JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Studijní obor Hudební manažerství L AMOUR Projektová dokumentace Autor práce: David Ostružár Vedoucí práce: doc. MgA. Pierre Nadaud Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Brno 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Českých Budějovicích, dne David Ostružár

3 Obsah ÚVOD CÍLE PROJEKTU REALIZACE VZDĚLÁVÁCÍ FÁZE PROJEKTU L AMOUR: EXPERIMENT REALIZACE INSCENACE L AMOUR: EXPERIMENT INOVACE KSFT O ŠÁLY SPOLUPRÁCE STUDENTŮ HUDEBNÍ A DIVADELNÍ FAKULTY JAMU CÍLOVÁ SKUPINA KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU RIZIKA PROJEKTU PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE PROJEKTOVÁ FÁZE REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU PRVNÍ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A UKOTVENÍ PROJEKTU NA PŮDĚ JAMU FUNDRAISING ZMĚNA OBSAHU ŽÁDOSTI WORKHOPY VZDUŠNÉ AKROBACIE NA ŠÁLE V CIRKUSU LEGRANDO WORKSHOPY VE SPOLUPRÁCI S CIRQUEONEM CENTREM PRO PODPORU NOVÉHO CIRKUSU V ČESKÉ REPUBLICE WORKSHOP SOUČASNÉHO TANCE SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAKTNÍ IMPROVIZACI PROVOZ V DIVADLE NA ORLÍ / HUDEBNĚ-DRAMATICKE LABORATOŘI JAMU Popis zkoušení procesem Devised theatre Dramaturgie projektu Zkoušecí plán Explikační porada Přejímka projektu do provozu Divadla na Orlí STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK INSCENACE Světelný design a video design Závěsná akrobacie na šále Hudba Scéna a kostýmy PR A PROPAGACE... 23

4 Články v médiích a na webových stránkách mediálních partnerů Facebook Webová stránka Plakáty Guerrilla akce na Jakubském náměstí Oslovování náhodných lidí Účast na Know-how konferenci Mediální partneři projektu PARTNEŘI PROJEKTU Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU Cirkus LeGrando CIRQUEON centrum pro podporu nového cirkusu v České republice ProSHOWto Derivative company (CA) VSTUPENKY A SYSTÉM REZERVACÍ PROVOZ PŘEDSTAVENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA KOMUNIKACE ROZPOČET POPROJEKTOVÁ FÁZE VYÚČTOVÁNÍ ZHODNOCENÍ INSCENACE KOLEKTIVIZACE MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ VÝSTUPY Z PROJEKTU MĚŘITELNÉ UKAZATELE AUTOROVA ROLE V TÝMU ZHODNOCENÍ ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7. SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM RIZIK PŘÍLOHA Č. 2 FERMAN PŘÍLOHA Č. 3 FERMAN PŘÍLOHA Č. 4 GENERÁLKOVÝ TÝDEN... 45

5 ÚVOD Tato projektová dokumentace poskytuje informace o projektu L amour, jeho průběhu, cílech, zaměření a výsledku. Rozebírá realizační tým projektu, přípravy projektu, jeho realizaci v obou fázích (edukační a umělecké). Věnuje se propagaci projektu, zajištění finančních zdrojů, partnerů a mediálních partnerů projektu a poté popisuje průběh a realizaci samotného představení. Dále popisuje poprojektovou činnost. V závěru práce rozebírá některá úskalí projektu a navrhuje jejich možné řešení. Prvotním impulsem pro vznik projektu bylo setkání řešitele projektu Davida Ostružára a režisérky Mariky Smrekové (v tu dobu studenta magisterského stupně studia oboru Činoherní režie na DIFA JAMU). Po společných debatách se rozhodli spolu spolupracovat na autorské inscenaci propojující nejen mnoho uměleckých žánrů a postupů, ale i studentů obou fakult mezi sebou i studentů akademie s externisty. Celý projekt L AMOUR se skládal ze dvou částí, z nichž první měla charakter edukativní a druhá umělecký. Edukativní část projektu představovala workshopy závěsné akrobacie na šále a taneční workshop se zaměřením na kontaktní improvizace. Druhou částí projektu je pak zrealizovná inscenace L AMOUR: Experiment, která v sobě spojuje pohybové divadlo, současný tanec, hudbu, prvky nového cirkusu a videomapping a která byla uvedena v Divadle na Orlí / Hudebnědramatické laboratoři JAMU v premiéře v pátek, 15. května V reprízách byla inscenace tamtéž uvedena ještě v sobotu, 16. května, v pondělí 1. června a v úterý 2. června. Celý projekt iniciovaný studenty Hudební a Divadelní fakulty JAMU, vznikal pod hlavičkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 5

6 1. Cíle projektu 1.1 Realizace vzdělávácí fáze projektu L AMOUR: Experiment Jedním ze dvou nejdůležitějších cílů je realizace edukativní části projektu v pokud možno nejkompletnějším rozsahu, tedy všechny workshopy ( dlouhodobý worshop závěsné akrobacie na šále cirkusu Le Grando, víkendový workshop závěsné akrobacie na šále s lektorem z CIRQUEONu, taneční workshop se zaměřením na kontaktní improvizaci s Jarem Viňarským), které napomůžou naplnění uměleckých záměrů inscenace (vyvážená kombinace pohybového divadla, tance, nového cirkusu, hudby a videomappingu). 1.2 Realizace inscenace L AMOUR: Experiment Hlavním cílem projektu je úspěšně realizovat inscenaci L AMOUR: Experiment. Ta musí proběhnout, splňovat umělecké požadavky JAMU, pokud možno co nejvíce zaplnit sál Divadla na Orlí a ideálně se dočkat mediálních ohlasů. 1.3 Inovace KSFT o šály Dalším z cílů byla snaha o inovaci ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na Divadelní fakultě JAMU o prvky novo cirkusových disciplín (závěsná akrobacie na šále). 1.4 Spolupráce studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU Jedním z cílů projektu byla spolupráce studentů obou fakult na společném projektu. Iniciátoři projektu cítili potřebu vzájemné spolupráce, při které by měli sami příležitost si sami sestavit realizační tým a s ním realizovat autorskou inscenaci takového charakteru. 1.5 Cílová skupina Z charakteru projektu lze určit tři hlavní cílové skupiny. První cílovou skupinou projektu jsou především členové realizačního týmu, jímž je projekt určen. Projekt jim umožňuje rozšířit záběr studia o nové dovednosti, ale především zkušenosti v nejen mezifakultní spolupráci, ale hlavně ve spolupráci s externě zapojenými subjekty. Realizátoři taktéž vytvoří pracovní skupinu, se kterou 6

7 budou moci v budoucích kariérách realizovat podobné projekty, případně se budou přes ostatní realizátory do podobně laděných projektů snáze dostávat. Druhou cílovou skupinou jsou pak návštěvníci samotného představení. Realizátoři se snažili cílit na skupinu návštěvníků, patřící do odborné části publika (např. hudebníci, performeři, videoartisté, kritici, divadelníci, členové pohybových souborů, tanečníci, studenti HF a DIFA JAMU), ale i na širokou veřejnost, především z řad podobně laděných představení či podniků nejen v Brně. Práce s touto cílovou skupinou je specifikována v kapitole 4. 10, která se věnuje propagaci. Třetí cílovou skupinou jsou zaměstnanci Divadla na Orlí a vedení Divadelní fakulty a Hudební fakulty. Těm projekt přiblížil práci na experimentálním projektu, který vyžaduje specifický přístup, například při využití videomappingu v představení nebo specifickém procesu vzniku inscenace v kontextu provozu Divadla na Orlí. Obě fakulty taktéž získali zkušenosti se supervizí takto náročného projektu, jež vzešel z řad jejich studentů. 1.6 Kritéria úspěšnosti projektu Autory projektu byla nastavena následující kritéria úspěšnosti projektu: Uspořádání edukativních worshopů a aplikace nově nabytých dovedností při inscenaci Naplňený sál při premiéře a reprízách Zapojení do projektu ze strany studentů obou fakult JAMU 7

8 2. Rizika projektu Tato kapitola se zabývá problematikou rizik, kdy jsou rozdělena do tří skupin. Interní rizika, externí rizika a legislativní rizika. Taktéž je nastíněna eliminace zmíněných rizik a případná forma naplnění jednotlivých rizik. Rizika projektu autor dělí do tří skupin: rizik interních, která může realizační tým ovlivnit a kontrolovat, rizik externích, která přichází zvenčí a z pozice týmu je nelze ovlivnit, pouze jim co nejlépe předcházet a hledat alternativní řešení a rizika legislativní, vycházející z českého právního řádu. Kompletní seznam rizik je přiložen k dokumentu. Co se týče interních rizik, nejčastěji šlo o rizika vycházející z komunikace mezi realizačním týmem a vedením JAMU, Divadlem na Orlí nebo riziky spojenými s možnou absencí členů týmu. Tato rizika se autor snažil eliminovat dostatečnou prezentací projektu a jeho propracovnámím před samotným zažádáním o grant. Externím rizikům, která čítají například jinou akci v Brně a okolí zaměřenou na stejnou cílovou skupinu nebo živelnou pohromu, případně nezájem veřejnosti se autor rozhodl předcházet, jak nejlépe to šlo, a to dlouhodobým monitoringem kulturní situace v Brně a propagací projektu na mnoha propagačních kanálech. Co se týče legislativních rizik, autor se snažil získat vhled od potřebného okruhu práva ČR a důsledně dodržovat právní závazky jak k JAMU, tak k jiným subjektům, aby i v případě nedokonalých smluv nedošlo k problémům. 8

9 3. Předprojektová fáze Předprojektovou fázi autor práce vymezuje soustavou aktivit a rozhodnutí, které bylo nutné provést před samotnou realizační fází projektu. Tato fáze je charakteristická pak zejména přípravnou fází ve smyslu ustanovení iniciátory celého konceptu. Ačkoliv je pro předprojektovou fázi charakteristické vypracování například SWOT analýzy nebo studie proveditelnosti, autor práce žádnou z těchto studií nevypracovával, neboť není zvyklý s výše zmíněnými studiemi pracovat. Iniciátoři projektu v předprojektové fázi především finalizovali koncept projektu. Předprojektová fáze začala v momentě, kdy se autor projektu setkal s jeho režisérkou MgA. Marikou Smrekovou a dohodli se, že spolu projekt realizují (v této fázi měl projekt samozřejmě ještě velmi rozdílnou podstatu, která se během jeho průběhu mnohokrát změnila). Předprojektová fáze obsahovala mnoho vymýšlení, diskusí, konzultací předvytipování členů realizačního týmu a až po relativně dlouhé době bylo jasné, že projekt bude opravdu realizován. Předprojektová fáze pak končí rozhodnutím pokusit se projekt realizovat jako studentskou iniciativu, kterou zaštítí Janáčkova akademie múzických umění v Brně. 9

10 4. Projektová fáze Projektová fáze byla charakteristická sestavováním týmu, plánování systému worshopů, komunikace se studenty i pedagogem ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na DIFA JAMU, tvorba projektového záměru, který byl předložen rozšířenému kolegiu rektora a následné ukotvení projektu na půdě Janáčkovy akademie. V projektové fázi také proběhl zisk finančních prostředků a následná realizace všech workshopů i výsledné inscenace L AMOUR: Experiment. 4.1 Realizační tým projektu Celý tým tvůrců projektu jako takového se skládal nejen ze studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, pedagogů obou fakult a zaměstnanců Divadla na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoře JAMU, ale i z externistů nebo subjektů, které svou činností (zejména workshopy závěsné akrobacie) pomohli k realizaci celého projektu. V průběhu projektu docházelo k drobným změnám v týmu souvisejícími s vývojí a délkou trvání projektu. Režisérkou inscenace byla MgA. Marika Smreková, produkčně pak projekt zaštiťoval autor práce. Výsledná choreografie je výstupem workshopu s choreografem Jarem Viňarským, ačkoliv v prvotním záměru a plánování uvažovali realizátoři i o francouzské choreografce Louise Kalfon. Autorem hudby měla být původně BcA. Hana Mlnaříková, která ale z výše zmíněných důvodů z projektu odstoupila a nahradila jí Petra Machková. Spolu s ní vytvářel hudbu BcA. Jan Neugebauer. Scénografii vytvářela BcA. Jana Tkáčová a Stanislav Cibulka. Dramaturgii inscenace vytvářel Jakub Liška s konzultací Bc. BcA. Matyáše Dlaba. Světelný design v inscenaci obstarával Jakub Kubíček. Video design pro inscenaci vytvořil absolvent Jevištní technologie na Divadelní fakulta JAMU a v současnosti člen pražského vizuálního studia Lunchmeat, Lukáš Dřevjaný. Performerské jádro pak tvořili studenti ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na Divadelní fakultě JAMU, Viktor Černický, Tomáš Janypka, Vojtěch Hříbek, Martin Šalanda, Tereza Sikorová, Ekaterina Plechková, Marie Svobodová, Tereza Jurová a Aneta Červená. Poslední dvě jmenované ale v druhé polovině zkoušení z projektu odešli ze zdravotních důvodů. Fotografie z průběhu zkoušecího procesu i z generálních 10

11 zkoušek vznikali ve spolupráci se studentem ateliéru Audiovizuální tvorby a divadla, Petrem Chodurou. Pedagogický dohled nad průběhem realizace vykonával vedoucí ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby, doc. MgA. Pierre Nadaud. V průběhu realizace mohli realizátoři konzultovat jak umělecké, tak organizační záležitosti s MgA. Tomášem Hubáčkem, Mgr. Ivanou Kloubkovou a ing. Zdeňkou Vlachovskou. Úzká spolupráce realizačního týmu probíhala také se zaměstnanci Divadla na Orlí, především pak se zvukaři, osvětlovači a techniky. 4.2 První projektový záměr a ukotvení projektu na půdě JAMU První projektový záměr byl dokument, který celý projekt představoval a seznámil s projektem vedení obou fakult i Divadlo na Orlí. Byl prezentován tajemnicí Hudební fakulty ing. Janou Vondráčkovou v květnu 2014 na rozšířeném kolegiu rektora, které se konalo v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU v Brně. Jednalo se o dokument, který ve svých deseti kapitolách představoval základní informace o projektu, zainteresované obory Hudební a Divadelní fakulty JAMU, stručnou anotaci o projektu, Proč chtějí studenti projekt realizovat a co projekt pro autory projektu i vedoucího ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby znamená, charakteristika navrhovaného realizačního týmu, včetně krátkých medailonků navrhovaných realizátorů, uvedení a popis spolupráce s externisty, vizi projektu a knižní předlohu, na jejíž myšlenkách měla inscenace vzniknout. V přílohách pak byl přiložen životopis choreografky Louise Kalfon a předběžný návrh rozpočtu celého projektu. Na základě tohoto květnového zasedání byl pak projekt L AMOUR oficiálně přijat jako společný projekt Hudební fakulty a Divadelní fakulty JAMU. 4.3 Fundraising Autor projektu se rozhodl zvolit financování cestou Fondu rozvoje umělecké činnosti JAMU. Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Projekt byl přihlášen do tématické oblasti tvůrčí práce směřující k inovaci vzdělávací a umělecké činnosti. 11

12 Konkrétní název žádosti byl ve znění L amour inovace ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby v oblasti současného cirkusu a současného tance. V tuto chvíli dochází v projektu ke změně choreografa, neboť náklady spojené s pobytem francouzské choreografky by se vyšplhaly k částce téměř Kč, což si autoři nemohli dovolit. I z těchto důvodů byl osloven slovenský tanečník, choreograf a pedagog Jaro Viňarský. Celkové náklady na projek i po této změně byly vyčísleny částkou Kč, z čehož Kč tvořily osobní náklady, Kč tvořil materiál na realizaci inscenace, Kč bylo navrženo na služby a Kč bylo navrženo na stipendia studentů, podílejících se na realizaci projektu. Projekt uspěl v konkurenci dalších žádostí podaných studenty nebo pedagogy JAMU, byl uznán jako společný projekt Hudební fakulty a Divadelní fakulty a v prosinci 2014 byla autorům projektu uznána žádost ve výši Kč (Pakliže byl projekt uznán jako společný, peníze byly přiděleny Hudební fakultě). I z těchto důvodů bylo nutné částečné ořezání obsahu celého projektu, které se na výsledku projevilo tak, že namísto původně plánovaného zakoupení dvou akrobatických šál byla pořízena pouze jedna a nebyla zakoupena visutá hrazda. S tím souviselo i zakoupení menšího množství vybavení pro bezpečnou instalaci akrobatického vybavení. Z původně plánovaného zakoupení čtyř O karabin, dvou Rescue 8 karabin, dvou Swivel karabin a čtyř horolezeckých smyc, byly zakoupeny pouze tři horolezecké smyce (2x Singing rock Eye sling, 1x šitá prodlužovací smyce v délce 60 cm). V oblasti zahrnující workshopy pak nedošlo k žádným zásadním změnám, které by ovlivňovaly projekt. Došlo pouze k finalizaci a konkretizaci jednotlivých forem workshopů, které vznikali ve spolupráci s Jarem Viňarským, CIRQUEONem a cirkusem LeGrando. Kompletní rozpočty (Původní z projektového záměru, rozpočet z žádosti o finanční příspěvěk z FRVUČ i finální rozpočet) troří jednu z příloh celé práce. 4.4 Změna obsahu žádosti Krátce po přidělení finančních prostředků určených pro realizaci projektu, dochází v projektu ke změnám. Jimi jsou hlavně odchod autorky hudby, BcA. Hany Mlnaříkové, která z projektu odchází ze zdravotních důvodů. Tato změna měla na projekt následující dopady: byla potřeba rychle sehnat náhradu za Hanu 12

13 Mlnaříkovou, která by vytvořila scénickou hudbu pro inscenaci a neuskutečněný workshop práce performerka se zvukem Hanu Mlnaříkovou v projektu vystřídala studentka 2. Ročníku oboru Kompozice na Hudební fakultě JAMU, Petra Machková. BcA. Hana Mlnaříková byla taktéž studentskou spoluřešitelkou projektu FRVUČ. S jejím odchodem byla za studentskou řešitelku oslovena studentka 2. Ročníku ateliéru Divadelního manažerství na Divadelní fakulta JAMU, Kateřina Uhrová, která v projektu působila na pozici asistentky produkce. S novou autorkou hudby však přišla i koncepční změna hudební složky. Z původně plánovaného nahrávání autorsky složených partů pro smyčcové kvarteto, kontrabas, hoboj a fagot, doplněných o živě vytvářenou elektronickou hudbu se koncepce přeměnila na částečně improvizovanou hudbu vznikající souběžně s inscenací. Kompletní charakter a hudební složky je popsán v kapitole č , Hudba. Veškeré projektové změny, které přinesla obměna autorky hudby a které byly vyšší než 15 %, byly dle směrnic grantu FRVUČ sepsány a v dopisu s žádostí o jejich schválení poslány prof. PhDr. Václavu Cejpkovi, jakožto prorektoru pro studijní záležitosti. 4.5 Workhopy vzdušné akrobacie na šále v cirkusu LeGrando Workshopy závěsné akrobacie na šále probíhaly ve spolupráci s brněnským cirkusem LeGrando, který působí pod Střediskem volného času Lužánky. Celkový koncept měl formu workshopů (1x týdně, 90 minut), které se uskutečnili od 9. ledna do 24. dubna v speciální hale pro nový cirkus v Kohoutovicích. Z původních šesti zájemců o disciplínu závěsné akrobacie na šále (Martin Šalanda, Tereza Jurová, Ekaterina Plechková, Jazmína Piktorová, Vojtěch Hříbek, Marie Svobodová) se ve výsledku zůčastnili 4 studenti (ze zdravotních důvodů se nezúčastnila Tereza Jurová a Vojtěch Hříbek), kteří pracovali s lektorkou Anetou Tesařovou na základních i pokročilých prvcích vzdušné akrobacie na šále. Někteří ze studentů také pak využívali možnost tzv. Open classů (2x týdně, 60 minut), konající se dvakrát týdně a které umožňují komukoliv trénovat v hale uzpůsobené na novo cirkusové disciplíny. V prostorách Kohoutovické haly pak proběhl i workshop závěsné akrobacie na šále s jedním z lektorů pražského 13

14 CIRQUEONu a jedním z v současnosti nejlepších vzdušných akrobatů v ČR Salvi Salvatorem (Libor Kubeš). Workshopu se krom studentů KSFT zúčastnili i dva lektoři cirkusu LeGrando. Konečná částka zahrnující jak workshopy v LeGrandu, tak pronájem prostoru pro víkendový workshop vznikající ve spolupráci s CIRQUEONem činila Kč a byla vyplacena převodem na účet na základě Smlouvy o zajištění vzdělání mezi Janáčkovou akademií a Lužánkami střediskem volného času. V konečném rozpočtu pak tuto položku zahrnuje autor mezi náklady spojené se službami. 4.6 Workshopy ve spolupráci s CIRQUEONem centrem pro podporu nového cirkusu v České republice Spolupráce s pražským CIRQUEONem centrem pro podporu nového cirkusu v České republice byla od počátku nastavena na formu víkendového workshopu závěsné akrobacie na šále, který se měl uskutečnit s jedním z tamních lektorů v Brně. Výsledná forma spolupráce měla podobu dvoudenního workshopu kreativního žonglování s Guilamem Marinetem a workshopu závěsné akrobacie na šále se Salvi Salvatorem. Workhosp kreativního žonglování, který nebyl původně plánovaný, se uskutečnil z iniciativy ředitelky CIRQUEONu, která chtěla podpořit projekt i studenty. Tento workshop se pak uskutečnil v rámci workshopů druhého ročníku festivalu nového cirkusu Cirkopolis. Workshopu se zúčastnili studenti KSFT Martin Šalanda, Jazmína Piktorová a Marie Svobodová. Workshop závěsné akrobacie na šále se pak uskutečnil o víkendu 14. a Pod vedením Salviho Salvatore se pak čtveřice studentů doplněná o dva lektory cirkusu LeGrando zúčastnila intenzivního workshopu zaměřeného na zlepšení techniky i základy improvizace. Workshop se sestával z částí: rozcvička (10:00 11:00), zlepšování techniky a učení nových prvků (11:00 12:30), oběd /svačina (12:30 13:00), technika, improvizace, informace o bezpečném tréninku a správných materiálech (13:00 14:30/15:00). Náklady na tento workshop činily Kč a částka byla vyplacena bankovním převodem na základě licenční smlouvy. 4.7 Workshop současného tance se zaměřením na kontaktní improvizaci 14

15 Nedílnou složkou projektu byl workshop současného tance se zaměřením na kontaktní improvizaci se slovenským tanečníkem, choreografem, pedagogem a držitelem prestižní Bessie award, kterou taneční svět přirovnává k filmovým Oscarům, Jarem Viňarským. Workshop probíhající v blocích , a se uskutečnil na zkušebnách Divadla na Orlí/Hudebnědramatické laboratoře JAMU. Výsledkem měsíčního workshopu byla následně choreografie v inscenaci L AMOUR: Experiment. S pobytem choreografa souviselo i zajištění kvalitního zázemí. Z osobních kontaktů sehnal autor práce ubytování zdarma. Náklady choreografova pobytu tvořili v rozpočtu jednu položku osobních nákladů, která činila Kč. Do této částky byla zahrnuta i 15% daň (5 500 Kč). Čistá suma tedy činila Kč a zahrnovala honorář, diety a cestovné pro lektora. 4.8 Provoz v Divadle na Orlí / Hudebně-dramaticke laboratoři JAMU Celý projekt, vedoucí k inscenaci L AMOUR: Experiment, byl nastaven pro prostory Divadla na Orlí / Hudebně-dramatickou laboratoř JAMU. Specifika projektu (především pohybově taneční, cirkusová a videomappingová složka) se pak odrážela i na provozu divadla, které je, ačkoliv označováno za laboratoř, zvyklé zejména na operní nebo muzikálové inscenace, které tvoří většinu výstupů studentů jednotlivých fakult JAMU. Ačkoliv byl projekt v divadle vnímán jako malý projekt, byli zaměstnanci divadla (zejména ředitelka, zaměstnanci pracující na pozicích stavby, videa, světel a zvuku) seznámeni s náročností realizace této inscenace. Vedení divadla vyšlo studentům vstříc a ti tak dostali z původně plánovaných 7 dní (5 dní zkoušení, premiéra, repríza) zkoušení na sále, dnů 11. To zejména z důvodů instalace a zkoušení náročné složky videa a instalace akrobatického vybavení. Díky těmto čtyřem dnům pak realizátoři mohli vyzkoušet video i akrobacii přímo v prostoru a lépe se tak připravit na zkoušku se světly. Poprvé se octli realizátoři projektu v budově divadla a s přestávkou pak projekt pokračoval až do Provoz tvorby inscenace, vznikající procesem devised theatre, který je popsán v následující kapitole, se odrážel i v provozu divadla. Specifikem pohybového divadla je jeho 15

16 náročnost na prostor, proto byly zejména v první polovině ( ) využívány jak velká, tak malá zkušebna. Veškeré záměry i dopady zkoušecího procesu bylo třeba vždy nahlásit zástupkyni ředitelky, která měla na starosti tvorbu fermanů divadla. Ferman následujícího týdne bylo třeba odeslat nejpozději ve středu odpoledne, neboť ve čtvrtek ráno je v divadle provozní porada, na které se řeší právě následující týden. Z těchto divadelních provozních porad mohly vyplynout i podněty, které stály za úpravami nebo změnami v samotném zkoušecím procesu Popis zkoušení procesem Devised theatre Devised theatre je forma nebo proces, kdy prvky výsledného představení a jeho průběh nevychází z předem vytvořeného scénáře, který se performeři učí nazpaměť, ale představení utváří všichni zúčastnění během workshopů a zkoušek. Na nich účinkující natáčeli společnou improvizaci a z ní vybírali prvky, které se rozhodli v představení použít. Výsledkem tohoto procesu byl mnohostranný dialog, z něhož nakonec vzešla forma i náplň výsledného představení. Proces Devised theatre pak dopadá i na zbytek realizačního týmu, zejména pak na hudbu, scénografii a produkci. Je potřebné, aby se celého procesu co nejvíce fyzicky účastnili i výše zmíněné složky, neboť jsou procesem ovlivněny a nuceny se procesu jak podřizovat, tak dávat podněty směrem k tvorbě výsledného produktu. Produkce je pak potřeba pohotová, rychlá a operativní. V těchto případech bylo zvláště důležité myslet dopředu a zkoušet si vydedukovat dopady nápadů v souvislosti s provozem divadla (například ve chvíli, kdy performeři potřebují zkoušet ve dvou zkušebnách naráz, je potřebné tyto změny oznámit asistentce ředitele, aby je zanesla do divadelního fermanu) Dramaturgie projektu Dramaturgie projektu měla podobně jako celý projekt dvě fáze. První fáze byla přípravná a probíhala před zahájením zkoušení samotného projektu. Druhá fáze pak probíhala již při samotném zkoušecím procesu. Během první fáze se připravovala režisérka s dramaturgy literární podklady pro projekt L Amour a vymýšleli společně možné koncepty připravované inscenace. 16

17 Hlavním literárním podkladem pro projekt byl román Alfreda de Musseta Zpověď dítěte svého věku. Již zpočátku šlo ale především o inspiraci. Cílem tak bylo vybrat z románu Mussetovy jedinečné pohledy na téma lásky a zároveň prozkoumat další témata, která jsou v něm obsažená. Vzniknulo několik konceptů toho, jak by mohla připravovaná inscenace vypadat. V druhé fázi se dramaturgie již zcela oprostila od literární předlohy a začala pracovat s těmi významovými strukturami, které vyprodukoval proces zkoušení. Všichni performeři přečetli román a vedli nad ním diskusi. Sami pak napsali vlastní monology na téma: Co pro mne znamená láska. S těmi se pak pracovalo ve zkoušecím procesu a jejich text se nakonec objevil i ve výsledné inscenaci. Kromě těchto monologů pracovala dramaturgie projektu L Amour ještě s pohybovými sóly, duety či se skupinovými pohybovými celky. Všechny vznikly během procesu zkoušení na základě improvizací či pohybových cvičení. Každá z těchto pohybových jednotek měla svůj název, který však neměl ambici postihnout její podstatu, byl pouze pracovním označením. Z těchto celků, jakou jsou Viktorovo solo, Fucking, Rituál, Zen, Palice, Duet Martina a Marie, Krajky, Terčino solo, Vidličky, Slepá apod., se sestavila první kostra připravované inscenace. Ta potom byla podrobena dalším improvizacím tzv. metodou schuffle, kdy performeři mohou dané celky zcela svobodně během své improvizace prohazovat. U projektu lze hovořit o jakési otevřené dramaturgii ta neustále zpracovává nově se rodící podněty performerů a nastavuje mezi nimi vztahy tím, že je řadí za sebe či je přímo spojuje k sobě jako paralelní děje Zkoušecí plán Celé zkoušení začalo , kdy měli studenti první workshop závěsné akrobacie v brněnském LeGrandu, které formou pravidelných workshopů (včetně worskhopu se Salvi Salvatorem) i open classů probíhalo až do Od však také začalo již zkoušení v Divadle na Orlí. Celý zkoušecí proces začal 3 denním soustředěním, kterého se zúčastnil celý tým. Důvodem tohoto soustředění bylo především dostání se na stejnou vlnu. To se dělo především diskusí nad knihou Zpověď dítěte svého věku, francouzského spisovatele Alfreda de Musseta, kterou měli všichni do tohoto dne přečíst, a diskusí nad ní, jejím obsahem a paralelami 17

18 s performerovými zážitky a zkušenosti. Taktéž proběhla diskuse na tématem lásky nebo zhlédnutí 2 filmů inspirovaných výše zmíněnou knihou. Režisérka Marika Smreková taktéž v tuto dobu dávala hercům herecká cvičení, užívající se především v činoherním prostředí se do zkoušecího procesu zapojuje i choreograf Jaro Viňarský, který spolu s Marikou Smrekovou a performery zkouší v prvním zkoušecím bloku ( ). Zde vzniká materiál především z forem jednotlivých cvičení na zadání a improvizací, které jsou nahrávány a následně zkoumány a tvůrci z nich vybírají materiál, který se objevuje ve výsledné inscenaci. Po tomto zkoušecím bloku následuje desetidenní pauza, která je způsobená průběhem festivalu Encounter ( ) a následné účasti studentů KSFT na pixilačním workshopu ve Zlíně ( ). Shodou náhod v těchto dnech nemůže být v České republice přítomen ani choreograf Jaro Viňarský. Druhý zkoušecí blok je pak časově umístěn od do V tu dobu se pracovalo s materiálem z prvního zkoušecího bloku, i když byl mnohdy součástí dalších improvizací, které dávali vzniku a práci s dalším pohybovým materiálem. V tomto bloku dostali realizátoři možnost vyzkoušet v sále instalace akrobatické šály a především instalace a zkoušky videoprojektorů a techniky s ní související. Tyto dny byly plně využity na výše zmíněné účely. V poslední fázi zkoušení, umístěného časově od do , probíhal generálkový týden. Největší komplikací byl odjezd muzikálového představení Sweeny Tod do pražského divadla DISK. S tímto kusem, který byl v tamním divadle odehrán , odjela i značná část světelného vybavení a taktéž odjela většina technických zaměstnanců divadla. Z původního plánu mít tedy technickou zkoušku, včetně světel, bohužel sešlo. Namísto toho byla tato zkouška odsunuta na od 16:00 do 22:00, z čehož měli realizátoři strach, neboť bylo potřeba vyzkoušet synchronizaci světla z projektoru s konvenčními a LED světly. Pro uspoření času spojeného se stavbou a zapojováním světel se realizátoři rozhodli poprosit vedení divadla, zdali by bylo možné postavit a zapojit světla již , čímž by došlo k úspoře času a by mohla začít zkouška rovnou se světly. I přes problémy s tímto nápadem, se realizátorům podařilo tento nápad prosadit, což se ve výsledku ukázalo jako správný krok, který ušetřil značnou část času. Následující den, , 18

19 pak měli realizátoři k dispozici pouze jednoho technika (stavba) a omezenou část zvukového vybavení, které měli v předchozí době i na velké zkušebně a které mohli obsluhovat svépomocí. V úterý, pak proběhla v dané časové dotaci světelná zkouška. Následující dny se pak nesly ve znamení hlavních a generálních zkoušek. Premiéru měla inscenace L AMOUR: Experiment v pátek, a v reprízách byla uvedena v sobotu , v pondělí a v úterý , od 19 hodin v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU. Kompletní fermany mapující zkouškový proces od do jsou součástí přílohy této práce Explikační porada Explikační porada se konala v pondělí od 15 hodnin v manažerské učebně Divadla na Orlí. Přítomni zde byli jak zástupci projektu L AMOUR (režie, produkce, scénografie, video design, light design, dramaturgie a pedagog KSFT), tak zástupci Divadla na Orlí (ředitelka, nastupující nový ředitel, technici od stavby, zvuku, videa, světel). Realizátoři svůj projekt po provozní stránce, zejména se pak dotazovali a spolu s osvětlovači divadla upřesňovali využití techniky pro světlo a hlavně pro video. Taktéž byl představen celý koncept zkoušení včetně požadavků na dny v sále a v jednotlivých zkušebnách. Součástí explikační porady byla i debata se zvukařem divadla, který realizátorům zapůjčil základní mikrofonní vybavení a looper, které byly nezbytné pro živou hudbu vznikající přímo v průběhu zkoušení. Všichni zúčastnění se poté dohodli na přejímku projektu do provozu divadla Přejímka projektu do provozu Divadla na Orlí Ta se uskutečnila od 12 hodin v manažerské učebně Divadla na Orlí. V podobném složení se sešlo vedení divadla s realizátory projektu, aby finálně přednesly své požadavky na provoz divadla. Díky tomu, že do tohoto data již bylo možné vyzkoušet video i zavěšení akrobatické šály v sále, jednalo se více méně o formální schůzku. Realizátoři představili finální scénografii inscenace, časové využití a plánování obsazení sálu i zkušeben také, video i základní zvuk bylo vyzkoušeno a byl vysloven finální požadavek na množství a typ světel používaných v inscenaci, která však byla v souladu s technikou, která neodjížděla na představení do divadla DISK. 19

20 4.9 Stručný popis jednotlivých složek inscenace V této podkapitole autor rozebírá jednotlivé složky inscenace a přibližuje jejich obsah a použití Světelný design a video design Světelný design v inscenaci obstarával student druhého ročníku jevištní technologie na Divadelní fakultě JAMU, Jakub Kubíček. Světelný koncept pak spočíval především v umístění světel do řad po bocích jeviště. K nasvícení inscenace bylo potřeba 19 ks profilů, 20 ks PAR 64, 8 ks PAR LED RGBW, 2 ks Asterion, 6 ks Moving heads, 3 ks FHR 1000W, 1 ks FHR 500W, 1 ks hudebnické lampičky na noty, 1 ks LED pásek RGBW, 4 ks Tbar 6 kanál, 2 ks Tbar 4 kanál a 10 ks stativů na světla. Veškerá světelná technika se stavěla 10. května v dopoledních hodinách a čas potřebný na stavbu světel byl cca 2, 5 hodiny. Nasvícení inscenace pak proběhlo od 16:00 do 22:00 s tím, že v následujících dnech bylo potřeba provést drobné úpravy v závislosti na videu a na vývoji inscenace při zkouškách na sále. Konzultantem pro světelný design byl Vladimír Burian, člen pražského institutu světelného designu, který realizátorům dával cenné rady ohledně svícení pohybového divadla, čímž došlo opět k nemalé úspoře času. Jednou z technicky nejnáročnějších složek inscenace byl video design, který vznikal pod rukama absolventa ateliéru Jevištní technologie a člena pražského vizuálního studia Lunchmeat, Lukáše Dřevjaného. Cílem této složky bylo dosáhnout interaktivního videa, které je ovlivňováno i situací vzniklou na scéně a reakce na ně. Pro tento typ videomappingu bylo potřeba sehnat silný počítač, který by dokázal odbavit takovýto typ videa přes dva projektory. Ten se autorovi práce podařilo na potřebnou dobu zapůjčit zdarma ze soukromých zdrojů. Taktéž bylo potřebné získat oficiální cestou licenci na program TouchDesigner, ve kterém videomapping vznikal a která by nám umožnila pracovat právě s formou interaktivního a živě generovaného videa. Proto autor práce oslovil kanadskou společnost Derivative, která je autorem programu TouchDesigner, který je k požadované formě videomappingu potřebný. Firma Derivative zdarma poskytla edukativní licenci na přípravu video deisgnu, jeho odbavení na premiéře a reprízách inscenace, čímž se stala se jedním z partnerů projektu. 20

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 Magisterský absolventský

Více

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT O B S A H ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2013/2014 V souladu

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Koncertní turné po Austrálii

Koncertní turné po Austrálii JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Koncertní turné po Austrálii Bakalářský projekt Autor práce: Adam

Více

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce

Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra centrum univerzitního sportu Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renáta Vychodilová

Více

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Event marketing Event marketing Petra Němcová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Event marketing vypracovala samostatně

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Působení divadelního lektora v profesionálním divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce:

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu Martina Hantychová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na event marketing nejprve z teoretického pohledu. Vysvětluje pojmy event, event

Více

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT Mlejn VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více