UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti Autor BP: Jakub Růžička Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D Praha

2

3

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V.. dne.. (Jakub Růžička)

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou, odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

6 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA DLUHOVÝCH KRIZÍ NEDÁVNÉ HISTORIE A SOUČASNOSTI COMPARATIVE ANALYSIS OF DEBT CRISES IN RECENT HISTORY AND PRESENT 6

7 ABSTRAKT Tato práce vymezila aktuální moderní pojetí teoretických modelů finančních krizí společně s jejím historickým vývojem. Dle poslední čtvrté generace byla zvolena pro komparativní analýzu struktura odpovídající systémické finanční krizi. Dle analýzy je výsledkem jasný fakt, že dluhovými krizemi státních financí jsou postiženy v obou případech zejména země, které mají dlouhodobě chronické vládní deficity a nejsou schopny vytvořit vyrovnaný státní rozpočet. V obou zkoumaných případech, postiženým zemím vládli politici, kteří jednali populisticky a s krátkodobým výhledem. Jakékoliv řešení a změnu tohoto na první pohled neudržitelného stavu veřejných financí, byli schopni začít řešit až po zhoršení externích světových podmínek, zejména poklesu celosvětové poptávky, ropných šoků či až při samotné neschopnosti splácet vládní dluh. Klíčová slova: finanční krize, dluhová krize, fiskální deficit, zahraniční vládní dluh, Latinská Amerika, Mexiko, Argentina, eurozóna, Evropská unie, Řecko ABSTRACT The thesis has defined current and up-to-date interpretation of theoretical models of financial crisis together with their historical development. According to the last, 4 th generation, a structure corresponding to systemic financial crisis has been chosen for the comparative analysis. According to the analysis, the result is a fact that in both of the cases, the state financial debt crises affect in particular the countries which have chronic government deficits in the long term and which are not able to create a balanced state budget. In both of the cases examined, the affected countries were governed by politicians who acted in a populist way and with short-term prospect. They were only able to deal with any solution or change of such, at the first sight, unsustainable condition of public finance, after the external world conditions got worse, in particular after the global demand fell down, oil shocks occurred, or when it was not possible to pay off the government debt. Keywords: financial crisis, debt crisis, fiscal deficit, outstanding goverment debt, Latin America, Mexico, Argentina, Euro Area, Europian union, Greece 7

8 Obsah 1 Úvod Finanční krize Druhy finančních krizí Krize měnová Krize dluhová (někdy také úvěrová) Krize bankovní Generační vývoj teoretických modelů finančních krizi Komparativní analýza dluhových krizí Historický vývoj Latinské Ameriky, eurozóny a jejich dluhová krize Latinskoamerická dluhová krize Charakter ekonomiky a vývoj Argentiny Dluhová krize eurozóny Historie Evropské unie a eurozóny Historie Řecka Srovnání charakteru ekonomiky a historického vývoje Latinské Ameriky a eurozóny Srovnání historického vývoje Řecka a Argentiny Analýza předkrizového období Latinská Amerika Předkrizová situace eurozóny Srovnání předkrizové situace v Latinské Americe a eurozóně

9 3.2.4 Předkrizová situace v Argentině Předkrizová situace v Mexiku Předkrizová situace Řecka Srovnání předkrizové situace Argentiny, Mexika a Řecka Spouštěcí moment dluhových krizí Spouštěcí moment dluhové krize v Latinské Americe Spouštěcí moment dluhové krize eurozóny Srovnání spouštěcího momentu dluhové krize Latinské Ameriky a eurozóny Průběh dluhových krizí Průběh krize v Latinské Americe Průběh krize v eurozóně Srovnání průběhu dluhových krizí v Latinské Americe a eurozóně Průběh krize v Argentině Průběh krize v Řecku Srovnání průběhu krize v Argentině a Řecku Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

10 1 Úvod Téma finančních krizí a zejména dluhových krizí je v dnešní době vysoce aktuální. Vyspělé státy světa, se nachází ve vysokém zadlužení a mnoho z nich balancuje na hranici solventnosti. Z pohledu historie tato situace není vůbec výjimečná. Stává se zpravidla často a to jak v méně rozvinutých zemích, tak i v nejvyspělejších státech světa. Do problémů se ovšem nedostávají jen veřejné finance, ale také firmy a občané. Již z tohoto popisu je jasné, že nepůjde o problémy vládní, ale strukturální. Na začátku této práce, je vymezen teoretický vývoj a koncept finančních krizí. Existuje však mnoho ekonomů a mnoho názorů, z tohoto důvodu jsem čerpal od mnoha předních světových ekonomů a také několika českých. Teorie finančních krizí se vyvíjí závisle na empirických základech. Zpětně se hledají důvody a příčiny vzniku, což je zřejmé z jejich vývoje. Dnes je tato oblast rozvíjena více než kdy dříve. Dle posledních publikací a odborníků, například Krugmanna, Mishkina, Sachse, Dvořáka a jiných, je nutné brát finanční krize jako celek a nazývat je tak systematickými finančními krizemi. S tímto názorem se i já ztotožňuji a dále bude v práci rozveden. Pokud se podíváme na krizi obecně, vždy se jedná o situaci zcela jedinečnou, ovšem bylo by naivní nehledat souvislosti a příčiny i v jiných případech dluhových krizí. Proto jsem zvolil komparativní analýzu zemí Latinské Ameriky, která je přímo ukázkovým případem těchto jevů a již se s nimi poměrně úspěšně vyrovnala. Komparativním oponentem je současná podoba eurozóny. Velké sociální výdaje, morální hazard, neefektivní státní sféra, ale také společná měna euro, tvoří značně silnou předkrizovou situaci, která se již naplno projevila v Řecku a dalších státech. Diferencializace zemí eurozóny se ukazuje větší, než se předpokládalo a její kulturní a ekonomické odlišnosti se patřičně projevují. V první kapitole této práce jsou nejprve rozebrány a vysvětleny základní druhy finančních krizí dle klasického dělení na krize měnové, dluhové a bankovní. Dále je popsán historický 10

11 vývoj teoretických modelů finančních krizí od svého počátku až po současnost, poté práce pokračuje vysvětlením aktuálního pojetí finanční krize jako systemické. Druhá kapitola obsahuje praktickou část, která reflektuje teoretický vývoj modelů finančních krizí a komparativně analyzuje dluhové krize Latinské Ameriky a eurozóny jako její jednotlivé fáze. Zpočátku analyzuje předkrizové období společně s kritickými situacemi, spouštěcími mechanismy a na závěr samotný průběh dluhových krizí. Ve všech částech je popsán vývoj v Latinské Americe, poté v eurozóně a nakonec je zde komparativní srovnání. Tato práce si klade za cíl analyzovat dluhovou krizi Latinské Ameriky společně s aktuální dluhovou krizí eurozóny. Dále vymezit jejich hlavní příčiny vzniku dluhů a rozebrat předkrizové období společně s kritickými stavy. Dle vzájemné podobnosti na závěr vyhodnotit aktuální průběh krize a nastínit další možný pravděpodobný vývoj s přihlédnutím k vzájemným odlišnostem dvou zkoumaných regionů. 11

12 2 Finanční krize Finanční krize je v době psaní této práce (2012) velice častý pojem. V eurozóně probíhá dluhová krize a není tomu tak dávno, kdy byla eurozóna v recesi díky Americké hypoteční krizi. Ovšem mohlo by být mylné považovat jej za cosi nového a neznámého. Finanční krize jsou relativně častým jevem a to po celém světě. Ať už je to velká hospodářská krize 30. let v USA, nebo krize asijská či ruská. 2.1 Druhy finančních krizí Finanční krize je pojem, který označuje dočasný problém v ekonomickém prostředí s příčinami ve finančním systému. Dle staršího pojetí je dělíme na tři základní druhy: Krizi měnovou, dluhovou či úvěrovou a krizi bankovní Krize měnová Je charakterizována náhlou a prudkou depreciací domácí měny vůči ostatním měnám v plovoucím směnném systému. Pokud je zaveden systém pevného kurzu, spekulativní útok donutí centrální banku kurz devalvovat, nebo se jej rozhodne bránit intervencemi z devizových rezerv. Výsledný útok se tedy může projevit jak depreciací nebo devalvací, tak i výraznou ztrátou devizových rezerv centrální banky, či růstem úrokové sazby. Příkladem může být Čína, která disponuje velkými devizovými rezervami a fixní kurz při asijské finanční krizi v letech ani bránit nemusela, protože velké devizové rezervy působí také preventivně proti případnému spekulativnímu útoku. Zajímavý je také výskyt měnových krizí v porovnání s průmyslovými a rozvíjejícími se trhy. Tento poměr výskytu je až dvakrát větší v případě rozvíjejících se trhů ve sledovaném období. Klasickou měnovou krizí je krize evropského měnového systému v letech

13 Obrázek 1: Četnost výskytu měnových krizí na stát Zdroj: IMF World Economic Outlook (1998) Krize dluhová (někdy také úvěrová) Tento typ krize je obecně dělen na vnější a interní dluhovou krizi. Oba typy jsou dnes velice zajímavé, jelikož byly příčinou problémů nedávné doby. Vnější dluhová krize je častějším případem a je způsobena neschopností země (vlády) splácet svůj zahraniční nebo interní dluh 1. Dle Manasse a Roubiniho (2005) má externí dluhová krize tři hlavní příčiny. Schopnost platit je situace, kdy se úroková sazba státních dluhopisů dostává na vysokou úroveň, která je pro státní rozpočet dlouhodobě neudržitelná. Je závislá na růstu HDP, exportu, vládních příjmů. Ochota platit dluh nastává, pokud vláda zvažuje, zda je nákladnější projít restrukturalizací dluhu nebo jej dále obsluhovat. Nelikvidita měny, ve které je dluh upsán může být také důvodem ke vzniku dluhové krize. Ukazatel, kdy krátkodobý dluh převáží rezervy, nebo měnový agregát M2 převáží rezervy 1 Manasse P., Roubini N. (2005) 13

14 je zahrnut v mnoha modelech pro stress testy likvidity. 2 Aktuálním příkladem je Řecko Další viz obr. 1 Obrázek 2: Výskyt státních bankrotů za posledních 30 let Zdroj: Manasse P., Roubini N. (2005) Interní dluhovou krizí označujeme situaci, kde je chronická vnitřní předluženost, platební neschopnost podniků a občanů. Často vede k zamrznutí úvěrového trhu (credit crunch), s negativními důsledky pro celou ekonomiku (Dvořák 2008). Příkladem je nedávná hypoteční krize v USA roku Roubini N., Setser B. (2004) 14

15 2.1.3 Krize bankovní Dvořák (2008) str. 170: Jako bankovní krize jsou označovány problémy spojené s nedostatečnou likviditou, především však s insolvencí některých, popř. většiny komerčních bank. Důležité je ovšem odlišit bankovní krizi od individuálního krachu banky, který nemusí vůbec znamenat bankovní krizi. Jak říká Revenda (2001) str. 556: Bankovní krizí se nejčastěji rozumí situace, kdy v problémech ať již pouze s likviditou či se solventností je větší počet bank. Jelikož je ale dnes mnoho bank tak velkých, že by jejich krach vyvolal strukturální problémy finančního sektoru, jsou často zachraňovány vládními intervencemi či přímo centrálními bankami (tzv. Too big to fail ). Tyto situace jsou také označovány jako bankovní krize. Nejčastější příčinou vzniku bankovní krize je dle Dvořáka (2008) prudký pokles hodnoty některého typu bankovních aktiv, která způsobí jejich insolvenci. V rozvojových zemích je častou příčinou bankovní run. Jedná se o situaci, kdy klienti banky ztratí důvěru ať už oprávněně, či neoprávněně a hromadně vyberou své vklady v krátkém čase. To může způsobit významný pokles bankovních aktiv a bankovní krizi. Mnoho bank je, ale již proti tomuto panickému výběru vkladů pojištěna. Příkladem bankovní krize je například americká v letech nebo severská bankovní krize v letech Generační vývoj teoretických modelů finančních krizi V reálných případech jsou časté krize, kde je dominantní jeden z výše uvedených druhů krize, ovšem málokdy je možné pozorovat jej bez příznaků ostatních druhů. Toto dělení se tedy používá většinou pro vysvětlení jednotlivých problémů. Jednotlivé modely finančních krizí se vyvíjí na základě snahy vysvětlit jednotlivé krize v reálném prostředí. Je tedy logické, že zde existuje rozsáhlý vývoj. Vzhledem k povaze teorie se zdá nejvhodnější dělení dle časové posloupnosti, i když přesné dělení zde není na místě, protože se jedná o postupný vývoj. 15

16 První generace modelů finančních krizí jsou typické modely měnových krizí. První zmínka se nachází již v práci Salanta a Hendersona (1978). Na kterou navázal Paul Krugman (1979 kanonický model) a v teorii nahradil zlato národními měnami a popsal tak model první generace. Dle Krugmana (1979) je měnová krize vyvolána nekonzistencí mezi vládní hospodářskou politikou a domácími ekonomickými fundamenty. Hlavní příčinou je označována dlouhodobá nadměrná měnová expanze, vynucená monetizací rozpočtových deficitů (deficity jsou kryty výhradně domácím úvěrem), spojená se snahou udržet pevný směnný kurz. Krize pak vzniká, pokud je stát či centrální banka nucena změnit hodnotu směnných kurzů nebo své devizové rezervy vyčerpá při obraně kurzu a je pak nucená rovnou opustit systém pevného kurzu. Jako základ teorie sloužil vývoj po druhé světové válce a vývoj měn fixovaných na americký dolar v rámci Bretton Woodského Systému ( ). Dále tak Krugman svou prací reflektoval latinskoamerickou měnovou a dluhovou krizi do r Ovšem po krizi Evropského měnového systému (EMS ) kde problémy fiskální a monetární nerovnováhy neexistovaly, nastala situace, kterou tento model vysvětlit neuměl. Vznikla tak druhá generace modelů finančních krizí. Stále se jedná druhově o krizi měnovou, hlavní důraz je ale kladen na její vznik díky spekulativnímu útoku. Oproti první generaci tedy připouští vznik krize i v ekonomice, která má rozumnou hospodářskou politiku. Dále se také připouští šíření nákazy mezi jednotlivými zeměmi. Různé modely druhé generace se liší převážně v tom, co považují za hlavní kanál rizikové nákazy. Lze zde nalézt dva druhy, jeden považuje za hlavní kanál propojení reálných ekonomik mezinárodním obchodem (Ozkan-Sutherland 1994, Gerlach-Smets 1995) a druhý rozvinutější propojení finančních trhů (Obstfeld 1996). Doba vzniku krize se zde špatně předpokládá, je víceméně kvůli spekulativnímu útoku náhodná (spouštěcí mechanismus 3 ) a lze jen pozorovat stav zranitelnosti dané země. 4 3,4 Rozebrán dále v obecném schématu systematické finanční krize. 16

17 Jak již bylo řečeno, krize EMS dala vzniknout novým modelům finanční krize, mimo to ale také posílila kritiku mezinárodního systému pevných měnových kurzů. Zásadní slabinou je špatná přizpůsobitelnost kurzových parit na rozdílný vývoj ekonomik v jednotlivých zemích. Je zajímavé sledovat podobnost s dnešní situací v eurozóně, kdy jednotná měna je obdobou pevných měnových kurzů a působí tak značné potíže jižním státům, které díky ní nemohou devalvovat a slabost ekonomiky se o to více projevuje v malém exportu, jelikož jsou produkty nekonkurenceschopné, v zahraničí drahé a v důsledku toho roste také nezaměstnanost a klesá HDP. Modely třetí generace jsou specifické tím, že se již nepokouší krizi vysvětlit pouze jako krizi měnovou, ale začínají také vidět vztahy mezi krizí dluhovou a bankovní. Nejedná se již tak o problém hodnoty peněz (měnové krize), ale hlouběji o hodnotu aktiv, jejichž spekulativně nadhodnocená cena aktiv může způsobit krizi. Modelů krizí je více, podrobněji je popisuje Krugman (2001) ve svém článku CRISIS a liší se v názorech na hlavní příčinu asijské krize. Krugman reflektoval tyto tři základní modely a jejich příčiny: Nedostatek devizové likvidity 5 Insolvence s příčinou v morálním hazardu 6 Špatná majetková pozice podniků a bank s příčinou v neočekávané depreciaci 7 Modely třetí generace reagují především na krizi asijskou ( ), která byla velice překvapující, rozsáhlá a neodpovídala logice prvních a druhých generací finančních krizí. Modely čtvrté generace již chápou finanční krizi ne jako měnovou, ale jako komplexní finanční problém. Lze zavést pojem systemická finanční krize 8, která obsahuje projevy standardních krizí a dle názoru autora se tak více blíží realitě. Jednotlivé druhy krizí se zde prolínají, nebo na sebe navazují, tedy jedna krize způsobuje další. Například interní 5 Radelet S., Sachs J. (1998) 6 Modely Roubiniho N. (2001), McKinnona R. a Pilla H. (1998) 7 Krugman P. (2001) 8 Dle Mishkin (2001) systemic financial crisis, Krugman (2001) general financial crisis 17

18 dluhová krize, kde silně předlužené domácnosti nebudou schopny splácet své dluhy bankám, povede ke krizi bankovní. Nebo krize měnová může díky silnému oslabení domácí měny, vystavit v nevýhodu subjekty s velkým zahraničním dluhem v cizí měně (ten se tak stane mnohem dražší) a může tak měnová krize přerůst v interní dluhovou krizi nebo i externí, v případě velkého externího dluhu vlády. 9 Do celkové situace ovšem dle Dvořáka (2008) zasahují další aspekty, které tvoří obecné schéma systemické finanční krize. To je složeno ze čtyř modulů. 10 Obrázek 3: Schéma systemické finanční krize Zdroj: Dvořák (2008) Výchozí předkrizová situace, tedy modul A se skládá z makroekonomické, mikroekonomické a vnější situace. Popisuje celkovou charakteristiku ekonomiky, od 9 Za předpokladu že se dotyčné subjekty nejistí zafixováním měnového kurzu domácí a zahraniční měny, ve kterém je splácen dluh. 10 Dvořák P. (2004). 18

19 tempa ekonomického růstu, fáze hospodářského cyklu, výši devizových rezerv, mezinárodní význam země, ale i např. legislativní podmínky, jako vymahatelnost soukromého práva nebo řešení insolvence. Modul B je tvořen kritickými stavy. Na základě analýz konkrétních případů finančních krizí a jejich teoretického hodnocení, lze nalézt kombinaci takových vybraných hodnot z modulu A, kterou je možné považovat za příčinu vzniku krize. Takovéto kombinace faktorů z modulu A nazýváme kritickými stavy. Dle Dvořáka (2004) existují tyto významné kritické stavy: 1. Liberalizace operací na kapitálovém účtu v situaci deformovaného systému alokace zdrojů, která zapříčiní nadměrný příliv kapitálu, nadměrnou úvěrovou expanzi a neefektivní využití těchto zdrojů. Daná země není schopna efektivně alokovat všechen kapitál v krátkém období, což má za následek nárůst neefektivních a velice rizikových investic. Negativní důsledky jsou značné, podle Pavla Kohouta (2009) je to jeden z hlavních a nejčastějších předkrizových stavů. Dále mohutný příliv zahraničního kapitálu vede k nadhodnocení reálného kursu, deficitu běžného účtu, ale také k nadměrné míře externího zadlužení, které bylo významné v Latinské Americe. Mexiko a Brazílie preferovaly levnější zahraniční kapitál ke svému financování, což je samozřejmě v pořádku, ovšem pouze do určité míry. Externí zadlužení je citlivé na devizové rezervy a pokud přesáhne jejich hodnotu, vzniká velice nebezpečná situace. 2. Liberalizace operací bankovního sektoru. Špatná a nekvalitní privatizace bank, s nízkou úrovní bankovního dozoru, vládní operace podporující morální hazard fiskalizací nákladů. To vše vede k problémům v řízení bank, mohou mít nízkou kapitálovou vybavenost, roste zahraniční zadluženost bank a hlavně jsou tlačeny k výběru rizikovějších zhodnocení vkladů. Tyto aspekty jsou časté předkrizové situace. Samy o sobě nevyvolávají krizi, konkrétní okamžik vzniku je náhodný a vzniká spouštěcím momentem (triggers). Modul C je tvořen spouštěcími momenty. Obecně se jedná o náhodnou a nepředvídatelnou ekonomickou či politickou událost, kterou následuje psychologická 19

20 reakce investorů. Může se jednat o nečekaný burzovní pokles, upozornění na slabost fundamentů, bankrot významného podniku nebo banky, snížený rating, cenový šok (ropa), ale také i nákaza z jiné finanční krize. Například nečekaný pokles zahraničních aktiv krach Řecka a nesplacení emitovaných dluhopisů, způsobí významné ztráty zahraničním bankám, které je drží a dochází tak poklesu jejich aktiv, což má za následek podkapitalizaci a možnou bankovní krizi. Modul D již pak není nic jiného než průběh a prolínání různých druhů krizí na základě kritického stavu a náhodném spouštěcím mechanismu. Každá reálná krize má svůj specifický průběh a v historii je jich opravdu mnoho. Lze ovšem nalézt několik obvyklých případů, kdy se situace navzájem podobají. Vzhledem k zaměření práce, je to ovšem nepředmětné a konkrétní situace jsou popsány v komparativní části práce. 20

21 3 Komparativní analýza dluhových krizí Komparativní analýza dluhových krizí Latinské Ameriky a eurozóny je složena čtyřmi částmi, hystorickým vývojem, analýzou předkrizového období, spouštěcím momentem a průběhem dluhové krize. Každá podkapitola obsahuje srovnání dané části. 3.1 Historický vývoj Latinské Ameriky, eurozóny a jejich dluhová krize V této podkapitole je popsána nejdříve celková Latinskoamerická dluhová krize roku 1892 a její vývoj. Podrobně je charakterizována také historie Argentiny od jejího vzniku po předkrizovou situaci. Dále následuje úvod do dluhové krize eurozóny, její historie a vývoj, společně s komparativní zemí Řeckem Latinskoamerická dluhová krize 11 Pojmem Latinská Amerika jsou označovány všechny státy jižně od USA. Často jsou nazývány zeměmi třetího světa nebo také rozvojovými zeměmi. Patří sem například Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Venezuela, Argentina ale také Kuba, Kostarika či Francouzská Guyana. Pro dluhové krize minulosti Latinské Ameriky je klíčové Mexiko, protože je spojnicí mezi Severní a Jižní Amerikou a jeho neschopnost splácet svůj zahraniční dluh 12. srpna 1982, odstartovala odliv kapitálu z celé Jižní Ameriky, ale nejen ji. Dluhová krize měla globální charakter a postihla 27 zemí s objemem zahraničního dluhu v celkové výši 239 mld. USD. Vyvolala recesi a následné bankovní a měnové krize. Ze všech postižených zemí jich 16 bylo z Jižní Ameriky a z celkové dlužné částky 239 mld. USD jich 74% (167 mld. USD) patřilo čtyřem nejvíce zadluženým státům Mexiku, Brazílii, Venezuele a Argentině. Globální charakter měla krize také proto, že 37 mld. USD dlužily státy osmi největším americkým bankám a ty tak byly ve velkém ohrožení bankrotem. 11 Zdrojem informací o velikosti Latinskoamerickém dluhu je v této podkapitole studie od FDIC (1997) 21

22 Z důvodu rozsáhlosti této globální dluhové krize, je pro zaměření a účel práce vhodné provést analýzu celé dluhové krize Latinské Ameriky v období 80.tých let 20. století, ovšem s důrazem na Argentinu, která je frekvencí a průběhem krizí výjimečná a Mexiko, které sehrálo roli spouštěcího mechanismu pro krizi v roce Charakter ekonomiky a vývoj Argentiny Stabilní prostředí a dlouhodobý pozitivní vývoj ekonomiky je Argentině zcela cizí. Země prochází rychlými úspěchy a pády již v podstatě od svého získání nezávislosti na Španělsku v roce V té době neměla Argentina jasnou ekonomickou ani politickou vizi a tato nestabilita vyústila občanskou válkou v 50. a 60. letech. Ekonomika Argentiny byla značně chudá a zaostalá, kvůli geografické poloze nemohla například pěstovat důležitou exportní plodinu kávu, jako ostatní země Latinské Ameriky a ani nevlastnila významné naleziště zlata či stříbra. Až na konci 19. století zaznamenala Argentina první ekonomický úspěch a to díky inovaci v oblasti dopravy, skladování a konzervace potravin. Nejvýznamnějším artiklem exportu bylo obilí a maso, které končilo převážně na evropských trzích. Z chudé a malé ekonomiky se v poměrně krátkém čase stala rozvinutá a bohatší země. Na začátku 20. století stála Argentina mezi prvními deseti nejrozvinutějšími zeměmi na světě, měřeno v HDP na obyvatele. 12 Stabilní situace panovala až do 30. let 20. století, kdy v důsledku velké hospodářské krize značně poklesla poptávka po exportním zboží a v důsledku toho i jeho cena. Ekonomika začala mít problémy a vláda se je snažila řešit převážně povzbuzujícími opatřeními, jako zvýhodnění domácích výrobců, ale i restriktivními opatřeními, jako kontrolou odlivu kapitálu, přísnějšími administrativními podmínkami a také devalvací měny. Argentina v této době měla velký zahraniční dluh a jeho splácení se stalo, ne poprvé, neúnosné. Po roce 1932 se Argentina zotavila relativně rychle, díky výše uvedeným opatřením a po druhé světové válce došlo zpět k podstatnému oživení Argentinského vývozu. Veškeré 12 VisualizingEconomics.com 22

23 krizové podmínky zvýhodňující domácí podniky ovšem již zrušeny nebyly a ještě složitější administrativní opatření společně s kontrolou odlivu kapitálu vedly k podpoře růstu ekonomické neefektivnosti a také k rostoucí korupci. V roce 1946 nastoupil do prezidentského úřadu generál Juan Peron, který svým jednáním utvrdil negativní trend Argentinské ekonomiky. Jeho populistické jednání spočívalo ve znárodnění řady zahraničních podniků, ještě větší ochraně domácích společností a celkově posílil vliv státu v ekonomice. Státní finance začaly vykazovat velké rozpočtové schodky a vzhledem k nedávnému zastavení splátek zahraničního dluhu měla Argentina velice těžkou pozici na mezinárodním trhu kapitálu. Musela tak schodek veřejného rozpočtu financovat novou emisí peněz, která vedla k chronické inflaci, jež postupně akcelerovala a vyústila tak až v hyperinflaci. Tabulka 1: Roční inflace v Argentině (%) Období Průměrná Maximální Zdroj: Domingo Cavallo, Lessons From the Stabilization Process in Argentina (1996). 23

24 Juan Peron byl sesazen vojenským převratem v roce 1955, ale stále zde nebyl nikdo, kdo by určil jasný směr a vývoj Argentiny a nadále tak panovalo období politické nestability s mnoha dalšími vojenskými převraty. V roce 1973 se Peron vrátil do svého prezidentského úřadu, ovšem zanedlouho na to zemřel a zastoupila ho jeho manželka, která pokračovala v populistické a protekcionistické politice. Stav Argentinské ekonomiky byl velice křehký, na přelomu roku 1979 a 1980 musela být několikrát devalvována měna a inflace nabírala na síle. Poslední politickou, ale i ekonomickou, předkrizovou ranou, byla snaha obsadit Falklandské ostrovy 2. Března 1982, které byly pod nadvládou Velké Británie. Krátkou válku Argentina prohrála a utrpěla tak zdrcující porážku Dluhová krize eurozóny Eurozónu dnes tvoří 17 států používající jednotnou měnu Euro, z celkového počtu 27 států Evropské unie. Dlouhodobý trend státních deficitů a rostoucích dluhů byl z největší části podpořen sociální politikou mnoha států. Jejich dluh ovšem začal být vážným problémem až po roce 2007, kdy se Hypoteční krize z USA přenesla do dalších části světa a způsobila kratší recesi v mnoha zemích světa, o eurozóně nemluvě. Vlády mnoha států se rozhodly pro různé stimulační baličky k podpoře průmyslu a zaměstnanosti. Jejich přinos a efektivita byla ovšem předmětem mnohých debat a neoddiskutovatelně přispěly k tvorbě dalších dluhů. Další prostředky byly vynaloženy na pomoc některým bankám a klesající cyklická složka státního deficitu již jen přispěla k špatné situaci. Ovšem už na začátku roku 2009 lze vidět první známky oživění, to ale bohužel netrvá příliš dlouho a EU začíná naplno čelit dalším problémům, kterými jsou velké státní dluhy a zhoršená výkonnost domácích ekonomik. Prvním státem z EU, který musel požádat o pomoc v insolvenci, byl Island. Nepatří ovšem do eurozóny a tak prvním státem, který přestal být schopen splácet svůj státní dluh bez finanční pomoci v eurozóně, bylo Řecko. Státy si již nemohou dovolit žít na dluh, natož podporovat ekonomiku stimulačními balíčky financovanými novými dluhy. Vlády začínají šetřit, zvyšovat daňovou zátěž a snaží se napravit veřejné finance. Bohužel, tato politika dopadá 24

25 silně na celé obyvatelstvo, především na střední a nižší společenskou třídu. Nezaměstnanost dosahuje rekordních hodnot a budoucnost je nejistá Historie Evropské unie a eurozóny Evropská unie jako taková prošla poměrně dlouhým vývojem a mnoha druhy rozšíření. Jako první oficiální počátek se datuje již rok 1952, kdy vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), členy byly Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Tato smlouva byla podepsána s účelem vytvoření jednotného trhu uhlí a oceli, který bude mít v kompetenci nadnárodní instituce místo národních států. V roce 1957 ESUO zakládá Evropké hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Vzniká celní unie, která pomáhá odstranit vnitřní cla a zavádí jednotné tarify vůči nečlenským zemím. O deset let později, v roce 1967, spojením všech tří seskupení vzniká Evropské společenství. Za cíl si klade podporu a rozvoj hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cíl slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V roce 1971 se rozpadl Brettonwoodský systém a státní měny již dále nebyly fixovány na dolar a zlato. Tento systém se ukázal jako déle neudržitelný a nahradila ho směna pohyblivých devizových kurzů. V roce 1979 vznikl Evropský měnový systém, který navázal jednotlivé evropské měny na sebe, zavedena byla také společná evropská měnová jednotka ECU. Povolené fluktuační pásmo u vázaných měn bylo pouze 2,25% v obou směrech referenční hodnoty, to časem ukázalo jako příliš úzké a v roce 1993 bylo rozšířeno na 15% 13. V následujících letech se k Evropskému společenství připojují další státy, jako Spojené království, Irsko, Dánsko, ale i jižní státy jako Řecko, Španělsko a Portugalsko. Dalším důležitým momentem je podepsání smlouvy o vytvoření Evropské unie (EU), známá je jako Maastrichtská smlouva, v platnost vešla 1. listopadu Obsahovala novou politickou a hospodářskou strukturu sestávající se z tzv. tří pilířů. Prvním pilířem 13 Europa.eu 1 (2012) 25

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

N_MF_A Mezinárodní finance A 12.Měnové a finanční krize 1. Hospodářský cyklus 2. Finanční krize, podstata a vznik 3. Měnová krize, předpoklady vzniku a vývoj FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Expanze a recese Expanze

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník

Hypotéza finanční nestability. Ondřej Lopušník Hypotéza finanční nestability Ondřej Lopušník Co vás čeká Úvod Hypotéza finanční nestability Doporučení pro hospodářskou politiku HFN a otevřená ekonomika Závěr Úvod Hyman Minsky (1919 1996) In all disciplines

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více