schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité."

Transkript

1 SLOVNÍK 1 ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 2 Zpracovali: Klára Fabianková, Jakub Haas, Petr Chalupecký, Zdenka Jeřábková 1 Slovník vznikl jako výstup z projektu Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny (cvičení). č. 1492/2009, schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. 2 Do slovníku byly zařazeny i pojmy z oblasti hospodářských dějin, které se bezprostředně ke cvičení nevztahují, nicméně autoři je považovali za důležité.

2 První cvičení: Základní rysy vývoje nejvýznamnějších ekonomik v 16. a 17. století. Raný kapitalismus ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí a USA. Otrokářství a plantážnictví. Cenová revoluce v 16. století se má na mysli znehodnocování kupní síly peněz (inflace) způsobené obrovským přílivem měnových kovů z amerického kontinentu. Hanza obchodní a posléze zájmový spolek především německých obchodních měst (nejčastěji přístavů); vznikla v polovině 12. století za účelem zabezpečení tras dálkového obchodu a fungovala až do 17. století s proměnlivým počtem členů (např. Brémy, Rostock, Hamburk, Gdaňsk, Lübeck). Kapitalismus - ekonomický systém, v němž jsou výrobní faktory a prostředky v soukromém vlastnictví provozovány za účelem dosažení zisku; je pro něj typické svobodné fungování trhu; historicky spjat s přesunem ekonomické a posléze i politické moci od panovníka, šlechty a církve směrem k obchodníkům a vlastníkům manufaktur. Kolonialismus - rozšiřování svrchovanosti státu na teritorium a obyvatelstvo mimo vlastních hranic často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu. Manufaktura výrobní systém, který využívá specializace pracovníků a dělby práce, a tím se dosahuje větší produktivity než v cechovním systému, kde v podstatě jeden pracovník tvoří celý výrobek sám; na rozdíl od pozdějších továren ještě nebyly využívány složitější stroje (rozptýlená, soustředěná, organická, heterogenní, faktorský systém). Měšťanská oligarchie soustředění politické a hospodářské moci ve městě do rukou několika málo vlivných rodů. Navigační akta zákony vydávané na podporu anglického námořního obchodu, nejznámější z let 1651 a další v průběhu 17. století; např. přikazovaly dovážet zboží do Anglie jen na anglických lodích nebo na lodích té země, která zboží vyrobila; zaměřeno především proti nizozemským obchodníkům. Oliver Cromwell ( ), vůdce parlamentního vojska, které v anglické občanské válce porazilo vojsko krále Karla I. ; po vzniku republiky v Anglii byl od r v jejím čele jako tzv. lord protektor. Proces ohrazování - privatizace a scelování polí v Anglii 16. století, která vedla k rozmachu chovu ovcí na úkor tradičního zemědělství; učinil z Anglie velmoc v textilní výrobě a vedl tak k průmyslové revoluci. 2

3 Protestantismus - (protestantská etika) - za protestantské lze považovat křesťanské směry, které se od 15. století z různých důvodů distancovaly od katolické církve; protestantská (především kalvínská) etika kladla důraz na aktivní zapojení jedince do produktivní činnosti; spasen má být ten, který ve svém povolání vyniká; naproti tomu katolická církev setrvávala na učení o trojím lidu (ty vládni, ty se modli, ty pracuj). Reconquista znovudobytí a sjednocení Pyrenejského poloostrova křesťany z rukou Maurů (muslimů); celý proces ukončen dobytím Granady v roce Regent obecně osoba, která zastupuje hlavu státu; v Nizozemí se jednalo o generálního guvernéra (králova místodržícího), který jménem španělského krále spravoval nizozemské provincie. Smlouva z Tordesillas - uzavřena v roce 1494 mezi Španělskem a Portugalskem, tehdejšími nejsilnějšími námořními velmocemi; znamenala rozdělení sféry vlivu v Novém světě (především na americkém kontinentě). Utrechtská unie spolek protestantských nizozemských provincií vzniklý v Utrechtu v roce 1579 a zaměřený na boj proti katolickému španělskému králi, kterému tyto provincie patřily, a na získání nezávislosti. Východoindická společnost společnost, která disponovala monopolem na obchod se zámořskými územími, především v Asii; tento typ společností vznikal v několika státech např. v Anglii (1600), Nizozemí (1602) či Francii (1664). Whigové - původně označení pro anglické politiky, kteří odmítali nástupnictví katolického krále Jakuba II.; politická frakce se formálně ustanovila až v roce 1784 a hájila zájmy průmyslníků a nonkonformních protestantů; člen Robert Walpole je považován za prvního britského premiéra (ve funkci de facto ); později z ní vznikla Liberální strana. Toryové původně označení pro anglické politiky, kteří podporovali nástupnictví katolického krále Jakuba II.; posléze označení pro politickou frakci od 60. let 18. století, která hájila zájmy venkovské šlechty a anglikánské církve; později se z ní vyvinula Konzervativní strana. Zlatý trojúhelník pojmenování obchodních tras mezi Evropou, Amerikou a Afrikou, které zjednodušeně tvoří trojúhelník; předmětem obchodu byly především drahé kovy z Ameriky, otroci z Afriky a hotové výrobky z Evropy. 3

4 Druhé cvičení: Diferenciace ekonomického rozvoje v době nástupu kapitalismu ve vybraných zemích (Francie, Rakousko, Prusko). Colbertismus. Bariéry ekonomického růstu (poddanství, nevolnictví, cechy). Popř. bankovní sektor (finance) a jeho vývoj na příkladu Francie a USA. Bostonské pití čaje jedna z událostí (1773) vedoucí k válce o nezávislost USA; reakcí na uvalení cel na zboží dováženého do USA, které zvyšovaly jeho cenu; v Bostonu se skupina nespojených Američanů v přestrojení za indiány dostala na loď Východoindické společnosti a část nákladu čaje naházela do moře. Colbertismus - merkantilistická doktrína pojmenovaná po francouzském ministru financí Jean-Baptistu Colbertovi ( ), ten prosazoval zakládání královských manufaktur na výrobu luxusního zboží, jejich výroba byla regulována směrnicemi kvality, podporoval dopravní infrastrukturu a koloniální expanzi (s následným hospodářským využitím), na dovoz uplatňoval vysoká cla. Deklarace o nezávislosti a unii - přijata kontinentálním kongresem 1776, kdy 13 amerických kolonií vyhlásilo nezávislost na Velké Británii; psána převážně Thomasem Jeffersonem; definovala také základní lidská práva a později ovlivnila Velkou francouzskou revoluci. Fysiokratismus směr ekonomického myšlení, který stál v ostrém protikladu k merkantilismu (viz merkantilismus); založen na ideologii liberalismu (laissez-faire = minimální zásahy státu, viz laissez-faire); jediným produktivním sektorem je zemědělství; kritizuje nečinné rentiéry (vlastníky půdy = šlechty, církve); jedinou daní má být daň z renty vlastníků půdy; prosadil se hlavně ve Francii v 2. polovině 18. století. Jihomořský skandál jedna z prvních spekulačních horeček a korupčních kauz z roku 1720; obchodní Jihomořská společnost vznikla v roce 1711 v Anglii a byla obdařena určitými monopoly a podporou státu, částečně převzala státní dluh a zahájila raketový růst akcií, který po několika měsících skončil krachem - strmým pádem akcií a konkursem. Kameralismus doktrína podobná merkantilismu (viz merkantilismus), která se prosadila v německy mluvících oblastech v 18. století; založena na prosazování aktivní obchodní bilance jako prostředku zvyšování zaměstnanosti, daňových příjmů pro expanzivní územní politiku a populačního růstu (důvody vojenské i fiskální); na rozdíl od merkantilismu podpora zemědělské výroby za účelem dosažení samozásobitelského hospodářství; kamerální vědy zahrnovaly nejen hospodářskou politiku, ale obecně i nauku o správě státu. Manifest Destiny názor rozšířený v 19. století v USA; USA byly předurčeny ke zcivilizování a expanzi na celý severoamerický kontinent (myšleno na západ od původních 13 kolonií až k Tichému oceánu); prakticky znamenal vnitřní kolonizaci severoamerického kontinentu. 4

5 Merkantilismus doktrína, podle které se bohatství země měří množstvím měnového kovu v zemi; jedním ze způsobů, jak jej získat, je co největší přebytek obchodní bilance; vedl k omezování dovozu (viz protekcionismus) a naopak podpoře vývozu především zboží s co nejvyšší přidanou hodnotou; praktikován hlavně v století. Protekcionismus ochranářství; přijímání diskriminujících opatření pro dovozce, zvýhodňování domácích výrobců. Protoindustrializace předstupněm průmyslové revoluce (viz průmyslová revoluce); dochází k rozmachu manufaktur a tržních vztahů, přibližně v století v nejvyspělejších zemích. Thomas Mun ( ), anglický obchodník, pracující později na vysokém postu ve Východoindické společnosti; řadí se k merkantilistům, i když s nimi v mnohém nesouhlasil a proti jejich koncepci argumentoval možností reexportu = není potřeba bránit dovozu zboží či vývozu zlata, když se např. dovezené suroviny zpracují a s přidanou hodnotou opět vyvezou. Townshendovy zákony přijaty v roce 1767; odrážely snahu Velké Británie zvýšit daňový výnos ze svých amerických kolonií; jednalo se o sérii cel a spotřebních daní uvalených na dovážené zboží; většina z nich byla nakonec zrušena, ale například na čaj ponechána; vyvolala sérii protestů u amerických kolonií, neboť uvalení daní muselo být schváleno zástupci v parlamentu a americké kolonie zde zástupce neměly. Výslovný zákon přijat v roce 1764 legalizující schvalování britských nařízení a opatření týkajících se amerických osad bez toho, aby se tyto mohly k nim vyjádřit. 5

6 Třetí cvičení: Průběh průmyslové revoluce v USA ( ), Francie ( ). Význam průmyslových surovin a jejich využití. Změna vlastnických poměrů (půdy) v USA. Agrární revoluce v souvislosti s průmyslovou revolucí (viz průmyslová revoluce) souhrn dílčích opatření vedoucích ke zvýšení efektivity a produktivity v zemědělské výrobě (střídavý systém hospodaření, nové nástroje, postupy); v 2. polovině 19. století zavádění výkonnějších strojů a chemických hnojiv. Dílna světa označení Velké Británie jako největší průmyslové mocnosti na konci 18. a ve většině 19. století. Dolarová diplomacie koncept zahraniční politiky USA prosazovaný především na počátku 20. století; pomocí pronikání amerického kapitálu především do zemí Střední a Jižní Ameriky se rozšiřovala sféra amerického vlivu. Federální rezervní systém (Fed) systém 12 centrálních bank v USA založený v roce 1913, provádějících měnovou politiku s cílem udržovat nízkou míru inflace a míry nezaměstnanosti. Gilded Age označení éry hospodářského a populačního růstu USA po občanské válce do konce 19. století; probíhala rozsáhlá industrializace (viz průmyslová revoluce), rozmach železnice, finančních trhů i inovační aktivity. Gründerství - označení zakladatelské horečky a rozvoje podnikání v Německu ve 2. polovině 19. století. Homestead Act federální zákon přijatý v USA v roce 1862, který upravoval podmínky nabývání půdy v rozsáhlých neobydlených oblastech na západě země; farmáři a tzv. squatteři tak dostávali parcely za nízký poplatek, pouze se zavázali půdu obdělávat a zvelebovat; vedl k tlaku na domorodé obyvatelstvo a několika válkám s nimi; pro hospodářský vývoj bylo důležité, že se jednalo o vymezení vlastnických práv k půdě. Makadamování stavba silnic s hladkým povrchem namísto přírodních povrchů od počátku 19. století, což umožnilo rychlejší přepravu a snadnější údržbu silnic; název podle skotského inženýra Johna McAdama. Lassez-faire v doslovném překladu nechte konat ; obecně označení pro liberální myšlení s nedůvěrou v zásahy státu. 6

7 Luddismus obecně nenávist dělníků ke strojům, které jim údajně brali práci, vedoucí k násilným akcím spojeným s ničením strojů; původně se jednalo o hnutí v Anglii na počátku 19. století v textilním průmyslu; název podle vůdce rebelie. Německý celní spolek celní unie vznikla v roce 1834 bez účasti Rakouska s dominantní úlohou Pruska; došlo k odstranění cel mezi jednotlivými německými státy, což je považováno za jednu z příčin hospodářského vzestupu Německa ve 2. polovině 19. století. Občina název pro vesnici v carském Rusku, kde bylo společné vlastnictví půdy, která byla jednotlivcům přidělována do užívání; bez souhlasu občiny nemohlo být s půdou manipulováno. Obilní zákony zákony, kterými na počátku 19. století zaváděla Velká Británie cla na obilí, aby chránila své zemědělce, v době neúrody je naopak rušila. Petr Stolypin ( ), ruský politik a ministerský předseda Ruska ( ), navazoval na S. Witteho (viz Sergej Witte); snažil se o kolonizaci oblastí na Dálném východě; prosadil agrární reformu, jejímž hlavním bodem byla privatizace občinové půdy rolníkům. Průmyslová revoluce (industrializace) dlouhodobý proces zvyšování podílu průmyslové produkce v hospodářství; charakteristický je přechodem od ruční manufakturní výroby k strojní tovární výrobě; liší se načasováním a průběhem v jednotlivých zemích (obecně se datuje od 2. poloviny 18. do konce 19. století); jako první zahájena v Anglii. Sergej Witte ( ), ministr financí a ministerský předseda Ruska na konci 19. století a počátku 20. století; pokoušel se o industrializaci (viz průmyslová revoluce) zaostalého a agrárního státu; zasloužil se o budování dopravní infrastruktury (mimo jiné o nejdůležitější železniční tepnu Transsibiřskou magistrálu spojující Moskvu s Vladivostokem) a příliv západního kapitálu. Shermanův protitrustový zákon vydaný v roce 1890; zakazoval smlouvy nebo tajné dohody mezi podniky, stejně jako jejich slučování, jež by měly za cíl omezovat obchod nebo vytvářet monopolní struktury ve vnitrostátním nebo zahraničním obchodě. Urbanizace masivní stěhování obyvatelstva do měst; vylidňování venkova, které provázelo průmyslovou revoluci (viz průmyslová revoluce). 7

8 Čtvrté cvičení: Příčiny a důsledky změn v rozložení sil ve světové ekonomice na konci 19. a začátku 20. století (Německo po roce 1871, carské Rusko po roce 1861, Japonsko a reformy Meidži). Podnikatelské osobnosti 2. poloviny 19. století jako ekonomický stimul rozvoje. Popř. sociální změny, dělnické hnutí a odbory, sociální zákonodárství. Dohoda jedna ze stran bojující v 1. světové válce; sdružovala Francii, Velkou Británii a Rusko (do roku 1917); v průběhu konfliktu se připojila např. Itálie, Japonsko a de facto USA. Éra Meidži ( ), období industrializace (viz průmyslová revoluce) a prudkého hospodářského vzestupu Japonska za vlády pokrokového císaře Matsuhita; otevírání se Japonska západnímu vlivu (např. otevření tokijské burzy, budování železnic, zavedení jednotné měny); vzpoura a zánik třídy samurajů (viz šogunát), kteří chtěli zachovat tradice a udržet Japonsko v izolaci; odstranění zbytků feudálních prvků v ekonomice. La Belle Epoque francouzské označení období konce 19. a počátku 20. století do začátku 1. světové války, které se vyznačovalo hospodářským rozmachem stejně jako novými vynálezy a rozvojem módního průmyslu ve Francii. Otto von Bismarck ( ), pruský a první německý kancléř; měl hlavní zásluhu na sjednocení Německa; z jeho doby pochází první sociální reformy, které si kladly za cíl zlepšit životní podmínky dělníků, jedná se hlavně o systém sociálního pojištění založený na průběžném principu. Politika otevřených dveří politika USA vůči ostatním velmocím ve vztahu k Číně (1899), kdy trvaly na tom, aby integrita Číny nebyla narušována a zahraniční obchod s Čínou byl umožněn všem státům. Skupina 4D skupina čtyř nejvýznamnějších německých velkobank - Deutsche Bank, Dresdner Bank, Disconto-Gesellschaft Bank a Darmstädter Bank; vytvořila se během průmyslové revoluce (viz průmyslová revoluce) v Německu. Theodor Roosevelt - ( ), prezident Spojených států amerických ( ); zastánce angažovanosti USA v zahraničních záležitostech (válka se Španělskem, dobytí Kuby atd.); původně republikán, poté progresivista (viz progresivismus); zastánce omezených zásahů státu v oblasti antimonopolní politiky, ochrany životního prostředí a některých sociálních reforem (například zákaz práce malých dětí). Trojspolek původně spojenecká smlouva z roku 1879 mezi Německem a Rakousko-Uherskem se v roce 1882 rozšířila o Itálii; jedna ze stran bojující v 1. světové válce Itálie se však již před válkou odpojila, naopak se připojila Osmanská říše a Bulharsko. 8

9 Šogunát faktická vláda úzké skupiny (či jediného) šlechtice (válečníka) v Japonsku, i když formálně vládl císař; 1867 svržen šogunát rodu Tokugawa, za kterého došlo k modernizaci válečného loďstva a počátku nástupu na cestu světové velmoci; následovala éra Meidži (viz éra Meidži). Zaibatsu monopolní obří koncerny, které začaly vznikat v Japonsku během éry Meidži (viz éra Meidži), obvykle každý ovládala jedna rodina; jednalo se o konglomeráty bank a průmyslových podniků; jejich vliv se podařilo snížit až po 2. světové válce. Zlatý standard měnový a kurzový systém, kupní síla měny stanovena buď na základě hodnoty kovu v ní obsažené nebo úředním vyjádřením kurzu měny vůči zlatu; ustupovalo se od něj ve 20. a 30. letech 20. století, nicméně např. dolar byl formálně vázán na zlato až do roku

10 Páté cvičení: Rakousko-Uhersko po roce 1848 (krátká charakteristika). Hospodářský vývoj meziválečného Československa (vznik ČSR, hospodářské reformy). Alois Rašín - ( ), právník a ekonom, několikrát ministr financí, který provedl měnovou odluku (viz měnová reforma); prosazoval deflační politiku (viz deflační politika); zasazoval se o úspory ve státním rozpočtu, stavěl se proti náhradám legionářů. Deflační politika (politika revalvace měny) styl měnové politiky v ČSR prosazovaný Aloisem Rabínem (viz Alois Rašín), kdy bylo snižováno množství peněz v oběhu s cílem zvyšovat množství měnového kovu ve měně, což vedlo k posilování kurzu čs. koruny vůči zahraničním měnám a zvyšování kupní síly měny (snižování míry inflace); revalvací měny byl poškozen čs. export; restriktivní měnová politika byla jednou z příčin poválečné krize. Karel Engliš ( ), právník a ekonom, první guvernér Národní banky československé, několikrát ministr financí; autor rozpočtové reformy (viz rozpočtová reforma); zakladatel teleologické ekonomické teorie zkoumající ekonomické vztahy z hlediska účelu a nahlížející na jevy jako chtěné. Měnová reforma (1919), autorem byl Alois Rašín (viz Alois Rašín); část rakouské měny byla stažena z oběhu a část okolkována v poměru 1:1, došlo tak k jejímu od oddělení od okolních nástupnických států používajících inflační rakouskou měnu; měnová odluka přinesla stabilní a nízkou míru inflace. Nostrifikace (1919), příslušný zákon zmocňoval ministry, aby vyzvali podniky vyrábějící nebo provozující svoji činnost na území ČSR a mající sídlo mimo republiku, aby do určité doby přenesly své sídlo do ČSR; jednalo se o velké akciové společnosti a s.r.o; celkem 235 podniků. Pozemková reforma (1919), čs. stát si přivlastňoval půdu přesahující 150 ha zemědělské půdy bez pastvin nebo 250 ha veškeré půdy včetně lesů; zabraná půda se vykupovala za předválečné ceny, část půdy si stát ponechal, část byla prodána; nikdy nebyla dokončena. Rozpočtová reforma (1927), autorem Karel Engliš (viz Karel Engliš), cílem bylo zpřehlednění a zjednodušení státního rozpočtu, státní rozpočet byl rozdělen na 4 části část týkající se hospodářské a sociální politiky, státního sektoru a správy, státních podniků a správy státního dluhu. 10

11 Šesté cvičení: Vývoj vybraných tržních ekonomik v meziválečném období. Srovnání důsledků Velké hospodářské krize na ekonomický a politický vývoj. Hospodářský cyklus, drogy, prohibice, filmový průmysl, sport, organizovaný zločin v Evropě a USA. Bankovní prázdniny období, kdy jsou uzavřeny všechny banky a není možné manipulovat s vklady v nich uloženými; opatření typické pro období zvýšených výběrů vkladů obyvatelstva z účtů tzv. runu na banky (viz run na banky); účelem je obnovení důvěry v bankovní systém. Blesková válka úspěšná taktika německé armády použitá na počátku 2. světové války spočívající v koncentrovaném nasazení mechanizované techniky, tanků a střemhlavých bombardérů na určitých místech fronty umožňující rychlé průlomy a okamžitý postup do týla protivníka. Commonwealth založen v roce 1931 jako volné společenství zemí, které byly připoutány k Velké Británii; nyní 53 členů, vesměs bývalých kolonií; ve 2. světové válce bojovaly po boku Velké Británie (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika atd.); formální hlavou je britský panovník. Dawesův plán plán upravující splátky reparací přijatý v roce 1924; měl hospodářsky pomoci Německu; pojmenován podle viceprezidenta USA, který předsedal příslušné komisi; plán spočíval na zmírnění a rozložení reparačních splátek, reorganizaci Říšské banky a stažení vojáků z Porúří (viz Rúrská krize); USA poskytly Německu půjčky a soukromé investice, což Německu pomohlo ke stabilizaci a růstu ekonomiky. Easy money policy pojmenování situace na americkém finančním trhu ve 20. letech; zadlužovat se stalo módní, úrokové sazby byly relativně nízké; rozmohly se spotřební úvěry na spotřební zboží této doby (automobily, domácí spotřebiče); na trhu aktiv (nemovitosti, akcie) vznikaly spekulační bubliny. Fordney-McCumberův celní sazebník odrážel americký izolacionismus (viz izolacionismus) po 1. světové válce; byl přijat v roce 1922 a zvýšil průměrné celní zatížení na 38 %; vyvolal rozhořčené reakce obchodních partnerů, kteří argumentovali, že bez přístupu na americký trh nemohou splácet reparace (Německo) či půjčky (Francie); vyvolal sérii odvetných opatření (například Francie zavedla 100 % clo na americké automobily). Franklin Delano Roosevelt ( ), americký politik a prezident ( ); prosadil New Deal (viz New Deal), Rooseveltovi radil v ekonomických otázkách tzv. Brain Trust skupina blízkých odborníků (právníků) specializujících se na různé oblasti. 11

12 Glass-Steagallovy zákony dva zákony přijaté v letech ; první umožňoval uvolnění prostředků pro záchranu bank; druhý pak zřizoval Federální depozitní pojišťovnu poskytující záruky na vklady do 5000 USD a zakazoval obchodním bankám poskytovat investiční poradenství; podle jeho zastánců vedl k obnově důvěry v americký bankovní sektor. Heinrich Brüning ( ), člen německé strany Centrum, jmenovaný kancléřem ( ), když se naplno projevily důsledky hospodářské krize; jeho program rozdělování půdy mezi nezaměstnané dělníky byl kritizován konzervativními stranami jako bolševický ; prosazoval politiku placení reparací za každou cenu bez ohledu na stav německého hospodářství, v době Velké hospodářské krize (viz Velká hospodářská krize) prosadil úsporná rozpočtová opatření a deflační politiku (viz deflační politika), díky jeho politice byly platby reparací v roce 1932 zrušeny (viz Lausannská konference). Herbert Hoover ( ), americký politik a prezident ( ); v době jeho výkonu funkce prezidenta propukla Velká hospodářská krize (viz Velká hospodářská krize); proti krizi bojoval neúspěšně; v roce 1932 poražen v prezidentských volbách F. D. Rooseveltem (viz Franklin Delano Roosevelt). Hjalmar Schacht ( ), německý finančník, prezident Říšské banky, ministr hospodářství v nacistické vládě; účastnil se měnové reformy 1923; autor tzv. mefo dluhopisů určených k financování nacistických programů na podporu tvorby pracovních míst; autor tzv. Nového plánu (Neuer Plan) směřujícího ke zvýšení německé autarkie a upravujícího dovozy zboží ze zahraničí a šetrné nakládání s devizami pro potřeby zbrojení. Hyperinflace růst míry inflace o čtyřmístná až pětimístná čísla; peníze přestávají plnit funkci uchovatele hodnoty; začíná převažovat barterový obchod; typickým příkladem je hyperinflace v Německu mezi lety , byla ukončena úspěšnou měnovou reformou, v polovině listopadu 1923 byla zavedena rentová marka v poměru 1:4,2 bilionu inflačních marek, v roce 1924 zavedena říšská marka krytá zlatem. Hooverovo moratorium americký prezident Herbert Hoover (viz Herbert Hoover) navrhnul v roce 1931 jednoletý odklad splátek Německa a další snížení reparací (viz Hooverovo moratorium). Imperiální preferenční celní systém reciproční celní systém v rámci Commonwealthu (viz Commonwealth), který vzájemně zvýhodňoval výrobky z těchto zemí, oficiální smlouva vzešla z jednání v roce 1932 v Ottawě; Kanada od něj pod americkým tlakem v roce 1935 ustoupila. Izolacionizmus názor vycházející z Monroeovy doktríny (viz Monroeova doktrína) o nevměšování se do záležitostí v Evropě, převažující v USA po celé 19. století a silně v meziválečném období; zabránil například vstupu USA do Společnosti národů (viz Společnost národů), ačkoli prezident Woodrow Wilson její vznik inicioval. 12

13 Keynesovství ekonomický směr založený Johnem Maynardem Keynesem ve 30. letech 20. století po zkušenosti s Velkou hospodářskou krizí (viz Velká hospodářská krize); považuje soukromou poptávku za nedostatečnou, což otevírá prostor pro aktivní makroekonomickou politiku státu, jinak může docházet hlubokým depresím; tržní ekonomika je pokládána za vnitřně nestabilní; mezi hospodářsko-politické doporučení patří dočasná fiskální expanze doprovázena deficity rozpočtu za účelem zachování zaměstnanosti, progresivní zdanění a měnová politika nízkých úrokových sazeb. Lausannská konference konala se v roce 1932; dohodnuto odpuštění splácení reparací a válečných dluhů z 1. první světové války. Liberty Loans tzv. půjčky svobody schválené Kongresem v dubnu 1917; umožnily vydat dluhopisy za účelem půjčky státům Dohody na válečné účely; ve dvou velkých emisích bylo upsáno kolem 6 mld. dolarů a zapojilo se přes 13 milionů Američanů. Monroeova doktrína koncept zahraniční politiky USA dle projevu prezidenta Jamese Monroea z roku 1823; USA se nebudou vměšovat do záležitostí evropských zemí a jejich válek (viz izolacionismus), stejně jako záležitostí evropských kolonií; americká pevnina již nebude předmětem kolonizace žádné evropské mocnosti. New Deal - ( ), soubor prorůstových ekonomických a sociálních opatření proti Velké hospodářské krizi (viz Velká hospodářská krize); stát se vlastními prostředky zasazoval o zvýšení zaměstnanosti, podporoval limity v zemědělské výrobě, prosazoval koordinaci a slučování průmyslových podniků, byl devalvován americký dolar a opuštěn zlatý standard. New York Stock Exchange americká burza pro obchod s akciemi s začátky od roku 1792; po sérii výprodejů cenných papírů a propadu cen akcií na New York Stock Exchange dne (Černý čtvrtek), (Černé pondělí) a (Černé úterý) se obecně datuje začátek Velké hospodářské krize (viz Velká hospodářská krize) trvající v USA až do roku Politika appeasementu politika vstřícnosti a ústupků vůči Německu, která se prosadila u představitelů Velké Británie a Francie, neboť nebyly připraveny na válku a domnívali se, že s Hitlerem se lze dohodnout; vedla až k Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy bylo Československo donuceno postoupit pohraniční území Německu. Progresivismus politická koncepce typická pro USA na počátku 20. století stavějící na kalvinistickém protestantismu (viz kalvinistický protestantismus) a kapitalismu (viz kapitalismus) bez hranic, stát podle této koncepce má vychovávat občany a legislativou zakazovat nevhodné chování a jednání (v tomto ohledu je důsledkem například prohibice). 13

14 Rúrská krize mezinárodní krize v roce 1923; Francie a Belgie obsadily část německého území průmyslovou oblast Porúří v důsledku neplnění plateb reparací Německem; Německo vyhlásilo na obsazeném území pasivní odpor (pasivní rezistenci) nespolupráci a občanskou neposlušnost vůči okupačním mocnostem. Rapallská smlouva smlouva mezi Německem a SSSR podepsaná v roce 1922 v průběhu konference v Janově o anulaci vzájemných finančních závazků a o užší obchodní a vojenské spolupráci. Run na banky označení pro vypuknutí paniky v důsledku ztráty důvěry v bankovní systém, která se projevuje hromadným vybíráním vkladů; v systému částečných rezerv je likvidační i pro zdravé banky; většinou řešen bankovními prázdninami (viz bankovní prázdniny). Schlieffenův plán strategický plán německé armády, jak se vyhnout dlouhé válce na dvou frontách; počítal s rychlým a překvapivým útokem na Francii při porušení neutrality Belgie a Lucemburska; použit v modifikované podobě v 1. světové válce. Smoot-Hawleyho celní sazebník - přijatý v roce 1930 zvyšoval rekordně cla především na dovážené zemědělské produkty ve snaze ochránit americké zemědělce; vedl k přijetí odvetných opatření v zahraničí a přispěl tak k celkovému zhroucení mezinárodního obchodu. Společnost národů (Liga národů) mezinárodní organizace založená z iniciativy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona v roce 1919 s cílem zajistit mír a spolupráci mezi národy, prosazovala zásadu mírového řešení sporů, kolektivní bezpečnosti a snížení zbrojení. Správa údolí řeky Tennessee Tennessee Valey Authority (TVA); zřízená v roce 1933 v rámci opatření New Dealu (viz New Deal) za účelem vybudování soustavy přehrad, které zajistily elektrifikaci několika amerických států a zároveň přinesly desítky tisíc pracovních míst. Válečná ekonomika koordinace ekonomiky je svěřena státnímu orgánu za účelem alokace zdrojů a struktury výroby, která je podřízena válečným cílům; vyznačuje se prudkým nárůstem podílu zbrojního průmyslu, nedostatkem potravin a jiného spotřebního zboží (přídělový systém), pevně stanovenými cenami a mzdami; často doplněna pracovní povinností a drakonickým postihováním černého trhu. Velká hospodářská krize (Velká deprese) podle průběhu v USA datována , období všeobecného hospodářského poklesu všech vyspělých ekonomik (mimo SSSR), poklesu cenových hladin, rozvratu mezinárodního obchodu, vysoké nezaměstnanosti, ekonomických a sociálních opatření států (například viz New Deal), směřujících k oživení ekonomiky; důsledkem je mimo jiné i radikalizace společností nástup fašismu a nacismu. 14

15 Versaillesko-Washingtonský systém územní a politický systém uspořádání světa vzešlý z mírových jednání mezi lety , tvořen mírovými smlouvami s poraženými státy (ve Versailles s Německem, v Saint-Germain s Rakousko-Uherskem, v Neuilly s Bulharskem, v Trianonu s Maďarskem a v Sévres s Tureckem), v rámci těchto smluv byly stanoveny válečné škody vítězných zemí a reparace poražených. Washingtonská konference se konala s cílem zabránit dalšímu nárůstu zbrojení po 1. světové válce mezi vítězi války, došlo k dohodám o omezení tonáže bitevních a letadlových lodí a křižníků, byly také rozděleny sféry vlivu v Tichomoří. Výmarská republika období německého státu mezi rokem 1918, kdy byla v Německu poprvé založena parlamentní demokracie v čele s říšským prezidentem a říšským kancléřem a rokem 1933, kdy se moc chopili nacionální socialisté (NSDAP) vedení Adolfem Hitlerem. Youngův plán plán upravující splácení reparací Německem přijatý v roce 1929; nahradil Dawesův plán (viz Dawesův plán); pojmenován podle amerického diplomata a obchodníka, který předsedal příslušné komisi; jednalo se o další snížení a zmírnění podmínek splácení dluhu. Zákon o národní průmyslové obnově National Industry Recovery Act (NIRA); v rámci opatření New Deal (viz New Deal) zřídil v roce 1933 Správu pro veřejné práce (výstavba veřejných budov, dálnic, mostů, letadlových lodí) a vytvořil Národní správu pro obnovu (NRA), která měla za úkol stanovení pracovních norem (40ti denní pracovní týden, minimální mzdu), zvyšování kupní síly obyvatelstva a vytvoření kodexů čestné konkurence (de facto kartelizace ekonomiky (viz kartelizace ekonomiky), dohody o rozdělení produkce, výše mezd atd.). Zákon o regulaci zemědělství Agricultural Adjustment Act (AAA), zákon na podporu zemědělství přijatý v roce 1933, spjatý s New Dealem (viz New Deal); umožňoval vyplácet zemědělcům dotace, aby redukovali ornou půdu, a tím i úrodu; cílem bylo dosažení vyšší ceny zemědělských plodin; vznikla také speciální vládní agentura pod stejnou zkratkou AAA. 15

16 Sedmé cvičení: Charakteristika a základní aspekty ekonomického vývoje nacistického Německa a fašistické Itálie. Význam židovského národa pro světové hospodářství. Autarkie v souvislosti s hospodářstvím se jedná o soběstačnost a samozásobitelství, potlačení specializace, dělby práce a zahraničního obchodu. Briand-Keloggův pakt dohoda uzavřená v roce 1928; pojmenovaná podle ministrů zahraničí Francie a USA; podepsaný 62 státy; odsuzovala válku jako prostředek řešení mezinárodních sporů, ale chyběla ustanovení a vynutitelnost sankcí. Cash and Carry obecně zaplacení a odvoz zboží odběratelem; v této souvislosti princip, uplatňovaný USA na počátku 2. světové války tak, aby byla zachována jejich neutralita (viz Zákony o neutralitě), ale zároveň, aby byl umožněn prodej válečného zboží Velké Británii. Centrálně plánované hospodářství typ ekonomiky, kde koordinačním mechanismem je rozhodování úředníků o výrobě, investicích, úvěrech atd., přičemž toto rozhodování je centralizováno a příkazy prováděny prostřednictvím určité hierarchie. Čtyřletý plán ( ), první národohospodářský plán v Německu; soubor hospodářských reforem, které měly za cíl zvýšit zaměstnanost prostřednictvím programu na podporu pracovních míst, dále zvýšit vyzbrojenost Německa v přípravě na 2. světovou válku; byla podporována automobilová doprava včetně výstavby dálnic; důraz byl kladen na zvýšení autarkie (viz autarkie) rozmachem syntetických výrob. Dědičný dvůr vznikaly v rámci opatření v Německu k zabránění rozdělování půdy od 7,5 do 125 ha vlastněné soukromými zemědělci, dědičné právo na veškerou půdu dané rodiny přecházelo automaticky na prvního syna. Deutsche Arbeitsfront (DAF) nacistické sjednocené odbory, vzniklé r. 1933; s fakticky povinnou účastí; prostřednictvím kterých fungoval systém sociálního zabezpečení, jídelny pro dělníky, organizace volnočasových aktivit; propuštění z pracovního místa bylo téměř nemožné. GOERLO Státní komise pro elektrifikaci Ruska (1920), která vypracovala plán schválený 1921; plán byl stavěn na předpokladu, že bez masivní elektrifikace nedojde k rychlé industrializaci; vedl ke stavbě elektráren a splněn byl již v roce 1931, kdy se výroba elektrické energie zvýšila asi čtyřikrát oproti roku

17 GOSPLAN zkratka pro Státní plánovací úřad, který byl centrálním orgánem pro plánování produkce v SSSR, založený v r. 1921, v podstatě fungoval až do roku Kartelizace ekonomiky snižování počtu podniků a jejich koncentrace, častý prvek centrálně plánovaného hospodářství (včetně nacistického Německa či SSSR). Kolektivismus kolektivní (veřejné) vlastnictví výrobních faktorů; jeden ze základních kamenů socialismu. Kolektivizace - proces přeměny soukromého zemědělství v individuálním vlastnictví na vlastnictví kolektivní, většinou pod nátlakem sdružování do družstev (nejčastěji v podobě kolchozu půda je vlastněna kolchozem, kolchozníci pracovali zdarma, mohli vlastnit soukromý kus půdy či sovchozu státní státek, půda je vlastněna státem, pracující jsou placeni, nevlastní pozemky); nejrozsáhlejší v SSSR na přelomu 20. a 30. let 20. století; následky: zničení venkovské společnosti, rozbití jejích sociálních vazeb, devastace krajiny. Korporativismus systém ekonomiky s vysoce kartelizovanými subjekty na obou stranách prakticky všech trhů; dochází k propojení soukromého a veřejného sektoru. Lend and Lease Act - zákon, který od roku 1941 (ještě před vstupem USA do války) umožnil dodávky válečného materiálu (jeho prodej, pronájem, půjčku) spojeneckým armádám s tím, že dodávky těmto armádám slouží k ochraně USA; zahrnoval např. dodávky aut, tanků a letadel (18700) do SSSR, půjčku Velké Británii. Národohospodářský plán vrcholný nástroj pro řízení a koordinaci výroby v centrálně plánované ekonomice; v SSSR obvykle pětiletý, později převzatý i dalšími státy východního bloku (viz východní blok). Nová ekonomická politika (NEP) označení pro hospodářskou politiku komunistů v Rusku (SSSR) mezi lety ; částečný odklon od zásad socialistického hospodářství; povoleno soukromé vlastnictví firem, část jich byla odstátněna, vnitřní obchod relativně volný, obnovení zahraničního obchodu a otevření se zahraničním investicím; vznikla nová rychle bohatnoucí společenská vrstva tzv. nepmanů podnikatelů těžících z nových podmínek. Pakt o neútočení mezi Německem a SSSR (Pakt Ribbentrop-Molotov), smlouva mezi Německem a SSSR o neútočení uzavřená v srpnu 1939; pojmenovaný podle ministrů zahraničí obou zemí; tajný dodatek vymezoval sféry vlivu, mimo jiné rozdělení Polska po jeho obsazení a hospodářskou spolupráci. Sovětský model řízení ekonomiky hospodářství řízeno většinou pětiletými národohospodářskými plány, určujícími kvantitativní ukazatele zemědělské a průmyslové výroby, ceny zboží a služeb byly centrálně stanoveny, pracovní síla rozmisťována úředně. 17

18 Válečný komunismus označení pro hospodářskou politiku bolševiků (komunistů) v Rusku mezi lety , vyznačoval se implementací komunistické koncepce hospodářství centralizací státní moci, zestátněním továren, bank, aj., výrazným omezení trhu a obchodu, útlakem zemědělců; docházelo k naturalizaci hospodářství v důsledku vysoké inflace; ruská ekonomika se v roce 1921 zhroutila. Velký obrat uskutečněn po převzetí moci Josifem Vissarionovičem Stalinem v roce 1926; znamenal odklon od zásad Nové ekonomické politiky (viz Nová ekonomická politika); dochází k industrializaci a socializaci hospodářství a masové kolektivizaci; důraz je kladen na modernizaci těžkého průmyslu a zvýšené zbrojení. Zákony o neutralitě (1935, 1936 a 1937, 1939), první umožňoval uvalit na válčící státy embargo v dodávkách zbraní (zrušen v listopadu 1939, kdy byl povolen obchod s Velkou Británii na bázi Cash and Carry viz Cash and Carry); projevem izolacionismu (viz izolacionismus) USA a jejich nezasahování do záležitostí Evropy; obecně neumožňovaly zapojení USA do 2. světové války podporou jedné z válčících stran. 18

19 Osmé cvičení: Důsledky sociálního státu a ekonomicko-sociální aspekty poválečného hospodářského vzestupu na příkladu SRN, USA (konzumní společnost, sexuální revoluce, mzdy, sociální výhody, postavení zaměstnaných žen). Rozdílné koncepty sociálně tržní ekonomiky v 2. polovině 20. století. Berlínská blokáda od června 1948 do května 1949 byla blokáda Západního Berlína sovětskou armádou reakcí na spojení tří německých okupačních zón ve Spolkovou republiku Německo; západní mocnosti odpověděly intenzivním leteckým zásobováním Západního Berlína, které vedlo k tomu, že SSSR blokádu po necelém roce vzdal. Beveridgeova zpráva zpráva přednesená lordem Williamem Beveridgem britskému parlamentu o rekonstrukci systému sociálního zabezpečení v roce 1942; stavěl se za všeobjímající veřejné pojištění proti nemoci, ztrátě zaměstnání, úrazu a stáří; navrhl veřejnou Národní zdravotní službu fungující dosud; Beveridgeův model je považován za počátek moderního sociálního státu (viz sociální stát) se všemi jeho pozitivními i negativními důsledky. Bretton-woodský měnový systém dohoda podepsána 1944 v Bretton Woods ve Washingtonu; jednalo se o systém nepřímé fixace měn členských států na zlato prostřednictvím amerického dolaru; založeny instituce Mezinárodní měnový fond (poskytuje půjčky v případě vážného ohrožení stability měny a platební bilance) a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj; rozpadl se v roce Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) vznik v roce 1960 jako nižší forma ekonomické spolupráce (na rozdíl od Evropských společenství (ES), které bylo celní unií, se jednalo jen o odstranění celních bariér na některé výrobky) a alternativa k ES; původními členy Velká Británie, severské státy, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko; postupně však většina vstoupila do ES; nyní jen Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko - kromě Švýcarska jsou členy Evropského hospodářského prostoru a jejich vztahy k EU jsou speciálně upraveny. EURATOM (Evropské sdružení pro atomovou energii) založeno v roce 1957 na základě Římských smluv; jedno z Evropských společenství, které má za úkol koordinovat činnost v oblasti mírového využití jaderné energie; dnes integrováno do Evropské unie. Evropská hospodářská měnová unie (Evropská měnová unie, EMU) členy je všech 27 členských států EU (z toho 16 používá společnou měnu euro); centrální banky spolupracují v rámci Evropského systému centrálních bank; předstupněm byl Evropský měnový systém, v kterém byly evropské měny navázány na společnou bezhotovostní měnu ECU. 19

20 Evropský měnový systém vznikl v r po rozpadu bretton-woodského systému (viz Bretton-woodský měnový systém) jako systém fixace jednotlivých kurzů navzájem s určitým malým pásmem povoleného pohybu kurzu; byl rámcem, ve kterém měly centrální banky jednotlivých členských států koordinovat své intervence za udržení kurzu; zúčtovací bezhotovostní jednotkou byla ECU a systém byl doplněn úvěrovým mechanismem pro státy v případných potížích s platební bilancí. Gastarbeiter název pro levné zahraniční dělníky, většinou nekvalifikované, kteří pracovali v SRN; nejčastěji z Turecka a méně vyspělých zemí včetně států východního bloku (viz Východní blok). Konzumní společnost označení společnosti zaměřené na spotřebu, zadlužení není nemorální; týká se v tomto případě většinou západních vyspělých států po 2. světové válce až do konce 60. let. Marshallův plán (European Recovery Plan - ERP) - plán obnovy evropské ekonomiky přijatý v dubnu 1948; název podle amerického státního tajemníka George C. Marshalla; k realizaci založena organizace OEEC (později OECD); spočíval v amerických půjčkách a darech především na obnovu infrastruktury a investice do zničeného průmyslu; směřoval jen do západních států; ČSR jej nejprve přijalo, ale pod tlakem SSSR nakonec odmítlo; snahou USA byla stabilizace hospodářství v evropských zemích, což by znemožnilo rozšiřování komunismu, a také pomoc americké ekonomice, protože většina půjček byla použita na dodávky z USA. Maastrichtská (konvergenční) kritéria jsou zaměřena na udržení makroekonomické stability v rámci Evropské unie a definují podmínky pro vstup do EMU (viz Evropská hospodářská a měnová unie); stanovují strop na roční deficit vládního sektoru (3 % HDP), úroveň veřejného dluhu (60 % HDP), rozpětí inflace, úrokových měr a volatility měny (pro přistupující země). Maastrichtská smlouva - smlouva o Evropské unii; podepsána v roce 1992, v platnosti od roku 1993; změnil se název Evropského společenství na Evropskou unii; EU nově založena na třech pilířích společné právní úpravě (Evropská společenství), společné zahraniční a bezpečnostní politice a policejní a justiční spolupráci, v ekonomické oblasti byla stanovena tzv. Maastrichtská kritéria (viz Maastrichtská kritéria) vstupu do EMU (viz Evropská hospodářská a měnová unie). Montánní unie vznikla na základě Schumanova plánu jako Evropské společenství uhlí a oceli (viz Evropské společenství uhlí a oceli) v roce 1952; původní členové Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko; mělo vytvořit společný trh s uhlím a ocelí; první předchůdce Evropské unie. 20

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci Martin Polívka Základní fakta Existuje minimum kvantitativních ukazatelů, nicméně je zřejmé že: se jednalo o první cyklickou

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Merkantilismus. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Merkantilismus. Ing. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Merkantilismus Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4

Politologie 1 Otázka číslo: 1 Otázka číslo: 2 Otázka číslo: 3 Otázka číslo: 4 Politologie 1 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A MODERNÍ UDÁLOSTI Otázka číslo: 1 Korejská válka: se odehrála v letech 1950 1953 začala útokem jihokorejské armády skončila příměřím v Pchanmundžonu Otázka číslo: 2 Které

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Světová ekonomika. Postavení České republiky v Evropské unii

Světová ekonomika. Postavení České republiky v Evropské unii Světová ekonomika Postavení České republiky v Evropské unii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Otázka: Evropská unie a začlenění ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): K.N. Hlavní cíle Evropské unie: Hospodářská, politická, měnová unie Jednotný vnitřní trh Demokratičtější Evropa Konkurence schopnost -

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Bipolarita Počátky studené války

Bipolarita Počátky studené války Bipolarita Počátky studené války Anotace:prezentace se věnuje fenoménu studené války. Rozdělení světabipolarity na dvě poloviny a vztahu SSSR a USA. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc:

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: Ekonomie 04 Otázka číslo: 1 Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: kandidátským zemím při vyrovnávání jejich HDP s zeměmi členskými pouze zemědělcům jednotlivých

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více