Ladislav Nebeský VRSTVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ladislav Nebeský VRSTVY"

Transkript

1 Ladislav Nebeský VRSTVY

2

3

4 VRSTVY

5

6 Ladislav Nebeský VRSTVY PRAHA 2010

7 VRSTVY Copyright Ladislav Nebeský, 2010 Czech edition dybbuk, 2010 ISBN

8 KAPITOLA PRVNÍ Své první nejisté kroky na půdě experimentální poezie jsem podnikl na jaře Jejich výsledkem byly typogramy, zachoval se jediný. 1 V dalších měsících jsem psal básně, v kterých jsem si různě pohrával s formou slov. Patřila k nim např. štvanice 2 nebo tato krátká báseň: oč čtu co ti na očích na oko vyčítám smí pláč plá smích ti šeptám tiše ptám Patřilo k nim i trojverší, které dnes už vyžaduje vysvětlení. Ve zpravodajství o vystoupeních mocných oné doby měla důležité místo reakce posluchačů, především jejich potlesk. Rozeznávaly se tři stupně potlesku: obyčejný potlesk, bouřlivý potlesk, bouřlivý neutuchající potlesk. Mé trojverší se jmenovalo lesk a znělo takto: bouřlivý / neutuchající / pot. Grotesknost politického jazyka té doby se však mým trvalejším tématem nestala. Jak ukáže následujících sedm básní z první poloviny roku 1965, mířil jsem jinam. Avšak dříve než na tyto básně dojde, vyslovím upozornění, které se bude týkat všech mých prací představených v této knize: písmenem budu rozumět každé písmeno české abecedy s výjimkou písmen ch, q, w a x; ch budu chápat jako dvě písmena, tedy jako c a h; q, w a x se v žádné z mých prací vyskytovat nebudou. S x se budeme setkávat pouze vně představených prací, tedy v různých komentářích (tam zejména ve slově text). Tato dohoda má vliv na abecední pořadí písmen uvnitř prací: po h následuje i, po p následuje r, po v následuje y. V třetí kapitole budu abecední uspořádání brát jako uspořádání cyklické; to znamená, že po ž následuje a. 1 Byl uveřejněn ve (VK). 2 Viz (VK) 7

9 slovo za slovo jazyk za zuby místo říkat budeme říkat sníh místo budeme budeme sníh padá místo místo padá sníh tiše tiše sníh padá sníh říkat tiše padá padá říkat budeme tiše tiše budeme říkat místo místo říkat budeme říkat sníh 8

10 bez názvu místo abychom říkali místo budeme říkat zítra zítra abychom říkali abychom budeme říkat očekáváme zítra očekáváme říkali říkali budeme říkat další zítra očekáváme další budeme budeme říkat protrhávání zítra očekáváme další říkat protrhávání říkat oblačnosti zítra očekáváme další zítra protrhávání oblačnosti místo místo očekáváme další očekáváme protrhávání oblačnosti abychom místo abychom další další protrhávání oblačnosti říkali místo abychom říkali protrhávání protrhování oblačnosti budeme místo abychom říkali oblačnosti budeme oblačnosti říkat 9

11 dvojhlasně každé pravda druhé je slovo na je této lež straně 10

12 lámání kolem každý postoupí svou koncovku jinému každí postoupou svu koncovkému jiný každou postoupu svému koncovký jiní každu postoupému svý koncovkí jinou každému postoupý sví koncovkou jinu každý postoupí svou koncovku jinému postoupý sví koncovkou jinu každému svý koncovkí jinou každu postoupému koncovký jiní každou postoupu svému jiný každí postoupou svu koncovkému 11

13 upozornění kdybychom se z jakýchkoli důvodů rozhodli psát místo každého písmena s výjimkou písmena ž to písmeno, které ho v abecedním pořádku následuje, a místo písmena ž písmeno a, museli bychom začít psát znovu a takto: úróžóřňfňj lďýcýčión šé ž kálzčilómí ďvyóďv - řóžióďmí ršbť njšťó láaďěió rjšnéňá š yzkínlóú rjšnéňá a ťó rjšnéňó, lťéřě ió y ácéčéďňjn rósbďlú ňbšméďúké, á njšťó rjšnéňá a rjšnéňó á, núšémí cýčión žádjť ršbť žňóyú á ťálťó: ůspapsogok 12

14 zrcadlo lži 13

15 za každou cenu v prvním verši písmen v eé ei yí šest písmen tém vi chybí jed písmen verši chybí náct písmen v čtvrtém chybí písmen druhém verši chybí písmen v osmém verši yí aá íe v sdmm vš chb dvnc psmn 14

16 Každá z těch sedmi básní se vztahuje sama k sobě; a přitom způsob, jakým se k sobě vztahuje, se u různých básní liší. Různé možnosti autoreference, které mě tehdy velice zajímaly, mě nepřestávají zajímat dodnes. Zde se zastavím u básně za každou cenu. Kdybych řekl, že každý z jejích veršů sděluje, kolik písmen chybí v některém z osmi veršů, nebyla by to pravda: chybějící písmena mu znemožňují sdělovat cokoli. Kdybych chybějící písmena do veršů vrátil, každý z veršů by sděloval nepravdu. Prožitek bludného kruhu ještě zesílí, když chybějící písmena vrátím do básně jako přeškrtnutá: v prvním verši chybí osm písmen v šestém verši chybí šest písmen v pátém verši chybí jedenáct písmen v třetím verši chybí jedenáct písmen v čtvrtém verši chybí jedenáct písmen v druhém verši chybí deset písmen v osmém verši chybí dvanáct písmen v sedmém verši chybí dvanáct písmen Na konci léta 1965 jsem dopsal text, který jsem ve své experimentální poezii tehdy vnímal jako výrazný předěl. Představil jsem v něm pětici fiktivních jazyků. Rukopis tohoto textu nese datum Po pěti fiktivních jazycích aštině, beštině, ceštině, deštině, děštině a eštině brzy následovala efština a geština. Na řadě byla haština a po ní iština. Nedlouho po textu aština, beština, ceština, deština, děština, eština 3 jsem napsal dva kratší texty v podobném duchu: výpisky z efsko-českého slovníku a oblíbené geské palindromy. 4 Měl jsem v úmyslu v tomto směru pokračovat, ale potom se stalo něco, co mě zaskočilo. Začátkem listopadu jsem se v Praze setkal s básníkem a výtvarníkem Ladislavem Novákem. Novák mi půjčil několik publikací věnovaných konkrétní poezii. Konkrétní poezii (a konstelace 5 jako její projevy) jsem v té době považoval za hlavní směr experimentální poezie. V publikacích, které mi Novák půjčil, jsem nalezl konstelace psané v různých jazycích. Ke konstelacím v méně známých jazycích byly připojeny překlady slov do některého z jazyků světových. Připojení překladů ke konstelacím mě fascinovalo. Ještě týž večer jsem napsal text haština, jazyk jako stvořený pro konkrétní poezii. Šlo o osm konstelací z hašských slov; hašská slova byla opatřena českými překlady. Tři z konstelací vybírám: 3 Byl otištěn v (S10). 4 Jejich části byly představeny v (RI). 5 Konstelaci lze možná trochu zjednodušeně charakterizovat jako skupinu slov (popř. i fragmentů slov) rozmístěnou na stránce tak, aby vizuální dojem z rozmístění slov navozoval vztahy mezi jejich významy. 15

17 e e d a a d i i d o o d e e jdi klika práh stůj m e s zármutek m e w s lidé e m m e váha s w e m samota s e m štěstí w u w u p s w u p s e t w u p s e t l i p s e t l i e t l i l i čelo krk pas kolena 16

18 Protože jsem krátce na to ještě napsal text problém číslo jedna: iština, 6 soudím, že to, kam jsem se textem o haštině dostal, jsem hned neprohlédl. Brzy mi však došlo, že jsem se svými hašskými konstelacemi ocitl v jakémsi bodu nula. Pochopil jsem, že v experimentální poezii budu moci pokračovat jedině tehdy, když najdu způsob, jak vytváření umělých konstelací nějak ukotvit. Napadlo mě, že úsilí, které vynakládá autor těžící konstelace z přirozeného jazyka, bych měl při konstrukci umělých konstelací nahradit nějakým jiným úsilím. A aby se slova umělých konstelací zřetelně lišila od psané podoby slov přirozených jazyků, začal jsem je místo z písmen vytvářet z prvků 0 a I, tedy z prvků binárního kódu. (Pro ty, kteří se zajímali o počítače, dvojková číselná soustava už v té době nebyla něčím neznámým). A tak v listopadu 1965 vznikla lekce binární poezie. 7 Obsahovala všech šedesát čtyři šestimístných binárních slov, 8 každé z nich neslo dva různé významy. Východiskem textu bylo sedm binárních slov; osmi různými operacemi se jejich počet rozšířil až na šedesát tři; nakonec bylo na osmkrát získáno to zbývající. Mechanismus textu umožňoval, aby se různé dvojice významů spolu setkávaly. Ale ten hlavní krok jsem udělal teprve na přelomu listopadu a prosince: podobu binárního slova (označím ho jako X) jsem začal odvozovat z českého slova (označím ho jako Y), kterým je X přeloženo, a to tak, že jsem každému písmenu slova Y přiřadil jeho binární kód. Pro ilustraci uvedu jednoduchý příklad. Půjde o umělou konstelaci tvořenou jediným binárním slovem, jehož překladem bude české slovo symetrie. Budu si přát, aby podoba binárního slova byla v souladu s jeho významem: aby bylo binární slovo symetrické. To se mi podaří, budu-li písmenům slova symetrie přiřazovat např. následující binární kódy: e I0I0 m 00I t I0I i II0 r I00 y 0II s 0I0I Výsledkem je konstelace o jediném binárním slově : 0I0I0II00II0I0I0II00II0I0I0 symetrie 6 Byl otištěn v (RI). 7 Byla otištěna ve (VK). 8 Tedy binární slova , 00000I, 0000I0, 0000II,, IIII00, IIII0I, IIIII0, IIIIII. 17

19 Konstelaci tvořenou binárními slovy (doplněnými jejich českými překlady ) spolu se zakódováním písmen českých slov jsem nazval binární básní. Jak vyplývá z mých tehdejších poznámek, do konce prosince 1965 jsem binárních básní napsal dvanáct. Také v dalších měsících jsem byl využitím binárního kódu v experimentální poezii velmi zaujat. Nešlo jen o binární básně. Pro binární kód jsem hledal i jiná využití. Výsledkem byla rukopisná sbírka kurs binární poezie, kterou jsem dokončil v květnu 1966; nejsem si jist, zda by se ještě dnes dala v úplnosti rekonstruovat. Nejproduktivnějším typem využití binárního kódu v mé experimentální poezii byly nebo spíše jsou binární básně. 9 K jejich psaní jsem se několikrát vrátil a zde se k nim znovu vrátím v příští kapitole, která je jim věnována. Binární básně jsou umělými konstelacemi. Když jsem je koncem roku 1965 začal psát, netušil jsem, že umělé konstelace jiného druhu publikovala trojice jihoamerických autorů D. Pignatari, L. Â. Pinto a R. Azeredo v prosinci 1964 v časopise Invenção. 10 V jejich konstelacích nejsou kódována písmena, ale (podobně jako v mých hašských konstelacích) slova jako celky; kódem slov jsou jednoduché obrazce, z nichž nebo spíše z jejichž proměn se konstelace skládají. Po dokončení kursu jsem vytvářel i takové umělé konstelace, které se od binárních básní lišily. Patřily mezi ně např. konstelace, v nichž písmena byla kódována barevnými skvrnami nebo čárami. A také básně-výpočty, v nichž byla písmena slov kódována číslicemi. (Přechod od dvojice binárních prvků k číslicím desítkové soustavy byl přechodem k něčemu, s čím se podobně jako s písmeny setkáváme již od začátku naší školní docházky). Někdy jsem zásadu kódovat písmena opouštěl a kódoval jsem celá slova najednou. Takto jsem vytvářel jen takové konstelace, které byly svou stavbou konstelacím v přirozeném jazyce vzdáleny. Na následujících třech stránkách jsou představeny básně-výpočty, 11 na čtvrté stránce konstelace se zakódováním neděleného slova. 9 Jedna má binární báseň z 60. let byla publikována v (EP), několik dalších v (S20), ve (VK), v (OBB) i jinde. 10 Po jedné umělé konstelaci od každého z těchto tří autorů lze nalézt také v (EP). 11 Jiná báseň-výpočet byla otištěna ve (VK). 18

20 už pouhých šest slz je pláč a 5 č 0 s 1 á 7 l 3 z 9 p 8 6 x slza = pláč 19

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94 b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

Obsah. 1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee 0bsah Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize...

Více

Martin Reiner A nemysli si, že Tě zradím!

Martin Reiner A nemysli si, že Tě zradím! Martin Reiner A nemysli si, že Tě zradím! Tímto emotivním zvoláním končí zažloutlý dopis psaný světle modrým inkoustem s datem 11. května 1939. V Praze jej před více než šedesáti lety napsal básník Jiří

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza

Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza Using skip code method to search sipher text in the Bible and its analysis Karel Koplík Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

Codex gigas. Stručně o Codexu gigas

Codex gigas. Stručně o Codexu gigas Codex gigas Codex gigas neboli Ďáblova Bible je středověký rukopis uložený v Národní (Královské) knihovně ve Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za největší zachovalý evropský

Více

hulajiri_t_0016 Zobrazit svět v jediném bodě, 1997 Bašo: "Úplněk stoupá/ nad krajem/ jak čerstvě/ přeříznutý/ kmen."

hulajiri_t_0016 Zobrazit svět v jediném bodě, 1997 Bašo: Úplněk stoupá/ nad krajem/ jak čerstvě/ přeříznutý/ kmen. hulajiri_t_0016 Zobrazit svět v jediném bodě, 1997 Bašo: "Úplněk stoupá/ nad krajem/ jak čerstvě/ přeříznutý/ kmen." K poezii mě na začátku 60. let přivedly dvě knížky, Bašó: Měsíce, květy a Christian

Více

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Analýza významu textových zpráv Aleš Janda Vedoucí práce: Ing. Jan Koutník Studijní program: Elektrotechnika

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

formálně zvládnout závan ducha

formálně zvládnout závan ducha blanka hemelíková o literatuře pro ženy str. 6 literární život v pobaltí str. 7 krumphanzlova polemika se správcovou str. 8 jaroslava janáčková o dceři boženy němcové str. 12 petr janeček: antická zamyšlení

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více