O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech"

Transkript

1 II. KAPITOLA O podobě písmen, o jejich možném tvaru, názvech, třídách a zvláštních vlastnostech [2] Hebrejci mají dvaadvacet písmen, jejichž podoba a pořadí byly přijaty za nejstarších písařů 3 takto:,ט,ח,ז,ו, ה, ד,ג,ב,א,י atd. א ʼ Nemůže být vysvětleno žádným jiným písmenem evropského jazyka. Označuje jak jsme řekli otevření hrdla. Jeho jméno je Alef. ב b Bet. Jménem גּ g měkké. 4 Gimel, pokud je bez bodu, je דּ d měkké. Dalet, bez bodu ה h Nazývá se He. Označuje, že původ zvuku je ve spodní části hrdla. ו w Waw a ještě také u. A věřím, že od pradávna nikdy nebylo vyslovováno jinak; a přece není samohláskou, ale písmenem udávajícím, že původ slyšeného zvuku je ve rtech. ז z Zajin. 3 Pořadí abecedy je odvozeno z ugaritštiny, doloženo je již v 15. století př. n. l., pravděpodobně je však ještě staršího, tj. akkadského původu. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik. Mit einem bibliographischen Nachwort von U. Rü - terswörden, De Gruyter, Berlin New York c1992, De-Gruyter-Studienbuch, s. 37. V Bibli se nacházejí odpovídající alfabetické akrostichy (Ž 25, 34, 111, 112, 119, 145, Pl 1 4, Př 31,10 31). Toto pořadí písmen přejali také Řekové a bez podstatných změn přetrvalo dodnes. 4 B. Spinoza označuje tzv. spiranty (třené souhlásky) dobovým termínem lene (jemné). Slovem asperum (drsné) potom míní tvrdě vyslovované ražené souhlásky tzv. okluzívy. Z důvodu zachování významové opozice asperum/ lene překládáme v češtině obvyklejšími pojmy měkké a tvrdé, tj. měkká a tvrdá výslovnost. 54

2 O PODOBĚ PÍSMEN ח ḥ Ḥet. ט ṭ Ṭet. י j Jod. Označuje původ zvuku, který je slyšet na patře a středu jazyka, a tak jako ו u se užívá beze zvuku jakožto י i. כּ k pří- Kaf, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu ch, padně řeckého. ל l Lamed. מ m Mem. נ n Nun. ס s Samech. ע ʽ ʽAjin. פּ p f. Pe, jestliže má uprostřed bod, jinak má sílu צ ṣ Ṣade. 5 ק ḳ Ḳof. ר r slova. Reš je měkké uprostřed, tvrdé na začátku ש š Šin, jestliže je bod nad nad pravým dříkem. Jestliže je nad levým,שׂ) ś), je stejné jako samech. ת t t. 6 (Tav) je měkké, s bodem má však stejnou sílu jako [3] Mezi těmito písmeny je třeba zaznamenat pět takových, která se píší jinak na začátku nebo uprostřed a jinak na konci slova, tj..כמנפצ Kaf totiž, jestliže se objeví na konci slova, tak se jeho spodní rameno takto protáhne.ך U Mem se však spodní část.ןףץ protahována takto כ Zbývající tři jsou jako.ם uzavírá coby 5 Je zajímavé, že Spinoza přepisuje výslovnost ṣade jako c ( ts ). Takto se vyslovuje v moderní hebrejštině, přestože původně jde o emfatickou sykavku s přepisem ṣ. 6 Transkripce, kterou používá Spinoza v originálním textu, je velmi komplikovaná (někdy i tři písmena za jeden konsonant). Zde bylo použito transkripce hebrejštiny navržené v článku P. Čecha a P. Sládka (norma D filologická transkripce viz Čech, P. Sládek, P., Transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich řešení, Listy fi lologické 132, 2009, č. 3 4, s. [305] 339), s výjimkou hlásky,ק kterou přepisujeme jako <ḳ>, nikoli jako <q>. 55

3 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně kvůli zkrácení א a ל je Hebrejci obyčejně takto skládají v jedno písmeno. A přece to i ono patří k písmu syrskému, které Ezdráš upřednostnil před starými hebrejskými písmeny 7 a které farizejové pověrčivě napodobují ve svých svatých písmech. Ovšem autoři užívali častěji jiná písma, viz Buxtorf, Thesaur. 8 Dále byla písmena gramatiky rozdělena velice užitečně do pěti tříd, totiž na guturály, labiály, dentály a písmena linguální a palatální. אהחע ahaḥaʽ se nazývají guturálami, בומף bumaf labiálami, גיכק gikaḳ jsou písmena palatální, דטלנת daṭlenat linguální, a זסצרש zasṣeraš dentální. 9 Každé písmeno uprostřed slova musí mít buď dlouhou, nebo krátkou, anebo velmi krátkou samohlásku, výjimky z tohoto jsou čtyři אהוי ehevi, které se proto nazývají němé (mutae) nebo nehlasné (quiescentes). Z toho plyne, že když musí být konsonanta mezi dvěma samohláskami zdvojena, neměla by být zdvojena výslovně, ale zdvojení by mělo být vyznačeno pouze bodem, který se nazývá piḳed. פּ ק קד místo פּ קּד např. dageš, דגש Guturály mezi dvěma samohláskami zdvojeny být nemohou, protože se vyznačují jistým otevřením hrdla a způsobem dý - 7 Toto tvrzení se zakládá na tradičním výkladu talmudické pasáže: Sanh. 21b. Historicky je ovšem sporné. Odkaz na ʽEzru, který měl asyrské tj. syrské nebo aramejské písmo přinést z exilu, zde spíše legitimizuje autoritativní rozhodnutí rabínů pro nahrazení tzv. paleohebrejského písma písmem židovsko-aramejským. Viz Meyer, R., Hebräische Grammatik, cit. dílo, s Johannes Buxtorf st. ( ) byl hebraista, orientalista a biblista; profesor na univerzitě v Basileji. Podle notářského soupisu pozůstalosti měl Spinoza jeho spisy ve své knihovně. Na tomto místě je zmíněn: Johann Buxtorf, Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae, duobus libris methodice propositus..., 2. ed., Impensis Ludovici Regis, in inclyta Helvetiorum Basilea 1615, [12], 346, 357 s. 9 Klasifikace písmen podle výslovnosti se objevuje nejdříve v mystickém spise Sefer jecira. (Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, enlarged by Bibliographie der Schriften W. Bachers compiled by L. Blau and supplemented by D. Friedman and an article, Wilhelm Bacher, pioneer in the history of Hebrew linguistics, by J. Fellman, J. Benjamins, Amsterdam 1974, s ). 56

4 O PODOBĚ PÍSMEN chání. A to do té míry, že jako nelze v latině zdvojovat písmeno H, tak také u hebrejských guturál není možné zdvojování mezi dvěma samohláskami. Avšak rovněž písmeno ר r, protože je uprostřed slova vždy měkké, se mezi dvěma samohláskami nezdvojuje, a proto také těchto pět písmen אהחער nikdy nemá uprostřed bod dageš. Dále je třeba poznamenat, že ačkoliv se zdvojení písmene mezi dvěma samohláskami musí označit bodem dageš, neplatí naopak, že každé dageš nutně znamená zdvo- בגדכפת jení písmene. Body totiž slouží ještě k tomu, aby písmena begadkefat změnily z měkkých v tvrdá, jak jsme poznamenali na příslušném místě. Bude-li konečně někdy bod vepsán do písmene ה na konci [4] slova (o důvodu povím více na příslušném místě), nebude se pak nazývat dageš, ale מפיק mapiḳ. Písmena בגדכפת jsou na počátku slova tvrdá, to jest označená dageš; pokud ovšem není poslední z písmen předcházejícího slova jedno z nehlasných. Tehdy jsou totiž zpravidla měkká, a dále jsou ještě tvrdá, pokud je ono nehlasné písmeno označeno mapiḳ, nebo také když by předcházející slovo končící nehlasným písmenem mělo hlavní přízvuk. Konečně písmena jednoho a téhož řečového orgánu bývají často v Písmu zaměňována jedno za א druhé, 10 za ס,ע za ב,ז za, ט,פ za,ת atd. Příčinou toho je jak se domnívám skutečnost, že Písmo bylo napsáno lidmi různých dialektů a že dialekty se již nerozlišovaly, totiž nerozlišovalo se, z kterého kmene je ten či onen dialekt. Že se však v tomto hebrejský jazyk od ostatních neodlišuje, je jisté ze samotného Písma. Neboť Efraimovci všude zaměňovali ס samech za,ש 11 což jsou vskutku písmena jednoho a téhož řečového orgánu. Proto, ač- 10 Zde se jedná o textovou paralelu s TTP: První nejasnost, jež v bibli často vzniká, a dvojvýznamnost řečí je v tom, že některá písmena téhož orgánu (mluvidla) béřou se za jiná (Spinoza, B., Traktát theologicko-politický, přel. J. Hrůša, Tribuna, Praha [1922], Obelisk; sv. 6., s. 154.) 11 Teze o existenci různých předexilových dialektů se zakládá na biblické pasáži Sd 12,5 6: Gileád dobyl na Efrajimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efrajimských uprchlíků:,rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileád ští muži:,jsi Efratejec? Jestliže odvětil,nejsem, vyzvali ho:,tak 57

5 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA koli je ve svatém Písmu často nějaké písmeno zaměněno za jiné písmeno téhož řečového orgánu, není již možné to napodobovat. Neboť by to nebylo nic jiného než míšení dialektů. 12 řekni šibbolet! On však řekl:,sibbolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. (Ekumenický překlad) 12 Přestože Spinoza výslovně odmítá míšení dialektů, sám směšuje sefardskou výslovnost písmen s aškenázskou výslovností vokálů. (Klijnsmit, A. J., Spino za and Grammatical Tradition, Mededlingen XLIX het Spinozahuis, E. J. Brill, Leiden 1986, s. 5.) 58

6 III. KAPITOLA O samohláskách, to jest o jejich podobě, názvu, možných tvarech a zvláštních vlastnostech Samohlásky jak jsme uvedli nejsou u Hebrejců písmena, ale jakoby duše písmen. Tyto samohlásky se tedy buď předpokládají, anebo se znázorňují punkty připojenými k písmenům tímto způsobem: ב ב ב ב ב ב ב ב Jestliže je pod písmenem uvedena čárka, znamená to, že.פתח po písmeni je slyšet zvuk a, který se nazývá pataḥ Jestliže však je pod písmenem čárka s tečkou, udává zvuk.קמץ složený z a a o, a nazývá se ḳameṣ Pokud jsou tečky tři, znamenají zvuk e či takový, který se.סגול spíše blíží řeckému η, a nazývá se segol Jsou-li pod písmenem jen dvě tečky vedle sebe, je udáván.צרי zvuk složený z a a i, který se nazývá ṣere Jestliže jsou však jen dvě tečky umístěny nad sebou, je udá-.שוא ván zvuk kratšího e, který se nazývá šewa Dále, pokud by dole pod písmenem byla připsána pouze jediná tečka [5], označuje se, že zvuk, který je slyšet po pís-.חירק meni, je i a nazývá se ḥireḳ Avšak, pokud je nad písmeno nadepsán bod, udává se zvuk podobný o a nazývá se ḥolem. Jestliže by pod písmenem byly tři tečky v šikmém úhlu sklánějícím se doprava, označují zvuk podobný ýpsílon υ 13.קבוץ a nazývaný ḳibuṣ 13 Hláska υ byla ještě v atické řečtině 4. století př. n. l. vyslovována jako u. V atickém a iónském nařečí 7. století př. n. l. však došlo k posunu výslovnosti 59

7 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA Konečně jestliže je k písmeni připojeno waw, které má ב וּ uprostřed bod, udává se zvuk složený z o a u, podobný řec-.שורק kému ου, a nazývá se šureḳ,י Dvojhláska ai se vyznačuje pomocí pataḥ a následujícího jod např. דּ ב רי dvaraj, není-li zde však hlavní přízvuk, o kterém více v následující kapitole. Dvojhláska au se vyznačuje samohláskou ḳameṣ, po které následuje jod a waw, např. דּ ב ריו dvarau, a rovněž s pataḥ, např. קו ḳau (šňůra). Ačkoli lusitánští Židé 14 obyčejně vyslovují dvaraw. Konečně dvojhláska eu se vyjadřuje s waw po ṣere, jako např. שׁ לו šaleu. Zda měli kromě těchto dvojhlásek ještě jiné, nemohu bezpečně říci, protože způsob vyslovování starých <Hebrejců> z větší části neznáme. 15 Každá samohláska neboli zvuk je slyšet vždy po písmeni, není-li ovšem na konci slova jedna ze tří guturál,החע následující po ṣere, ḥireḳ nebo ḥolem či šureḳ. Neboť tehdy se punktují pomocí pataḥ, které je slyšet před souhláskou a které je proto gramatiky zpravidla nazýváno pataḥ furtivum [tj. zlodějské, vplížené ], např. שׁ מ ע šomeaʽ, גּבוֹ הּ gavoah, פּתוּ ח patuaḥ, atd. Jazykový úzus často vyžaduje, aby bylo některé písmeno mezi dvěma vokály z určitých důvodů zdvojeno. A to se jak jsme řekli značí vepsáním bodu dageš tomu písmeni, které má být zdvojeno. A často se stává, že písmeno, u kterého jazykový úzus vyžaduje zdvojení, je jednou ze tří guturál, které jak jsme upozornili ve II. kapitole zdvojovat nelze. Když tedy toto nastane, potom se předcházející samohláska změní následujícím k ü. K tomu srov. např.: Niederle, J. Niederle, V. Varcl, L., Mluvnice jazyka řeckého, Vyšehrad, Praha 1998 [1956], s Spinoza zde má na mysli portugalské Židy. Lusitanie je starověkým římským názvem oblasti Hispánie zvané Ulterior (Zadní), která se kryje s nynějším Portugalskem. 15 Moderní gramatici uvádějí jedenáct takových kombinací. Jedná se o skupinu tzv. heterogenních hlásek. Srov.: Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Věd. red. O. Muneles, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956, 1. vyd., Jazykovědné příručky a učebnice, sv. 5., s

8 O SAMOHLÁSKÁCH způsobem: jestliže totiž má být samohláskou předcházející guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, pataḥ, pak se bod dageš, který měl být vepsán guturálnímu písmeni, umístí pod העוֹ בר ha-ʽover [6] místo העוֹ בר např. pataḥ a vznikne ḳameṣ, ha- over. Ve jménech se však před ח a před ע mění pataḥ ještě v, např. ה ע נן he-ʽanan místo ה ע נן ha-ʽanan. Jestliže by před guturálou mělo být ḥireḳ, je mu přidána tečka a vznikne ṣere, např. mi-hem. Jestliže by konečně samohláska מ הּם me-hem místo מ הם ḳibuṣ předcházela guturálnímu písmeni, které má být zdvojeno, změní se buď v ḥolem וֹ anebo v šureḳ וּ. Ale neplatí to všeobecně, ba dokonce někdy se objevuje nezměněná; písmeno ר by naopak po ḳibuṣ zdvojení umožňovalo. A odtud je zřejmé, proč se samohlásky ḳameṣ, ṣere, segol, ḥolem וֹ a šureḳ וּ nikdy neobjevují před písmenem, které má být zdvojeno mezi dvěma vokály, to jest před bodem dageš, který slouží ke zdvojování písmen. Samohlásky 16 jsou náležitě rozděleny na dlouhé a krátké 17 ; totiž pataḥ je krátké a, ḳameṣ je však samohláska dlouhá 16 V originálním textu je na tomto místě slovo syllabae (tj. slabiky), a to i přesto, že následující odstavec a stejně tak celá třetí kapitola systematicky pojednávají o samohláskách. Pojem syllaba jeden z nejzáhadnějších ve Spinozově gramatické terminologii je totiž v textu užíván vedle svého základního smyslu téměř vždy ve významu samohláska/vokál (Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 156). Termín je skutečně někdy užit v konvenčním slova smyslu ( ex syllaba ה ת, Opera, I, s. 75), jindy evidentně ve významu samohláska ( scheva omne est absoluta syllaba, Opera, I, s. 7). Je zjevné, že Spinoza ve svém výkladu stírá významový rozdíl mezi oběma pojmy záměrně. Děje se tak vždy, když je zdůrazněna jejich příbuznost či totožnost v dělení na krátké a dlouhé slabiky/vokály, nebo v případě přízvuku a důrazu. Pro hebrejštinu je navíc specifické, že samohláska se samostatně nevyskytuje vždy pouze ve spojení se souhláskou a tudíž ve slabice. Protože doslovný překlad by v takovém případě vedl k obsahové deformaci, uvádíme termín syllaba vždy v jeho specifickém významu: tj. buď samohláska, anebo slabika. Stejným způsobem postupovali i překladatelé do hebrejštiny, angličtiny a španělštiny. Výjimkou je překlad francouzský, který tuto zvláštnost vysvětluje v poznámkovém aparátu, avšak nesystematicky. 17 Tuto klasifikaci, která rozlišuje vokály kvantitativně na dlouhé a krátké, zavedl ve 12. století do hebrejské gramatiky Josef Ḳimḥi (Sefer zikaron), in: 61

9 K OMPENDIUM GRAMATIKY HEBREJSKÉHO JAZYKA i krátká. Má totiž schopnost být buď jako dlouhé á, anebo jako o míkron, např. פּ ק דה paḳeda, kde je v obou případech dlouhým á, naproti tomu גּ ר ני gorni, kde se ḳameṣ pod gimel vyslovuje jako o míkron. 18 Segol je krátká, ṣere pak dlouhá a šewa velmi krátká samohláska. Avšak ḥireḳ je jestliže má za sebou nehlasné jod dlouhé í, jinak krátké. Ḥolem je dlouhé ó a většinou má za sebou nehlasné waw ו a někdy ה nebo.א Ḳibuṣ je krátká; a konečně šureḳ וּ je dlouhá samohláska. Vím, že toto rozdělení neschvaluje jistý R. Avraham de Balmes; 19 ovšem bez jakéhokoliv důvodu. Právě toto rozdělení je nejvíce zažito a z ostatních přetrvá. A první, co je zde třeba poznamenat, je to, že písmeno, které se zpravidla kompenzuje bodem,דגש by mohlo být rovněž doplněno změnou předcházející samohlásky z krátké v dlouhou; ה תל např. jakkoliv má být zdvojeno jiné písmeno než guturála, hetel namísto ה תּל hitel nebo ה ת תל hittel. Samohláska šewa protože je velmi krátká bývá někdy redukována a zůstává na předcházející slabice, a jindy se vyslovuje, Bacher, W., Die Anfä nge der hebrä ischen Grammatik and Die hebrä ische Sprachwissenschaft vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, cit. dílo, s Později se opět ujalo přesnější dělení vokálů podle jejich kvality. 18 Tj. ḳameṣ ḥaṭuf. 19 Avraham ben Me ir de Balmes ( ) byl rabín, lékař, hebrejský gramatik a překladatel. Jeho gramatické dílo Miḳne Avram je vypracováno na filosoficko-logickém základě. Balmes v mnoha jednotlivostech kritizoval Davida Ḳimḥiho a jeho školu, pokoušel se prosadit některé pojmy a metody latinské mluvnice. Jeho největším přínosem je to, že první pojal syntax (pod názvem harkava ve-šimuš ) jako samostatnou část hebrejské gramatiky (Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, Bd. 7, Verlag Eschkol A.-G., Berlin 1931, heslo Hebräische Sprache, s. 1077). Jak poznamenal N. Porges, jedná se o jedinou věcně správnou citaci v CGLH. Balmes svůj nesouhlas se stávající klasifikací zdůvodňuje takto: Mně se to rozdělení na dlouhé a krátké vokály nelíbí, protože neznám žádný důvod, proč může mít například právě jen ḳameṣ po sobě nehlasné alef nebo he, kterým má být prodlouženo, a proč to není právě tak dobře pataḥ, které se přece může v otevřené slabice vyslovovat šířeji než ḳameṣ, in: Avraham de Balmes, Miḳne Avram, ed. D. Bomberg, Venezia 1523, Fol. E1. (cit. podle Porges, N., Spinozas Compendium der hebräischen Grammatik, cit. dílo, s. 131). 62

10 O SAMOHLÁSKÁCH נח a proto je první z nich hebrejskými gramatiky nazýváno šewa naḥ, němé (quiescens), a druhé šewa נע naʻ, hlasné (mobile). Šewa se vyslovuje, pokud je na začátku slova, [7] nebo když se objeví uprostřed slova po dlouhé samohlásce, např. בּ רא שׁית berešit, kde je vyslovováno pod,ב protože se objevuje na začátku slova; stejně jako se budou vyslovovat i tato následující šewa, neboť se objevují po dlouhých samohláskách na začátku slova, totiž hu- הוּ באוּ poḳedim, פּוֹ ק דים jireu, יִי ראוּ berechu, בּ רכוּ paḳeda, פּ ק דה beu. Jestliže potom uprostřed slova následují dvě šewa bezprostředně za sebou, vyslovuje se to druhé, jako ve slově תּ פ קדוּ tifḳedu, kde je první šewa němé a druhé hlasné. A z toho plyne, že šewa se má vyslovat také pod písmenem označeným bodem dageš, např. mělo být zdvojeno a že ק naznačuje, že קּ piḳedu. Neboť bod v פּ קּדוּ první ze dvou šewa bylo nutně němé. A z toho důvodu se šewa vyslovuje také tehdy, když je uprostřed slova jedno písmeno, avšak není zdvojeno mezi dvěma samohláskami, např. הנ ני hineni, kde musí být pod prvním נ hlasné šewa. Kdyby totiž bylo němé, muselo by být zkráceno i jedno,נ a zůstat na předcházející samohlásce ḥireḳ, a tak by se místo הנ ני hineni muselo napsat ה נּי hinni. Ovšem ostatní šewa jsou vždy němá, a jak jsme důrazně upozorňovali mělo by se pamatovat především na to, že každé hlasné šewa se objevuje buď na začátku, anebo uprostřed slova. Na konci slova se totiž nikdy nevyslovuje. A proto, aby bylo lépe rozumět, je třeba zde zmínit, že každé šewa je sice absolutní samohláskou, avšak takovou, která by sama nemohla být slyšet, ale vždy musí zůstat na předcházející, anebo následující slabice. A z toho navíc plyne, že není žádné jednoslabičné slovo, které by bylo punktováno šewa. Odtud je zřejmé, že němé šewa není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na předcházející slabice. Šewa hlasné však také není ničím jiným než velmi krátkým e, které zůstává na slabice následující a které je proto protože se nachází před slabikou zřetelnější pouze výslovností Spinoza je většinou označuje jako šewa vyslovované (scheva pronunciandum) a šewa němé zase zkrácené, redukované šewa (corripiendum). Domnívá se 63

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků

Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Ch - Periodický zákon, periodická tabulka prvků Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz 32 CEST MOUDROSTI Rawn Clark 2002 Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz V samém srdci západního způsobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje 32 cest moudrosti.

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ

MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ MODERNÍ VARIETY ŽIDOVSKÉ ARABŠTINY Anna Morávková 31. studentský workshop Žďárek Litoměřice 23. 25. 11. 2012 OBSAH PŘÍSPĚVKU Arabské dialekty obecně Židé v arabských zemích Židovská arabština Moderní židovské

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia Gottlob FREGE: O smyslu a významu, 1892 In: Zeitschrift fűr Philosophie und philos. Kritik, NF 100, 1892 Překlad: Jiří Fiala, In: Scientia Philosophia (SciPhi) 4, červen 1992, Praha Rovnost 1 ) vyžaduje

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém

NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém NĚKTERÉ OBVYKLÉ PROBLÉMY PŘI OSVOJOVÁNÍ ČESKÉHO HLÁSKOVÉHO SYSTÉMU CIZINCI (Ne)problematický vztah hláska foném grafém 37. setkání AUČCJ Praha 19. 5. 2012 Jaroslav Šimek jarasimek@centrum.cz Hláska foném

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU

DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU DIACHRONNÍ VÝVOJ JAZYKŮ JAKO ZMĚNA SYSTÉMU ZMĚNA V JAZYCE Základním předmětem diachronní lingvistiky je diference. Jedním z možných českých překladů tohoto slova je rozdíl, což nám říká prostě to, že se

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii

Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Formální pravidla pro písemné práce na muzeologii Lucie Jagošová Následující informace platí nejen pro bakalářské a magisterské diplomové a oborové (tedy závěrečné) práce, ale pro všechny druhy a formy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.)

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.) Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby česká nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil:

Více

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA Čtení 1. ročník Září říjen 1/2 Říjen 1/2 Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Přípravné období ke čtení Nácvik čtení (hlásky, písmena, slabiky, slova) Základní

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE

TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE TYPOGRAFIE PÍSMA HISTORIE 4ME112 Počítačová typografie a sazba Ing. Maja Khabirova, Kristýna Horná Dis. a doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. CO JE PÍSMO? Písmem rozumíme znaky, které mají sloužit k trvalému

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 52/2015-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením. Ing. Martin Novák

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením. Ing. Martin Novák Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících INSPO 2008 Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Základy informační vědy

Základy informační vědy Základy informační vědy Získávání informací Informace získáváme, když se dozvídáme nové věci Můžeme je získávat z různých informačních pramenů Prameny mohou být: dokumenty, knihy, noviny, časopisy, články

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce 1. Téma maturitní práce Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí Pokyn pro zpracování maturitní práce Žák si téma maturitní práce vylosuje, na losovaném

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí "j"/

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí j/ Výtah z učebnice prof. Karla Petráčka, Učebnice spisovné arabštiny, Praha SPN 1965, 1. díl. Text byl pouze nepatrně upraven, především pokud jde o psaní velkých písmen a přepis. Velká písmena v označení

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný přepis

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině.

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině. VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA A JEHO ÚTVARY I. Prezentace slouží k výkladu daného tématu ve vyučovací hodině.. Anotace Autor V žáci se seznámeni s vývojem českého jazyka a jeho. Materiál je vhodný k výkladu dané

Více

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy

Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy podpora Internetové doplňky učebnice Mluvnice pro střední školy s. 11 1. lištový odkaz Podrobné složení mluvidel se pokuste najít v učebnici biologie či jiné odborné literatuře. Můžete hledat i na www.fraus.cz.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 1542: 1542 (1) Kdo je pro nenadálou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života, má právo pořídit závěť ústně před třemi současně přítomnými svědky. Totéž právo má i ten, kdo se nachází v

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Ladislav Fuks Spalovač mrtvol Mgr. Veronika Brynychová

Ladislav Fuks Spalovač mrtvol Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_CJL_44 Ladislav Fuks Spalovač mrtvol Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 4. Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA Předmět: český jazyk a literatura

Více

INSTRUKCE PŘEDSEDY FEDERÁLNÍHO ÚŘADU PRO VYNÁLEZY, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu

INSTRUKCE PŘEDSEDY FEDERÁLNÍHO ÚŘADU PRO VYNÁLEZY, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu INSTRUKCE PŘEDSEDY FEDERÁLNÍHO ÚŘADU PRO VYNÁLEZY, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu Předseda Federálního úřadu pro vynálezy stanoví pro úpravu přihlášky vynálezu, která je předkládána

Více