Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření za rok 2013"

Transkript

1 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

2 Obsah A) Úvod... 3 B) Základní údaje o organizaci... 4 C) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady Doplňková činnost Výsledek hospodaření D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření E) Závodní stravování zaměstnanců organizace F) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku G) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky H) Výsledky kontrol I) Údaj o seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů J) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti K) Závěr L) Tabulková část včetně příloh Strana 2. z 53

3 A) Úvod Zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen dětský domov) za rok 2013 je zpracována na základě osnovy stanovené Moravskoslezským krajem-krajským úřadem. Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření dětského domova je vyrovnaný rozpočet. Financování činnosti je kombinací příspěvku na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu poskytovaného prostřednictvím zřizovatele, příspěvku na provoz od zřizovatele a příjmů z vlastní činnosti. Dětský domov v roce 2013 hospodařil dle rozpočtu, který byl schválen Radou Moravskoslezského kraje : - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč s meziročním indexem nárůstu 1,03, - příspěvek zřizovatele na provozní náklady ve výši tis. Kč s indexem nárůstu 1,02, (včetně příspěvku účelově určeného na odpisy 497 tis. Kč) Nemalý význam v hospodaření dětského domova mají rovněž prostředky získané z finančních darů, nepeněžní dary, vlastní příjmy - přídavky na dítě, příspěvek na péči, příspěvky na úhradu péče poskytované dětem. Oproti roku 2012 došlo k poklesu výsledku hospodaření z hlavní činnosti. V roce 2013 dětský domov dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši ,05 Kč. Spádovým finančním úřadem je pro naše zařízení Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Dětský domov je plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, není plátcem DPH. Zařízení má ve správě pouze majetek Moravskoslezského kraje. Žádný majetek samo nepronajímá a rovněž nemá žádný majetek pronajatý, užívá však majetek ve výpůjčce. Dětský domov má dva bankovní účty, jeden pro finanční prostředky přímých a provozních nákladů a finančních fondů, druhý pro prostředky FKSP. Oba bankovní účty jsou zřízeny a vedeny u Komerční banky, a.s. Frýdek-Místek. Dětský domov nemá doplňkovou činnost. Strana 3. z 53

4 B) Základní údaje o organizaci Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zařízení je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace : Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od pod č. j /98-21 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 25. září 2001 přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje - zřizovací listina evid. č. ZL/286/2001. Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 (změna názvu a předmětu činnosti od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace (změna názvu od ) Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (změna názvu od , sloučení s organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek- Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace) Sídlo organizace: Odloučené pracoviště: Zřizovatel: Právní forma: Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek Bruzovská 1355, Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj příspěvková organizace IČ: IZO: Ředitel: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca Telefon: Internetové stránky: ID ISDS: yaqgycy Strana 4. z 53

5 Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění. Koordinátorem v oblasti výkonu ústavní výchovy dětského domova je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín Šunychl. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmět činnosti dětského domova odpovídající hlavnímu účelu je: zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, dle platných právních předpisů; spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině; poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče; na základě žádosti poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy; zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Plné přímé zaopatření obsahuje zajištění stravování, ošacení a ubytování, nákup učebních pomůcek a školních potřeb, zajištění nezbytných nákladů na vzdělávání, na léky a zdravotní materiál, lékařskou péči. Dále jsou to náklady spojené se sportovní a kulturní činnosti, náklady na prázdninové a víkendové pobyty dětí a na využití volného času. V rámci plného přímého zaopatření je dětem také vypláceno kapesné, poskytovány osobní dary, finanční a věcné odměny, při odchodu ze zařízení po dovršení zletilosti je dítěti poskytnut jednorázový peněžitý příspěvek. Strana 5. z 53

6 Organizační struktura zařízení v roce 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zástupce statutárního orgánu vedoucí vychovatelka vedoucí školní jídelny dětský domov vychovatelé, pracovnice sociální péče školní jídelna kuchařky švadlenypradleny, uklizečka, údržbář, řidič ekonomka sociální pracovnice Statutárním orgánem dětského domova je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vedoucí zaměstnanci dětského domova na jednotlivých stupních řízení v roce 2013 : 1.stupeň řízení vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny 2.stupeň řízení zástupkyně ředitele 3.stupeň řízení ředitel Vedení dětského domova v roce 2013: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca - ředitel Mgr. Jana Konkolová zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci úseků dětského domova. Poradním orgánem ředitele v pedagogické oblasti je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. Strana 6. z 53

7 Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2013 Pedagogičtí pracovníci Vychovatelé 22,268 Nepedagogičtí pracovníci (18,209) THP 1,122 provozní pracovníci 4,500 obchodně provozní pracovníci 4,529 ostatní pracovníci 8,058 Celkem 40,477 Limit počtu zaměstnanců na rok 2013 dle poslední úpravy závazných ukazatelů ze dne byl zřizovatelem stanoven ve výši 41,89. Tento limit nebyl překročen. Nejvyšší povolený počet lůžek a stravovaných v dětském domově k : Rodinné skupiny Počet lůžek v dětském domově Počet stravovaných ve školní jídelně Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská Celkem Pohyb dětí v roce 2013 Počet dětí k Přírůstky Úbytky Počet dětí k Komentář : K ,34 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,88 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka, K ,07 dětí na 1 přepočteného pedagogického pracovníka a 2,53 dětí na 1 přepočteného nepedagogického pracovníka. Strana 7. z 53

8 Struktura dětí k dle věku Struktura dětí k dle věku Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl Věk.kategorie Počet dětí Procent.podíl do 5 let 1 2% do 5 let 0 0 % 6 9 let 14 27% 6 9 let % let 21 40% let % 15 a více let 16 31% 15 a více let % Celkem % Celkem % Struktura dětí k dle věkové kategorie Struktura dětí k dle věkové kategorie 2% 31% 27% 40% do 5 let 6-9 let let 0% 30% 22% 48% do 5 let 6-9 let let 15 a více let 15 a více let Analýza počtu dětí na jednoho zaměstnance v letech Průměrný počet dětí v roce 49,75 49,75 52,75 52,17 Počet pedagogických pracovníků 25,117 27,312 26,417 22,268 Počet nepedagogických pracovníků 16,745 15,220 14,654 18,209 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka 1,98 1,82 2,00 2,34 Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 2,97 3,27 3,60 2,87 *průměrný počet dětí vypočten průměrem ze stavu dětí k 1.dni jednotlivých měsíců v daném roce Strana 8. z 53

9 Průměrný počet dětí v roce Počet pedagogických pracovníků Počet nepedagogických pracovníků ,5 3 2,5 2 1,5 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 1 0, V roce 2013 oproti předešlým rokům se výrazně mění počet dětí na 1 pedagogického pracovníka i počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka v důsledku organizačních změn od , kdy byla zrušena pozice asistentky vychovatele (pedagogický pracovník). Tito zaměstnanci přešli na pozici pracovnice sociální péče, čímž se snížil počet pedagogických pracovníků a zároveň zvýšil počet pracovníků nepedagogických. Strana 9. z 53

10 C) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Účelové znaky (dále jen ÚZ) : Dotace od zřizovatele prostředky na provozní náklady Vlastní zdroje Dotace od zřizovatele - příspěvek účelově určený na krytí odpisů dlouhod. majetku Dotace ze státního rozpočtu - MŠMT ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Dětskému domovu byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 2/30 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usnesením Rady Moravskoslezského kraje upraveny. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 13/878 ze dne Rada tímto usnesením schválila organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2013: Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady 0,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP ,00 Kč přímý ONIV - přímý ,00 Kč CELKEM MŠMT - příspěvky a dotace ,00 Kč ÚZ Provozní náklady ,00 Kč ÚZ účelově určeno na krytí odpisů ,00 Kč CELKEM zřizovatel - příspěvky a dotace Příspěvek na provoz celkem ,00 Kč ,00 Kč Strana 10. z 53

11 Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí ,00 Kč. Naše organizace v roce 2013 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Výnosy v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Dotace od zřizovatele 4 712,00 497, , ,00 Tržby za stravování 167,22 167,22 Příspěvek na úhradu péče 228,08 228,08 Přídavky na dítě 366,25 366,25 Úroky 32,82 32,82 Zúčtování rezervního fondu - dary 321,07 321,07 Zúčtování rezervního fondu VH 0 0 Zúčtování fondu odměn 0 0 Nepeněžní dary 142,77 142,77 Příspěvky na péči 171, Náhrady za škody 4,29 4,29 Jiné ostatní výnosy 1,70 3,05 Celkem 4 712, ,20 497, , ,20 V roce 2013 jsme obdrželi od našich sponzorů peněžní dary v hodnotě ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,00 Kč. Celkem činí výše darů v roce 2013 částku ,00 Kč. Nejvýznamnějším přínosem je každoroční dar firmy Coca Cola na rekreační pobyty dětí v roce 2013 finanční dar ve výši Kč a věcný dar ve formě nápojů za Kč. Strana 11. z 53

12 Základním zdrojem financování výchovně vzdělávací činnosti našeho dětského domova je dotace MŠMT poskytnutá prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem. Z celkových výnosů v r v hlavní činnosti činí poskytnutá dotace 93,10 % a 6,89 % připadá na vlastní zdroje. Analýza zdrojů financování 6,89 93,1 poskytnuté dotace vlastní příjmy Vývoj vlastních příjmů v letech Vlastní příjmy v tis. Kč Vlastní příjmy v tis. Kč Strana 12. z 53

13 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky, tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musí být poskytovateli vráceny. Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání s účelovým znakem byly v roce 2013 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše těchto prostředků je závislá na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty ve výši ,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Závazné ukazatele Prostředky na platy (ÚZ 33353) byly pro rok 2013 stanoveny ve výši ,00 Kč a byly plně vyčerpány. Z prostředků na platy v roce 2013 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily ve skutečnosti ,00 Kč oproti poskytnutým ,00 Kč, odvody na FKSP činily ve skutečnosti částku ,84 Kč oproti poskytnuté částce ,00 Kč. Rozdíly byly uhrazeny z provozních prostředků (ÚZ 00001). Orientační ukazatel na přímý ONIV na rok 2013 činil částku ve výši ,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti mnohem vyšší a to v částce ,00 Kč. Rozdíl včetně odvodu do FKSP z náhrad byl uhrazen z vlastních příjmů. Vyšší náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly důvodem navýšení odvodů. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpány. Strana 13. z 53

14 Vybrané závazné ukazatele ÚZ v letech v Kč Závazný ukazatel Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Celkem Změna v % -1,89 2,50 3,03 Prostředky na platy a zákonné odvody (ÚZ 33353) byly oproti roku 2012 navýšeny o 3,03%. Pozn.: V roce 2011 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele prostředky nad rámec ÚZ 33353, a to na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši ,00 Kč. Přepočtený počet jednotek výkonu (jednotkou výkonu se rozumí 1 lůžko) ve sledovaném roce činil 56 lůžek. Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2013 vzrostly oproti roku 2012 přibližně o 3,03%, prostředky na platy na jednotku výkonu o 3,04 %. Z důvodu vysokých náhrad na dočasnou pracovní neschopnost byly veškeré prostředky na přímý ONIV použity k úhradě této položky. Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech Počet dětí (lůžková kapacita) Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu v Kč pozn.: výpočty pouze z ÚZ Strana 14. z 53

15 Srovnání ukazatelů nákladovosti Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu Prostředky na platy na jednotku výkonu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má zřizovatelem stanoveny závazné ukazatele v oblasti prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců. Tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace. V roce 2013 byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanoveny organizaci na základě usnesení rady kraje č. 13/878 ze dne tyto závazné a orientační ukazatele: Závazné ukazatele : Limit počtu zaměstnanců 41,89 Přímé výdaje celkem (NIV) Kč z toho prostředky na platy Kč Organizace stanovené závazné ukazatele v roce 2013 bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky a dodržela limit přepočteného stavu zaměstnanců. Orientační ukazatele: Zákonné odvody Kč Příděl do FKSP Kč ONIV Kč Strana 15. z 53

16 Porovnání závazných ukazatelů se skutečností v Kč ZU Skutečnost Rozdíl Prostředky na platy Limit počtu zaměstnanců 41,89 40,477 1,413 Počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 činil 40,477. Závazný limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Kategorie zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců pedagogičtí 22,268 nepedagogičtí 18,209 Celkem 40,477 Prostředky ze státního rozpočtu na ostatní osobní náklady v roce 2013 poskytnuty nebyly a ani z jiných zdrojů se nečerpaly. Analýza průměrných měsíčních platů zaměstnanců v letech v Kč Zaměstnanci podle kategorie Pedagogičtí pracovníci z toho: - vychovatelé ostatní pedagogové THP Provozní pracovníci Obchodně provozní pracovníci Ostatní pracovníci Komentář: Výpočet průměrných měsíčních platů dle kategorizace zaměstnanců vychází z výkazů P1-04. V roce 2010 zahrnuto čerpání z fondu odměn. Strana 16. z 53

17 V roce 2011 zahrnuty prostředky na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním a čerpání fondu odměn. V roce 2012 zahrnuto čerpání fondu odměn. Nárůst průměrného platu pedagogických pracovníků je způsobena organizačními změnami od ( zrušena pozice asistentky vychovatele (pedagogický pracovník) 3 pracovní místa, tito zaměstnanci přešli na pozici pracovnice sociální péče, čímž se snížil počet pedagogických pracovníků a zároveň zvýšil počet pracovníků nepedagogických). Dosud výši průměrného platu pedagogů ovlivňoval nižší plat asistentek vychovatele. Pedagogickými pracovníky v roce 2013 byli ředitel zařízení, zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka a vychovatelé. Zaměstnanci THP - ekonomka zařízení (od ledna 2013 zrušena pozice vedoucí provozního úseku, od června 2013 personální změna) Provozní zaměstnanci - údržbář, řidič, 2 švadleny-pradleny, uklízečka (průměrný plat cca na úrovni roku 2012) Obchodně provozní zaměstnanci vedoucí školní jídelny a kuchařky, které mají příplatky za soboty, neděle a za svátky a vedoucí školní jídelny s příplatkem za vedení. Nižší průměrný plat způsoben delší pracovní neschopností 2 kuchařek a vedoucí ŠJ. Ostatní pracovníci - sociální pracovnice a pracovnice sociální péče, pracují převážně v noci, mají příplatky za práci v noci, příplatky za soboty a neděle, příplatky za svátky. Analýza platových tarifů a nenárokových složek platů v letech v Kč: Platový tarif Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky celkem (osobní příplatky + odměny) % osobních příplatků z platového tarifu 9,81 6,03 5,00 4,18 % nenárokových složek z platového tarifu 11, ,47 9,66 Strana 17. z 53

18 Pozn.: V důsledku změny organizace práce pedagogických zaměstnanců a snížení jejich počtu došlo k efektivní úspoře prostředků na platy.tyto prostředky byly využity na odměny zaměstnancům. Analýza mzdových nákladů (521-mzdové náklady) včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost v letech v Kč Prostředky na platy včetně FO Náhrady za DPN Ostatní osobní náklady Celkem platy + OON Strana 18. z 53

19 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozpis vybraných závazných ukazatelů v letech v Kč Závazný ukazatel Provozní náklady Účelově určeno na odpisy Celkem Změna v % -3,44 2,59 2,03 Příspěvek na provozní náklady byl organizaci v roce 2013 poskytnut ve výši ,00 Kč. Z toho na provozní náklady Kč a ,00 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Čerpání Provozní náklady (ÚZ 00001) Účelové prostředky na odpisy (ÚZ 00205) ,00 Kč ,00 Kč V roce 2013 nedošlo k odchylkám skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. Všechny tyto prostředky byly vyčerpány a profinancovány na stanovený účel. Meziroční zvýšení odpisů staveb v důsledku technického zhodnocení ve výši 858 Kč bylo dofinancováno z provozních prostředků. Strana 19. z 53

20 Analýza čerpání provozních prostředků v roce 2013 v tis. Kč: ÚZ ÚZ Spotřeba materiálu 1 630,29 Spotřeba energie 976,29 Opravy a údržba 416,02 Cestovné 99,74 Náklady na reprezentaci 0,00 Ostatní služby 1 022,61 Zákonné sociální pojištění 0,04 Jiné sociální pojištění 42,40 Zákonné sociální náklady 77,33 Jiné daně a poplatky 5,25 Jiné sociální náklady 237,65 Ostatní náklady z činnosti 20,41 Odpisy dlouhodobého majetku 0,85 497,00 Náklady z drobného dl. majetku 178,54 Jiné pokuty a penále 0,71 Manka a škody 3,81 Celkem 4 712,00 497,00 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech v Kč Počet dětí (lůžková kapacita) Provozní náklady z prostředků zřizov.na jed.výkonu V roce 2013 byly prostředky na přímý ONIV zcela použity na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, proto bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní služby školení a vzdělávání a školení BOZP a PO hrazeno z provozních prostředků. Strana 20. z 53

21 Použití prostředků na DVPP v Kč Absolvované akce DVPP Školící instituce Počet pracovníků Rozsah Kč Právní rámec řízení šk.zařízení KVIC Nový Jičín 1 jednodenní 0,00 Kurs krizové intervence KVIC Nový Jičín 2 třídenní 0,00 Techniky pro prac.s dětmi KVIC Nový Jičín 2 jednodenní 0,00 Supervizní výcvik KVIC Nový Jičín 1 dvoudenní 0,00 Vývojová psychologie dítěte KVIC Nový Jičín 1 dvoudenní 0,00 Kurz krizové intervence KVIC Nový Jičín 2 třídenní 0,00 Vývojová psychologie dítěte KVIC Nový Jičín 1 jednodenní 0,00 Sebezkušenostní výcvik KVIC Nový Jičín 1 třídenní 0,00 Komunikace s dětmi KVIC Nový Jičín 6 dvoudenní 0,00 Krizová intervence KVIC Nový Jičín 2 třídenní 0,00 Komunikace s dětmi KVIC Nový Jičín 2 dvoudenní 0,00 Zkuš.reflektivní výcvik KVIC Nový Jičín 2 třídenní 0,00 Citová deprivace dítěte KVIC Nový Jičín 2 dvoudenní 0,00 Studium k výkonu specializovaných činností RESOCIA 2 cyklus 9 000,00 Studium pro ředitele PARIS 1 cyklus ,00 Účetnictví PO PARIS 1 jednodenní 1 100,00 Vybrané problémy z aplikace právních předpisů. PARIS 2 jednodenní 2 200,00 Celkem ,00 Náš dětský domov je zapojen do několikaletého projektu KVIC Nový Jičín Vím,co chci Vím, jak na to, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Veškeré akce KVIC Nový Jičín jsou bezplatné. Strana 21. z 53

22 Použití prostředků na ostatní školení a vzdělávání v Kč Ostatní školení Školící instituce Počet pracovníků Rozsah Kč Novela zákona č.109/ jednodenní 1 000,00 Reforma účetnictví státu Nové české účetní standardy Institut certifikace účetních 1 jednodenní 1 670,00 Školská legislativa PARIS 1 jednodenní 1 100,00 Novinky v účetnictví PO Ing.Netoušková 1 jednodenní 1 200,00 Rozpravy o institucion.péči Mgr.Pavlovský 1 dvoudenní 1 650,00 Školení způsobilosti řidičů Autoškola Milotová 22 jednodenní 5 750,00 Školení BOZP a PO TRAIVA 2 jednodenní 1 210,00 Nový občanský zákoník IPSUM 1 jednodenní 1 390,00 Správní řád akt. a praxe Morava s.r.o. 1 jednodenní 1 390,00 Vztah mezi zřizovat. a PO ANAG 2 jednodenní 2 980,00 Seminář pro ŠJ Kadlec 1 jednodenní 800,00 Ochrana veřejného zdraví MUDr.Ryšavá 33 jednodenní 6 600,00 Účetnictví PO PARIS 1 jednodenní 1 100,00 Celkem ,00 Náklady na DVPP a ostatní školení a vzdělávání dosáhly v roce 2013 výše ,00 Kč. Strana 22. z 53

23 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti v tis. Kč Tržby za stravování 168,37 158,00 170,50 167,22 Příspěvky na úhradu péče 240,36 460,59 256,09 228,08 Přídavky na dítě 364,15 365,86 371,82 366,25 Úroky 1,45 62,88 45,76 32,82 Zúčtování RF - dary 188,00 267,02 291,33 321,07 Zúčtování RF z VH 0,00 0,00 333,19 0 Zúčtování fondu odměn 39,31 70,00 224,90 0 Nepeněžní dary 295,35 216,40 209,17 142,77 Příspěvky na péči 132,01 238,25 333,00 171,00 Náhrady od pojišťoven 6,27 40,44 17,77 4,29 Jiné ostatní výnosy 6,59 4,13 3,05 1,70 Celkem 1 441, , , ,20 Podstatnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří přídavky na dítě, příspěvek na úhradu péče, příspěvky na péči, tržby za stravování a poskytnuté finanční a věcné dary. Přídavky na dítě činily v roce 2013 částku ve výši ,00Kč. Je to o 5 570,00 Kč méně než v roce Vývoj výše příjmů z přídavku na dítě se odvíjí z počtu dětí a věkové struktury dětí umístěných v dětském domově a od případných legislativních změn v oblasti státní sociální podpory. Příjmy z tohoto titulu jsou od roku 2010 obdobné. Předpis příjmů z příspěvku na úhradu péče, který jsou povinni hradit zákonní zástupci dle výše svých příjmů a věkové kategorie dítěte, činil v roce 2013 částku ,00 Kč. Oproti roku 2012 se jedná o snížení, a to o ,00 Kč - pokles o 10,93 %. Příspěvek na úhradu péče v roce 2013 je finančně krytý jen částečně. Rozdíl tvoří pohledávka vůči zákonným zástupcům na příspěvku na úhradu péče za rok 2013, a to ve výši ,00 Kč. Výši příjmů z příspěvků na úhradu péče nelze předem odhadnout vzhledem k proměnlivosti stanovení příspěvku dle příjmů zákonných zástupců. Nelze stanovit příspěvek na úhradu péče zákonným zástupcům, kteří žijí ze sociálních dávek, nejsou pracovně zařazení apod. Strana 23. z 53

24 Pohledávky jsou individuálně vymáhány formou upomínek, exekucí a zahájených trestních řízení pro neplnění vyživovací povinnosti. Tyto pohledávky rok od roku narůstají, jsou obtížně vymahatelné a negativně ovlivňují hospodaření organizace. Významnou položkou v oblasti příjmů je příspěvek na péči, který byl naší organizaci poskytován Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Úřadem práce v Kopřivnici na 2 nezletilé děti, jejichž zdravotní postižení vyžadovalo službu osobní asistence, u jednoho z těchto 2 dětí byla ukončena ústavní výchova v srpnu 2013 dosažením zletilosti. V roce 2013 činil příspěvek na péči částku ve výši ,00 Kč, která byla použita na úhradu nákladů spojených s osobní asistencí. Naše organizace se snaží každoročně získávat finanční a nepeněžní dary od dárců k rozvoji další činnosti. V roce 2013 jsme obdrželi dary v hodnotě ,00 Kč (finanční dary ve výši ,00 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,00 Kč). Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o ,200 Kč tj. o 4,17 %. Příjem nepeněžních darů v roce 2013 Dárce Popis majetku: Kč 1. Jeanetta Juříčková hrací koberce 1 744,00 2. Coca-Cola HBC Česká republika nápoje ,00 3. Hysco Czech s.r.o. sport.potřeby, stol. hry, ,00 4. Teva Pharmaceuticals ČR doplněk stravy pro děti ,00 5. Dm drogerie markt. s.r.o. služby 3 031,00 6. MSM EXKLUSIV s.r.o. stavebnice Merkur 3 850,00 7. Lubomír a Ivana Dlouzí šlehač, mixér 628,00 8. Jiří Malinovský projektor, plátno, držák proj ,00 9. AR CARS s.r.o. bazén, batohy, sladkosti , Madleine o.s. výtvarné potřeby 4 840, Agentura INFORPRES s.r.o. X BOX 5 990, Jarmila Šmiřáková použitý notebook HP 2 000,00 Celkem ,00 Přehled čerpání fondu odměn a rezervních fondů je uveden v kapitole C). Strana 24. z 53

25 Vývojový ukazatel příjmů z vlastní činnosti Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Z výše uvedeného grafu je kromě ostatních viditelný rovněž objem příjmů z úroků. Naše organizace uzavřela v roce 2011 spolu s řadou dalších příspěvkových organizací zřízenými Moravskoslezským krajem (a to včetně) Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s. Jedná se o podstatné navýšení vyplacených úroků oproti období roku 2010 a předchozím, i když meziročně klesají v důsledku ekonomické situace státu a podmínek stanovených bankou. Přehled příjmů z vlastní činnosti za rok 2013 vyjádřený v procentech 2% 23% 57% 18% Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky z bankovních účtů Strana 25. z 53

26 6. Náklady Členění nákladů roku 2013 podle finančního krytí Náklady v tis. Kč ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Spotřeba materiálu 1630,29 547, ,38 Spotřeba energie 976,29 976,29 Opravy a udržování 416,02 416,02 Cestovné 99,75 99,75 Náklady na reprezentaci Ostatní služby 1 022,61 643, ,04 Mzdové náklady 29, , ,98 Zák.sociální pojištění 0, , ,04 Jiné sociální pojištění 42,40 42,40 Zákonné sociální náklady 77,33 105,00 182,33 Jiné sociální náklady 237,65 237,65 Ostatní náklady z činnosti 20,41 20,41 Jiné daně a poplatky 5,25 5,25 Jiné pokuty a penále 0,71 0,71 Manka a škody 3,82 3,82 Odpisy majetku 0,85 497,00 497,85 Náklady z drobného dl.majetku 178,54 71,87 250,41 Celkem 4 712, ,36 497, , ,37 Strana 26. z 53

27 Analýza čerpání prostředků v roce 2013 meziroční srovnání Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu SÚ , , , ,38 Spotřeba energie SÚ ,00 741,83 935,40 976,29 Opravy a udržování SÚ ,00 492,04 384,41 416,02 Cestovné SÚ ,00 78,54 78,67 99,75 Náklady na reprezentaci SÚ 513 0,00 0,00 0,29 0,00 Ostatní služby SÚ , , , ,04 Mzdové náklady SÚ , , , ,98 Zák. sociální pojištění SÚ , , , ,04 Jiné sociální pojištění SÚ 525 0,00 0,00 45,25 42,40 Zákonné soc. náklady SÚ ,00 105,60 107,84 182,33 Jiné sociální náklady SÚ ,00 294,83 295,40 237,65 Jiné daně a poplatky SÚ 538 4,00 2,44 6,44 5,25 Jiné pokuty a penále SÚ 542 0,00 0,00 0,00 0,71 Manka a škody SÚ 547 0,00 0,00 0,00 3,82 Odpisy majetku SÚ ,00 490,91 485,07 497,85 Drobný dl. majetek SÚ 558 0,00 0,00 377,87 250,41 Ostatní náklady SÚ ,00 0,21 58,18 20,41 Celkem , , , ,37 Údaje jsou v souladu s účetními výkazy organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Vzhledem k roku 2012 došlo k poklesu celkových nákladů o 237,7 tis. Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položku organizace tvoří mzdové náklady spolu se sociálním a zdravotním pojištěním. Mzdové náklady poskytované ze státního rozpočtu s ÚZ v porovnání s rokem 2012 vzrostly o 416 tis. Kč. Mzdové náklady činí 50,99 % z celkových nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku, kdy tyto činily 50,05%, zvýšil o 0,94 %. Strana 27. z 53

28 Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na materiál. Zde došlo oproti roku 2012 k poklesu o 244,75 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků v položce materiálu bylo vynaloženo na nákup potravin k zajištění celoročního stravování děti, a to ve výši ,00 Kč. Rovněž nákup oděvů, obuvi a prádla byl vyšší nákladovou položkou a to ve výši ,00 Kč. Ve srovnání se stavem roku 2012 došlo ke snížení nákladů na potraviny i na nákup oděvů, obuvi a prádla. Náklady na spotřebu energie (voda, plyn, elektrická energie, tepelná energie) se na nákladech hlavní činnosti podílejí 4,72%. Náklady vzrostly oproti roku 2012 o ,00 Kč. Budova Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek je vytápěna prostřednictvím kotelny, která se nachází v budově Střední odborné školy, Frýdek Místek, p.o. sousedící s naším zařízením na základě smlouvy o dodávce tepelné energie pro ústřední vytápění dodávané prostřednictvím teplonosné látky, k ohřevu vody používáme elektrickou energii. Odloučené pracoviště na ul. Bruzovská 1355, Frýdek-Místek je vytápěné vlastním plynovým kotlem, který je využíván i k ohřevu teplé vody. Vývoj ceny spotřebovaných energií v letech : v tis.kč Voda 180,32 188,58 203,77 207,39 Plyn 57,47 59,34 47,63 51,28 Elektřina 442,59 432,95 473,28 496,82 Koks 176,25 134,49 0,00 0,00 Teplo 67,63 60,96 210,72 220, Voda Plyn Elektřina Koks Teplo Strana 28. z 53

29 Spotřeba energií v měrných jednotkách v letech : Voda m , , , ,00 Plyn kwh , , , ,03 Elektřina MWh 135, , , ,529 Koks q 314,8 190,2 - - Teplo GJ Voda - m3 Plyn - kwh Elektřina - MWh Teplo - GJ Znatelný nárůst vykazují dle výše uvedených údajů náklady na dodávané teplo. Do dubna 2011 naše organizace zaměstnávala topiče každý rok vždy v topné sezóně cca 7-8 měsíců v roce. Navíc jsme se úměrně podíleli na zakupování koksu.po rekonstrukci kotelny zmíněné SOŠ šetříme prostředky na platy a náklady na koks, náklady na dodávku tepla se oproti tomu zvýšily. Pro ilustraci prostředky na platy topičů v roce 2010 činily v hrubých příjmech 187 tis. Kč ročně, což je nutno připočíst k nákladům na vytápění. Strana 29. z 53

30 V roce 2010 činily tedy celkové náklady na vytápění včetně mzdových nákladů celkem 431 tis. Kč. Vybudováním nového typu kotelny na zmíněné SOŠ (rovněž příspěvková organizace MSK) tedy klesly náklady na vytápění zhruba na polovinu, což potvrzuje efektivitu nákladů vynaložených na rekonstrukci této kotelny. Spotřeba vody ve sledovaném období klesá, zatím co ceny meziročně narůstají. Spotřeba plynu (především vytápění v rodinném domě) závisí na klimatických podmínkách a délce topného období. Spotřeba elektrické energie se podílí na celkových nákladech na spotřebu energií 50,88 %. Od roku 2010 má vzrůstající tendenci podíl na tom má stoupající cena elektrické energie, ale také např. rozšíření systému přípravy dětí na život v dospělosti formou pravidelné samostatné přípravy jídel s dětmi v rodinných skupinách v budově Na Hrázi (el.sporáky). V ostatních službách se snížily náklady oproti roku 2012 o 55,294 tis. Kč. Na těchto nákladech se největší mírou podílí výdaje na prázdninové a víkendové pobyty pro děti ve výši ,00 Kč (v roce 2012 činily ,00 Kč) a náklady na osobní asistenci ve výši ,00 Kč (v roce ,00 Kč). Tento pokles v nákladech na osobní asistenci je způsoben odchodem svěřených dětí z dětského domova, k máme pouze jedno dítě čerpající osobní asistenci. Významnou část těchto služeb tvoří rovněž stravování dětí v jiných školních jídelnách v rámci školní docházky, a to ve výši ,00 Kč (rok ,00 Kč), rozpuštění nákladu finančního leasingu (služební auto Renault Trafic) ,70 Kč, tato položka již nebude v roce 2014 figurovat v nákladech naší organizace, leasing byl doplacen ke dni Služby telekomunikací Kč (v roce ,33 Kč), odvoz a odstranění odpadů ve výši Kč (rok ,00 Kč), revize a odborné prohlídky ,43 Kč (rok ,40 Kč). Zpracování mezd ,00 Kč (rok ,00 Kč). Ostatní služby tvoří i služby pošt, cestovné dětí, drobný dlouhodobý nehmotný majetek (programové vybavení), úhrada za servisní smlouvy a nákup dalších ostatních služeb. V oblasti opravy a udržování došlo oproti roku 2012 k nárůstu o 31,61 tis. Kč. Jsou zde nejen drobné opravy movitého majetku, ale i větší opravy majetku nemovitého. Veškeré tyto náklady jsou hrazené z provozních prostředků. Náklady na opravu nemovitého majetku jsou podrobně rozepsány v části E) této Zprávy. Strana 30. z 53

31 V oblasti cestovného došlo k nárůstu nákladů o 26,79 % na částku ,00 Kč. Na tomto zvýšení se výrazně podílí objem cestovních náhrad vyplacených zaměstnancům v souvislosti s účastí na vzdělávacích akcích v rámci projektu Vím, co chci Vím, jak na to. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku meziročně vzrostly o 2,63 %. V oblasti nemovitého majetku došlo k navýšení odpisů v důsledku realizace akce Modernizace a rekonstrukce kuchyně a provedení drenáží čelní stěny rodinného domu odloučeného pracoviště na ulici Bruzovská 1355 ve Frýdku Místku. Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu. Významnou položkou v čerpání nákladů jsou pro typ naší organizace Jiné sociální náklady, které zahrnují kapesné, nákup dárků, finanční a věcné odměny a jednorázové peněžité příspěvky pro děti. Veškeré tyto položky vyplácené v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy činily v roce 2013 částku ve výši ,00 Kč. Významnou položkou je výplata jednorázového peněžitého příspěvku při odchodu dítěte z našeho zařízení v rámci ukončení ústavní výchovy. V roce 2013 bylo vyplaceno Kč. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Porovnání struktury nákladů organizace v období : přímé náklady 69,33% 69,25% 65,78% 68,55% provozní náklady 26,12% 24,40% 24,41% 25,20% náklady hrazené z vlastních příjmů 4,55% 6,34% 9,81% 6,25% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% přímé náklady provozní náklady náklady hrazené z vlastních příjmů 0,00% Strana 31. z 53

32 7. Doplňková činnost Dětský domov nemá doplňkovou činnost. 8. Výsledek hospodaření v tis. Kč Výnosy v roce 2013 celkem ,20 Náklady v roce 2013 celkem ,37 Výsledek hospodaření za rok ,83 Dětský domov dosáhl v roce 2013 kladného výsledku hospodaření ve výši ,05 Kč, finančně krytého pohledávkou vůči zákonným zástupcům, která vznikla neuhrazením příspěvku na úhradu péče. Výše pohledávky činí ,00 Kč. Kladný výsledek hospodaření za rok 2013 vznikl úsporou vlastních příjmů dětského domova. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly do jednotlivých fondů následovně: rezervní fond ,05 Kč Vývoj výsledku hospodaření v letech v Kč: Celkové náklady , , , ,90 Celkové výnosy , , , ,95 Výsledek hospodaření , , , ,05 Strana 32. z 53

33 D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů (dary) Investiční fond Počáteční stavy výšeuvedených fondů k 1. lednu 2013 činily celkem 3 460,18 tis. Kč. Tvorba fondů v průběhu roku zvýšila zdroje o 1 204,97 tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o 634,32 tis. Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2013 činil 4 030,83 tis. Kč. Fond odměn Stav fondu k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Použití na překročení limitu prostředků na platy Zůstatek k ,78 tis. Kč 14,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 362,78 tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k Základní příděl (1% mzdových nákladů) Čerpání* Zůstatek k ,46 tis. Kč 105,39 tis. Kč 104,55 tis. Kč 70,30 tis. Kč Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání* Zůstatek k ,75 tis. Kč 190,52 tis. Kč 5,50 tis. Kč 2 139,77 tis. Kč Rezervní fond z ostatních titulů (finanční dary) Stav fondu k Přijaté peněžní dary* Čerpání darů* Zůstatek k ,23 tis. Kč 397,22 tis. Kč 321,06 tis. Kč 807,39 tis. Kč Strana 33. z 53

34 Investiční fond Stav fondu k Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Použití fondu na rekonstrukci, investiční výstavbu* Zůstatek k ,96 tis. Kč 497,85 tis. Kč 203,21 tis. Kč 650,60 tis. Kč *Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v Kč Čerpání fondu na stravování ,00 Čerpání fondu na nepeněžní dary ,00 Čerpání fondu na rekreaci 1 000,00 Čerpání fondu na kulturu 6 400,00 Čerpání fondu na ostatní použití ,00 Celkem ,00 *Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příspěvek na úhradu péče roku ,00 *Čerpání rezervního fondu z finančních darů za rok 2013 Položka Částka Prázdninové a víkendové pobyty dětí ,00 Sportovní potřeby ,00 Fixní rovnátka ,00 Vstupné na bazény 7 120,00 Kurz řízení motorových vozidel 5 000,00 Školní a výtvarné potřeby ,00 Mechanický vozík ,00 Potřeby pro výchovnou činnost ,00 Celkem ,00 Strana 34. z 53

35 *Rezervní fond z ostatních titulů příjem finančních darů: Dárce Účel Kč Nadační fond EVRAZ turnaj v kopané ,00 AR CARS s.r.o. sportovní obuv 1 000,00 Kristýna Čimborová potřeby dětí 5 000,00 Anežka Pardubická potřeby dětí 5 000,00 Nadační fond man. Klausových řidičský průkaz 5 000,00 Coca-Cola HBC ČR,s.r.o. volnočasové aktivity ,00 Kalimera o.s. potřeby dětí 975,00 Dejme dětem šanci o.s. zubní rovnátka ,00 Marketingové centrum PROFIL potřeby dětí ,00 Nadace České pojišťovny mechanický vozík ,00 ČEZ zimní pobyt dětí ,00 Madleine o.s. potřeby dětí 1 000,00 Nadační fond H. Kynychové závodní kostýmy 5 000,00 C.S. Energo s.r.o. potřeby dětí 6 000,00 Bansteel s.r.o. potřeby dětí 2 000,00 Pavel Kocich potřeby dětí 1 000,00 Dagmar Danělčíková potřeby dětí 500,00 Notářská kanc. Mgr. Smolkové potřeby dětí 5 000,00 SHEEL Czech Republic, a.s. dárky dětem ,00 Press Metal s.r.o. potřeby dětí ,00 Ing. Pavel Nováček - ELMA potřeby dětí 5 000,00 Celkem ,00 *Investiční fond investiční rekonstrukce a investiční výstavba V červenci 2013 byla zahájena investiční akce Rekonstrukce a modernizace kuchyně odloučeného pracoviště na adrese Frýdek-Místek, Bruzovská Na základě výběrového řízení se stala zhotovitelem společnost VALMAK-STAV Frýdek s.r.o., se kterou byla sepsána Smlouva o dílo. Náklady na výše uvedenou akci činily ,00 Kč. V rodinném domě na odloučeném pracovišti proběhla v roce 2013 další investiční akce Provedení drenáží čelní stěny rodinného domu. Realizace tohoto záměru zabránila opakovanému vlhnutí čelní stěny rodinného domu a vyšla na ,00 Kč. Strana 35. z 53

36 Krytí fondů finančními prostředky v tis.kč Fond Stav fondu k Krytí fondu k Rozdíl Fond odměn 362,78 362,78 0 Investiční fond 650,60 650,60 0 RF ze zlepš. VH 2 139,77 947, ,12 RF z darů 807,39 807,39 0 FKSP 70,30 60,32 9,98 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je finančně krytý do výše 947,65 tis. Kč. Zbývající část fondu ve výši 1 192,12 Kč tvoří pohledávky na příspěvku na úhradu péče za zákonnými zástupci svěřených dětí. FKSP : o Zůstatek na běžném účtu FKSP k ,17 o Bankovní poplatky za 2. pololetí ,00 o Úroky za 2. pololetí ,98 o FKSP - 1% mzdových nákladů 12/ ,84 Celkem ,03 Úhrada výše uvedených položek proběhla v lednu Stavy fondů v jednotlivých letech v tis. Kč Fondy Fond odměn 60,69 353,69 348,79 362,78 FKSP 80,78 48,55 69,47 70,30 Rezervní fond z VH 1 788, , , ,77 Rezervní fond z darů 592,81 713,39 731,24 807,39 Investiční fond 1 981,07 462,43 355,96 650,60 Celkem 4 503, , , ,84 Strana 36. z 53

37 Vývoj fondů v jednotlivých letech v tis. Kč Fond odměn FKSP Rezervní fond z VH Rezervní fond z darů Investiční fond Podíly jednotlivých fondů k v tis. Kč 650,6 362,78 70,3 Fond odměn 807,39 FKSP 2139,77 Rezervní fond z VH Rezervní fond z darů Investiční fond Strana 37. z 53

38 E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Školní stravování bylo v r poskytováno v souladu s 119 Školského zákona č. 561/2004 Sb., podrobnější podmínky jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění. Závodní stravování pro zaměstnance dětského domova je poskytováno v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Stravování je zabezpečováno vlastní školní jídelnou v objektu dětského domova Na Hrázi 2126 a na odloučeném pracovišti ul. Bruzovská Běžný provoz jídelny se řídí Provozním řádem školní jídelny schváleným ředitelem dětského domova. Poskytování stravy se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin dle přílohy k vyhlášce č. 107/2008. Zaměstnanec hradí cenu potravin sníženou o příspěvek FKSP. Vzhledem k situování a vnitřnímu uspořádání budovy dětského domova není možno náklady na provoz školní jídelny sledovat odděleně od celkových provozních nákladů organizace. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých prostředků a věcné náklady z prostředků na provoz. Školní jídelna organizace má nepřetržitý provoz, závodní stravování je zajišťováno celoročně i během školních prázdnin, s výjimkou výjezdu dětí na zimní nebo letní rekreace o prázdninách. Finanční Stravenka normativ pro rok 2013 Cena stravenky Z toho zaměstnanec Z toho příspěvek z FKSP Oběd 28,00 28,00 17,00 11,00 Večeře 25,00 25,00 14,00 11,00 Celkové náklady na potraviny v roce 2013 (zaměstnanci + děti) činily ,00 Kč. Náklady hrazené zaměstnanci za stravu činily ,00 Kč a příspěvek FKSP na stravování činil ,00 Kč. Zaměstnanci odebrali za rok obědů a večeří. Strana 38. z 53

39 Porovnání finančních normativů k , v Kč Finanční normativy k datu Zaměstnanci - oběd Zaměstnanci - večeře ,00 23, ,00 23, ,00 25, ,00 25, Zaměstnanci - oběd Zaměstnanci - večeře Strana 39. z 53

40 F) Péče o spravovaný majetek Dětský domov spravuje nemovitý a movitý majetek zřizovatele, který byl organizaci předán do správy zřizovací listinou vydanou Radou Moravskoslezského kraje č. D12/ZL/286/2001. Dále se naše zařízení stará o majetek, který jsme získali formou věcných darů, případně byl pořízen z přijatých finančních darů. Péči o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správy majetku na svěřeném úseku. Každý zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat zejména uzamykání a uzavírání oken, dveří při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů. Předměty, které jsou součástí vybavení dětského domova, u nichž odpovědná osoba zjistí poškození, které brání jejich dalšímu užívání nebo které ohrožuje bezpečnost dětí nebo zaměstnanců dětského domova, jsou navrženy k opravě, event.vyřazení. Neopravitelné předměty jsou po schválení ředitelem zařízení vyřazeny z evidence majetku organizace. Po vyřazení majetku z evidence je provedena fyzická likvidace vyřazených předmětů. Stálá aktiva organizace v Kč Druh majetku Hodnota Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Pozemky ,40 Stavby ,67 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,72 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,32 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (CCS karta) 7 000,00 Celkem ,61 V souladu s účetními předpisy vykazuje dětský domov vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční zdroje). U aktiv došlo k nárůstu částky z tis. Kč na tis. Kč. U stálých aktiv (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobé pohledávky) činí pokles o 294 tis. Kč. U oběžných aktiv (zásoby, krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek) došlo k nárůstu o 493 tis. Kč. Strana 40. z 53

41 Stálá aktiva V roce 2013 došlo ke snížení stálých aktiv z počátečního stavu ,43 Kč na konečný stav ,47 Kč. Tento pokles je způsoben především tzv. dooprávkováním dlouhodobého majetku. K se mění (zkracuje) doba odepisování dlouhodobého majetku. Tato skutečnost znamená, že v naší organizaci dochází ke zrychlení doby odepisování (nové odpisy jsou vyšší než stávající, protože bude dlouhodobý majetek odepsán za kratší dobu). V oblasti staveb došlo k navýšení hodnoty z důvodu rekonstrukce a modernizace kuchyně a provedení drenáží (jak již je uvedeno v předchozím textu) ,04 Kč. V oblasti samostatných movitých věcí nad ,00 Kč nebyl v roce 2013 pořízen žádný majetek. V oblasti drobného hmotného dlouhodobého majetku od Kč Kč došlo k nákupu v celkové hodnotě ,90 Kč: Drobný majetek Částka v Kč Drobný majetek Částka v Kč Skartovač REXEL 4222,90 Tiskárna HP Laser Jet 6 043,00 Jízdní kola ,00 Záložní disc - synology 5 020,00 Matrace pro 4. RS ,00 Mechanický vozík ,00 Juniorská tříkolka ,00 Zaříz. pro intern. volání ,00 Polohovací válendy 4. RS 9 000,00 Nábytková sestava ,00 PC sestavy ,00 Odkup AUS Renault 1 190,00 Vyřazen byl majetek nepotřebný, nefunkční, který byl již hodně zastaralý a neplnil funkci, pro kterou byl pořízen, a to v hodnotě ,90 Kč. Oběžná aktiva Zásoby Naše organizace účtuje o zásobách podle způsobu B, což umožňují postupy účtování. Stav zásob k : Pohonné hmoty fréza, sekačky 401,60 Kč Hygienické a čisticí prostředky 7 405,00 Kč Pohonné hmoty do služebního auta Škoda Fabia Combi (natural) 1 648,41Kč Pohonné hmoty do služebního auta Renault Trafic (nafta) 3 199,93 Kč Potraviny ,29 Kč Zásoby celkem ,23 Strana 41. z 53

42 Finanční majetek K činí finanční majetek ,00 Kč Celková částka se skládá z finančních prostředků vedených na běžném účtu, účtu FKSP, pokladní hotovosti a cenin poštovní známky. Evidence hmotného a nehmotného majetku organizace: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od Kč do Kč účet Stavby účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad Kč účet Drobný hmotný dlouhodobý majetek od Kč do Kč účet Pozemky účet 031 Majetek vedený v podrozvahové evidenci - Evidence nehmotného majetku do částky Kč účet Evidence ostatního dlouhodobého hmotného majetku od 501 Kč do Kč účet Evidence materiálu do částky 500 Kč účet Evidence knihovny účet Evidence ošacení, obuvi a prádla účet 902 Evidence je vedena pomoci softwaru FENIX Majetek od firmy AssecoSolutions, a.s. Ošacení, obuv, prádlo a knihovna jsou evidovány v excelových tabulkách. Jednotlivé předměty jsou vedeny podle umístění v budově dětského domova a ošacení podle čísel oděvních a obuvních listů dětí. Zásoby jsou vedeny na kartách a zásoby potravin ve školní jídelně jsou evidovány pomoci softwaru Stravovací informační systém pro školní jídelny, autorem a dodavatelem je Ing. Ulrich, Frýdek-Místek. Strana 42. z 53

43 1. Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Nemovitý majetek ve správě organizace k stavby Číslo parcely Popis Katastrální území Pořizovací hodnota v Kč 694/7 budova č.p Frýdek , /4 budova č.p Místek , /29 garáž bez č.p. Místek 0, /4 vlajkový stožár Místek ,00 694/7 zpevněná plocha (rekonstrukce) Frýdek ,28 694/7 oplocení (rekonstrukce) Frýdek ,58 694/7 kuchyň rekonstrukce a modernizace Frýdek ,04 694/7 drenáže čelní stěny Frýdek ,00 Celkem ,67 Nemovitý majetek ve správě organizace k pozemky Číslo parcely m 2 Katastrální území Pořizovací hodnota v Kč 694/7, 688/105, 694/ Frýdek , /4, 4082/28, 4082/ Místek ,40 Celkem ,40 Seznam nemovitostí je uveden na listů vlastnictví č pro katastrální území Místek a na č.3262 pro katastrální území Frýdek. 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku V roce 2013 proběhla v našem zařízení, výše zmiňovaná investiční akce Rekonstrukce a modernizace kuchyně a Provedení drenáží čelní stěny rodinného do obojí na adrese Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 odloučené pracoviště dětského domova, které byly plně hrazeny z investičního fondu, a to ve výši ,04 Kč. Oprava a údržba majetku Oprava a údržba majetku v roce 2013 byla hrazena z provozních prostředků a vlastních příjmů. Na posílení této činnosti nebylo nutné použít finanční prostředky z investičního fondu. Strana 43. z 53

44 Opravy spravovaného majetku organizace činily: ,86 Kč - opravy a údržba nemovitého majetku ,60 Kč - oprava a údržba movitého majetku ,26 Kč Oprava a údržba nemovitého majetku Druh opravy, údržby v Kč Opravy elektrických zařízení na RS 5 060,00 Čalounění dveří 6 400,00 Oprava a seřízení plynového kotle 4 368,00 Odstranění porevizních závad ,00 Výměna sprchového koutu 1. RS ,60 Drobné opravy budovz na Hrázi 5 964,44 Revize EZS a LATIS 3417,10 Oprava navlhlé zdi 4 950,00 Oprava a údržba výtahu 1 070,00 Opravy osvětlení 7 800,00 Opravy podlah ,00 Oprava střechy budova Na Hrázi ,00 Výmalba 7 285,00 Položení nivelační stěrky - kotelna ,00 Oprava soklu podezdívky odl. pracoviště ,00 Oprava zdeformovaného okna odl. pracoviště 6 488,00 Oprava dešťové kanalizace odl. pracoviště ,00 Opravy a protlak kanalizace ,50 Oprava a renovace dveří 4 600,00 Celkem ,60 Oprava a údržba movitého majetku: jedná se o opravy počítačů, služebních vozidel, jízdních kol, lyží, automatických praček apod. Strana 44. z 53

45 3. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Pojištění nemovitého majetku od zajišťuje Moravskoslezský kraj pro všechna školská zařízení jím zřizovaná. Rada kraje svým usnesením č. 70/4289 ze dne rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavření dočasných centrálních pojistných smluv za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Pojistné na služební vozidlo Renault Trafic jsme v roce 2013 hradili pronajímateli Renault Leasing CZ, s.r.o., se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5. Pojistné bylo součástí leasingové splátky. Centrem likvidace pojistných událostí byla v tomto případě Kooperativa pojišťovna, a.s. Pojistné události V průběhu roku 2013 dětský domov řešil osm pojistných události v případě škod na zdraví (úrazy dětí). Dětský domov uplatnil nárok na plnění pojistné událostí u České pojišťovny a.s. a k bylo poskytnuto pojistné plnění v celkové výši ,00 Kč. V jednom případě jsme obdrželi náhradu škody za úraz dítěte na základní škole ve výši 3 800,00 Kč (pojistnou událost nahlásila příslušná škola). Finanční prostředky jsou vypláceny poškozeným dětem, a to vkladem na vkladní knížku. V měsíci červenci 2013 naše organizace nahlásila škodní událost, která vznikla na služebním vozidle RENAULT TRAFIC PASSENGER. Došlo k poškození pravého zadního boku služebního vozidla během bezpečnostní přestávky při služební jízdě. Hlášením pojistné události se zabývala Kooperativa pojišťovna, a.s. Neznámým pachatelem byla způsobena škoda na vozidle ve výši ,00 Kč. Dětský domov hradil pouze povinnou spoluúčast havarijního pojištění, což představuje částku ,20 Kč, zbytek uhradila pojišťovna. 4. Informace o inventarizaci majetku Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. a Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky byla v dětském domově provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku, pohledávek, závazků a zůstatků všech rozvahových a podrozvahových účtů. Jmenování jednotlivých komisí, termíny a zpřesnění uvedených postupů bylo provedeno příkazem ředitele dětského Strana 45. z 53

46 domova. Fyzické a dokladové inventury majetku byly provedeny k , s termínem zahájení a ukončení Fyzická inventura proběhla u zásob ve skladu hygienických a čisticích prostředků a potravin, kontrola stavu pohonných hmot, peněžních prostředků v pokladně, stav cenin, zůstatky na vkladních knížkách, inventura hmotného majetku. Byla provedena dokladová inventarizace pohledávek, závazků a zůstatků ostatních rozvahových a podrozvahových účtů. Inventury proběhly na všech pracovištích dětského domova, a to řádně a včas. Nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. O uvedených inventurách byl vyhotoven Inventarizační zápis se zdůvodněním vzniku inventarizačního rozdílu. Ke dni byla zpracována Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2013 včetně Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Naše organizace svěřený nemovitý majetek nepronajímá. Strana 46. z 53

47 G) Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky Přehled krátkodobých pohledávek : Pohledávky ostatní Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem ,92 Kč ,50 Kč ,42 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti Z celkové částky ,50 Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok ,50 Kč Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti: - do 30 dnů ,00 Kč - do 60 dnů ,00 Kč - do 90 dnů ,00 Kč - do 1 roku ,00 Kč - 3 let ,00 Kč - starší 3 let ,50 Kč Celkem ,50 Kč Jsou to pohledávky vůči zákonným zástupcům za neplacení příspěvku na úhradu péče poskytované jejich dětem. Jde o dlouhodobý problém, pohledávky tohoto charakteru každým rokem vzrůstají. Jedná se o pohledávky na příspěvku na úhradu péče nejen u dětí, které jsou toho času umístěné v dětském domově, ale také o pohledávky za dlužníky, jejichž dětí již v zařízení nejsou. Příčinou narůstajícího dluhu na příspěvku na úhradu péče je neschopnost zákonných zástupců doložit ke správnímu řízení platné doklady z Úřadu práce nebo příslušného sociálního odboru, že dosahují pouze životního minima a pobírají sociální dávky a tím by mohli docílit snížení nebo nestanovení příspěvku na úhradu péče. Dalším problémem je neznámý pobyt zákonných zástupců a někteří příspěvek na úhradu péče neplatí úmyslně. V roce 2013 bylo na příspěvku na úhradu péče skutečně uhrazeno ,00 Kč oproti předpisu na rok 2013, který činil částku ve výši ,00 Kč. Na dluzích starších jednoho roku bylo uhrazeno ,00 Kč. Strana 47. z 53

48 Dlužníkům jsou zasílány upomínky písemnou formou. Opakované neúspěchy vymáhaní dlužných částek řešíme exekučním řízením a podáváním trestních oznámení. Členění pohledávek po lhůtě splatnosti k uvádí Tabulka č. 6 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti, která je součástí Přílohy. Stav pohledávek na příspěvku na úhradu péče k v jednotlivých letech: (bez dlužných částek v podrozvahové evidenci) Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky ostatní Jedná se o pohledávky související s běžným provozem: Krátkodobé poskytnuté zálohy Volací jistina RIO Náklady příštích období Licence, doména, tiskoviny, stravné Ostatní krátkodobé pohledávky Hodnocení bolestného Kreditní úrok 12/2013 Příjmy příštích období Vyúčtování elektřiny, zemního plynu, příspěvek pojišťovny, převod z rezervního fondu 5 000,00 Kč 8 414,00 Kč 200,00 Kč 2 762,92 Kč ,00 Kč Strana 48. z 53

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více