Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici. Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 IC:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici. Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, 702 00 Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 IC: 47392584"

Transkript

1 EXEKUTORSIV.( ORAD BRNO-VENKOV Soudni exekutor JUDr. Lubomir Zale ak Cornovova 45, Brno Dao: krat Pnion Oso Stott oodpis: Znalecky posudek - odhad obvykle ceny nemovitosti aislo 2609_086_2014 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastralni Oda*: Ostatni stavby: Pozemky: Vlastnik stavby: Vlastnik pozemku: Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici Potoeni 1494 / 6, Karvina - Mizerov Kraj Morayskoslersky, okres Karvina, obec Karvina, k.o. Karvina-mesto, k6d k.o , LV 3564 hospodafska budova s garaii 1764/23, 1764/46, 1764/48, 1764/7 PaedDr. Josef Ferfecki, Komorni Lhotka, Komorni Lhotka, spoluvlastnicky podil: 1 / 2 Ing. Jan Galuszka, Terlicka 475/22, Horni Such& spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Ing. Petr Galuszka, Masarykova 733, Bohumin, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Irena Vojkuvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 PaedDr. Josef Ferfecki, Komorni Lhotka, Komorni Lhotka, spoluvlastnicky podil: 1 / 2 Ing. Jan Galuszka, Terlicka 475/22, Horni Sucha, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Ing. Petr Galuszka, Masarykova 733, Bohumin, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 OBJEDNATEL : Exekutorsky tifad Brno-venkov, JUDr. Lubomir ZaleS'ak; c. obj.:107 EX 290/14-56, Adresa objednatele: Cornovova 45, Brno telefon: IC: brno.cz DIC: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: UCEL OCENENI: Ing. Pavel Polak Na Fojtstvi 1443 / 4, Havirov - mast telefon: IC: DIC: Pro gely dobrovolne draiby, rozdeleni spoledne veci prodejem (oceneni stavajiciho stavu) OBVYKLA CENA Soudasn stay Ka Datum mistniho effeni: Poi et strati: 14 A4 stran Podet priloh: 5 A4 V Havifove, dne Datum zpracovani el p se.n 1:4\ Zpracoviit4prograrnerp-NEMExpcess verze: ' `i Otisk razitk g. Pavel Polak 7/e4<onc446":4 16ady neroof\iv-

2 STAV POSUZOVANE NEMOVITOSTI stavba dokonoena v r zmena stavby v r. 0 rekonstrukce v r Rekonstrukce: celkova l7 dilai SOUCASNY STAV Konstrukce: zdene betonove 0 kovove cffevene Vyubti: bydleni pronajem bydl., podn. oast. obsazen Okoli: 0 bytova z6na priimyslova z6na 0 ostatni nakupni zona Pf ijezd: Pripojky: zpevnena komunikace / voda 10 kanalizace / elektro 0 montovane jine podnikani volny objekt / plyn telefon Dopravni dostupnost (do 10 minut pe Ạy): Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): Poloha v obci: Poaet obyvatel: Stavebne technicky stay stavby: Vytapeni: Prodejnost nemovitosti: E3 MHD E3 2eleznice E3 autobus N dalnice/silnice I. ti silnicell.,1111 Silti centrum - zastavba RD (pokles) neudr2ovana k oasteane rekonstrukci ustfedni / eta2ove - tuha paliva prodejna od 6 do 12 mesic6 RODINNY DUM SOUCASNY STAV Typ PP RD Obytna/ Gara2 Pozemky vymera OP ZP Rozestavenost Nebyt. m2 ks m2 m 3 m2 2 bj 197/ ,00 KUPNI CENA 0 Ko. Neni posuzovana. VYHODNOCENI KUPN1 CENY Porovnavaci hodnota Vynosova hodnota Vecna hodnota Obvykla cena - z toho hodnota pozemku REKAPITULACE OCENENi POSUZOVANE NEMOVITOSTI Souaasq stay Kd bez nakladb na uvedeni do provozuschopneho stavu 0 Kd Kd Ka Kd Minimalni cena v rekonstrukci Vklad investice do nemovitosti Reprodukani cena pro pojliterd - z toho hlavni budova - ostatni objekty Ka Ka Ka Ka KC Komentaf ke stanoveni ceny obvykle posuzovanych nemovitosti a vhodnosti zastavy Obvykla cena odpovida poptavce, typu, velikosti a vybaveni obdobnych staveb v lokalite. Vychazi ze soueasnych podminek trhu, co2 je pro stanoveni ceny obvykle zasadni. Soudasnou obvyklou hodnotu nemovitosti stanovuji v Orovni hodnoty porovnavaci po redukci polohy rodinneho domu a i(sich vztaht) okoli s ohiedem na technicky stay staveb, kvalitu pozemkii a lokality. Hodnota stanoveni touto metodou ma nejvegi vypovidaci schopnost a nejlepe vystihuje poptavku po danern typu nemovitosti v lokalite. Rodinny (Kim je vhodny k vicegeneratnimu bydleni v lokalite irtiho centra statutarniho mesta Karvine s dobrym dopravnim napojenim na steed mesta a dobrym dopravnim spojenim, autobusem, viakem s krajskym mestem Ostrava vys'sim spravnim celkem. Stabilizovana oblast ve vystavbe individualniho rodinneho bydleni, v rodinnych domech, lokalita pro mestske rodinne bydleni. Dobre napojeni na infrastrukturu regionu. Pri mistnim aetreni nebyla piedlatena tadna najemni, di jina smlouva, na zaklad ktere by byl pfedmet oceneni vyuiivan. Oceneni je provedeno pro pfedmet oceneny volny, neobsazeny, nepronajatk - 2 -

3 Zavady, ktere prodejem nemovite veci v draibe nezaniknou nebyly zjitteny. Movite veci, ktere by tvolity pfislutenstvi k ocetiovanym nemovitym vecem, nejsou a nebyly zjitteny. Mistopis (charakteristika obce. poloha nemovitosti v obci) Statutarni mesto s napojenim na komunikaci I a nasledne dalnici Dl. Vhodne bydleni vzhledem k vybaveni mesta statni spravou, zdravotni a socialni peal, ekolstvim, kulturou a pod. Pozemky se nachazeji v urbanizovane zone obytne, hromadneho bydleni v RD (U-BHb). Jedna se o zastavenou oast obce, zonu bydleni v rozptylene zastaybe. Veekere in2. site jsou pfivedeny do stavby. Pfijezd je po mistni zpevnene komunikaci ul. Potoani po ppo. 1764/12 je2 je ye vlastnictvi mesta Karvine. Vhodne situovana stavba v lokalite., jedna se o eirei stied mesta, s dobrym dopravnim napojenim na MHD, 2eleznici a autobusovou dopravu. Poloha, okoli a dopravni dostupnost Poloha v obci: Sirei centrum - zastayba RD Okoli: g bytova zona pramyslova zona nakupni zona ostatni Dopravni dostupnost (do 10 minut pesky): t 1 MHD 0 Zeleznice autobus Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): 1 dalnice/silnice I. tf silnice Celkovy popis nemovitosti (zakladni popis, druh stavby, Uoel u2iti, dispozioni re eni, prislu enstvi) RD je zany, podsklepeny s jednim NP a vyu2ivanym podkrovim, zastreeen9 sedlovou strechou s vikyfem. Stavba je yyzdena z CP tl. 45 cm, strop ZB nad 1.PP, dfevene tramove nad 1.NP a stfeeni dfevena vaznicova soustava, krytina je beronitovych eablon, schodiete ocelove do 1.PP, ZB s teracem do podkrovi, okna dievena dvojita. Vnitfni omitky etukove, fasadni hladka s naterem. Vnitini obklady belninove, podlahy obytnych mistnosti jsou prkenne, podlahy ostatnich mistnosti jsou z betonoveho poteru a keramicke clia2by. Veekere TZB byly provedeny. UT na tuha paliva, zdroj TUV kotel UT, el. instalace 223/400 V. Vnitfni vybaveni bylo standardni, bez nadstandardnich konstrukci. V uplynulem obdobi dal k nepovolenym demontaiim viech kovovych dasti domu tj. radiators, elektrorozvocla, rozvodnych skrini, schodigoveho zabradli, vybaveni kotelny a pod. V soudasne dobe je dam neufivatelny, nutne zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. Rodinny dum - rodinne bydleni, 2.bj, monofunkani objekt. 1.PP - kotelna, uhelna, 2x sklep a komunikaeni prostory. 1.NP - 1. bj. - zadveri, chodba, 2x pokoj, WC, kuchyne, koupelna podkrovi - 2. bj. - chodba, schoditte, 3x pokoj, kuchyne soc. zazemi, puda Stavba v podpromernem technickem se zjevnymi zavadami. Vedlejei stavba s garki, venkovni Opravy. Technicklj popis ocenovane nemovitosti Stavba dokondena v r Dilci rekonstrukce v r Celkova rekonstrukce v r. Stavebne technicky stay: neudrzovana k eastetne rekonstrukci Energetick9 prukaz stavby: neni Rekonstrukce stavby: celkova O dilai O stfecha LJ fasada, zatepleni okna, dvere LI interier inienjirske site a vyuiiti nemovitosti Pfipojky (vei1vl.): g I voda / g kanalizace / plyn 11 / elektro 17 telefon Pristupova komu.: I zpevnena nezpevnena pies pozemky parc. eislo VyuZiti: 0 bydleni pronajem podnikani bydl. a podnik. oast. obsazen volny objekt Pistup a pijezd k pozemku z z ver-ejne komunikace pres vlastni pozemky zaji ten vecn9m bremenem jine zaji teni pristupu k pozemkum pravne nezaji ten Pronajem nemovitosti (zhodnoceni najemniho vztahu) O Nemovitost neni pronajimana / propachtovana Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu uroitou za tr2nich podminek Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu neutitou za tr2nich podminek Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu uraitou nebo neuraitou za nev9hodn9ch podminek pro pronajimatele Dal i komentar k zhodnoceni najemniho vztahu Najemni vztah neni

4 Vyhodnoceni rizik nemovitosti Rating rizika: Rizika spojena s privnim stavem nemovitosti Cast oploceni a nadvori Ie±i na cizim pozemku ppe. 1764/47 a 1746/49, jet vlastni mesto Karvina RIZIKO NE NE ANO Popis rizika Nemovitost je radne zapsana v katastru nemovitosti Skutedne u2ivani stavby neni v rozporu s jeji kolaudaci Stavba na cizim pozemku Rizika spojena s umistenim nemovitosti Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Vecna bemena a obdobna zatiieni RIZIKO NE Rizika ostatni Popis rizika Bez realnych bfemen a sluzebnosti V uplynulem obdobi do lo k nepovolenym demontaiim v ech kovovych oast' domu tj. radiatort), elektrorozvociii, rozvodnych skrini, schodiffoveho zabradli, vybaveni kotelny, klempirskych pryku a pod. V souoasne dobe je dum neuiivatelny, nutne zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. RIZIKO ANO ANO Popis rizika Nemovitost vykazuje viditelne technicke vady omezujici jeji dalsi 2ivotnost Stavby dlouhou dobu neu2ivane Pfehled listu vlastnictvi LIST VLASTNICTVI dislo 3564 Kraj: CZ080 Morayskoslersky Okres: CZ0803 Karvina Obec: Karvina Katastralni Ozemi: Karvina-mesto Ulice: Pototni c.o.: 6 Vlastnici Podil FO RC: PaedDr. Josef Ferfecki Komorni Lhotka, Komorni Lhotka 1 / 2 FO RC: Ing. Jan Galuszka Terlicka 475/22, Horni Sucha 1 / 6 FO RC: Ing. Petr Galuszka Masarykova 733, Bohumin 1 / 6 FO RC: Irena VojkUykova Sladkova 3053/26, Ostrava 1 / 6 Stavby oast obce Mizerov Pozemky 1764/ / / /7 Pozemkova parcela Pozemkova parcela Pozemkova parcela Pozemkova parcela Rodinny aim Parcela KN Parcela KN Parcela KN Parcela KN Vypodet vecne hodnoty staveb Vypodet vecne hodnoty hlavni stavby Seznam podlaii 206 m m 6 m m je soueasti o.p. px na pozemku p.e. 1764/ zastavena plocha a nadvori zastavena plocha a nadvori zastavena plocha a nadvori zahrada Nazev podla2i Zastavena plocha Zapooitatelna plocha podlail 1.PP 80,80 m 2 31,00 m 2 1.NP 96,80 m 2 74,00 m 2 zastreen i 92,24 m 2 61,00 m 2 VYeet mistnosti Nazev podlaii Nazev mistnosti Podlahova plocha Koeficient Zapoditatelna plocha 1.PP sklepy 1PP celkem 1.NP 62,00 m 2 62,00 m2 0,50 31,00m 2 31,00 m2-4 -

5 1.bj m 2 1,00 74,00m 2 1.NP - celkem 74,00 m 2 74,00 m2 zastteteni 2.bj m2 1,00 61,00m1 zastteieni - celkem 61,00 m 2 61,00 m2 Wpodet obestaverieho prostoru Nazev 1.PP 1.NP zastre eni Obestaveny prostor - celkem: (9.45*8,55)*(2.15) (9.45* *2,40+2,20*5,20)*(3,05) (9.45*8, *5,20)*(2,55) Obestaveriji prostor 173,71 m ,23 m m 3 235,21 704,15 m 3 Konstrukce Zaklady Zdivo Stropy Stfecha Krytina Klempifske konstrukce Vnitrni omitky Fasadni omitky Vnej i obklady Vnitfni obklady Schody Deere Okna Podlahy obytnych mistnosti Podlahy ostatnich mistnosti Vytapeni Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teple vody Instalace plynu Kanalizace Vybayeni kuchyne Vnitfni vybaveni Zachod Ostatni Popis betonoye pasy izoloyane zdene tl. 45 cm ielezobetonoye monoliticke a dfeyene krov dreveny, yazany beronitove ablony pozinkovany plech yapenne, tukoye yapenne dyouyrstye omitky betonovy sokl beine keramicke obklady 2elezobetonoye montoyane s beinym povrchem napinoye dfeyena paletoya prkenny povrch betonoya mazanina a ker. dlaiba ustredni topeni svetelna, trifazoya bleskosvod oceloye trubky, studena i tepla voda bojler zemni plyn litinove potrubi chybi umyvadlo. vana, WC splachovaci chybi ZastavOna plocha ObestavenY prostor Jednotkova cena (JC) Rozestavenost Reprodukoni hodnota (RC) Stafi DarSi 2ivotnost Opotfebeni \Acne hodnota (VH) [m21 [m 3] [Kohl KC roku rokti Ka , , , Vypodet vecne hodnoty ostatnich staveb Nazev Popis hospodarska zdena, jednopodla2ni budova s stavba s pultovou garki strechou, slou2i stavbe hlavni Vecna hodnota ostatnich staveb celkem Parc. dislo 1764/46, 1746/48 Mnoistvi 1,00 soubor JC RC Opottebeni KC 75 % Kelsoubor VH KC Ke VYpodet hodnoty pozemkii Zakladni popis ocenovan9ch pozemkii Parcely jsou pravidelne, rovinne s dobrou orientaci, jsou umistena v Ozemi bydleni v RD. Sousedni parcely jsou zastaveny RD. -5-

6 Stanoveni a zdovodneni jednotkove ceny pozemku Stabilizovane lokalita. Jednotkova cena zastavene plochy a nedvoti 500,00 Ko/m 2 odpovide obvyklym cenam v lokalita realizovanych v roce Ceny pozemku ve funkonim celku jsou shodna, nejsou kraceny vzhledem ke sve vymete, vyuiivani a poloze. Zemedelske pozemky nejsou. Druh pozemku Parcela d. Vymera Jednotkova cena Vlastnicky podil Celkova cena m2 Kehn2 pozemku Kd zastavene plocha a nedvoil 1764/ / zastavene plocha a nedvori 1764/ / zastavene plocha a nadvori 1764/ / zahrada 1764/ C elkova vymera pozemkii: 830 Hodnota pozemku celkem: Vypodet porovnavaci hodnoty Lokalita Littne Pozemek Dispozice Po2adovane Jednotkova Koeficient Upravena cena plocha cena cena celkovy Popis stavby a pozemku / Zduvodneni koeficientu Kc Foto m2 m2 Ka Kc/m 2 Kc K6/m 2 Stonava 168, ,74 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DCim v puvodnim stavu, standardne vybaven, promerna technicka iiroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy v6. kanalizace. Samostatna vedleji stavba s garaii a venkovni Opravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Obec s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vy im spravnim celkem. Dobra lokalita pro pfirnestske rodinne bydleni Hodnoceni: Lokalita - hoiti - koeficient 1,02; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkrovi=B - koeficient 1,00; Stafi - opotfebeni 45 % - koeficient 0.90; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,90; Zdroj nabidky - viastni koeficient 0,90; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - hoiti; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkrovi=B; Stafi - opotfebeni 55 %; Garai - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; Karvina. Mizerov 172, ,76 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DOm po easte'cne rekonstrukci, standardne vybaven. dobra technicka Oroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy ye. kanalizace. Samostatna garai na osobni vozidlo a venkovni Upravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vyssim spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Pfirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - shodna - koeficient 1,00; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.=B - koeficient 1,00; Stafi - opotf. 48 % - koeficient 0,92; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,92; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,90; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - shodna; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.=B; Stafi - opotf. 38 %; Garai - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - viastni ; Karvina 160, ,88 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DUm v pc.ivodnim stavu, standardne vybaven, zhortena technicka Oroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy ye. kanalizace. Samostatna garai na osobni vozidio a venkovni Opravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vy im spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Pfirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - mime hoiti - koeficient 1,01; Typ stavby - obdobny - koeficient 1,00; Stafi - opotf 65 % - koeficient 0,95; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,95; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,97; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - mime holt; Typ stavby - obdobny; Stafi - opotf 65 %; Garai - mimo RD: Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; -6-

7 Karvina 166, ,80 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou strechou. DCrm po easteene rekonstrukci, standardne vybaven, standardni technicka &oven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu oboe. InienYrske site piivedeny do budovy v6. knnaliznon. Snmostntnn gnrni nn nsobni ve2idlo n vonkovni upravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vysṣim spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Prirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - obdobna - koeficient 1,00; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.= C - koeficient 1,00; Stari - opotr. 45 % - koeficient 0,92; Gara2 - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,92; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,95; ZdUvodneni koeficientu Kc: Lokalita - obdobna; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.= C; Stall - opotr. 45 %; Gara2 - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; Variaani koeficient pied Opravami: 8,99 % Variatni koeficient po upravach: 4,40 % U2itna plocha Minimalni jednotkova cena: Prumerna jednotkova cena: Maximalni jednotkova cena: Stanovena jednotkova cena: Rekapitulace oceneni 166,00 m Ke/m Ke/m Ko/m 2 Kdim Minimalni cena: Pr0merna cena: Maximalni cena: Porovnivaci hodnota: Ka KO re Ke Komentaf ke stanoveni ceny obvykle a vhodnosti zastavy Obvykla cena odpovida poptavce, typu, velikosti a vybaveni obdobnych staveb v lokalite. Vychazi ze soudasnych podminek trhu, cot je pro stanoveni ceny obvykle zasadni. Soudasnou obvyklou hodnotu nemovitosti stanovuji v Orovni hodnoty porovnavaci po redukci polohy rodinneho domu a irtich vztaho okoli s ohledem na technicky stay staveb, kvalitu pozemk6 a lokality. Hodnota stanoveni touto metodou ma nejvet i vypovidaci schopnost a nejlepe vystihuje poptavku po danem typu nemovitosti v lokalite. Rodinny dum je vhodny k vicegeneradnimu bydleni v lokalite irsiho centra statutarniho mesta Karvine s dobrym dopravnim napojenim na stied mesta a dobrym dopravnim spojenim, autobusem, vlakem s krajskym mestem Ostrava vyt*sim spravnim celkem. Stabilizovana oblast ve vystavbe individualniho rodinneho bydleni, v rodinnych domech,lokalita pro mestske rodinne bydleni. Dobre napojeni na infrastrukturu regionu. Pfi mistnim t etfeni nebyla pfedloiena ladna najemni, ci jina smlouva, na zaklad ktere by byl pfedmet oceneni vyutivan. Oceneni je provedeno pro pfedmet caner* volny, neobsazeny, nepronajaty. Zavady, ktere prodejem nemovite veci v draibe nezaniknou nebyly zjitteny. Movite veci, ktere by Nally pfislutenstvi k oceriovankm nemovitym vecem, nejsou a nebyly zjitteny. Rekapitulace oceneni posuzovane nemovitosti Porovnavaci hodnota Vynosova hodnota Vecna hodnota Obvykla cena - z toho hodnota pozemku Soudasn9 stay Kt 0 Kt Kt Ka Kt Budouci stay 0 Ke 0 Ke 0 Ke Minimalni cena v rekonstrukci x Vklad investice do nemovitosti KC x Reprod uken hodnota Kt 0 KO - z toho hlavni budova KC 0 KC - ostatni objekty KC 0 Kt Silne stranky nemovitosti Umisteni nemovitosti vsirsim centru obce, kompletni IS, vhodna okolni zastavba a dobre napojeni na infrastrukturu mesta i regionu. Slabe stranky nemovitosti Dum bez zakladniho vybaveni TZB, nepovolene demontaie v ech kovovych east' domu tj. radiatorb, elektrorozvodu, rozvodnych skrini, schocgloveho zabradli, vybaveni kotelny, klempirskych prvkb a pod. V soudasne dobe je dbm neu2ivatelny, nutria zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. 0 Ke - 7 -

8 Stanoveni standardni jednotkove ceny za m 2 zapoditatelne plochy Obvykla cena: Z toho hodnota garaii, garaiov9ch a parkovacich stani: Z toho podil venkovnich Oprav a ostatnich staveb na obvykle cene: Z toho obvykla cena pozemku: Upravena obvykla cena: KC Ke 4,00 % Kd K Kd Zapoditatelna plocha: 166,00m 2 Jednotkova cena zapaitatelne plochy: (6/m 2 Seznam podkladii a pfiloh Podklad / Ptiloha poet stran A4 v ptiloze Snimek katastralni mapy ze dne Mapa oblasti s vyznadenim polohy nemovitosti.. 1 Fotodokumentace nemovitosti ze dne V9sek z mapy UPm Karvine s vyznadenim nemovitosti. Leteck9 pohled na nemovitosti. 1 V Havifove dne lng. Pavel Polak Na Fojtstvi 4/ Havirov West tel IC: _ye \<` ak ),8 -r! < N?. 41/4 14\ 974 6VronomikA 9`)/- nor 170,1/1_, os0 Koncesni listina Magistrat mesta Havirova, obecni iivnostensk9 drad, jako vecne a mistne prislutn9 organ dle 2 odst. la) zak. cislo 570/1991 Sb., podle 54 odst. 1 a 2 zakona c. 455/1991 Sb., o iivnostenskern podnikani, ve zneni pozde3ich predpisu, vydal koncesni listinu c.j.: 2003/637556/5338/Kr. Ev. c.: dne

9 9 I I I I I 4 X 't" Too,_ 42 ats (iat 68 sua ik t I efra, 0,48 -de OA' 1 C afo wa Ja O F C

10 -10-

11 - 11

12 /..""- - 12

13

14 Znalecka doloika ZnaleckY posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v Ostrava ej. Spr. 1974/92 ze dne pro zakladni obor: 1) ekonomika, 2) stavebnictvi, odvetvi: 1) ceny a odhady nemovitosti, 2) stavby obytne ZnaleckY posudek je zapsan pod /14 znaleckeho deniku. Znaleane Cietuji podle pfipojene likvidace na zaklade dokladu dislo 086/14. V Havirove dne Ing. Pavel Polak Na Fojtstvi 4/ Havifov Mast tel IC: tilak PAVEL Fojtstvf 4/ HavlThv - INnsto tell.: , IC: , DIC: CZ rum.cz h.:. r - cb co' CERTHKAGNI USTAVU SOUDIVIO inzr VY&O,(F!lO

15

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

telefon: 800 900 490 IČ: 25023217 Datum místního šetření: 22.7.2015 Datum zpracování : 22.7.2015

telefon: 800 900 490 IČ: 25023217 Datum místního šetření: 22.7.2015 Datum zpracování : 22.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/6 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, č.p. 43 Adresa nemovitosti: U Rokle 43, 47001 Česká Lípa - Lada Katastrální údaje:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3492/036/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 1644/1 s budovou čp. 979 jiná stavba, pozemek p.č. 1644/2 s budovou bez čp/če průmyslový objekt, pozemky p.č.

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136 Adresa nemovitosti: Na Kopečku 136, Chleby Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 59/2014 aktualizace k 19.9.2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor, Řadový RD č.p. 1143 s příslušenstvím v Napajedlích Adresa nemovitosti: Tř. T. Bati

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 491 Adresa nemovitosti: Dolní Podluží 491 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 699/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 52/1 Adresa nemovitosti: Střednice 18, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 2+1 Adresa nemovitosti: Puškinova 456 / 10, Vyškov - Dědice

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/1 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 152 Adresa nemovitosti: Alšova 152, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3790/028/2015 6 NEMOVITOST: Stavba čp. 176 rodinný dům, která je součástí pozemku p.č. st. 117 a pozemky p.č. st. 117 a p.č. 126/3, to vše v k.ú. Králíky

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/9 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 609/1 Adresa nemovitosti: Ještědská 609, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, rozestavěný na p.č. st. 362 Adresa nemovitosti: Červená Píska, 277 41 Tuhaň Katastrální údaje

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 NEMOVITOST: Jiná stavba bez č.p. na p.č. 266 Adresa nemovitosti: Vavřineč, 277 31 Malý Újezd Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 52/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 52/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům 3+1 Adresa nemovitosti: Slavičky 34 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3134/21/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: Bratří Sedláčků 633 / 49, 721 00 Ostrava - Svinov Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 14.7.2015 Datum zpracování : 14.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/97/2015/4 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 152/3 Adresa nemovitosti: Zahrádky 152 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti

Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti Znalecký posudek o odhadu tržní ceny nemovitosti číslo 2336-41/2016 Odhadce: Ing. Jaroslav Mlčoch Kvítková 4323, 760 01 Zlín, 603 207 393, posudkyjmlcoch@seznam.cz Datum objednání: Datum místního šetření:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1869/144/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky p.č. 1500/1, 1500/16, 1500/34, 1500/46, 1500/47, 1708 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům. Adresa nemovitosti: Jevišovice 237 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3327/214/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Podlesí 454, 73911 Frýdlant nad Ostravicí Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3151/38/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 3 Adresa nemovitosti: Velká Úpa 234 / 234, 743 01 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Pec pod

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný č.p. 42 Adresa nemovitosti: Jestřebí 42, 471 61 Jestřebí Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015

Současný stav. Datum místního šetření: 3.11.2015 Datum zpracování : 12.11.2015 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5461-169/2015 6 Objekt služeb a obč. vybavenosti - víceúčelový, provozní objekt na LV 5533 v k.ú. Nový Jičín-Předměstí Adresa nemovitosti: Nový Jičín 1073,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3675/269/2014 6 NEMOVITOST: Objekt služeb a obč. vybavenosti - budova čp. 12, která je součástí pozemku p.č. st. 17/2 a pozemky p.č. st. 17/2 a p.č.

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více