Smlouva o úvěru a její využití v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o úvěru a její využití v praxi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o úvěru a její využití v praxi Bakalářská práce Autor: Magda Poláková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr. Eva Kutová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vyškově dne Magda Poláková

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Evě Kutové za její rady a cenné připomínky při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace Cílem této bakalářské práce je rozbor právní úpravy úvěru v českém právním řádu. Začátek práce je zaměřen na interpretaci základních pojmů souvisejících se smlouvou o úvěru, dále se zabývá druhy úvěrů a úvěrovým procesem doplněné o centrální registr. Hlavní část bakalářské práce je věnována původní právní úpravě v obchodním zákoníku a právní úpravě v novém občanském zákoníku. V závěru práce je komparace původní a nové právní úpravy smlouvy o úvěru. Klíčová slova Úvěr, úvěrová smlouva, věřitel, úvěrující, dluţník, úvěrovaný, obchodní zákoník, nový občanský zákoník. Annotation The aim of this bachelor thesis is the analysis of the legislation regarding the credit in the Czech legal systém. First part of the thesis concentrates on the interpretation of the basic terms related to the credit contract, on the types of credit proces with added information on the central register. The main part of the bachelor thesis is dedicated to the former legislation in the Commercial Code and the new legislation in the Civil Code. The final part compares the former and the new legislation on the credit contract. Key words Credit, credit contract, creditor, credit-granting, debtor, crediting, Commercial Code, New CivilCode.

5 Obsah Úvod Podstata úvěru Základní pojmy Druhy úvěrů Úvěry podle subjektu Úvěry podle splatnosti Úvěry podle čerpání Úvěry podle účelovosti Úvěry podle typu výplaty Úvěry podle poskytnutých záruk Úvěry podle účelu Úvěrový proces Ţádost o poskytnutí úvěru Úvěrová analýza (zkouška úvěrové způsobilosti dluţníka) Uzavření úvěrové smlouvy a uvolnění čerpání úvěru Kontrola dodrţování podmínek úvěrové smlouvy Úvěrová operace končí splacením úvěru a úroků Zásady Centrální registr úvěrů Smlouva a její úprava dle obchodního zákoníku Základní ustanovení Určení měny Úplata za sjednání závazku Lhůta k uplatnění nároku na úvěr

6 2.5 Povinnost úvěr poskytnout Úroky z úvěru Doba splatnosti úroků Lhůta k vrácení úvěru Zajištění závazku Odstoupení od smlouvy pro prodlení dluţníka Odstoupení od smlouvy o účelovém úvěru Smlouva a její úprava dle nového občanského zákoníku Základní ustanovení Změny v bance Nový občanský zákoník a spotřebitelský úvěr Hypotéky podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník a stavební spoření Komparace dosavadní a nové právní úpravy Závěr Seznam použité literatury

7 Úvod Počátek 21. století přinesl tzv. boom v českém finančnictví, kdy se zvýšil objem poskytovaných úvěrů. Podle přístupu k otázce rizik spojených s úvěrem můţeme banky rozdělit na evropské a americké. Americký přístup můţeme definovat jako volnější. Banky půjčují kaţdému, kdo si podá ţádost o úvěr. Pro klienty s dobrým postavením a dobrou historií se riziko promítne do úrokové sazby, která je samozřejmě niţší. Klienti s ne úplně dobrou historií dostanou naopak úrokovou sazbu vyšší. Evropský přístup se liší hlavně v důsledném zkoumání klienta scoringu. Před ekonomickou krizí se ovšem tento konzervativní přístup přiblíţil tomu americkému. Přestalo platit, ţe kaţdý, kdo dostal bankovní úvěr, byl prověřený a spolehlivý. Po ekonomické krizi, kdy počátek dle odborníků nastal v roce 2008, se české banky opět staly přísnější v poskytování úvěrů. I přesto, ale celková zadluţenost českých domácností v posledních letech rychle roste. Pro spoustu rodin je získání nového úvěru stále větším problémem a proto se obracejí na nebankovní instituce z důvodu udrţení ţivotní úrovně (splnění materiálních představ). Ne vţdy dokáţí zhodnotit svoji situaci a potřebnost úvěru na jedné straně a příjmy a schopnost splácení na straně druhé. Potřeba zvýšení ţivotní úrovně, ale bohuţel vede k zadluţování a v neposlední řadě ke zvýšení počtu osobních bankrotů či exekucí. Velký vliv na zadluţenost domácností má i skupina ţadatelů, která dává přednost poskytovatelům úvěrů za velmi nevýhodných podmínek, mezi které zejména patří vysoký úrok. Mezi nejvyuţívanější úvěry v české republice patří úvěry na bydlení. Zejména mladá generace přistupuje k poskytování úvěrů s menšími zábranami, neţ tomu bylo dříve. V dnešní době je velká výhoda v informovanosti před uzavřením úvěrové smlouvy, která se dá získat prostřednictvím finančních poradců. Bohuţel je, ale málo těch, kteří vyuţijí těchto sluţeb. Cílem této bakalářské práce bylo popsat smlouvu o úvěru a její vyuţití v praxi, srovnání původní a nové právní úpravy úvěru. V první kapitole se zaměřuji na podstatu úvěru a nejpouţívanější výrazy spojené se smlouvou o úvěru. Dále popisuji druhy úvěru, které je moţné rozdělit podle různých kritérií. Důleţitý je samotný proces poskytnutí úvěru, který se skládá z několika fází od ústního jednání aţ po uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí finančních prostředků. Poskytnutí úvěru vychází 7

8 z několika podstatných zásad. Závěr první kapitoly věnuji centrálnímu registru, který je důleţitým pomocníkem banky při hodnocení klienta. Druhou kapitolu věnuji smlouvě o úvěru a její právní úpravě podle původního obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Smlouva o úvěru se nacházela v obchodním zákoníku pod 497 aţ 507. Popis jednotlivých paragrafů jsem doplnila o některé případy z judikatury. Třetí kapitola se zaměřuje na smlouvu o úvěru podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost Smlouva o úvěru se nachází pod 2395 aţ Tuto kapitolu jsem doplnila o důleţité změny v bankách a změny u vybraných druhů úvěrů. Jedná se o změny u spotřebitelských úvěrů, hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Poslední čtvrtou kapitolu věnuji komparaci původní a nové právní úpravy smlouvy o úvěru. U smlouvy o úvěru došlo k největším změnám v terminologii, obsahově se s malými změnami přesunula z původního obchodního zákoníku. 8

9 1 Podstata úvěru Úvěr můţeme definovat jako formu dočasného poskytnutí prostředků mezi ekonomickými subjekty s příslibem jejich navrácení ve stanoveném čase a s dohodnutými úroky. Účastníky jsou na jedné straně banka jako úvěrující (věřitel) a na druhé straně fyzická osoba či podnikatel jako úvěrovaný (dluţník). Předmětem úvěru nemusí být jen peníze, předmětem můţe být i zboţí (sluţby). Úvěrem v právním smyslu se rozumí návratné poskytnutí peněţních prostředků s tím, ţe příjemce úvěru je navíc povinen zaplatit poskytovateli úvěru ještě úplatu ve formě úroků z poskytnutých peněţních prostředků. 1 Banky dnes nabízí široký výběr různých úvěrových produktů a kaţdý úvěr je něčím specifický, určený pro konkrétní situaci či potřebu. Uzavírání úvěrů je pro banky nejdůleţitějšími obchody. Dle mého názoru jsou v dnešní době banky v poskytování úvěrů opatrné, kaţdá banka má vlastní úvěrovou politiku. Důleţitým kritériem poskytnutí úvěru je bonita klienta, o které se zmíníme v jiné kapitole. Smlouva můţe být uzavřena i mezi dvěma nepodnikatelskými subjekty. Podmínkou však bude, ţe poskytnutí úvěru bude pouze jednorázovou, výjimečnou a individuální záleţitostí. Smlouvu o úvěru můţeme povaţovat za smlouvu konsenzuální povahy. 2 K platnému sjednání smlouvy tedy není potřeba, aby v okamţiku uzavření smlouvy došlo mezi úvěrujícím (věřitelem) a úvěrovaným (dluţníkem) k předání a převzetí peněţních prostředků jako je to u smlouvy o zápůjčce (půjčce). Podstatnou částí smlouvy o úvěru je vţdy určení částky peněţních prostředků, které mají být věřitelem poskytnuty. 3 Ve smlouvě o úvěru není podstatné určení měny, ve které má být úvěr poskytnut, ale úvěrovaný (dluţník) je povinen vrátit peněţní prostředky v měně, ve které mu byly poskytnuty a musí v této měně platit úroky. 1 PLÍVA, Stanislav. A KOLEKTIV. Bankovní obchody. Praha: Aspi, 2009, s.79 2 ŠVARC, Zbyněk. A KOLEKTIV. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s ŠVARC, Zbyněk. A KOLEKTIV. Základy obchodního práva. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

10 Mezi nejvyuţívanější úvěry v České republice na bydlení patří tzv. hypotéční úvěr (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti) a úvěr ze stavebního spoření. Jednou z velkých výhod úvěrového financování na bydlení je moţnost sníţit si o zaplacené úroky základ daně z příjmu. Odpočet úroků lze ovšem uplatnit jen na základě splnění daných podmínek. 1.1 Základní pojmy V této kapitole si uvedeme základní pojmy, které se pouţívají v souvislosti s uzavíráním úvěrové smlouvy. Úvěrující -Věřitel osoba, která je oprávněná poţadovat uhrazení dluţníkovy pohledávky. Úvěrovaný - Dlužník osoba, která je povinná na základě smlouvy splatit věřiteli poskytnutou finanční částku včetně úroků. Bonita schopnost klienta splatit poţadovanou půjčku, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas za své závazky. Čím vyšší bonitu dluţník má, tím menší riziko představuje pro banku. Pevná úroková sazba sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu. RPSN roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění ) Splátka částka obsahující sjednané úroky, poplatky a popřípadě pojistné, kterou pravidelně klient splácí svůj úvěr nebo jiný peněţní dluh. Splátkové období doba, ve které musí klient uhradit splátku dle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky. Úrok částka, kterou je dluţník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dluţné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsaţen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce. Úroková sazba stanoví úroky, které je dluţník povinen společnosti platit. Výše je určena konkrétnímu ţadateli na základě situace na finančním trhu, bonity ţadatele, výši půjčky a době splatnosti. 10

11 Úvěrové podmínky Zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytne půjčku na základě úvěrové smlouvy. Jsou nedílnou součástí kaţdé úvěrové smlouvy. Zajištění úvěru úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u kaţdého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se můţe pouţít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek a jiné Druhy úvěrů Úvěry můţeme dělit podle různých kritérií Úvěry podle subjektu Fyzické osoby úvěry občanům Mívají především formu čerpání v podobě osobního účtu, nebo účelového úvěru např. pro nákup domu či pozemku. Právnické osoby podnikatelské úvěry Slouţí především k financování provozních či investičních potřeb firmy. Mezibankovní úvěry - úvěry pro města a obce. 5 Podmínky poskytnutí úvěru jsou u každé banky jiné, ale obecně platí: Trvalé bydliště (sídlo firmy) na území České republiky. Nejméně dvě ukončená daňová období podnikání nebo výše příjmů u fyzických osob. Kladný výsledek hospodaření (ne ztráta). Bezdluţnost u Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny. Nebýt v insolvenčním řízení, likvidaci či konkursu. 4 Slovník pojmů-půjčky-sfinance.cz. Sfinance [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 5 Finanza. Charakteristika úvěrů [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 11

12 1.2.2 Úvěry podle splatnosti Krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku, můţeme sem zařadit spotřebitelské úvěry. K získání úvěru je potřeba stálý příjem a důvěryhodnost klienta. Další typ úvěru můţe být dispoziční, který vzniká v důsledku debetu a patří sem kontokorentní úvěr. Střednědobé úvěry - se splatností od jednoho roku do pěti let, jedná se většinou o provozní úvěr, kdy je potřeba zajistit pro podnik zdroje pro financování podnikových oběţných aktiv. Dlouhodobé úvěry se splatností nad pět let, vyuţívají se na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Banka v těchto případech poţaduje zajištění úvěru např. nemovitostí Úvěry podle čerpání Jednorázové úvěry - klienti čerpají předem stanovenou částku jednorázově nebo postupně na základě dohodnutých termínů. Úvěrová linka klienti si opakovaně půjčují finanční prostředky určené pro financování svých osobních potřeb do výše stanoveného úvěrového limitu Úvěry podle účelovosti Účelové úvěry jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup automobilu) Bezúčelové (neúčelové) úvěry záleţí na klientovi, na co poskytnutý úvěr pouţije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba Úvěry podle typu výplaty Hotovostní úvěry poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti Bezhotovostní úvěry peníze jsou zasílány klientovi na jeho bankovní účet. 8 6 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 7 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 12

13 1.2.6 Úvěry podle poskytnutých záruk Zajištěné úvěry banka vyţaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí. Nezajištěné úvěry společnosti je poskytují pouze svým top prvotřídním klientům Úvěry podle účelu Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný na běţném účtu tak, ţe na základě smlouvy s bankou můţe zůstatek účtu klienta přecházet do debetu. 10 Klient můţe platit ze svého účtu, i kdyţ na něm němá dostatek peněţních prostředků, představuje tedy takovou rezervu. Tento úvěr je poskytován na základě podmínek, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. V této smlouvě je také určen úvěrový rámec, coţ je v podstatě hranice, do které můţe klient čerpat úvěr. 11 Celková cena kontokorentního úvěru se skládá jednak ze samotných úroků a jednak z dalších poloţek, které souvisejí s vedením kontokorentního účtu. 12 Výhodou tohoto úvěru je, ţe klient platí bance pouze úroky z vyčerpaného limitu, na druhou stranu, ale bývají úroky z tohoto úvěru vyšší. Kaţdá banka si stanovuje lhůtu splatnosti, zpravidla se jedná o 1 rok. U spolehlivých klientů banka tento typ úvěru pravidelně obnovuje. Osobně si myslím, ţe kontokorentní úvěr řadíme mezi nejvýznamnější krátkodobé bankovní úvěry. Banky ho poskytují podnikatelům i soukromým osobám. Investiční úvěr tento druh úvěru na rozdíl třeba od provozního úvěru neslouţí k financování běţného provozu společnosti. Spousta společností i podnikatelů vyuţívá investiční úvěr, aby rozšířili své podnikání a tím i zvýšili svůj zisk. Banky neřeší pouze bonitu a schopnost klienta svůj závazek splatit, ale také hodnotí podnikatelský záměr a propracovanost investičního plánu. Většinou musí být investič- 8 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 9 Finanční gramotnost. Finanční gramotnost - co byste měli vědět o ÚVĚRECH [online]. Copyright 2008 [cit ]. Dostupné z: 10 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s KUNZ, Vilém. Bankovnictví: Bankovnictví pro školy a veřejnost. Ústí n. L.: Reneco, 1998, s DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s

14 ní úvěr i zajištěn majetkem společnosti. Uţ z principu je tento typ úvěru také velmi účelový. 13 Dle mého názoru jsou firmy v dnešní době nuceni přizpůsobovat se novým trendům, aby mohli neustále konkurovat jiným firmám. Ne kaţdá firma má nashromáţděné dostatečné finanční rezervy na uskutečnění investičního plánu, proto vyuţívá moţnost vzít si investiční úvěr. Tento úvěr tedy patří spíše mezi střednědobé aţ dlouhodobé úvěry a pomáhá klientovi (firmě) uskutečnit i finančně náročné investiční akce. Provozní úvěr provozní úvěr slouţí k financování běţných činností slouţících k fungování společnosti. Velmi často je provozní úvěr vyuţíván pro zajištění cash-flow. V některých oborech je totiţ zpoţděna platba za dodané sluţby nebo zboţí, a pokud společnost nemá dostatek úspor, můţe jí období mezi dodáním sluţby a jejím proplacením dosi ublíţit. 14 Banky připouští, ţe některé obory jsou pro rizikovější, ke kaţdému klientovi přistupují jednotlivě a hlavním kritériem je finanční historie a zajištění provozního úvěru. Dle mého názoru jde o společnosti, které bývají závislé na sezónách v určitém oboru nebo firmy, které se potýkají s neproplacenými zakázkami a nemají ţádné velké finanční rezervy. Revolvingový úvěr revolvingový úvěr je určený podnikatelů na financování provozních potřeb. Platí se z něj výdaje na zásoby, pohledávky atd. Díky revolvingovému úvěru překlene podnikatel období mezi fakturací a splatností pohledávek. 15 Fungování revolvingového úvěru je podobné jako u kontokorentního úvěru. Hlavní rozdíl je v tom, ţe revolvingový úvěr se poskytuje účelově a není u něj povinnost mít účet u banky, u které chcete úvěr čerpat. 16 Revolvingový úvěr mohou poskytovat vedle bank i nebankovní společnosti. Dle mého názoru mezi velkou výhodu revolvingového úvěru patří, ţe pokud si firma bude chtít opakovaně půjčit peníze, nemusí úvěr znovu zařizovat, na druhou stranu nevýhodou budou vyšší úroky a poplatky s tím spojené. Exportní úvěr tento úvěr je určen společnostem exportujícím do zahraničí. 13 Úvěra.cz. Investiční úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 14 Úvěra.cz. Provozní věr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 15 UVER - INFO. Revolvingový úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 16 UVER - INFO. Revolvingový úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 14

15 Účelový úvěr poskytovaný bankou exportéra zahraničnímu kupujícímu/dluţníkovi (dluţník můţe být banka zahraničního kupujícího nebo sám zahraniční kupující). 17 Exportérem musí být česká právnická nebo fyzická osoba, projekt musí obsahovat stanovený podíl dodávek českého původu a analýza projektu a dluţníka musí být vyhovující. 18 Před čerpáním tohoto úvěru se uzavírají smlouvy: - Obchodní smlouva mezi vývozcem a dovozcem. - Smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho ručitelem (v ČR většinou ručení poskytuje pojišťovací agentura). - Úvěrová smlouva mezi bankou a zahraničním dovozcem (odběratelem - dluţníkem). - Smlouva o realizaci financování mezi bankou a vývozcem. - Pojistná smlouva mezi bankou a pojišťovací agenturou. 19 Výhodou exportního úvěru je, ţe vývozce zvýší svoji konkurenceschopnost a pojištění umoţňuje vyváţet i do zemí s větší mírou rizika. Eskontní úvěr eskontní úvěr je určen podnikatelům tedy fyzickým i právnickým osobám. Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu (eskontu) směnky před její splatností (dospělostí), přičemţ si sráţí úrok diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky. 20 Předmětem toho úvěru je tedy směnka a je to písemný doklad o finančním závazku a je obchodovatelný cenný papír. Při nesplacení směnky můţe dojít aţ k exekuci. Eskontní úvěr umoţní profinancovat část pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů před lhůtou splatnosti KB. Exportní odběratelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 18 KB. Exportní odběratelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 19 HARTLOVA, Věra. A KOL. Bankovnictví. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2004, s DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s KB. Eskontní úvěr - Komerční banka [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Úvěrové riziko pro banku závisí u eskontního úvěru na bonitě směnečného dluţníka, resp. subjektu, který směnku a banku eskontoval a rovněţ všech dalších směnečně zavázaných osob. 22 Spotřebitelský úvěr nabízejí v České republice jak bankovní, tak nebankovní instituce. Mezi obecné podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru patří, klient musí být občanem České republiky, věk 18 let a mít takový příjem umoţňující splácet. Spotřebitelský úvěr upravuje zákon č. 145/2010 Sb. V jeho první části ( 1 aţ 24) je definován spotřebitelský úvěr, informační povinnost a správní delikty, druhá ( 25 aţ 26) se zabývá změnou ţivnostenského zákona a přechodnými ustanoveními. Třetí část v paragrafu 27 definuje změnu zákona o České obchodní inspekci a čtvrtá část ( 28) podobně definuje také změny zákona o České národní bance. 23 Tento druh úvěru slouţí k financování převáţně spotřebního zboţí. Účelem takové půjčky můţe být například elektronika, vybavení pro domácnost a zahradu a další. 24 Od komerčních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého uţití: u komerčních úvěrů plyne z úvěrovaného objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu spotřební úvěry slouţí ke krytí spotřebních výdajů, a tudíţ úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru. 25 Spotřebitelské úvěry fungují velmi jednoduše. V případě nebankovních společností si zákazník vybere v obchodě zboţí, a pokud má s sebou poţadované doklady, podepíše okamţitě smlouvu o úvěru. V případě, ţe má zájem o spotřebitelský úvěr od banky, musí počítat s poněkud náročnějším a zdlouhavějším vyřizováním. 26 Dle mého názoru nemusí být vţdy spotřebitelský úvěr bez rizika. Zejména se jedná o nebankovní společnosti, je potřeba důkladně pročíst náleţitosti a podmínky úvěrové smlouvy. Spousta nebankovních společností poţaduje v případě nesplácení, někdy se jedná i o jednu splátku vysoké úroky. Důleţité je zjistit si i podmínky v případě předčasného splacení úvěru. Mezi výhody spotřebitelského úvěru patří snadné získání finančních prostředků, ale lidé se často dostávají do finančních problémů a své situace 22 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s Zákony od centrum.cz. Zákon o spotřebitelském úvěru [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Našepeníze.cz. Vše co potřebujete vědět o spotřebitelském úvěru [online] [cit ]. Dostupné z: 25 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde Praha a.s., 1999, s Peníze.cz. Co to je spotřebitelský úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 řeší splácením jednoho úvěru druhým a ocitají se ve spirále spotřebitelských úvěrů, ze kterých je těţké uniknout a končí i exekucí. Dne 25. února 2013 byla pod číslem 43/2013 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen ZoSÚ ), která se snaţí postihovat některé nečestné praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice (dále jen novela ). Vzhledem k tomu, ţe tato novela byla přijata dne 31. Ledna 2013 a nabyla účinnosti okamţitě dnem jejího vyhlášení (tj. 25. února 2013), museli se poskytovatelé spotřebitelských úvěrů připravit na zamýšlené změny v předstihu, neboť zákonodárce jim příliš času nedal. 27 Věřitel nově můţe poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, ţe spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. V reakci na jejich časté zneuţívání je zcela zakázáno pouţívání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak není moţné vyuţívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předraţené telefonní linky začínající číslicí Za porušení zákona mohou orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uloţit pokutu aţ do výše 20 mil. Kč. Spotřebitel se můţe svých práv domáhat u finančního arbitra. 29 Lombardní úvěr jedná se o krátkodobý úvěr, který není u nás tolik vyuţívaný. Lombardní úvěr je takový úvěr, který je zajištěný zástavou movitých věcí. Mezi movité věci, které je moţné zastavit, nejčastěji patří cenné papíry, šperky, drahé kovy či další komodity. 30 Můţe si o ně zaţádat fyzická osoba či právnická. Banka vezme cennou věc do zástavy a na základě její hodnoty poskytne klientovi úvěr Epravo.cz. Novela zákona o spotřebitelském úvěru [online]. epravo.cz, a.s [cit ]. Dostupné z: 28 Ministerstvo financí České republiky. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v platnost 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Ministerstvo financí České republiky. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v platnost 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 30 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 31 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 17

18 Lombardní úvěry si mohou vzít i komerční banky. Jejich poskytovatelem je v tomto případě centrální banka. Lombardní úvěr slouţí komerční bance ke krytí krátkodobého nedostatku peněţních prostředků banky. Banky nemohou zastavovat šperky a drahé kovy, ale pouze cenné papíry, a to takové, které má centrální banka uvedené v lombardním seznamu. Komerční banky dostanou lombardní úvěry za tzv. lombardní sazbu. 32 Úvěr ze stavebního spoření základní pravidlo pro úvěry ze stavebního spoření zní účastník stavebního spoření můţe úvěr pouţít pouze na financování bytových potřeb. 33 Mezi bytové potřeby můţeme řadit např. koupi bytu, rodinného domu, stavebního pozemku nebo rekonstrukci či výstavbu domu. Získání úvěru není samozřejmostí. Klient by měl spořit minimálně dva roky a naspořit dostatek vlastních finančních prostředků k získání řádného úvěru ze stavebního spoření, jehoţ podmínky jsou stanovené ve všeobecných obchodních podmínkách. V případě nesplnění podmínek je moţnost čerpat překlenovací úvěr, který uţ není tak výhodný. Můţeme tedy říct, ţe mezi faktory zabraňujícími vyuţití řádného úvěru ze stavebního spoření jsou příliš krátká doba spoření, málo peněţních prostředků na účtu stavebního spoření (cílová částka kde se v průměru poţaduje 35 % aţ 40 %) a v neposlední řadě nízké bodové hodnocení. Mezi výhody tohoto úvěru patří nízká úroková sazba, dlouhodobost nebo daňové úspory. Nevýhodu překlenovacího úvěru je, ţe úroky jsou počítány z celé cílové částky nikoli jen z částky půjčené, jako je tomu u řádného úvěru. Mezi banky v ČR, které nabízejí a poskytují úvěr ze stavebního spoření, patří Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot stavební spořitelna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.. 34 Myslím si, ţe úvěry ze stavebního spoření jsou zajímavým produktem k řešení potřeb vlastního bydlení. Hypoteční úvěr řadíme mezi účelový a dlouhodobý, který řeší financování bydlení. Hypoteční úvěr je úvěr, jehoţ splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné). Zastavená nemovitost se musí nacházet buď na území ČR, nebo člen- 32 UVER - INFO. Lombardní úvěr [online]. Copyright 2014 [cit ]. Dostupné z: 33 Bankovní gramotnost.cz. Úvěr ze stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 34 Ministerstvo financí České republiky. Stavební spořitelny [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 ského státu Evropské unie anebo jiného státu v rámci Evropského hospodářského prostoru. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti, a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, ţe ty první, tj. klasické hypotéky, mají lepší parametry neţ ty neúčelové. 35 Jako u většiny ostatních úvěrů se prokazuje bonita klienta a samozřejmě účelovost. Osobně si myslím, ţe mezi velkou výhodu hypotečního úvěru patří úroky, které jsou stejně jako u úvěru ze stavebního spoření odečitatelné od základu daně aţ o Kč, to je maximum za všechny úvěry na bydlení. Splatnost hypotéčního úvěru je 5 45 let. Optimální doba splácení úvěru je let. Hypoteční úvěr je vţdy fixován podle potřeby klienta, můţe jít o 1 aţ 15 let nebo i dokonce na celou jeho splatnost. Délka fixace úrokové sazby hypotečního úvěru představuje časový úsek, po který banka nesmí změnit klientovi úrokovou sazbu. 36 Současné znění zákona umoţnilo rovněţ moţnost poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení - na koupi druţstevního bytu, sloţení členského podílu do bytového druţstva, rekonstrukci bytu v majetku obce nebo druţstva s cílem získání uţívacího práva k bytu apod. Stále však platí, ţe ve všech případech musíte ručit nemovitostí. 37 Dle mého názoru má hypotéční úvěr nezastupitelnou roli v oblasti vlastního bydlení. Na rozdíl od úvěru ze stavebního spoření, který se převáţně vyuţívá v případě drobných rekonstrukcí a úvěr se pohybuje v řádech několika set tisíc korun, hypotéční úvěr je vhodnější k financování bydlení, jako je stavba rodinného domu či jeho rekonstrukce. 1.3 Úvěrový proces V rámci úvěrového obchodu je navázán dlouhodobý vztah mezi dvěma stranami klientem (úvěrovaným) a bankou poskytovatelem finančních prostředků. Tento vztah začíná podáním ţádosti klientem a končí splacením úvěru a úroků. Celé toto období se nazývá úvěrový proces. Lze jej rozdělit do těchto kategorií: Ţádost o poskytnutí úvěru 35 Bankovní gramotnost.cz. Hypotéční úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Novinky.cz. Finanční poradna [online]. Copyright [cit ]. Dostupné z: 37 Bankovní gramotnost.cz. Hypotéční úvěr [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Úvěrová analýza (zkouška úvěrové způsobilosti dluţníka) Uzavření úvěrové smlouvy a uvolnění čerpání úvěru Kontrola dodrţování podmínek úvěrové smlouvy Úvěrová operace končí splacením úvěru a úroků, po kterém následuje uvolnění záruk Žádost o poskytnutí úvěru První kontakt klienta s bankou je na úvodní schůzce, kde klient přednese svůj poţadavek, ze strany banky jsou nabídnuty moţnosti a podmínky. Pokud se obě strany dohodnou, musí klient vyplnit a předloţit bance ţádost o poskytnutí úvěru. Podání písemné ţádosti o poskytnutí úvěru je podávané zpravidla na tiskopisech banky. 39 Jedná se o vyplnění formuláře, ve kterém banka poţaduje: - základní identifikace klienta, - údaje o právních, majetkových, hospodářských a finančních poměrech ţadatele, - druh úvěru, - výše a měna úvěru, - způsob a termíny čerpání resp. splácení, - nabídka způsobu zajištění, - údaje o závazcích k jiným finančním subjektům. 40 Nedílnou přílohou ţádosti u fyzických osob je potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmu a případně doklady související se zajištěním úvěru (výpis z katastru nemovitostí při zajištění zástavním právem k nemovitosti, znalecký posudek oceňující předmětnou nemovitost). U právnických subjektů jsou nezbytnou součástí o poskytnutí úvěru účetní výkazy za uplynulé období dvou let výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výkaz cash flow, daňová přiznání a výpis z obchodního rejstříku jako doklad, který opravňuje subjekt k výkonu podnikatelské činnosti. 38 Úvěrový proces. Studium online [online]. 2014, 2014 Studium online Entries (RSS) [cit ]. Dostupné z: 39 MAREK, Karel. Obchodněprávní smlouvy. 5. aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s Studium online. Úvěrový proces [online] [cit ]. Dostupné z: 20

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více