ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará

2 Bibliografický záznam STARÁ, Martina.Životní styl obyvatelstva kuby : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra občanské výchovy, l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Radovan Rybář Anotace Diplomová práce Životní styl obyvatelstva Kuby pojednává o historii obyvatelstva, náboženství, hudbě a tradicích kubánského obyvatelstva. Annotation Diploma thesis Livestyle of inhabitant on Cuba deals with history, religion, music and Cuban tradition. Klíčová slova Historie, náboženství, afrokubánské náboženství, původní obyvatelstvo, hudba, kultura, lidé, rituály,tradice. Keywords History, religion, afrocuban religion, nature inhabitant, music, culture, people, rituals, traditions.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracova/a samostatně a použi/a jen prameny uvedené v seznamu literatury. Brně dne Martina Stará

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkovala vedoucímu diplomové práce Radovanu Rybářovi, za ponechání svobodné práce. Také bych chtěla poděkovat prof. Petru Chalupovi, díky kterému jsem se mohla na Kubu podívat. Mnohokrát díky, bylo to nezapomenutelné.

5 Obsah Obsah Úvod Historický vývoj Kuby Původní obyvatelé Kuby Příchod Kryštofa Kolumba Počátky kolonizace Příchod černých otroků století 18.století První válka za nezávislost Kuby Období druhé války za nezávislost Období formální nezávislosti Kuby Útok na Moncadu a události do roku Vítězství revoluce Události po roce Konec 90. let 20. století a tzv. Zvláštní období Obyvatelstvo Vývoj počtu obyvatel Formování dnešního obyvatelstva Kuby Emigrace Původní obyvatelé Kuby Osídlení Kuby původním obyvatelstvem Taínové Sociální struktura společnosti Náboženství Náboženství La Regla de Ocha - Náboženský systém Santería Původ náboženského systému Santería Obřady a rituály Panteon bohů a svatých Hudba a tanec

6 6.2. Hudba, nedílná součást života Kubánců Vývoj hudby na Kubě Původní hudba Období začátku kolonizace Africké vlivy a 18. století Kubánský hudební folklór Hlavní prameny kubánské hudby Hudba v 19. a 20. století Současná hudba Hudební útvary Svátky, oslavy, tradice a legendy Státní svátky Náboženské svátky Festivaly Vznik karnevalu na Kubě Domino, tradiční hra, která zakotvila na Kubě Patnácté narozeniny, vstup ženy do společnosti La Milagrosa zázračná žena Pohled do života Kubánců Postřehy z každodenního života Kubánců Závěr Poznámky Seznam doporučené literatury Internetové zdroje Seznam příloh

7 1. Úvod Konečně jsem po několika letech dostala příležitost vypravit se na Kubu. Návštěva této země mě dlouho lákala, až se stala skutečností. Prvním impulsem k napsání této práce bylo přihlášení se na expedici Kuba 2008, které byla vypsána na katedře geografie. Další důvody přicházely postupne při bližsím hledání informací o této zemi. Při shormažďování informací o životě Kubánců, jsem narazili na malý problém. Zdálo se mi, že většina dostupných knih se zabývá hlavně historií země. Zejména Castrovou revolucí, kteřá započala roku Trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než jsem našla několik knih, které se věnují kubánskému životu. A tak jsem se rozhodla, že se pokusím vytvořit práci, která bude reflektovat můj vlastní pohled na život na Kubě. Kuba je zemí, která je mnoha lidmi odsuzována nebo naopak milována. Její obraz je značně zdeformován prostřednictvím západních médií nebo zájezdy organizovaných cestovními kancelářemi, které zaručují poznaní pravé Kuby hlavně na Varaderu a v Havaně. Tím se nechci hlavního města Kuby dotknout. Havana je krásná, ale tato země nabízí mnohem víc. Kuba také neznamená jen pláže, rum a doutníky. Měla jsem možnost procestovat celý ostrov a strávit zde jeden z nejkrásnějsích měsíců v mém životě. Po návratu mi přibyl další impuls k sepsání mé práce a sice to, že jsem mohla získané teoretické poznatky o této zemi obohatit o vlastní prožitky. A jak je známo vlastní zkušenost bývá to nejcennější. Občanská výchova mi dovoluje zaměřit se hlavně na společenský život obyvatelstva, kulturu a tradice. Zeměpis mi pomáhá pochopit přírodní podmínky na ostrově, které podmiňují vývoj hospodářského života v zemi. Hospodářský vývoj samozřejmě ovlivňuje i formování společenského života. Po nějaké době poznáte, že věci nejsou jen černé a bílé. Na Kubě jsou hodně barevné, až z toho jde občas hlava kolem. Často bývá těžké některým věcem uvěřit a pochopit je. Po návratu domů jsem měla pocit, že měsíc, který jsem stravila na tomto ostrově, byl jako nekonečný sen. Dnes vím, že to nebyl sen, ale skutečnost. Také jsem zjistila, že se mi tato země se svými lidmi, všemi pozitivy a negativy, které život v ní přináší, vryla hluboko do mé duše. 7

8 Cíle: Název mé diplomové práce je Životní styl obyvatelstva Kuby. Nevytyčila jsem si žádný konkrétní problém, kterým bych se chtěla zabývat. Svoji prací chci nabídnout pohled do kulturního života obyvatel. Seznámit s jejich historií, kulturou a každodenním životem. Vytyčila jsem si několik hlavních oblastí, kterým se v jednotlivých kapitolách věnuji, a které by měli sloužit jako jakýsi náhled na život Kubánců. Není lehké tuto zemi pochopit, ale je dobré se o to pokusit. Utvořit si tak vlastní názor o obyvatelstvu této země, jejich kultuře a každodenním životě. Seznámit z historií této země, která má dominantní roli na utvoření současné kubánského národa. Přiblížit některé zvyky,tradice a slavnosti. 8

9 2. Historický vývoj Kuby 2.1Původní obyvatelé Kuby Osídlení Kuby se datuje přibližně do 1. tisíciletí před Kristem. Prapůvodními obyvateli ostrova byly příslušníci kmene Guanahatabeyů, kteří na ostrov přišli z Jižní Ameriky, kde obývali pralesní oblasti dnešních území států Venezuely a Kolumbie. Kmen Gaunahatabeyů žil v poklidu, věnoval se rybolovu, lovu a sběru. Pozůstatky po jejich osídlení lze najít v západní části na poloostrově Guanahacabibes. Jejich poklidný život narušil příchod indiánských kmenů Siboneyů a Taínů, kteří zatlačili původní obyvatele na západ ostrova. Oba dva kmeny náležely k Arawacké skupině indiánů pocházejících z Jižní Ameriky. Obývaly území orinocké delty a vydaly se na severovýchod od pevniny k osídlování antilských ostrovů. Taínové původně sídlili na Hispañole a Portoriku. Na Kubu se uchýlili z bezpečnostních důvodů, před kmenem válečných Karibů. 2 V době příchodu Španělů tvořili Taínové téměř tři čtvrtiny původní populace ostrova. Celkový počet obyvatelstva v 15. století čítal přibližně lidí. 3 Kryštof Kolumbus zakotvil u břehů Kuby 27. října Přistál zátoce Gibara nedaleko dnešního města Baracoa. Zakotvení na Kubě bylo jen jednou z mnoha zastávek na jeho objevných cestách. Při svém zastavení se tu setkal s kmenem Taínů, které označil za velice přátelské a mírné lidi. Stejně tak s velkým nadšením popsal zátoku, ve které zakotvil. Jeho věta o nádheře tohoto místa vešla do dějin. Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že ani v dnešní době toto místo neztratilo své kouzlo. Jak bylo zvykem výprav přicházejících z křesťanského světa do Nového Světa, vztyčili zde Španělé dřevěný kříž, jako symbol křesťanství. Jeho pozůstatky, lze dnes najít v kostele Na Nebevzetí pany Marie v centru města Baracoa. Na původním místě je dnes umístěna replika kříže. (viz. Obrazová příloha, fotka č.1) 9

10 2.2. Příchod Kryštofa Kolumba Příchodem K. Kolumba na Kubu však španělské osídlení nezačíná. Kolumbus ostrov opustil, zakotvil zde ještě jednou roku 1494, tentokráte v zátoce Gauntanámo. K. Kolumbus dal ostrovu první jméno Juana na počest španělského prince. Kolumbus postupně ztrácí pro své objevné výpravy podporu u španělského dvora a dobývání Nového světa je svěřeno do rukou Diega Velasquéze. První španělské osídlení Karibiku bylo na ostrově Hispañola v přístavu Santo Domingo. Diego Velasquéz byl velice silnou osobností, který jako první výrazně zasáhl do dějin Kuby. Byl výborným úředníkem i vojenským velitelem. Byl guvernérem na Hispaniole a prvním guvernérem Kuby. První výprava na dobytí Kuby se koná koncem roku Roku 1510 D. Velasquéz sjednotil španělské osady na Hispañole a vyplouvá s třemi loděmi a posádkou 300 mužů, aby zajistil ostrov pro Španělskou korunu. Veslaquéz se vylodil poblíž města Baracoa. Baracoa je nejstarší město na Kubě byla založeno roku 1511, na území první španělské pevnosti. Kolonizace Kuby tedy začíná roku 1511, kdy D. Velasqéz prohlásil ostrov i s jeho obyvateli za majetek španělské koruny Počátky kolonizace Při dobývání ostrova se Španělé setkávají s odporem původních obyvatel. V čele odporu proti španělským dobyvatelům, stojí taínský náčelník Hatuey. Hatuey uprchl na Kubu roku 1503 z Hispañoly, kde probíhal masakr původního obyvatelstva, pod vedením španělského guvernéra N. Ovandy. Po příchodu Španělů na Kubu byl v čele indiánského odboje v horách nedaleko od Baracoi. Hatuey obléhal španělskou pevnost po dobu třech měsíců, po té však byl donucen k ústupu. Byl zajat při výpravě organizovanou D. Velasqézem do hor a následně upálen. V průběhu století se stal indiánský náčelník Hatuey symbolem, mytickou postavou muže bojujícího za svobodu ostrova. Hatuey se stal národním hrdinou. Byl první osobou v dějinách Kuby bojující proti útlaku. Jeho bustu lze najít na náměstí v Baracoye. Důležitou osobou v dějinách Kuby je kněz Bartolomeo de Las Casas, který vedl záznamy z doby příchodu Španělů. Zachycoval bezpráví, kterého se dopouštěli dobyvatelé na indiánském obyvatelstvu. Zároveň byl prvním ochráncem práv původních obyvatel 10

11 ostrova. Ačkoliv D. Velasquéz je považován, za méně krutého dobyvatele, nevyhnul se páchání násilí na indiánském obyvatelstvu. Uvědomoval si důležitost zachování obyvatelstva jako zdroje půdy, potravin a pracovních sil. V průběhu několika let se dostala řada strategických míst pod kontrolu Španělů. Tak jak dobyvatelé postupovali napříč ostrovem, přežívající indiáni se ukrývali do hor, nebo na těžko přístupná místa při pobřeží. Indiáni z hor byli nazýváni Cimarrones. Ze svých úkrytů vedli vpády proti španělským osadám. D. Veslasquéz je zakladatelem sedmi prvních španělských osad na ostrově. V letech vznikla osada San Salvador de Bayamo, La Santísima Trinidad, San Cristóbal de La Habana, Sancti Spíritus, Santa María del Puberto del Principe dnešní Camaüey, Santiago de Cuba, které bylo do roku 1607 hlavním městem Kuby. Ve jménech prvních osad se odráží silný křesťanský prvek. Dobývání ostrova bylo spojeno s expanzí katolické církve do Nového světa. Tyto osady byly zakládány v oblastech, kde stále přetrvávalo indiánské osídlení, které bylo zdrojem pracovních sil. 4 Důvodem kolonizace Kuby byla touha po zlatě. Leč Kuba tímto bohatstvím oplývala jen v malé míře, ve východní části ostrova zvané Oriente. A tak se Španělé rozhodli, že rozvoj ostrova bude spjat se zemědělstvím. Zemědělský charakter zůstal na ostrově vlastně dodnes. Na ostrově byl zaveden systém encomiendy. Což znamenalo, že půda byla přidělena španělským šlechticům společně s obyvateli, kteří na daném území žili. Indiáni se stali majetkem vlastníka půdy. Docházelo k jejich násilné kristianizaci. Původní obyvatelé začali postupně umírat na následky těžké práce v dolech při těžbě zlata, prací na plantážích. Mnoho z nich se snažilo utéct. Brzy došlo k výraznému poklesu pracovních sil, a tak byli na Kubu dovezeni první otroci již roku První otroci byli dováženi z přilehlých ostrovů v Karibiku. Nelidské zacházení vedlo k tomu, že indiánští otroci, brzy po příchodu na Kubu umírali, nebo se připojovali ke skupinám uprchlíků z řad původního obyvatelstva. A tak se Španělé museli obrátit na africký kontinent. Kuba v prvním období kolonizace byla spíše jakou si přestupní stanicí pro výboje na ostatní místa v Latinské Americe. Platí to také pro Hernána Cortéze, který přišel na Kubu v roce 1511 spolu s výpravou D. Velasquéze. Cortéz pochopil, že se na Kubě 11

12 nedá rychle zbohatnout, a tak roku 1519 v Santísimu Trinidad zorganizoval výpravu, která ho dovedla k dobytí Mexica. Tento Cortézův výpad proti Mexiku mění dosavadní pozici Kuby v Karibiku. Kuba se stává přestupní stanicí a za vidinou bohatství, které nabízí území Aztéků a Inků, dochází k odlivu obyvatel. Na počátku 16.stolení dochází výraznému zmenšení populace ostrova. Podle odhadů z roku 1544 žilo na ostrově méně než 7000 obyvatel, z toho 5000 indiánů,800 černochů a jenom 660 španělských osadníků Příchod černých otroků Z důvodu nedostatku pracovních sil se zvyšuje příliv černých otroků. První černošští otroci byly na Kubu dovezeni roku Hlavními dodavateli otroků byli portugalští obchodníci, kteří ovládali otrokářské trhy v Guineji, Nigérii, Kongu a Angole. Roku 1527 přijala Koruna rozhodnutí, které ovlivnilo osídlování ostrova na dalších 350 let. Byl povolen dovoz černošského obyvatelstva, aby nahradil nedostatek pracovních sil ze strany indiánského obyvatelstva. Ironií je, že svým zacházením kolonizátoři toto obyvatelstvo téměř vyhubili, a pak si žádají o dovoz nových otroků, ke kterým se budou chovat stejně krutě. Příchodem černých otroků na Kubu je dán směr, kterým se bude formovat ekonomika, etnické složení a kultura budoucího státu. (viz. Obrazová příloha, fotka č. 2) Ke konci 16. století dochází k rozkvětu Kuby, vzrůstá význam Havany, která se stává nejdůležitějším přístavem v Karibiku. Z bezpečnostních důvodů se zde hromadily galony s bohatstvím získaném v Latinské Americe, které se společně vydávali na cestu do Evropy. Ze Španělska sem pak tytéž lodě přiváželi nové kolonizátory, vybavení, textil, zbraně pro bohaté osadníky v Americe. Kuba se tak stává klíčovou křižovatkou vodních cest, objev Havany se znamená znovuzrození celé Kuby. V této době získala Havana svůj kosmopolitní ráz. Ke konci 16.století tvořilo černošské obyvatelstvo přibližně Stávalo se tak nejpočetnější přistěhovaleckou skupinou žijící na ostrově. Ačkoliv zacházení z otroky bylo stejně kruté, na rozdíl od otroků dovážených do Severní Ameriky, byli ponecháni ve skupinách, které pocházeli ze stejného území. Tím si dokázalo zachovat některé původní tradice i svoje náboženství. 12

13 Kuba musí čelit vzrůstajícím útokům pirátů. Tyto útoky jsou zapříčiněny vzrůstající rivalitou mezi Francií a Španělskem. Od dvacátých let 16.století francouzští korzáři působí v Karibiku obrovské škody. Docházelo k pravidelnému drancování Havany, Baracoi a Santiaga. Roku 1546 byla vypleněna Baracoa, 1554 a 1558 Santiago. V roce 1555 J. de Sores vydrancoval a vypálil Havanu. Důležitost Kuby tedy opět vzkvétá, bylo důležité zajistit její ochranu před evropskými kořistníky. Dochází k výstavbě pevností pro ochranu měst. V Havaně je postavena první pevnost Castillo de Rael Fuerza. Celkem bránily město čtyři pevnosti. Známá je také pevnost El Morro v Santiagu de Cuba. Řádění pirátů probíhalo následující dvě století, ohrožovali pobřežní města nebo fungovali jako nezávislí obchodníci podél pobřeží století 18.století Dochází k rozvoji ostrovního bohatství. Díky pirátství a pašeráctví vzkvétají některá města. Nejdůležitějšími městy jsou Havana západní části ostrova, Trinidad a Santiago de Cuba na východě ostrova. 6 Roku 1697 byla mezi Anglií, Francií a Španělskem uzavřena dohoda, která znamenala konec pirátství v Karibiku. Zároveň znamenala začátek nové etapy v historii Kuby. V roce 1762 obsadilo Havanu po dvouměsíčním obléhání anglické loďstvo. Které v Havaně zůstalo téměř celý rok. V tomto období docházelo k ilegálnímu vývozu cukru a tabáku, převážně do bývalých anglických kolonií v Severní Americe. Za jeden rok anglické okupace Kuby bylo na ostrov propašováno 11 tisíc afrických otroků, kteří byli dále prodáváni na bavlníkové plantáže ve Virginii a Jižní Karolíně. 7 Výraznou událostí 18.století je povstání otroků na Haiti v roce Toto povstání pro Kubu následek příliv nového obyvatelstva,a sním přichází do země i finanční kapitál. Kuba přebírá po Hipañole prvenství ve výrobě a vývozu cukru. 13

14 2.6. První válka za nezávislost Kuby První válka za nezávislost započala roku 1868.Byl vyhlášen požadavek nezávislosti na Španělsku. Jedním z důvodů byla nespokojenost vlastníků půdy s odváděním vysokých daní do Španělské pokladny. Centrem první odboje se stalo město Bayamo v provincii Oriente ve východní části ostrova.projdete li si historii Kuby od počátků až do konce, zjistíte, že všechny začátky osvobozeneckých bojů, se konaly právě ve východní části ostrova. V čele této desetileté války stál Carlos Manuel de Céspedes. Na počátku osvobozenecké války Cespédes na svém ranči osvobodil otroky ze svých plantáží a přečetl prohlášení, které podněcovalo k odporu, proti španělské nadvládě. Stejně tak učinili i místní pozemkový vlastníci, kteří se k němu připojili. Osvobození otroci tvořili se svými bývalými pány vojsko bojující za svobodu. Spolu s Céspedesem bojoval Ignacio Agramonte a potomci bohatých plantážnických rodin. C.M. de Céspedes padl roku 1873 a jeho vedení převzal generál Antonio Maceo. V prvním roce války měly převahu kubánští povstalci. Postupem času začali Španělé síly vyrovnávat. Od roku 1870 začala jejich drtivá ofenzíva. Od roku 1875 se boje změnily na partyzánskou válku. Přes snahu Antonia Macea a Maxima Goméze, se boje nepodařilo rozšířit do západní části ostrova. Tato válka měla politický i rasový podtext. I když bylo otroctví formálně odsuzováno vládou, prakticky nedocházelo k žádným změnám postavení otroků ve společnosti. První válka za nezávislost trvala dlouhých deset let. Za tuto dobu se nepodařilo odtrhnout zemi od španělské nadvlády. Válka byla ukončena v Zanjónu. Zemi byla slíbena samospráva, otrokům v povstaleckém vojsku byla slíbena svoboda a možnost emigrace. Španělé však svým závazkům nedostáli a několik měsíců probíhaly osvobozenecké boje. Definitivně byla válka ukončena v květnu Ačkoliv nedošlo k osvobození země od španělské nadvlády, některá pozitiva přece jen měla. Po válce byly vydány dekrety, které postupně omezovaly otroctví. Definitivně bylo zrušeno roku

15 2.7. Období druhé války za nezávislost Na počátku 19. století začíná na ostrově sílit vliv Spojených států amerických. Vzrůstají investice ze stran USA, budují se moderní cukrovary, rozrůstají se plantáže. Postupně tak přechází cukrovarnický průmysl plně do rukou Američanů. Už během první války za nezávislost projevu je Amerika zájem o budoucnost ostrova, do vnitřních záležitostí Kuby zatím nezasahuje. Pro Španěle se stává hrozbou revoluce černého obyvatelstva, která proběhla roku 1791 na Haiti. K dosažení nezávislosti na Kubě se stávají překážkou rasové předsudky, které byly zakotveny v kubánské společnosti. Antonio Maceo byl donucen stáhnout se do pozadí. Novou,výraznou a pro kubánské dějiny nezapomenutelnou osobou boje za svobodu se stává José Martí. José Martí se svými činy dostává do panteonu kubánských hrdinů. ( viz. Obrazová příloha,fotka č. 3) Byl revolučním aktivistou, politickým teoretikem, spisovatelem, básníkem. Byl zastáncem rasové rovnosti. Martí měl za úkol, že nezávislá Kuba bude jak bělošská, tak černošská. Významný odkaz na Kubě zanechal v oblasti vzdělání. Před každou školou na Kubě najdete jeho bustu. Odkaz J. Martí je silně vryt do duší Kubánců. J. Martí byl po dlouho dobu v exilu, kde rozvíjel aktivity za osvobození Kuby. Roku 1892 založil Kubánskou revoluční stranu, která sehrála důležitou roli v následném boji proti španělským kolonizátorům. Spolupráci na osvobození Kuby mu přislíbily A. Maceo a M.Goméz. Martí a Goméz se roku 1895 vylodili ve východní části ostrova nedaleko městečka Playitas a tím počaly vlastní osvobozenecké boje. Po šesti týdnech bojů byl J. Martí zabit. Jeho místo přebírá A. Maceo. Zlomovou událostí v druhé osvobozenecké válce je výbuch na křižníku Maine v únoru roku 1898.( viz. Obrazová příloha,fotka č. 4 ) Jednalo se o americkou bitevní loď, která kotvila v Havaně. Exploze zabila 258 amerických námořníků, kteří byli v té době na palubě. Vina za výbuch byla svalena na španělskou stranu. Zatím nezasahující USA se připravily na vojenskou intervenci na Kubu. Ve dvacátém století bylo dokázáno, že nejpravděpodobnější příčinou výbuchu na Maine, byl požár skladu uhlí, který sousedil se skladem výbušnin. 15

16 vyhlásilo USA Španělsku válku. Po prohrané válce Španělsko ztratilo v důsledku Pařížského míru všechny své asijské a americké kolonie včetně Kuby. Nastává čtyřleté období vlády Spojených států Období formální nezávislosti Kuby Roku 1902 byla vyhlášena Kubánská republika. Američané však nenechali nic náhodě a do nové kubánské ústavy byl přijat Plantův dodatek, který jim zajišťoval kontrolu nad ostrovem. Prvním a prezidentem a jediným, který tento dodatek podepsal byl T. E. Palma. Následuje spletité období, kdy se Kuba dostává z cela do područí Američanů. Nastává období plné politických změn, střídání loutkových prezidentů, kteří jsou dosazováni s podporou USA. Na Kubu přicházejí noví osadníci i nové investice. Střídají se období blahobytu s hospodářskými depresemi. První světová válka na Kubu přináší období blahobytu, cenu cukru pohádkově rostou. Roku 1920 dochází k zhroucení cen cukru a sním se hroutí i bankovní systém na Kubě. 8 Kuba tentokrát nutně potřebuje finanční podporu. Roku 1924 na prezidentské křeslo usedá Gerardo Machalo y Morrales. Jeho vláda se stává autoritářskou diktaturou. Ve třicátých letech, v éře americké prohibice se Kuba stává místem, kam směřují bohatí Američané za zábavou. Po třiceti letech formální nadvlády se stává zkorumpovanou zemí, plnou násilí. Proti vstávají situaci začali na ostrově vznikat různá konspirační hnutí. Tato hnutí byla především organizována z řad studentů. Iniciátorem poddůstojnické vzpoury bylo politické studentské seskupení (Directorio de Estudiantes Revolucionarios), které dosadilo posléze do funkce prezidenta republiky profesora Ramóna Graua San Martína, který svěřil do rukou armádu právě Batistovy. 9 Od této chvíle Batista počíná ovládat Kubánskou politiku na dalších pětadvacet let. Stává se manipulátorem dění politického života ve třicátých letech. V roce 1940 je zvolen do prezidentského úřadu na jedno volební období. Po té ho vystřídaly prezidenti E. Chibás , Prío Socrrás v letech Vlády se sice mění, ale nic se nemění na politické a ekonomické situaci země. Nejdůležitější politickou složkou země se stala armáda. 16

17 Vláda Pría Socrráse je charakterizována jako jedna z nejzkorumpovanějších, nejnásilnějších a nejnedemokratičtějších vlád v zemi. Před novými volbami roku 1952 F. Batista zorganizoval vojenský puč a sám se jmenoval hlavou státu. Nové volby tak byly v nedohlednu. Došlo ke zrušení ústavy z roku 1940, zákazu odborových organizací. V zemi byla nastolen politický teror. Batista je v čele země až do roku Ke slovu se dostává nová generace politických aktivistů, mezi nimi je nejvýraznější osobou student práv Fidel Castro Útok na Moncadu a události do roku 1959 Dalším dnem, který se zapsal do kubánské historie je 26. červenec roku tento den zorganizoval F. Castro útok na kasárna Moncada v Santiagu de Cuba.(fotka 5) Cílem tohoto útoku bylo svržení Batistovy vlády. Castro organizoval útok na Moncadu se svým přítelem Abelem Santamaríou, na útoku spolupracoval i Fidélův mladší bratr Raúl. I když se útok na kasárny nezdařil, byl položen základ revolučního hnutí, které v následujících letech bojovalo za osvobození Kuby, tentokráte od nadvlády Američanů. Některým revolucionářům se podařilo uprchnout, mnoho z nich bylo zabito, zatčeno a následně umučeno. Dnes je v kasárnách muzeum a sídlí zde základní škola. Fidel i Raúl byli zatčeni a posláni do vězení. Památná je Fidelova vlastní obhajoba, kde odůvodňuje své činy a nastiňuje svůj politický program. Jeho projev byl zakončenou větou, která vešla do dějin La história me abslolverán, tedy historie mě osvobodí. Castro byl odsouzen na 15 let do vězení. Byl poslán za svým bratrem a ostatním přeživším spolubojovníkům Na Isla de Pinos. Chybou Batisty bylo, že uvěznil zbylé účastníky útoku na Moncadu do stejného vězení a druhou jeho chybou se stalo udělení amnestie těmto vězňům. Batista si byl tak jist svým postavením, že roku 1954 vyhlásil amnestii politickým vězňům. Tohoto roku se konaly prezidentské volby a Batista byl jediným a vítězným kandidátem. Po návratu z vězení je Fidel odmítnut Ortodoxní stranou, jelikož jedinou cestu z řešení krize vidí v ozbrojeném povstání, opouští Kubu a odchází do Mexica. Odkazuje se na památku Macea a Martí. V Mexiku se mohou bratři Castrové věnovat přípravě nového povstání. V Mexiku se poprvé setkávají s Ernestem Che Guevarou, argentinským lékařem. 17

18 Zpočátku byl přijat do výpravy jako lékař, později se díky svým velitelským schopnostem stal jedním z nejvýznamnějších mužů kubánské revoluce. 2. prosince 1956 připlouvá k břehům Kuby loď Granma, která s sebou přiváží 82 bojovníků za svobodu země. Vylodění se konalo na Playas de Las Colorades. Přistání lodi bylo naplánováno zároveň s povstáním na 30. listopadu Santiagu de Cuba, aby byli odlákány Batistovy vojenské jednotky a Castrovy muži se mohli přesunout do hor, odkud by byla zahájena gerilová válka. Nepřízní počasí se přistání Granmy posunulo. Povstání v Santiagu vedené Frankem Paísem bylo potlačeno a byl vyzrazen Castrův příjezd. Většina bojovníků byla zabita. Ze skupiny 82 jich přežilo čtrnáct, některé prameny uvádí dvanáct. 10 Těm co přežili, trvalo 15 dní, než se setkali na domluveném místě v pohoří Sierra Maestra. Pod vedením Castra se postupně vytvořila partyzánská ozbrojená skupina Ejercito Rebelde, která měla svoje centrum v těžko schůdných oblastech zalesněného pohoří. 11 Dodnes jsou v těchto místech pozůstatky obydlí, ve kterých revolucionáři žili.( viz. Obrazová příloha, fotka č.6) Je zde zachována místnost, která sloužila k vysílání Radia Rebelde. Po úzké cestičce se lze vyšplhat na vrcholek, k místům, kde byla do země schovávána anténa, sloužila ke spojení partyzánů z hor s městy. Je tady zachována i nemocnice, která měla několik malinkých budov. Zpátky k historii. V průběhu roku 1957 používali povstalci zvaní barbudos, klasickou partyzánskou techniku, kterou se jim podařilo držet vládní armádu v šachu. Získávaly postupně podporu od rolníků ze Sierra Maestry a středních vrstev ve městech. Od roku 1958 dostávali občané prostřednictvím Radia Rebelde pravidelné zprávy o akcích povstalců. Zabraná půda byla rozdělována mezi bez zemky, což mělo obrovský vliv na venkovské obyvatelstvo. I zde se uplatnilo revoluční heslo v Latinskoamerických zemích Tierra o Muerte tedy Půda nebo smrt. Na Kubě dochází k růstu revoluční nálady, dalším krokem k tomu byl březnový útok studentů na prezidentský palác v Havaně roku Útok se nezdařil. Ve městech operovali další odbojové skupiny, které však vojsko likvidovalo. 12 Jedinou životaschopnou 18

19 povstaleckou jednotkou byla gerilová armáda v Siera Maestře. Další důležitou revoluční akcí bylo povstání námořníků v Cienfuegos září téhož roku. Roku 1958 se snažil Batista uklidnit situaci, tím že na prvního června vyhlásil volby. Nic už mu nemohlo pomoct. Povstalci získávaly stále více přívrženců. Podařilo se otevřít druhou frontu mimo pohoří Sierra Maestra, které velel Raúl Castro. Další fronta byla otevřena v blízkosti Santiaga de Cuba Juanem Almeinou. Na západ ostrova začal postupovat Che Guevara s Cienfuegosem. Che Guevara měl za úkol dobýt Santa Claru a otevřít tak cestu na západ. Cienfuegos měl za úkol dobýt provincii západní provincii Piñar del Río. V prosinci roku 1958 byl sveden důležitý boj o Santa Claru. Poražením Batistova vojska se Che Guevarovy podařilo otevřít cestu do Havany, kam doráží spolu s povstaleckými oddíly a C. Cienfuegosem Batista tušící svůj konec utekl ze země Vítězství revoluce Fidel Castro vyhlašuje vítězství revoluce v Santiagu de Cuba.(viz. Obrazová příloha, fotka č.7) Do Havany doráží o šest dní později. Dochází k vyhlašování prvních rozsudků smrt nad spolupracovníky Batistova režimu. Dochází k podpoře revoluce ze strany Američanů, počítali s klasickým průběhem porevolučních situací v Latinské Americe, a tak se nijak neobávali o ztrátu svých pozic na Kubě. Prvním prezidentem se stal Manuel Urrutia. Předsedou vlády se stává opoziční právník Miro Cardova, který jmenuje do vlády hlavně umírněné členy Hnutí 26. července.castro zůstává v čele povstalecké armády, dostává titul Vrchní povstalecký velitel. 13 Nová vláda byla ustanovena Do několika dnů byla uznána zeměmi Latinské Ameriky, SRN, Velkou Británií, Španělskem i USA a dalšími zeměmi. V zemi dochází k dalšímu uvězňování kontrarevolucionářů, Kubu opouští asi čtvrt milionu osob. Patří k nim hlavně příslušníci inteligence a duchovní. Těsně po revoluci je zřízen Úřad pro ochranu revoluce CDR. Tuto zkratku uvidíte na domech po celé Kubě.( viz. Obrazová příloha, fotka č. 8) 17. května 1959 je vyhlášen důležitý zákon o pozemkové reformě. Prezident Urrutia ho nechce podepsat, a tak je nucen k odstupu. Je ho místo je nahrazeno Osvaldem D. 19

20 Torradem, ani on na prezidentském křesle moc dlouho nepobil a do čela státu nastupuje Fidel Castro. Od této chvíle berou politické události na Kubě rychlý spád. Dochází k vyhlášení pozemkové reformy, znárodnění dopravy a telekomunikací. Castro podniká kroky, které směřují proti zájmům USA na ostrově. V polovině roku 1960 jsou znárodněny americké a britské těžařské společnosti. Na oplátku tyto společnosti odmítají zpracovávat ropu dováženou ze SSSR. USA také snižuje kvót na dovoz cukru a Kuba následně znárodňuje cukrovarnický průmysl. Postupně je s konfiskován veškerý americký majetek na ostrově. Roku 1960 navazuje Kuba diplomatické styky se SSSR. Následuje hospodářská a vojenská spolupráce obou zemí. Jako odpověď vyhlašuje USA obchodní embargo, které trvá do současnosti. Pozitiva revoluce: byla vyhlášena osvětová kampaň na podporu vzdělanosti, během pár let byla odstraněna negramotnost ve všech vrstvách obyvatelstva. Došlo k zřízení nových škol, snížení nájmu, rozdělování půdy, výstavby nových domů, odstranění nezaměstnanosti, vybudování bezplatného zdravotního systému. Důležité bylo, že revoluce pronikla i do nejodlehlejších koutů na ostrově. Ovšem všechny lidské činy mají dvě strany Události po roce 1960 Snahou Američanů o zvrácení situace bylo vylodění amerických kontras na Playa Giron. Vylodění se konalo 17.dubna roku Cílem tohoto útoku bylo vyvolat lidové povstání proti režimu Fidela Castra. To se však nepodařilo a během tří dnů byla invaze Američanů zlikvidována. Ještě ten samý měsíc se Castro veřejně hlásí ke změně politického kurzu k socialismu. K dalšímu k vypjaté situaci dochází roku 1962, kdy dochází k rozmístění sovětských raket na území kuby. Toto období je známo pod označením Karibská krize. Dochází k dalším zostření vztahů mezi Kubou a Spojenými státy. Roku 1965 je založena Komunistická strana Kuby. Která je však často v rozporu s komunistickou stranou SSSR. Socialismus na Kubě a v SSSR byl vždy odlišný. 20

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO

JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

KUBA 1990 P A V L A B R E J C H O V Á ( 2 S M

KUBA 1990 P A V L A B R E J C H O V Á ( 2 S M KUBA po roce 1990 P A V L A B R E J C H O V Á ( 2 S M 5 0 7, 9. 5. 2 0 1 1 ) Obsah prezentace Stručná historie a základní fakta Kuba před rokem 1990 a důsledky pádu SSSR Reformy a jejich dopad na politickou

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Karibik. Karibik resp. ostrovy se v něm nacházející jsou také někdy nazývány jako Západní Indie.

Karibik. Karibik resp. ostrovy se v něm nacházející jsou také někdy nazývány jako Západní Indie. Karibik Karibik je region v nejjižnější části Severní Ameriky. Zahrnuje ostrovy v Karibském moři (Antily), Bahamy a pobřeží Střední a Jižní Ameriky omývané právě Karibským mořem. Panamským průplavem je

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE OBYVATELSTVO Mgr. Iva Svobodová Populační specifika nejřidčeji zalidněný kontinent (z výjimkou Antarktidy) hustota zalidnění 3 obyv.

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

HISTORIE A KULTURA. Kubánská historie

HISTORIE A KULTURA. Kubánská historie 26 HISTORIE A KULTURA Kubánská historie 28. ŘÍJNA 1492 SE KRYŠTOF KOLUMBUS VYLODIL NA OSTROVĚ, KTERÝ POVAžoval za Japonsko. Ve skutečnosti to byla Kuba. Tento tropický ráj slavného mořeplavce tak uchvátil,

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu - autorské řešení ORIENTACE PODLE OBRYSOVÝCH MAP 1) Orientace na mapě bez

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu ORIENTACE PODLE OBRYSOVÝCH MAP 1) Orientace na mapě bez atlasu. Dopiš k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více