University Of Finance & Administration

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "University Of Finance & Administration"

Transkript

1 University Of Finance & Administration MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV_B] pro AI.BA.PO kombinované studium Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]

2 STRUKTURA PŘEDMĚTU KS = 3 řízené konzultace (LS 2015) Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] Ukazatele MO Mezinárodní obchodní vazby Vstup a vztahy ČR - EU Exportní strategie a zahraniční politika ČR Mezinárodní průzkum trhu podnikové prostředí Nástroje obchodní politiky Integrační uskupení Globální prostředí v MO, obchodní bloky 2.

3 LITERÁRNÍ ZDROJE Povinná literatura : Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika obecné trendy rozvoje. C.H.Beck v Praze 2009, 1.vydání (nebo jakékoli pozdější, je-li dostupné) Doporučená literatura / Recommended reading: Charles W. L. Hill: Global Business Today, McGraw-Hill/Irwin, 7th edition,

4 KS = 3 řízené konzultace (LS 2015) - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní prŧzkum trhu podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky 4.

5 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Co je to obchod? = Obchod je postup, jak získat nenásilně to, čeho se v určitém okamžiku na určitém místě nedostává = Ekonomická činnost směnu zboží (koupě a prodej) prostřednictvím peněz = Zahrnuje NÁKUP a PRODEJ Co je MEZINÁRODNÍ OBCHOD? = směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států MEZINÁRODNÍ obchod = SMĚNA přes hranice státu 5.

6 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Důvod zapojení země do MO? = skutečnost, že skoro žádná země NEPOKRYJE svým zbožím a surovinami své POTŘEBY, ale soustřeďuje se na výrobu výrobků, které jsou pro ni efektivní (= teorie komparativních výhod*) Otevřenost ekonomiky** = stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu *příští slide **Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků a služeb k HDP

7 ABSOLUTNÍ výhoda Mŧže-li národní hospodářství vyrábět určité zboží s absolutně nižšími náklady nežli jiné, říkáme, že má ve výrobě tohoto produktu absolutní výhodu Absolutně nižší náklady = žádný obchodní partner (země) nevyrábí dotyčný produkt levněji Specializací na tyto výrobky výměnou za jiné (které pro státy není tak efektivní vyrábět / vyrábět je nejsou schopny) dosahují tyto ekonomiky vyšší úrovně blahobytu, než pokud by se snažily vyrobit všechno samy = Absolutní výhody umožňují produkovat zboží při nižších nákladech než v zahraničních zemích Příklad 1: Právník, který je nejlepší písař ve městě, má absolutní výhodu ve znalosti práva i v rychlosti psaní oproti sekretářce. Příklad 2: Kanada má absolutní výhodu v pěstování pšenice, Kuba má absolutní výhodu ve výrobě doutníků, proto se každá ze zemí specializuje na svoji oblast

8 KOMPARATIVNÍ výhoda Je mnohem častější - mezi každými dvěma zeměmi existuje komparativní výhoda. Tedy i když porovnáme Somálsko a USA, najdeme dva produkty, u kterých by se vyplatilo, kdyby se na ně každá ze zemí specializovala Podmínky absolutních výhod většina ekonomik nemá Pokud jsou náklady alternativ národního hospodářství při výrobě určitého statku nižší než u jiných ekonomik, říkáme, že má ve výrobě tohoto produktu komparativní výhodu Náklady alternativ = náklady ušlých příležitostí ekonomický subjekt se vzdá jiného statku nebo jiné činnosti ve prospěch toho nejhodnotnějšího statku nebo činnosti

9 MEZINÁRODNÍ OBCHOD Spočívá v: Klasickém zahraničním obchodu Barter / Import / Export Mezinárodní INVESTICE FDI / Portfolio investice Další formy mezinár.obchodní aktivity Licensing / Franchising / Management contracts etc. 9.

10 Mezinárodní INVESTICE - obecně FDI = Foreign Direct Investment (Přímá zahraniční investice) investice za účelem AKTIVNÍ KONTROLY MAJETKU, aktiv nebo společností v zahraničí Formy FDI GREENFIELD (nový podnik / zařízení) AKVIZICE (nákup či sloučení s existující lokální firmou) Portfolio Investice Nákup zahr. finančních komodit (akcie, podíly, obligace, certifikáty.) za účelem JINÝM než KONTROLA 10.

11 GLOBAL MACRO MICRO 11.

12 Světový obchod možné scénáře Zajímavá OTÁZKA [z ekonomické perspektivy] je, co může znamenat pro budoucnost: 19. století dominovala Velká Británie a Evropa jako koloniální síly 20. století dominovaly USA jako značná ekonomická síla 21. století bude kontrolováno Asií a zejména Čínou 12.

13 VÝZNAM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 1. EKONOMICKÝ 2. POLITICKÝ 3. KULTURNÍ VOLNÝ Mezinárodní Obchod je cílem všech tržních ekonomik a předpokládá: konvertibilitu (volnou převoditelnost měny) volnou tvorbu cen odstranění hospodářských a politických překážek (cla atd.) 13.

14 MEZINÁRODNÍ OBCHOD - RIZIKA Slabá soběstačnost (v případě války či změně politického systému) Závislost (čím je stát menší a ekon. vyspělejší, tím je MO důležitější a stát na něm závisí) 14.

15 FUNKCE zahraničního obchodu Ekonomicko-racionalizační funkce vychází z absolutních a komparativních výhod dané ekonomiky Transformační pŧsobí v procesu přeměny hodnoty společenského produktu => vliv na platební bilanci (next slide) Transmisní přechod nových technologií, designŧ apod. Sortimentní ovlivňování šířky a hloubky sortimentu dané země

16 Základní UKAZATELE MO OBCHODNÍ BILANCE = přehled o objemu vývozu a dovozu za urč. období A) aktivní = export > import B) pasivní = export < import (Deficit obchodu) PLATEBNÍ BILANCE = přehled o devizových příjmech a výdajích za období A) aktivní = příjmy ze zahraničí > platby do zahraničí B) pasivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí

17 STRUKTURA MO TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ 17.

18 STRUKTURA MO TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ = portfolio všech obchodních teritorií, s nimiž firma (stát) obchoduje = portfolio všech komodit, s nimiž firma (stát) obchoduje 18.

19 ZÁSAHY státu do MO = zásady a opatření, která vláda využívá při řízení MO ÚKOLY STÁTU: - zajišťování proporcionality (rovnoměrnosti) ve vztazích se zahraničím - ovlivňování rozsahu dovozu a vývozu + teritoriální a komoditní struktury - vytváření institucí pro rozvoj a spolupráci se zahraničím 19.

20 SMĚRY ŘÍZENÍ MO PROTEKCIONISMUS - stát zasahuje do MO - chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí - podporuje vlastní výrobky při prosazovaní na zahraničních trzích LIBERALISMUS - stát omezuje zásahy do MO - dovoz a vývoz bez restrikcí - volná směnitelnost umožňuje přístup k nákupu valut a deviz pro podnikání 20.

21 Základní směry MO - Působení státu / Efektivnost / Užitek Cesta do PROBLÉMŮ Cesta k RPOSPERITĚ Protekcionismus, ochrana domácích výrobků Otevírání trhů, liberalismus, vystavení domácích výr.konkurenci Stát: cen.hladiny, méně Q sortiment Efketivnost: omezována Právo: omezování os.svobody, více státu, přerozdělování Spotřebitel: platí za zboží, jisoty x vyšší daně Firmy: ochrana X neefektivnost Stát: míry korupce, uplácí voliče Stát: cen.hladiny, širší sortiment + Q Právo: odpovědnost jedince, méně státu, přerozdělování Spotřebitel: platí nejnižší možnou cenu, nižší daň.zátěž Firmy: konkurence X příležitost Stát: míra korupce, pomoc potřebným 21.

22 2. ŘÍZENÁ KONZULTACE KS = 3 řízené konzultace (LS 2015) - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní průzkum trhu podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky 22.

23 ČR součástí EU ČR členem od (ve vlně 10 státŧ největší rozšíření v dějinách EU) Další rozšíření (o BG a RO) Chorvatsko V současnosti 28 států Vedení jednání o přistoupení dalších zemí 23.

24 PROCES vstupování ČR do EU 1.pol. 90.let: ASOCIAČNÍ SMLOUVA (dohoda o přidružení) Realita postupného sbližování na mikro i makro úrovni přinesla změny BÍLÁ KNIHA (pro účely harmonizace: evropské zákony, směrnice převáděné do č.práva) 1997 rozhodnutí o velkém rozšíření EU (o 10 členských státŧ) ovšem rozděleno do dvou skupin zemí o dva roky později dělící čáry smazány - helsinský summit v prosinci

25 Překážky ve vyjednávání o vstupu do EU Volný POHYB PRACOVNÍCH SIL Možnost oddálení až o 7 let (2+3+2) Protiváhou PRODEJ PŮDY v ČR Omezení do r Sazba DPH na vybrané komodity Stavební práce / topení v bytech Spotřební daň z cigaret / Domácí slivovice Životní prostředí 25. Čističky odpadních vod 2010 / Klece pro slepice

26 Překážky velkého rozšíření obecně česko-rakouský spor o Temelín citlivá otázka platnosti Benešových dekretŧ řešení statutu ruské enklávy Kaliningradu postavení maďarské menšiny na Slovensku či v Rumunsku 26.

27 Hlavní INSTITUCE na podporu MO Stát ministerstva s vlivem na obchod: MPO + MZV Specializované agentury státu: CzechInvest CzechTrade Česká centra CzechTourism Další instituce nestátní činné v obchodu českých firem: - AMSP ČR (Asociace MSP ČR) - Svaz průmyslu a dopravy ČR - HK ČR

28 Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) Role MZV v zahraniční obchodní politice 1. Ekonomická dimenze zahraniční politiky - vytváření podmínek pro rozvoj konkrétních obch.kontaktŧ - systém ZÚ (zastup.úřady) a OEÚ (obch.ekon.útvary) 2. Spolupráce s MPO a s dalšími resorty a institucemi - formulace hl.úkolŧ ZÚ ČR a jejich OEÚ (obch-ek.útvar) - hl.úkoly: *Zlepšit řízení ekon. služeb státu v zahraničí - kromě ZÚ pŧsobí také další příspěvkové org. MZV, MPO a MMR (CI, CzT, CzTour, CzCentres) *Organizování podnikatelských misí (spolu s HK a Svazem prŧm.a dopravy ČR) 3. Aktivity ve vztahu k EU 4. Proexportní činnost ČESKÝCH CENTER v zahraničí (obecná propagace země) 28.

29 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ve smyslu mezinárodního obchodu: Měl by být prioritní zájem na prosperitě podnikání včetně mezinárodního obchodu (konkurenceschopnsti) Exportní strategie

30 INSTITUCE na podporu MO CzechCentres = obecná propagace ČR v zahraničí (kultura a dobré jméno) v gesci MZV Na tuto činnost navazuje činnost SPECIALIZOVANÁ (agenturní): CzechInvest v oblasti přímých zahraničních investic (FDI) CzechTrade v oblasti exportu CzechTourism v oblasti cestovního ruchu 30.

31 Česká centra (Czech Centres) = přísp.org. MZV ČR - od 2008 působí 24 center ve 20 zemích (poslední v Argentině Buenos Aires) - posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s uskutečňováním veřejné diplomacie v souladu s obecnou diplomacií a zahraničněpolitickými prioritami státu. 31. Hlavní činností organizace: *prezentace ČR v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu * Cílem organizace je upoutat zájem široké zahraniční veřejnosti a představit ČR jako vyspělý demokratický stát, s nímž lze navázat důvěryhodnou spolupráci - Česká centra převzala úlohu tzv. kulturních a informačních středisek, jež pŧsobila v zahraničí od 50.let

32 CZECHINVEST Investorská činnost (přímé zahr.investice) Projekty na podporu MSP Podpora ze strukturálních fondů O CZECHINVEST = Agentura pro podporu podnikání a investic (st. příspěvková org. podřízená MPO ČR) ÚKOLEM: -posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Služby CzechInvestu: - informace o možnostech podpory pro MSP - implementace dotačních programŧ financovaných EU a státem - formální poradenství k projektŧm - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelŧ správa databáze č. dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektŧ - zprostředkování státní investiční podpory - Od 2004 síť třinácti RK v krajských městech 32.

33 CZECHTRADE - příspěvková org. MPO ČR - součást státního systému podpory exportu ÚKOL: - pomáhat českým vývozcŧm, především z řad MSP prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní aktivity - cílem: usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladŧ. PRODUKTY: - Exportní akademie - Portál BusinessInfo - Sběr poptávek a distribuce (služba CzT denně) - Semináře a w-shopy, setkání se ZK - Databáze a služby ZK (prŧzkum trhu, vytipování partnerŧ, kontaktování ) - SÍŤ zahr. zastoupení ve 30 zemích. (znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hl.přidanou hodnotou, kterou CzT prostřednictvím portfolia svých 33. služeb nabízí)

34 CzechTourism = příspěvková org. MMR ČR zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahr. i domácím trhu podporuje příjezdový incomingový - a domácí cestovní ruch Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism

35 Další podpora MO + nástroje podpory Další instituce nestátní činné v obchodu českých firem: AMSP ČR (Asociace MSP ČR) Exportní manuál, Inkubátor USA, připomínkové místo Zpráva o MSP atd. Svaz průmyslu a dopravy ČR mise, připomínkové místo HK ČR Státní finanční ČEB (Česká exportní banka) EGAP pojištění

36 Nástroje obchodní politiky státu AUTONOMNÍ (jednostranné) o jejich zavedení rozhoduje stát sám ze své suverénní moci TARIFNÍ a NETARIFNÍ Záměrem státu je: buď omezit DOVOZ nebo podpořit VÝVOZ SMLUVNÍ vstupují v platnost na základě výsledků mezinárodních jednání, úmluv bilaterální (dvoustranné): obchodní / platební dohody / úvěrové smlouvy / výměnné dohody multilaterální (mnohostranné): integrační uskupení / mezinárodní surovinové dohody 36.

37 TARIFNÍ nástroje obchodní politiky = cla Podle způsobu výběru: valorická stanovena jako % celní hodnoty zboží specifická stanovena jako pevná částka za fyzickou jednotku Podle pohybu zboží: Vývozní Dovozní Transmisní Podle účelu: fiskální cla za účelem získání dodatečných příjmŧ pro státní pokladnu ochranné ochrana domácí výroby prohibitivní znemožnění dovozu určitého zboží extrémní případ ochr. cla skleníková (výchovná) ochrana nově vznikajícího nebo restruktural. odvětví odvetná (retorzní) odvetné opatření negociační (bojové) negociační prostředek k vynucení ústupku druhé strany diferenční zvýhodnění nebo znevýhodnění dopravy v určitém směru

38 NETARIFNÍ nástroje dovozní přirážka v % - částka vybírána při dovozu všeho zboží dovozní depozitum částka složená ve stanovené výši při dovozu bez úroku po stanovenou dobu množstevní omezení KVÓTY určení množství výrobku fyzicky nebo objemově, které se v dané době mŧže dovézt nebo vyvézt minimální cena spodní hranice, za kterou se smí zboží dovézt vyrovnávací clo za účelem vyrovnávat rozdíl vzniklý poskytnutím subvence v zemi vývozu antidumpingové clo dávka z dovozu dumpingových výrobkŧ (dumping pod výrobní cenou, či cenou obvyklou v zemi vývozce) 38.

39 EXPORT - IMPORT EXPORT Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŦSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP 39.

40 Nástroje na podporu exportu Vládní vývozní úvěr St. pŧjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapŧjčená suma bude použita k nákupŧm v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr dříve zejména při vývozu větších investičních celkŧ dnes běžné např. v Trade finance I v drobném podnikání - ČMZRB Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem 40.

41 Mezinárodní průzkum trhu PODNIKOVÉ PROSTŘEDÍ Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh A další.. Sekundární data Byla již jednou shromážděna Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná Spolupráce se specializovanou agenturou? 41.

42 Druhy průzkumu OD STOLU analýza sekundárních dat nízké náklady rychlá realizace TERÉNNÍ sběr a analýza primárních dat poměrně vysoké náklady delší časová realizace 42.

43 P Politické a právní prostředí Právní prostředí: Možnost kontroly vlastnictví Možnost nákupu pozemkŧ a nemovitostí Možnost repatriace zisku do zahraničí Vymahatelnost práva Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: Politický systém a politická stabilita Význam zájmových skupin Vztah k zahraničním firmám Korupční prostředí 43.

44 E Ekonomické prostředí Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj Podíl šedé ekonomiky 44.

45 S Sociální a kulturní prostředí Kultura: Míra otevřenosti společnosti Hierarchie potřeb Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: Rodina Náboženské instituce Vzdělávací instituce Další faktory: Jazyk Neverbální komunikace Zpŧsob oblékání Estetické cítění 45.

46 T Technologické prostředí Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. Kvalita a dostupnost komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd. IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace Přístup k informacím Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet min. první kola) Analýzy technologického prostředí: Počet uživatelŧ Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonŧ. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) Počet mezinárodních patentŧ 46.

47 3. ŘÍZENÁ KONZULTACE KS = 3 řízené konzultace (LS 2015) - Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO] - Ukazatele MO - Mezinárodní obchodní vazby - Vstup a vztahy ČR - EU - Exportní strategie a zahraniční politika ČR - Mezinárodní prŧzkum trhu podnikové prostředí - Nástroje obchodní politiky - Integrační uskupení - Globální prostředí v MO, obchodní bloky 47.

48 EXPORT - IMPORT EXPORT Množství zboží a služeb, které určitý stát vyrobí a vyveze do zahraničí je-li hodnota vývozu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří PŘÍRŦSTEK HDP IMPORT množství zboží a služeb, které určitý stát doveze ze zahraničí je-li hodnota dovozu vyšší než hodnota vývozu, rozdíl tvoří ÚBYTEK HDP 48.

49 Nástroje na podporu exportu Vládní vývozní úvěr St. pŧjčka poskytovaná jednou zemí druhé za podmínky, že zapŧjčená suma bude použita k nákupŧm v zemi, která úvěr poskytla Státní záruka za úvěr zejména při vývozu větších investičních celkŧ Vývozní subvence daňová x celní restituce urychlení amortizace slevy z cen energií úvěry s nižší úrok. sazbou příspěvek na technologický vývoj Devalvace vlastní měny zlevnění vývozu x zdražení dovozu krátkodobě umělé zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem 49.

50 Nástroje na omezení importu KVÓTA = kvantitativní restrikce - Principem stanovení MAX hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb CLO = jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevuje již ve starověku FUNKCE: fiskální ochranná nástroj regulace teritoriální a komoditní struktury zahraničního obchodu ekologická 50.

51 Druhy cel a poplatků Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány: dovozní clo; dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky; daň z přidané hodnoty; spotřební daň Speciální formy cla: o antidumpingové clo o odvetné (retorzní) clo o vyrovnávací clo 51.

52 Globální prostředí nejsme omezováni národními hranicemi bez ohledu na velikost a typ firmy změna GLOBÁLNÍ konkurence v důsledku regionálních OBCHODNÍCH a VÝROBNÍCH dohod

53 Faktory s významným vlivem na MO(V) POLITICKÉ Integrace LDCs (Low Developed Countries) a centrálně plánovaných ekonomik do světové ekonomiky Překážky (& příležitosti) Plynoucí z ekon.nerovností Role OECD, WTO, World Bank, EU komise Environmentální zájmy Economické cykly v 50-ti letých vlnách : - Prosperity - Recession - Depression - Recovery INFORMAČNÍ & KOMUNIKAČNÍ vlna (1980/90 ) - Prostřednictvím SÍTÍ (networks) (comps, tech založená kom., výrobní, kontrolní systémy) EKONOMICKÉ Mezinár.ekonomické dohody (liberalizované toky obchodu & kapitálu) => vedly ke zřízení REGIONÁLNÍCH EKONOMIC- KÝCH USKUPENÍ - 3 hlavní obchodní bloky TRIAD + BRICS GATT ( ) =>WTO 2 mimořádné sporné body pro budoucnost: - Pracovní standardy - Environmentální záležitosti TRANSPORT 53. TECHNOLOGICKÉ

54 Formy - stupně integračních uskupení HOSP a MĚNOVÁ unie Společný trh Celní unie Pásmo volného obchodu 54.

55 Základní mezinárodní uskupení EU - Evropská unie 28 zemí, eurozóna, volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, prac.sil NAFTA od r. 1992, (Mexiko, Kanada, USA) dohoda o odstranění cla a dalších bariér (dovozní licence a celní poplatky) FTAA Free Trade Area of Americas ostatní latinskoameriské země seskupení volného obchodu (členy: Kolumbie, Mexiko a Venezuela) ASEAN obch spojenectví 10 národŧ JV Asie (Laos, Barma, Thajsko, Kambodža, Vietnam, Brunej, Malajsie, Singapur, Indonésie) JV Asie = nejrychleji rostoucí ekonomika světa -> důležité vytvořit spojenectví, které by mohlo soupeřit s NAFTA nebo EU BRIC(S) Brazílie Rusko- Indie Čína (Jižní Afrika) analytické vytvoření (Goldman Sachs 2011) ekonomičtí leadři budoucnosti

56 TRIAD hlavní obchodní bloky NAFTA North American Free Trade Agreement USA, CANADA, MEXICO EU 28 zemí ASEAN východní & jihovýchodní ASIE Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore a Thailand od 1967 Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Laos a Vietnam

57 Světový obchod Základní rysy pro rozhodnutí o expanzi Dolar / Euro zóna Business kultura / kulturní odlišnosti Vymahatelnost práva Business bariéry Business hrozby / příležitosti 57.

58 TRIAD - NAFTA NAFTA USA, Kanada, Mexiko FREE TRADE AREA (zóna volného obchodu) od 1994 Populace: 457 millionŧ Hustota osídlení: 25.1/km2 GDP/capita: 35,490 USD Zásoby vody 7.4%

59 TRIAD Evropská unie EU členské státy společný trh / ekonomická unie GDP / capita: USD Populace: millionŧ - hustota: 115.9/km2 Voda 3.08% 59.

60 TRIAD - ASEAN ASEAN Free Trade Area (zóna volného obchodu), J a JV Asie GDP / capita: 5,131 USD Populace: millionŧ (8.8% svět.populace) - Hustota osídlení: 135/km2 60.

61 BRICS Brazil, Russia, India, China 2010 Jižní Afrika Rozvíjející se nebo nově industrializované země Vliv na globální záležitosti 2003 definice Goldman Sachs Do r.2050 očekávka většího blahobytu než současní hlavní ekonomičtí hráči Ekonomický blok, nikoli politické či obchodní sdružení

62 BRICS - fakta China a India zboží a služby Brazil a Russia surové materiály 3 miliardy lidí - 40% světové populace HDP - 20% světového HDP ($ trillion) Národy - 18% svět.ekonomiky meeting v Rusku

63 Důvody vzniku BRICS Nejprve jen analytický nástroj (G.Sachs) Kooperace v budoucnu a vliv na světové události Zlepšování světové ekonomické situace Nová globální rezervní měna diverzifikovaná, stabilní a předvídatelná Reformování finančních institucí Nová Rozvojová Banka (New Development Bank) - Alternativa ke Světové bance Contingent Reserve Arrangement alternativa k IMF Žádná kontrola ze strany západního světa

64 Rozvíjející / potenciální trhy (Emerging markets) Co je emerging market (EME) / rozvíjející se trh? Emerging markets = trhy se společenskou či obchodní aktivitu v procesu RAPIDNÍHO RŦSTU a INDUSTRIALIZACE Cca 28 takových trhŧ na světě (s Čínou a Indií coby zdaleka největšími) ASEAN-Čína (Free Trade Area), oficiálně založena 2010 je největším regionálním emerging market na světě Rozvíjející se (emerging) trh je v zásadě definován jako economika s nízkým až středním příjmem na hlavu (per capita income) Takové země tvoří cca 80% globální populace a reprezentují 20% celkových svět.ekonomik Termín emerging market vznikl v 1981 def. Světovou bankou Klíčovou charakteristikou EME je růst lokálních i zahraničních investic (portfolio i direct přímých (FDI)). Rŧst investic často indikuje, že země je dŧvěryhodnou

65 EMERGING MARKETS [EM] Vstup na rozvíjející se trh Specifické problémy spojené se vstupem na EM Nedostatek informací (problematický sběr dat, jejich relevance) Analýza tržního potenciálu EM: VELIKOST trhu tržní INTENSITA odhady blahobytu, kupní síly míra tržního RŮSTU HDP, spotřeba energií atd. SPOTŘEBNÍ KAPACITA trhu kapacita útraty (% střední třídy, jádro kupní síly) komerční INFRASTRUKTURA kanály pro komunikaci / distribuci ekonomická SVOBODA dominance principŧ volného trhu OTEVŘENOST trhu Country RISK

66 Shrnutí + klíčové pojmy Klíčové pojmy: - Z čeho se skládá MO - Základní typy investic v MO (FDI a Portfolio) - Import x Export - Absolutní x Komparativní výhoda - Teritoriální a komoditní struktura MO - Obchodní politika státu - nástroje - Nástroje k podpoře exportu / omezení importu - Kvantitativní x fiskální restrikce - EU jako integrační uskupení a jeho role ve světovém obchodě - Význam MO (ekonomický, politický, kulturní) - Rozvíjející se trhy (emerging markets), charakteristiky, specifika - Instituce na podporu mezinárodního obchodu v ČR - Faktory s vlivem na mezinárodní obchod (ekonomické, politické, technologické) - Integrační uskupení, obchodní bloky v MO TRIAD, BRICS

67 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více

MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz

MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012 Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz Témata 2. části: Politické prostředí z hlediska stability Ekonomické prostředí (hospodářská struktura,

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky Prof. PhDr. František Varadzin, CSc Některé aspekty fungování světové ekonomiky (Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Definice zahraničního obchodu Zahraniční obchod či mezinárodní obchod

Více

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest Nový CzechInvest Praha, leden 2012 1 1 Výchozí situace Agentura CzechInvest působí od listopadu 1992 a jejím tehdejším hlavním posláním bylo především

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více