Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE"

Transkript

1 Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 31. července 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr Kolačkovský, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, MUDr. Bohumil Vašek, p. Svatopluk Šváb Omluven: p. Libor Dobner PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta přivítal členy rady města a sdělil, že dnešní jednání bylo doplněno o materiál č.15a Žádost MUDr. Hejdy o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti Urologická ambulance Slaný s.r.o. na adrese Politických vězňů 576, Slaný. Rada města schválila předložený program jednání. ad 1 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2012 Rada města dopooručila zastupitelstvu města schválit RO č.14/2012 a to převod částky 9 047,- Kč z mimořádných příjmů Odboru školství a tělovýchovy do běžných výdajů Haly Bios. (8 pro) úkol č 581 Ing. Zina Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 14/2012 na nejbližší zastupitelstvo města. ad 2 NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2012 Rada města doporučila ke schválení RO č.15/2012 přijetím těchto dotací, pojistných plnění a přeplatků: - přijetí neinvestiční dotace od MF ČR ve výši Kč ,- na zabezpečení činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za II.čtvrtletí roku přijetí neinvestiční dotace od MPSV ČR ve výši Kč ,- jako doplatek dávek osobám se zdravotním postižením z roku přijetí neinvestiční dotace ve výši Kč ,-- na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu do centrálního systému účetních informací státu

2 - přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva dopravy ČR ve výši Kč ,-- na úhradu části nákladů spojených s přechodem Centrálního registru vozidel z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo dopravy ČR - přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na úhradu nákladů na činnosti odborného lesního hospodáře za IV.čtvrtletí roku přijetí neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši Kč ,-- na úhradu nákladů na činnosti odborného lesního hospodáře za I.čtvrtletí roku přijetí neinvestičního dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši Kč ,-- pro knihovnu V.Štecha na projekt Knihovna 21.století - přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši Kč ,-- pro knihovnu V.Štecha na projekt Kreativní lekce pro děti a seniory - přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši Kč ,-- na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek na území města Slaného (městské opevnění Kč ,-- a areál děkanství Kč ,--) - přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši Kč ,-- na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturní památky usedlost č.p. 2 (Šubrtův statek) v památkové rezervaci Třebíz - přijetí neinvestiční dotace z Fondu sportu a volného času ve výši Kč ,-- pro 3.ZŠ Slaný na projekt Dlouhodobá primární prevence rizikového chování ve škole - přijetí dotace z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost ve výši Kč ,14 pro 1.ZŠ Slaný na projekt Budování finanční gramotnosti prostřednictvím matematiky (neinvestiční část ve výši Kč ,14 a investiční část ve výši Kč ,--) - přijetí dotace z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost ve výši Kč ,40 pro 3.ZŠ Slaný na projekt EU peníze školám - přijetí pojistných plnění od pojišťovny Generali ve výši Kč ,-- do běžných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství na opravy spojené s pojistnými událostmi ( poškozené dopravní značky, lampy a sloupy veřejného osvětlení) - přijetí přeplatku od ČEZ Prodej za spotřebu elektrické energie v roce 2011 ve výši Kč ,-- do běžných výdajů odboru správy majetku na pokrytí spotřeby el. energie v roce (8 pro) úkol č Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 15/2012 na nejbližší zasedání zastupitelstva města. ad 3 NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města schválila uzavření splátkového kalendáře k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku města dle přiloženého seznamu p.č. 6/12. (8 pro) úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. - T: Rada města ukládá informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady. ad 4 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ÚKLID ČERNÉ SKLÁDKY VE SLANÉM KVÍCI Rada města schválil jako zhotovitele veřejné zakázky Úklid černé skládky ve Slaném - Kvíci společnost REGIOS a.s., Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ : (8 pro) úkol č RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města - T: Uzavřít s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo. ad 5 NÁVRH NA VYDÁNÍ SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZŘÍZENÍ Rada města schválila směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v upraveném znění. (8 pro) ad 6 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 9 A 10/2012 Rada města schválila uzavření nových smluv o nájmu bytu s nájemci uvedenými v doplněném seznamu a vypořádání složených finančních prostředků dle původní smlouvy o nájmu bytu. (8 pro)

3 Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytů č. 16 v č. p. 273, č. 64 v č. p. 273, č. 4 v č. p. 271, č. 8 v č. p. 271, č. 22 v č. p. 271, č. 4 v č. p se současnými uživateli těchto bytů na dobu určitou o šest měsíců. (8 pro) Rada města neschválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č. p. 270, bytu č. 15 v č. p. 270, se současnými uživateli těchto bytů. (8 pro) úkol č Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. T: Informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady města. ad 7 NÁVRH NA PŘIJETÍ BYTU Č. 5 V ČP V PLYNÁRENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 5 v č. p v Plynárenské ve Slaném Gabriele Pénzešové, nar. 1971, trvale bytem Slaný, Vítězná 1556.(8 pro) úkol č. 586 P. Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: ad 8 NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 1 V ČP. 271 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 1 v č. p. 271 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném Anně Brodské a Janu Brodskému, oba trvale bytem Slaný, Arbesova (8 pro) úkol č. 587 P. Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: ad 9 NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 9 V ČP. 271 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM MIMO LOSOVÁNÍ Rada města schválila přidělení bytu Stanislavu Hotovému a Janě Hotové, oba trvale bytem Slaný, Smetanovo náměstí 1310 s tím, že smlouva bude uzavřena od na dobu určitou dva roky a nájemce před podpisem smlouvy složí finanční prostředky ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem bytu.(8 pro) úkol č. 588 P. Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: Vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu dle usnesení rady města. ad 10 NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 10 V ČP. 280 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 10 v č. p. 280 v ulici Cyrila Boudy Milanu Blahotovi, trvale bytem Slaný, Vítězná (8 pro) úkol č. 589 P. Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: ad 11 NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 5 V ČP V ULICI JANA ROHÁČE Z DUBÉ VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 5 v č. p v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném Haně Müllerové, nar. 1974, trvale bytem Podlešín 96.(8 pro) úkol č. 590 P.Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: ad 12 NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 6 V ČP V ULICI JANA ROHÁČE Z DUBÉ VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 6 v č. p v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném Zuzaně Torresové, nar. 1984, trvale bytem Slaný, Wilsonova 560. (8 pro) úkol č. 591 P. Jiřímu SEJKOROVI, vedoucímu odboru správy majetku - T: , 2012 ad 13 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE PRÁVA VEDENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN V POZEMKOVÉ PARCELE Č. K. 1799/61 OSTATNÍ PLOCHA, ZELEŇ V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH ČEZ DISTRIBUCE A. S. (RABASOVA ULICE) Rada města schválila zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, vedení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN a v umístění dvou přípojkových skříní v a na pozemkové parcele č. k. 1799/61 v k. ú. Slaný ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. za úplatu dle platných sazeb, t. j. 100,00 Kč/m kabelového vedení a 1.000,00 Kč/kus/přípojkové skříně bez DPH. (8 pro)

4 úkol č. 592 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. ad 14 NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE PRÁVA CHŮZE, JÍZDY A PŘÍSTUPU PŘES POZEMKO- VOU PARCELU Č. K. 1779/1 OSTATNÍ PLOCHA, ZELEŇ V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH VLASTNÍ- KA POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 1779/10 OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ (ULICE K.ČAPKA) PLOCHA V K. Ú. SLANÝ Rada města schválila zřízení věcného břemene chůze, jízdy a přístupu přes pozemkovou parcelu č. k. 1779/1 v k. ú. Slaný za úplatu ,00 Kč bez DPH ve prospěch vlastníka pozemkové parcely č. k. 1779/10 v k. ú. Slaný. (8 pro) úkol č. 593 P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. ad 15 NÁVRH NA ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKOVÝCH PARCEL Č. K. 47/5 OSTATNÍ PLOCHA, ZELEŇ Č. K. 1857/2 OSTATNÍ PLOCHA, ZELEŇ Č. K. 2071/1 OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA, Č. K OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE A Č. K. 2287, OSTATNÍ KOMUNIKACE O CELKOVÉ VÝMĚŘE CCA M 2 VŠE V K. Ú. SLANÝ Rada města doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města ze dne bod ad 7.(8 pro) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej částí pozemkových parcel č. k. 47/5 ostatní plocha, zeleň, č. k. 1857/2 ostatní plocha, zeleň, č. k. 2071/1 ostatní plocha, jiná plocha, č. k ostatní plocha, ostatní komunikace a č. k ostatní komunikace o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Slaný za kupní cenu 1.000,00 Kč/m 2, do vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT AOC, s. r. o. Vsetín. (8 pro) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí finanční částky ve výši ,00 Kč od společnosti FASTAV DEVELOPMENT AOC, s. r. o. Vsetín, formou daru, která bude využita na úpravu lesoparku Háje. (8 pro) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit převod chodníků případně dalších staveb na komunikacích ve správě Města Slaný z majetku společnosti FASTAV DEVELOPMENT AOC, s. r. o. Vsetín do majetku Města Slaný samostatnou kupní smlouvou za kupní cenu celkem 1,00 Kč. (8 pro) úkol č. 594 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady města a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. ad 15a ŽÁDOST MUDR.HEJDY O SOUHLAS VLASTNÍKA S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI UROLOGICKÁ AMBULANCE SLANÝ S.R.O. NA ADRESE POLITICKÝCH VĚZŇŮ 576, SLANÝ Rada města schválila umístění sídla společnosti Urologická ambulance Slaný s.r.o. na adrese Politických vězňů 576, Slaný (8pro) úkol č. 595 P. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Vystavit souhlas s umístěním společnosti dle usnesení rady města. ad 16 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLANÝ - VÝMĚNA BYTU V RÁMCI DPS NA SADECH Rada města vyslovila nesouhlas s nastěhováním paní Věry Holečkové do bytu č. 43, který je využíván jako hostinský pokoj. Jako hostinský se nadále bude využívat byt č. 34. (5 pro, 3 zdrž) úkol č Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný - T: Informovat žadatele o výsledku jednání rady města. ad 17 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLANÝ - VOLNÝ BYT V DPS NA SADECH Rada města vylosovala z předloženého seznamu čekatelů - jednotlivců o byt v DPS následovné pořadí:

5 na byt č. 5 v DPS Na Sadech pan Miroslav Renner, na byt č. 73 v DPS Na Sadech paní Jiřina Pokorná Dále byli vylosováni tři náhradníci, kterým budou byty nabídnuty v případě odmítnutí jejich předchůdcem. Vylosovaní byli v pořadí: 1. Marie Stejskalová 2. Hana Blahotová 3. Milada Josková (8 pro) Rada města neschválila nastěhování pana Václava Kalivody do bytu č. 28 ke svému bratrovi panu Josefu Kalců. (8 pro) úkol č Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný - T: Informovat žadatele o výsledku jednání Rady a zajistit vystavení podkladů pro uzavření smlouvy o nájmu bytu dle usnesení rady města. ad 18 NÁVRH NA PŘÍPRAVU NOVÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Rada města projednala návrh na přípravu nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (5 pro, 3 proti) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný - T: Vypracovat a předložit návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle předložených návrhů. ad 19 ŽÁDOST O ÚPRAVU OZV O URČENÍ MÍST A ČASU PRO PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ, INTERAKTIVNÍCH VIDEOLOTERNÍCH TERMINÁLŮ A LOKÁLNÍCH LOTERNÍCH SYSTÉMU NA ÚZEMÍ MĚSTA SLANÉHO Rada města projednala žádost o úpravu OZV o určení míst a času pro provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území města Slaného a doporučila připravit návrh její novely obsahující následující úpravy: úpravu provozní doby na hodin a doplnění omezujících podmínek pro provozování VHP a VLT dle návrhu. (6 pro, 2 proti) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný - T: Vypracovat a předložit návrh Obecně závazné vyhlášky o určení míst a času pro provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systému na území města Slaného upravenou podle doporučených návrhů. ad 20 PETICE PROTI ZAMÝŠLENÉ VÝSTAVBĚ V PARKU V AREÁLU BENAR Rada města projednala petici proti zamýšlené výstavbě v areálu BENAR se závěrem: záměr investora je v souladu se schváleným územním plánem města a žádný zákonný předpis nebrání investorovi projekt realizovat. Pánové starosta a 1.místostarosta, vědomi si závažnosti problému, jednali se zástupci investora v dané věci a podařilo se dosáhnout předběžné dohody, která by měla vést k ustoupení majitele firmy od stávajícího záměru, přehodnocení a snaze realizovat investiční záměr tak, aby zamýšlená výstavba nebyla uskutečněna uvnitř parku (původní návrh obsažený v petici) ale tak, aby byla přesunuta do úrovně stávající uliční čary. Předběžná dohoda předpokládá tyto kroky: 1. Souhlas majitele firmy pana Mustafy (ústně odsouhlasil dne ) 2. Zpracování návrhu nového projektu firmou najatým architektem 3. Projednání návrhu s vedením města 4. Uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Slaným a firmou, jehož nejdůležitější součástí bude vyvolaná změna územního plánu (současný ÚP neumožňuje v plné šíří realizovat dohodnutou změnu zástavby) 5. Žádost firmy o nové územní rozhodnutí (8 pro)

6 úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ Slaný - T: Informovat petiční výbor a stanovisku města k předložené petici. ad 21 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY Pan starosta sdělil několik sdělení a připomínek: Akce Kanalizace Dolín celkové náklady činily ,- Kč; uznatelné náklady pak ,- Kč; dotace ze státního rozpočtu ,- Kč; vratka DPH ,- Kč; z rozpočtu města tedy bylo investováno ,- Kč, Město obdrželo Osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM (za sběr separovaného odpadu město získalo od EKO-KOMu ,- Kč), přičemž sběrem separovaného odpadu ve Slaném bylo uspořeno 782,135 tun CO2 ekvivalentu (celá ČR 1,031 mil. tun což se rovná 1% celkových emisí skleníkových plynů v ČR). Výpadek v příjmech z výběru DPH plánovaný příjem ,67 mil.kč, za 1.pololetí došlo 23,5 mil.kč Je dokončena digitalizace kina (jedná se ještě o možnosti 3D promítání), v současné době je ohroženo 360 kin v celé ČR, město získalo dotaci ve výši 550 tis.kč Pokračuje výměna podlahy v hale BIOS, dle plánu by mělo být dokončeno Ve Slaném proběhne ve dnech Týden Armády ČR V ulici Brožovského byly nainstalována nová svítidla VO s technologií LED (návratnost vypočtena na cca 6 let úspory el.energie) Probíhá správní řízení na záměr firmy DEKONTA realizovat ve svém areálu na severním okraji města zařízení pro sběr nebezpečného odpadu, město podalo námitky, které směřují k požadavku na zpracování studie EIA. Byla dokončena povrchová úprava průjezdné komunikace v Kvíci (po kanalizaci) informoval, že MŽP nevydalo povolení k k plánovanému stanovení průzkumného území Slaný pro průzkum vyhrazeného nerostu černého uhlí, pro firmu Wildhorse Energy CZ, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10. Dnes proběhlo předání staveniště pro akci atletický stadion za účasti Mgr. Hrabánka i zástupců SK Slaný Do je termín pro podání přihlášek do výzvy na dotaci na realizaci ČOV ve Slaném pracuje se na žádosti, nyní již splňujeme požadavky Metodického pokynu č.7 SFŽP (díky uzavření dodatku smlouvy s fy Veolia) Do 2 týdnů bude vyhlášeno nové výběrové řízení (soutěž) na dodavatele první etapy rekonstrukce Husovy ulice. Probíhá správní řízení na stavbu bioplynové stanice v areálu firmy OVUS, zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo o tom, že město má proti stavbě vznést námitku, nicméně následně se ukazuje, že údaje přednesené na jednání ze strany obyvatel Těhule byly zavádějící. Výbor ROPu schválil naši žádost o dotaci na dokončení přístavby pavilonu G v nemocnici (předpokládaná výše dotace je cca 23 mil. Kč) Kontrolní výbor provedl kontrolu uloženou zastupitelstvem města ve smyslu dodávek firmy FISA pro město Slaný s tím, že neshledal žádné závady. Město se uchází o udělení titulu Stavba roku ČR se stavbou mostu ve Vinařického ulici (do 1.kola se přihlásilo 53 staveb z celé CR, do 2.kola postoupilo 31 staveb, 6.9 dojde k zúžení

7 počtu na 15 finalistů a výsledky finále budou vyhlášeny Dnes dopoledne město navštívila hodnotící komise. Porběhla setkání s občany dále setkání s podnikateli jednak z Husovy ulice za účelem seznámení se záměrem rekonstrukce a s možnými omezeními pro ně a další setkání s podnikateli za účelem seznámení s navrhovanou koncepcí parkování ve městě. Policie České republiky vypátrala (ve sběrně druhotných surovin na Mělnicku) sochu jednoho ze sokolů odcizených ze sokolovny v Kvíčku v době opravy fasády a odevzdala ji zpět městu. Sokol byl předán do muzea. Dále byla podána informace o služební cestě (vedení města + autobus Práčat děti z 3.ZŠ) na oslavy ve městě Neunburg vorm Wald v jejichž rámci se uskutečnila i Valná hromada sdružení měst s husitskou minulostí Informoval o účasti vedení města na pracovním obědě s bývalou ministryní zahraničních věcí USA Madeleine Albrightovou v Litoměřicích Informoval o dopise od ředitele Státního oblastního archivu v Praze požadavkem na snížení nájmu (o 1/3 na dobu tří let) v depozitáři vybudovaném pro jejich potřeby v prostorách Městského centra Grand. Zapsali a zpracovali: Ing. Petr Kolačkovský Ověřil: p. Ladislav Schneider.. RNDr. Ivo Rubík starosta města

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 05. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. května 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. října 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 11. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. listopadu 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. června 2010 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.libor

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Místo konání: Čas konání: 14. dubna 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing.

Více

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13. 04. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 13. dubna 2011 Přítomni: Ing. Pavel Bartoníček p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, MUDr. Bohumil

Více

Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 5. 2006 Místo konání: Čas konání: 3. května 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák Ing. Petr Kolačkovský,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.6.2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 18. června 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, p. Libor

Více

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 2. 2006 Místo konání: Čas konání: 15. února 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák, p. Petr Čapek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011

Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Z Á P I S Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08. 06. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. června 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb,

Více

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 24. listopadu 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 4. 2. 2015 číslo jednání: 09/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 24. listopadu 2010 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav

Více

Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 9. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 3. září 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Bohumil Vašek, JUDr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 01/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26. 11. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 9.04.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 12. října 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Z Á P I S Z 22.ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 22.ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 22.ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 5. 12. 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 5. prosince 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, JUDr.

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 9. 12. 2009 Místo konání: Čas konání: 9. prosince 2009 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Renata (dostavila se později)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 79 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 30. 06. 2014 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 06/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 14. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010

Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010 Z Á P I S Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 8. 9. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 8. září 2010 Přítomni: Omluveni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008

Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Z Á P I S Z 33. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 6. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 4. června 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, p. Libor

Více

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008

Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Z Á P I S ZE 40. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15. 10. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 15. října 2008 Přítomni: Hložek, Omluveni: Ing. Pavel Bartoníček, ing. Petr Kolačkovský,

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 42/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 23 09 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více