Specifické poruchy učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické poruchy učení"

Transkript

1 Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže. Není postižen intelekt globálně, ale pouze jeho dílčí oblasti. Dochází k poškození určité oblasti mozku. Příčiny Komplikace v raném vývoji Poškození během těhotenství Komplikace u porodu Chybná genetická informace (vliv dědičnosti) Přidruženou poruchou je často hyperkinetická porucha a porucha pozornosti. Epidemiologie jsou 4 % (rok 2005). Zásady rodičů Přijmout dítě takové, jaké je Nesnažit se dítě předělat Vytyčit možné cíle a snažit se jich společně dosáhnout Seznámit sourozence se vzniklým problémem Posilovat sebedůvěru a optimismus dítěte Přípravné cvičení Prostorová a pravoruká orientace Řečová cvičení (slovní fotbal) Zraková a sluchová cvičení Slabikování Globální cvičení Práce s textem (ilustrace k textu, zakrytí slov)

2 Dyslexie Dyslexie je nejčastější specifická porucha učení. Lze ji definovat jako neschopnost naučit se číst, přestože dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a výuková péče. Osvojení čtení a psaní vyžaduje součinnost většího počtu různých schopností a dovedností. Dyslexií trpí přibližně 3% českých dětí (rok 2005). Příznaky a příčiny potíží (stručný nástin) Záměna písmen (porucha zrakové diferenciace, analýzy a syntézy) o není diferenciace detailů, rozlišení obrácených a otočených tvarů (b X d, p X b) jako dyslexie lze rozlišit až ve 2. třídě. Do té doby se může objevit pouze jako nezralost Vynechávání písmen (porucha sekvenční percepce, porucha vizuální paměti) o nevnímá správné pořadí písmen o dítě si nedokáže zapamatovat všechny písmena daného slova Přidávání nebo vynechávání písmen, tendence k nepřesnostem (porucha vizuální pozornosti) Nerespektování diakritických znamének (porucha sluchové percepce, porucha smyslu pro rytmus) o nevnímá krátké a dlouhé tóny o ve vlastním verbálním projevu zaměňuje dlouhé a krátké slabiky) o neregistruje změny intenzity, četnosti a trvání zvukových podnětů Neschopnost diferencovat různé hlásky a slabiky (porucha sluchové percepce) o Nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky (-dy X -di) o nerozlišuje sykavky s X š, z X ž o nerozlišuje pa X ka X ta (narušení sluchového Magno systému) Neschopnost zopakovat sled hlásek (narušení časové posloupnosti sluchové percepce) o Potíže při správném určování pořadí hlásek během diktátu o Neodkáže určit první/poslední hlásku o Nedovede rozložit slovo na jednotlivé hlásky o Nedovede spojit jednotlivé hlásky do slova

3 Příliš pomalé tempo (narušení tzv. Magno systému, narušena vizuální paměť) o Snížená citlivost na kontrast a pomalejší zpracování zrakových podnětů o Dítě si nedokáže zapamatovat tvary písmen, slabik nebo typické znaky jejich seskupení v jednotlivých slovech, Příliš rychlé tempo (překotné) se spoustou chyb, vymýšlení si slov podle úvodních písmen, přidávání písmen do slov Přetrvávající hláskování či slabikování ve 2. třídě a výše (neschopnost sluchové nebo zrakové syntézy) Plynulé slabikování ve 3. třídě a výše (neschopnost zrakové nebo sluchové syntézy, porucha fonologické integrace) Spojování slov nedokáže diferencovat mezi jednotlivými slovy, a tudíž ani jejich významy (porucha sluchové percepce) o Dítě nedokáže rozlišit jednotlivá slova. Nedokáže je vyslovit, natož hláskovat. Neporozumění čtenému textu (porucha v sémanticko-lexikální oblasti) o nedokáže vlastními slovy povykládat obsah. (Může být nedostatkem nedostatečné předškolní výchovy v rodině!) Nejistota dítěte, nedůvěra ve vlastní schopnosti Další možné příčiny mohou být motorické potíže, především narušení koordinace (očních pohybů, mluvidel, pohybů horních končetin), poruchou laterality, (dítě správně přečte text, ale nerozumí) Metody reedukace dyslexie (návrhy) Metoda barevných kartiček tiskací/psací písmena, dítě skládá slova, rozlišuje samohlásky a souhlásky (skládá na dvě hromádky) Tvrdé a měkké kostky tvrdé a měkké slabiky Čtení v duetu s rodičem / kamarádem nácvik plynulosti Čtení s bzučákem + žárovka, vytleskávání rytmu (neschopnost rozlišit délku) Metoda barevných, kreslených písmen, vyšitých tvarů problematická písmena si nakreslit jako něco vtipného, různými barvami (nácvik p X b) Nejprve rozluštit písmena + přečíst celé slovo

4 Dysortografie Dysortografie se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení. Často se vyskytuje spolu s dyslexií a dysgrafií. Dílčí příznaky a jejich příčiny jsou velmi podobné jako u dyslexie Projevy neschopnost odlišovat zvukovou podobu v rámci určitého kontextu a diferencovat hlásky. Nerozlišuje hranice slov a vět, artikulační neobratnost (dítě ve 3. třídě nezopakuje autosprávkárna, paroplavba ) porucha sluchové percepce neschopnost spojit zvukovou a grafickou podobu porucha fonologické integrace neschopnost správně vnímat a reprodukovat rytmus neschopnost rozlišovat formální charakteristiky verbálního projevu (interpunkce, délka slabik) porucha koordinace senzomotorických a kognitivních funkcí dítě není schopné korigovat psaní a kontrolu smyslu psaného textu (zkomoleniny, nepřesnosti) porucha jazykových schopností problémy v chápání gramatických pravidel a nesprávný způsob jejich aplikace dítě ještě neumí psát všechna písmen dítě si není jisté tvarem všech písmen dítě zaměňuje podobná písmena vkládá samohlásky k slabičnému r a l Dysgrafie Dysgrafie znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané. Jde o poruchu grafomotoriky. Příčinou vzniku je porucha senzomotorické koordinace a manuální neobratnost, někdy spojená s poruchami zrakové percepce. Na zhoršení potíží může mít vliv zbrklost, impulzivita a celková hyperaktivita. Projevy Abnormální velikost a tvar písmen Nejistota tahů Značný tlak na podložku Nedodržování směru Nevhodná kvalita čar /přetahování, nedotahování, roztřesenost, krátké záškubovité tahy) Zvýšený počet chyb (neschopnost se soustředit na obsah psaného textu) Neschopnost členění psaného projevu (oddělování slov a vět, velké písmeno na začátku věty, interpunkce) Nerozumí logice řazení slov ve větě

5 Další specifické poruchy: Dyskalkulie = specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly. Typickými projevy jsou: obtíže v osvojování číslovek problémy ve čtení a psaní čísel zaměňování pořadí resp. polohy číslic v prostoru (dítě obrací pořadí čísel, dělá chyby při řazení více čísel při výpočtu, obtížně chápe, že nějaké číslo může vzniknout složením nebo rozkladem jiných čísel) obtíže v matematické paměti (paměti pro čísla) poruchy aritmetických operací poruchy matematického porozumění (dítě nechápe vztahy mezi čísly, matematické pojmy a symboly). Dismuzie je porucha související s hudebními schopnostmi. Dispinxie souvisí s uměním kreslit. Dyspraxie znamená špatnou obratnost. Metody reedukace všeobecně o Podle individuálních potřeb. Na základě diagnostiky stanovit konkrétní místa pro reedukaci o Vždy postupovat po drobných krocích. Nikdy nespojovat více aktivit (např. di X dy + ni X ny) o Navazovat na pokroky dítěte o Rozhovory zaměřené na sebehodnocení o Konkrétnost, návaznost, zapojit co nejvíce smyslů (multisenzoriální přístup) o Metoda obtahování (u dyslexie a dysgrafie) dítě si vymyslí slovo a obtahuje ho prstem, dokud si ho neosvojí > vede k vytvoření vlastního slovníku o Pracovat bez časových limitů o Rozvoj slovní zásoby (číst si s dítětem, učit dítě říkanky, dávat dítěti hádanky) Použitá literatura Čačka, O. (2000). Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk. Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál Doporučená literatura Pokorná, V. (1997). Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál. Jucovičová, D. (2005). Dysgrafie. Praha: D + H.

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Vypracovala: Mgr. Jana Nováková SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy se u takto postižených jedinců

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Specifické vývojové poruchy učení, řeči, chování (stručný přehled) Obsah: Úvod... 1 Poruchy učení... 3 1) DYSLEXIE (porucha čtení)... 3 2) DYSGRAFIE (porucha psaní)... 3 3) DYSORTOGRAFIE (porucha pravopisu)...

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993)

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. (Matějček 1993) SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ, MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ ZÁKLADNÍ PŘEHLED TÉMAT (materiál určený pedagogům základních uměleckých škol) Autorka: Mgr. Petra Tužilová Duben 2013 2 Problematika školní neúspěšnosti

Více

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Program: 1. Specifické poruchy učení ( SPU ) 2. Vliv SPU na psychiku mladšího školáka 3. Kineziologická cvičení 4. Individuální konzultace SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ Jsou různorodé

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností a nespecifické specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je nejprve charakteristika dvou hlavních skupin symptomů specifických poruch školních dovedností

Více

Další informace pro rodiče:

Další informace pro rodiče: Další informace pro rodiče: Specifické poruchy učení Jako specifické vývojové poruchy učení označujeme různorodou skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání

Více

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce. Mgr. Hana Čamborová Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Mgr. Hana Čamborová Hranice 2011 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve vztahu k nové maturitní zkoušce Metodické

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole

Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole Všechna ta dys aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení na střední škole (obrázek z www.looklocally.com/10580.htm) PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha Praha 1 V Praze,

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA Studijní obor: Umělecké terapie Modul B. Arteterapie Absolventská práce Vybrané možnosti terapeutické práce s dítětem s SPU a ADHD Autor práce: Bc. Marie Nováková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii

Specifické poruchy učení a chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na dyslexii Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

Diagnostika specifických poruch učení (SPU)

Diagnostika specifických poruch učení (SPU) KAPITOLA 4 Diagnostika specifických poruch učení (SPU) Je třeba diagnostikovat? Nestačí s dítětem co nejlépe pracovat? Může diagnózu určit zkušený učitel? Diagnostika je východiskem výchovně-vzdělávacího

Více

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková

Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií. Karolína Jiříčková Comenia Script z pohledu rodičů dětí s dysgrafií Karolína Jiříčková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice informovanosti rodičů dětí s dysgrafií o písmu Comenia Script.

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi

Speciální. pedagogika. v praxi. v praxi pe agogika Markéta Šauerová Klára Špačková Eva Nechlebová Speciální pedagogika v praxi Speciální pedagogika v praxi Komplexní péče o děti se SPUCH (Komplexní péče o děti se SPUCH) Diagnostika a současný

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko

Více