schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité."

Transkript

1 SLOVNÍK 1 ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 2 Zpracovali: Klára Fabianková, Jakub Haas, Petr Chalupecký, Zdenka Jeřábková 1 Slovník vznikl jako výstup z projektu Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny (cvičení). č. 1492/2009, schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. 2 Do slovníku byly zařazeny i pojmy z oblasti hospodářských dějin, které se bezprostředně ke cvičení nevztahují, nicméně autoři je považovali za důležité.

2 První cvičení: Základní rysy vývoje nejvýznamnějších ekonomik v 16. a 17. století. Raný kapitalismus ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí a USA. Otrokářství a plantážnictví. Cenová revoluce v 16. století se má na mysli znehodnocování kupní síly peněz (inflace) způsobené obrovským přílivem měnových kovů z amerického kontinentu. Hanza obchodní a posléze zájmový spolek především německých obchodních měst (nejčastěji přístavů); vznikla v polovině 12. století za účelem zabezpečení tras dálkového obchodu a fungovala až do 17. století s proměnlivým počtem členů (např. Brémy, Rostock, Hamburk, Gdaňsk, Lübeck). Kapitalismus - ekonomický systém, v němž jsou výrobní faktory a prostředky v soukromém vlastnictví provozovány za účelem dosažení zisku; je pro něj typické svobodné fungování trhu; historicky spjat s přesunem ekonomické a posléze i politické moci od panovníka, šlechty a církve směrem k obchodníkům a vlastníkům manufaktur. Kolonialismus - rozšiřování svrchovanosti státu na teritorium a obyvatelstvo mimo vlastních hranic často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu. Manufaktura výrobní systém, který využívá specializace pracovníků a dělby práce, a tím se dosahuje větší produktivity než v cechovním systému, kde v podstatě jeden pracovník tvoří celý výrobek sám; na rozdíl od pozdějších továren ještě nebyly využívány složitější stroje (rozptýlená, soustředěná, organická, heterogenní, faktorský systém). Měšťanská oligarchie soustředění politické a hospodářské moci ve městě do rukou několika málo vlivných rodů. Navigační akta zákony vydávané na podporu anglického námořního obchodu, nejznámější z let 1651 a další v průběhu 17. století; např. přikazovaly dovážet zboží do Anglie jen na anglických lodích nebo na lodích té země, která zboží vyrobila; zaměřeno především proti nizozemským obchodníkům. Oliver Cromwell ( ), vůdce parlamentního vojska, které v anglické občanské válce porazilo vojsko krále Karla I. ; po vzniku republiky v Anglii byl od r v jejím čele jako tzv. lord protektor. Proces ohrazování - privatizace a scelování polí v Anglii 16. století, která vedla k rozmachu chovu ovcí na úkor tradičního zemědělství; učinil z Anglie velmoc v textilní výrobě a vedl tak k průmyslové revoluci. 2

3 Protestantismus - (protestantská etika) - za protestantské lze považovat křesťanské směry, které se od 15. století z různých důvodů distancovaly od katolické církve; protestantská (především kalvínská) etika kladla důraz na aktivní zapojení jedince do produktivní činnosti; spasen má být ten, který ve svém povolání vyniká; naproti tomu katolická církev setrvávala na učení o trojím lidu (ty vládni, ty se modli, ty pracuj). Reconquista znovudobytí a sjednocení Pyrenejského poloostrova křesťany z rukou Maurů (muslimů); celý proces ukončen dobytím Granady v roce Regent obecně osoba, která zastupuje hlavu státu; v Nizozemí se jednalo o generálního guvernéra (králova místodržícího), který jménem španělského krále spravoval nizozemské provincie. Smlouva z Tordesillas - uzavřena v roce 1494 mezi Španělskem a Portugalskem, tehdejšími nejsilnějšími námořními velmocemi; znamenala rozdělení sféry vlivu v Novém světě (především na americkém kontinentě). Utrechtská unie spolek protestantských nizozemských provincií vzniklý v Utrechtu v roce 1579 a zaměřený na boj proti katolickému španělskému králi, kterému tyto provincie patřily, a na získání nezávislosti. Východoindická společnost společnost, která disponovala monopolem na obchod se zámořskými územími, především v Asii; tento typ společností vznikal v několika státech např. v Anglii (1600), Nizozemí (1602) či Francii (1664). Whigové - původně označení pro anglické politiky, kteří odmítali nástupnictví katolického krále Jakuba II.; politická frakce se formálně ustanovila až v roce 1784 a hájila zájmy průmyslníků a nonkonformních protestantů; člen Robert Walpole je považován za prvního britského premiéra (ve funkci de facto ); později z ní vznikla Liberální strana. Toryové původně označení pro anglické politiky, kteří podporovali nástupnictví katolického krále Jakuba II.; posléze označení pro politickou frakci od 60. let 18. století, která hájila zájmy venkovské šlechty a anglikánské církve; později se z ní vyvinula Konzervativní strana. Zlatý trojúhelník pojmenování obchodních tras mezi Evropou, Amerikou a Afrikou, které zjednodušeně tvoří trojúhelník; předmětem obchodu byly především drahé kovy z Ameriky, otroci z Afriky a hotové výrobky z Evropy. 3

4 Druhé cvičení: Diferenciace ekonomického rozvoje v době nástupu kapitalismu ve vybraných zemích (Francie, Rakousko, Prusko). Colbertismus. Bariéry ekonomického růstu (poddanství, nevolnictví, cechy). Popř. bankovní sektor (finance) a jeho vývoj na příkladu Francie a USA. Bostonské pití čaje jedna z událostí (1773) vedoucí k válce o nezávislost USA; reakcí na uvalení cel na zboží dováženého do USA, které zvyšovaly jeho cenu; v Bostonu se skupina nespojených Američanů v přestrojení za indiány dostala na loď Východoindické společnosti a část nákladu čaje naházela do moře. Colbertismus - merkantilistická doktrína pojmenovaná po francouzském ministru financí Jean-Baptistu Colbertovi ( ), ten prosazoval zakládání královských manufaktur na výrobu luxusního zboží, jejich výroba byla regulována směrnicemi kvality, podporoval dopravní infrastrukturu a koloniální expanzi (s následným hospodářským využitím), na dovoz uplatňoval vysoká cla. Deklarace o nezávislosti a unii - přijata kontinentálním kongresem 1776, kdy 13 amerických kolonií vyhlásilo nezávislost na Velké Británii; psána převážně Thomasem Jeffersonem; definovala také základní lidská práva a později ovlivnila Velkou francouzskou revoluci. Fysiokratismus směr ekonomického myšlení, který stál v ostrém protikladu k merkantilismu (viz merkantilismus); založen na ideologii liberalismu (laissez-faire = minimální zásahy státu, viz laissez-faire); jediným produktivním sektorem je zemědělství; kritizuje nečinné rentiéry (vlastníky půdy = šlechty, církve); jedinou daní má být daň z renty vlastníků půdy; prosadil se hlavně ve Francii v 2. polovině 18. století. Jihomořský skandál jedna z prvních spekulačních horeček a korupčních kauz z roku 1720; obchodní Jihomořská společnost vznikla v roce 1711 v Anglii a byla obdařena určitými monopoly a podporou státu, částečně převzala státní dluh a zahájila raketový růst akcií, který po několika měsících skončil krachem - strmým pádem akcií a konkursem. Kameralismus doktrína podobná merkantilismu (viz merkantilismus), která se prosadila v německy mluvících oblastech v 18. století; založena na prosazování aktivní obchodní bilance jako prostředku zvyšování zaměstnanosti, daňových příjmů pro expanzivní územní politiku a populačního růstu (důvody vojenské i fiskální); na rozdíl od merkantilismu podpora zemědělské výroby za účelem dosažení samozásobitelského hospodářství; kamerální vědy zahrnovaly nejen hospodářskou politiku, ale obecně i nauku o správě státu. Manifest Destiny názor rozšířený v 19. století v USA; USA byly předurčeny ke zcivilizování a expanzi na celý severoamerický kontinent (myšleno na západ od původních 13 kolonií až k Tichému oceánu); prakticky znamenal vnitřní kolonizaci severoamerického kontinentu. 4

5 Merkantilismus doktrína, podle které se bohatství země měří množstvím měnového kovu v zemi; jedním ze způsobů, jak jej získat, je co největší přebytek obchodní bilance; vedl k omezování dovozu (viz protekcionismus) a naopak podpoře vývozu především zboží s co nejvyšší přidanou hodnotou; praktikován hlavně v století. Protekcionismus ochranářství; přijímání diskriminujících opatření pro dovozce, zvýhodňování domácích výrobců. Protoindustrializace předstupněm průmyslové revoluce (viz průmyslová revoluce); dochází k rozmachu manufaktur a tržních vztahů, přibližně v století v nejvyspělejších zemích. Thomas Mun ( ), anglický obchodník, pracující později na vysokém postu ve Východoindické společnosti; řadí se k merkantilistům, i když s nimi v mnohém nesouhlasil a proti jejich koncepci argumentoval možností reexportu = není potřeba bránit dovozu zboží či vývozu zlata, když se např. dovezené suroviny zpracují a s přidanou hodnotou opět vyvezou. Townshendovy zákony přijaty v roce 1767; odrážely snahu Velké Británie zvýšit daňový výnos ze svých amerických kolonií; jednalo se o sérii cel a spotřebních daní uvalených na dovážené zboží; většina z nich byla nakonec zrušena, ale například na čaj ponechána; vyvolala sérii protestů u amerických kolonií, neboť uvalení daní muselo být schváleno zástupci v parlamentu a americké kolonie zde zástupce neměly. Výslovný zákon přijat v roce 1764 legalizující schvalování britských nařízení a opatření týkajících se amerických osad bez toho, aby se tyto mohly k nim vyjádřit. 5

6 Třetí cvičení: Průběh průmyslové revoluce v USA ( ), Francie ( ). Význam průmyslových surovin a jejich využití. Změna vlastnických poměrů (půdy) v USA. Agrární revoluce v souvislosti s průmyslovou revolucí (viz průmyslová revoluce) souhrn dílčích opatření vedoucích ke zvýšení efektivity a produktivity v zemědělské výrobě (střídavý systém hospodaření, nové nástroje, postupy); v 2. polovině 19. století zavádění výkonnějších strojů a chemických hnojiv. Dílna světa označení Velké Británie jako největší průmyslové mocnosti na konci 18. a ve většině 19. století. Dolarová diplomacie koncept zahraniční politiky USA prosazovaný především na počátku 20. století; pomocí pronikání amerického kapitálu především do zemí Střední a Jižní Ameriky se rozšiřovala sféra amerického vlivu. Federální rezervní systém (Fed) systém 12 centrálních bank v USA založený v roce 1913, provádějících měnovou politiku s cílem udržovat nízkou míru inflace a míry nezaměstnanosti. Gilded Age označení éry hospodářského a populačního růstu USA po občanské válce do konce 19. století; probíhala rozsáhlá industrializace (viz průmyslová revoluce), rozmach železnice, finančních trhů i inovační aktivity. Gründerství - označení zakladatelské horečky a rozvoje podnikání v Německu ve 2. polovině 19. století. Homestead Act federální zákon přijatý v USA v roce 1862, který upravoval podmínky nabývání půdy v rozsáhlých neobydlených oblastech na západě země; farmáři a tzv. squatteři tak dostávali parcely za nízký poplatek, pouze se zavázali půdu obdělávat a zvelebovat; vedl k tlaku na domorodé obyvatelstvo a několika válkám s nimi; pro hospodářský vývoj bylo důležité, že se jednalo o vymezení vlastnických práv k půdě. Makadamování stavba silnic s hladkým povrchem namísto přírodních povrchů od počátku 19. století, což umožnilo rychlejší přepravu a snadnější údržbu silnic; název podle skotského inženýra Johna McAdama. Lassez-faire v doslovném překladu nechte konat ; obecně označení pro liberální myšlení s nedůvěrou v zásahy státu. 6

7 Luddismus obecně nenávist dělníků ke strojům, které jim údajně brali práci, vedoucí k násilným akcím spojeným s ničením strojů; původně se jednalo o hnutí v Anglii na počátku 19. století v textilním průmyslu; název podle vůdce rebelie. Německý celní spolek celní unie vznikla v roce 1834 bez účasti Rakouska s dominantní úlohou Pruska; došlo k odstranění cel mezi jednotlivými německými státy, což je považováno za jednu z příčin hospodářského vzestupu Německa ve 2. polovině 19. století. Občina název pro vesnici v carském Rusku, kde bylo společné vlastnictví půdy, která byla jednotlivcům přidělována do užívání; bez souhlasu občiny nemohlo být s půdou manipulováno. Obilní zákony zákony, kterými na počátku 19. století zaváděla Velká Británie cla na obilí, aby chránila své zemědělce, v době neúrody je naopak rušila. Petr Stolypin ( ), ruský politik a ministerský předseda Ruska ( ), navazoval na S. Witteho (viz Sergej Witte); snažil se o kolonizaci oblastí na Dálném východě; prosadil agrární reformu, jejímž hlavním bodem byla privatizace občinové půdy rolníkům. Průmyslová revoluce (industrializace) dlouhodobý proces zvyšování podílu průmyslové produkce v hospodářství; charakteristický je přechodem od ruční manufakturní výroby k strojní tovární výrobě; liší se načasováním a průběhem v jednotlivých zemích (obecně se datuje od 2. poloviny 18. do konce 19. století); jako první zahájena v Anglii. Sergej Witte ( ), ministr financí a ministerský předseda Ruska na konci 19. století a počátku 20. století; pokoušel se o industrializaci (viz průmyslová revoluce) zaostalého a agrárního státu; zasloužil se o budování dopravní infrastruktury (mimo jiné o nejdůležitější železniční tepnu Transsibiřskou magistrálu spojující Moskvu s Vladivostokem) a příliv západního kapitálu. Shermanův protitrustový zákon vydaný v roce 1890; zakazoval smlouvy nebo tajné dohody mezi podniky, stejně jako jejich slučování, jež by měly za cíl omezovat obchod nebo vytvářet monopolní struktury ve vnitrostátním nebo zahraničním obchodě. Urbanizace masivní stěhování obyvatelstva do měst; vylidňování venkova, které provázelo průmyslovou revoluci (viz průmyslová revoluce). 7

8 Čtvrté cvičení: Příčiny a důsledky změn v rozložení sil ve světové ekonomice na konci 19. a začátku 20. století (Německo po roce 1871, carské Rusko po roce 1861, Japonsko a reformy Meidži). Podnikatelské osobnosti 2. poloviny 19. století jako ekonomický stimul rozvoje. Popř. sociální změny, dělnické hnutí a odbory, sociální zákonodárství. Dohoda jedna ze stran bojující v 1. světové válce; sdružovala Francii, Velkou Británii a Rusko (do roku 1917); v průběhu konfliktu se připojila např. Itálie, Japonsko a de facto USA. Éra Meidži ( ), období industrializace (viz průmyslová revoluce) a prudkého hospodářského vzestupu Japonska za vlády pokrokového císaře Matsuhita; otevírání se Japonska západnímu vlivu (např. otevření tokijské burzy, budování železnic, zavedení jednotné měny); vzpoura a zánik třídy samurajů (viz šogunát), kteří chtěli zachovat tradice a udržet Japonsko v izolaci; odstranění zbytků feudálních prvků v ekonomice. La Belle Epoque francouzské označení období konce 19. a počátku 20. století do začátku 1. světové války, které se vyznačovalo hospodářským rozmachem stejně jako novými vynálezy a rozvojem módního průmyslu ve Francii. Otto von Bismarck ( ), pruský a první německý kancléř; měl hlavní zásluhu na sjednocení Německa; z jeho doby pochází první sociální reformy, které si kladly za cíl zlepšit životní podmínky dělníků, jedná se hlavně o systém sociálního pojištění založený na průběžném principu. Politika otevřených dveří politika USA vůči ostatním velmocím ve vztahu k Číně (1899), kdy trvaly na tom, aby integrita Číny nebyla narušována a zahraniční obchod s Čínou byl umožněn všem státům. Skupina 4D skupina čtyř nejvýznamnějších německých velkobank - Deutsche Bank, Dresdner Bank, Disconto-Gesellschaft Bank a Darmstädter Bank; vytvořila se během průmyslové revoluce (viz průmyslová revoluce) v Německu. Theodor Roosevelt - ( ), prezident Spojených států amerických ( ); zastánce angažovanosti USA v zahraničních záležitostech (válka se Španělskem, dobytí Kuby atd.); původně republikán, poté progresivista (viz progresivismus); zastánce omezených zásahů státu v oblasti antimonopolní politiky, ochrany životního prostředí a některých sociálních reforem (například zákaz práce malých dětí). Trojspolek původně spojenecká smlouva z roku 1879 mezi Německem a Rakousko-Uherskem se v roce 1882 rozšířila o Itálii; jedna ze stran bojující v 1. světové válce Itálie se však již před válkou odpojila, naopak se připojila Osmanská říše a Bulharsko. 8

9 Šogunát faktická vláda úzké skupiny (či jediného) šlechtice (válečníka) v Japonsku, i když formálně vládl císař; 1867 svržen šogunát rodu Tokugawa, za kterého došlo k modernizaci válečného loďstva a počátku nástupu na cestu světové velmoci; následovala éra Meidži (viz éra Meidži). Zaibatsu monopolní obří koncerny, které začaly vznikat v Japonsku během éry Meidži (viz éra Meidži), obvykle každý ovládala jedna rodina; jednalo se o konglomeráty bank a průmyslových podniků; jejich vliv se podařilo snížit až po 2. světové válce. Zlatý standard měnový a kurzový systém, kupní síla měny stanovena buď na základě hodnoty kovu v ní obsažené nebo úředním vyjádřením kurzu měny vůči zlatu; ustupovalo se od něj ve 20. a 30. letech 20. století, nicméně např. dolar byl formálně vázán na zlato až do roku

10 Páté cvičení: Rakousko-Uhersko po roce 1848 (krátká charakteristika). Hospodářský vývoj meziválečného Československa (vznik ČSR, hospodářské reformy). Alois Rašín - ( ), právník a ekonom, několikrát ministr financí, který provedl měnovou odluku (viz měnová reforma); prosazoval deflační politiku (viz deflační politika); zasazoval se o úspory ve státním rozpočtu, stavěl se proti náhradám legionářů. Deflační politika (politika revalvace měny) styl měnové politiky v ČSR prosazovaný Aloisem Rabínem (viz Alois Rašín), kdy bylo snižováno množství peněz v oběhu s cílem zvyšovat množství měnového kovu ve měně, což vedlo k posilování kurzu čs. koruny vůči zahraničním měnám a zvyšování kupní síly měny (snižování míry inflace); revalvací měny byl poškozen čs. export; restriktivní měnová politika byla jednou z příčin poválečné krize. Karel Engliš ( ), právník a ekonom, první guvernér Národní banky československé, několikrát ministr financí; autor rozpočtové reformy (viz rozpočtová reforma); zakladatel teleologické ekonomické teorie zkoumající ekonomické vztahy z hlediska účelu a nahlížející na jevy jako chtěné. Měnová reforma (1919), autorem byl Alois Rašín (viz Alois Rašín); část rakouské měny byla stažena z oběhu a část okolkována v poměru 1:1, došlo tak k jejímu od oddělení od okolních nástupnických států používajících inflační rakouskou měnu; měnová odluka přinesla stabilní a nízkou míru inflace. Nostrifikace (1919), příslušný zákon zmocňoval ministry, aby vyzvali podniky vyrábějící nebo provozující svoji činnost na území ČSR a mající sídlo mimo republiku, aby do určité doby přenesly své sídlo do ČSR; jednalo se o velké akciové společnosti a s.r.o; celkem 235 podniků. Pozemková reforma (1919), čs. stát si přivlastňoval půdu přesahující 150 ha zemědělské půdy bez pastvin nebo 250 ha veškeré půdy včetně lesů; zabraná půda se vykupovala za předválečné ceny, část půdy si stát ponechal, část byla prodána; nikdy nebyla dokončena. Rozpočtová reforma (1927), autorem Karel Engliš (viz Karel Engliš), cílem bylo zpřehlednění a zjednodušení státního rozpočtu, státní rozpočet byl rozdělen na 4 části část týkající se hospodářské a sociální politiky, státního sektoru a správy, státních podniků a správy státního dluhu. 10

11 Šesté cvičení: Vývoj vybraných tržních ekonomik v meziválečném období. Srovnání důsledků Velké hospodářské krize na ekonomický a politický vývoj. Hospodářský cyklus, drogy, prohibice, filmový průmysl, sport, organizovaný zločin v Evropě a USA. Bankovní prázdniny období, kdy jsou uzavřeny všechny banky a není možné manipulovat s vklady v nich uloženými; opatření typické pro období zvýšených výběrů vkladů obyvatelstva z účtů tzv. runu na banky (viz run na banky); účelem je obnovení důvěry v bankovní systém. Blesková válka úspěšná taktika německé armády použitá na počátku 2. světové války spočívající v koncentrovaném nasazení mechanizované techniky, tanků a střemhlavých bombardérů na určitých místech fronty umožňující rychlé průlomy a okamžitý postup do týla protivníka. Commonwealth založen v roce 1931 jako volné společenství zemí, které byly připoutány k Velké Británii; nyní 53 členů, vesměs bývalých kolonií; ve 2. světové válce bojovaly po boku Velké Británie (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika atd.); formální hlavou je britský panovník. Dawesův plán plán upravující splátky reparací přijatý v roce 1924; měl hospodářsky pomoci Německu; pojmenován podle viceprezidenta USA, který předsedal příslušné komisi; plán spočíval na zmírnění a rozložení reparačních splátek, reorganizaci Říšské banky a stažení vojáků z Porúří (viz Rúrská krize); USA poskytly Německu půjčky a soukromé investice, což Německu pomohlo ke stabilizaci a růstu ekonomiky. Easy money policy pojmenování situace na americkém finančním trhu ve 20. letech; zadlužovat se stalo módní, úrokové sazby byly relativně nízké; rozmohly se spotřební úvěry na spotřební zboží této doby (automobily, domácí spotřebiče); na trhu aktiv (nemovitosti, akcie) vznikaly spekulační bubliny. Fordney-McCumberův celní sazebník odrážel americký izolacionismus (viz izolacionismus) po 1. světové válce; byl přijat v roce 1922 a zvýšil průměrné celní zatížení na 38 %; vyvolal rozhořčené reakce obchodních partnerů, kteří argumentovali, že bez přístupu na americký trh nemohou splácet reparace (Německo) či půjčky (Francie); vyvolal sérii odvetných opatření (například Francie zavedla 100 % clo na americké automobily). Franklin Delano Roosevelt ( ), americký politik a prezident ( ); prosadil New Deal (viz New Deal), Rooseveltovi radil v ekonomických otázkách tzv. Brain Trust skupina blízkých odborníků (právníků) specializujících se na různé oblasti. 11

12 Glass-Steagallovy zákony dva zákony přijaté v letech ; první umožňoval uvolnění prostředků pro záchranu bank; druhý pak zřizoval Federální depozitní pojišťovnu poskytující záruky na vklady do 5000 USD a zakazoval obchodním bankám poskytovat investiční poradenství; podle jeho zastánců vedl k obnově důvěry v americký bankovní sektor. Heinrich Brüning ( ), člen německé strany Centrum, jmenovaný kancléřem ( ), když se naplno projevily důsledky hospodářské krize; jeho program rozdělování půdy mezi nezaměstnané dělníky byl kritizován konzervativními stranami jako bolševický ; prosazoval politiku placení reparací za každou cenu bez ohledu na stav německého hospodářství, v době Velké hospodářské krize (viz Velká hospodářská krize) prosadil úsporná rozpočtová opatření a deflační politiku (viz deflační politika), díky jeho politice byly platby reparací v roce 1932 zrušeny (viz Lausannská konference). Herbert Hoover ( ), americký politik a prezident ( ); v době jeho výkonu funkce prezidenta propukla Velká hospodářská krize (viz Velká hospodářská krize); proti krizi bojoval neúspěšně; v roce 1932 poražen v prezidentských volbách F. D. Rooseveltem (viz Franklin Delano Roosevelt). Hjalmar Schacht ( ), německý finančník, prezident Říšské banky, ministr hospodářství v nacistické vládě; účastnil se měnové reformy 1923; autor tzv. mefo dluhopisů určených k financování nacistických programů na podporu tvorby pracovních míst; autor tzv. Nového plánu (Neuer Plan) směřujícího ke zvýšení německé autarkie a upravujícího dovozy zboží ze zahraničí a šetrné nakládání s devizami pro potřeby zbrojení. Hyperinflace růst míry inflace o čtyřmístná až pětimístná čísla; peníze přestávají plnit funkci uchovatele hodnoty; začíná převažovat barterový obchod; typickým příkladem je hyperinflace v Německu mezi lety , byla ukončena úspěšnou měnovou reformou, v polovině listopadu 1923 byla zavedena rentová marka v poměru 1:4,2 bilionu inflačních marek, v roce 1924 zavedena říšská marka krytá zlatem. Hooverovo moratorium americký prezident Herbert Hoover (viz Herbert Hoover) navrhnul v roce 1931 jednoletý odklad splátek Německa a další snížení reparací (viz Hooverovo moratorium). Imperiální preferenční celní systém reciproční celní systém v rámci Commonwealthu (viz Commonwealth), který vzájemně zvýhodňoval výrobky z těchto zemí, oficiální smlouva vzešla z jednání v roce 1932 v Ottawě; Kanada od něj pod americkým tlakem v roce 1935 ustoupila. Izolacionizmus názor vycházející z Monroeovy doktríny (viz Monroeova doktrína) o nevměšování se do záležitostí v Evropě, převažující v USA po celé 19. století a silně v meziválečném období; zabránil například vstupu USA do Společnosti národů (viz Společnost národů), ačkoli prezident Woodrow Wilson její vznik inicioval. 12

13 Keynesovství ekonomický směr založený Johnem Maynardem Keynesem ve 30. letech 20. století po zkušenosti s Velkou hospodářskou krizí (viz Velká hospodářská krize); považuje soukromou poptávku za nedostatečnou, což otevírá prostor pro aktivní makroekonomickou politiku státu, jinak může docházet hlubokým depresím; tržní ekonomika je pokládána za vnitřně nestabilní; mezi hospodářsko-politické doporučení patří dočasná fiskální expanze doprovázena deficity rozpočtu za účelem zachování zaměstnanosti, progresivní zdanění a měnová politika nízkých úrokových sazeb. Lausannská konference konala se v roce 1932; dohodnuto odpuštění splácení reparací a válečných dluhů z 1. první světové války. Liberty Loans tzv. půjčky svobody schválené Kongresem v dubnu 1917; umožnily vydat dluhopisy za účelem půjčky státům Dohody na válečné účely; ve dvou velkých emisích bylo upsáno kolem 6 mld. dolarů a zapojilo se přes 13 milionů Američanů. Monroeova doktrína koncept zahraniční politiky USA dle projevu prezidenta Jamese Monroea z roku 1823; USA se nebudou vměšovat do záležitostí evropských zemí a jejich válek (viz izolacionismus), stejně jako záležitostí evropských kolonií; americká pevnina již nebude předmětem kolonizace žádné evropské mocnosti. New Deal - ( ), soubor prorůstových ekonomických a sociálních opatření proti Velké hospodářské krizi (viz Velká hospodářská krize); stát se vlastními prostředky zasazoval o zvýšení zaměstnanosti, podporoval limity v zemědělské výrobě, prosazoval koordinaci a slučování průmyslových podniků, byl devalvován americký dolar a opuštěn zlatý standard. New York Stock Exchange americká burza pro obchod s akciemi s začátky od roku 1792; po sérii výprodejů cenných papírů a propadu cen akcií na New York Stock Exchange dne (Černý čtvrtek), (Černé pondělí) a (Černé úterý) se obecně datuje začátek Velké hospodářské krize (viz Velká hospodářská krize) trvající v USA až do roku Politika appeasementu politika vstřícnosti a ústupků vůči Německu, která se prosadila u představitelů Velké Británie a Francie, neboť nebyly připraveny na válku a domnívali se, že s Hitlerem se lze dohodnout; vedla až k Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy bylo Československo donuceno postoupit pohraniční území Německu. Progresivismus politická koncepce typická pro USA na počátku 20. století stavějící na kalvinistickém protestantismu (viz kalvinistický protestantismus) a kapitalismu (viz kapitalismus) bez hranic, stát podle této koncepce má vychovávat občany a legislativou zakazovat nevhodné chování a jednání (v tomto ohledu je důsledkem například prohibice). 13

14 Rúrská krize mezinárodní krize v roce 1923; Francie a Belgie obsadily část německého území průmyslovou oblast Porúří v důsledku neplnění plateb reparací Německem; Německo vyhlásilo na obsazeném území pasivní odpor (pasivní rezistenci) nespolupráci a občanskou neposlušnost vůči okupačním mocnostem. Rapallská smlouva smlouva mezi Německem a SSSR podepsaná v roce 1922 v průběhu konference v Janově o anulaci vzájemných finančních závazků a o užší obchodní a vojenské spolupráci. Run na banky označení pro vypuknutí paniky v důsledku ztráty důvěry v bankovní systém, která se projevuje hromadným vybíráním vkladů; v systému částečných rezerv je likvidační i pro zdravé banky; většinou řešen bankovními prázdninami (viz bankovní prázdniny). Schlieffenův plán strategický plán německé armády, jak se vyhnout dlouhé válce na dvou frontách; počítal s rychlým a překvapivým útokem na Francii při porušení neutrality Belgie a Lucemburska; použit v modifikované podobě v 1. světové válce. Smoot-Hawleyho celní sazebník - přijatý v roce 1930 zvyšoval rekordně cla především na dovážené zemědělské produkty ve snaze ochránit americké zemědělce; vedl k přijetí odvetných opatření v zahraničí a přispěl tak k celkovému zhroucení mezinárodního obchodu. Společnost národů (Liga národů) mezinárodní organizace založená z iniciativy amerického prezidenta Woodrowa Wilsona v roce 1919 s cílem zajistit mír a spolupráci mezi národy, prosazovala zásadu mírového řešení sporů, kolektivní bezpečnosti a snížení zbrojení. Správa údolí řeky Tennessee Tennessee Valey Authority (TVA); zřízená v roce 1933 v rámci opatření New Dealu (viz New Deal) za účelem vybudování soustavy přehrad, které zajistily elektrifikaci několika amerických států a zároveň přinesly desítky tisíc pracovních míst. Válečná ekonomika koordinace ekonomiky je svěřena státnímu orgánu za účelem alokace zdrojů a struktury výroby, která je podřízena válečným cílům; vyznačuje se prudkým nárůstem podílu zbrojního průmyslu, nedostatkem potravin a jiného spotřebního zboží (přídělový systém), pevně stanovenými cenami a mzdami; často doplněna pracovní povinností a drakonickým postihováním černého trhu. Velká hospodářská krize (Velká deprese) podle průběhu v USA datována , období všeobecného hospodářského poklesu všech vyspělých ekonomik (mimo SSSR), poklesu cenových hladin, rozvratu mezinárodního obchodu, vysoké nezaměstnanosti, ekonomických a sociálních opatření států (například viz New Deal), směřujících k oživení ekonomiky; důsledkem je mimo jiné i radikalizace společností nástup fašismu a nacismu. 14

15 Versaillesko-Washingtonský systém územní a politický systém uspořádání světa vzešlý z mírových jednání mezi lety , tvořen mírovými smlouvami s poraženými státy (ve Versailles s Německem, v Saint-Germain s Rakousko-Uherskem, v Neuilly s Bulharskem, v Trianonu s Maďarskem a v Sévres s Tureckem), v rámci těchto smluv byly stanoveny válečné škody vítězných zemí a reparace poražených. Washingtonská konference se konala s cílem zabránit dalšímu nárůstu zbrojení po 1. světové válce mezi vítězi války, došlo k dohodám o omezení tonáže bitevních a letadlových lodí a křižníků, byly také rozděleny sféry vlivu v Tichomoří. Výmarská republika období německého státu mezi rokem 1918, kdy byla v Německu poprvé založena parlamentní demokracie v čele s říšským prezidentem a říšským kancléřem a rokem 1933, kdy se moc chopili nacionální socialisté (NSDAP) vedení Adolfem Hitlerem. Youngův plán plán upravující splácení reparací Německem přijatý v roce 1929; nahradil Dawesův plán (viz Dawesův plán); pojmenován podle amerického diplomata a obchodníka, který předsedal příslušné komisi; jednalo se o další snížení a zmírnění podmínek splácení dluhu. Zákon o národní průmyslové obnově National Industry Recovery Act (NIRA); v rámci opatření New Deal (viz New Deal) zřídil v roce 1933 Správu pro veřejné práce (výstavba veřejných budov, dálnic, mostů, letadlových lodí) a vytvořil Národní správu pro obnovu (NRA), která měla za úkol stanovení pracovních norem (40ti denní pracovní týden, minimální mzdu), zvyšování kupní síly obyvatelstva a vytvoření kodexů čestné konkurence (de facto kartelizace ekonomiky (viz kartelizace ekonomiky), dohody o rozdělení produkce, výše mezd atd.). Zákon o regulaci zemědělství Agricultural Adjustment Act (AAA), zákon na podporu zemědělství přijatý v roce 1933, spjatý s New Dealem (viz New Deal); umožňoval vyplácet zemědělcům dotace, aby redukovali ornou půdu, a tím i úrodu; cílem bylo dosažení vyšší ceny zemědělských plodin; vznikla také speciální vládní agentura pod stejnou zkratkou AAA. 15

16 Sedmé cvičení: Charakteristika a základní aspekty ekonomického vývoje nacistického Německa a fašistické Itálie. Význam židovského národa pro světové hospodářství. Autarkie v souvislosti s hospodářstvím se jedná o soběstačnost a samozásobitelství, potlačení specializace, dělby práce a zahraničního obchodu. Briand-Keloggův pakt dohoda uzavřená v roce 1928; pojmenovaná podle ministrů zahraničí Francie a USA; podepsaný 62 státy; odsuzovala válku jako prostředek řešení mezinárodních sporů, ale chyběla ustanovení a vynutitelnost sankcí. Cash and Carry obecně zaplacení a odvoz zboží odběratelem; v této souvislosti princip, uplatňovaný USA na počátku 2. světové války tak, aby byla zachována jejich neutralita (viz Zákony o neutralitě), ale zároveň, aby byl umožněn prodej válečného zboží Velké Británii. Centrálně plánované hospodářství typ ekonomiky, kde koordinačním mechanismem je rozhodování úředníků o výrobě, investicích, úvěrech atd., přičemž toto rozhodování je centralizováno a příkazy prováděny prostřednictvím určité hierarchie. Čtyřletý plán ( ), první národohospodářský plán v Německu; soubor hospodářských reforem, které měly za cíl zvýšit zaměstnanost prostřednictvím programu na podporu pracovních míst, dále zvýšit vyzbrojenost Německa v přípravě na 2. světovou válku; byla podporována automobilová doprava včetně výstavby dálnic; důraz byl kladen na zvýšení autarkie (viz autarkie) rozmachem syntetických výrob. Dědičný dvůr vznikaly v rámci opatření v Německu k zabránění rozdělování půdy od 7,5 do 125 ha vlastněné soukromými zemědělci, dědičné právo na veškerou půdu dané rodiny přecházelo automaticky na prvního syna. Deutsche Arbeitsfront (DAF) nacistické sjednocené odbory, vzniklé r. 1933; s fakticky povinnou účastí; prostřednictvím kterých fungoval systém sociálního zabezpečení, jídelny pro dělníky, organizace volnočasových aktivit; propuštění z pracovního místa bylo téměř nemožné. GOERLO Státní komise pro elektrifikaci Ruska (1920), která vypracovala plán schválený 1921; plán byl stavěn na předpokladu, že bez masivní elektrifikace nedojde k rychlé industrializaci; vedl ke stavbě elektráren a splněn byl již v roce 1931, kdy se výroba elektrické energie zvýšila asi čtyřikrát oproti roku

17 GOSPLAN zkratka pro Státní plánovací úřad, který byl centrálním orgánem pro plánování produkce v SSSR, založený v r. 1921, v podstatě fungoval až do roku Kartelizace ekonomiky snižování počtu podniků a jejich koncentrace, častý prvek centrálně plánovaného hospodářství (včetně nacistického Německa či SSSR). Kolektivismus kolektivní (veřejné) vlastnictví výrobních faktorů; jeden ze základních kamenů socialismu. Kolektivizace - proces přeměny soukromého zemědělství v individuálním vlastnictví na vlastnictví kolektivní, většinou pod nátlakem sdružování do družstev (nejčastěji v podobě kolchozu půda je vlastněna kolchozem, kolchozníci pracovali zdarma, mohli vlastnit soukromý kus půdy či sovchozu státní státek, půda je vlastněna státem, pracující jsou placeni, nevlastní pozemky); nejrozsáhlejší v SSSR na přelomu 20. a 30. let 20. století; následky: zničení venkovské společnosti, rozbití jejích sociálních vazeb, devastace krajiny. Korporativismus systém ekonomiky s vysoce kartelizovanými subjekty na obou stranách prakticky všech trhů; dochází k propojení soukromého a veřejného sektoru. Lend and Lease Act - zákon, který od roku 1941 (ještě před vstupem USA do války) umožnil dodávky válečného materiálu (jeho prodej, pronájem, půjčku) spojeneckým armádám s tím, že dodávky těmto armádám slouží k ochraně USA; zahrnoval např. dodávky aut, tanků a letadel (18700) do SSSR, půjčku Velké Británii. Národohospodářský plán vrcholný nástroj pro řízení a koordinaci výroby v centrálně plánované ekonomice; v SSSR obvykle pětiletý, později převzatý i dalšími státy východního bloku (viz východní blok). Nová ekonomická politika (NEP) označení pro hospodářskou politiku komunistů v Rusku (SSSR) mezi lety ; částečný odklon od zásad socialistického hospodářství; povoleno soukromé vlastnictví firem, část jich byla odstátněna, vnitřní obchod relativně volný, obnovení zahraničního obchodu a otevření se zahraničním investicím; vznikla nová rychle bohatnoucí společenská vrstva tzv. nepmanů podnikatelů těžících z nových podmínek. Pakt o neútočení mezi Německem a SSSR (Pakt Ribbentrop-Molotov), smlouva mezi Německem a SSSR o neútočení uzavřená v srpnu 1939; pojmenovaný podle ministrů zahraničí obou zemí; tajný dodatek vymezoval sféry vlivu, mimo jiné rozdělení Polska po jeho obsazení a hospodářskou spolupráci. Sovětský model řízení ekonomiky hospodářství řízeno většinou pětiletými národohospodářskými plány, určujícími kvantitativní ukazatele zemědělské a průmyslové výroby, ceny zboží a služeb byly centrálně stanoveny, pracovní síla rozmisťována úředně. 17

18 Válečný komunismus označení pro hospodářskou politiku bolševiků (komunistů) v Rusku mezi lety , vyznačoval se implementací komunistické koncepce hospodářství centralizací státní moci, zestátněním továren, bank, aj., výrazným omezení trhu a obchodu, útlakem zemědělců; docházelo k naturalizaci hospodářství v důsledku vysoké inflace; ruská ekonomika se v roce 1921 zhroutila. Velký obrat uskutečněn po převzetí moci Josifem Vissarionovičem Stalinem v roce 1926; znamenal odklon od zásad Nové ekonomické politiky (viz Nová ekonomická politika); dochází k industrializaci a socializaci hospodářství a masové kolektivizaci; důraz je kladen na modernizaci těžkého průmyslu a zvýšené zbrojení. Zákony o neutralitě (1935, 1936 a 1937, 1939), první umožňoval uvalit na válčící státy embargo v dodávkách zbraní (zrušen v listopadu 1939, kdy byl povolen obchod s Velkou Británii na bázi Cash and Carry viz Cash and Carry); projevem izolacionismu (viz izolacionismus) USA a jejich nezasahování do záležitostí Evropy; obecně neumožňovaly zapojení USA do 2. světové války podporou jedné z válčících stran. 18

19 Osmé cvičení: Důsledky sociálního státu a ekonomicko-sociální aspekty poválečného hospodářského vzestupu na příkladu SRN, USA (konzumní společnost, sexuální revoluce, mzdy, sociální výhody, postavení zaměstnaných žen). Rozdílné koncepty sociálně tržní ekonomiky v 2. polovině 20. století. Berlínská blokáda od června 1948 do května 1949 byla blokáda Západního Berlína sovětskou armádou reakcí na spojení tří německých okupačních zón ve Spolkovou republiku Německo; západní mocnosti odpověděly intenzivním leteckým zásobováním Západního Berlína, které vedlo k tomu, že SSSR blokádu po necelém roce vzdal. Beveridgeova zpráva zpráva přednesená lordem Williamem Beveridgem britskému parlamentu o rekonstrukci systému sociálního zabezpečení v roce 1942; stavěl se za všeobjímající veřejné pojištění proti nemoci, ztrátě zaměstnání, úrazu a stáří; navrhl veřejnou Národní zdravotní službu fungující dosud; Beveridgeův model je považován za počátek moderního sociálního státu (viz sociální stát) se všemi jeho pozitivními i negativními důsledky. Bretton-woodský měnový systém dohoda podepsána 1944 v Bretton Woods ve Washingtonu; jednalo se o systém nepřímé fixace měn členských států na zlato prostřednictvím amerického dolaru; založeny instituce Mezinárodní měnový fond (poskytuje půjčky v případě vážného ohrožení stability měny a platební bilance) a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj; rozpadl se v roce Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) vznik v roce 1960 jako nižší forma ekonomické spolupráce (na rozdíl od Evropských společenství (ES), které bylo celní unií, se jednalo jen o odstranění celních bariér na některé výrobky) a alternativa k ES; původními členy Velká Británie, severské státy, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko; postupně však většina vstoupila do ES; nyní jen Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko - kromě Švýcarska jsou členy Evropského hospodářského prostoru a jejich vztahy k EU jsou speciálně upraveny. EURATOM (Evropské sdružení pro atomovou energii) založeno v roce 1957 na základě Římských smluv; jedno z Evropských společenství, které má za úkol koordinovat činnost v oblasti mírového využití jaderné energie; dnes integrováno do Evropské unie. Evropská hospodářská měnová unie (Evropská měnová unie, EMU) členy je všech 27 členských států EU (z toho 16 používá společnou měnu euro); centrální banky spolupracují v rámci Evropského systému centrálních bank; předstupněm byl Evropský měnový systém, v kterém byly evropské měny navázány na společnou bezhotovostní měnu ECU. 19

20 Evropský měnový systém vznikl v r po rozpadu bretton-woodského systému (viz Bretton-woodský měnový systém) jako systém fixace jednotlivých kurzů navzájem s určitým malým pásmem povoleného pohybu kurzu; byl rámcem, ve kterém měly centrální banky jednotlivých členských států koordinovat své intervence za udržení kurzu; zúčtovací bezhotovostní jednotkou byla ECU a systém byl doplněn úvěrovým mechanismem pro státy v případných potížích s platební bilancí. Gastarbeiter název pro levné zahraniční dělníky, většinou nekvalifikované, kteří pracovali v SRN; nejčastěji z Turecka a méně vyspělých zemí včetně států východního bloku (viz Východní blok). Konzumní společnost označení společnosti zaměřené na spotřebu, zadlužení není nemorální; týká se v tomto případě většinou západních vyspělých států po 2. světové válce až do konce 60. let. Marshallův plán (European Recovery Plan - ERP) - plán obnovy evropské ekonomiky přijatý v dubnu 1948; název podle amerického státního tajemníka George C. Marshalla; k realizaci založena organizace OEEC (později OECD); spočíval v amerických půjčkách a darech především na obnovu infrastruktury a investice do zničeného průmyslu; směřoval jen do západních států; ČSR jej nejprve přijalo, ale pod tlakem SSSR nakonec odmítlo; snahou USA byla stabilizace hospodářství v evropských zemích, což by znemožnilo rozšiřování komunismu, a také pomoc americké ekonomice, protože většina půjček byla použita na dodávky z USA. Maastrichtská (konvergenční) kritéria jsou zaměřena na udržení makroekonomické stability v rámci Evropské unie a definují podmínky pro vstup do EMU (viz Evropská hospodářská a měnová unie); stanovují strop na roční deficit vládního sektoru (3 % HDP), úroveň veřejného dluhu (60 % HDP), rozpětí inflace, úrokových měr a volatility měny (pro přistupující země). Maastrichtská smlouva - smlouva o Evropské unii; podepsána v roce 1992, v platnosti od roku 1993; změnil se název Evropského společenství na Evropskou unii; EU nově založena na třech pilířích společné právní úpravě (Evropská společenství), společné zahraniční a bezpečnostní politice a policejní a justiční spolupráci, v ekonomické oblasti byla stanovena tzv. Maastrichtská kritéria (viz Maastrichtská kritéria) vstupu do EMU (viz Evropská hospodářská a měnová unie). Montánní unie vznikla na základě Schumanova plánu jako Evropské společenství uhlí a oceli (viz Evropské společenství uhlí a oceli) v roce 1952; původní členové Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko; mělo vytvořit společný trh s uhlím a ocelí; první předchůdce Evropské unie. 20

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol.

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. Slovník vznikl v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci

Více

Světové hospodářství

Světové hospodářství Světové hospodářství AAA a NIRA - USA zákony institucionalistů AAA 30. léta v USA zákon institucionalistů podpora zemědělců přes zvýšení agrárních cen ACQUIS - zákony, které by země měla změnit v rámci

Více

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko)

Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) VIII. cvičení Německý hospodářský zázrak, ekonomické zásady sociálního státu (SRN, Velká Británie, Švédsko) Nejsilnější hospodářskou velmocí zůstaly po druhé světové válce USA (v roce 1945 produkovaly

Více

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Jaromír Vaněk v 2.0 Obsah I. Hospodářství českých zemí do 1 sv. Války...3 1. Industriální společnost a průmyslová revoluce...3 2. České země

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

Bankovní systém Čínské lidové republiky

Bankovní systém Čínské lidové republiky Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 13 Ekonomika a řízení Bankovní systém Čínské lidové republiky Autor: Martin Tomis První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25, Karlovy Vary 36020 Oktáva

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA EVROPSKÁ UNIE Vlasta Adámková PRAHA 2011 Evropská unie Název: Evropská unie Autor: Vlasta Adámková

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE. Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami

HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE. Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Evropa mezi válkami Myšlenkové kořeny evropského sjednocení Pokus o evropské sjednocení je historický fenomén Sjednocování Evropy není

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem

Terra Libera. Mýty, mýty, mýty. Rozhovor s Dr. Robertem Higgsem Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Marshallův plán: mýty a realita Tyler Cowen srpen září 2002 / ročník 3 Mýty, mýty, mýty aneb proč politici nechtějí, abychom znali pravdu Rozhovor

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D

I a n B r e m m e r. konec. volného trhu. S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D I a n B r e m m e r konec volného trhu S t á t n í z á s a h y a j e j i c h p o l i t i c k á r i z i k a V Y Š E H R A D Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 The

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti Druhá světová válka trvala 6 let, ale během této nedlouhé doby zásadně proměnila tvář celého světa: 1. Válka a události s ní

Více