Smlouva o úvěru a její využití v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a její využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o úvěru a její využití v praxi Bakalářská práce Autor: Magda Poláková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr. Eva Kutová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vyškově dne Magda Poláková

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Evě Kutové za její rady a cenné připomínky při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je rozbor právní úpravy úvěru v českém právním řádu. Začátek práce je zaměřen na interpretaci základních pojmů souvisejících se smlouvou o úvěru, dále se zabývá druhy úvěrů a úvěrovým procesem doplněné o centrální registr. Hlavní část bakalářské práce je věnována původní právní úpravě v obchodním zákoníku a právní úpravě v novém občanském zákoníku. V závěru práce je komparace původní a nové právní úpravy smlouvy o úvěru. Klíčová slova Úvěr, úvěrová smlouva, věřitel, úvěrující, dluţník, úvěrovaný, obchodní zákoník, nový občanský zákoník. Annotation The aim of this bachelor thesis is the analysis of the legislation regarding the credit in the Czech legal systém. First part of the thesis concentrates on the interpretation of the basic terms related to the credit contract, on the types of credit proces with added information on the central register. The main part of the bachelor thesis is dedicated to the former legislation in the Commercial Code and the new legislation in the Civil Code. The final part compares the former and the new legislation on the credit contract. Key words Credit, credit contract, creditor, credit-granting, debtor, crediting, Commercial Code, New CivilCode.

5 Obsah Úvod Podstata úvěru Základní pojmy Druhy úvěrů Úvěry podle subjektu Úvěry podle splatnosti Úvěry podle čerpání Úvěry podle účelovosti Úvěry podle typu výplaty Úvěry podle poskytnutých záruk Úvěry podle účelu Úvěrový proces Ţádost o poskytnutí úvěru Úvěrová analýza (zkouška úvěrové způsobilosti dluţníka) Uzavření úvěrové smlouvy a uvolnění čerpání úvěru Kontrola dodrţování podmínek úvěrové smlouvy Úvěrová operace končí splacením úvěru a úroků Zásady Centrální registr úvěrů Smlouva a její úprava dle obchodního zákoníku Základní ustanovení Určení měny Úplata za sjednání závazku Lhůta k uplatnění nároku na úvěr

6 2.5 Povinnost úvěr poskytnout Úroky z úvěru Doba splatnosti úroků Lhůta k vrácení úvěru Zajištění závazku Odstoupení od smlouvy pro prodlení dluţníka Odstoupení od smlouvy o účelovém úvěru Smlouva a její úprava dle nového občanského zákoníku Základní ustanovení Změny v bance Nový občanský zákoník a spotřebitelský úvěr Hypotéky podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník a stavební spoření Komparace dosavadní a nové právní úpravy Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Počátek 21. století přinesl tzv. boom v českém finančnictví, kdy se zvýšil objem poskytovaných úvěrů. Podle přístupu k otázce rizik spojených s úvěrem můţeme banky rozdělit na evropské a americké. Americký přístup můţeme definovat jako volnější. Banky půjčují kaţdému, kdo si podá ţádost o úvěr. Pro klienty s dobrým postavením a dobrou historií se riziko promítne do úrokové sazby, která je samozřejmě niţší. Klienti s ne úplně dobrou historií dostanou naopak úrokovou sazbu vyšší. Evropský přístup se liší hlavně v důsledném zkoumání klienta scoringu. Před ekonomickou krizí se ovšem tento konzervativní přístup přiblíţil tomu americkému. Přestalo platit, ţe kaţdý, kdo dostal bankovní úvěr, byl prověřený a spolehlivý. Po ekonomické krizi, kdy počátek dle odborníků nastal v roce 2008, se české banky opět staly přísnější v poskytování úvěrů. I přesto, ale celková zadluţenost českých domácností v posledních letech rychle roste. Pro spoustu rodin je získání nového úvěru stále větším problémem a proto se obracejí na nebankovní instituce z důvodu udrţení ţivotní úrovně (splnění materiálních představ). Ne vţdy dokáţí zhodnotit svoji situaci a potřebnost úvěru na jedné straně a příjmy a schopnost splácení na straně druhé. Potřeba zvýšení ţivotní úrovně, ale bohuţel vede k zadluţování a v neposlední řadě ke zvýšení počtu osobních bankrotů či exekucí. Velký vliv na zadluţenost domácností má i skupina ţadatelů, která dává přednost poskytovatelům úvěrů za velmi nevýhodných podmínek, mezi které zejména patří vysoký úrok. Mezi nejvyuţívanější úvěry v české republice patří úvěry na bydlení. Zejména mladá generace přistupuje k poskytování úvěrů s menšími zábranami, neţ tomu bylo dříve. V dnešní době je velká výhoda v informovanosti před uzavřením úvěrové smlouvy, která se dá získat prostřednictvím finančních poradců. Bohuţel je, ale málo těch, kteří vyuţijí těchto sluţeb. Cílem této bakalářské práce bylo popsat smlouvu o úvěru a její vyuţití v praxi, srovnání původní a nové právní úpravy úvěru. V první kapitole se zaměřuji na podstatu úvěru a nejpouţívanější výrazy spojené se smlouvou o úvěru. Dále popisuji druhy úvěru, které je moţné rozdělit podle různých kritérií. Důleţitý je samotný proces poskytnutí úvěru, který se skládá z několika fází od ústního jednání aţ po uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí finančních prostředků. Poskytnutí úvěru vychází 7

8 z několika podstatných zásad. Závěr první kapitoly věnuji centrálnímu registru, který je důleţitým pomocníkem banky při hodnocení klienta. Druhou kapitolu věnuji smlouvě o úvěru a její právní úpravě podle původního obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Smlouva o úvěru se nacházela v obchodním zákoníku pod 497 aţ 507. Popis jednotlivých paragrafů jsem doplnila o některé případy z judikatury. Třetí kapitola se zaměřuje na smlouvu o úvěru podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost Smlouva o úvěru se nachází pod 2395 aţ Tuto kapitolu jsem doplnila o důleţité změny v bankách a změny u vybraných druhů úvěrů. Jedná se o změny u spotřebitelských úvěrů, hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Poslední čtvrtou kapitolu věnuji komparaci původní a nové právní úpravy smlouvy o úvěru. U smlouvy o úvěru došlo k největším změnám v terminologii, obsahově se s malými změnami přesunula z původního obchodního zákoníku. 8

9 1 Podstata úvěru Úvěr můţeme definovat jako formu dočasného poskytnutí prostředků mezi ekonomickými subjekty s příslibem jejich navrácení ve stanoveném čase a s dohodnutými úroky. Účastníky jsou na jedné straně banka jako úvěrující (věřitel) a na druhé straně fyzická osoba či podnikatel jako úvěrovaný (dluţník). Předmětem úvěru nemusí být jen peníze, předmětem můţe být i zboţí (sluţby). Úvěrem v právním smyslu se rozumí návratné poskytnutí peněţních prostředků s tím, ţe příjemce úvěru je navíc povinen zaplatit poskytovateli úvěru ještě úplatu ve formě úroků z poskytnutých peněţních prostředků. 1 Banky dnes nabízí široký výběr různých úvěrových produktů a kaţdý úvěr je něčím specifický, určený pro konkrétní situaci či potřebu. Uzavírání úvěrů je pro banky nejdůleţitějšími obchody. Dle mého názoru jsou v dnešní době banky v poskytování úvěrů opatrné, kaţdá banka má vlastní úvěrovou politiku. Důleţitým kritériem poskytnutí úvěru je bonita klienta, o které se zmíníme v jiné kapitole. Smlouva můţe být uzavřena i mezi dvěma nepodnikatelskými subjekty. Podmínkou však bude, ţe poskytnutí úvěru bude pouze jednorázovou, výjimečnou a individuální záleţitostí. Smlouvu o úvěru můţeme povaţovat za smlouvu konsenzuální povahy. 2 K platnému sjednání smlouvy tedy není potřeba, aby v okamţiku uzavření smlouvy došlo mezi úvěrujícím (věřitelem) a úvěrovaným (dluţníkem) k předání a převzetí peněţních prostředků jako je to u smlouvy o zápůjčce (půjčce). Podstatnou částí smlouvy o úvěru je vţdy určení částky peněţních prostředků, které mají být věřitelem poskytnuty. 3 Ve smlouvě o úvěru není podstatné určení měny, ve které má být úvěr poskytnut, ale úvěrovaný (dluţník) je povinen vrátit peněţní prostředky v měně, ve které mu byly poskytnuty a musí v této měně platit úroky. 1 PLÍVA, Stanislav. A KOLEKTIV. Bankovní obchody. Praha: Aspi, 2009, s.79 2 ŠVARC, Zbyněk. A KOLEKTIV. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s ŠVARC, Zbyněk. A KOLEKTIV. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

10 Mezi nejvyuţívanější úvěry v České republice na bydlení patří tzv. hypotéční úvěr (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti) a úvěr ze stavebního spoření. Jednou z velkých výhod úvěrového financování na bydlení je moţnost sníţit si o zaplacené úroky základ daně z příjmu. Odpočet úroků lze ovšem uplatnit jen na základě splnění daných podmínek. 1.1 Základní pojmy V této kapitole si uvedeme základní pojmy, které se pouţívají v souvislosti s uzavíráním úvěrové smlouvy. Úvěrující -Věřitel osoba, která je oprávněná poţadovat uhrazení dluţníkovy pohledávky. Úvěrovaný - Dlužník osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku včetně úroků. Bonita schopnost klienta splatit poţadovanou půjčku, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas za své závazky. Čím vyšší bonitu dluţník má, tím menší riziko představuje pro banku. Pevná úroková sazba sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu. RPSN roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění ) Splátka částka obsahující sjednané úroky, poplatky a popřípadě pojistné, kterou pravidelně klient splácí svůj úvěr nebo jiný peněţní dluh. Splátkové období doba, ve které musí klient uhradit splátku dle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky. Úrok částka, kterou je dluţník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dluţné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsaţen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce. Úroková sazba stanoví úroky, které je dluţník povinen společnosti platit. Výše je určena konkrétnímu ţadateli na základě situace na finančním trhu, bonity ţadatele, výši půjčky a době splatnosti. 10

11 Úvěrové podmínky Zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytne půjčku na základě úvěrové smlouvy. Jsou nedílnou součástí kaţdé úvěrové smlouvy. Zajištění úvěru úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u kaţdého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se můţe pouţít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek a jiné Druhy úvěrů Úvěry můţeme dělit podle různých kritérií Úvěry podle subjektu Fyzické osoby úvěry občanům Mívají především formu čerpání v podobě osobního účtu, nebo účelového úvěru např. pro nákup domu či pozemku. Právnické osoby podnikatelské úvěry Slouţí především k financování provozních či investičních potřeb firmy. Mezibankovní úvěry - úvěry pro města a obce. 5 Podmínky poskytnutí úvěru jsou u každé banky jiné, ale obecně platí: Trvalé bydliště (sídlo firmy) na území České republiky. Nejméně dvě ukončená daňová období podnikání nebo výše příjmů u fyzických osob. Kladný výsledek hospodaření (ne ztráta). Bezdluţnost u Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny. Nebýt v insolvenčním řízení, likvidaci či konkursu. 4 Slovník pojmů-půjčky-sfinance.cz. Sfinance [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 5 Finanza. Charakteristika úvěrů [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 11

12 1.2.2 Úvěry podle splatnosti Krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku, můţeme sem zařadit spotřebitelské úvěry. K získání úvěru je potřeba stálý příjem a důvěryhodnost klienta. Další typ úvěru můţe být dispoziční, který vzniká v důsledku debetu a patří sem kontokorentní úvěr. Střednědobé úvěry - se splatností od jednoho roku do pěti let, jedná se většinou o provozní úvěr, kdy je potřeba zajistit pro podnik zdroje pro financování podnikových oběţných aktiv. Dlouhodobé úvěry se splatností nad pět let, vyuţívají se na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Banka v těchto případech poţaduje zajištění úvěru např. nemovitostí Úvěry podle čerpání Jednorázové úvěry - klienti čerpají předem stanovenou částku jednorázově nebo postupně na základě dohodnutých termínů. Úvěrová linka klienti si opakovaně půjčují finanční prostředky určené pro financování svých osobních potřeb do výše stanoveného úvěrového limitu Úvěry podle účelovosti Účelové úvěry jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup automobilu) Bezúčelové (neúčelové) úvěry záleţí na klientovi, na co poskytnutý úvěr pouţije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba Úvěry podle typu výplaty Hotovostní úvěry poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti Bezhotovostní úvěry peníze jsou zasílány klientovi na jeho bankovní účet. 8 6 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 7 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 12

13 1.2.6 Úvěry podle poskytnutých záruk Zajištěné úvěry banka vyţaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí. Nezajištěné úvěry společnosti je poskytují pouze svým top prvotřídním klientům Úvěry podle účelu Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný na běţném účtu tak, ţe na základě smlouvy s bankou můţe zůstatek účtu klienta přecházet do debetu. 10 Klient můţe platit ze svého účtu, i kdyţ na něm němá dostatek peněţních prostředků, představuje tedy takovou rezervu. Tento úvěr je poskytován na základě podmínek, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. V této smlouvě je také určen úvěrový rámec, coţ je v podstatě hranice, do které můţe klient čerpat úvěr. 11 Celková cena kontokorentního úvěru se skládá jednak ze samotných úroků a jednak z dalších poloţek, které souvisejí s vedením kontokorentního účtu. 12 Výhodou tohoto úvěru je, ţe klient platí bance pouze úroky z vyčerpaného limitu, na druhou stranu, ale bývají úroky z tohoto úvěru vyšší. Kaţdá banka si stanovuje lhůtu splatnosti, zpravidla se jedná o 1 rok. U spolehlivých klientů banka tento typ úvěru pravidelně obnovuje. Osobně si myslím, ţe kontokorentní úvěr řadíme mezi nejvýznamnější krátkodobé bankovní úvěry. Banky ho poskytují podnikatelům i soukromým osobám. Investiční úvěr tento druh úvěru na rozdíl třeba od provozního úvěru neslouţí k financování běţného provozu společnosti. Spousta společností i podnikatelů vyuţívá investiční úvěr, aby rozšířili své podnikání a tím i zvýšili svůj zisk. Banky neřeší pouze bonitu a schopnost klienta svůj závazek splatit, ale také hodnotí podnikatelský záměr a propracovanost investičního plánu. Většinou musí být investič- 8 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 9 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 10 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s KUNZ, Vilém. Bankovnictví: Bankovnictví pro školy a veřejnost. Ústí n. L.: Reneco, 1998, s DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s

14 ní úvěr i zajištěn majetkem společnosti. Uţ z principu je tento typ úvěru také velmi účelový. 13 Dle mého názoru jsou firmy v dnešní době nuceni přizpůsobovat se novým trendům, aby mohli neustále konkurovat jiným firmám. Ne kaţdá firma má nashromáţděné dostatečné finanční rezervy na uskutečnění investičního plánu, proto vyuţívá moţnost vzít si investiční úvěr. Tento úvěr tedy patří spíše mezi střednědobé aţ dlouhodobé úvěry a pomáhá klientovi (firmě) uskutečnit i finančně náročné investiční akce. Provozní úvěr provozní úvěr slouţí k financování běţných činností slouţících k fungování společnosti. Velmi často je provozní úvěr vyuţíván pro zajištění cash-flow. V některých oborech je totiţ zpoţděna platba za dodané sluţby nebo zboţí, a pokud společnost nemá dostatek úspor, můţe jí období mezi dodáním sluţby a jejím proplacením dosi ublíţit. 14 Banky připouští, ţe některé obory jsou pro rizikovější, ke kaţdému klientovi přistupují jednotlivě a hlavním kritériem je finanční historie a zajištění provozního úvěru. Dle mého názoru jde o společnosti, které bývají závislé na sezónách v určitém oboru nebo firmy, které se potýkají s neproplacenými zakázkami a nemají ţádné velké finanční rezervy. Revolvingový úvěr revolvingový úvěr je určený podnikatelů na financování provozních potřeb. Platí se z něj výdaje na zásoby, pohledávky atd. Díky revolvingovému úvěru překlene podnikatel období mezi fakturací a splatností pohledávek. 15 Fungování revolvingového úvěru je podobné jako u kontokorentního úvěru. Hlavní rozdíl je v tom, ţe revolvingový úvěr se poskytuje účelově a není u něj povinnost mít účet u banky, u které chcete úvěr čerpat. 16 Revolvingový úvěr mohou poskytovat vedle bank i nebankovní společnosti. Dle mého názoru mezi velkou výhodu revolvingového úvěru patří, ţe pokud si firma bude chtít opakovaně půjčit peníze, nemusí úvěr znovu zařizovat, na druhou stranu nevýhodou budou vyšší úroky a poplatky s tím spojené. Exportní úvěr tento úvěr je určen společnostem exportujícím do zahraničí. 13 Úvěra.cz. Investiční úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 14 Úvěra.cz. Provozní věr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 15 UVER - INFO. Revolvingový úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 16 UVER - INFO. Revolvingový úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 14

15 Účelový úvěr poskytovaný bankou exportéra zahraničnímu kupujícímu/dluţníkovi (dluţník můţe být banka zahraničního kupujícího nebo sám zahraniční kupující). 17 Exportérem musí být česká právnická nebo fyzická osoba, projekt musí obsahovat stanovený podíl dodávek českého původu a analýza projektu a dluţníka musí být vyhovující. 18 Před čerpáním tohoto úvěru se uzavírají smlouvy: - Obchodní smlouva mezi vývozcem a dovozcem. - Smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho ručitelem (v ČR většinou ručení poskytuje pojišťovací agentura). - Úvěrová smlouva mezi bankou a zahraničním dovozcem (odběratelem - dluţníkem). - Smlouva o realizaci financování mezi bankou a vývozcem. - Pojistná smlouva mezi bankou a pojišťovací agenturou. 19 Výhodou exportního úvěru je, ţe vývozce zvýší svoji konkurenceschopnost a pojištění umoţňuje vyváţet i do zemí s větší mírou rizika. Eskontní úvěr eskontní úvěr je určen podnikatelům tedy fyzickým i právnickým osobám. Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu (eskontu) směnky před její splatností (dospělostí), přičemţ si sráţí úrok diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky. 20 Předmětem toho úvěru je tedy směnka a je to písemný doklad o finančním závazku a je obchodovatelný cenný papír. Při nesplacení směnky můţe dojít aţ k exekuci. Eskontní úvěr umoţní profinancovat část pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů před lhůtou splatnosti KB. Exportní odběratelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 18 KB. Exportní odběratelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 19 HARTLOVA, Věra. A KOL. Bankovnictví. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2004, s DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s KB. Eskontní úvěr - Komerční banka [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Úvěrové riziko pro banku závisí u eskontního úvěru na bonitě směnečného dluţníka, resp. subjektu, který směnku a banku eskontoval a rovněţ všech dalších směnečně zavázaných osob. 22 Spotřebitelský úvěr nabízejí v České republice jak bankovní, tak nebankovní instituce. Mezi obecné podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru patří, klient musí být občanem České republiky, věk 18 let a mít takový příjem umoţňující splácet. Spotřebitelský úvěr upravuje zákon č. 145/2010 Sb. V jeho první části ( 1 aţ 24) je definován spotřebitelský úvěr, informační povinnost a správní delikty, druhá ( 25 aţ 26) se zabývá změnou ţivnostenského zákona a přechodnými ustanoveními. Třetí část v paragrafu 27 definuje změnu zákona o České obchodní inspekci a čtvrtá část ( 28) podobně definuje také změny zákona o České národní bance. 23 Tento druh úvěru slouţí k financování převáţně spotřebního zboţí. Účelem takové půjčky můţe být například elektronika, vybavení pro domácnost a zahradu a další. 24 Od komerčních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého uţití: u komerčních úvěrů plyne z úvěrovaného objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu spotřební úvěry slouţí ke krytí spotřebních výdajů, a tudíţ úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru. 25 Spotřebitelské úvěry fungují velmi jednoduše. V případě nebankovních společností si zákazník vybere v obchodě zboţí, a pokud má s sebou poţadované doklady, podepíše okamţitě smlouvu o úvěru. V případě, ţe má zájem o spotřebitelský úvěr od banky, musí počítat s poněkud náročnějším a zdlouhavějším vyřizováním. 26 Dle mého názoru nemusí být vţdy spotřebitelský úvěr bez rizika. Zejména se jedná o nebankovní společnosti, je potřeba důkladně pročíst náleţitosti a podmínky úvěrové smlouvy. Spousta nebankovních společností poţaduje v případě nesplácení, někdy se jedná i o jednu splátku vysoké úroky. Důleţité je zjistit si i podmínky v případě předčasného splacení úvěru. Mezi výhody spotřebitelského úvěru patří snadné získání finančních prostředků, ale lidé se často dostávají do finančních problémů a své situace 22 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s Zákony od centrum.cz. Zákon o spotřebitelském úvěru [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Našepeníze.cz. Vše co potřebujete vědět o spotřebitelském úvěru [online] [cit ]. Dostupné z: 25 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s Peníze.cz. Co to je spotřebitelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 řeší splácením jednoho úvěru druhým a ocitají se ve spirále spotřebitelských úvěrů, ze kterých je těţké uniknout a končí i exekucí. Dne 25. února 2013 byla pod číslem 43/2013 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen ZoSÚ ), která se snaţí postihovat některé nečestné praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice (dále jen novela ). Vzhledem k tomu, ţe tato novela byla přijata dne 31. Ledna 2013 a nabyla účinnosti okamţitě dnem jejího vyhlášení (tj. 25. února 2013), museli se poskytovatelé spotřebitelských úvěrů připravit na zamýšlené změny v předstihu, neboť zákonodárce jim příliš času nedal. 27 Věřitel nově můţe poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, ţe spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. V reakci na jejich časté zneuţívání je zcela zakázáno pouţívání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak není moţné vyuţívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předraţené telefonní linky začínající číslicí Za porušení zákona mohou orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uloţit pokutu aţ do výše 20 mil. Kč. Spotřebitel se můţe svých práv domáhat u finančního arbitra. 29 Lombardní úvěr jedná se o krátkodobý úvěr, který není u nás tolik vyuţívaný. Lombardní úvěr je takový úvěr, který je zajištěný zástavou movitých věcí. Mezi movité věci, které je moţné zastavit, nejčastěji patří cenné papíry, šperky, drahé kovy či další komodity. 30 Můţe si o ně zaţádat fyzická osoba či právnická. Banka vezme cennou věc do zástavy a na základě její hodnoty poskytne klientovi úvěr Epravo.cz. Novela zákona o spotřebitelském úvěru [online]. epravo.cz, a.s [cit ]. Dostupné z: 28 Ministerstvo financí České republiky. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v platnost 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Ministerstvo financí České republiky. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v platnost 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 30 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 31 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 17

18 Lombardní úvěry si mohou vzít i komerční banky. Jejich poskytovatelem je v tomto případě centrální banka. Lombardní úvěr slouţí komerční bance ke krytí krátkodobého nedostatku peněţních prostředků banky. Banky nemohou zastavovat šperky a drahé kovy, ale pouze cenné papíry, a to takové, které má centrální banka uvedené v lombardním seznamu. Komerční banky dostanou lombardní úvěry za tzv. lombardní sazbu. 32 Úvěr ze stavebního spoření základní pravidlo pro úvěry ze stavebního spoření zní účastník stavebního spoření můţe úvěr pouţít pouze na financování bytových potřeb. 33 Mezi bytové potřeby můţeme řadit např. koupi bytu, rodinného domu, stavebního pozemku nebo rekonstrukci či výstavbu domu. Získání úvěru není samozřejmostí. Klient by měl spořit minimálně dva roky a naspořit dostatek vlastních finančních prostředků k získání řádného úvěru ze stavebního spoření, jehoţ podmínky jsou stanovené ve všeobecných obchodních podmínkách. V případě nesplnění podmínek je moţnost čerpat překlenovací úvěr, který uţ není tak výhodný. Můţeme tedy říct, ţe mezi faktory zabraňujícími vyuţití řádného úvěru ze stavebního spoření jsou příliš krátká doba spoření, málo peněţních prostředků na účtu stavebního spoření (cílová částka kde se v průměru poţaduje 35 % aţ 40 %) a v neposlední řadě nízké bodové hodnocení. Mezi výhody tohoto úvěru patří nízká úroková sazba, dlouhodobost nebo daňové úspory. Nevýhodu překlenovacího úvěru je, ţe úroky jsou počítány z celé cílové částky nikoli jen z částky půjčené, jako je tomu u řádného úvěru. Mezi banky v ČR, které nabízejí a poskytují úvěr ze stavebního spoření, patří Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.. 34 Myslím si, ţe úvěry ze stavebního spoření jsou zajímavým produktem k řešení potřeb vlastního bydlení. Hypoteční úvěr řadíme mezi účelový a dlouhodobý, který řeší financování bydlení. Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné). Zastavená nemovitost se musí nacházet buď na území ČR, nebo člen- 32 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 33 Bankovní gramotnost.cz. Úvěr ze stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 34 Ministerstvo financí České republiky. Stavební spořitelny [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 ského státu Evropské unie anebo jiného státu v rámci Evropského hospodářského prostoru. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, ţe ty první, tj. klasické hypotéky, mají lepší parametry neţ ty neúčelové. 35 Jako u většiny ostatních úvěrů se prokazuje bonita klienta a samozřejmě účelovost. Osobně si myslím, ţe mezi velkou výhodu hypotečního úvěru patří úroky, které jsou stejně jako u úvěru ze stavebního spoření odečitatelné od základu daně aţ o Kč, to je maximum za všechny úvěry na bydlení. Splatnost hypotéčního úvěru je 5 45 let. Optimální doba splácení úvěru je let. Hypoteční úvěr je vţdy fixován podle potřeby klienta, můţe jít o 1 aţ 15 let nebo i dokonce na celou jeho splatnost. Délka fixace úrokové sazby hypotečního úvěru představuje časový úsek, po který banka nesmí změnit klientovi úrokovou sazbu. 36 Současné znění zákona umoţnilo rovněţ moţnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení - na koupi druţstevního bytu, sloţení členského podílu do bytového druţstva, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo druţstva s cílem získání uţívacího práva k bytu apod. Stále však platí, ţe ve všech případech musíte ručit nemovitostí. 37 Dle mého názoru má hypotéční úvěr nezastupitelnou roli v oblasti vlastního bydlení. Na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření, který se převáţně vyuţívá v případě drobných rekonstrukcí a úvěr se pohybuje v řádech několika set tisíc korun, hypotéční úvěr je vhodnější k financování bydlení, jako je stavba rodinného domu či jeho rekonstrukce. 1.3 Úvěrový proces V rámci úvěrového obchodu je navázán dlouhodobý vztah mezi dvěma stranami klientem (úvěrovaným) a bankou poskytovatelem finančních prostředků. Tento vztah začíná podáním ţádosti klientem a končí splacením úvěru a úroků. Celé toto období se nazývá úvěrový proces. Lze jej rozdělit do těchto kategorií: Ţádost o poskytnutí úvěru 35 Bankovní gramotnost.cz. Hypotéční úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Novinky.cz. Finanční poradna [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 37 Bankovní gramotnost.cz. Hypotéční úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Úvěrová analýza (zkouška úvěrové způsobilosti dluţníka) Uzavření úvěrové smlouvy a uvolnění čerpání úvěru Kontrola dodrţování podmínek úvěrové smlouvy Úvěrová operace končí splacením úvěru a úroků, po kterém následuje uvolnění záruk Žádost o poskytnutí úvěru První kontakt klienta s bankou je na úvodní schůzce, kde klient přednese svůj poţadavek, ze strany banky jsou nabídnuty moţnosti a podmínky. Pokud se obě strany dohodnou, musí klient vyplnit a předloţit bance ţádost o poskytnutí úvěru. Podání písemné ţádosti o poskytnutí úvěru je podávané zpravidla na tiskopisech banky. 39 Jedná se o vyplnění formuláře, ve kterém banka poţaduje: - základní identifikace klienta, - údaje o právních, majetkových, hospodářských a finančních poměrech ţadatele, - druh úvěru, - výše a měna úvěru, - způsob a termíny čerpání resp. splácení, - nabídka způsobu zajištění, - údaje o závazcích k jiným finančním subjektům. 40 Nedílnou přílohou ţádosti u fyzických osob je potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmu a případně doklady související se zajištěním úvěru (výpis z katastru nemovitostí při zajištění zástavním právem k nemovitosti, znalecký posudek oceňující předmětnou nemovitost). U právnických subjektů jsou nezbytnou součástí o poskytnutí úvěru účetní výkazy za uplynulé období dvou let výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash flow, daňová přiznání a výpis z obchodního rejstříku jako doklad, který opravňuje subjekt k výkonu podnikatelské činnosti. 38 Úvěrový proces. Studium online [online]. 2014, 2014 Studium online Entries (RSS) [cit ]. Dostupné z: 39 MAREK, Karel. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s Studium online. Úvěrový proces [online] [cit ]. Dostupné z: 20

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Podnikatelské úvěry a úvěrový proces

Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bakalářská práce Autor: Jiřina Frančíková, DiS. Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Petra Vojtová Finance

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru

Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru Bakalářská práce Dana Janoušková Červen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh půjček a úvěrů v České republice Bc. Lenka Chvojková Diplomová práce 2009 University of Pardubice Faculty of economy and administration The market of

Více

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bakalářská práce Autor: Kateřina Kadlecová Bankovní management

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách

Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bakalářská práce Autor: Jitka Jeřábková Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více