O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech"

Transkript

1 II. KAPITOLA O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech [2] Hebrejci mají dvaadvacet písmen, jejichž podoba a pořadí byly přijaty za nejstarších písařů 3 takto:,ט,ח,ז,ו, ה, ד,ג,ב,א,י atd. א ʼ Nemůže být vysvětleno žádným jiným písmenem evropského jazyka. Označuje jak jsme řekli otevření hrdla. Jeho jméno je Alef. ב b Bet. Jménem גּ g měkké. 4 Gimel, pokud je bez bodu, je דּ d měkké. Dalet, bez bodu ה h Nazývá se He. Označuje, že původ zvuku je ve spodní části hrdla. ו w Waw a ještě také u. A věřím, že od pradávna nikdy nebylo vyslovováno jinak; a přece není samohláskou, ale písmenem udávajícím, že původ slyšeného zvuku je ve rtech. ז z Zajin. 3 Pořadí abecedy je odvozeno z ugaritštiny, doloženo je již v 15. století př. n. l., pravděpodobně je však ještě staršího, tj. akkadského původu. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik. Mit einem bibliographischen Nachwort von U. Rü - terswörden, De Gruyter, Berlin New York c1992, De-Gruyter-Studienbuch, s. 37. V Bibli se nacházejí odpovídající alfabetické akrostichy (Ž 25, 34, 111, 112, 119, 145, Pl 1 4, Př 31,10 31). Toto pořadí písmen přejali také Řekové a bez podstatných změn přetrvalo dodnes. 4 B. Spinoza označuje tzv. spiranty (třené souhlásky) dobovým termínem lene (jemné). Slovem asperum (drsné) potom míní tvrdě vyslovované ražené souhlásky tzv. okluzívy. Z důvodu zachování významové opozice asperum/ lene překládáme v češtině obvyklejšími pojmy měkké a tvrdé, tj. měkká a tvrdá výslovnost. 54

2 O PODOBĚ PÍSMEN ח ḥ Ḥet. ט ṭ Ṭet. י j Jod. Označuje původ zvuku, který je slyšet na patře a středu jazyka, a tak jako ו u se užívá beze zvuku jakožto י i. כּ k pří- Kaf, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu ch, padně řeckého. ל l Lamed. מ m Mem. נ n Nun. ס s Samech. ע ʽ ʽAjin. פּ p f. Pe, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu צ ṣ Ṣade. 5 ק ḳ Ḳof. ר r slova. Reš je měkké uprostřed, tvrdé na začátku ש š Šin, jestliže je bod nad nad pravým dříkem. Jestliže je nad levým,שׂ) ś), je stejné jako samech. ת t t. 6 (Tav) je měkké, s bodem má však stejnou sílu jako [3] Mezi těmito písmeny je třeba zaznamenat pět takových, která se píší jinak na začátku nebo uprostřed a jinak na konci slova, tj..כמנפצ Kaf totiž, jestliže se objeví na konci slova, tak se jeho spodní rameno takto protáhne.ך U Mem se však spodní část.ןףץ protahována takto כ Zbývající tři jsou jako.ם uzavírá coby 5 Je zajímavé, že Spinoza přepisuje výslovnost ṣade jako c ( ts ). Takto se vyslovuje v moderní hebrejštině, přestože původně jde o emfatickou sykavku s přepisem ṣ. 6 Transkripce, kterou používá Spinoza v originálním textu, je velmi komplikovaná (někdy i tři písmena za jeden konsonant). Zde bylo použito transkripce hebrejštiny navržené v článku P. Čecha a P. Sládka (norma D filologická transkripce viz Čech, P. Sládek, P., Transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich řešení, Listy fi lologické 132, 2009, č. 3 4, s. [305] 339), s výjimkou hlásky,ק kterou přepisujeme jako <ḳ>, nikoli jako <q>. 55

3 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně kvůli zkrácení א a ל je Hebrejci obyčejně takto skládají v jedno písmeno. A přece to i ono patří k písmu syrskému, které Ezdráš upřednostnil před starými hebrejskými písmeny 7 a které farizejové pověrčivě napodobují ve svých svatých písmech. Ovšem autoři užívali častěji jiná písma, viz Buxtorf, Thesaur. 8 Dále byla písmena gramatiky rozdělena velice užitečně do pěti tříd, totiž na guturály, labiály, dentály a písmena linguální a palatální. אהחע ahaḥaʽ se nazývají guturálami, בומף bumaf labiálami, גיכק gikaḳ jsou písmena palatální, דטלנת daṭlenat linguální, a זסצרש zasṣeraš dentální. 9 Každé písmeno uprostřed slova musí mít buď dlouhou, nebo krátkou, anebo velmi krátkou samohlásku, výjimky z tohoto jsou čtyři אהוי ehevi, které se proto nazývají němé (mutae) nebo nehlasné (quiescentes). Z toho plyne, že když musí být konsonanta mezi dvěma samohláskami zdvojena, neměla by být zdvojena výslovně, ale zdvojení by mělo být vyznačeno pouze bodem, který se nazývá piḳed. פּ ק קד místo פּ קּד např. dageš, דגש Guturály mezi dvěma samohláskami zdvojeny být nemohou, protože se vyznačují jistým otevřením hrdla a způsobem dý - 7 Toto tvrzení se zakládá na tradičním výkladu talmudické pasáže: Sanh. 21b. Historicky je ovšem sporné. Odkaz na ʽEzru, který měl asyrské tj. syrské nebo aramejské písmo přinést z exilu, zde spíše legitimizuje autoritativní rozhodnutí rabínů pro nahrazení tzv. paleohebrejského písma písmem židovsko-aramejským. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik, cit. dílo, s Johannes Buxtorf st. ( ) byl hebraista, orientalista a biblista; profesor na univerzitě v Basileji. Podle notářského soupisu pozůstalosti měl Spinoza jeho spisy ve své knihovně. Na tomto místě je zmíněn: Johann Buxtorf, Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae, duobus libris methodice propositus..., 2. ed., Impensis Ludovici Regis, in inclyta Helvetiorum Basilea 1615, [12], 346, 357 s. 9 Klasifikace písmen podle výslovnosti se objevuje nejdříve v mystickém spise Sefer jecira. (Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, enlarged by Bibliographie der Schriften W. Bachers compiled by L. Blau and supplemented by D. Friedman and an article, Wilhelm Bacher, pioneer in the history of Hebrew linguistics, by J. Fellman, J. Benjamins, Amsterdam 1974, s ). 56

4 O PODOBĚ PÍSMEN chání. A to do té míry, že jako nelze v latině zdvojovat písmeno H, tak také u hebrejských guturál není možné zdvojování mezi dvěma samohláskami. Avšak rovněž písmeno ר r, protože je uprostřed slova vždy měkké, se mezi dvěma samohláskami nezdvojuje, a proto také těchto pět písmen אהחער nikdy nemá uprostřed bod dageš. Dále je třeba poznamenat, že ačkoliv se zdvojení písmene mezi dvěma samohláskami musí označit bodem dageš, neplatí naopak, že každé dageš nutně znamená zdvo- בגדכפת jení písmene. Body totiž slouží ještě k tomu, aby písmena begadkefat změnily z měkkých v tvrdá, jak jsme poznamenali na příslušném místě. Bude-li konečně někdy bod vepsán do písmene ה na konci [4] slova (o důvodu povím více na příslušném místě), nebude se pak nazývat dageš, ale מפיק mapiḳ. Písmena בגדכפת jsou na počátku slova tvrdá, to jest označená dageš; pokud ovšem není poslední z písmen předcházejícího slova jedno z nehlasných. Tehdy jsou totiž zpravidla měkká, a dále jsou ještě tvrdá, pokud je ono nehlasné písmeno označeno mapiḳ, nebo také když by předcházející slovo končící nehlasným písmenem mělo hlavní přízvuk. Konečně písmena jednoho a téhož řečového orgánu bývají často v Písmu zaměňována jedno za א druhé, 10 za ס,ע za ב,ז za, ט,פ za,ת atd. Příčinou toho je jak se domnívám skutečnost, že Písmo bylo napsáno lidmi různých dialektů a že dialekty se již nerozlišovaly, totiž nerozlišovalo se, z kterého kmene je ten či onen dialekt. Že se však v tomto hebrejský jazyk od ostatních neodlišuje, je jisté ze samotného Písma. Neboť Efraimovci všude zaměňovali ס samech za,ש 11 což jsou vskutku písmena jednoho a téhož řečového orgánu. Proto, ač- 10 Zde se jedná o textovou paralelu s TTP: První nejasnost, jež v bibli často vzniká, a dvojvýznamnost řečí je v tom, že některá písmena téhož orgánu (mluvidla) béřou se za jiná (Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Tribuna, Praha [1922], Obelisk; sv. 6., s. 154.) 11 Teze o existenci různých předexilových dialektů se zakládá na biblické pasáži Sd 12,5 6: Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků:,rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileád ští muži:,jsi Efratejec? Jestliže odvětil,nejsem, vyzvali ho:,tak 57

5 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA koli je ve svatém Písmu často nějaké písmeno zaměněno za jiné písmeno téhož řečového orgánu, není již možné to napodobovat. Neboť by to nebylo nic jiného než míšení dialektů. 12 řekni šibbolet! On však řekl:,sibbolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. (Ekumenický překlad) 12 Přestože Spinoza výslovně odmítá míšení dialektů, sám směšuje sefardskou výslovnost písmen s aškenázskou výslovností vokálů. (Klijnsmit, A. J., Spino za and Grammatical Tradition, Mededlingen XLIX het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden 1986, s. 5.) 58

6 III. KAPITOLA O samohláskách, to jest o jejich podobě, názvu, možných tvarech a zvláštních vlastnostech Samohlásky jak jsme uvedli nejsou u Hebrejců písmena, ale jakoby duše písmen. Tyto samohlásky se tedy buď předpokládají, anebo se znázorňují punkty připojenými k písmenům tímto způsobem: ב ב ב ב ב ב ב ב Jestliže je pod písmenem uvedena čárka, znamená to, že.פתח po písmeni je slyšet zvuk a, který se nazývá pataḥ Jestliže však je pod písmenem čárka s tečkou, udává zvuk.קמץ složený z a a o, a nazývá se ḳameṣ Pokud jsou tečky tři, znamenají zvuk e či takový, který se.סגול spíše blíží řeckému η, a nazývá se segol Jsou-li pod písmenem jen dvě tečky vedle sebe, je udáván.צרי zvuk složený z a a i, který se nazývá ṣere Jestliže jsou však jen dvě tečky umístěny nad sebou, je udá-.שוא ván zvuk kratšího e, který se nazývá šewa Dále, pokud by dole pod písmenem byla připsána pouze jediná tečka [5], označuje se, že zvuk, který je slyšet po pís-.חירק meni, je i a nazývá se ḥireḳ Avšak, pokud je nad písmeno nadepsán bod, udává se zvuk podobný o a nazývá se ḥolem. Jestliže by pod písmenem byly tři tečky v šikmém úhlu sklánějícím se doprava, označují zvuk podobný ýpsílon υ 13.קבוץ a nazývaný ḳibuṣ 13 Hláska υ byla ještě v atické řečtině 4. století př. n. l. vyslovována jako u. V atickém a iónském nařečí 7. století př. n. l. však došlo k posunu výslovnosti 59

7 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně jestliže je k písmeni připojeno waw, které má ב וּ uprostřed bod, udává se zvuk složený z o a u, podobný řec-.שורק kému ου, a nazývá se šureḳ,י Dvojhláska ai se vyznačuje pomocí pataḥ a následujícího jod např. דּ ב רי dvaraj, není-li zde však hlavní přízvuk, o kterém více v následující kapitole. Dvojhláska au se vyznačuje samohláskou ḳameṣ, po které následuje jod a waw, např. דּ ב ריו dvarau, a rovněž s pataḥ, např. קו ḳau (šňůra). Ačkoli lusitánští Židé 14 obyčejně vyslovují dvaraw. Konečně dvojhláska eu se vyjadřuje s waw po ṣere, jako např. שׁ לו šaleu. Zda měli kromě těchto dvojhlásek ještě jiné, nemohu bezpečně říci, protože způsob vyslovování starých <Hebrejců> z větší části neznáme. 15 Každá samohláska neboli zvuk je slyšet vždy po písmeni, není-li ovšem na konci slova jedna ze tří guturál,החע následující po ṣere, ḥireḳ nebo ḥolem či šureḳ. Neboť tehdy se punktují pomocí pataḥ, které je slyšet před souhláskou a které je proto gramatiky zpravidla nazýváno pataḥ furtivum [tj. zlodějské, vplížené ], např. שׁ מ ע šomeaʽ, גּבוֹ הּ gavoah, פּתוּ ח patuaḥ, atd. Jazykový úzus často vyžaduje, aby bylo některé písmeno mezi dvěma vokály z určitých důvodů zdvojeno. A to se jak jsme řekli značí vepsáním bodu dageš tomu písmeni, které má být zdvojeno. A často se stává, že písmeno, u kterého jazykový úzus vyžaduje zdvojení, je jednou ze tří guturál, které jak jsme upozornili ve II. kapitole zdvojovat nelze. Když tedy toto nastane, potom se předcházející samohláska změní následujícím k ü. K tomu srov. např.: Niederle, J. Niederle, V. Varcl, L., Mluvnice jazyka řeckého, Vyšehrad, Praha 1998 [1956], s Spinoza zde má na mysli portugalské Židy. Lusitanie je starověkým římským názvem oblasti Hispánie zvané Ulterior (Zadní), která se kryje s nynějším Portugalskem. 15 Moderní gramatici uvádějí jedenáct takových kombinací. Jedná se o skupinu tzv. heterogenních hlásek. Srov.: Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Věd. red. O. Muneles, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956, 1. vyd., Jazykovědné příručky a učebnice, sv. 5., s

8 O SAMOHLÁSKÁCH způsobem: jestliže totiž má být samohláskou předcházející guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, pataḥ, pak se bod dageš, který měl být vepsán guturálnímu písmeni, umístí pod העוֹ בר ha-ʽover [6] místo העוֹ בר např. pataḥ a vznikne ḳameṣ, ha- over. Ve jménech se však před ח a před ע mění pataḥ ještě v, např. ה ע נן he-ʽanan místo ה ע נן ha-ʽanan. Jestliže by před guturálou mělo být ḥireḳ, je mu přidána tečka a vznikne ṣere, např. mi-hem. Jestliže by konečně samohláska מ הּם me-hem místo מ הם ḳibuṣ předcházela guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, změní se buď v ḥolem וֹ anebo v šureḳ וּ. Ale neplatí to všeobecně, ba dokonce někdy se objevuje nezměněná; písmeno ר by naopak po ḳibuṣ zdvojení umožňovalo. A odtud je zřejmé, proč se samohlásky ḳameṣ, ṣere, segol, ḥolem וֹ a šureḳ וּ nikdy neobjevují před písmenem, které má být zdvojeno mezi dvěma vokály, to jest před bodem dageš, který slouží ke zdvojování písmen. Samohlásky 16 jsou náležitě rozděleny na dlouhé a krátké 17 ; totiž pataḥ je krátké a, ḳameṣ je však samohláska dlouhá 16 V originálním textu je na tomto místě slovo syllabae (tj. slabiky), a to i přesto, že následující odstavec a stejně tak celá třetí kapitola systematicky pojednávají o samohláskách. Pojem syllaba jeden z nejzáhadnějších ve Spinozově gramatické terminologii je totiž v textu užíván vedle svého základního smyslu téměř vždy ve významu samohláska/vokál (Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 156). Termín je skutečně někdy užit v konvenčním slova smyslu ( ex syllaba ה ת, Opera, I, s. 75), jindy evidentně ve významu samohláska ( scheva omne est absoluta syllaba, Opera, I, s. 7). Je zjevné, že Spinoza ve svém výkladu stírá významový rozdíl mezi oběma pojmy záměrně. Děje se tak vždy, když je zdůrazněna jejich příbuznost či totožnost v dělení na krátké a dlouhé slabiky/vokály, nebo v případě přízvuku a důrazu. Pro hebrejštinu je navíc specifické, že samohláska se samostatně nevyskytuje vždy pouze ve spojení se souhláskou a tudíž ve slabice. Protože doslovný překlad by v takovém případě vedl k obsahové deformaci, uvádíme termín syllaba vždy v jeho specifickém významu: tj. buď samohláska, anebo slabika. Stejným způsobem postupovali i překladatelé do hebrejštiny, angličtiny a španělštiny. Výjimkou je překlad francouzský, který tuto zvláštnost vysvětluje v poznámkovém aparátu, avšak nesystematicky. 17 Tuto klasifikaci, která rozlišuje vokály kvantitativně na dlouhé a krátké, zavedl ve 12. století do hebrejské gramatiky Josef Ḳimḥi (Sefer zikaron), in: 61

9 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA i krátká. Má totiž schopnost být buď jako dlouhé á, anebo jako o míkron, např. פּ ק דה paḳeda, kde je v obou případech dlouhým á, naproti tomu גּ ר ני gorni, kde se ḳameṣ pod gimel vyslovuje jako o míkron. 18 Segol je krátká, ṣere pak dlouhá a šewa velmi krátká samohláska. Avšak ḥireḳ je jestliže má za sebou nehlasné jod dlouhé í, jinak krátké. Ḥolem je dlouhé ó a většinou má za sebou nehlasné waw ו a někdy ה nebo.א Ḳibuṣ je krátká; a konečně šureḳ וּ je dlouhá samohláska. Vím, že toto rozdělení neschvaluje jistý R. Avraham de Balmes; 19 ovšem bez jakéhokoliv důvodu. Právě toto rozdělení je nejvíce zažito a z ostatních přetrvá. A první, co je zde třeba poznamenat, je to, že písmeno, které se zpravidla kompenzuje bodem,דגש by mohlo být rovněž doplněno změnou předcházející samohlásky z krátké v dlouhou; ה תל např. jakkoliv má být zdvojeno jiné písmeno než guturála, hetel namísto ה תּל hitel nebo ה ת תל hittel. Samohláska šewa protože je velmi krátká bývá někdy redukována a zůstává na předcházející slabice, a jindy se vyslovuje, Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, cit. dílo, s Později se opět ujalo přesnější dělení vokálů podle jejich kvality. 18 Tj. ḳameṣ ḥaṭuf. 19 Avraham ben Me ir de Balmes ( ) byl rabín, lékař, hebrejský gramatik a překladatel. Jeho gramatické dílo Miḳne Avram je vypracováno na filosoficko-logickém základě. Balmes v mnoha jednotlivostech kritizoval Davida Ḳimḥiho a jeho školu, pokoušel se prosadit některé pojmy a metody latinské mluvnice. Jeho největším přínosem je to, že první pojal syntax (pod názvem harkava ve-šimuš ) jako samostatnou část hebrejské gramatiky (Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, Verlag Eschkol A.-G., Berlin 1931, heslo Hebräische Sprache, s. 1077). Jak poznamenal N. Porges, jedná se o jedinou věcně správnou citaci v CGLH. Balmes svůj nesouhlas se stávající klasifikací zdůvodňuje takto: Mně se to rozdělení na dlouhé a krátké vokály nelíbí, protože neznám žádný důvod, proč může mít například právě jen ḳameṣ po sobě nehlasné alef nebo he, kterým má být prodlouženo, a proč to není právě tak dobře pataḥ, které se přece může v otevřené slabice vyslovovat šířeji než ḳameṣ, in: Avraham de Balmes, Miḳne Avram, ed. D. Bomberg, Venezia 1523, Fol. E1. (cit. podle Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 131). 62

10 O SAMOHLÁSKÁCH נח a proto je první z nich hebrejskými gramatiky nazýváno šewa naḥ, němé (quiescens), a druhé šewa נע naʻ, hlasné (mobile). Šewa se vyslovuje, pokud je na začátku slova, [7] nebo když se objeví uprostřed slova po dlouhé samohlásce, např. בּ רא שׁית berešit, kde je vyslovováno pod,ב protože se objevuje na začátku slova; stejně jako se budou vyslovovat i tato následující šewa, neboť se objevují po dlouhých samohláskách na začátku slova, totiž hu- הוּ באוּ poḳedim, פּוֹ ק דים jireu, יִי ראוּ berechu, בּ רכוּ paḳeda, פּ ק דה beu. Jestliže potom uprostřed slova následují dvě šewa bezprostředně za sebou, vyslovuje se to druhé, jako ve slově תּ פ קדוּ tifḳedu, kde je první šewa němé a druhé hlasné. A z toho plyne, že šewa se má vyslovat také pod písmenem označeným bodem dageš, např. mělo být zdvojeno a že ק naznačuje, že קּ piḳedu. Neboť bod v פּ קּדוּ první ze dvou šewa bylo nutně němé. A z toho důvodu se šewa vyslovuje také tehdy, když je uprostřed slova jedno písmeno, avšak není zdvojeno mezi dvěma samohláskami, např. הנ ני hineni, kde musí být pod prvním נ hlasné šewa. Kdyby totiž bylo němé, muselo by být zkráceno i jedno,נ a zůstat na předcházející samohlásce ḥireḳ, a tak by se místo הנ ני hineni muselo napsat ה נּי hinni. Ovšem ostatní šewa jsou vždy němá, a jak jsme důrazně upozorňovali mělo by se pamatovat především na to, že každé hlasné šewa se objevuje buď na začátku, anebo uprostřed slova. Na konci slova se totiž nikdy nevyslovuje. A proto, aby bylo lépe rozumět, je třeba zde zmínit, že každé šewa je sice absolutní samohláskou, avšak takovou, která by sama nemohla být slyšet, ale vždy musí zůstat na předcházející, anebo následující slabice. A z toho navíc plyne, že není žádné jednoslabičné slovo, které by bylo punktováno šewa. Odtud je zřejmé, že němé šewa není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na předcházející slabice. Šewa hlasné však také není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na slabice následující a které je proto protože se nachází před slabikou zřetelnější pouze výslovností Spinoza je většinou označuje jako šewa vyslovované (scheva pronunciandum) a šewa němé zase zkrácené, redukované šewa (corripiendum). Domnívá se 63

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce

1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce 1. ÚVOD 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA 2.1 Písmo 2.2 Pravopis 2.3 Fonetická transkripce 3. TVOŘENÍ, PŘENOS A PERCEPCE ŘEČI 3.1. Tvoření řeči 3.1.1 Ústrojí dýchací 3.1.2 Ustrojí hlasové 3.1.3 Ústrojí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

FONETIKA A FONOLOGIE I.

FONETIKA A FONOLOGIE I. FONETIKA A FONOLOGIE I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Základy genealogie II - čtení starého písma

Základy genealogie II - čtení starého písma Základy genealogie II - čtení starého písma Městská knihovna v Tišnově ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus čtyř přednášek zaměřený na čtení latinských zápisů, českého

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Písmo přehled, historie, vývoj

Písmo přehled, historie, vývoj Písmo přehled, historie, vývoj Jana Křížová Tomáš Prosr Semestrální práce v rámci předmětu Kartografická polygrafie a reprografie, LS 2008/09 Úvod Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz 32 CEST MOUDROSTI Rawn Clark 2002 Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz V samém srdci západního způsobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje 32 cest moudrosti.

Více

MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ

MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ ARABŠTINY Anna Morávková 31. studentský workshop Žďárek Litoměřice 23. 25. 11. 2012 OBSAH PŘÍSPĚVKU Arabské dialekty obecně Židé v arabských zemích Židovská arabština Moderní židovské

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia Gottlob FREGE: O smyslu a významu, 1892 In: Zeitschrift fűr Philosophie und philos. Kritik, NF 100, 1892 Překlad: Jiří Fiala, In: Scientia Philosophia (SciPhi) 4, červen 1992, Praha Rovnost 1 ) vyžaduje

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Předazbukové období 1.-6.

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě.

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Slova s bě, pě, vě, mě Čtení a psaní slov s bě, pě, vě, mě Ročník 2. Anotace Žáci

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Název: ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Cíl: Opakování učiva o zvukové stránce jazyka Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, substituce

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Hláskosloví, spisovná výslovnost

Hláskosloví, spisovná výslovnost NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

C [c] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS. H [dž] [f] [g] [ď] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I. M [i] [k] igen íj jég kő ló lyuk macska N

C [c] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS. H [dž] [f] [g] [ď] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I. M [i] [k] igen íj jég kő ló lyuk macska N ABECEDA A VÝSLOVNOST A [a] Á [á] B [b] C [c] CS [č] D [d] DZ [dz] asztal ágy béka cipő csiga dió dzéta DZS E É F G GY H [dž] [e] [é] [f] [g] [ď] [h] dzseki egér ég fa galamb gyufa ház I Í J K L LY M [i]

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU ZMĚNA V JAZYCE Základním předmětem diachronní lingvistiky je diference. Jedním z možných českých překladů tohoto slova je rozdíl, což nám říká prostě to, že se

Více

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Lucie Jagošová Následující informace platí nejen pro bakalářské a magisterské diplomové a oborové (tedy závěrečné) práce, ale pro všechny druhy a formy

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.)

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.) Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby česká nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil:

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins

Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizins Vznik slovanského písma a jeho vývoj Kyjevské listy Otázky užívání písma u Slovanů v předcyrilometodějské době Staroslověnské památky psány dvojím různým písmem hlaholicí nebo cyrilicí (jen tzv. Frizinské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Micha Brumlik. Judaismus

Micha Brumlik. Judaismus Micha Brumlik Judaismus Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Škola (typ, název) Základní škola ŠKOLA B Pedagogičtí pracovníci ve výuce Učitel (pohlaví, sluch) žena, slyšící Třída (ročník,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Rukopis zelenohorský. http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/

Rukopis zelenohorský. http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/ http://ix.fsv.cvut.cz/rz/ Národní obrození Vyznačuje se: 1. bojem proti zbytům feudálních a šlechticých výsad 2. posilováním uvědomování vlastního národa 3. pěstováním národního (česého) jazya Výslede

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 52/2015-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více