ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ"

Transkript

1 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

2 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH S ČINNOSTNÍ ČASQ poskytování náhrad dle druhu výdaje Čl.4 III. ROZSAH A VÝŠE NÁHRAD náhrady za jízdné Čl.5 náhrady za ubytování Čl.6 náhrady za stravné Čl.7 kapesné Čl.8 IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.9-10 V. PŘÍLOHY příloha č.1 / Náhrada jízdních výdajů příloha č.2 / Stravné tuzemsko příloha č.3 / Stravné při zahraniční cestě POSKYTOVÁNÍ ODMĚN V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 II. VÝŠE ODMĚN návrh výše odměn Čl.2 odměny při výjezdu na reprezentační akci Čl.3 odměny při výjezdu na turnaj juniorů ESF Čl.4 odměny při reprezentačních kempech Čl.5 III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.6-7

3 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 2 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Tento předpis upravuje podmínky pro poskytování příspěvků na úhradu výdajů souvisejících se sportovní činností, s výkonem dobrovolných a placených funkcí v rámci České asociace squashe o.s. (dále jen ČASQ), případně souvisejících s jinou účastí na akcích pořádaných ČASQ. O poskytnutí náhrad a jejich rozsahu rozhoduje Výkonný výbor ČASQ (dále jen VV ČASQ). Na poskytnutí náhrad podle tohoto předpisu nevzniká právní nárok. Čl.2 Podle tohoto předpisu se poskytují náhrady zaměstnancům a také osobám, které nejsou zaměstnanci ČASQ. Předpis se tak vztahuje kromě zaměstnanců také na činovníky ČASQ, registrované sportovce a členy ČASQ. Čl.3 Předpis je vypracován v souladu se stanoviskem Ministerstva financí ČR čj. 15/99 366/2006 ze dne II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCÍCH S ČINNOSTÍ ČASQ Čl.4 Je možné poskytnou příspěvek na: a. náhradu prokázaných jízdních výdajů b. náhradu prokázaných výdajů na ubytování c. náhradu stravného při cestách d. náhradu výdajů při zahraničních cestách e. kapesné při zahraničních cestách III. ROZSAH A VÝŠE NÁHRAD Čl.5 Náhrady za jízdné: a. prokázané jízdní výdaje za použití místní hromadné dopravy b. prokázané jízdní výdaje ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus apod.) a to i v případě použití vlastního motorového vozidla c. prokázané jízdní výdaje při použití vlastního vozidla [v mimořádném případě je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením pouze základní sazby ve výši částky, která je každoročně stanovována vyhláškou MPSV ČR vydanou podle 189, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění] (viz. příloha č. 1 Náhrada jízdních výdajů )

4 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 3 z 5 Čl.6 Náhrady za ubytování: a. náhrada za ubytování v prokázané výši Čl.7 Náhrady za stravné: a. na území České republiky ve výši částky, která je každoročně stanovována vyhláškou MPSV ČR vydanou podle 189, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (viz. příloha č. 2 Stravné tuzemsko ) b. mimo území České republiky ve výši, která je stanovována vyhláškou Ministerstva financí ČR vydanou podle 189 odst. 4 zákona č. 262 / 2006 Sb. zákoníku práce v platném znění. Sazby pro jednotlivé země jsou přílohou dokumentu (viz. příloha č.3 Stravné při zahraniční cestě ) Čl.8 Náhrady kapesného: a. účastníkům zahraničních cest lze poskytnout kapesné až do výše 40% zahraničního stravného, výši kapesného stanoví VV ČASQ před vysláním na konkrétní zahraniční akci IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.9 Čl.10 Čl.11 Náhrady poskytované podle čl. 5 8 tohoto předpisu se považují za plnění občanského sdružení ve smyslu 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 586/192 Sb. o daních z příjmu v platném znění. VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat předpis o Poskytování náhrad v ČASQ při zjištění nových nebo nepředvídatelných situací. Tento předpis o Poskytování náhrad v ČASQ nabývá účinnosti dnem schválení VV ČASQ.

5 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 4 z 5 ODMĚNY ZA PRÁCI PRO ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Tento předpis upravuje výše odměn pro osobní a reprezentační trenéry, členy realizačních týmů a případně další osoby, které se zásadním způsobem podílejí na výsledcích reprezentace České republiky. II. VÝŠE ODMĚN Čl.2 Členové realizačního týmu podílející se na reprezentační akci mají hrazeny veškeré náklady související s akcí podle balíčku nebo dle předpisu o poskytování náhrad v ČASQ. Mimo úhradu nákladů mají nárok na odměnu za práci při výjezdu na reprezentační akci. Výši odměny navrhuje Komise vrcholového sportu prostřednictvím předsedy komise a s konečnou platností je schvaluje VV ČASQ. Čl.3 Odměny za práci během ME, MS a jiné akci odpovídajícího významu. a. Odměna pro manažera týmu: maximální výše odměny 4.000,- Kč / den b. Odměna pro národního trenéra: maximální výše odměny 5.000,- Kč / den c. Odměna pro asistenta národního trenéra: maximální výše odměny 3.500,- Kč / den d. Odměna pro fyzioterapeuta: maximální výše odměny 3.500,- Kč / den Čl.4 Odměny za práci při výjezdu na turnaj juniorů ESF jdou k tíži účastníků turnaje. ČASQ může stanovit, v jaké výši se bude podílet na pokrytí nákladů dané akce. Konečné náklady na akci se rozpočítají mezi hráče, kteří se akce účastní. a. Odměna pro trenéra při zajištění kompletního servisu hráčům, včetně dopravy, ubytování, stravy, dozoru během akce atd.: maximální výše odměny 3.500,- Kč / den b. Odměna pro trenéra: maximální výše odměny 2.000,- Kč / den c. Odměna pro fyzioterapeuta: maximální výše odměny 2.000,- Kč / den

6 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 5 z 5 Čl.5 Odměny za práci při reprezentačních kempech. Členové realizačního týmu podílející se na akci mají hrazeny veškeré náklady související s akcí podle balíčku nebo dle předpisu o poskytování náhrad v ČASQ. Mimo úhradu nákladů mají nárok na odměnu za práci na reprezentační akci. Výši odměny navrhuje Komise vrcholového sportu prostřednictvím předsedy komise a s konečnou platností je schvaluje VV ČASQ. a. Odměna pro hlavního trenéra: maximální výše odměny 3.000,- Kč / den b. Odměna pro asistenta hlavního trenéra: maximální výše odměny 2.000,- Kč / den c. Odměna pro fyzioterapeuta: maximální výše odměny 2.000,- Kč / den Čl.6 Mimo výše uvedené sazby je možné sjednat vykonání odborné práce pro ČASQ v hodinové sazbě, případně provedení konkrétní práce za dohodnutou odměnu. V těchto případech musí odměna vycházet z uvedených sazeb a podléhá vždy schválení VV, s uvedením v zápise z jednání, případně uzavřením smlouvy specifikující rozsah práce a výši odměny. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.7 Čl.8 Čl.9 Výklad, změny nebo doplňky tohoto předpisu o udělování odměn v ČASQ prování VV ČASQ. Výklad, změny nebo doplňky tohoto předpisu o udělování odměn v ČASQ prování VV ČASQ. Tento předpis o udělování odměn v ČASQ nabývá účinnosti dnem schválení VV ČASQ. Zpracoval: Petr Kolegar, Jan Mutina Datum: Schváleno VV:

7 Příloha č.01 NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ Při použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého ČASQ, přísluší za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. a) Základní náhrada za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč b) Náhrada za pohonné hmoty se určí násobkem ceny pohonné hmoty a množstvím spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje člen dokladem o nákupu. V případě, že předkládá člen více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud člen nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije ČASQ pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 429/2011 Sb. Průměrné ceny PHM benzin 95 oktanů 36,10 Kč benzin 98 oktanů 38,60 Kč motorová nafta 36,50 Kč

8 Příloha č.02 STRAVNÉ NA ÚZEMÍ ČR Za každý kalendářní den cesty související s výkonem funkce pro ČASQ na území ČR lze poskytnout stravné ve výši: a) trvá-li cesta související s výkonem funkce 5 až 12 hodin 66,- Kč -> 79,- Kč b) trvá-li cesta související s výkonem funkce déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 100,- Kč -> 121,- Kč c) trvá-li cesta související s výkonem funkce déle než 18 hodin 157,- Kč -> 188,- Kč

9 Příloha č.03 Příloha k vyhlášce č. 392/2012 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghanistan EUR euro 35 Albanie EUR euro 35 Alzirsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americky dolar 60 Argentina USD americky dolar 40 Armenie EUR euro 35 Australie a Oceanie - ostrovni sta>ty USD americky dolar 50 Azerbajdzan EUR euro 35 Bahamy USD americky dolar 50 Bahrajn EUR euro 40 Banglades USD americky dolar 50 Belgie EUR euro 45 Belize USD americky dolar 50 Benin EUR euro 40 Bermudy USD americky dolar 50 Belorusko EUR euro 45 Bhutan USD americky dolar 50 Bolivie USD americky dolar 40 Sosna a Hercegovina EUR euro 35 Botswana USD americky dolar 55 Brazilie USD americky dolar 55 Brunej USD americky dolar 40 Bulharsko EUR euro 35 Burkina Faso EUR euro 40 Burundi USD americky dolar 55 Cad EUR euro 45 Cerna Hora EUR euro 35 Cina EUR euro 40 Dansko EUR euro 50 Dzibuti EUR euro 45 Egypt EUR euro 35 Ekvador USD americky dolar 45 Eritrea USD americky dolar 50 1

10 Příloha č.03 Estonsko EUR euro 40 Etiopie EUR euro 40 Filipiny EUR euro 35 Finsko EUR euro 45 Francie EUR euro 45 Francouzska Guayana EUR euro 45 Gabon EUR euro 45 Gambie EUR euro 45 Ghana EUR euro 45 Gibraltar EUR euro 40 Gruzie EUR euro 35 Guatemala USD americky dolar 45 Guinea EUR euro 45 Guinea-Bissau EUR euro 45 Guyana USD americky dolar 50 Honduras USD americky dolar 45 Hongkong EUR euro 40 Chile USD americky dolar 50 Chorvatsko EUR euro 35 lndie EUR euro 35 lndonesie EUR euro 35 lrak EUR euro 40 Iran EUR euro 35 lrsko EUR euro 45 Island EUR euro 55 ltalie vcetne Vatikanu a San Marina EUR euro 45 lzrael USD americky dolar 55 Japonsko USD americky dolar 65 Jemen EUR euro 35 Jihoafricka republika EUR euro 40 Jordansko EUR euro 35 Kambodza EUR euro 35 Kamerun EUR euro 40 Kanada USD americky dolar 45 Kapverdy EUR euro 40 Karibik - ostrovni stal tl USD americky dolar 50 Katar USD americky dolar 50 Kazachstan EUR euro 45 Kena EUR euro 45 2

11 Příloha č.03 Kolumbie USD americky dolar 45 Komory USD americky dolar 55 Konzska republika (Brazzaville) USD americky dolar 60 Konzska demokraticka republika (Kinshasa) Korejska lidove demokraticka republika USD americky dolar 60 EUR euro 40 Korejska republika EUR euro 45 Kosovo EUR euro 45 Kostarika USD americky dolar 50 Kuba EUR euro 45 Kuvajt EUR euro 40 Kypr EUR euro 40 Kyrgyzstan EUR euro 40 Laos EUR euro 35 Lesotho USD americky dolar 50 Libanon USD americky dolar 55 Liberie EUR euro 45 Libye EUR euro 45 Lichtenstejnsko EUR euro 45 Litva EUR euro 40 Lotyssko EUR euro 40 Lucembursko EUR euro 45 Macao EUR euro 40 Madagaskar EUR euro 40 Mad'arsko EUR euro 35 Makedonie EUR euro 35 Malajsie USD americky dolar 40 Malawi USD americky dolar 45 Maledivy USD americky dolar 55 Mali EUR euro 40 Malta EUR euro 45 Maroko EUR euro 35 Mauretanie EUR euro 35 Mauricius USD americky dolar 55 Mexiko USD americky dolar 50 Moldavsko EUR euro 40 Monako EUR euro 45 Mongolsko EUR euro 35 Mozambik USD americky dolar 50 Myanmar (Barma) USD americky dolar 45 3

12 Příloha č.03 Namibie USD americky dolar 50 Nemecko EUR euro 45 Nepal USD americky dolar 50 Niger EUR euro 40 Nigerie EUR euro 45 Nikaragua USD americky dolar 45 Nizozemsko EUR euro 45 Norsko EUR euro 55 Novy leland USD americky dolar 50 Oman EUR euro 40 Pakistan EUR euro 35 Panama USD americky dolar 45 Paraguay USD americky dolar 40 Peru USD americky dolar 50 Pobrez f Slonoviny EUR euro 40 Polsko EUR euro 35 Portugalsko a Azory EUR euro 40 Rakousko EUR euro 45 Rovnikova Guinea EUR euro 40 Rumunsko EUR euro 35 Rusko EUR euro 45 Rwanda USD americky dolar 55 Recko EUR euro 40 Salvador USD americky dolar 45 Saudska Arabie EUR euro 40 Senegal EUR euro 40 Seychely USD americky dolar 60 Sierra Leone EUR euro 40 Singapur USD americky dolar 50 Spojene arabske emiraty USD americky dolar 55 Slovensko EUR euro 35 Slovinsko EUR euro 35 Somalsko USD americky dolar 55 Spojene staty americke USD americky dolar 50 Srbsko EUR euro 35 Sri Lanka USD americky dolar 50 Stfedoafricka republika USD americky dolar 45 Sudan USD americky dolar 55 Surinam USD americky dolar 50 Svaty Tomas a Princuv ostrov EUR euro 35 Svazijsko USD 4 americky dolar 55

13 Příloha č.03 Syrie EUR euro 35 Spanelsko EUR euro 40 Svedsko EUR euro 50 Svycarsko CHF svycarsky frank 75 Tadzikistim EUR euro 40 Tanzanie USD americky dolar 55 Thajsko EUR euro 35 Tchaj-wan EUR euro 40 Togo EUR euro 40 Tunisko EUR euro 40 Turecko EUR euro 40 Turkmenistan EUR euro 40 Uganda USD americky dolar 55 Ukrajina EUR euro 45 Uruguay USD americky dolar 50 Uzbekistan EUR euro 40 Velka Britanie GBP anglicka libra 40 Venezuela USD americky dolar 55 Vietnam EUR euro 35 Zambie USD americky dolar 55 Zimbabwe USD americky dolar 50 Ostatni neuvedene zeme EUR euro 35 1) Napriklad Americka Samoa, Cookovy ostrovy, Fidzi, Guam, Kiribati, Kokosove ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayske ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nova Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nova Guinea, Pitcairnuv ostrov, Salamounovy ostrovy, Spolecenstvi Severnich Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonocni ostrov, Vychodni Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Zapadni Samoa. 2) Napriklad Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikanska republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanske ostrovy, Martinique, Monserrat, Britske panenske ostrovy, Portoriko, Svata Lucie, Svaty Krystof a Nevis, Svaty Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. 5

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH.

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. CENÍK GORILA MOBIL Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. A. Předplacený služby Gorila mobil Gorila mobil Předplacená karta Volání

Více

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ účinnost od 15. 10. 2013 1/8 skupina Čez 1. Obecná část Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více