O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech"

Transkript

1 II. KAPITOLA O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech [2] Hebrejci mají dvaadvacet písmen, jejichž podoba a pořadí byly přijaty za nejstarších písařů 3 takto:,ט,ח,ז,ו, ה, ד,ג,ב,א,י atd. א ʼ Nemůže být vysvětleno žádným jiným písmenem evropského jazyka. Označuje jak jsme řekli otevření hrdla. Jeho jméno je Alef. ב b Bet. Jménem גּ g měkké. 4 Gimel, pokud je bez bodu, je דּ d měkké. Dalet, bez bodu ה h Nazývá se He. Označuje, že původ zvuku je ve spodní části hrdla. ו w Waw a ještě také u. A věřím, že od pradávna nikdy nebylo vyslovováno jinak; a přece není samohláskou, ale písmenem udávajícím, že původ slyšeného zvuku je ve rtech. ז z Zajin. 3 Pořadí abecedy je odvozeno z ugaritštiny, doloženo je již v 15. století př. n. l., pravděpodobně je však ještě staršího, tj. akkadského původu. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik. Mit einem bibliographischen Nachwort von U. Rü - terswörden, De Gruyter, Berlin New York c1992, De-Gruyter-Studienbuch, s. 37. V Bibli se nacházejí odpovídající alfabetické akrostichy (Ž 25, 34, 111, 112, 119, 145, Pl 1 4, Př 31,10 31). Toto pořadí písmen přejali také Řekové a bez podstatných změn přetrvalo dodnes. 4 B. Spinoza označuje tzv. spiranty (třené souhlásky) dobovým termínem lene (jemné). Slovem asperum (drsné) potom míní tvrdě vyslovované ražené souhlásky tzv. okluzívy. Z důvodu zachování významové opozice asperum/ lene překládáme v češtině obvyklejšími pojmy měkké a tvrdé, tj. měkká a tvrdá výslovnost. 54

2 O PODOBĚ PÍSMEN ח ḥ Ḥet. ט ṭ Ṭet. י j Jod. Označuje původ zvuku, který je slyšet na patře a středu jazyka, a tak jako ו u se užívá beze zvuku jakožto י i. כּ k pří- Kaf, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu ch, padně řeckého. ל l Lamed. מ m Mem. נ n Nun. ס s Samech. ע ʽ ʽAjin. פּ p f. Pe, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu צ ṣ Ṣade. 5 ק ḳ Ḳof. ר r slova. Reš je měkké uprostřed, tvrdé na začátku ש š Šin, jestliže je bod nad nad pravým dříkem. Jestliže je nad levým,שׂ) ś), je stejné jako samech. ת t t. 6 (Tav) je měkké, s bodem má však stejnou sílu jako [3] Mezi těmito písmeny je třeba zaznamenat pět takových, která se píší jinak na začátku nebo uprostřed a jinak na konci slova, tj..כמנפצ Kaf totiž, jestliže se objeví na konci slova, tak se jeho spodní rameno takto protáhne.ך U Mem se však spodní část.ןףץ protahována takto כ Zbývající tři jsou jako.ם uzavírá coby 5 Je zajímavé, že Spinoza přepisuje výslovnost ṣade jako c ( ts ). Takto se vyslovuje v moderní hebrejštině, přestože původně jde o emfatickou sykavku s přepisem ṣ. 6 Transkripce, kterou používá Spinoza v originálním textu, je velmi komplikovaná (někdy i tři písmena za jeden konsonant). Zde bylo použito transkripce hebrejštiny navržené v článku P. Čecha a P. Sládka (norma D filologická transkripce viz Čech, P. Sládek, P., Transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich řešení, Listy fi lologické 132, 2009, č. 3 4, s. [305] 339), s výjimkou hlásky,ק kterou přepisujeme jako <ḳ>, nikoli jako <q>. 55

3 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně kvůli zkrácení א a ל je Hebrejci obyčejně takto skládají v jedno písmeno. A přece to i ono patří k písmu syrskému, které Ezdráš upřednostnil před starými hebrejskými písmeny 7 a které farizejové pověrčivě napodobují ve svých svatých písmech. Ovšem autoři užívali častěji jiná písma, viz Buxtorf, Thesaur. 8 Dále byla písmena gramatiky rozdělena velice užitečně do pěti tříd, totiž na guturály, labiály, dentály a písmena linguální a palatální. אהחע ahaḥaʽ se nazývají guturálami, בומף bumaf labiálami, גיכק gikaḳ jsou písmena palatální, דטלנת daṭlenat linguální, a זסצרש zasṣeraš dentální. 9 Každé písmeno uprostřed slova musí mít buď dlouhou, nebo krátkou, anebo velmi krátkou samohlásku, výjimky z tohoto jsou čtyři אהוי ehevi, které se proto nazývají němé (mutae) nebo nehlasné (quiescentes). Z toho plyne, že když musí být konsonanta mezi dvěma samohláskami zdvojena, neměla by být zdvojena výslovně, ale zdvojení by mělo být vyznačeno pouze bodem, který se nazývá piḳed. פּ ק קד místo פּ קּד např. dageš, דגש Guturály mezi dvěma samohláskami zdvojeny být nemohou, protože se vyznačují jistým otevřením hrdla a způsobem dý - 7 Toto tvrzení se zakládá na tradičním výkladu talmudické pasáže: Sanh. 21b. Historicky je ovšem sporné. Odkaz na ʽEzru, který měl asyrské tj. syrské nebo aramejské písmo přinést z exilu, zde spíše legitimizuje autoritativní rozhodnutí rabínů pro nahrazení tzv. paleohebrejského písma písmem židovsko-aramejským. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik, cit. dílo, s Johannes Buxtorf st. ( ) byl hebraista, orientalista a biblista; profesor na univerzitě v Basileji. Podle notářského soupisu pozůstalosti měl Spinoza jeho spisy ve své knihovně. Na tomto místě je zmíněn: Johann Buxtorf, Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae, duobus libris methodice propositus..., 2. ed., Impensis Ludovici Regis, in inclyta Helvetiorum Basilea 1615, [12], 346, 357 s. 9 Klasifikace písmen podle výslovnosti se objevuje nejdříve v mystickém spise Sefer jecira. (Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, enlarged by Bibliographie der Schriften W. Bachers compiled by L. Blau and supplemented by D. Friedman and an article, Wilhelm Bacher, pioneer in the history of Hebrew linguistics, by J. Fellman, J. Benjamins, Amsterdam 1974, s ). 56

4 O PODOBĚ PÍSMEN chání. A to do té míry, že jako nelze v latině zdvojovat písmeno H, tak také u hebrejských guturál není možné zdvojování mezi dvěma samohláskami. Avšak rovněž písmeno ר r, protože je uprostřed slova vždy měkké, se mezi dvěma samohláskami nezdvojuje, a proto také těchto pět písmen אהחער nikdy nemá uprostřed bod dageš. Dále je třeba poznamenat, že ačkoliv se zdvojení písmene mezi dvěma samohláskami musí označit bodem dageš, neplatí naopak, že každé dageš nutně znamená zdvo- בגדכפת jení písmene. Body totiž slouží ještě k tomu, aby písmena begadkefat změnily z měkkých v tvrdá, jak jsme poznamenali na příslušném místě. Bude-li konečně někdy bod vepsán do písmene ה na konci [4] slova (o důvodu povím více na příslušném místě), nebude se pak nazývat dageš, ale מפיק mapiḳ. Písmena בגדכפת jsou na počátku slova tvrdá, to jest označená dageš; pokud ovšem není poslední z písmen předcházejícího slova jedno z nehlasných. Tehdy jsou totiž zpravidla měkká, a dále jsou ještě tvrdá, pokud je ono nehlasné písmeno označeno mapiḳ, nebo také když by předcházející slovo končící nehlasným písmenem mělo hlavní přízvuk. Konečně písmena jednoho a téhož řečového orgánu bývají často v Písmu zaměňována jedno za א druhé, 10 za ס,ע za ב,ז za, ט,פ za,ת atd. Příčinou toho je jak se domnívám skutečnost, že Písmo bylo napsáno lidmi různých dialektů a že dialekty se již nerozlišovaly, totiž nerozlišovalo se, z kterého kmene je ten či onen dialekt. Že se však v tomto hebrejský jazyk od ostatních neodlišuje, je jisté ze samotného Písma. Neboť Efraimovci všude zaměňovali ס samech za,ש 11 což jsou vskutku písmena jednoho a téhož řečového orgánu. Proto, ač- 10 Zde se jedná o textovou paralelu s TTP: První nejasnost, jež v bibli často vzniká, a dvojvýznamnost řečí je v tom, že některá písmena téhož orgánu (mluvidla) béřou se za jiná (Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Tribuna, Praha [1922], Obelisk; sv. 6., s. 154.) 11 Teze o existenci různých předexilových dialektů se zakládá na biblické pasáži Sd 12,5 6: Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků:,rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileád ští muži:,jsi Efratejec? Jestliže odvětil,nejsem, vyzvali ho:,tak 57

5 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA koli je ve svatém Písmu často nějaké písmeno zaměněno za jiné písmeno téhož řečového orgánu, není již možné to napodobovat. Neboť by to nebylo nic jiného než míšení dialektů. 12 řekni šibbolet! On však řekl:,sibbolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. (Ekumenický překlad) 12 Přestože Spinoza výslovně odmítá míšení dialektů, sám směšuje sefardskou výslovnost písmen s aškenázskou výslovností vokálů. (Klijnsmit, A. J., Spino za and Grammatical Tradition, Mededlingen XLIX het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden 1986, s. 5.) 58

6 III. KAPITOLA O samohláskách, to jest o jejich podobě, názvu, možných tvarech a zvláštních vlastnostech Samohlásky jak jsme uvedli nejsou u Hebrejců písmena, ale jakoby duše písmen. Tyto samohlásky se tedy buď předpokládají, anebo se znázorňují punkty připojenými k písmenům tímto způsobem: ב ב ב ב ב ב ב ב Jestliže je pod písmenem uvedena čárka, znamená to, že.פתח po písmeni je slyšet zvuk a, který se nazývá pataḥ Jestliže však je pod písmenem čárka s tečkou, udává zvuk.קמץ složený z a a o, a nazývá se ḳameṣ Pokud jsou tečky tři, znamenají zvuk e či takový, který se.סגול spíše blíží řeckému η, a nazývá se segol Jsou-li pod písmenem jen dvě tečky vedle sebe, je udáván.צרי zvuk složený z a a i, který se nazývá ṣere Jestliže jsou však jen dvě tečky umístěny nad sebou, je udá-.שוא ván zvuk kratšího e, který se nazývá šewa Dále, pokud by dole pod písmenem byla připsána pouze jediná tečka [5], označuje se, že zvuk, který je slyšet po pís-.חירק meni, je i a nazývá se ḥireḳ Avšak, pokud je nad písmeno nadepsán bod, udává se zvuk podobný o a nazývá se ḥolem. Jestliže by pod písmenem byly tři tečky v šikmém úhlu sklánějícím se doprava, označují zvuk podobný ýpsílon υ 13.קבוץ a nazývaný ḳibuṣ 13 Hláska υ byla ještě v atické řečtině 4. století př. n. l. vyslovována jako u. V atickém a iónském nařečí 7. století př. n. l. však došlo k posunu výslovnosti 59

7 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně jestliže je k písmeni připojeno waw, které má ב וּ uprostřed bod, udává se zvuk složený z o a u, podobný řec-.שורק kému ου, a nazývá se šureḳ,י Dvojhláska ai se vyznačuje pomocí pataḥ a následujícího jod např. דּ ב רי dvaraj, není-li zde však hlavní přízvuk, o kterém více v následující kapitole. Dvojhláska au se vyznačuje samohláskou ḳameṣ, po které následuje jod a waw, např. דּ ב ריו dvarau, a rovněž s pataḥ, např. קו ḳau (šňůra). Ačkoli lusitánští Židé 14 obyčejně vyslovují dvaraw. Konečně dvojhláska eu se vyjadřuje s waw po ṣere, jako např. שׁ לו šaleu. Zda měli kromě těchto dvojhlásek ještě jiné, nemohu bezpečně říci, protože způsob vyslovování starých <Hebrejců> z větší části neznáme. 15 Každá samohláska neboli zvuk je slyšet vždy po písmeni, není-li ovšem na konci slova jedna ze tří guturál,החע následující po ṣere, ḥireḳ nebo ḥolem či šureḳ. Neboť tehdy se punktují pomocí pataḥ, které je slyšet před souhláskou a které je proto gramatiky zpravidla nazýváno pataḥ furtivum [tj. zlodějské, vplížené ], např. שׁ מ ע šomeaʽ, גּבוֹ הּ gavoah, פּתוּ ח patuaḥ, atd. Jazykový úzus často vyžaduje, aby bylo některé písmeno mezi dvěma vokály z určitých důvodů zdvojeno. A to se jak jsme řekli značí vepsáním bodu dageš tomu písmeni, které má být zdvojeno. A často se stává, že písmeno, u kterého jazykový úzus vyžaduje zdvojení, je jednou ze tří guturál, které jak jsme upozornili ve II. kapitole zdvojovat nelze. Když tedy toto nastane, potom se předcházející samohláska změní následujícím k ü. K tomu srov. např.: Niederle, J. Niederle, V. Varcl, L., Mluvnice jazyka řeckého, Vyšehrad, Praha 1998 [1956], s Spinoza zde má na mysli portugalské Židy. Lusitanie je starověkým římským názvem oblasti Hispánie zvané Ulterior (Zadní), která se kryje s nynějším Portugalskem. 15 Moderní gramatici uvádějí jedenáct takových kombinací. Jedná se o skupinu tzv. heterogenních hlásek. Srov.: Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Věd. red. O. Muneles, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956, 1. vyd., Jazykovědné příručky a učebnice, sv. 5., s

8 O SAMOHLÁSKÁCH způsobem: jestliže totiž má být samohláskou předcházející guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, pataḥ, pak se bod dageš, který měl být vepsán guturálnímu písmeni, umístí pod העוֹ בר ha-ʽover [6] místo העוֹ בר např. pataḥ a vznikne ḳameṣ, ha- over. Ve jménech se však před ח a před ע mění pataḥ ještě v, např. ה ע נן he-ʽanan místo ה ע נן ha-ʽanan. Jestliže by před guturálou mělo být ḥireḳ, je mu přidána tečka a vznikne ṣere, např. mi-hem. Jestliže by konečně samohláska מ הּם me-hem místo מ הם ḳibuṣ předcházela guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, změní se buď v ḥolem וֹ anebo v šureḳ וּ. Ale neplatí to všeobecně, ba dokonce někdy se objevuje nezměněná; písmeno ר by naopak po ḳibuṣ zdvojení umožňovalo. A odtud je zřejmé, proč se samohlásky ḳameṣ, ṣere, segol, ḥolem וֹ a šureḳ וּ nikdy neobjevují před písmenem, které má být zdvojeno mezi dvěma vokály, to jest před bodem dageš, který slouží ke zdvojování písmen. Samohlásky 16 jsou náležitě rozděleny na dlouhé a krátké 17 ; totiž pataḥ je krátké a, ḳameṣ je však samohláska dlouhá 16 V originálním textu je na tomto místě slovo syllabae (tj. slabiky), a to i přesto, že následující odstavec a stejně tak celá třetí kapitola systematicky pojednávají o samohláskách. Pojem syllaba jeden z nejzáhadnějších ve Spinozově gramatické terminologii je totiž v textu užíván vedle svého základního smyslu téměř vždy ve významu samohláska/vokál (Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 156). Termín je skutečně někdy užit v konvenčním slova smyslu ( ex syllaba ה ת, Opera, I, s. 75), jindy evidentně ve významu samohláska ( scheva omne est absoluta syllaba, Opera, I, s. 7). Je zjevné, že Spinoza ve svém výkladu stírá významový rozdíl mezi oběma pojmy záměrně. Děje se tak vždy, když je zdůrazněna jejich příbuznost či totožnost v dělení na krátké a dlouhé slabiky/vokály, nebo v případě přízvuku a důrazu. Pro hebrejštinu je navíc specifické, že samohláska se samostatně nevyskytuje vždy pouze ve spojení se souhláskou a tudíž ve slabice. Protože doslovný překlad by v takovém případě vedl k obsahové deformaci, uvádíme termín syllaba vždy v jeho specifickém významu: tj. buď samohláska, anebo slabika. Stejným způsobem postupovali i překladatelé do hebrejštiny, angličtiny a španělštiny. Výjimkou je překlad francouzský, který tuto zvláštnost vysvětluje v poznámkovém aparátu, avšak nesystematicky. 17 Tuto klasifikaci, která rozlišuje vokály kvantitativně na dlouhé a krátké, zavedl ve 12. století do hebrejské gramatiky Josef Ḳimḥi (Sefer zikaron), in: 61

9 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA i krátká. Má totiž schopnost být buď jako dlouhé á, anebo jako o míkron, např. פּ ק דה paḳeda, kde je v obou případech dlouhým á, naproti tomu גּ ר ני gorni, kde se ḳameṣ pod gimel vyslovuje jako o míkron. 18 Segol je krátká, ṣere pak dlouhá a šewa velmi krátká samohláska. Avšak ḥireḳ je jestliže má za sebou nehlasné jod dlouhé í, jinak krátké. Ḥolem je dlouhé ó a většinou má za sebou nehlasné waw ו a někdy ה nebo.א Ḳibuṣ je krátká; a konečně šureḳ וּ je dlouhá samohláska. Vím, že toto rozdělení neschvaluje jistý R. Avraham de Balmes; 19 ovšem bez jakéhokoliv důvodu. Právě toto rozdělení je nejvíce zažito a z ostatních přetrvá. A první, co je zde třeba poznamenat, je to, že písmeno, které se zpravidla kompenzuje bodem,דגש by mohlo být rovněž doplněno změnou předcházející samohlásky z krátké v dlouhou; ה תל např. jakkoliv má být zdvojeno jiné písmeno než guturála, hetel namísto ה תּל hitel nebo ה ת תל hittel. Samohláska šewa protože je velmi krátká bývá někdy redukována a zůstává na předcházející slabice, a jindy se vyslovuje, Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, cit. dílo, s Později se opět ujalo přesnější dělení vokálů podle jejich kvality. 18 Tj. ḳameṣ ḥaṭuf. 19 Avraham ben Me ir de Balmes ( ) byl rabín, lékař, hebrejský gramatik a překladatel. Jeho gramatické dílo Miḳne Avram je vypracováno na filosoficko-logickém základě. Balmes v mnoha jednotlivostech kritizoval Davida Ḳimḥiho a jeho školu, pokoušel se prosadit některé pojmy a metody latinské mluvnice. Jeho největším přínosem je to, že první pojal syntax (pod názvem harkava ve-šimuš ) jako samostatnou část hebrejské gramatiky (Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, Verlag Eschkol A.-G., Berlin 1931, heslo Hebräische Sprache, s. 1077). Jak poznamenal N. Porges, jedná se o jedinou věcně správnou citaci v CGLH. Balmes svůj nesouhlas se stávající klasifikací zdůvodňuje takto: Mně se to rozdělení na dlouhé a krátké vokály nelíbí, protože neznám žádný důvod, proč může mít například právě jen ḳameṣ po sobě nehlasné alef nebo he, kterým má být prodlouženo, a proč to není právě tak dobře pataḥ, které se přece může v otevřené slabice vyslovovat šířeji než ḳameṣ, in: Avraham de Balmes, Miḳne Avram, ed. D. Bomberg, Venezia 1523, Fol. E1. (cit. podle Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 131). 62

10 O SAMOHLÁSKÁCH נח a proto je první z nich hebrejskými gramatiky nazýváno šewa naḥ, němé (quiescens), a druhé šewa נע naʻ, hlasné (mobile). Šewa se vyslovuje, pokud je na začátku slova, [7] nebo když se objeví uprostřed slova po dlouhé samohlásce, např. בּ רא שׁית berešit, kde je vyslovováno pod,ב protože se objevuje na začátku slova; stejně jako se budou vyslovovat i tato následující šewa, neboť se objevují po dlouhých samohláskách na začátku slova, totiž hu- הוּ באוּ poḳedim, פּוֹ ק דים jireu, יִי ראוּ berechu, בּ רכוּ paḳeda, פּ ק דה beu. Jestliže potom uprostřed slova následují dvě šewa bezprostředně za sebou, vyslovuje se to druhé, jako ve slově תּ פ קדוּ tifḳedu, kde je první šewa němé a druhé hlasné. A z toho plyne, že šewa se má vyslovat také pod písmenem označeným bodem dageš, např. mělo být zdvojeno a že ק naznačuje, že קּ piḳedu. Neboť bod v פּ קּדוּ první ze dvou šewa bylo nutně němé. A z toho důvodu se šewa vyslovuje také tehdy, když je uprostřed slova jedno písmeno, avšak není zdvojeno mezi dvěma samohláskami, např. הנ ני hineni, kde musí být pod prvním נ hlasné šewa. Kdyby totiž bylo němé, muselo by být zkráceno i jedno,נ a zůstat na předcházející samohlásce ḥireḳ, a tak by se místo הנ ני hineni muselo napsat ה נּי hinni. Ovšem ostatní šewa jsou vždy němá, a jak jsme důrazně upozorňovali mělo by se pamatovat především na to, že každé hlasné šewa se objevuje buď na začátku, anebo uprostřed slova. Na konci slova se totiž nikdy nevyslovuje. A proto, aby bylo lépe rozumět, je třeba zde zmínit, že každé šewa je sice absolutní samohláskou, avšak takovou, která by sama nemohla být slyšet, ale vždy musí zůstat na předcházející, anebo následující slabice. A z toho navíc plyne, že není žádné jednoslabičné slovo, které by bylo punktováno šewa. Odtud je zřejmé, že němé šewa není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na předcházející slabice. Šewa hlasné však také není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na slabice následující a které je proto protože se nachází před slabikou zřetelnější pouze výslovností Spinoza je většinou označuje jako šewa vyslovované (scheva pronunciandum) a šewa němé zase zkrácené, redukované šewa (corripiendum). Domnívá se 63

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz 32 CEST MOUDROSTI Rawn Clark 2002 Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz V samém srdci západního způsobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje 32 cest moudrosti.

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí "j"/

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí j/ Výtah z učebnice prof. Karla Petráčka, Učebnice spisovné arabštiny, Praha SPN 1965, 1. díl. Text byl pouze nepatrně upraven, především pokud jde o psaní velkých písmen a přepis. Velká písmena v označení

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Petr Ličman lic060 Obsah 1. Typy písemných systémů 2. Vznik a nejstarší typy písma 3. Dostupnost historických písem Typy písemných

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Präteritum. 4. Nj Préteritum

Präteritum. 4. Nj Préteritum Präteritum 4. Nj Préteritum Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více