Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní. Analýza převodových daní Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní. Analýza převodových daní Bakalářská práce"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Analýza převodových daní Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila Fojtíková Vypracovala: Jitka Matoušková Brno 2007

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza převodových daní vypracovala samostatně. Při tvorbě této práce jsem pracovala s literaturou, jejíž seznam je uveden na konci této bakalářské práce. V Brně dne..... Podpis

4 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala vedoucí bakalářské práce ing. Jarmile Fojtíkové za cenné rady, připomínky a veškerou pomoc poskytnutou při zpracování této bakalářské práce.

5 Abstrakt Matoušková, J. Analýza převodových daní. Bakalářská práce. Brno, Tato bakalářská práce je zaměřena na objasnění problematiky převodových daní ve vybraných zemích EU. Pozornost je věnována pojmovému aparátu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. Cílem je provést komparaci v ČR a ve vybraných zemích EU a aplikaci a zhodnocení dopadů u jednotlivých skupin osob. Ukázkové příklady daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí u konkrétních poplatníků v ČR, v Belgii, ve Finsku, v Irsku, ve Španělsku a ve Velké Británii přibližují míru zdanění a upozorňují na rozdíly v daňových systémech. Abstract Matoušková, J. Analyse transfer taxes. The bachelor thesis. Brno, This bachelor thesis is focused on explication questions of the transfer taxes in the certain countries of European Union. Attention is on basic terms succession duty, gift tax and real estate-transfer tax. The main goal is achieve comparison in the Czech Republic and in the certain countries of European Union and application and valorization tax incidence on individual grogu persons. Exemplary instances succession duty, gift tax and real estate-transfer tax on individual group persons in the Czech Rebublic, in Belgium, in Finland, in Ireland, in Spain and in United Kingdom offer an account of tax rate and refers to important difference in the tax system.

6 Obsah: 1 ÚVOD A CÍL PRÁCE MATERIÁL A METODIKA PRÁCE LITERÁRNÍ REŠERŠE Základní pojmy Základní daňové instrumenty Funkce daní Daňové principy Charakteristika daňové soustavy v ČR Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí VLASTNÍ PRÁCE Komparace daně dědické Zdanění v České republice Zdanění v Belgii Zdanění ve Finsku Zdanění v Irsku Zdanění ve Španělsku Zdanění ve Velké Británii Shrnutí výsledků komparace daně dědické Komparace daně darovací Zdanění v České republice Zdanění v Belgii Zdanění ve Finsku Zdanění v Irsku Zdanění ve Španělsku Zdanění ve Velké Británii Shrnutí výsledků komparace daně darovací Komparace daně z převodu nemovitostí Zdanění v České republice Zdanění v Belgii Zdanění ve Finsku Zdanění v Irsku Zdanění ve Španělsku Zdanění ve Velké Británii Shrnutí výsledků komparace daně z převodu nemovitostí DISKUSE A ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŔÍLOHY

7 1 ÚVOD A CÍL PRÁCE Účinky daní pociťuje každý z nás, protože každý stát potřebuje ke svému fungování určité finanční prostředky a ty se dotýkají prakticky všech obyvatel a problematika daní nás provází celým životem. Daně mají velmi bohatou a dlouhou historii. Za předchůdce dnešních daní jsou považovány regály, domény, kontribuce a akcízy. Za tu dlouhou dobu daně prošly rozsáhlým vývojem a ani současná podoba naší daňové soustavy není konečná, protože ze strany EU je snaha o harmonizaci jednotlivých daní v členských státech. Jelikož proces harmonizace není ještě ukončen, tak do budoucna můžeme počítat se změnou nebo novelizací některých vybraných daňových zákonů. Dále se bude daňový systém měnit podle ekonomické situace. Bakalářská práce je zaměřena na daňový systém ČR, ale především na účinky daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. Důvodem, proč jsem si vybrala právě převodové daně je ten, že mě zajímalo jakým způsobem zatěžují osoby u nás v ČR v porovnání s vybranými zeměmi EU. Majetkové daně jsou v členských státech EU velmi rozmanité a většinou vycházejí z národních tradic. Na majetkové daně se vztahují ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, legislativa Evropských společenstvích však nepředpokládá jakoukoliv jejich harmonizaci. V posledních letech se diskutuje, zda majetkové daně přinášejí do rozpočtu dostatečně velké peněžní prostředky, které alespoň pokryjí náklady spojené s jejím vybíráním. Výhodou majetkových daní je skutečnost, že jejich konstrukce je srozumitelná a jednoduchá. Daňové výnosy nelze přesunou na jiné příjemce daní, a v neposlední řadě prostor pro daňové úniky je výrazně omezen zejména ve srovnání s daněmi nepřímými. 7

8 Majetkové daně snižují koncentraci majetku, a tím z části odstraňují i nerovnosti mezi jednotlivými subjekty. Zastávají nedistribuční funkci, když přerozdělují bohatství a pomáhají dosáhnout rovnosti a spravedlnosti. Cílem mé bakalářské práce je objasnění problematiky převodových daní v ČR, komparace s vybranými zeměmi EU a aplikace a zhodnocení dopadů u jednotlivých skupin osob. Dílčím cílem bude provést výpočty převodových daní u konkrétních poplatníků v ČR a ve vybraných zemích EU. Zjistit jaké jsou rozdíly ve výši sazeb, osvobození a ve výpočtu. Na základě toho zhodnotit vývoj daňového zatížení. Dílčím cílem je upozornit na vzniklé výhody a nevýhody převodových daní a provést konečná doporučení. Bakalářská práce je určena pro osoby, které zajímá problematika převodových daní. 8

9 2 MATERIÁL A METODIKA PRÁCE Zpracování této bakalářské práce probíhalo v průběhu akademického roku 2006/2007 v etapách, které jsou společně s obdobím provedení shrnuty níže: Datum zadání bakalářské práce listopad 2006 Konzultace s vedoucím bakalářské práce únor květen 2007 Zpracování teoretické části bakalářské práce únor březen 2007 Zpracování praktické části bakalářské práce březen květen 2007 Termín odevzdání bakalářské práce květen 2007 Práce se skládá z teoretické části a části praktické. Dříve než jsem začala práci psát, musela jsem se seznámit s problematikou převodových daní a zjistit základní informace ohledně daného tématu. Nejdůležitějším zdrojem pro mě byla odborná literatura. Dále jsem vyhledávala informace z internetových zdrojů, ale i z přednášek a cvičení absolvovaných v rámci studia. Při práci jsem využila zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Veškeré tyto materiály jsou v závěru práce uvedeny v kapitole Použitá literatura. V literární rešerši jsou citovány základní pojmy. Popisuji pro přehled i daňovou soustavu ČR, ze které se pak zaměřuji konkrétně na daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. V praktické části této bakalářské práce, nebo-li v kapitole vlastní práce, jsem se zaměřila na výpočty převodových daní u konkrétních poplatníků. Provádím komparaci daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v ČR a u vybraných zemích EU. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nebudu analyzovat dopady převodových daní ve všech členských státech EU. Mezi vybrané země EU patří Belgie, Finsko, Irsko, Španělsko a Velká Británie. U každé z daní je na konci shrnutí ve výsledné tabulce, kde jsou přehledně vidět rozdíly v daňových povinnostech poplatníků, jejich výše a osvobození. 9

10 Pro větší přehlednost jsou nahrazovány některé názvy jejich obecně užívanými zkratkami. Jedná se hlavně o ČR (Česká republika), EU (Evropská unie), EUR (euro), ZD (základ daně), SD (sazba daně), PO (poměrný odpočet), GBP (britská libra). Materiály potřebné k vypracování této práce jsem získala studiem odborných textů. Kapitola 3 Literární rešerše byla zpracována metodou deskripce. V praktické části jsem použila metodu analýzy a komparace. Závěr je vyvozený podle metody syntézy. Bakalářskou práci jsem tvořila v programu Microsoft Office. Texty jsem psala pomocí programu Word. 10

11 3 LITERÁRNÍ REŠERŠE 3.1 Základní pojmy U jednotlivých autorů nacházíme značné množství definic, vybírala jsem ty nejvíce používané. Podle Kubátové (2006) je daň definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech ( např. každoroční placení daně z příjmu ), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností ( např. při každém převodu nemovitosti ). Neúčelovostí daně se rozumí skutečnost, že konkrétní daň v určité výši nemá financovat konkrétní vládní projekt, ale že se stane součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z něhož se budou financovat různé veřejné potřeby. Neekvivalentnost pro poplatníka znamená, že nemá nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě. Vybíhal (1997) charakterizuje daně jako zákonem stanovené povinné platby nenávratného charakteru vybírané od soukromopodnikatelských subjektů a od obyvatelstva ve prospěch veřejných rozpočtů. Na rozdíl od odvodů mění se u daní forma vlastnictví části zdaňovaného důchodu, neboť peněžní prostředky získané z výběru daní jsou odčerpávány ze soukromého sektoru ve prospěch veřejného sektoru a z vlastnictví soukromého přecházejí do vlastnictví státního. Clo je podle Vybíhala (1997) zákonem stanovená platba nenávratného charakteru, kterou stát odčerpává část prodejní ceny výrobku s přesunutím celního břemene až na koupěschopnou poptávku a zajišťuje svůj zájem na kontrole dovozu, vývozu a průvozu zboží, přičemž výběr cla je kapitalizačním aktem. Poplatek uvádí Široký (2003) jako peněžní ekvivalente za služby poskytované veřejným sektorem. Je účelový, dobrovolný a nepravidelný. Půjčka je 11

12 úvěrovým příjmem veřejných rozpočtů. Je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba. Následující pojmy jsou citovány podle Vybíhala (1997): Zůstavitel je fyzická osoba, jejíž majetek je předmětem dědění. Dědic může být fyzická nebo právnická osoba, která nabyla dědictví nebo jeho část v důsledku úmrtí občana. Děděním se rozumí nabývání dědictví smrtí zůstavitele. Nabýváním dědictví se rozumí přechod majetkových práv a povinností na jiné osoby, které jsou dědici majetku. Pojem dědictví vyjadřuje souhrn majetku děděného na základě pozůstalosti. Tento majetek lze dědit ze zákona, ze závěti, ze zákona i ze závěti. Řízení o dědictví je procesní jednání, které zahajuje soud buď na základě oznámení orgánu státní správy pověřeného vedením matriky (obecní úřad, městský úřad) o úmrtí určité osoby. Závěť je dokument, v němž je zakotven jednostranný právní úkon zůstavitele, kterým činí pořízení o svém majetku pro případ své smrti. V závěti zůstavitel ustanoví dědice. Závěť může být vlastnoruční, pořízená písemně za účasti svědků, ve formě notářského zápisu, s předčitatelem za účasti svědků. Odúmrť je zvláštní případ v řízení o dědictví, kdy dědictví nenabývá žádný konkrétní dědic (fyzická nebo právnická osoba). Dědictví pak připadá státu. Majetkem se pro účely zdaňování rozumějí aktiva, která mají povahu movitou či nemovitou. Pro účely daně darovací je i jiný majetkový prospěch. Věcné břemeno je zátěž, která omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného. Tato zátěž spočívá v povinnosti něco trpět, něčeho se zdržet a něco konat. Za osobu blízkou jsou podle občanského zákoníku považováni manželé, příbuzní v řadě přímé, sourozenci, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném. Za osobu obmýšlenou se považuje osoba, která má přímé právo na plnění v případě pojištění osob, kde pojistnou událostí je smrt pojištěného. 12

13 3.2 Základní daňové instrumenty Vybíhal (1997) definuje: a) daňový subjekt poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. b) předmět daně právně vymezený objekt daně, na který se vztahuje příslušná právní forma. Vymezení předmětu daně bývá zpravidla široké, neboť následně je vymezena část objektu zdanění, která není předmětem daně. Část předmětu daně může být od daně osvobozena, jinak podléhá zdanění. c) základ daně je předmět zdanění specifikovaný a upravený podle zákonem stanovených pravidel. d) sazba daně: Diferencovaná sazba daně, jejíž velikost se liší podle druhu předmětu daně. Jednotná sazba stejná pro všechny typy a druhy předmětu daně. Lineární sazba daně, kdy daň roste proporcionálně s růstem základu daně. Pevná sazba daně s nulovou progresí, neboť je stanovena zpravidla k fyzické jednotce základu daně (m 2, hl, cm 3, t, ks) bez ohledu na peněžní ocenění základu daně. Progresivní sazba daně, kdy s růstem základu daně daň roste relativně rychleji než základ daně. e) zdaňovací období časový interval, za který se stanovuje základ daně. 3.3 Funkce daní Funkce daní a daňové principy jsem čerpala z internetových zdrojů a ze studovaného předmětu daňová propedeutika. Daně plní v rámci veřejných financí určité funkce, které souvisí s hlavními ekonomickými funkcemi veřejného sektoru: 13

14 alokační funkce daní uplatňuje se tehdy, když dochází k selhání trhu v oblasti alokace zdrojů, redistribuční funkce daní tato funkce je spojena se selháními ( mikroekonomickými ). Jedná se o to, že lidé nejsou spokojeni s rozdělováním důchodů ve společnosti, považují rozdělení za nespravedlivé. Usilují o tzv. přerozdělení důchodů, které je možno provádět prostřednictvím veřejných rozpočtů, přičemž jedním nástrojů redistribuce je daňová soustava, stabilizační funkce daní přispívá ke zmírnění cyklických výkyvů, působením na hlavní makroekonomické agregáty ( např. tempo růstu hrubého domácího produktu, cenová hladina, nezaměstnanost ). Stát se pomocí specifických nástrojů jak v oblasti příjmů tak výdajů snaží omezit propady a rychlé růsty ekonomiky, fiskální funkce daní je získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. V literatuře je označována za nejdůležitější. Fiskální funkce je historicky nejstarší a je obsažena ve všech třech předchozích funkcích. 3.4 Daňové principy Daňové principy jsou obecné požadavky na konstrukci daňového systému. Základní daňové principy: daňová efektivnost náklady na výběr daně by neměly být vyšší než daň samotná, daňová neutralita podnikatelské subjekty musí být zdaněny stejně bez ohledu na vlastnictví, druh činnosti, způsob financování, daňová pružnost ( flexibilita ) daně by měly být vytvořeny tak, aby reagovaly na změny v ekonomice ( daňová soustava ČR se musí přizpůsobit daňovým soustavám EU ), daňová spravedlnost daňové subjekty se stejným příjmem mají platit zhruba stejně, subjekty s vyššími příjmy mají platit více než subjekty s nižšími příjmy, 14

15 daňová zpracovatelnost stát má být schopen administrativně zajistit výběr daní ( srozumitelný daňový systém, aby podnikatel byl schopen řešit běžné situace sám bez nákladného poradenství ), daňová universalita v daňovém zákoně musí být co nejméně výjimek, daňová únosnost výše daní musí být v souladu s možnostmi poplatníků daní, daňová výnosnost vybrané daně by měly pokrýt potřeby státu ( odporuje si s daňovou únosností ). V současné době je cílem nalézt kompromis mezi spravedlností a efektivností, to jsou dva zásadní principy. 3.5 Charakteristika daňové soustavy v ČR Daňová soustava je souborem všech daní, které se vybírají na určitém území. S účinnosti od vstoupila v ČR v platnost nová daňová soustava. Smyslem daňové soustavy je zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze lépe zajistit jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, vyššími územními celky obcemi. Soustavu daní tvoří daně přímé a nepřímé: a) přímé daně uloženy konkrétnímu subjektu podle jeho majetkové a důchodové situace. Podle Širokého (2003) se přímé daně dělí na důchodové a majetkové. 1. důchodové souvisí s důchodem fyzické nebo právnické osoby daň z příjmu FO, daň z příjmu PO, 2. majetkové platí se z majetku daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, 15

16 daň z nemovitosti, daň silniční, b) nepřímé daně nepřihlížejí ke konkrétní situaci poplatníka a jsou vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a pronájmů. Široký (2003) daně dělí na všeobecné a akcízy. 1. selektivní týkají se jen vybraných druhů zboží daně spotřební, - daň z uhlovodíkových paliv a maziv, - daň z lihu a destilátů, - daň z piva, - daň z vína, - daň z tabáku a tabákových výrobků. 2. universální týkají se jakéhokoli zboží daň z přidané hodnoty. 3.6 Daň dědická Jedná se o jednorázovou majetkovou daň, které podléhá bezúplatné nabytí majetku na základě dědictví ze závěti nebo dědictví ze zákona. Poplatník daně Daň platí každý jednotlivý dědic a za den nabytí dědictví se považuje den smrti zůstavitele. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho dědickému podílu. Daň pak platí jak dědic, kterému připadl zanechaný majetek, tak dědic, který nabyl oprávnění na výplatu dědického podílu v hotovosti. 16

17 Předmět daně Je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické se považují: věci nemovité, byty a nebytové prostory (označované jako nemovitosti), věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (označované jako movitý majetek) Z nemovitostí, které se nacházejí na území ČR se daň vybere bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele. Daň se nevybírá z nemovitostí, které se nacházejí v cizině. Jestliže byl zůstavitel v době své smrti občanem ČR a měl trvalý pobyt v ČR, pak předmětem daně je i děděný movitý majetek v cizině (podobně je to i u peněžních prostředků). Pokud byl zůstavitel v době své smrti občanem ČR, ale neměl trvalý pobyt v ČR, vybírá se daň z jeho movitého majetku a nemovitostí nacházející se v ČR. V případě, že zůstavitel v době své smrti nebyl ani občanem ČR, předmětem daně je pouze děděný movitý majetek v ČR. Základ daně Základem dědické daně je cena majetku nabytá jednotlivým dědicem snížená o některé odčitatelné položky: prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice předešly zůstavitelovou smrtí, cenu majetku osvobozeného od dědické daně, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v dědickém řízení, dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. Tyto položky se vztahují k celému dědictví. V případě, že je část majetku osvobozena od daně dědické a na dědice přešly dluhy nebo uhradil výdaje, je potřeba vypočítat 17

18 poměrný odpočet..poměrný odpočet ( dále už jen PO ) se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. PO = (cena majetku neosvobozená / celk. hodnota majetku nabytého dědicem ) * dluhy Sazba daně Sazby daně dědické jsou vyjádřeny klouzavě progresivní stupnicí. Poplatníci dědické daně jsou rozděleny do tří skupin podle míry příbuzenského vztahu mezi dědicem a zůstavitelem. Podle toho, do jaké skupiny občan patří, bude také zdaňováno jeho dědictví. Zařazení do skupin dle příbuzenského vztahu: Tabulka č. 1 Rozdělení osob pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí Skupina Vztah I. příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče) a manžel/ka II. příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žili nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti III. ostatní fyzické a právnické osoby Pramen: Markova, H. Daňové zákony k

19 Při výpočtu daně dědické se výsledná daň vynásobí koeficientem 0,5. Daň je oproti dani darovací poloviční. Osvobození od daně dědické Rozsah osvobození je diferencován podle míry příbuzenského vztahu dědice a zůstavitele. I. skupina plné osvobození II. skupina Movité věci osobní spotřeby Kč Peněžní prostředky, vklady Kč III. skupina Movité věci osobní spotřeby Kč Peněžní prostředky, vklady Kč Všichni občané mohou uplatnit osvobození u částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem stávají předmětem dědictví (nemusí se podávat přiznání). V 20 je uvedeno osvobození od daně dědické bez ohledu na příbuzenské vztahy. Ocenění majetku Cena movitého majetku se stanoví jako cena obvyklá v době smrti zůstavitele. U cenných papíru se postupuje podle toho, zda cenný papír je obchodovatelný na veřejně organizovaném trhu cenných papíru nebo ne. U nemovitého majetku je to cena zjištěná podle zvláštních předpisů. 19

20 Daňové přiznání Osoby zařazené do I. skupiny příbuzenského vztahu nemusí podávat daňové přiznání. Ostatní občané musí podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Daňové přiznání musí podat, i když je celý zděděný majetek osvobozen od dědické daně. Vyměření a placení daně dědické Občan pouze v daňovém přiznání uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Tato daň se pak musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Činí-li daň dědická méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí. 3.7 Daň darovací Jedná se o jednorázovou majetkovou daň, které podléhá bezúplatný převod vlastnictví majetku jinak než smrtí zůstavitele. Poplatník daně Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, to znamená obdarovaný. Při darování do ciziny daň platí vždy dárce v ČR, protože nabyvatel majetku je pro tuzemskou správu daní obtížně dosažitelný. Daň platí občané ČR nebo cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR. Pokud darovaní majetek nabyde více osob společně, platí daň samostatně každá z nich (úměrně nabytému podílu majetku). 20

21 Předmět daně Darovací daň se platí z bezúplatného nabytí nemovitostí, movitého majetku či jiného majetkového prospěchu. Je-li bezúplatně nabyta pouze část majetku, odvádí se daň pouze z té části, která byla nabyta bezúplatně. Daň se platí i z movitého majetku, který je darován ze zahraničí nabyvateli do ČR nebo naopak (daň platí dárce) a také z movitého majetku darovaného v cizině nebo pořízeného v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, pokud je nabyvatelem dovezen do ČR. Z nemovitostí, které se nacházejí na území ČR, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště dárce. Předmětem daně darovací nejsou: plnění, bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů, podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, prostředky poskytované pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci, prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie a z Národního fondu. Základ daně Základem daně darovací je cena bezúplatně nabytého majetku snížená o následující položky, které mají povahu odčitatelných položek: prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného od daně darovací clo a daně placené při dovozu (jde-li o movité věci darované nebo dovezené z ciziny) 21

22 Cena movitého majetku darovaného jednomu nabyvateli od jednoho dárce se sčítá za dvě po sobě jdoucí období. Tento součet je potom základem daně. Pokud občan za předchozí rok daň zaplatil, započítá se tato zaplacená daň na daň vyměřenou v tomto období. Částky, o které se snižuje ocenění majetku, se vztahují k celému daru. U jednotlivých nabyvatelů daru se snížení uplatní ve výši odpovídající poměru jimi nabytého neosvobozeného majetku k celkové hodnotě jimi nabytého majetku. Poměrný odpočet se počítá stejně jako u daně dědické a zaokrouhlování je také stejné. Sazba daně Sazby daně darovací jsou také vyjádřeny klouzavě progresivní stupnicí. Vycházejí ze stejného principu jako sazby daně dědické. Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu. Osvobození od daně darovací Rozsah osvobození je diferencován podle míry příbuzenského vztahu dárce a nabyvatele daru. I. skupina movité věci osobní spotřeby 1 mil. Kč peněžní prostředky, vklady 1 mil. Kč II. skupina a III. skupina jako u daně dědické Dále je osvobozeno: některé bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů, 22

23 bezúplatné převody rodinných domků a garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto družstev, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži a bytu vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci, bezúplatné převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví osob, kteří jsou členy této právnické osoby, pokud se tyto osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy, nabytí peněžních prostředků poskytnutých osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky. Kompletní osvobození bez ohledu na příbuzenské skupiny je v 20. Ocenění majetku U movitého majetku a jiného majetkového prospěchu je pro základ daně darovací rozhodující cena obvyklá v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny. U nemovitostí je rozhodující cena zjištěná podle právního předpisu. Daňové přiznání Pokud darovaný majetek nepřesáhne maximální částku pro osvobození, není nutno podávat daňové přiznání. U nemovitosti občan musí podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud jde o darování nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, musí poplatník podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek 23

24 o ceně nemovitosti (znalecký posudek se nevyžaduje pokud jde o pozemek bez trvalých porostů a staveb). U movitých věcí musí občan podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o darování, popřípadě ode dne přijetí daru z ciziny, ode dne dovezení věci pořízené z prostředků darovaných v cizině, popřípadě den, kdy je nabyt jiný majetkový prospěch. Vyměření a placení daně darovací Postup je stejný jako u daně dědické. Činí-li daň darovací méně než 100 Kč, daňové přiznání se podává, vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí. 3.8 Daň z převodu nemovitostí Převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Poplatník daně Daň z převodu nemovitosti obvykle platí: převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem, nabyvatel (kupující), v případech nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání, vydržením nebo ve veřejné dražbě, oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcného břemene, převodce i nabyvatel zároveň, jde-li o výměnu nemovitosti. Převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně. 24

25 Předmět daně Předmětem daně z převodu nemovitostí je: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu snížený o hodnotu podílu převodce, bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde k odstoupení od smlouvy a smlouva se tak od počátku ruší. Daň se také platí při výměně nemovitostí. Výměna se považuje za jeden převod a daň se vybere z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší. Základ daně Základem daně z převodu nemovitostí je: cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná, cena bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, v případě vydržení cena podle zvláštního předpisu, cena podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo ve veřejné dražbě je to cena dosažená vydražením. Daň se nevyměří, je-li navrhovatelem dražby osoba osvobozená od daně z převodu nemovitostí, cena sjednaná, jde-li o převod nemovitostí z vlastnictví obce. 25

26 Může nastat situace, kdy bude více prodávajících a kupujících, pak se základ daně dělí podle jejich podílů. Daň z převodu nemovitostí se vyměří u každého poplatníka ze samostatného základu. Na rozdíl od daně dědické a darovací, poplatník nemá možnost v případě základu daně z převodu nemovitosti základ daně snižovat. Sazba daně Sazba daně je pro všechny občany stejná a činí 3 % ze základu daně. Je-li vyměřená daň nižší než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí. Osvobození od daně z převodu nemovitostí Od daně z převodu nemovitosti jsou osvobozeny následující případy: některé převody rodinných domků, garáží a bytů z majetku družstev do vlastnictví členů těchto družstev, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku, garáži a bytu vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci, převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví osob, kteří jsou členy této právnické osoby, pokud se tyto osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy, některé převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů. 26

27 Daňové přiznání Občan musí podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, nebo nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti. Vyměření a placení daně z převodu nemovitostí Občan musí zaplatit daň ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Neodchyluje-li se daň z převodu nemovitostí uvedená v daňovém přiznání od daně z převodu nemovitostí vyměřené, nemusí správce daně sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření, pokud o to daňový subjekt nepožádá. Za den vyměření daně z převodu nemovitostí a současně za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je to den, kdy došlo správci daně. Činí-li daň z převodu nemovitosti opět méně než 100 Kč, daňové přiznání podáváme, ale daň neplatíme. Daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost podat daňové přiznání. To platí také pro daň dědickou a daň darovací. 27

28 4 VLASTNÍ PRÁCE V literární rešerši jsem splnila první cíl této bakalářské práce, a to teoretické objasnění problematiky převodových daní v ČR. Vlastní práce je rozšířená ještě o informace daňových systémů některých členských států EU. Mezi vybrané země EU, kde provádím analýzu a komparaci daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí patří Belgie, Finsko, Irsko, Španělsko a Velká Británie. Potom následuje shrnutí výsledků do přehledné tabulky a porovnání daňového zatížení s ČR. 4.1 Komparace daně dědické Pro přehlednost uvádím jednotný příklad, který přesně ukáže daňové zatížení u vybraných poplatníků v šesti vybraných státech. Jednotný příklad na dědickou daň: Zůstavitel zanechal majetek a v závěti ustanovil za dědice: a) syn (17 let) Majetek dům EUR ( Kč; GBP), akcie EUR ( Kč; GBP). b) bratr ( 35 let) Majetek auto EUR ( Kč; GBP), byt EUR ( Kč; GBP). Výdaje na pohřeb zaplatil syn 1300 EUR ( Kč; 880 GBP). 28

29 4.1.1 Zdanění v České republice Výpočet příkladu: a) syn I. skupina Syn je příbuzný v řadě přímé, proto je od daně dědické osvobozen. b) bratr II. skupina, může uplatnit osvobození ve výši Kč u movitých věcí osobní spotřeby, peněžních prostředků a u vkladů. Tabulka č. 2 Přehled zděděného majetku Majetek Osvobozeno Neosvobozeno Auto Kč Kč Kč Byt Kč 0 Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Pramen: Autorka Poměrný odpočet nepočítám, protože bratr nemá žádné dluhy. Celková hodnota dědictví = Kč ZD = Kč SD = ( * 0,04) = Kč Daň = 0,5 * = Kč Daňová povinnost bratra je Kč Zdanění v Belgii Osoba podléhající dani je dědic. Sazby daně u dědické daně jsou stanoveny v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem a velikostí majetku. Rozdílné sazby daně se uplatňují v závislosti na tom, zda zůstavitel byl rezidentem bruselského, vlámského nebo valonského regionu. Já jsem vycházela ze sazeb daně dědické ve valonském regionu. 29

30 Tabulka č. 3 Sazby daně dědické a darovací ve valonském regionu Zdanitelný příjem (EUR) Daňová sazba (%) Do Nad Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) Výpočet příkladu: a) syn Hodnota dědictví = = EUR ZD = EUR SD = * 0,14 Daň = EUR Syn zaplatí na dani dědické EUR. b) bratr Hodnota dědictví = EUR ZD = EUR SD = * 0,07 Daň = EUR Bratr zaplatí na dani dědické EUR. 30

31 4.1.3 Zdanění ve Finsku Daň dědická je uvalena na majetek získaný děděním. Vdova či vdovec má nárok na odpočet ve výši EUR z pozůstalosti. Jakýkoli přímý potomek do 18 let věku si může odečíst EUR. Tabulka č. 4 Sazby daně dědické a darovací ze získané částky vyšší než EUR Zdanitelná částka (EUR) Výše daně z nižší částky (EUR) SD (%) z částky přesahující dolní hranici Nad Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) Výpočet příkladu: a) syn Hodnota dědictví = EUR Osvobozeno = EUR ZD = = EUR SD = ,16 * ( ) Daň = EUR Daň dědická u syna je EUR. b) bratr Hodnota dědictví = EUR ZD = EUR SD = ,16 * ( ) Daň = EUR Daň dědická u bratra je EUR. 31

32 4.1.4 Zdanění v Irsku Daň dědická je uvalena ve výši 20 % na částku majetku přesahující určitou částku, která je stanovena podle vztahu mezi zesnulým a dědicem. Tabulka č. 5 Poplatníci a jejich rozdělení Kategorie příjemce Částka (EUR) A: Dítě, dítě v opatrovnictví, rodič, nezletilé dítě zemřelého dítěte, vdova nebo vdovec po zesnulém dítěti B: Příbuzní v vzestupné nebo sestupné linii (jiní než kategorie A), bratři,sestry, synovci, neteře C: Ostatní Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) Částky jsou každoročně indexovány podle růstu spotřebitelských cen. Výpočet příkladu: a) syn kategorie příjemce A Hodnota dědictví = = EUR Dědictví je od daně osvobozeno, protože jsme nepřekročili částku EUR. b) bratr kategorie příjemce B Hodnota dědictví = EUR ZD = EUR Daň = ( ) * 0,20 = EUR Daňová povinnost bratra je EUR. 32

33 4.1.5 Zdanění ve Španělsku Dani dědické podléhají osoby, které získají majetek zděděním. Daň je uvalena a vybírána 17 autonomními regiony. Poplatníci jsou rozděleny do různých kategorií, podle níž si mohou odečíst od vyměřovacího základu následující částky: Tabulka č. 6 Rozdělení poplatníků Kategorie Osoba Výše odpočtu (EUR) poplatníka I Potomci zesnulého do věku 21 let: - do 13 let věku - do 21 let věku ,59 EUR ,87 EUR ,72 EUR za každý rok pod 21 let II Potomci zesnulé(ho) ve věku 21 let a více, jeho manžel(-ka), příbuzní v řadě přímé vzestupné ,87 EUR III Sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, příbuzní v řadě přímé na základě 7 993,46 EUR sňatku do čtvrtého kolene) IV Ostatní 0 Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) Pokud si region nestanoví vlastní sazby, uplatní se následující: 33

34 Tabulka č. 7 Sazby daně dědické a darovací ve Španělsku roku 2006 Sazba daně z přesahující Zdanitelná částka (EUR) Daň z nižší částky (EUR) částky (%) Do 7 993,46 0 7, , ,91 611,50 8, , , ,43 9, , , ,26 10, , , ,98 11, , , ,59 11, , , ,10 12, , , ,50 13, , , ,79 14, , , ,98 15, , , ,06 16,15 7, , ,22 18, , , ,25 21, , , ,04 25, , , ,08 29,75 Nad , ,40 34,00 Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) K výše vypočtené dani se dále přičítá fixní přirážka, která se stanovuje s ohledem na čisté bohatství poplatníka před obdržením dědictví a s ohledem na příbuzenský vztah se zůstavitelem nebo dárcem. Přirážka se vypočte ze základní daně dědické nebo darovací a její výše je následující: 34

35 Tabulka č. 8 Čisté bohatství poplatníka před obdržením daru nebo dědictví Čisté bohatství poplatníka před obdržením Kategorie příjemce daru nebo dědictví I. II. III. IV. Do , , , , , , , Nad , , Pramen: Široký, J. Daně v Evropské unii (2007) Výpočet příkladu: a) syn I. kategorie poplatníka Hodnota dědictví = = EUR Osvobození = ,87 + (4 * 3 990,72) = ,75 EUR ZD = ,75 = EUR Daň = ,22 + 0,1870 * ( ,67) = EUR Daňová povinnost syna je EUR. K vypočtené dani by se dále měla připočíst fixní přirážka. Já fixní přirážku nepočítám, protože ze zadání příkladu není patrné čisté bohatství poplatníka. b) bratr III. kategorie poplatníka Hodnota dědictví = EUR Osvobození = 7 993,46 EUR ZD = ,46 = EUR Daň = 9 166,06 + 0,1615 * ( ,52) = EUR Daňová povinnost bratra je EUR. Stejně jako u syna zde nepočítám fixní přirážku. 35

36 4.1.6 Zdanění ve Velké Británii Daň dědická je placena dědicem v závislosti na hodnotě získaného vlastnictví. Daň dědická se vyměřuje na sedmileté bázi tak, že zdanitelné převody (za života či v případě úmrtí) se sumarizují s transfery z předchozích 7 let. Pokud převodce přežil více než 3 roky od doby převodu, uplatní se určité snížení daně. Osvobození se uplatní u převodů majetku mezi manžely, u pravidelných darů do výše GBP ročně a u darů charitám a politickým stranám. Sazba daně je nulová do částky GBP, majetek s vyšší hodnotou podléhá dani ve výši 20 %. Výpočet příkladu: a) syn Hodnota dědictví = = GBP Osvobozeno = GBP Syn daňovou povinnost platit nebude, protože nepřesáhl částku GBP. b) bratr Hodnota dědictví = GBP Osvobozeno = GBP Na bratra se daňová povinnost stejně jako u syna nevztahuje, jeho majetek je osvobozen do GBP Shrnutí výsledků komparace daně dědické Do následující tabulky jsem vypsala vypočtené výsledky pro přehlednost a náležité určení největší a nejmenší daňové povinnosti syna a bratra. 36

37 Tabulka č. 9 Shrnutí výsledků komparace daně dědické Daňová povinnost Vybraná země v EU syn bratr Česká republika osvobozen Kč (1 491 EUR) Belgie EUR EUR Finsko EUR EUR Irsko osvobozen EUR Španělsko EUR EUR Velká Británie osvobozen osvobozen Pramen: Autorka Z tabulky vyplývá, že největší míra osvobození u syna i bratra je ve Velké Británii. Oproti Velké Británii je syn od daně dědické osvobozen v ČR a ještě v Irsku. Jinak daňová povinnost se bude platit ve všech ostatních případech. Největší daňová povinnost syna je ve Finsku, stejná situace je i u bratra. Nejméně zaplatí daň syn ve Španělsku a bratr v České republice. Pořadí daňové povinnosti syna od nejmenší po největší částku: 1 3. Česká republika, Irsko, Velká Británie (osvobozeno) 4. Španělsko 5. Belgie 6. Finsko Pořadí daňové povinnosti bratra od nejmenší po největší částku: 1. Velká Británie 2. Česká republika 3. Belgie 4. Irsko 5. Španělsko 6. Finsko 37

38 4.2 Komparace daně darovací Uvádím jednotný příklad pro lepší přehlednost výsledků. Jednotný příklad na darovací daň: Paní Šimková daruje vnučce (22 let) a neteři (28 let) následující majetek: a) vnučka Majetek byt EUR ( Kč; GBP), auto EUR ( Kč; GBP), b) neteř Majetek chata EUR ( Kč; GBP). Dluhy na majetku nejsou žádné Zdanění v České republice Výpočet příkladu: a) vnučka I. skupina, může uplatnit osvobození ve výši 1 MIL Kč u movitých věcí osobní spotřeby, peněžních prostředků a vkladů. Tabulka č. 10 Přehled darovaného majetku Majetek Osvobozeno Neosvobozeno Byt Kč 0 Kč Kč Auto Kč Kč 0 Kč Celkem Kč Kč Kč Pramen: Autorka 38

39 Celková hodnota darů = Kč ZD = Kč SD = (0,015 * ) Daň = Kč Daňová povinnost vnučky je Kč. b) neteř II. skupina, může uplatnit osvobození ve výší Kč u movitých věcí osobní spotřeby, peněžních prostředků a vkladů. Tabulka č. 11 Přehled darovaného majetku Majetek Osvobozeno Neosvobozeno Chata Kč 0 Kč Kč Celkem Kč 0 Kč Kč Pramen: Autorka Celková hodnota darů= Kč ZD = Kč SD = 3 % Daň = Kč Daňová povinnost neteře je Kč Zdanění v Belgii Osoba podléhající dani je obdarovaný. Opět pro výpočet používám sazby ve valonském regionu, které mám uvedeny u dědické daně. Výpočet příkladu: a) vnučka Celková hodnota darů = EUR 39

40 ZD = EUR SD = * 0,07 Daň = EUR Vnučka zaplatí na dani darovací EUR. b) neteř Celková hodnota darů = EUR ZD = EUR SD = * 0,03 Daň = 465 EUR Neteř zaplatí na dani darovací 465 EUR Zdanění ve Finsku Daň darovací je uvalena na majetek získaný darováním. Všechny náležitosti jsou stejné opět jako u daně dědické. Výpočet příkladu: a) vnučka Celková hodnota darů = EUR ZD = EUR SD = ,16 * ( ) Daň = EUR Daň darovací u vnučky je EUR. b) neteř Celková hodnota darů = EUR 40

41 ZD = EUR SD = ,10 * ( ) Daň = EUR Daň darovací u neteře je EUR Zdanění v Irsku Daň darovací je uvalena ve výši 20 % na částku přesahující určitou hodnotu. Ta částka je stanovena podle vztahu mezi dárcem a obdarovaným stejně jako u daně dědické. Výpočet příkladu: a) vnučka kategorie příjemce A Celková hodnota darů = EUR Osvobozeno = EUR Darování je od daně osvobozeno, protože vnučka nepřekročila částku EUR. b) neteř kategorie příjemce B Celková hodnota darů = EUR Osvobozeno = EUR Daňová povinnost je nulová, jelikož neteř nepřekročila částku EUR Zdanění ve Španělsku Dani darovací podléhají osoby, které získají majetek darem. Dan darovací je uvalena a vybírána 17 autonomními regiony. Kategorie poplatníků, výše odpočtu a sazby daně jsou stejné jako u daně dědické. 41

42 Výpočet příkladu: a) vnučka II. kategorie poplatníka Celková hodnota darů = EUR Osvobozeno = ,87 EUR ZD = ,87 = ,13 = SD = 7 943,98 + 0,1530 * ( ,07) Daň = 9 037,92 = EUR Daň darovací u vnučky je EUR. K vypočtené dani by se dále měla přičíst fixní přirážka, stejně jako je tomu u daně dědické. Já opět fixní přirážku nepočítám. b) neteř III. kategorie poplatníka Celková hodnota darů = EUR Osvobozeno = 7 993,46 EUR ZD = ,46 = 7 506, 54 = EUR SD = 7,65 % Daň = 574,29 = 574 EUR Daň darovací u neteře je 574 EUR. Stejně jako u vnučky zde nepočítám fixní přirážku Zdanění ve Velké Británii Daň darovací jako taková neexistuje, ale z důvodů zamezení daňovým únikům podléhají dary získané v období 7 let před smrtí dodatečně sazbám dědické daně. Výpočet příkladu: a) vnučka Celková hodnota darů = GBP 42

43 Osvobozeno = GBP Vnučka daňovou povinnost platit nebude, protože nepřesáhla částku GBP. b) neteř Celková hodnota darů= GBP Osvobozeno = GBP Na neteř se daňová povinnost stejně jako u vnučky nevztahuje, její majetek je osvobozen do GBP Shrnutí výsledků komparace daně darovací Do následující tabulky jsem vypsala vypočtené výsledky pro přehlednost a náležité určení největší a nejmenší daňové povinnosti vnučky a neteře. Tabulka č. 12 Shrnutí výsledků komparace daně darovací Daňová povinnost Vybraná země v EU vnučka Neteř Česká republika Kč (876 EUR) Kč (465 EUR) Belgie EUR 465 EUR Finsko EUR EUR Irsko osvobozena osvobozena Španělsko EUR 574 EUR Velká Británie osvobozena osvobozena Pramen: Autorka Celkové osvobození je opět ve Velké Británii a dále v Irsku, vnučka i neteř nebudou platit žádnou daň. Daňová povinnost je nejvyšší ve Finsku pro vnučku i neteř. Naopak nejméně zaplatí na dani darovací vnučka v České republice a neteř opět v České republice a v Belgii. 43

44 Pořadí daňové povinnosti vnučky od nejmenší po největší částku: 1 2. Irsko, Velká Británie (osvobozeno) 3. Česká republika 4. Belgie 5. Španělsko 6. Finsko Pořadí daňové povinnosti neteře od nejmenší po největší částku: 1 2. Irsko, Velká Británie 3 4. Belgie, Česká republika 5. Španělsko 6. Finsko 4.3 Komparace daně z převodu nemovitostí Naposledy pro lepší přehlednost uvádím stejné zadání pro výpočet daně z převodu nemovitosti u vybraných šesti zemích. Jednotný příklad na daň z převodu nemovitosti: Paní Malásková prodala chalupu panu Sýkorovi za: EUR ( Kč; GBP) Zdanění v České republice Tento prodej bude podléhat daňové sazbě 3 %, pokud paní Malásková prodá dům v ČR. Výpočet příkladu: ZD = Kč SD = 3 % Daň = Kč 44

45 Podle výpočtu zaplatí paní Malásková Kč Zdanění v Belgii Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je nabyvatel. Základem daně je cena nemovitosti. V Belgii je převod nemovitostí zdaňován sazbou 10 12,5 %. Já budu ve výpočtu daně vycházet s 10 % sazbou. Výpočet příkladu: ZD = EUR SD = 10 % Daň = EUR Pan Sýkora zaplatí na dani z převodu nemovitostí EUR Zdanění ve Finsku Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je nabyvatel z převodu. Převodní daň je placená státu při převodu nemovitosti nebo cenných papírů. Základem daně je tržní hodnota nemovitosti. Sazba daně zde činí 4 %. Osvobozeni jsou jedinci v rozmezí 18 až 39 let v případě nákupu nebo dále v případě, že nemovitost je jejich první vlastnický dům. Výpočet příkladu: ZD = EUR SD = 4 % Daň = EUR Pan Sýkora zaplatí podle výpočtu EUR. 45

46 4.3.4 Zdanění v Irsku Poplatníkem daně je nabyvatel z převodu. Základ daně tvoří cena nemovitosti. Sazba daně z převodu nemovitosti je zde rovných 9 %, kromě nájmu na dobu delší než 100 let, kde je sazba stanovena na 12 %. Výpočet příkladu: ZD = EUR SD = 9 % Daň = EUR Pan Sýkora má daňovou povinnost ve výši EUR Zdanění ve Španělsku Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je nabyvatel z převodu. Základem daně je cena nemovitosti. Daňová sazba z převodu nemovitostí činí ve Španělsku 6 %. Výpočet příkladu: ZD = EUR SD = 6 % Daň = EUR Daňová povinnost bude EUR, kterou zaplatí pan Sýkora Zdanění ve Velké Británii Výše daně závisí na ceně a lokalitě nemovitosti a pohybuje se v rozmezí 1 4 %. Daň se neplatí při ceně nemovitosti do GBP (rezidenční pozemek) či GBP (nerezidenční pozemek). Ta nejvyšší sazba 4 % se platí při ceně nad GBP. 46

47 Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny převody nemovitostí pro charitativní organizace. Výpočet příkladu: ZD = GBP Osvobozeno = GBP Daňová povinnost nám zde nevzniká, protože jsme nepřekročili částku osvobození Shrnutí výsledků komparace daně z převodu nemovitostí Všechny výpočty jsou zaznamenány v následující tabulce. Tabulka č. 13 Shrnutí výsledků komparace daně z převodu nemovitostí Daňová povinnost Vybraná země v EU Paní Malásková Pan Sýkora Česká republika Kč x Belgie x EUR Finsko x EUR Irsko x EUR Španělsko x EUR Velká Británie x osvobozen Pramen: Autorka Z tabulky je patrné, že pouze v České republice je poplatníkem daně z převodu nemovitostí paní Malásková, která je prodávající (převodce). V ostatních případech je poplatníkem vždy pan Sýkora, který je kupující (nabyvatel). Daňová povinnost pana Sýkory je nejvyšší v Belgii, je to dáno tím, že je zde také nejvyšší sazba daně. Nejlépe je na tom ve Velké Británii, kde je jeho daňová povinnost osvobozena. 47

48 Daňové zatížení Belgie je téměř dvakrát vyšší než ve Španělsku a ve Finsku, neboť v Belgii je dvojnásobná sazba daně než-li ve Španělsku a ve Finsku. 48

49 5 DISKUSE A ZÁVĚR Ze samotného názvu je zřejmé, že hlavním cílem této práce bylo objasnění problematiky převodových daní. Proto v úvodních kapitolách byly vysvětleny základní pojmy, bez kterých by se jen těžko v práci orientovalo. Zmiňuji zde základní daňové instrumenty, funkci daní, jaké máme daňové principy, charakterizuji daňovou soustavu v ČR. Z daňové soustavy se pak konkrétně zaměřuji pak na daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Po vysvětlení následuje vlastní práce. Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem si vybrala již zmíněných šest zemí, u kterých provádím komparaci a zhodnocení u jednotlivých skupin osob. Pro splnění dílčího cíle provádím výpočty převodových daní u konkrétních poplatníků. Zjišťuji jaké jsou rozdíly ve výši sazeb, osvobození a ve výpočtu. Potom celkově hodnotím vývoj daňového zatížení. Komparace převodových daní ve vybraných státech EU (ČR, Belgie, Finsko, Irsko, Španělsko, Velká Británie) ukázala rozdíly mezi těmito daněmi. Z komparace daně dědické vyplynulo, že způsob výpočtu dědické daně ve všech porovnávaných státech je založen skoro na stejném postupu. Liší se ve výši sazeb a osvobození. Z hlediska dopadu daně dědické na daňové poplatníky se neliší, protože míra daňového zatížení vychází ze stejných základů daně. Daň darovací je na tom podobně jako daň dědická. Výpočet je stejný, opět se liší ve výši sazeb a osvobození. Míra daňového zatížení vychází ze stejných základů daně, proto se dopad daně darovací na daňové poplatníky neliší. U komparace daně z převodu nemovitostí se ukázalo, že poplatníkem daně v ČR je převodce. V ostatních státech je poplatníkem vždy nabyvatel. Výpočet je na stejném principu, liší se ve výši sazeb. Výpočty v bakalářské práci u daně z převodu nemovitostí mohou být zkreslené a výsledná daň nakonec jiná, a to díky nedostupné literatuře v českém jazyce 49

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 357 Z Á K O N České národní

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník, nemovitost Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

- přesto však musí Daňová soustava respektovat některé daňové principy:

- přesto však musí Daňová soustava respektovat některé daňové principy: Otázka: Daňová soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis Základní pojmy - Daň = je nevratná finanční částka, kterou stát vymáhá periodicky od svých subjektů a neposkytuje za ni žádné proti plnění - Poplatník

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO) Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Věnujte pozornost instrukcím k II. Oddílu v Pokynech k vyplnění přiznání! 1. ČÁST - ÚDAJE O NABYVATELI

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Daň z občanskoprávních činností

Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). a) předmětný

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Poplatníci daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava

Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava Sazby daně dědické a daně darovací v České republice a ve státech Evropské unie 1) Česká republika Daň dědická Daň darovací Dosavadní úprava I. skupina (příbuzní v řadě přímé a manželé) 0 1,0 % - 5,0 %

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100173) ZÁKON. ze dne 2014

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=100173) ZÁKON. ze dne 2014 ZÁKON ze dne 2014 o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Změna: 18/1993 Sb. Změna: 322/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 72/1994 Sb. Změna:

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více