Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici. Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 IC:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici. Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, 702 00 Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 IC: 47392584"

Transkript

1 EXEKUTORSIV.( ORAD BRNO-VENKOV Soudni exekutor JUDr. Lubomir Zale ak Cornovova 45, Brno Dao: krat Pnion Oso Stott oodpis: Znalecky posudek - odhad obvykle ceny nemovitosti aislo 2609_086_2014 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastralni Oda*: Ostatni stavby: Pozemky: Vlastnik stavby: Vlastnik pozemku: Rodinny dum - bez nebytovych prostor, stavajici Potoeni 1494 / 6, Karvina - Mizerov Kraj Morayskoslersky, okres Karvina, obec Karvina, k.o. Karvina-mesto, k6d k.o , LV 3564 hospodafska budova s garaii 1764/23, 1764/46, 1764/48, 1764/7 PaedDr. Josef Ferfecki, Komorni Lhotka, Komorni Lhotka, spoluvlastnicky podil: 1 / 2 Ing. Jan Galuszka, Terlicka 475/22, Horni Such& spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Ing. Petr Galuszka, Masarykova 733, Bohumin, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Irena Vojkuvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 PaedDr. Josef Ferfecki, Komorni Lhotka, Komorni Lhotka, spoluvlastnicky podil: 1 / 2 Ing. Jan Galuszka, Terlicka 475/22, Horni Sucha, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Ing. Petr Galuszka, Masarykova 733, Bohumin, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 Irena VojkOvkova, Sladkova 3053/26, Ostrava, spoluvlastnicky podil: 1 / 6 OBJEDNATEL : Exekutorsky tifad Brno-venkov, JUDr. Lubomir ZaleS'ak; c. obj.:107 EX 290/14-56, Adresa objednatele: Cornovova 45, Brno telefon: IC: brno.cz DIC: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: UCEL OCENENI: Ing. Pavel Polak Na Fojtstvi 1443 / 4, Havirov - mast telefon: IC: DIC: Pro gely dobrovolne draiby, rozdeleni spoledne veci prodejem (oceneni stavajiciho stavu) OBVYKLA CENA Soudasn stay Ka Datum mistniho effeni: Poi et strati: 14 A4 stran Podet priloh: 5 A4 V Havifove, dne Datum zpracovani el p se.n 1:4\ Zpracoviit4prograrnerp-NEMExpcess verze: ' `i Otisk razitk g. Pavel Polak 7/e4<onc446":4 16ady neroof\iv-

2 STAV POSUZOVANE NEMOVITOSTI stavba dokonoena v r zmena stavby v r. 0 rekonstrukce v r Rekonstrukce: celkova l7 dilai SOUCASNY STAV Konstrukce: zdene betonove 0 kovove cffevene Vyubti: bydleni pronajem bydl., podn. oast. obsazen Okoli: 0 bytova z6na priimyslova z6na 0 ostatni nakupni zona Pf ijezd: Pripojky: zpevnena komunikace / voda 10 kanalizace / elektro 0 montovane jine podnikani volny objekt / plyn telefon Dopravni dostupnost (do 10 minut pe Ạy): Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): Poloha v obci: Poaet obyvatel: Stavebne technicky stay stavby: Vytapeni: Prodejnost nemovitosti: E3 MHD E3 2eleznice E3 autobus N dalnice/silnice I. ti silnicell.,1111 Silti centrum - zastavba RD (pokles) neudr2ovana k oasteane rekonstrukci ustfedni / eta2ove - tuha paliva prodejna od 6 do 12 mesic6 RODINNY DUM SOUCASNY STAV Typ PP RD Obytna/ Gara2 Pozemky vymera OP ZP Rozestavenost Nebyt. m2 ks m2 m 3 m2 2 bj 197/ ,00 KUPNI CENA 0 Ko. Neni posuzovana. VYHODNOCENI KUPN1 CENY Porovnavaci hodnota Vynosova hodnota Vecna hodnota Obvykla cena - z toho hodnota pozemku REKAPITULACE OCENENi POSUZOVANE NEMOVITOSTI Souaasq stay Kd bez nakladb na uvedeni do provozuschopneho stavu 0 Kd Kd Ka Kd Minimalni cena v rekonstrukci Vklad investice do nemovitosti Reprodukani cena pro pojliterd - z toho hlavni budova - ostatni objekty Ka Ka Ka Ka KC Komentaf ke stanoveni ceny obvykle posuzovanych nemovitosti a vhodnosti zastavy Obvykla cena odpovida poptavce, typu, velikosti a vybaveni obdobnych staveb v lokalite. Vychazi ze soueasnych podminek trhu, co2 je pro stanoveni ceny obvykle zasadni. Soudasnou obvyklou hodnotu nemovitosti stanovuji v Orovni hodnoty porovnavaci po redukci polohy rodinneho domu a i(sich vztaht) okoli s ohiedem na technicky stay staveb, kvalitu pozemkii a lokality. Hodnota stanoveni touto metodou ma nejvegi vypovidaci schopnost a nejlepe vystihuje poptavku po danern typu nemovitosti v lokalite. Rodinny (Kim je vhodny k vicegeneratnimu bydleni v lokalite irtiho centra statutarniho mesta Karvine s dobrym dopravnim napojenim na steed mesta a dobrym dopravnim spojenim, autobusem, viakem s krajskym mestem Ostrava vys'sim spravnim celkem. Stabilizovana oblast ve vystavbe individualniho rodinneho bydleni, v rodinnych domech, lokalita pro mestske rodinne bydleni. Dobre napojeni na infrastrukturu regionu. Pri mistnim aetreni nebyla piedlatena tadna najemni, di jina smlouva, na zaklad ktere by byl pfedmet oceneni vyuiivan. Oceneni je provedeno pro pfedmet oceneny volny, neobsazeny, nepronajatk - 2 -

3 Zavady, ktere prodejem nemovite veci v draibe nezaniknou nebyly zjitteny. Movite veci, ktere by tvolity pfislutenstvi k ocetiovanym nemovitym vecem, nejsou a nebyly zjitteny. Mistopis (charakteristika obce. poloha nemovitosti v obci) Statutarni mesto s napojenim na komunikaci I a nasledne dalnici Dl. Vhodne bydleni vzhledem k vybaveni mesta statni spravou, zdravotni a socialni peal, ekolstvim, kulturou a pod. Pozemky se nachazeji v urbanizovane zone obytne, hromadneho bydleni v RD (U-BHb). Jedna se o zastavenou oast obce, zonu bydleni v rozptylene zastaybe. Veekere in2. site jsou pfivedeny do stavby. Pfijezd je po mistni zpevnene komunikaci ul. Potoani po ppo. 1764/12 je2 je ye vlastnictvi mesta Karvine. Vhodne situovana stavba v lokalite., jedna se o eirei stied mesta, s dobrym dopravnim napojenim na MHD, 2eleznici a autobusovou dopravu. Poloha, okoli a dopravni dostupnost Poloha v obci: Sirei centrum - zastayba RD Okoli: g bytova zona pramyslova zona nakupni zona ostatni Dopravni dostupnost (do 10 minut pesky): t 1 MHD 0 Zeleznice autobus Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): 1 dalnice/silnice I. tf silnice Celkovy popis nemovitosti (zakladni popis, druh stavby, Uoel u2iti, dispozioni re eni, prislu enstvi) RD je zany, podsklepeny s jednim NP a vyu2ivanym podkrovim, zastreeen9 sedlovou strechou s vikyfem. Stavba je yyzdena z CP tl. 45 cm, strop ZB nad 1.PP, dfevene tramove nad 1.NP a stfeeni dfevena vaznicova soustava, krytina je beronitovych eablon, schodiete ocelove do 1.PP, ZB s teracem do podkrovi, okna dievena dvojita. Vnitfni omitky etukove, fasadni hladka s naterem. Vnitini obklady belninove, podlahy obytnych mistnosti jsou prkenne, podlahy ostatnich mistnosti jsou z betonoveho poteru a keramicke clia2by. Veekere TZB byly provedeny. UT na tuha paliva, zdroj TUV kotel UT, el. instalace 223/400 V. Vnitfni vybaveni bylo standardni, bez nadstandardnich konstrukci. V uplynulem obdobi dal k nepovolenym demontaiim viech kovovych dasti domu tj. radiators, elektrorozvocla, rozvodnych skrini, schodigoveho zabradli, vybaveni kotelny a pod. V soudasne dobe je dam neufivatelny, nutne zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. Rodinny dum - rodinne bydleni, 2.bj, monofunkani objekt. 1.PP - kotelna, uhelna, 2x sklep a komunikaeni prostory. 1.NP - 1. bj. - zadveri, chodba, 2x pokoj, WC, kuchyne, koupelna podkrovi - 2. bj. - chodba, schoditte, 3x pokoj, kuchyne soc. zazemi, puda Stavba v podpromernem technickem se zjevnymi zavadami. Vedlejei stavba s garki, venkovni Opravy. Technicklj popis ocenovane nemovitosti Stavba dokondena v r Dilci rekonstrukce v r Celkova rekonstrukce v r. Stavebne technicky stay: neudrzovana k eastetne rekonstrukci Energetick9 prukaz stavby: neni Rekonstrukce stavby: celkova O dilai O stfecha LJ fasada, zatepleni okna, dvere LI interier inienjirske site a vyuiiti nemovitosti Pfipojky (vei1vl.): g I voda / g kanalizace / plyn 11 / elektro 17 telefon Pristupova komu.: I zpevnena nezpevnena pies pozemky parc. eislo VyuZiti: 0 bydleni pronajem podnikani bydl. a podnik. oast. obsazen volny objekt Pistup a pijezd k pozemku z z ver-ejne komunikace pres vlastni pozemky zaji ten vecn9m bremenem jine zaji teni pristupu k pozemkum pravne nezaji ten Pronajem nemovitosti (zhodnoceni najemniho vztahu) O Nemovitost neni pronajimana / propachtovana Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu uroitou za tr2nich podminek Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu neutitou za tr2nich podminek Najemni / pachtovni smlouvy uzavrene na dobu uraitou nebo neuraitou za nev9hodn9ch podminek pro pronajimatele Dal i komentar k zhodnoceni najemniho vztahu Najemni vztah neni

4 Vyhodnoceni rizik nemovitosti Rating rizika: Rizika spojena s privnim stavem nemovitosti Cast oploceni a nadvori Ie±i na cizim pozemku ppe. 1764/47 a 1746/49, jet vlastni mesto Karvina RIZIKO NE NE ANO Popis rizika Nemovitost je radne zapsana v katastru nemovitosti Skutedne u2ivani stavby neni v rozporu s jeji kolaudaci Stavba na cizim pozemku Rizika spojena s umistenim nemovitosti Nemovitost: byla v minulosti zaplavena nebyla v minulosti zaplavena Vecna bemena a obdobna zatiieni RIZIKO NE Rizika ostatni Popis rizika Bez realnych bfemen a sluzebnosti V uplynulem obdobi do lo k nepovolenym demontaiim v ech kovovych oast' domu tj. radiatort), elektrorozvociii, rozvodnych skrini, schodiffoveho zabradli, vybaveni kotelny, klempirskych pryku a pod. V souoasne dobe je dum neuiivatelny, nutne zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. RIZIKO ANO ANO Popis rizika Nemovitost vykazuje viditelne technicke vady omezujici jeji dalsi 2ivotnost Stavby dlouhou dobu neu2ivane Pfehled listu vlastnictvi LIST VLASTNICTVI dislo 3564 Kraj: CZ080 Morayskoslersky Okres: CZ0803 Karvina Obec: Karvina Katastralni Ozemi: Karvina-mesto Ulice: Pototni c.o.: 6 Vlastnici Podil FO RC: PaedDr. Josef Ferfecki Komorni Lhotka, Komorni Lhotka 1 / 2 FO RC: Ing. Jan Galuszka Terlicka 475/22, Horni Sucha 1 / 6 FO RC: Ing. Petr Galuszka Masarykova 733, Bohumin 1 / 6 FO RC: Irena VojkUykova Sladkova 3053/26, Ostrava 1 / 6 Stavby oast obce Mizerov Pozemky 1764/ / / /7 Pozemkova parcela Pozemkova parcela Pozemkova parcela Pozemkova parcela Rodinny aim Parcela KN Parcela KN Parcela KN Parcela KN Vypodet vecne hodnoty staveb Vypodet vecne hodnoty hlavni stavby Seznam podlaii 206 m m 6 m m je soueasti o.p. px na pozemku p.e. 1764/ zastavena plocha a nadvori zastavena plocha a nadvori zastavena plocha a nadvori zahrada Nazev podla2i Zastavena plocha Zapooitatelna plocha podlail 1.PP 80,80 m 2 31,00 m 2 1.NP 96,80 m 2 74,00 m 2 zastreen i 92,24 m 2 61,00 m 2 VYeet mistnosti Nazev podlaii Nazev mistnosti Podlahova plocha Koeficient Zapoditatelna plocha 1.PP sklepy 1PP celkem 1.NP 62,00 m 2 62,00 m2 0,50 31,00m 2 31,00 m2-4 -

5 1.bj m 2 1,00 74,00m 2 1.NP - celkem 74,00 m 2 74,00 m2 zastteteni 2.bj m2 1,00 61,00m1 zastteieni - celkem 61,00 m 2 61,00 m2 Wpodet obestaverieho prostoru Nazev 1.PP 1.NP zastre eni Obestaveny prostor - celkem: (9.45*8,55)*(2.15) (9.45* *2,40+2,20*5,20)*(3,05) (9.45*8, *5,20)*(2,55) Obestaveriji prostor 173,71 m ,23 m m 3 235,21 704,15 m 3 Konstrukce Zaklady Zdivo Stropy Stfecha Krytina Klempifske konstrukce Vnitrni omitky Fasadni omitky Vnej i obklady Vnitfni obklady Schody Deere Okna Podlahy obytnych mistnosti Podlahy ostatnich mistnosti Vytapeni Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teple vody Instalace plynu Kanalizace Vybayeni kuchyne Vnitfni vybaveni Zachod Ostatni Popis betonoye pasy izoloyane zdene tl. 45 cm ielezobetonoye monoliticke a dfeyene krov dreveny, yazany beronitove ablony pozinkovany plech yapenne, tukoye yapenne dyouyrstye omitky betonovy sokl beine keramicke obklady 2elezobetonoye montoyane s beinym povrchem napinoye dfeyena paletoya prkenny povrch betonoya mazanina a ker. dlaiba ustredni topeni svetelna, trifazoya bleskosvod oceloye trubky, studena i tepla voda bojler zemni plyn litinove potrubi chybi umyvadlo. vana, WC splachovaci chybi ZastavOna plocha ObestavenY prostor Jednotkova cena (JC) Rozestavenost Reprodukoni hodnota (RC) Stafi DarSi 2ivotnost Opotfebeni \Acne hodnota (VH) [m21 [m 3] [Kohl KC roku rokti Ka , , , Vypodet vecne hodnoty ostatnich staveb Nazev Popis hospodarska zdena, jednopodla2ni budova s stavba s pultovou garki strechou, slou2i stavbe hlavni Vecna hodnota ostatnich staveb celkem Parc. dislo 1764/46, 1746/48 Mnoistvi 1,00 soubor JC RC Opottebeni KC 75 % Kelsoubor VH KC Ke VYpodet hodnoty pozemkii Zakladni popis ocenovan9ch pozemkii Parcely jsou pravidelne, rovinne s dobrou orientaci, jsou umistena v Ozemi bydleni v RD. Sousedni parcely jsou zastaveny RD. -5-

6 Stanoveni a zdovodneni jednotkove ceny pozemku Stabilizovane lokalita. Jednotkova cena zastavene plochy a nedvoti 500,00 Ko/m 2 odpovide obvyklym cenam v lokalita realizovanych v roce Ceny pozemku ve funkonim celku jsou shodna, nejsou kraceny vzhledem ke sve vymete, vyuiivani a poloze. Zemedelske pozemky nejsou. Druh pozemku Parcela d. Vymera Jednotkova cena Vlastnicky podil Celkova cena m2 Kehn2 pozemku Kd zastavene plocha a nedvoil 1764/ / zastavene plocha a nedvori 1764/ / zastavene plocha a nadvori 1764/ / zahrada 1764/ C elkova vymera pozemkii: 830 Hodnota pozemku celkem: Vypodet porovnavaci hodnoty Lokalita Littne Pozemek Dispozice Po2adovane Jednotkova Koeficient Upravena cena plocha cena cena celkovy Popis stavby a pozemku / Zduvodneni koeficientu Kc Foto m2 m2 Ka Kc/m 2 Kc K6/m 2 Stonava 168, ,74 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DCim v puvodnim stavu, standardne vybaven, promerna technicka iiroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy v6. kanalizace. Samostatna vedleji stavba s garaii a venkovni Opravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Obec s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vy im spravnim celkem. Dobra lokalita pro pfirnestske rodinne bydleni Hodnoceni: Lokalita - hoiti - koeficient 1,02; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkrovi=B - koeficient 1,00; Stafi - opotfebeni 45 % - koeficient 0.90; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,90; Zdroj nabidky - viastni koeficient 0,90; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - hoiti; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkrovi=B; Stafi - opotfebeni 55 %; Garai - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; Karvina. Mizerov 172, ,76 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DOm po easte'cne rekonstrukci, standardne vybaven. dobra technicka Oroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy ye. kanalizace. Samostatna garai na osobni vozidlo a venkovni Upravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vyssim spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Pfirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - shodna - koeficient 1,00; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.=B - koeficient 1,00; Stafi - opotf. 48 % - koeficient 0,92; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,92; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,90; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - shodna; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.=B; Stafi - opotf. 38 %; Garai - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - viastni ; Karvina 160, ,88 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou stfechou. DUm v pc.ivodnim stavu, standardne vybaven, zhortena technicka Oroven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu obce. Inienyrske site pfivedeny do budovy ye. kanalizace. Samostatna garai na osobni vozidio a venkovni Opravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vy im spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Pfirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - mime hoiti - koeficient 1,01; Typ stavby - obdobny - koeficient 1,00; Stafi - opotf 65 % - koeficient 0,95; Garai - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,95; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,97; Zduvodneni koeficientu Kc: Lokalita - mime holt; Typ stavby - obdobny; Stafi - opotf 65 %; Garai - mimo RD: Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; -6-

7 Karvina 166, ,80 RD stavajici, Pine podsklepeny RD o 1.NP a podkrovim pod sedlovou strechou. DCrm po easteene rekonstrukci, standardne vybaven, standardni technicka &oven stavby. Dobre napojeni na infrastrukturu oboe. InienYrske site piivedeny do budovy v6. knnaliznon. Snmostntnn gnrni nn nsobni ve2idlo n vonkovni upravy v zakladnim rozsahu. Obdobna nemovitost co do rozsahu a technickeho vybaveni. Mesto s dobrou infrastrukturou, dobre spojeni s vysṣim spravnim celkem. Velmi dobra lokalita pro rodinne bydleni. Prirozene centrum regionu Hodnoceni: Lokalita - obdobna - koeficient 1,00; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.= C - koeficient 1,00; Stari - opotr. 45 % - koeficient 0,92; Gara2 - mimo RD - koeficient 1,00; Velikost - obdobna - koeficient 1,00; Vybaveni - standardni - koeficient 0,92; Zdroj nabidky - vlastni koeficient 0,95; ZdUvodneni koeficientu Kc: Lokalita - obdobna; Typ stavby - 1.PP+1.NP+podkr.= C; Stall - opotr. 45 %; Gara2 - mimo RD; Velikost - obdobna; Vybaveni - standardni; Zdroj nabidky - vlastni ; Variaani koeficient pied Opravami: 8,99 % Variatni koeficient po upravach: 4,40 % U2itna plocha Minimalni jednotkova cena: Prumerna jednotkova cena: Maximalni jednotkova cena: Stanovena jednotkova cena: Rekapitulace oceneni 166,00 m Ke/m Ke/m Ko/m 2 Kdim Minimalni cena: Pr0merna cena: Maximalni cena: Porovnivaci hodnota: Ka KO re Ke Komentaf ke stanoveni ceny obvykle a vhodnosti zastavy Obvykla cena odpovida poptavce, typu, velikosti a vybaveni obdobnych staveb v lokalite. Vychazi ze soudasnych podminek trhu, cot je pro stanoveni ceny obvykle zasadni. Soudasnou obvyklou hodnotu nemovitosti stanovuji v Orovni hodnoty porovnavaci po redukci polohy rodinneho domu a irtich vztaho okoli s ohledem na technicky stay staveb, kvalitu pozemk6 a lokality. Hodnota stanoveni touto metodou ma nejvet i vypovidaci schopnost a nejlepe vystihuje poptavku po danem typu nemovitosti v lokalite. Rodinny dum je vhodny k vicegeneradnimu bydleni v lokalite irsiho centra statutarniho mesta Karvine s dobrym dopravnim napojenim na stied mesta a dobrym dopravnim spojenim, autobusem, vlakem s krajskym mestem Ostrava vyt*sim spravnim celkem. Stabilizovana oblast ve vystavbe individualniho rodinneho bydleni, v rodinnych domech,lokalita pro mestske rodinne bydleni. Dobre napojeni na infrastrukturu regionu. Pfi mistnim t etfeni nebyla pfedloiena ladna najemni, ci jina smlouva, na zaklad ktere by byl pfedmet oceneni vyutivan. Oceneni je provedeno pro pfedmet caner* volny, neobsazeny, nepronajaty. Zavady, ktere prodejem nemovite veci v draibe nezaniknou nebyly zjitteny. Movite veci, ktere by Nally pfislutenstvi k oceriovankm nemovitym vecem, nejsou a nebyly zjitteny. Rekapitulace oceneni posuzovane nemovitosti Porovnavaci hodnota Vynosova hodnota Vecna hodnota Obvykla cena - z toho hodnota pozemku Soudasn9 stay Kt 0 Kt Kt Ka Kt Budouci stay 0 Ke 0 Ke 0 Ke Minimalni cena v rekonstrukci x Vklad investice do nemovitosti KC x Reprod uken hodnota Kt 0 KO - z toho hlavni budova KC 0 KC - ostatni objekty KC 0 Kt Silne stranky nemovitosti Umisteni nemovitosti vsirsim centru obce, kompletni IS, vhodna okolni zastavba a dobre napojeni na infrastrukturu mesta i regionu. Slabe stranky nemovitosti Dum bez zakladniho vybaveni TZB, nepovolene demontaie v ech kovovych east' domu tj. radiatorb, elektrorozvodu, rozvodnych skrini, schocgloveho zabradli, vybaveni kotelny, klempirskych prvkb a pod. V soudasne dobe je dbm neu2ivatelny, nutria zasadni rozsahle opravy zejmena konstrukci TZB. 0 Ke - 7 -

8 Stanoveni standardni jednotkove ceny za m 2 zapoditatelne plochy Obvykla cena: Z toho hodnota garaii, garaiov9ch a parkovacich stani: Z toho podil venkovnich Oprav a ostatnich staveb na obvykle cene: Z toho obvykla cena pozemku: Upravena obvykla cena: KC Ke 4,00 % Kd K Kd Zapoditatelna plocha: 166,00m 2 Jednotkova cena zapaitatelne plochy: (6/m 2 Seznam podkladii a pfiloh Podklad / Ptiloha poet stran A4 v ptiloze Snimek katastralni mapy ze dne Mapa oblasti s vyznadenim polohy nemovitosti.. 1 Fotodokumentace nemovitosti ze dne V9sek z mapy UPm Karvine s vyznadenim nemovitosti. Leteck9 pohled na nemovitosti. 1 V Havifove dne lng. Pavel Polak Na Fojtstvi 4/ Havirov West tel IC: _ye \<` ak ),8 -r! < N?. 41/4 14\ 974 6VronomikA 9`)/- nor 170,1/1_, os0 Koncesni listina Magistrat mesta Havirova, obecni iivnostensk9 drad, jako vecne a mistne prislutn9 organ dle 2 odst. la) zak. cislo 570/1991 Sb., podle 54 odst. 1 a 2 zakona c. 455/1991 Sb., o iivnostenskern podnikani, ve zneni pozde3ich predpisu, vydal koncesni listinu c.j.: 2003/637556/5338/Kr. Ev. c.: dne

9 9 I I I I I 4 X 't" Too,_ 42 ats (iat 68 sua ik t I efra, 0,48 -de OA' 1 C afo wa Ja O F C

10 -10-

11 - 11

12 /..""- - 12

13

14 Znalecka doloika ZnaleckY posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajskeho soudu v Ostrava ej. Spr. 1974/92 ze dne pro zakladni obor: 1) ekonomika, 2) stavebnictvi, odvetvi: 1) ceny a odhady nemovitosti, 2) stavby obytne ZnaleckY posudek je zapsan pod /14 znaleckeho deniku. Znaleane Cietuji podle pfipojene likvidace na zaklade dokladu dislo 086/14. V Havirove dne Ing. Pavel Polak Na Fojtstvi 4/ Havifov Mast tel IC: tilak PAVEL Fojtstvf 4/ HavlThv - INnsto tell.: , IC: , DIC: CZ rum.cz h.:. r - cb co' CERTHKAGNI USTAVU SOUDIVIO inzr VY&O,(F!lO

15

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3195/82/2015 6 Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Albertova 4059 / 19, 767 01 Kroměříž Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Kroměříž,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5311-19/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.101/2 Adresa nemovitosti: Lukavec 138 Katastrální údaje: Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Lukavec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5205-67/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č.1252/5 Adresa nemovitosti: Jungmannova 1252, Kyjov Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5290-152/2014 6 Areál - výrobní (s provozem), provozní areál na LV 983 v k.ú.mostkovice Adresa nemovitosti: Mostkovice 373 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953

PROKONZULTA; č. obj.:, Křenová 299 / 26, 602 00 Brno IČ: 25332953 telefon: e-mail: DIČ: CZ25332953 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 1236/321 v bytovém domě č.p. 1236, 1237 a 1238 Adresa nemovitosti: Příkopy 1236 / 1236, Kostelec nad Orlicí

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5280-142/2014 6 Areál - víceúčelový, provozní areál na LV 302 v k.ú.orlová Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Orlová, k.ú. Orlová,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, 756 41 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

500 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6403/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 32 Na pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 40/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 40/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 1115/3 V budově č. p.: 1115 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více