UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti Autor BP: Jakub Růžička Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D Praha

2

3

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V.. dne.. (Jakub Růžička)

5 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou, odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

6 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA DLUHOVÝCH KRIZÍ NEDÁVNÉ HISTORIE A SOUČASNOSTI COMPARATIVE ANALYSIS OF DEBT CRISES IN RECENT HISTORY AND PRESENT 6

7 ABSTRAKT Tato práce vymezila aktuální moderní pojetí teoretických modelů finančních krizí společně s jejím historickým vývojem. Dle poslední čtvrté generace byla zvolena pro komparativní analýzu struktura odpovídající systémické finanční krizi. Dle analýzy je výsledkem jasný fakt, že dluhovými krizemi státních financí jsou postiženy v obou případech zejména země, které mají dlouhodobě chronické vládní deficity a nejsou schopny vytvořit vyrovnaný státní rozpočet. V obou zkoumaných případech, postiženým zemím vládli politici, kteří jednali populisticky a s krátkodobým výhledem. Jakékoliv řešení a změnu tohoto na první pohled neudržitelného stavu veřejných financí, byli schopni začít řešit až po zhoršení externích světových podmínek, zejména poklesu celosvětové poptávky, ropných šoků či až při samotné neschopnosti splácet vládní dluh. Klíčová slova: finanční krize, dluhová krize, fiskální deficit, zahraniční vládní dluh, Latinská Amerika, Mexiko, Argentina, eurozóna, Evropská unie, Řecko ABSTRACT The thesis has defined current and up-to-date interpretation of theoretical models of financial crisis together with their historical development. According to the last, 4 th generation, a structure corresponding to systemic financial crisis has been chosen for the comparative analysis. According to the analysis, the result is a fact that in both of the cases, the state financial debt crises affect in particular the countries which have chronic government deficits in the long term and which are not able to create a balanced state budget. In both of the cases examined, the affected countries were governed by politicians who acted in a populist way and with short-term prospect. They were only able to deal with any solution or change of such, at the first sight, unsustainable condition of public finance, after the external world conditions got worse, in particular after the global demand fell down, oil shocks occurred, or when it was not possible to pay off the government debt. Keywords: financial crisis, debt crisis, fiscal deficit, outstanding goverment debt, Latin America, Mexico, Argentina, Euro Area, Europian union, Greece 7

8 Obsah 1 Úvod Finanční krize Druhy finančních krizí Krize měnová Krize dluhová (někdy také úvěrová) Krize bankovní Generační vývoj teoretických modelů finančních krizi Komparativní analýza dluhových krizí Historický vývoj Latinské Ameriky, eurozóny a jejich dluhová krize Latinskoamerická dluhová krize Charakter ekonomiky a vývoj Argentiny Dluhová krize eurozóny Historie Evropské unie a eurozóny Historie Řecka Srovnání charakteru ekonomiky a historického vývoje Latinské Ameriky a eurozóny Srovnání historického vývoje Řecka a Argentiny Analýza předkrizového období Latinská Amerika Předkrizová situace eurozóny Srovnání předkrizové situace v Latinské Americe a eurozóně

9 3.2.4 Předkrizová situace v Argentině Předkrizová situace v Mexiku Předkrizová situace Řecka Srovnání předkrizové situace Argentiny, Mexika a Řecka Spouštěcí moment dluhových krizí Spouštěcí moment dluhové krize v Latinské Americe Spouštěcí moment dluhové krize eurozóny Srovnání spouštěcího momentu dluhové krize Latinské Ameriky a eurozóny Průběh dluhových krizí Průběh krize v Latinské Americe Průběh krize v eurozóně Srovnání průběhu dluhových krizí v Latinské Americe a eurozóně Průběh krize v Argentině Průběh krize v Řecku Srovnání průběhu krize v Argentině a Řecku Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

10 1 Úvod Téma finančních krizí a zejména dluhových krizí je v dnešní době vysoce aktuální. Vyspělé státy světa, se nachází ve vysokém zadlužení a mnoho z nich balancuje na hranici solventnosti. Z pohledu historie tato situace není vůbec výjimečná. Stává se zpravidla často a to jak v méně rozvinutých zemích, tak i v nejvyspělejších státech světa. Do problémů se ovšem nedostávají jen veřejné finance, ale také firmy a občané. Již z tohoto popisu je jasné, že nepůjde o problémy vládní, ale strukturální. Na začátku této práce, je vymezen teoretický vývoj a koncept finančních krizí. Existuje však mnoho ekonomů a mnoho názorů, z tohoto důvodu jsem čerpal od mnoha předních světových ekonomů a také několika českých. Teorie finančních krizí se vyvíjí závisle na empirických základech. Zpětně se hledají důvody a příčiny vzniku, což je zřejmé z jejich vývoje. Dnes je tato oblast rozvíjena více než kdy dříve. Dle posledních publikací a odborníků, například Krugmanna, Mishkina, Sachse, Dvořáka a jiných, je nutné brát finanční krize jako celek a nazývat je tak systematickými finančními krizemi. S tímto názorem se i já ztotožňuji a dále bude v práci rozveden. Pokud se podíváme na krizi obecně, vždy se jedná o situaci zcela jedinečnou, ovšem bylo by naivní nehledat souvislosti a příčiny i v jiných případech dluhových krizí. Proto jsem zvolil komparativní analýzu zemí Latinské Ameriky, která je přímo ukázkovým případem těchto jevů a již se s nimi poměrně úspěšně vyrovnala. Komparativním oponentem je současná podoba eurozóny. Velké sociální výdaje, morální hazard, neefektivní státní sféra, ale také společná měna euro, tvoří značně silnou předkrizovou situaci, která se již naplno projevila v Řecku a dalších státech. Diferencializace zemí eurozóny se ukazuje větší, než se předpokládalo a její kulturní a ekonomické odlišnosti se patřičně projevují. V první kapitole této práce jsou nejprve rozebrány a vysvětleny základní druhy finančních krizí dle klasického dělení na krize měnové, dluhové a bankovní. Dále je popsán historický 10

11 vývoj teoretických modelů finančních krizí od svého počátku až po současnost, poté práce pokračuje vysvětlením aktuálního pojetí finanční krize jako systemické. Druhá kapitola obsahuje praktickou část, která reflektuje teoretický vývoj modelů finančních krizí a komparativně analyzuje dluhové krize Latinské Ameriky a eurozóny jako její jednotlivé fáze. Zpočátku analyzuje předkrizové období společně s kritickými situacemi, spouštěcími mechanismy a na závěr samotný průběh dluhových krizí. Ve všech částech je popsán vývoj v Latinské Americe, poté v eurozóně a nakonec je zde komparativní srovnání. Tato práce si klade za cíl analyzovat dluhovou krizi Latinské Ameriky společně s aktuální dluhovou krizí eurozóny. Dále vymezit jejich hlavní příčiny vzniku dluhů a rozebrat předkrizové období společně s kritickými stavy. Dle vzájemné podobnosti na závěr vyhodnotit aktuální průběh krize a nastínit další možný pravděpodobný vývoj s přihlédnutím k vzájemným odlišnostem dvou zkoumaných regionů. 11

12 2 Finanční krize Finanční krize je v době psaní této práce (2012) velice častý pojem. V eurozóně probíhá dluhová krize a není tomu tak dávno, kdy byla eurozóna v recesi díky Americké hypoteční krizi. Ovšem mohlo by být mylné považovat jej za cosi nového a neznámého. Finanční krize jsou relativně častým jevem a to po celém světě. Ať už je to velká hospodářská krize 30. let v USA, nebo krize asijská či ruská. 2.1 Druhy finančních krizí Finanční krize je pojem, který označuje dočasný problém v ekonomickém prostředí s příčinami ve finančním systému. Dle staršího pojetí je dělíme na tři základní druhy: Krizi měnovou, dluhovou či úvěrovou a krizi bankovní Krize měnová Je charakterizována náhlou a prudkou depreciací domácí měny vůči ostatním měnám v plovoucím směnném systému. Pokud je zaveden systém pevného kurzu, spekulativní útok donutí centrální banku kurz devalvovat, nebo se jej rozhodne bránit intervencemi z devizových rezerv. Výsledný útok se tedy může projevit jak depreciací nebo devalvací, tak i výraznou ztrátou devizových rezerv centrální banky, či růstem úrokové sazby. Příkladem může být Čína, která disponuje velkými devizovými rezervami a fixní kurz při asijské finanční krizi v letech ani bránit nemusela, protože velké devizové rezervy působí také preventivně proti případnému spekulativnímu útoku. Zajímavý je také výskyt měnových krizí v porovnání s průmyslovými a rozvíjejícími se trhy. Tento poměr výskytu je až dvakrát větší v případě rozvíjejících se trhů ve sledovaném období. Klasickou měnovou krizí je krize evropského měnového systému v letech

13 Obrázek 1: Četnost výskytu měnových krizí na stát Zdroj: IMF World Economic Outlook (1998) Krize dluhová (někdy také úvěrová) Tento typ krize je obecně dělen na vnější a interní dluhovou krizi. Oba typy jsou dnes velice zajímavé, jelikož byly příčinou problémů nedávné doby. Vnější dluhová krize je častějším případem a je způsobena neschopností země (vlády) splácet svůj zahraniční nebo interní dluh 1. Dle Manasse a Roubiniho (2005) má externí dluhová krize tři hlavní příčiny. Schopnost platit je situace, kdy se úroková sazba státních dluhopisů dostává na vysokou úroveň, která je pro státní rozpočet dlouhodobě neudržitelná. Je závislá na růstu HDP, exportu, vládních příjmů. Ochota platit dluh nastává, pokud vláda zvažuje, zda je nákladnější projít restrukturalizací dluhu nebo jej dále obsluhovat. Nelikvidita měny, ve které je dluh upsán může být také důvodem ke vzniku dluhové krize. Ukazatel, kdy krátkodobý dluh převáží rezervy, nebo měnový agregát M2 převáží rezervy 1 Manasse P., Roubini N. (2005) 13

14 je zahrnut v mnoha modelech pro stress testy likvidity. 2 Aktuálním příkladem je Řecko Další viz obr. 1 Obrázek 2: Výskyt státních bankrotů za posledních 30 let Zdroj: Manasse P., Roubini N. (2005) Interní dluhovou krizí označujeme situaci, kde je chronická vnitřní předluženost, platební neschopnost podniků a občanů. Často vede k zamrznutí úvěrového trhu (credit crunch), s negativními důsledky pro celou ekonomiku (Dvořák 2008). Příkladem je nedávná hypoteční krize v USA roku Roubini N., Setser B. (2004) 14

15 2.1.3 Krize bankovní Dvořák (2008) str. 170: Jako bankovní krize jsou označovány problémy spojené s nedostatečnou likviditou, především však s insolvencí některých, popř. většiny komerčních bank. Důležité je ovšem odlišit bankovní krizi od individuálního krachu banky, který nemusí vůbec znamenat bankovní krizi. Jak říká Revenda (2001) str. 556: Bankovní krizí se nejčastěji rozumí situace, kdy v problémech ať již pouze s likviditou či se solventností je větší počet bank. Jelikož je ale dnes mnoho bank tak velkých, že by jejich krach vyvolal strukturální problémy finančního sektoru, jsou často zachraňovány vládními intervencemi či přímo centrálními bankami (tzv. Too big to fail ). Tyto situace jsou také označovány jako bankovní krize. Nejčastější příčinou vzniku bankovní krize je dle Dvořáka (2008) prudký pokles hodnoty některého typu bankovních aktiv, která způsobí jejich insolvenci. V rozvojových zemích je častou příčinou bankovní run. Jedná se o situaci, kdy klienti banky ztratí důvěru ať už oprávněně, či neoprávněně a hromadně vyberou své vklady v krátkém čase. To může způsobit významný pokles bankovních aktiv a bankovní krizi. Mnoho bank je, ale již proti tomuto panickému výběru vkladů pojištěna. Příkladem bankovní krize je například americká v letech nebo severská bankovní krize v letech Generační vývoj teoretických modelů finančních krizi V reálných případech jsou časté krize, kde je dominantní jeden z výše uvedených druhů krize, ovšem málokdy je možné pozorovat jej bez příznaků ostatních druhů. Toto dělení se tedy používá většinou pro vysvětlení jednotlivých problémů. Jednotlivé modely finančních krizí se vyvíjí na základě snahy vysvětlit jednotlivé krize v reálném prostředí. Je tedy logické, že zde existuje rozsáhlý vývoj. Vzhledem k povaze teorie se zdá nejvhodnější dělení dle časové posloupnosti, i když přesné dělení zde není na místě, protože se jedná o postupný vývoj. 15

16 První generace modelů finančních krizí jsou typické modely měnových krizí. První zmínka se nachází již v práci Salanta a Hendersona (1978). Na kterou navázal Paul Krugman (1979 kanonický model) a v teorii nahradil zlato národními měnami a popsal tak model první generace. Dle Krugmana (1979) je měnová krize vyvolána nekonzistencí mezi vládní hospodářskou politikou a domácími ekonomickými fundamenty. Hlavní příčinou je označována dlouhodobá nadměrná měnová expanze, vynucená monetizací rozpočtových deficitů (deficity jsou kryty výhradně domácím úvěrem), spojená se snahou udržet pevný směnný kurz. Krize pak vzniká, pokud je stát či centrální banka nucena změnit hodnotu směnných kurzů nebo své devizové rezervy vyčerpá při obraně kurzu a je pak nucená rovnou opustit systém pevného kurzu. Jako základ teorie sloužil vývoj po druhé světové válce a vývoj měn fixovaných na americký dolar v rámci Bretton Woodského Systému ( ). Dále tak Krugman svou prací reflektoval latinskoamerickou měnovou a dluhovou krizi do r Ovšem po krizi Evropského měnového systému (EMS ) kde problémy fiskální a monetární nerovnováhy neexistovaly, nastala situace, kterou tento model vysvětlit neuměl. Vznikla tak druhá generace modelů finančních krizí. Stále se jedná druhově o krizi měnovou, hlavní důraz je ale kladen na její vznik díky spekulativnímu útoku. Oproti první generaci tedy připouští vznik krize i v ekonomice, která má rozumnou hospodářskou politiku. Dále se také připouští šíření nákazy mezi jednotlivými zeměmi. Různé modely druhé generace se liší převážně v tom, co považují za hlavní kanál rizikové nákazy. Lze zde nalézt dva druhy, jeden považuje za hlavní kanál propojení reálných ekonomik mezinárodním obchodem (Ozkan-Sutherland 1994, Gerlach-Smets 1995) a druhý rozvinutější propojení finančních trhů (Obstfeld 1996). Doba vzniku krize se zde špatně předpokládá, je víceméně kvůli spekulativnímu útoku náhodná (spouštěcí mechanismus 3 ) a lze jen pozorovat stav zranitelnosti dané země. 4 3,4 Rozebrán dále v obecném schématu systematické finanční krize. 16

17 Jak již bylo řečeno, krize EMS dala vzniknout novým modelům finanční krize, mimo to ale také posílila kritiku mezinárodního systému pevných měnových kurzů. Zásadní slabinou je špatná přizpůsobitelnost kurzových parit na rozdílný vývoj ekonomik v jednotlivých zemích. Je zajímavé sledovat podobnost s dnešní situací v eurozóně, kdy jednotná měna je obdobou pevných měnových kurzů a působí tak značné potíže jižním státům, které díky ní nemohou devalvovat a slabost ekonomiky se o to více projevuje v malém exportu, jelikož jsou produkty nekonkurenceschopné, v zahraničí drahé a v důsledku toho roste také nezaměstnanost a klesá HDP. Modely třetí generace jsou specifické tím, že se již nepokouší krizi vysvětlit pouze jako krizi měnovou, ale začínají také vidět vztahy mezi krizí dluhovou a bankovní. Nejedná se již tak o problém hodnoty peněz (měnové krize), ale hlouběji o hodnotu aktiv, jejichž spekulativně nadhodnocená cena aktiv může způsobit krizi. Modelů krizí je více, podrobněji je popisuje Krugman (2001) ve svém článku CRISIS a liší se v názorech na hlavní příčinu asijské krize. Krugman reflektoval tyto tři základní modely a jejich příčiny: Nedostatek devizové likvidity 5 Insolvence s příčinou v morálním hazardu 6 Špatná majetková pozice podniků a bank s příčinou v neočekávané depreciaci 7 Modely třetí generace reagují především na krizi asijskou ( ), která byla velice překvapující, rozsáhlá a neodpovídala logice prvních a druhých generací finančních krizí. Modely čtvrté generace již chápou finanční krizi ne jako měnovou, ale jako komplexní finanční problém. Lze zavést pojem systemická finanční krize 8, která obsahuje projevy standardních krizí a dle názoru autora se tak více blíží realitě. Jednotlivé druhy krizí se zde prolínají, nebo na sebe navazují, tedy jedna krize způsobuje další. Například interní 5 Radelet S., Sachs J. (1998) 6 Modely Roubiniho N. (2001), McKinnona R. a Pilla H. (1998) 7 Krugman P. (2001) 8 Dle Mishkin (2001) systemic financial crisis, Krugman (2001) general financial crisis 17

18 dluhová krize, kde silně předlužené domácnosti nebudou schopny splácet své dluhy bankám, povede ke krizi bankovní. Nebo krize měnová může díky silnému oslabení domácí měny, vystavit v nevýhodu subjekty s velkým zahraničním dluhem v cizí měně (ten se tak stane mnohem dražší) a může tak měnová krize přerůst v interní dluhovou krizi nebo i externí, v případě velkého externího dluhu vlády. 9 Do celkové situace ovšem dle Dvořáka (2008) zasahují další aspekty, které tvoří obecné schéma systemické finanční krize. To je složeno ze čtyř modulů. 10 Obrázek 3: Schéma systemické finanční krize Zdroj: Dvořák (2008) Výchozí předkrizová situace, tedy modul A se skládá z makroekonomické, mikroekonomické a vnější situace. Popisuje celkovou charakteristiku ekonomiky, od 9 Za předpokladu že se dotyčné subjekty nejistí zafixováním měnového kurzu domácí a zahraniční měny, ve kterém je splácen dluh. 10 Dvořák P. (2004). 18

19 tempa ekonomického růstu, fáze hospodářského cyklu, výši devizových rezerv, mezinárodní význam země, ale i např. legislativní podmínky, jako vymahatelnost soukromého práva nebo řešení insolvence. Modul B je tvořen kritickými stavy. Na základě analýz konkrétních případů finančních krizí a jejich teoretického hodnocení, lze nalézt kombinaci takových vybraných hodnot z modulu A, kterou je možné považovat za příčinu vzniku krize. Takovéto kombinace faktorů z modulu A nazýváme kritickými stavy. Dle Dvořáka (2004) existují tyto významné kritické stavy: 1. Liberalizace operací na kapitálovém účtu v situaci deformovaného systému alokace zdrojů, která zapříčiní nadměrný příliv kapitálu, nadměrnou úvěrovou expanzi a neefektivní využití těchto zdrojů. Daná země není schopna efektivně alokovat všechen kapitál v krátkém období, což má za následek nárůst neefektivních a velice rizikových investic. Negativní důsledky jsou značné, podle Pavla Kohouta (2009) je to jeden z hlavních a nejčastějších předkrizových stavů. Dále mohutný příliv zahraničního kapitálu vede k nadhodnocení reálného kursu, deficitu běžného účtu, ale také k nadměrné míře externího zadlužení, které bylo významné v Latinské Americe. Mexiko a Brazílie preferovaly levnější zahraniční kapitál ke svému financování, což je samozřejmě v pořádku, ovšem pouze do určité míry. Externí zadlužení je citlivé na devizové rezervy a pokud přesáhne jejich hodnotu, vzniká velice nebezpečná situace. 2. Liberalizace operací bankovního sektoru. Špatná a nekvalitní privatizace bank, s nízkou úrovní bankovního dozoru, vládní operace podporující morální hazard fiskalizací nákladů. To vše vede k problémům v řízení bank, mohou mít nízkou kapitálovou vybavenost, roste zahraniční zadluženost bank a hlavně jsou tlačeny k výběru rizikovějších zhodnocení vkladů. Tyto aspekty jsou časté předkrizové situace. Samy o sobě nevyvolávají krizi, konkrétní okamžik vzniku je náhodný a vzniká spouštěcím momentem (triggers). Modul C je tvořen spouštěcími momenty. Obecně se jedná o náhodnou a nepředvídatelnou ekonomickou či politickou událost, kterou následuje psychologická 19

20 reakce investorů. Může se jednat o nečekaný burzovní pokles, upozornění na slabost fundamentů, bankrot významného podniku nebo banky, snížený rating, cenový šok (ropa), ale také i nákaza z jiné finanční krize. Například nečekaný pokles zahraničních aktiv krach Řecka a nesplacení emitovaných dluhopisů, způsobí významné ztráty zahraničním bankám, které je drží a dochází tak poklesu jejich aktiv, což má za následek podkapitalizaci a možnou bankovní krizi. Modul D již pak není nic jiného než průběh a prolínání různých druhů krizí na základě kritického stavu a náhodném spouštěcím mechanismu. Každá reálná krize má svůj specifický průběh a v historii je jich opravdu mnoho. Lze ovšem nalézt několik obvyklých případů, kdy se situace navzájem podobají. Vzhledem k zaměření práce, je to ovšem nepředmětné a konkrétní situace jsou popsány v komparativní části práce. 20

21 3 Komparativní analýza dluhových krizí Komparativní analýza dluhových krizí Latinské Ameriky a eurozóny je složena čtyřmi částmi, hystorickým vývojem, analýzou předkrizového období, spouštěcím momentem a průběhem dluhové krize. Každá podkapitola obsahuje srovnání dané části. 3.1 Historický vývoj Latinské Ameriky, eurozóny a jejich dluhová krize V této podkapitole je popsána nejdříve celková Latinskoamerická dluhová krize roku 1892 a její vývoj. Podrobně je charakterizována také historie Argentiny od jejího vzniku po předkrizovou situaci. Dále následuje úvod do dluhové krize eurozóny, její historie a vývoj, společně s komparativní zemí Řeckem Latinskoamerická dluhová krize 11 Pojmem Latinská Amerika jsou označovány všechny státy jižně od USA. Často jsou nazývány zeměmi třetího světa nebo také rozvojovými zeměmi. Patří sem například Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Venezuela, Argentina ale také Kuba, Kostarika či Francouzská Guyana. Pro dluhové krize minulosti Latinské Ameriky je klíčové Mexiko, protože je spojnicí mezi Severní a Jižní Amerikou a jeho neschopnost splácet svůj zahraniční dluh 12. srpna 1982, odstartovala odliv kapitálu z celé Jižní Ameriky, ale nejen ji. Dluhová krize měla globální charakter a postihla 27 zemí s objemem zahraničního dluhu v celkové výši 239 mld. USD. Vyvolala recesi a následné bankovní a měnové krize. Ze všech postižených zemí jich 16 bylo z Jižní Ameriky a z celkové dlužné částky 239 mld. USD jich 74% (167 mld. USD) patřilo čtyřem nejvíce zadluženým státům Mexiku, Brazílii, Venezuele a Argentině. Globální charakter měla krize také proto, že 37 mld. USD dlužily státy osmi největším americkým bankám a ty tak byly ve velkém ohrožení bankrotem. 11 Zdrojem informací o velikosti Latinskoamerickém dluhu je v této podkapitole studie od FDIC (1997) 21

22 Z důvodu rozsáhlosti této globální dluhové krize, je pro zaměření a účel práce vhodné provést analýzu celé dluhové krize Latinské Ameriky v období 80.tých let 20. století, ovšem s důrazem na Argentinu, která je frekvencí a průběhem krizí výjimečná a Mexiko, které sehrálo roli spouštěcího mechanismu pro krizi v roce Charakter ekonomiky a vývoj Argentiny Stabilní prostředí a dlouhodobý pozitivní vývoj ekonomiky je Argentině zcela cizí. Země prochází rychlými úspěchy a pády již v podstatě od svého získání nezávislosti na Španělsku v roce V té době neměla Argentina jasnou ekonomickou ani politickou vizi a tato nestabilita vyústila občanskou válkou v 50. a 60. letech. Ekonomika Argentiny byla značně chudá a zaostalá, kvůli geografické poloze nemohla například pěstovat důležitou exportní plodinu kávu, jako ostatní země Latinské Ameriky a ani nevlastnila významné naleziště zlata či stříbra. Až na konci 19. století zaznamenala Argentina první ekonomický úspěch a to díky inovaci v oblasti dopravy, skladování a konzervace potravin. Nejvýznamnějším artiklem exportu bylo obilí a maso, které končilo převážně na evropských trzích. Z chudé a malé ekonomiky se v poměrně krátkém čase stala rozvinutá a bohatší země. Na začátku 20. století stála Argentina mezi prvními deseti nejrozvinutějšími zeměmi na světě, měřeno v HDP na obyvatele. 12 Stabilní situace panovala až do 30. let 20. století, kdy v důsledku velké hospodářské krize značně poklesla poptávka po exportním zboží a v důsledku toho i jeho cena. Ekonomika začala mít problémy a vláda se je snažila řešit převážně povzbuzujícími opatřeními, jako zvýhodnění domácích výrobců, ale i restriktivními opatřeními, jako kontrolou odlivu kapitálu, přísnějšími administrativními podmínkami a také devalvací měny. Argentina v této době měla velký zahraniční dluh a jeho splácení se stalo, ne poprvé, neúnosné. Po roce 1932 se Argentina zotavila relativně rychle, díky výše uvedeným opatřením a po druhé světové válce došlo zpět k podstatnému oživení Argentinského vývozu. Veškeré 12 VisualizingEconomics.com 22

23 krizové podmínky zvýhodňující domácí podniky ovšem již zrušeny nebyly a ještě složitější administrativní opatření společně s kontrolou odlivu kapitálu vedly k podpoře růstu ekonomické neefektivnosti a také k rostoucí korupci. V roce 1946 nastoupil do prezidentského úřadu generál Juan Peron, který svým jednáním utvrdil negativní trend Argentinské ekonomiky. Jeho populistické jednání spočívalo ve znárodnění řady zahraničních podniků, ještě větší ochraně domácích společností a celkově posílil vliv státu v ekonomice. Státní finance začaly vykazovat velké rozpočtové schodky a vzhledem k nedávnému zastavení splátek zahraničního dluhu měla Argentina velice těžkou pozici na mezinárodním trhu kapitálu. Musela tak schodek veřejného rozpočtu financovat novou emisí peněz, která vedla k chronické inflaci, jež postupně akcelerovala a vyústila tak až v hyperinflaci. Tabulka 1: Roční inflace v Argentině (%) Období Průměrná Maximální Zdroj: Domingo Cavallo, Lessons From the Stabilization Process in Argentina (1996). 23

24 Juan Peron byl sesazen vojenským převratem v roce 1955, ale stále zde nebyl nikdo, kdo by určil jasný směr a vývoj Argentiny a nadále tak panovalo období politické nestability s mnoha dalšími vojenskými převraty. V roce 1973 se Peron vrátil do svého prezidentského úřadu, ovšem zanedlouho na to zemřel a zastoupila ho jeho manželka, která pokračovala v populistické a protekcionistické politice. Stav Argentinské ekonomiky byl velice křehký, na přelomu roku 1979 a 1980 musela být několikrát devalvována měna a inflace nabírala na síle. Poslední politickou, ale i ekonomickou, předkrizovou ranou, byla snaha obsadit Falklandské ostrovy 2. Března 1982, které byly pod nadvládou Velké Británie. Krátkou válku Argentina prohrála a utrpěla tak zdrcující porážku Dluhová krize eurozóny Eurozónu dnes tvoří 17 států používající jednotnou měnu Euro, z celkového počtu 27 států Evropské unie. Dlouhodobý trend státních deficitů a rostoucích dluhů byl z největší části podpořen sociální politikou mnoha států. Jejich dluh ovšem začal být vážným problémem až po roce 2007, kdy se Hypoteční krize z USA přenesla do dalších části světa a způsobila kratší recesi v mnoha zemích světa, o eurozóně nemluvě. Vlády mnoha států se rozhodly pro různé stimulační baličky k podpoře průmyslu a zaměstnanosti. Jejich přinos a efektivita byla ovšem předmětem mnohých debat a neoddiskutovatelně přispěly k tvorbě dalších dluhů. Další prostředky byly vynaloženy na pomoc některým bankám a klesající cyklická složka státního deficitu již jen přispěla k špatné situaci. Ovšem už na začátku roku 2009 lze vidět první známky oživění, to ale bohužel netrvá příliš dlouho a EU začíná naplno čelit dalším problémům, kterými jsou velké státní dluhy a zhoršená výkonnost domácích ekonomik. Prvním státem z EU, který musel požádat o pomoc v insolvenci, byl Island. Nepatří ovšem do eurozóny a tak prvním státem, který přestal být schopen splácet svůj státní dluh bez finanční pomoci v eurozóně, bylo Řecko. Státy si již nemohou dovolit žít na dluh, natož podporovat ekonomiku stimulačními balíčky financovanými novými dluhy. Vlády začínají šetřit, zvyšovat daňovou zátěž a snaží se napravit veřejné finance. Bohužel, tato politika dopadá 24

25 silně na celé obyvatelstvo, především na střední a nižší společenskou třídu. Nezaměstnanost dosahuje rekordních hodnot a budoucnost je nejistá Historie Evropské unie a eurozóny Evropská unie jako taková prošla poměrně dlouhým vývojem a mnoha druhy rozšíření. Jako první oficiální počátek se datuje již rok 1952, kdy vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), členy byly Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Tato smlouva byla podepsána s účelem vytvoření jednotného trhu uhlí a oceli, který bude mít v kompetenci nadnárodní instituce místo národních států. V roce 1957 ESUO zakládá Evropké hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Vzniká celní unie, která pomáhá odstranit vnitřní cla a zavádí jednotné tarify vůči nečlenským zemím. O deset let později, v roce 1967, spojením všech tří seskupení vzniká Evropské společenství. Za cíl si klade podporu a rozvoj hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. K zabezpečení těchto cíl slouží čtyři základní svobody vnitřního trhu: Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V roce 1971 se rozpadl Brettonwoodský systém a státní měny již dále nebyly fixovány na dolar a zlato. Tento systém se ukázal jako déle neudržitelný a nahradila ho směna pohyblivých devizových kurzů. V roce 1979 vznikl Evropský měnový systém, který navázal jednotlivé evropské měny na sebe, zavedena byla také společná evropská měnová jednotka ECU. Povolené fluktuační pásmo u vázaných měn bylo pouze 2,25% v obou směrech referenční hodnoty, to časem ukázalo jako příliš úzké a v roce 1993 bylo rozšířeno na 15% 13. V následujících letech se k Evropskému společenství připojují další státy, jako Spojené království, Irsko, Dánsko, ale i jižní státy jako Řecko, Španělsko a Portugalsko. Dalším důležitým momentem je podepsání smlouvy o vytvoření Evropské unie (EU), známá je jako Maastrichtská smlouva, v platnost vešla 1. listopadu Obsahovala novou politickou a hospodářskou strukturu sestávající se z tzv. tří pilířů. Prvním pilířem 13 Europa.eu 1 (2012) 25

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Bakalářská diplomová práce Studijní program: Vedoucí práce: Autor: Aplikovaná

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik. Autor BP: Jan Bartík UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Makroekonomická komparativní analýza vybraných ekonomik Autor BP: Jan Bartík Vedoucí BP: doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu konomika Velké ritánie v průběhu let 2007-2009 Autor BP: Martin Macík Vedoucí : Ing. Petr Hájek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku KRIZE EUROZÓNY a dluhová krize vyspělého světa Stanislava Janáčková Obsah PŘEDMLUVA 7 ÚVOD 9 ČÁST 1 VAROVNÉ SIGNÁLY 11 Vstup do eurozóny těžko splnitelný závazek 13 Dohánějící

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE

1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE 1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE 1.1 Dobrodružství makroekonomie v letech 2007 až 2011 Česká ekonomika se nachází na sestupné trajektorii. Zpomalování jejího růstu pokračovalo v meziročním srovnání i ve 3. čtvrtletí

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou

Více

Tomáš Švik. Vliv současné ekonomické krize na automobilový průmysl: regionálně geografické aspekty

Tomáš Švik. Vliv současné ekonomické krize na automobilový průmysl: regionálně geografické aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Tomáš Švik Vliv současné ekonomické krize na automobilový průmysl: regionálně geografické aspekty Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více