JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Studijní obor Hudební manažerství L AMOUR Projektová dokumentace Autor práce: David Ostružár Vedoucí práce: doc. MgA. Pierre Nadaud Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Brno 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Českých Budějovicích, dne David Ostružár

3 Obsah ÚVOD CÍLE PROJEKTU REALIZACE VZDĚLÁVÁCÍ FÁZE PROJEKTU L AMOUR: EXPERIMENT REALIZACE INSCENACE L AMOUR: EXPERIMENT INOVACE KSFT O ŠÁLY SPOLUPRÁCE STUDENTŮ HUDEBNÍ A DIVADELNÍ FAKULTY JAMU CÍLOVÁ SKUPINA KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU RIZIKA PROJEKTU PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE PROJEKTOVÁ FÁZE REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU PRVNÍ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A UKOTVENÍ PROJEKTU NA PŮDĚ JAMU FUNDRAISING ZMĚNA OBSAHU ŽÁDOSTI WORKHOPY VZDUŠNÉ AKROBACIE NA ŠÁLE V CIRKUSU LEGRANDO WORKSHOPY VE SPOLUPRÁCI S CIRQUEONEM CENTREM PRO PODPORU NOVÉHO CIRKUSU V ČESKÉ REPUBLICE WORKSHOP SOUČASNÉHO TANCE SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAKTNÍ IMPROVIZACI PROVOZ V DIVADLE NA ORLÍ / HUDEBNĚ-DRAMATICKE LABORATOŘI JAMU Popis zkoušení procesem Devised theatre Dramaturgie projektu Zkoušecí plán Explikační porada Přejímka projektu do provozu Divadla na Orlí STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK INSCENACE Světelný design a video design Závěsná akrobacie na šále Hudba Scéna a kostýmy PR A PROPAGACE... 23

4 Články v médiích a na webových stránkách mediálních partnerů Facebook Webová stránka Plakáty Guerrilla akce na Jakubském náměstí Oslovování náhodných lidí Účast na Know-how konferenci Mediální partneři projektu PARTNEŘI PROJEKTU Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU Cirkus LeGrando CIRQUEON centrum pro podporu nového cirkusu v České republice ProSHOWto Derivative company (CA) VSTUPENKY A SYSTÉM REZERVACÍ PROVOZ PŘEDSTAVENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA KOMUNIKACE ROZPOČET POPROJEKTOVÁ FÁZE VYÚČTOVÁNÍ ZHODNOCENÍ INSCENACE KOLEKTIVIZACE MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ VÝSTUPY Z PROJEKTU MĚŘITELNÉ UKAZATELE AUTOROVA ROLE V TÝMU ZHODNOCENÍ ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7. SEZNAM LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM RIZIK PŘÍLOHA Č. 2 FERMAN PŘÍLOHA Č. 3 FERMAN PŘÍLOHA Č. 4 GENERÁLKOVÝ TÝDEN... 45

5 ÚVOD Tato projektová dokumentace poskytuje informace o projektu L amour, jeho průběhu, cílech, zaměření a výsledku. Rozebírá realizační tým projektu, přípravy projektu, jeho realizaci v obou fázích (edukační a umělecké). Věnuje se propagaci projektu, zajištění finančních zdrojů, partnerů a mediálních partnerů projektu a poté popisuje průběh a realizaci samotného představení. Dále popisuje poprojektovou činnost. V závěru práce rozebírá některá úskalí projektu a navrhuje jejich možné řešení. Prvotním impulsem pro vznik projektu bylo setkání řešitele projektu Davida Ostružára a režisérky Mariky Smrekové (v tu dobu studenta magisterského stupně studia oboru Činoherní režie na DIFA JAMU). Po společných debatách se rozhodli spolu spolupracovat na autorské inscenaci propojující nejen mnoho uměleckých žánrů a postupů, ale i studentů obou fakult mezi sebou i studentů akademie s externisty. Celý projekt L AMOUR se skládal ze dvou částí, z nichž první měla charakter edukativní a druhá umělecký. Edukativní část projektu představovala workshopy závěsné akrobacie na šále a taneční workshop se zaměřením na kontaktní improvizace. Druhou částí projektu je pak zrealizovná inscenace L AMOUR: Experiment, která v sobě spojuje pohybové divadlo, současný tanec, hudbu, prvky nového cirkusu a videomapping a která byla uvedena v Divadle na Orlí / Hudebnědramatické laboratoři JAMU v premiéře v pátek, 15. května V reprízách byla inscenace tamtéž uvedena ještě v sobotu, 16. května, v pondělí 1. června a v úterý 2. června. Celý projekt iniciovaný studenty Hudební a Divadelní fakulty JAMU, vznikal pod hlavičkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 5

6 1. Cíle projektu 1.1 Realizace vzdělávácí fáze projektu L AMOUR: Experiment Jedním ze dvou nejdůležitějších cílů je realizace edukativní části projektu v pokud možno nejkompletnějším rozsahu, tedy všechny workshopy ( dlouhodobý worshop závěsné akrobacie na šále cirkusu Le Grando, víkendový workshop závěsné akrobacie na šále s lektorem z CIRQUEONu, taneční workshop se zaměřením na kontaktní improvizaci s Jarem Viňarským), které napomůžou naplnění uměleckých záměrů inscenace (vyvážená kombinace pohybového divadla, tance, nového cirkusu, hudby a videomappingu). 1.2 Realizace inscenace L AMOUR: Experiment Hlavním cílem projektu je úspěšně realizovat inscenaci L AMOUR: Experiment. Ta musí proběhnout, splňovat umělecké požadavky JAMU, pokud možno co nejvíce zaplnit sál Divadla na Orlí a ideálně se dočkat mediálních ohlasů. 1.3 Inovace KSFT o šály Dalším z cílů byla snaha o inovaci ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na Divadelní fakultě JAMU o prvky novo cirkusových disciplín (závěsná akrobacie na šále). 1.4 Spolupráce studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU Jedním z cílů projektu byla spolupráce studentů obou fakult na společném projektu. Iniciátoři projektu cítili potřebu vzájemné spolupráce, při které by měli sami příležitost si sami sestavit realizační tým a s ním realizovat autorskou inscenaci takového charakteru. 1.5 Cílová skupina Z charakteru projektu lze určit tři hlavní cílové skupiny. První cílovou skupinou projektu jsou především členové realizačního týmu, jímž je projekt určen. Projekt jim umožňuje rozšířit záběr studia o nové dovednosti, ale především zkušenosti v nejen mezifakultní spolupráci, ale hlavně ve spolupráci s externě zapojenými subjekty. Realizátoři taktéž vytvoří pracovní skupinu, se kterou 6

7 budou moci v budoucích kariérách realizovat podobné projekty, případně se budou přes ostatní realizátory do podobně laděných projektů snáze dostávat. Druhou cílovou skupinou jsou pak návštěvníci samotného představení. Realizátoři se snažili cílit na skupinu návštěvníků, patřící do odborné části publika (např. hudebníci, performeři, videoartisté, kritici, divadelníci, členové pohybových souborů, tanečníci, studenti HF a DIFA JAMU), ale i na širokou veřejnost, především z řad podobně laděných představení či podniků nejen v Brně. Práce s touto cílovou skupinou je specifikována v kapitole 4. 10, která se věnuje propagaci. Třetí cílovou skupinou jsou zaměstnanci Divadla na Orlí a vedení Divadelní fakulty a Hudební fakulty. Těm projekt přiblížil práci na experimentálním projektu, který vyžaduje specifický přístup, například při využití videomappingu v představení nebo specifickém procesu vzniku inscenace v kontextu provozu Divadla na Orlí. Obě fakulty taktéž získali zkušenosti se supervizí takto náročného projektu, jež vzešel z řad jejich studentů. 1.6 Kritéria úspěšnosti projektu Autory projektu byla nastavena následující kritéria úspěšnosti projektu: Uspořádání edukativních worshopů a aplikace nově nabytých dovedností při inscenaci Naplňený sál při premiéře a reprízách Zapojení do projektu ze strany studentů obou fakult JAMU 7

8 2. Rizika projektu Tato kapitola se zabývá problematikou rizik, kdy jsou rozdělena do tří skupin. Interní rizika, externí rizika a legislativní rizika. Taktéž je nastíněna eliminace zmíněných rizik a případná forma naplnění jednotlivých rizik. Rizika projektu autor dělí do tří skupin: rizik interních, která může realizační tým ovlivnit a kontrolovat, rizik externích, která přichází zvenčí a z pozice týmu je nelze ovlivnit, pouze jim co nejlépe předcházet a hledat alternativní řešení a rizika legislativní, vycházející z českého právního řádu. Kompletní seznam rizik je přiložen k dokumentu. Co se týče interních rizik, nejčastěji šlo o rizika vycházející z komunikace mezi realizačním týmem a vedením JAMU, Divadlem na Orlí nebo riziky spojenými s možnou absencí členů týmu. Tato rizika se autor snažil eliminovat dostatečnou prezentací projektu a jeho propracovnámím před samotným zažádáním o grant. Externím rizikům, která čítají například jinou akci v Brně a okolí zaměřenou na stejnou cílovou skupinu nebo živelnou pohromu, případně nezájem veřejnosti se autor rozhodl předcházet, jak nejlépe to šlo, a to dlouhodobým monitoringem kulturní situace v Brně a propagací projektu na mnoha propagačních kanálech. Co se týče legislativních rizik, autor se snažil získat vhled od potřebného okruhu práva ČR a důsledně dodržovat právní závazky jak k JAMU, tak k jiným subjektům, aby i v případě nedokonalých smluv nedošlo k problémům. 8

9 3. Předprojektová fáze Předprojektovou fázi autor práce vymezuje soustavou aktivit a rozhodnutí, které bylo nutné provést před samotnou realizační fází projektu. Tato fáze je charakteristická pak zejména přípravnou fází ve smyslu ustanovení iniciátory celého konceptu. Ačkoliv je pro předprojektovou fázi charakteristické vypracování například SWOT analýzy nebo studie proveditelnosti, autor práce žádnou z těchto studií nevypracovával, neboť není zvyklý s výše zmíněnými studiemi pracovat. Iniciátoři projektu v předprojektové fázi především finalizovali koncept projektu. Předprojektová fáze začala v momentě, kdy se autor projektu setkal s jeho režisérkou MgA. Marikou Smrekovou a dohodli se, že spolu projekt realizují (v této fázi měl projekt samozřejmě ještě velmi rozdílnou podstatu, která se během jeho průběhu mnohokrát změnila). Předprojektová fáze obsahovala mnoho vymýšlení, diskusí, konzultací předvytipování členů realizačního týmu a až po relativně dlouhé době bylo jasné, že projekt bude opravdu realizován. Předprojektová fáze pak končí rozhodnutím pokusit se projekt realizovat jako studentskou iniciativu, kterou zaštítí Janáčkova akademie múzických umění v Brně. 9

10 4. Projektová fáze Projektová fáze byla charakteristická sestavováním týmu, plánování systému worshopů, komunikace se studenty i pedagogem ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na DIFA JAMU, tvorba projektového záměru, který byl předložen rozšířenému kolegiu rektora a následné ukotvení projektu na půdě Janáčkovy akademie. V projektové fázi také proběhl zisk finančních prostředků a následná realizace všech workshopů i výsledné inscenace L AMOUR: Experiment. 4.1 Realizační tým projektu Celý tým tvůrců projektu jako takového se skládal nejen ze studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, pedagogů obou fakult a zaměstnanců Divadla na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoře JAMU, ale i z externistů nebo subjektů, které svou činností (zejména workshopy závěsné akrobacie) pomohli k realizaci celého projektu. V průběhu projektu docházelo k drobným změnám v týmu souvisejícími s vývojí a délkou trvání projektu. Režisérkou inscenace byla MgA. Marika Smreková, produkčně pak projekt zaštiťoval autor práce. Výsledná choreografie je výstupem workshopu s choreografem Jarem Viňarským, ačkoliv v prvotním záměru a plánování uvažovali realizátoři i o francouzské choreografce Louise Kalfon. Autorem hudby měla být původně BcA. Hana Mlnaříková, která ale z výše zmíněných důvodů z projektu odstoupila a nahradila jí Petra Machková. Spolu s ní vytvářel hudbu BcA. Jan Neugebauer. Scénografii vytvářela BcA. Jana Tkáčová a Stanislav Cibulka. Dramaturgii inscenace vytvářel Jakub Liška s konzultací Bc. BcA. Matyáše Dlaba. Světelný design v inscenaci obstarával Jakub Kubíček. Video design pro inscenaci vytvořil absolvent Jevištní technologie na Divadelní fakulta JAMU a v současnosti člen pražského vizuálního studia Lunchmeat, Lukáš Dřevjaný. Performerské jádro pak tvořili studenti ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na Divadelní fakultě JAMU, Viktor Černický, Tomáš Janypka, Vojtěch Hříbek, Martin Šalanda, Tereza Sikorová, Ekaterina Plechková, Marie Svobodová, Tereza Jurová a Aneta Červená. Poslední dvě jmenované ale v druhé polovině zkoušení z projektu odešli ze zdravotních důvodů. Fotografie z průběhu zkoušecího procesu i z generálních 10

11 zkoušek vznikali ve spolupráci se studentem ateliéru Audiovizuální tvorby a divadla, Petrem Chodurou. Pedagogický dohled nad průběhem realizace vykonával vedoucí ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby, doc. MgA. Pierre Nadaud. V průběhu realizace mohli realizátoři konzultovat jak umělecké, tak organizační záležitosti s MgA. Tomášem Hubáčkem, Mgr. Ivanou Kloubkovou a ing. Zdeňkou Vlachovskou. Úzká spolupráce realizačního týmu probíhala také se zaměstnanci Divadla na Orlí, především pak se zvukaři, osvětlovači a techniky. 4.2 První projektový záměr a ukotvení projektu na půdě JAMU První projektový záměr byl dokument, který celý projekt představoval a seznámil s projektem vedení obou fakult i Divadlo na Orlí. Byl prezentován tajemnicí Hudební fakulty ing. Janou Vondráčkovou v květnu 2014 na rozšířeném kolegiu rektora, které se konalo v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU v Brně. Jednalo se o dokument, který ve svých deseti kapitolách představoval základní informace o projektu, zainteresované obory Hudební a Divadelní fakulty JAMU, stručnou anotaci o projektu, Proč chtějí studenti projekt realizovat a co projekt pro autory projektu i vedoucího ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby znamená, charakteristika navrhovaného realizačního týmu, včetně krátkých medailonků navrhovaných realizátorů, uvedení a popis spolupráce s externisty, vizi projektu a knižní předlohu, na jejíž myšlenkách měla inscenace vzniknout. V přílohách pak byl přiložen životopis choreografky Louise Kalfon a předběžný návrh rozpočtu celého projektu. Na základě tohoto květnového zasedání byl pak projekt L AMOUR oficiálně přijat jako společný projekt Hudební fakulty a Divadelní fakulty JAMU. 4.3 Fundraising Autor projektu se rozhodl zvolit financování cestou Fondu rozvoje umělecké činnosti JAMU. Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU je vyhlašován v rámci Institucionálního rozvojového plánu JAMU a je určen všem zaměstnancům a studentům Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Projekt byl přihlášen do tématické oblasti tvůrčí práce směřující k inovaci vzdělávací a umělecké činnosti. 11

12 Konkrétní název žádosti byl ve znění L amour inovace ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby v oblasti současného cirkusu a současného tance. V tuto chvíli dochází v projektu ke změně choreografa, neboť náklady spojené s pobytem francouzské choreografky by se vyšplhaly k částce téměř Kč, což si autoři nemohli dovolit. I z těchto důvodů byl osloven slovenský tanečník, choreograf a pedagog Jaro Viňarský. Celkové náklady na projek i po této změně byly vyčísleny částkou Kč, z čehož Kč tvořily osobní náklady, Kč tvořil materiál na realizaci inscenace, Kč bylo navrženo na služby a Kč bylo navrženo na stipendia studentů, podílejících se na realizaci projektu. Projekt uspěl v konkurenci dalších žádostí podaných studenty nebo pedagogy JAMU, byl uznán jako společný projekt Hudební fakulty a Divadelní fakulty a v prosinci 2014 byla autorům projektu uznána žádost ve výši Kč (Pakliže byl projekt uznán jako společný, peníze byly přiděleny Hudební fakultě). I z těchto důvodů bylo nutné částečné ořezání obsahu celého projektu, které se na výsledku projevilo tak, že namísto původně plánovaného zakoupení dvou akrobatických šál byla pořízena pouze jedna a nebyla zakoupena visutá hrazda. S tím souviselo i zakoupení menšího množství vybavení pro bezpečnou instalaci akrobatického vybavení. Z původně plánovaného zakoupení čtyř O karabin, dvou Rescue 8 karabin, dvou Swivel karabin a čtyř horolezeckých smyc, byly zakoupeny pouze tři horolezecké smyce (2x Singing rock Eye sling, 1x šitá prodlužovací smyce v délce 60 cm). V oblasti zahrnující workshopy pak nedošlo k žádným zásadním změnám, které by ovlivňovaly projekt. Došlo pouze k finalizaci a konkretizaci jednotlivých forem workshopů, které vznikali ve spolupráci s Jarem Viňarským, CIRQUEONem a cirkusem LeGrando. Kompletní rozpočty (Původní z projektového záměru, rozpočet z žádosti o finanční příspěvěk z FRVUČ i finální rozpočet) troří jednu z příloh celé práce. 4.4 Změna obsahu žádosti Krátce po přidělení finančních prostředků určených pro realizaci projektu, dochází v projektu ke změnám. Jimi jsou hlavně odchod autorky hudby, BcA. Hany Mlnaříkové, která z projektu odchází ze zdravotních důvodů. Tato změna měla na projekt následující dopady: byla potřeba rychle sehnat náhradu za Hanu 12

13 Mlnaříkovou, která by vytvořila scénickou hudbu pro inscenaci a neuskutečněný workshop práce performerka se zvukem Hanu Mlnaříkovou v projektu vystřídala studentka 2. Ročníku oboru Kompozice na Hudební fakultě JAMU, Petra Machková. BcA. Hana Mlnaříková byla taktéž studentskou spoluřešitelkou projektu FRVUČ. S jejím odchodem byla za studentskou řešitelku oslovena studentka 2. Ročníku ateliéru Divadelního manažerství na Divadelní fakulta JAMU, Kateřina Uhrová, která v projektu působila na pozici asistentky produkce. S novou autorkou hudby však přišla i koncepční změna hudební složky. Z původně plánovaného nahrávání autorsky složených partů pro smyčcové kvarteto, kontrabas, hoboj a fagot, doplněných o živě vytvářenou elektronickou hudbu se koncepce přeměnila na částečně improvizovanou hudbu vznikající souběžně s inscenací. Kompletní charakter a hudební složky je popsán v kapitole č , Hudba. Veškeré projektové změny, které přinesla obměna autorky hudby a které byly vyšší než 15 %, byly dle směrnic grantu FRVUČ sepsány a v dopisu s žádostí o jejich schválení poslány prof. PhDr. Václavu Cejpkovi, jakožto prorektoru pro studijní záležitosti. 4.5 Workhopy vzdušné akrobacie na šále v cirkusu LeGrando Workshopy závěsné akrobacie na šále probíhaly ve spolupráci s brněnským cirkusem LeGrando, který působí pod Střediskem volného času Lužánky. Celkový koncept měl formu workshopů (1x týdně, 90 minut), které se uskutečnili od 9. ledna do 24. dubna v speciální hale pro nový cirkus v Kohoutovicích. Z původních šesti zájemců o disciplínu závěsné akrobacie na šále (Martin Šalanda, Tereza Jurová, Ekaterina Plechková, Jazmína Piktorová, Vojtěch Hříbek, Marie Svobodová) se ve výsledku zůčastnili 4 studenti (ze zdravotních důvodů se nezúčastnila Tereza Jurová a Vojtěch Hříbek), kteří pracovali s lektorkou Anetou Tesařovou na základních i pokročilých prvcích vzdušné akrobacie na šále. Někteří ze studentů také pak využívali možnost tzv. Open classů (2x týdně, 60 minut), konající se dvakrát týdně a které umožňují komukoliv trénovat v hale uzpůsobené na novo cirkusové disciplíny. V prostorách Kohoutovické haly pak proběhl i workshop závěsné akrobacie na šále s jedním z lektorů pražského 13

14 CIRQUEONu a jedním z v současnosti nejlepších vzdušných akrobatů v ČR Salvi Salvatorem (Libor Kubeš). Workshopu se krom studentů KSFT zúčastnili i dva lektoři cirkusu LeGrando. Konečná částka zahrnující jak workshopy v LeGrandu, tak pronájem prostoru pro víkendový workshop vznikající ve spolupráci s CIRQUEONem činila Kč a byla vyplacena převodem na účet na základě Smlouvy o zajištění vzdělání mezi Janáčkovou akademií a Lužánkami střediskem volného času. V konečném rozpočtu pak tuto položku zahrnuje autor mezi náklady spojené se službami. 4.6 Workshopy ve spolupráci s CIRQUEONem centrem pro podporu nového cirkusu v České republice Spolupráce s pražským CIRQUEONem centrem pro podporu nového cirkusu v České republice byla od počátku nastavena na formu víkendového workshopu závěsné akrobacie na šále, který se měl uskutečnit s jedním z tamních lektorů v Brně. Výsledná forma spolupráce měla podobu dvoudenního workshopu kreativního žonglování s Guilamem Marinetem a workshopu závěsné akrobacie na šále se Salvi Salvatorem. Workhosp kreativního žonglování, který nebyl původně plánovaný, se uskutečnil z iniciativy ředitelky CIRQUEONu, která chtěla podpořit projekt i studenty. Tento workshop se pak uskutečnil v rámci workshopů druhého ročníku festivalu nového cirkusu Cirkopolis. Workshopu se zúčastnili studenti KSFT Martin Šalanda, Jazmína Piktorová a Marie Svobodová. Workshop závěsné akrobacie na šále se pak uskutečnil o víkendu 14. a Pod vedením Salviho Salvatore se pak čtveřice studentů doplněná o dva lektory cirkusu LeGrando zúčastnila intenzivního workshopu zaměřeného na zlepšení techniky i základy improvizace. Workshop se sestával z částí: rozcvička (10:00 11:00), zlepšování techniky a učení nových prvků (11:00 12:30), oběd /svačina (12:30 13:00), technika, improvizace, informace o bezpečném tréninku a správných materiálech (13:00 14:30/15:00). Náklady na tento workshop činily Kč a částka byla vyplacena bankovním převodem na základě licenční smlouvy. 4.7 Workshop současného tance se zaměřením na kontaktní improvizaci 14

15 Nedílnou složkou projektu byl workshop současného tance se zaměřením na kontaktní improvizaci se slovenským tanečníkem, choreografem, pedagogem a držitelem prestižní Bessie award, kterou taneční svět přirovnává k filmovým Oscarům, Jarem Viňarským. Workshop probíhající v blocích , a se uskutečnil na zkušebnách Divadla na Orlí/Hudebnědramatické laboratoře JAMU. Výsledkem měsíčního workshopu byla následně choreografie v inscenaci L AMOUR: Experiment. S pobytem choreografa souviselo i zajištění kvalitního zázemí. Z osobních kontaktů sehnal autor práce ubytování zdarma. Náklady choreografova pobytu tvořili v rozpočtu jednu položku osobních nákladů, která činila Kč. Do této částky byla zahrnuta i 15% daň (5 500 Kč). Čistá suma tedy činila Kč a zahrnovala honorář, diety a cestovné pro lektora. 4.8 Provoz v Divadle na Orlí / Hudebně-dramaticke laboratoři JAMU Celý projekt, vedoucí k inscenaci L AMOUR: Experiment, byl nastaven pro prostory Divadla na Orlí / Hudebně-dramatickou laboratoř JAMU. Specifika projektu (především pohybově taneční, cirkusová a videomappingová složka) se pak odrážela i na provozu divadla, které je, ačkoliv označováno za laboratoř, zvyklé zejména na operní nebo muzikálové inscenace, které tvoří většinu výstupů studentů jednotlivých fakult JAMU. Ačkoliv byl projekt v divadle vnímán jako malý projekt, byli zaměstnanci divadla (zejména ředitelka, zaměstnanci pracující na pozicích stavby, videa, světel a zvuku) seznámeni s náročností realizace této inscenace. Vedení divadla vyšlo studentům vstříc a ti tak dostali z původně plánovaných 7 dní (5 dní zkoušení, premiéra, repríza) zkoušení na sále, dnů 11. To zejména z důvodů instalace a zkoušení náročné složky videa a instalace akrobatického vybavení. Díky těmto čtyřem dnům pak realizátoři mohli vyzkoušet video i akrobacii přímo v prostoru a lépe se tak připravit na zkoušku se světly. Poprvé se octli realizátoři projektu v budově divadla a s přestávkou pak projekt pokračoval až do Provoz tvorby inscenace, vznikající procesem devised theatre, který je popsán v následující kapitole, se odrážel i v provozu divadla. Specifikem pohybového divadla je jeho 15

16 náročnost na prostor, proto byly zejména v první polovině ( ) využívány jak velká, tak malá zkušebna. Veškeré záměry i dopady zkoušecího procesu bylo třeba vždy nahlásit zástupkyni ředitelky, která měla na starosti tvorbu fermanů divadla. Ferman následujícího týdne bylo třeba odeslat nejpozději ve středu odpoledne, neboť ve čtvrtek ráno je v divadle provozní porada, na které se řeší právě následující týden. Z těchto divadelních provozních porad mohly vyplynout i podněty, které stály za úpravami nebo změnami v samotném zkoušecím procesu Popis zkoušení procesem Devised theatre Devised theatre je forma nebo proces, kdy prvky výsledného představení a jeho průběh nevychází z předem vytvořeného scénáře, který se performeři učí nazpaměť, ale představení utváří všichni zúčastnění během workshopů a zkoušek. Na nich účinkující natáčeli společnou improvizaci a z ní vybírali prvky, které se rozhodli v představení použít. Výsledkem tohoto procesu byl mnohostranný dialog, z něhož nakonec vzešla forma i náplň výsledného představení. Proces Devised theatre pak dopadá i na zbytek realizačního týmu, zejména pak na hudbu, scénografii a produkci. Je potřebné, aby se celého procesu co nejvíce fyzicky účastnili i výše zmíněné složky, neboť jsou procesem ovlivněny a nuceny se procesu jak podřizovat, tak dávat podněty směrem k tvorbě výsledného produktu. Produkce je pak potřeba pohotová, rychlá a operativní. V těchto případech bylo zvláště důležité myslet dopředu a zkoušet si vydedukovat dopady nápadů v souvislosti s provozem divadla (například ve chvíli, kdy performeři potřebují zkoušet ve dvou zkušebnách naráz, je potřebné tyto změny oznámit asistentce ředitele, aby je zanesla do divadelního fermanu) Dramaturgie projektu Dramaturgie projektu měla podobně jako celý projekt dvě fáze. První fáze byla přípravná a probíhala před zahájením zkoušení samotného projektu. Druhá fáze pak probíhala již při samotném zkoušecím procesu. Během první fáze se připravovala režisérka s dramaturgy literární podklady pro projekt L Amour a vymýšleli společně možné koncepty připravované inscenace. 16

17 Hlavním literárním podkladem pro projekt byl román Alfreda de Musseta Zpověď dítěte svého věku. Již zpočátku šlo ale především o inspiraci. Cílem tak bylo vybrat z románu Mussetovy jedinečné pohledy na téma lásky a zároveň prozkoumat další témata, která jsou v něm obsažená. Vzniknulo několik konceptů toho, jak by mohla připravovaná inscenace vypadat. V druhé fázi se dramaturgie již zcela oprostila od literární předlohy a začala pracovat s těmi významovými strukturami, které vyprodukoval proces zkoušení. Všichni performeři přečetli román a vedli nad ním diskusi. Sami pak napsali vlastní monology na téma: Co pro mne znamená láska. S těmi se pak pracovalo ve zkoušecím procesu a jejich text se nakonec objevil i ve výsledné inscenaci. Kromě těchto monologů pracovala dramaturgie projektu L Amour ještě s pohybovými sóly, duety či se skupinovými pohybovými celky. Všechny vznikly během procesu zkoušení na základě improvizací či pohybových cvičení. Každá z těchto pohybových jednotek měla svůj název, který však neměl ambici postihnout její podstatu, byl pouze pracovním označením. Z těchto celků, jakou jsou Viktorovo solo, Fucking, Rituál, Zen, Palice, Duet Martina a Marie, Krajky, Terčino solo, Vidličky, Slepá apod., se sestavila první kostra připravované inscenace. Ta potom byla podrobena dalším improvizacím tzv. metodou schuffle, kdy performeři mohou dané celky zcela svobodně během své improvizace prohazovat. U projektu lze hovořit o jakési otevřené dramaturgii ta neustále zpracovává nově se rodící podněty performerů a nastavuje mezi nimi vztahy tím, že je řadí za sebe či je přímo spojuje k sobě jako paralelní děje Zkoušecí plán Celé zkoušení začalo , kdy měli studenti první workshop závěsné akrobacie v brněnském LeGrandu, které formou pravidelných workshopů (včetně worskhopu se Salvi Salvatorem) i open classů probíhalo až do Od však také začalo již zkoušení v Divadle na Orlí. Celý zkoušecí proces začal 3 denním soustředěním, kterého se zúčastnil celý tým. Důvodem tohoto soustředění bylo především dostání se na stejnou vlnu. To se dělo především diskusí nad knihou Zpověď dítěte svého věku, francouzského spisovatele Alfreda de Musseta, kterou měli všichni do tohoto dne přečíst, a diskusí nad ní, jejím obsahem a paralelami 17

18 s performerovými zážitky a zkušenosti. Taktéž proběhla diskuse na tématem lásky nebo zhlédnutí 2 filmů inspirovaných výše zmíněnou knihou. Režisérka Marika Smreková taktéž v tuto dobu dávala hercům herecká cvičení, užívající se především v činoherním prostředí se do zkoušecího procesu zapojuje i choreograf Jaro Viňarský, který spolu s Marikou Smrekovou a performery zkouší v prvním zkoušecím bloku ( ). Zde vzniká materiál především z forem jednotlivých cvičení na zadání a improvizací, které jsou nahrávány a následně zkoumány a tvůrci z nich vybírají materiál, který se objevuje ve výsledné inscenaci. Po tomto zkoušecím bloku následuje desetidenní pauza, která je způsobená průběhem festivalu Encounter ( ) a následné účasti studentů KSFT na pixilačním workshopu ve Zlíně ( ). Shodou náhod v těchto dnech nemůže být v České republice přítomen ani choreograf Jaro Viňarský. Druhý zkoušecí blok je pak časově umístěn od do V tu dobu se pracovalo s materiálem z prvního zkoušecího bloku, i když byl mnohdy součástí dalších improvizací, které dávali vzniku a práci s dalším pohybovým materiálem. V tomto bloku dostali realizátoři možnost vyzkoušet v sále instalace akrobatické šály a především instalace a zkoušky videoprojektorů a techniky s ní související. Tyto dny byly plně využity na výše zmíněné účely. V poslední fázi zkoušení, umístěného časově od do , probíhal generálkový týden. Největší komplikací byl odjezd muzikálového představení Sweeny Tod do pražského divadla DISK. S tímto kusem, který byl v tamním divadle odehrán , odjela i značná část světelného vybavení a taktéž odjela většina technických zaměstnanců divadla. Z původního plánu mít tedy technickou zkoušku, včetně světel, bohužel sešlo. Namísto toho byla tato zkouška odsunuta na od 16:00 do 22:00, z čehož měli realizátoři strach, neboť bylo potřeba vyzkoušet synchronizaci světla z projektoru s konvenčními a LED světly. Pro uspoření času spojeného se stavbou a zapojováním světel se realizátoři rozhodli poprosit vedení divadla, zdali by bylo možné postavit a zapojit světla již , čímž by došlo k úspoře času a by mohla začít zkouška rovnou se světly. I přes problémy s tímto nápadem, se realizátorům podařilo tento nápad prosadit, což se ve výsledku ukázalo jako správný krok, který ušetřil značnou část času. Následující den, , 18

19 pak měli realizátoři k dispozici pouze jednoho technika (stavba) a omezenou část zvukového vybavení, které měli v předchozí době i na velké zkušebně a které mohli obsluhovat svépomocí. V úterý, pak proběhla v dané časové dotaci světelná zkouška. Následující dny se pak nesly ve znamení hlavních a generálních zkoušek. Premiéru měla inscenace L AMOUR: Experiment v pátek, a v reprízách byla uvedena v sobotu , v pondělí a v úterý , od 19 hodin v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU. Kompletní fermany mapující zkouškový proces od do jsou součástí přílohy této práce Explikační porada Explikační porada se konala v pondělí od 15 hodnin v manažerské učebně Divadla na Orlí. Přítomni zde byli jak zástupci projektu L AMOUR (režie, produkce, scénografie, video design, light design, dramaturgie a pedagog KSFT), tak zástupci Divadla na Orlí (ředitelka, nastupující nový ředitel, technici od stavby, zvuku, videa, světel). Realizátoři svůj projekt po provozní stránce, zejména se pak dotazovali a spolu s osvětlovači divadla upřesňovali využití techniky pro světlo a hlavně pro video. Taktéž byl představen celý koncept zkoušení včetně požadavků na dny v sále a v jednotlivých zkušebnách. Součástí explikační porady byla i debata se zvukařem divadla, který realizátorům zapůjčil základní mikrofonní vybavení a looper, které byly nezbytné pro živou hudbu vznikající přímo v průběhu zkoušení. Všichni zúčastnění se poté dohodli na přejímku projektu do provozu divadla Přejímka projektu do provozu Divadla na Orlí Ta se uskutečnila od 12 hodin v manažerské učebně Divadla na Orlí. V podobném složení se sešlo vedení divadla s realizátory projektu, aby finálně přednesly své požadavky na provoz divadla. Díky tomu, že do tohoto data již bylo možné vyzkoušet video i zavěšení akrobatické šály v sále, jednalo se více méně o formální schůzku. Realizátoři představili finální scénografii inscenace, časové využití a plánování obsazení sálu i zkušeben také, video i základní zvuk bylo vyzkoušeno a byl vysloven finální požadavek na množství a typ světel používaných v inscenaci, která však byla v souladu s technikou, která neodjížděla na představení do divadla DISK. 19

20 4.9 Stručný popis jednotlivých složek inscenace V této podkapitole autor rozebírá jednotlivé složky inscenace a přibližuje jejich obsah a použití Světelný design a video design Světelný design v inscenaci obstarával student druhého ročníku jevištní technologie na Divadelní fakultě JAMU, Jakub Kubíček. Světelný koncept pak spočíval především v umístění světel do řad po bocích jeviště. K nasvícení inscenace bylo potřeba 19 ks profilů, 20 ks PAR 64, 8 ks PAR LED RGBW, 2 ks Asterion, 6 ks Moving heads, 3 ks FHR 1000W, 1 ks FHR 500W, 1 ks hudebnické lampičky na noty, 1 ks LED pásek RGBW, 4 ks Tbar 6 kanál, 2 ks Tbar 4 kanál a 10 ks stativů na světla. Veškerá světelná technika se stavěla 10. května v dopoledních hodinách a čas potřebný na stavbu světel byl cca 2, 5 hodiny. Nasvícení inscenace pak proběhlo od 16:00 do 22:00 s tím, že v následujících dnech bylo potřeba provést drobné úpravy v závislosti na videu a na vývoji inscenace při zkouškách na sále. Konzultantem pro světelný design byl Vladimír Burian, člen pražského institutu světelného designu, který realizátorům dával cenné rady ohledně svícení pohybového divadla, čímž došlo opět k nemalé úspoře času. Jednou z technicky nejnáročnějších složek inscenace byl video design, který vznikal pod rukama absolventa ateliéru Jevištní technologie a člena pražského vizuálního studia Lunchmeat, Lukáše Dřevjaného. Cílem této složky bylo dosáhnout interaktivního videa, které je ovlivňováno i situací vzniklou na scéně a reakce na ně. Pro tento typ videomappingu bylo potřeba sehnat silný počítač, který by dokázal odbavit takovýto typ videa přes dva projektory. Ten se autorovi práce podařilo na potřebnou dobu zapůjčit zdarma ze soukromých zdrojů. Taktéž bylo potřebné získat oficiální cestou licenci na program TouchDesigner, ve kterém videomapping vznikal a která by nám umožnila pracovat právě s formou interaktivního a živě generovaného videa. Proto autor práce oslovil kanadskou společnost Derivative, která je autorem programu TouchDesigner, který je k požadované formě videomappingu potřebný. Firma Derivative zdarma poskytla edukativní licenci na přípravu video deisgnu, jeho odbavení na premiéře a reprízách inscenace, čímž se stala se jedním z partnerů projektu. 20

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně MINISTERSTVO $KQLSTVi. MLADEZE A T~LOVYCHOVY pro l!onl!li ncnchgpno$l INVESTICE DO ROZVOJE VZOEIAvÁNi "Partnerství v oblasti stavebnictvi a architektury" (CZ.1.07l2.4.00/17.0064 ) Metodika odborné praxe

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.)

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Martina Kovářová, studentka ÚI, FPF, SU 1. května 2014 Název projektu (zkratka) Návody pro Národní knihovnu (NapNak) Logo projektu

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Uměním poznáváme své sousedy

Uměním poznáváme své sousedy 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Fond malých projektů, projekt č. 03/0122 Uměním poznáváme

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 TV BIO Zdravá televize Matěj Stehlík Katedra produkce 2.ročník magisterského studia Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 Definice TV BIO Tato tématická celoplošná televizní stanice je určena všem, kteří

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ Projekt SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY 09. 08. 2013 Hvězdárna Valašské Meziříčí Přítomni: Viz prezenční listina Předmět jednání: Koordinace realizace přeshraničního projektu Společně

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů

Zpráva o Rozvojovém projektu C 54. Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 Rozvoj mezifakultní elektronické podpory výuky lékařských a zdravotnických oborů Zpráva o Rozvojovém projektu C 54 S. Štípek, J. Feberová, E. Kvašňák 1.LF UK Praha 2.LF

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

Kolektiv autorů PROEFES. Zpráva o převodu. na vybraných školách. Masarykova univerzita

Kolektiv autorů PROEFES. Zpráva o převodu. na vybraných školách. Masarykova univerzita Kolektiv autorů PROEFES Zpráva o převodu na vybraných školách Masarykova univerzita Brno 2015 Kolektiv autorů PROEFES Zpráva o převodu na vybraných školách Masarykova univerzita Brno 2015 Název projektu:

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Bilanční diagnostika 6. workshop

Bilanční diagnostika 6. workshop Bilanční diagnostika 6. workshop 4. - 5. 4. 2013, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace Již poslední šestý mezinárodní workshop se uskutečnil opět v oblíbeném hotelu Crystal Palace v Praze. Zájem o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil Rozvojový program se zaměřením na rétoriku, komunikaci Mluvíš-li, musí být tvá řeč lepší, než kdybys mlčel a vystupování 1 Určení rozvojového programu Tento rozvojový program je určen všem lidem, kteří

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010

Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 LE KLUB Tomáš Zeman www.le-klub.cz info@le-klub.cz tel.: 602 449 065 Nabídka prostor LE KLUBu pro večírky v roce 2010 Koncepce LE KLUBu Prostor je možné si pronajmout bez dalších služeb, bez DJ, tematických

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více