O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech"

Transkript

1 II. KAPITOLA O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech [2] Hebrejci mají dvaadvacet písmen, jejichž podoba a pořadí byly přijaty za nejstarších písařů 3 takto:,ט,ח,ז,ו, ה, ד,ג,ב,א,י atd. א ʼ Nemůže být vysvětleno žádným jiným písmenem evropského jazyka. Označuje jak jsme řekli otevření hrdla. Jeho jméno je Alef. ב b Bet. Jménem גּ g měkké. 4 Gimel, pokud je bez bodu, je דּ d měkké. Dalet, bez bodu ה h Nazývá se He. Označuje, že původ zvuku je ve spodní části hrdla. ו w Waw a ještě také u. A věřím, že od pradávna nikdy nebylo vyslovováno jinak; a přece není samohláskou, ale písmenem udávajícím, že původ slyšeného zvuku je ve rtech. ז z Zajin. 3 Pořadí abecedy je odvozeno z ugaritštiny, doloženo je již v 15. století př. n. l., pravděpodobně je však ještě staršího, tj. akkadského původu. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik. Mit einem bibliographischen Nachwort von U. Rü - terswörden, De Gruyter, Berlin New York c1992, De-Gruyter-Studienbuch, s. 37. V Bibli se nacházejí odpovídající alfabetické akrostichy (Ž 25, 34, 111, 112, 119, 145, Pl 1 4, Př 31,10 31). Toto pořadí písmen přejali také Řekové a bez podstatných změn přetrvalo dodnes. 4 B. Spinoza označuje tzv. spiranty (třené souhlásky) dobovým termínem lene (jemné). Slovem asperum (drsné) potom míní tvrdě vyslovované ražené souhlásky tzv. okluzívy. Z důvodu zachování významové opozice asperum/ lene překládáme v češtině obvyklejšími pojmy měkké a tvrdé, tj. měkká a tvrdá výslovnost. 54

2 O PODOBĚ PÍSMEN ח ḥ Ḥet. ט ṭ Ṭet. י j Jod. Označuje původ zvuku, který je slyšet na patře a středu jazyka, a tak jako ו u se užívá beze zvuku jakožto י i. כּ k pří- Kaf, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu ch, padně řeckého. ל l Lamed. מ m Mem. נ n Nun. ס s Samech. ע ʽ ʽAjin. פּ p f. Pe, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu צ ṣ Ṣade. 5 ק ḳ Ḳof. ר r slova. Reš je měkké uprostřed, tvrdé na začátku ש š Šin, jestliže je bod nad nad pravým dříkem. Jestliže je nad levým,שׂ) ś), je stejné jako samech. ת t t. 6 (Tav) je měkké, s bodem má však stejnou sílu jako [3] Mezi těmito písmeny je třeba zaznamenat pět takových, která se píší jinak na začátku nebo uprostřed a jinak na konci slova, tj..כמנפצ Kaf totiž, jestliže se objeví na konci slova, tak se jeho spodní rameno takto protáhne.ך U Mem se však spodní část.ןףץ protahována takto כ Zbývající tři jsou jako.ם uzavírá coby 5 Je zajímavé, že Spinoza přepisuje výslovnost ṣade jako c ( ts ). Takto se vyslovuje v moderní hebrejštině, přestože původně jde o emfatickou sykavku s přepisem ṣ. 6 Transkripce, kterou používá Spinoza v originálním textu, je velmi komplikovaná (někdy i tři písmena za jeden konsonant). Zde bylo použito transkripce hebrejštiny navržené v článku P. Čecha a P. Sládka (norma D filologická transkripce viz Čech, P. Sládek, P., Transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich řešení, Listy fi lologické 132, 2009, č. 3 4, s. [305] 339), s výjimkou hlásky,ק kterou přepisujeme jako <ḳ>, nikoli jako <q>. 55

3 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně kvůli zkrácení א a ל je Hebrejci obyčejně takto skládají v jedno písmeno. A přece to i ono patří k písmu syrskému, které Ezdráš upřednostnil před starými hebrejskými písmeny 7 a které farizejové pověrčivě napodobují ve svých svatých písmech. Ovšem autoři užívali častěji jiná písma, viz Buxtorf, Thesaur. 8 Dále byla písmena gramatiky rozdělena velice užitečně do pěti tříd, totiž na guturály, labiály, dentály a písmena linguální a palatální. אהחע ahaḥaʽ se nazývají guturálami, בומף bumaf labiálami, גיכק gikaḳ jsou písmena palatální, דטלנת daṭlenat linguální, a זסצרש zasṣeraš dentální. 9 Každé písmeno uprostřed slova musí mít buď dlouhou, nebo krátkou, anebo velmi krátkou samohlásku, výjimky z tohoto jsou čtyři אהוי ehevi, které se proto nazývají němé (mutae) nebo nehlasné (quiescentes). Z toho plyne, že když musí být konsonanta mezi dvěma samohláskami zdvojena, neměla by být zdvojena výslovně, ale zdvojení by mělo být vyznačeno pouze bodem, který se nazývá piḳed. פּ ק קד místo פּ קּד např. dageš, דגש Guturály mezi dvěma samohláskami zdvojeny být nemohou, protože se vyznačují jistým otevřením hrdla a způsobem dý - 7 Toto tvrzení se zakládá na tradičním výkladu talmudické pasáže: Sanh. 21b. Historicky je ovšem sporné. Odkaz na ʽEzru, který měl asyrské tj. syrské nebo aramejské písmo přinést z exilu, zde spíše legitimizuje autoritativní rozhodnutí rabínů pro nahrazení tzv. paleohebrejského písma písmem židovsko-aramejským. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik, cit. dílo, s Johannes Buxtorf st. ( ) byl hebraista, orientalista a biblista; profesor na univerzitě v Basileji. Podle notářského soupisu pozůstalosti měl Spinoza jeho spisy ve své knihovně. Na tomto místě je zmíněn: Johann Buxtorf, Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae, duobus libris methodice propositus..., 2. ed., Impensis Ludovici Regis, in inclyta Helvetiorum Basilea 1615, [12], 346, 357 s. 9 Klasifikace písmen podle výslovnosti se objevuje nejdříve v mystickém spise Sefer jecira. (Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, enlarged by Bibliographie der Schriften W. Bachers compiled by L. Blau and supplemented by D. Friedman and an article, Wilhelm Bacher, pioneer in the history of Hebrew linguistics, by J. Fellman, J. Benjamins, Amsterdam 1974, s ). 56

4 O PODOBĚ PÍSMEN chání. A to do té míry, že jako nelze v latině zdvojovat písmeno H, tak také u hebrejských guturál není možné zdvojování mezi dvěma samohláskami. Avšak rovněž písmeno ר r, protože je uprostřed slova vždy měkké, se mezi dvěma samohláskami nezdvojuje, a proto také těchto pět písmen אהחער nikdy nemá uprostřed bod dageš. Dále je třeba poznamenat, že ačkoliv se zdvojení písmene mezi dvěma samohláskami musí označit bodem dageš, neplatí naopak, že každé dageš nutně znamená zdvo- בגדכפת jení písmene. Body totiž slouží ještě k tomu, aby písmena begadkefat změnily z měkkých v tvrdá, jak jsme poznamenali na příslušném místě. Bude-li konečně někdy bod vepsán do písmene ה na konci [4] slova (o důvodu povím více na příslušném místě), nebude se pak nazývat dageš, ale מפיק mapiḳ. Písmena בגדכפת jsou na počátku slova tvrdá, to jest označená dageš; pokud ovšem není poslední z písmen předcházejícího slova jedno z nehlasných. Tehdy jsou totiž zpravidla měkká, a dále jsou ještě tvrdá, pokud je ono nehlasné písmeno označeno mapiḳ, nebo také když by předcházející slovo končící nehlasným písmenem mělo hlavní přízvuk. Konečně písmena jednoho a téhož řečového orgánu bývají často v Písmu zaměňována jedno za א druhé, 10 za ס,ע za ב,ז za, ט,פ za,ת atd. Příčinou toho je jak se domnívám skutečnost, že Písmo bylo napsáno lidmi různých dialektů a že dialekty se již nerozlišovaly, totiž nerozlišovalo se, z kterého kmene je ten či onen dialekt. Že se však v tomto hebrejský jazyk od ostatních neodlišuje, je jisté ze samotného Písma. Neboť Efraimovci všude zaměňovali ס samech za,ש 11 což jsou vskutku písmena jednoho a téhož řečového orgánu. Proto, ač- 10 Zde se jedná o textovou paralelu s TTP: První nejasnost, jež v bibli často vzniká, a dvojvýznamnost řečí je v tom, že některá písmena téhož orgánu (mluvidla) béřou se za jiná (Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Tribuna, Praha [1922], Obelisk; sv. 6., s. 154.) 11 Teze o existenci různých předexilových dialektů se zakládá na biblické pasáži Sd 12,5 6: Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků:,rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileád ští muži:,jsi Efratejec? Jestliže odvětil,nejsem, vyzvali ho:,tak 57

5 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA koli je ve svatém Písmu často nějaké písmeno zaměněno za jiné písmeno téhož řečového orgánu, není již možné to napodobovat. Neboť by to nebylo nic jiného než míšení dialektů. 12 řekni šibbolet! On však řekl:,sibbolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. (Ekumenický překlad) 12 Přestože Spinoza výslovně odmítá míšení dialektů, sám směšuje sefardskou výslovnost písmen s aškenázskou výslovností vokálů. (Klijnsmit, A. J., Spino za and Grammatical Tradition, Mededlingen XLIX het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden 1986, s. 5.) 58

6 III. KAPITOLA O samohláskách, to jest o jejich podobě, názvu, možných tvarech a zvláštních vlastnostech Samohlásky jak jsme uvedli nejsou u Hebrejců písmena, ale jakoby duše písmen. Tyto samohlásky se tedy buď předpokládají, anebo se znázorňují punkty připojenými k písmenům tímto způsobem: ב ב ב ב ב ב ב ב Jestliže je pod písmenem uvedena čárka, znamená to, že.פתח po písmeni je slyšet zvuk a, který se nazývá pataḥ Jestliže však je pod písmenem čárka s tečkou, udává zvuk.קמץ složený z a a o, a nazývá se ḳameṣ Pokud jsou tečky tři, znamenají zvuk e či takový, který se.סגול spíše blíží řeckému η, a nazývá se segol Jsou-li pod písmenem jen dvě tečky vedle sebe, je udáván.צרי zvuk složený z a a i, který se nazývá ṣere Jestliže jsou však jen dvě tečky umístěny nad sebou, je udá-.שוא ván zvuk kratšího e, který se nazývá šewa Dále, pokud by dole pod písmenem byla připsána pouze jediná tečka [5], označuje se, že zvuk, který je slyšet po pís-.חירק meni, je i a nazývá se ḥireḳ Avšak, pokud je nad písmeno nadepsán bod, udává se zvuk podobný o a nazývá se ḥolem. Jestliže by pod písmenem byly tři tečky v šikmém úhlu sklánějícím se doprava, označují zvuk podobný ýpsílon υ 13.קבוץ a nazývaný ḳibuṣ 13 Hláska υ byla ještě v atické řečtině 4. století př. n. l. vyslovována jako u. V atickém a iónském nařečí 7. století př. n. l. však došlo k posunu výslovnosti 59

7 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně jestliže je k písmeni připojeno waw, které má ב וּ uprostřed bod, udává se zvuk složený z o a u, podobný řec-.שורק kému ου, a nazývá se šureḳ,י Dvojhláska ai se vyznačuje pomocí pataḥ a následujícího jod např. דּ ב רי dvaraj, není-li zde však hlavní přízvuk, o kterém více v následující kapitole. Dvojhláska au se vyznačuje samohláskou ḳameṣ, po které následuje jod a waw, např. דּ ב ריו dvarau, a rovněž s pataḥ, např. קו ḳau (šňůra). Ačkoli lusitánští Židé 14 obyčejně vyslovují dvaraw. Konečně dvojhláska eu se vyjadřuje s waw po ṣere, jako např. שׁ לו šaleu. Zda měli kromě těchto dvojhlásek ještě jiné, nemohu bezpečně říci, protože způsob vyslovování starých <Hebrejců> z větší části neznáme. 15 Každá samohláska neboli zvuk je slyšet vždy po písmeni, není-li ovšem na konci slova jedna ze tří guturál,החע následující po ṣere, ḥireḳ nebo ḥolem či šureḳ. Neboť tehdy se punktují pomocí pataḥ, které je slyšet před souhláskou a které je proto gramatiky zpravidla nazýváno pataḥ furtivum [tj. zlodějské, vplížené ], např. שׁ מ ע šomeaʽ, גּבוֹ הּ gavoah, פּתוּ ח patuaḥ, atd. Jazykový úzus často vyžaduje, aby bylo některé písmeno mezi dvěma vokály z určitých důvodů zdvojeno. A to se jak jsme řekli značí vepsáním bodu dageš tomu písmeni, které má být zdvojeno. A často se stává, že písmeno, u kterého jazykový úzus vyžaduje zdvojení, je jednou ze tří guturál, které jak jsme upozornili ve II. kapitole zdvojovat nelze. Když tedy toto nastane, potom se předcházející samohláska změní následujícím k ü. K tomu srov. např.: Niederle, J. Niederle, V. Varcl, L., Mluvnice jazyka řeckého, Vyšehrad, Praha 1998 [1956], s Spinoza zde má na mysli portugalské Židy. Lusitanie je starověkým římským názvem oblasti Hispánie zvané Ulterior (Zadní), která se kryje s nynějším Portugalskem. 15 Moderní gramatici uvádějí jedenáct takových kombinací. Jedná se o skupinu tzv. heterogenních hlásek. Srov.: Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Věd. red. O. Muneles, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956, 1. vyd., Jazykovědné příručky a učebnice, sv. 5., s

8 O SAMOHLÁSKÁCH způsobem: jestliže totiž má být samohláskou předcházející guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, pataḥ, pak se bod dageš, který měl být vepsán guturálnímu písmeni, umístí pod העוֹ בר ha-ʽover [6] místo העוֹ בר např. pataḥ a vznikne ḳameṣ, ha- over. Ve jménech se však před ח a před ע mění pataḥ ještě v, např. ה ע נן he-ʽanan místo ה ע נן ha-ʽanan. Jestliže by před guturálou mělo být ḥireḳ, je mu přidána tečka a vznikne ṣere, např. mi-hem. Jestliže by konečně samohláska מ הּם me-hem místo מ הם ḳibuṣ předcházela guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, změní se buď v ḥolem וֹ anebo v šureḳ וּ. Ale neplatí to všeobecně, ba dokonce někdy se objevuje nezměněná; písmeno ר by naopak po ḳibuṣ zdvojení umožňovalo. A odtud je zřejmé, proč se samohlásky ḳameṣ, ṣere, segol, ḥolem וֹ a šureḳ וּ nikdy neobjevují před písmenem, které má být zdvojeno mezi dvěma vokály, to jest před bodem dageš, který slouží ke zdvojování písmen. Samohlásky 16 jsou náležitě rozděleny na dlouhé a krátké 17 ; totiž pataḥ je krátké a, ḳameṣ je však samohláska dlouhá 16 V originálním textu je na tomto místě slovo syllabae (tj. slabiky), a to i přesto, že následující odstavec a stejně tak celá třetí kapitola systematicky pojednávají o samohláskách. Pojem syllaba jeden z nejzáhadnějších ve Spinozově gramatické terminologii je totiž v textu užíván vedle svého základního smyslu téměř vždy ve významu samohláska/vokál (Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 156). Termín je skutečně někdy užit v konvenčním slova smyslu ( ex syllaba ה ת, Opera, I, s. 75), jindy evidentně ve významu samohláska ( scheva omne est absoluta syllaba, Opera, I, s. 7). Je zjevné, že Spinoza ve svém výkladu stírá významový rozdíl mezi oběma pojmy záměrně. Děje se tak vždy, když je zdůrazněna jejich příbuznost či totožnost v dělení na krátké a dlouhé slabiky/vokály, nebo v případě přízvuku a důrazu. Pro hebrejštinu je navíc specifické, že samohláska se samostatně nevyskytuje vždy pouze ve spojení se souhláskou a tudíž ve slabice. Protože doslovný překlad by v takovém případě vedl k obsahové deformaci, uvádíme termín syllaba vždy v jeho specifickém významu: tj. buď samohláska, anebo slabika. Stejným způsobem postupovali i překladatelé do hebrejštiny, angličtiny a španělštiny. Výjimkou je překlad francouzský, který tuto zvláštnost vysvětluje v poznámkovém aparátu, avšak nesystematicky. 17 Tuto klasifikaci, která rozlišuje vokály kvantitativně na dlouhé a krátké, zavedl ve 12. století do hebrejské gramatiky Josef Ḳimḥi (Sefer zikaron), in: 61

9 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA i krátká. Má totiž schopnost být buď jako dlouhé á, anebo jako o míkron, např. פּ ק דה paḳeda, kde je v obou případech dlouhým á, naproti tomu גּ ר ני gorni, kde se ḳameṣ pod gimel vyslovuje jako o míkron. 18 Segol je krátká, ṣere pak dlouhá a šewa velmi krátká samohláska. Avšak ḥireḳ je jestliže má za sebou nehlasné jod dlouhé í, jinak krátké. Ḥolem je dlouhé ó a většinou má za sebou nehlasné waw ו a někdy ה nebo.א Ḳibuṣ je krátká; a konečně šureḳ וּ je dlouhá samohláska. Vím, že toto rozdělení neschvaluje jistý R. Avraham de Balmes; 19 ovšem bez jakéhokoliv důvodu. Právě toto rozdělení je nejvíce zažito a z ostatních přetrvá. A první, co je zde třeba poznamenat, je to, že písmeno, které se zpravidla kompenzuje bodem,דגש by mohlo být rovněž doplněno změnou předcházející samohlásky z krátké v dlouhou; ה תל např. jakkoliv má být zdvojeno jiné písmeno než guturála, hetel namísto ה תּל hitel nebo ה ת תל hittel. Samohláska šewa protože je velmi krátká bývá někdy redukována a zůstává na předcházející slabice, a jindy se vyslovuje, Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, cit. dílo, s Později se opět ujalo přesnější dělení vokálů podle jejich kvality. 18 Tj. ḳameṣ ḥaṭuf. 19 Avraham ben Me ir de Balmes ( ) byl rabín, lékař, hebrejský gramatik a překladatel. Jeho gramatické dílo Miḳne Avram je vypracováno na filosoficko-logickém základě. Balmes v mnoha jednotlivostech kritizoval Davida Ḳimḥiho a jeho školu, pokoušel se prosadit některé pojmy a metody latinské mluvnice. Jeho největším přínosem je to, že první pojal syntax (pod názvem harkava ve-šimuš ) jako samostatnou část hebrejské gramatiky (Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, Verlag Eschkol A.-G., Berlin 1931, heslo Hebräische Sprache, s. 1077). Jak poznamenal N. Porges, jedná se o jedinou věcně správnou citaci v CGLH. Balmes svůj nesouhlas se stávající klasifikací zdůvodňuje takto: Mně se to rozdělení na dlouhé a krátké vokály nelíbí, protože neznám žádný důvod, proč může mít například právě jen ḳameṣ po sobě nehlasné alef nebo he, kterým má být prodlouženo, a proč to není právě tak dobře pataḥ, které se přece může v otevřené slabice vyslovovat šířeji než ḳameṣ, in: Avraham de Balmes, Miḳne Avram, ed. D. Bomberg, Venezia 1523, Fol. E1. (cit. podle Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 131). 62

10 O SAMOHLÁSKÁCH נח a proto je první z nich hebrejskými gramatiky nazýváno šewa naḥ, němé (quiescens), a druhé šewa נע naʻ, hlasné (mobile). Šewa se vyslovuje, pokud je na začátku slova, [7] nebo když se objeví uprostřed slova po dlouhé samohlásce, např. בּ רא שׁית berešit, kde je vyslovováno pod,ב protože se objevuje na začátku slova; stejně jako se budou vyslovovat i tato následující šewa, neboť se objevují po dlouhých samohláskách na začátku slova, totiž hu- הוּ באוּ poḳedim, פּוֹ ק דים jireu, יִי ראוּ berechu, בּ רכוּ paḳeda, פּ ק דה beu. Jestliže potom uprostřed slova následují dvě šewa bezprostředně za sebou, vyslovuje se to druhé, jako ve slově תּ פ קדוּ tifḳedu, kde je první šewa němé a druhé hlasné. A z toho plyne, že šewa se má vyslovat také pod písmenem označeným bodem dageš, např. mělo být zdvojeno a že ק naznačuje, že קּ piḳedu. Neboť bod v פּ קּדוּ první ze dvou šewa bylo nutně němé. A z toho důvodu se šewa vyslovuje také tehdy, když je uprostřed slova jedno písmeno, avšak není zdvojeno mezi dvěma samohláskami, např. הנ ני hineni, kde musí být pod prvním נ hlasné šewa. Kdyby totiž bylo němé, muselo by být zkráceno i jedno,נ a zůstat na předcházející samohlásce ḥireḳ, a tak by se místo הנ ני hineni muselo napsat ה נּי hinni. Ovšem ostatní šewa jsou vždy němá, a jak jsme důrazně upozorňovali mělo by se pamatovat především na to, že každé hlasné šewa se objevuje buď na začátku, anebo uprostřed slova. Na konci slova se totiž nikdy nevyslovuje. A proto, aby bylo lépe rozumět, je třeba zde zmínit, že každé šewa je sice absolutní samohláskou, avšak takovou, která by sama nemohla být slyšet, ale vždy musí zůstat na předcházející, anebo následující slabice. A z toho navíc plyne, že není žádné jednoslabičné slovo, které by bylo punktováno šewa. Odtud je zřejmé, že němé šewa není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na předcházející slabice. Šewa hlasné však také není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na slabice následující a které je proto protože se nachází před slabikou zřetelnější pouze výslovností Spinoza je většinou označuje jako šewa vyslovované (scheva pronunciandum) a šewa němé zase zkrácené, redukované šewa (corripiendum). Domnívá se 63

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pedagogická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Analýza mluvnice Františka Martina Pelcla Grundsätze der Böhmischen Grammatik Analysis of František Martin Pelcls Czech Language Grammar

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav českého jazyka a teorie komunikace Roman Lang ZNAMÉNKA A ZNAČKY V TEXTU diplomová práce studijní obor: český jazyk a literatura vedoucí práce: doc.

Více

KNIHOVNA SVOBODNÉ ŠKOLY VĚD HERMETICKÝCH SV. II. Egyptské hieroglyfy. a jejich filosofie. Napsal Pierre de Lasenic UNIVERSALIA, PRAHA 1935.

KNIHOVNA SVOBODNÉ ŠKOLY VĚD HERMETICKÝCH SV. II. Egyptské hieroglyfy. a jejich filosofie. Napsal Pierre de Lasenic UNIVERSALIA, PRAHA 1935. KNIHOVNA SVOBODNÉ ŠKOLY VĚD HERMETICKÝCH SV. II. Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie Napsal Pierre de Lasenic UNIVERSALIA, PRAHA 1935 slba Obsah Úvodní poznámka... 3 Úvod... 5 I. Egyptské hieroglyfy

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2008 na FF UK. Vedoucí

Více

Překlady Bible. Staré překlady. Řecké překlady

Překlady Bible. Staré překlady. Řecké překlady Překlady Bible Překlady Písma svatého mají dlouhou historii. Překlady Bible, pořízené před začátkem letopočtu a v prvních staletích po Kristu jsou významné nejen proto, že často byly a jsou dodnes oficiálními

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

Skaličkova jazyková typologie

Skaličkova jazyková typologie Masarykova univerzita Filozofická fakulta Skaličkova jazyková typologie Jaroslav Popela Vydali Bohumil Vykypěl a Vít Boček Brno 2006 2 Text, který zde vydáváme, je starý více než 55 let. Je to úvod k práci

Více

Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině

Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII 96, 2014, Č. 2, S. 196 218 Aspirované souhlásky v čínštině a v angličtině Hana Třísková (Praha) ASPIRATED CONSONANTS IN MANDARIN CHINESE AND ENGLISH The article treats the

Více

Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ

Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ Rozvoj nácviku výslovnosti ve výuce němčiny na ZŠ Bakalářská práce Jana Rychtaříková vedoucí bakalářské práce: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ

PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ PŘEHLED NEPÍSMENNÝCH GRAFÉMŮ Tato spíše prakticky zaměřená kapitola je pokusem o přehled, který by měl přispět nejen k ujasnění motivace a funkce každého uvedeného grafému, ale samozřejmě i k ustavení

Více

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10

OBSAH OBSAH...5 PŘEDMLUVA...'...9 JAK STUDOVAT TUTO KNÍŽKU...10 Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Obálku navrhlo grafické studio BastArt 1. vydání Vydalo nakladatelství Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN:

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA

TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA TEORIE VZTAHU U JANA PONCIA V KONTEXTU SCHOLASTICKÉ TRADICE POSTUPOVÁ PRÁCE V OBORU FILOSOFIE Lukáš Novák Vedoucí práce: Prof. Stanislav Sousedík Univerzita Karlova Filosofická fakulta Ústav filosofie

Více

Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza

Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza Využití metody přeskakování písmen pro hledání šifer v textu Bible a její analýza Using skip code method to search sipher text in the Bible and its analysis Karel Koplík Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D A 51 ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU 2004/5765 Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O David Biernot Paradigmatické myšlení v rabínské literatuře Mikuláš Vymětal Midraš Vladimír Merta Myslící Mini-tanky Elie Wiesel Žid a válka Jan Heller Jména synů

Více

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury JIŘINA FORBELSKÁ Prezenční studium Obor: český jazyk křesťanská výchova BIBLICKÉ TEXTY V ČÍTANKÁCH PRO 2. STUPEŇ

Více

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA

SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA SIGNÁLNÍ GRAMATIKA A VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA DIPLOMOVÁ PRÁCE Strejcová Petra český jazyk německý jazyk SŠ léta studia

Více

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a P e t r B ř e z i n a C i z o j a z y č n á s a z b a Pl z e ň 2 0 0 5 c Petr Březina, 2005 Tento dokument je volně šířen výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF. Můžete si jej vytisknout pro vlastní

Více

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5 Tento překlad Kantovy Kritiky praktického rozumu se opírá o text následujících edic: A - první originální vydání KPR z roku 1788; B - druhé originální vydání KPR z roku 1792; AA - KPR v tzv. Akademie-Ausgabe,

Více

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts CESTA ZEN (The Way of Zen) I. část 1957 by Panthem Books Inc., New York Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts, Angličan, který se roku 1938 přestěhoval do Ameriky, je znám

Více