'izenlm, ktere je v provozovani spolecnosti SmVaK Ostrava a.s. Budou dodrieny podminky tykajici se realizace stavby kanalizace, pfedevslm pak: v mistech krizeni zai'izeni SmVaK Ostrava a.s. realizovat sambu kolmo, max. pod uhlem 45 stupm. KFizeni nebude provadeno v mlste napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodn i Fad,

4 C.j. MMOP 28235/2013 str. 4 ve vzdalenosti men sf nez 1,5 m od stavajicfch ovladacfch armatur na vodovodnim potrub i (soupaku, hydrantu, domovnfch uzaviracich ventilu) a vodarenskych a kanalizacnfch sachet zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provademy rucnim vykopem se zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozenf zaffzeni SmVaK Ostrava a.s. pred zahozem ryhy bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s ke kontrole mista kolize. Tato kontrola bude zaznamenana ve stavebnim deniku. ke zkousce vodotesnosti a pred zahozem realizovane stavby bude prizvan opravneny zastupce SmVaK Ostrava a.s. b) Z vyjadfenf Technickych sluzeb Opava s.r.o. (dale jen,tso s. r.o.") ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyplyva, ze stavbou dojde ke stfetu s kabelem ve sprave TSO s.r.o., mistnfmi komunikacemi a vefejne zelene. Budou dodr2:eny podminky techto vyjadfeni. c) Z vyjadi'eni Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. (dale jen,ssmsk") ze dne pod zn. 2676/1464/2011/0P-TSU/JaM vyplyva, ze stavbou splaskove kanalizace bude dotcena sil. 111/46011 Slavkov - Milostovice. Budou dodr2:eny podminky uvedene v tomto vyjadfenim, pfedevsim pak: kffzenf se silnici 111/46011 bude provedeno jako pfiblizne kolme, bezvykopovou technologif zapichove jamy pro protlaky budou umisteny tak, aby byl prujezdny jeden jizdny pruh pfi provadenf protlaku bude dbano, aby nedoslo k poklesu nebo zvednuti urovne vozovky, pfip. naruseni krajnice vykopek ani jiny material nesmi byt ukladan na vozovku an i silnicni pomocne pozemky po provedeni pracf bude mezi investorem a SSMSK sepsan protokol vykopove prace budou provadeny v obdobi od 1.4. do 31.1 o. kalendarniho roku d) Ze stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn vyplyva, i.e v zajmovem prostoru dojde k dotceni ochranneho pasma plynarenskeho zaffzenf mfstnich sftf. Ochranne pasmo STL plynovodu a pffpojek je v zastavenem uzemi obce 1 m na abe strany od pudorysu. Pfedpokladana hloubka ulozeni plynarenskeho zafizenf cca 0,8-1,5 m. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v och rannem pasmu plynarenskeho zafizeni, uvedene ve stanovisku, pfedevsfm pak: odkryte plynarenske zafizeni bude v prubehu nebo pfi pferuseni stavebni cinnosti Fadne zabezpeceno proti jeho poskozenf, pred provedenim zasypu. vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf bude provedena kontrola dodrzeni podminky stanovenych pro stavebni cinnost v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zafizeni. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. e) Z vyjadfeni Telef6nicy Czech Republic. a.s. ze dne od zn /11 vyplyva, ze v zajmovem uzemf dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spolecnosti Telef6nica, jejiz existence a poloha je zakreslena v pi'ilozenem vyfezu. Dojde-li ke stfetu stavby s podzemnim nebo nadzemnim vedenim site elektronickych komunikaci je stavebnik povinen projednat podminky ochrany se zamestnancem spolecnosti Telef6nica, povefeneho och rannou site. Budou dodr2:eny podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica. f) Z vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyplyva, ze se v uvedenem zajmovem uzemf nachazi nebo se zasahuje do ochranneho pasma energetickeho zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Budou dodr2:eny podmfnky pro provadeni cinnostf v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni, a v ochrannych pasmech elektrickych stanic, ktere jsou nedilnou soucasti vyse uvedenych vyjadfeni. Stavebnik zajisti ochranu zaffzeni energeticke spolecnosti v rozsahu danem zakonem c. 458/2000 Sb., pffslusnymi CSN, PNE a pfilozenymi podmfnkami tak, aby behem stavebni cinnosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V teto souvislosti odpovfda za skody jak na zafizeni energeticke spolecnosti, tak za skody vznikle na zdravi a majetku tfetfm osobam. 4. Stavebnik oznami vodopravnimu ui'adu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby: Vyhloubeni ryhy na uroven zakladove spary, pi'ed pokladkou potrubi. Pri zkousce vodotesnosti cerpaci stanice Pri zkousce nepropustnosti jednotlivych stok. Pri tlakove zkousce vytlacneho potrubi. Pri provadeni kamerovych zkousek potrubi. Pri predani a prevzeti dokoncene stavby. 5. Pfedpokladany termin dokonceni stavby 12/2016.

5 C.j. MMOP 28235/2013 sir Ookoncenou stavbu, popi'ipade cast stavby schopnou samostatneho uzlvani lze uzivat pouze na zaklade kolaudacniho souhlasu ( 122 stavebnlho zakona), kter)t vydava zdejs l spravnl organ na zadost stavebnika. Zadost bude dolozena doklady v souladu s pi'ilohou c. 8 k vyhlasce c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'enl a o nalezitostech povoleni, souh lasu a vyjadi'eni vodopravniho ui'adu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 7. Stavba bude uzfvana v souladu se stavebnim povolenlm a pi'lslusnymi obecne zavaznymi platnymi pi'edpisy. 8. Veskere skody vznikle pi'i provozu a udr:lbe musi byt odstraneny, pi'lpadne hrazeny v souladu s ustanovenim obcanskeho zakoniku v platnem znenl a obchodniho zakoniku v platnem zneni. Spory o nahradu i'esi pi'lslusny saud. II. podle 23 odst. 4 zakona o vodovodech a kanalizacich povoluje yyjimku z ochranneho pasma stanovenou 23 odst. 3 plsmene a) zakona o vodovodech a kanalizaclch v mlste povolovane stavby vodnlho dila:,milostovice - splaskova kanalizace" a to konkretne v mlste: umisteni sachty A-1.1 na trase stoky A-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE umisteni sachty M6 na trase stoky M v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenl sachty AB11 a AB13 na trase stoky AB v ochrannem pasmu vodovodu ON 100 PE umistenf sachty A23 a A22 na trase stoky A v ochrannem pasmu vodovodu ON 150 PE umlstenl sachty AB-1.1 na trase stoky AB-1 v ochrannem pasmu vodovodu ON 80 PE Ucastnlci Flzenl die 27 odst. 1 pismene a) zakona c. 500/2004 Sb., spravniho i'adu ve znenl pozdejslch pi'edpisu (dale jen,spravni Fad") na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedouci odboru pi'ipravy a realizace investic MMO, Horni namestf 69, Opava Oduvodneni : One pod c.j. MMOP 99396/2012 pedal zadatel zadost o stavebni povoleni na vyse uvedenou stavbu a zadost o povoleni vyjimky z ochranneho pasma vodovodniho i'adu, uvedenym dnem bylo zahajeno vodopravni i'izenl. Zadost byla dolozena vsemi povinnymi doklady podle ustanoveni 6 vyhlasky c. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadi'eni a o nalezitostech povolenl, souhlasu a vyjadi'eni vodopravnlho ui'adu, a dalsimi doklady, a to: textovou a grafickou casu navrhu kopie katastralni mapy v mei'itku 1:1000 smlouvou ze dne o uzavi'enl budoucl smlouvy o zi'izeni vecneho bi'emene c. OP/44/d/2011/JaM uzavi'enou mezi stavebnfkem tj. Statutarni mesto Opava a vlastnikem pozemku par.c. 213/1 a 213/2 k.u. Milostovice, tj. Moravskoslezskym krajem zastoupenym z povei'eni hejtmana kraje Spravou silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'ispevkovou organizacl smlouvou o budoucl smlouve o zi'fzenf vecneho bi'emene a dohoda o pi'ipojenf na kanalizaci uzavi'ena mezi stavebnfkem a budoucimi povinnymi ze dne vyjadfeni SmVaK Ostrava a.s. ze dne pod zn. 9773/V008627/2011/Pa, ze dne pod zn. 9773/V012453/P/2010/Pa, ze dne pod zn. 9773/V010474/2011 /CH, ze dne pod zn. 9773/V013153/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V012194/2012/PA, ze dne pod zn. 9773/V004119/P/2009/PA sdeleni CEZ Oistribuce, a.s. ze dne pod zn pi'epojeni odberneho mlsta vyjadi'eni TSO s.r.o. ze dne pod zn. 297/2011 a ze dne pod zn. 415/2012 vyjadi'eni Statutarniho mesta Opavy- mestske casti Milostovice ze dne pod zn. Mil 8/2012

6 C.j. MMOP 28235/2013 str. 6 vyjadrenl GTS Czech s.r.o. zastoupena spolecnostl SITEL, spol. s r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn vyjadrenl Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje, p.o. ze dne pod zn. 2676/1464/2011 /0P TSU/JaM a vyjadfenl ze dne pod zn. 2203/1223/201 1/0P-TSU/JaM (existence inz. sitf) vyjadrenl OVANET a.s. ze dne pod zn a ze dne pod c vyjadrenl OpavaNet a.s. ze dne pod c.j. 173/11 vyjadrenf UPC Ceska republika, s.r.o. ze dne pod zn. Ka/ a ze dne pod zn. Ka 5245 vyjadrenf Sloane Park Property Trust, a.s. ze dne pod c.j _1/201 0 vyjadreni CEZ ICT Services, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn. P2A /3223 vyjadrenl CEZ Distribuce, a.s. ze dne pod zn a ze dne pod zn stanoviska RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne pod zn a ze dne pod zn. 2926/11/154a, ze dne pod zn , ze dne pod zn. 2555/11/154 vyjadrenf Povodf Odry s.p. ze dne pod zn /923/2/ /2011 souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne pod zn. MMOP 93644/2011/Be s kfizenfm navr:zene splaskove kanalizace s mlstni vodotecf souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku mesta ze dne ad zn. MMOP 90916/2011/Be s umistenim stavby v ochrannem pasmu vodovodu souhlas Magistratu mesta Opavy odboru majetku ze dne pod zn. MMOP 89571/2009/Be a ze dne se stavbou vyjadrenf Telef6nicy 02 Czech Republic, a.s. ze dne ad zn /11 vyjadrenf CEPS, a.s. ze dne pod zn. 123/16114/ /Se Vodopravni urad oznamil dne pod c.j. MMOP 3709/2013 zahajeni fizeni znamym ucastnfkum rizeni a dotcenym uradum. Vodopravni urad podle ustanoveni 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ustnfho jednanf a mfstniho setfenf, protoze mu pomery byly dobre znamy a zadost poskytovala dostatecne podklady pro posouzenf a stanovil, ze ve lhute do 1 o dnu ad dorucenf tohoto oznamenf mohou ucastnfci fizeni uplatnit sve namitky a pripomlnky a dotcene urady sva stanoviska. Die 144 spravnlho radu bylo ffzenf posouzeno jako fizeni s velkym poctem ucastnlku a plsemnost byla dorucovana ucastnlkum ffzeni uvedenych v 27 odst. 2 vefejnou vyhlaskou. Soucasne je upozornil na moznost vyjadrit se k podkladum rozhodnuti podle ustanovenf 36 odst. 3 spravniho fadu, a to ve dnech , a Ucastnlci fizenf tohoto prava nevyuzili. Projektovou dokumentaci stavby,milostovice - splaskova kanalizace" vypracoval lng. Oldfich Cabel (identifikacni cfslo ) v mesfci zaff 2011 cfslo zakazky 10/ az 60. Projektova dokumentace stavby fesf: odkanalizovanl stavajfcl i vyhledove zastavby Mestske casti Opava-M ilostovice. Stanoviska dotcenych organu, odborna posouzeni, znalecke posudky: zavazne stanovisko Krajske hygienicke stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave ze dne pod c.j. HP/OP-15593/3.5/11 zavazne stanovisko Hasicskeho zachranneho sboru Moravskoslezskeho kraje, uzem nfho odboru Opava ze dne pod zn. HSOS /2011 vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru zivotniho prostfedi ze dne pod c.j. MMOP 57875/2009/ZIPR-HrJ a ze dne pod c.j. MMOP 73399/2011 /ZIPR-LeT vyjadfeni Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne ad c.j. MMOP 73983/2011 rozhodnuti Magistratu mesta Opavy odboru dopravy ze dne pod zn /2009/20024/2009/DOPR- zvlastnf uzfvanf komunikace- umisten i inzenyrskych sfti MMOP stanovisko Vojenske ubytovacl a stavebnl spravy Brno ze dne pod c.j. 4557/19364/ UP-OL souhlas Policie Geske republiky, Krajskeho feditelstvf policie Moravskoslezskeho kraje, dopravnlho inspektoratu ze dne pod KRPT /CJ vyjadfenf Magistratu mesta Opavy, odboru hlavniho architekta a UP, odd. pamatkove pece ze dne pod zn. MMOP 60816/2009/HAUP/Ma

7 C.j. MMOP 28235/2013 str. 7 K zameru stavby vydal obecny stavebni urad odboru vystavby Magistratu mesta Opavy uzemnf rozhodnuti pod spis.zn. VYST/29534/2011/Me dne , ktere nabylo pravnf moci dne Souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebniho zakona byl vydan pod spis.zn. VYST/11432/2012/Me dne Posouzeni vodopravniho uradu: Vodopravni urad v provedenem rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v ustanovenich vodniho zakona, zakona o vodovodech a kanalizaclch a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizenl a s dotcenymi spravnimi urady a zjistil, ze jejim uskutecnenim nebo uzivanlm nejsou ohrozeny zajmy chranene zakony a zvlastnimi predpisy. Pri prezkouman i zadosti, projednani veci s ucastniky rlzenf a na zaklade shromazdenych pravne vyznamnych skutecnosti nebyly shledany duvody branici povoleni. Vodopravni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutl, za pouziti ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici rizeni- dalsi dotcene osoby die 27 odst. 2 spravniho radu: die ustanoveni 109 pfsm. c), d) stavebnfho zakona:: CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucnl sluzby, s.r.o., Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Technicke sluzby Opava s. r. o., Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednai'ovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Statutarnl mesto Opava, Mestska cast Milostovice, Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, pi'fspevkova organizace, Povod f Odry, statni podnik, Jan Smid, Zdenek lllik, Svetlana lllikova, Daniela Balnerova, Stanislav Hlavjenka, Alena Hlavjenkova, Gabriela Hlubova, Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, die ustanoveni 109 pism. e), f) stavebniho zalwna vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem, muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou prima dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bi'emenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno. Vyporadanr s navrhy a namitkami ucastnlku: Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky. Vyporadani s vyjadrenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Ucastnfci se k podkladum rozhodnuti nevyjadrili. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolanf die 81 odst. 1 spravniho radu k odboru zivotnfho prostredi a zemedelstvi Krajskeho uradu MSK podanfm u zdejsfho spravniho organu. Odvolaci lhuta die 83 odst. 1 spravniho radu cini 15 dnu ode dne oznameni rozhodnutf. Odvolani se podava s potrebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potrebny pocet stejnopisu, vyhotov i je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolanf jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne. Vodopravni urad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni overene projektove dokumentace a stitek obsahujlci identifikacni udaje o povolene stavbe. Dalsi vyhotoveni overene projektove dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stltek pred zahajenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a ponechat jej tam az do dokoncenl stavby, pripadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stltku.

8 C.j. MMOP 28235/2013 str. 8 Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Upozorneni Pfi provademi stavby je nutno dodr:zet pfedpisy tykajici se bezpecnosti pn3ce a technickych zafizenf, zejmena vyhlasky c. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zaffzen fch pfi stavebnfch pracich, a dbat o ochranu zdravi a osob na stavenisti. Pfi provadeni stavby vodniho dila budou dodrzeny technicke pozadavky na stavbu kanalizaci podle vyhlasky c. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacfch pro vei'ejnou potrebu a o zmene nekterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich). lng. Eva Podstufkova vedoucf oddelenf ochrany vod a ZPF odboru zivotniho prostredi Toto rozhodnuti musi byt vyveseno po dobu 15 dnu. Vyveseno dne:... /...~~. ~.:... ~/) Sejmuto dne: Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvesen i a sejmuti rozhodnuti. /}>'~~ lv1agisyrat4ism OPAVY 0Lbor pr(ivni 0 organizn(nf Oc:Jdeni orgonizocni Horni no:n ~ P AVA 2 Poplatek: Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich je osvobozen. Obdr-Zi: Navrhovatele die 27 odst. 1 pism. a) spravniho fadu a 109 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona: Statutarni mesto Opava, zastoupeno ing. Janou Onderkovou, vedoucf odboru pffpravy a realizace investic MMO, Horni namesti 69, Predmesti, Opava 1 Ostatni ucastnici die ustanoveni 27 odst. 2 spravniho fadu: die ustanoveni 109 pism. c), d) stavebniho zakona. kterym se toto rozhodnutf dorucuje vefejnou vyhtaskou: CEZ Distribuce, a. s., I DDS: v95uqfy RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Severomoravske vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv Technicke sluzby Opava s. r. o., IDDS: 2nr6jkm Telef6nica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h Statutarni mesto Opava, zast. lng. lrenou Bednarovou, pracovnici odboru majetku mesta MMO, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Statutarni mesto Opava, Mestska cast Zlatniky, ul.6.kvetna, Zlatniky, Opava 7 Statutarnf mesto Opava, Mestska cast Milostovice, IDDS: 53vark6 Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, prfspevkova organizace, IDDS: jytk8nr Povodf Odry, statni podnik, IDDS: wwit8gq Jan Smid, Lihovarska c.p. 15/22, Milostovice, Opava 1 Zdenek lllik, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1 Svetlana lllikova, Lihovarska c.p. 84/22b, Milostovice, Opava 1

9 C.j. MMOP 28235/2013 str. 9 Daniela Balnerova, Lihovarska c.p. 79/22a, Milostovice, Opava 1 Stanislav Hlavjenka, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Alena Hlavjenkova, Lihovarska c.p. 85/22c, Milostovice, Opava 1 Gabriela Hlubova, Lihovarska c.p. 86/22d, Milostovice, Opava 1 die ustanoveni. 109 pism. e), f) stavebniho zakona. kte!}tm se toto rozhodnuti dorucuje vefejnou vyhlas/wu: vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na nem. muze-li byt jeho vlastnicke pravo navrhovanou stavbou pfimo dotceno ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vecnemu bfemenu, muze-li byt toto pravo navrhovanou stavbou prima dotceno. Dotcene organv die 136 odst. 1 spravniho fadu Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni ochrany ZPF, Krnovska 71 C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- ochrana pfirody a krajiny, Krnovska 71C, Pfedmesti, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, OZP- oddeleni odd.hospodarstvi, Krnovska 71C, Predmestf, Opava 1 Magistrat mesta Opavy, - odbor dopravy, Krnovska 71 B, Pfedmesti, Opava 1 Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave, IDDS: w8pai4f Krajske feditelstvi policie Moravskoslezskeho kraje, Dopravni inspektorat - Opava, I DDS: n5hai7v Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje, I DDS: spdaive ostatni Statutarni mesto Opava Mestska cast Zlatniky, IDDS: h2aarnb (se zadosti o vyveseni rozhodnuti na uredni desce) Statutarni mesto Opava. Mestska cast Milostovice, I DDS: 53vark6 (se zadosti o vvveseni rozhodnutf na uredni descel Magistrat mesta Opavy, odbor pravni a organizacni, Horni nam. 69, Opava (se zadostf 0 vyveseni rozhodnuti na ufedni desce) 3x aa

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MAGISTRAT MESTA OPAVY

MAGISTRAT MESTA OPAVY MAGISTRAT MESTA OPAVY ODBOR VYSTAVBY CZ-7 46 26 Opava, Horni namesti 69 Vas dopis zn: Ze dne: Spisova znacka: VYST/18611/2015/Me Nase znacka (C.j.): MMOP 114271/2015 Vyrizuje: Meletzka Vladimfra Pracoviste:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ V Kutné Hoře dne: 19.2.2014 Spis. zn.: 060765/2013/ZPR/POM Č.j. MKH/009996/2014 Vyřizuje: Ing. Pospíšilová Telefon: 327 710 265 E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc EvidenCni Cislo dokumentu : ZP-DOK/1861/2013/Gi Spisovy znak.podznak - 231.2, skartafini znak/skart. Ihfita- A/20 MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice Ci'slo spisu: C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 26.4.2012 014/2012 804-805/SU/152-153/12/R/dub Dubska 475 225 460

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice 6'slo spisu: C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 15.5.2012 015/2012 982-983/SU/183-184/12/R/dub Dubska 475 225

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-36448/2012/ZT Neratovice dne 30.10.2012 Č.j.: MěÚN/43622/2012 Vyřizuje: Zborovský/315650342

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 027163/2015/19

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 44-4/2010-328/R V Proseči dne 28.7.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 13.5.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.1381/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/013393/2012/SÚ/krch Krch/383 700 731 27.7.2012 č.j. MUST/031093/2012/SÚ/krch

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více