Zvláštní pojistné podmínky pro rizikové životní pojištění (ZPP RŽP 2010/01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní pojistné podmínky pro rizikové životní pojištění (ZPP RŽP 2010/01)"

Transkript

1 Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro rizikové životní pojištění (ZPP RŽP 2010/01) verze 01 I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Pro rizikové životní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, , Česká republika (dále jen pojistitel ), platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (dále jen VPP POS 2005/01), tyto ZPP RŽP 2010/01, další ujednání a pojistná smlouva. Článek 2 Vymezení pojmů Pro účely sjednávaného pojištění platí toto vymezení pojmů: a) obmyšleným je osoba určená pojistníkem se souhlasem pojištěného v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného; b) pojištěným č. 1 je pojištěný, jenž je v návrhu na uzavření pojistné smlouvy a v pojistce uveden jako první v pořadí; c) dalším pojištěným je pojištěný, jenž je v návrhu na uzavření pojistné smlouvy a v pojistce uveden jako druhý a další v pořadí; d) dítě, dospělý nebo senior je pojištěný, který je jmenovitě uveden v návrhu na uzavření pojistné smlouvy a v pojistce; rozdělení pojištěných dle vstupního věku je uvedeno v informacích pro klienta, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Článek 3 Druhy pojištění V rámci tohoto pojištění se sjednává životní pojištění pojištěného č. 1 (dále jen životní pojištění ) a dále lze sjednat následující doplňková pojištění pojištěného č. 1 a dalších pojištěných: doplňkové životní pojištění; doplňkové úrazové pojištění; doplňkové nemocenské pojištění. Doplňková pojištění lze sjednat pro pojištěného č. 1, jakož i pro další pojištěné, není-li dále stanoveno jinak. Článek 4 Pojistná doba Není-li ujednáno jinak, sjednává se pojištění na dobu určitou stanovenou v pojistné smlouvě. Článek 5 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí je skutečnost specifikovaná pro jednotlivé druhy pojištění a blíže určená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit. 2. Za pojistnou událost se nepovažuje smrt pojištěného, ke které došlo v období do tří let věku V případě smrti v období do tří let věku pojištěného vyplatí pojistitel pojistníkovi částku odpovídající pojistnému zaplacenému za všechna pojištěná rizika, která se vztahují na život tohoto 3. Je-li pojistnou událostí ve smyslu pojistné smlouvy úraz pojištěného, rozumí se úrazem neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušené působení vysokých či nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 3.1 Za úraz se též považují: a) utonutí a tonutí; b) tělesná poškození způsobená popálením, bleskem, elektrickým proudem, plyny nebo parami, požitím jedovatých nebo leptavých látek, s výjimkou případů, kdy se účinky dostavily postupně; c) vymknutí končetin, stejně jako natržení nebo odtržení části končetin a svalů na páteři, šlach, vaziva a pouzder kloubů v důsledku náhlé odchylky od běžného pohybu. 3.2 Úrazem nejsou: nemoci včetně infekčních nemocí; srdeční infarkt, mozková mrtvice, amoce sítnice, duševní choroby a poruchy, a to i když se dostavily jako následky úrazu; nádory zhoubné i nezhoubné; kýly všech lokalizací; zhoršení nemoci následkem úrazu; aseptické záněty tíhových váčků, šlachových pochev a svalových úponů (bursitidy, epikondylitidy, impingement syndrom); přerušení degenerativně změněných orgánů malým nepřímým násilím (např. meniskus); porušení Achillovy šlachy s výjimkou přetětí z vnějšku; náhlé ploténkové páteřní syndromy, poškození meziobratlových plotének, i když se dostavily jako následky úrazu; krvácení do vnitřních orgánů a do mozku nebo poranění břicha či podbřišku, pokud vzniklo v důsledku zdravotní predispozice pojištěného; duševní chorobné stavy po úrazu, jako např. neurózy nebo psychoneurózy. 4. V případě oznámení škodné události a předložení cizojazyčných podkladů je ten, kdo uplatňuje nárok na pojistné plnění, povinen obstarat příslušné lékařské zprávy a ostatní relevantní dokumenty a tyto předat pojistiteli přeložené do českého jazyka. Toto ustanovení neplatí pro podklady ve slovenském jazyce. Překlad musí být proveden soudním překladatelem příslušného jazyka. Článek 6 Nepojistitelné osoby 1.1 Za nepojistitelné osoby, na které se nevztahuje pojistná ochrana a které jsou z pojištění vyloučeny, se považují osoby stižené nervovou nebo duševní poruchou, která není jen přechodná, a osoby závislé na alkoholu a jiných návykových toxických či omamných látkách. Míru přechodnosti má právo určit pojistitel. 1.2 Pro doplňkové pojištění plné invalidity, doplňkové pojištění závažných onemocnění, doplňkové úrazové a doplňkové nemocenské pojištění jsou nepojistitelnými osobami osoby, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo osoby, u nichž byly na základě lékařského posouzení splněny zákonné předpoklady pro uznání jejich invalidity třetího stupně nebo osoby, které jsou k datu sjednání pojištění v dočasné pracovní neschopnosti. Lékařské posouzení pojistitelnosti provede lékař stanovený pojistitelem. 1.3 Pro doplňkové pojištění plné invalidity, doplňkové pojištění závažných onemocnění a doplňkové nemocenské pojištění jsou nepojistitelnými osobami osoby, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo osoby, u nichž byly na základě lékařského posouzení splněny zákonné předpoklady pro uznání invalidity prvního nebo druhého stupně. Lékařské posouzení pojistitelnosti provede lékař stanovený pojistitelem. 1.4 Pro doplňkové pojištění závažných onemocnění jsou nepojistitelnými osobami osoby, u nichž již byla indikována operace anebo diagnostikováno některé ze závažných onemocnění, na která se vztahuje toto doplňkové pojištění. 2. V případě, že se pojištěný stane v průběhu pojistné doby nepojistitelnou osobou ve smyslu odst , má povinnost tuto skutečnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Pojistitel má právo pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. Toto ustanovení se nevztahuje na doplňkové nemocenské pojištění. Článek 7 Zánik pojištění 1. Pojištění zaniká způsoby uvedenými ve VPP POS 2005/01 v čl. 5. Pojištění dále zaniká způsoby uvedenými v odst. 2 až 10 tohoto článku. 2. Dnem smrti pojištěného č. 1 zanikají veškerá sjednaná pojištění. 3. Zanikne-li pojištění výpovědí ze strany pojistníka, jedná se o výpověď: a) doručenou do 2 měsíců od počátku pojištění; výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne; pojistitel má nárok na pojistné do doby zániku pojištění; b) doručenou alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období; c) doručenou do 3 měsíců ode dne doručení písemného oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi, jejím uplynutím pojištění zanikne bez náhrady; d) doručenou do 1 měsíce ode dne výplaty pojistného plnění; výpovědní lhůta je 1 měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne. 4. Zanikne-li pojištění výpovědí ze strany pojistitele, jedná se o výpověď doručenou do 2 měsíců od počátku pojištění; výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne; pojistitel má nárok na pojistné do doby zániku pojištění. 5. Dnem doručení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnění zaniká pojištění bez náhrady. Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění za podmínek uvedených v těchto ZPP RŽP 2010/01 a VPP POS 2005/ Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel v takovém případě vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné po odečtení nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s uzavřením a správou daného pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka IČ: , DIČ: CZ , ZPP klientský RŽP servis: 2010/ , Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26. strana 1 z 10

2 popřípadě obmyšlený, jsou povinni vrátit pojistiteli částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného. Pojistník a pojistitel mají právo odstoupit od pojistné smlouvy za podmínek uvedených ve VPP POS 2005/01. Pojistník může zaslat odstoupení od pojistné smlouvy na adresu sídla pojistitele. 7. V případě zániku pojištění dohodou je nutné v dohodě určit okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Pojistitel je oprávněn k dohodě připojit doložku, že nevyjádří-li se účastník do 1 měsíce od doručení, má se za to, že s úkonem pojistitele souhlasí. 8. Pojištění zaniká výpovědí pojistitele dle čl. 6, odst. 2. Stane-li se pojištěný v době trvání pojištění nepojistitelnou osobou, má pojistitel právo pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi. V případě výpovědi pojištění pojištěného č. 1 ve smyslu čl. 6 odst. 1.1 zanikají veškerá pojištění pro všechny pojištěné osoby. 9. Pojištění zaniká též dovršením maximálního výstupního věku pojištěného stanoveného pojistitelem pro jednotlivá pojištění. 10. Doplňková pojištění zanikají nejpozději dnem zániku životního pojištění. Článek 8 Pojistné 1. Aktuální věk pojištěného se stanoví rozdílem aktuálního kalendářního roku a kalendářního roku narození 2. Je-li u pojištěného dáno zvýšené pojistné riziko, lze určit vyšší pojistné nebo dohodnout zvláštní podmínky pojištění. Určit vyšší pojistné nebo dohodnout zvláštní podmínky pojištění z důvodu zvýšení pojistného rizika (vyjma změny věku a zdravotního stavu pojištěného) je možné i v průběhu pojistné doby. 3. Pojistitel má nárok na poplatky podle čl Odlišně od čl. 8 odst. 6 VPP POS 2005/01 se ujednává, že v případě smrti pojistníka, není-li zároveň pojištěným č. 1, resp. zániku právnické osoby jako pojistníka, vstupuje na jeho místo pojištěný č. 1. Není-li pojištěný č. 1 zletilý, vstupuje na místo pojistníka zletilý pojištěný s nejvyšším aktuálním věkem. Není-li ho, vstupuje na místo pojistníka zákonný zástupce nezletilého pojištěného s nejvyšším aktuálním věkem. Článek 9 Změny pojištění 1. Dohodnou-li se účastníci pojištění na změně již sjednaného pojištění, poskytuje pojistitel pojistné plnění ze změněného pojištění až z pojistných událostí, které nastaly po dni účinnosti změny, avšak nejdříve v hodin dne provedení změny pojistitelem. 2. Pojistitel je oprávněn provést posouzení rizika i v průběhu pojistné doby, jestliže požadovaná změna mění rozsah poskytované pojistné ochrany dle odst. 4 až Pojistník a pojištěný jsou povinni oznámit všechny změny týkající se skutečností, na které byli při sjednávání pojištění pojistitelem tázáni, nebo uvedených v pojistné smlouvě, jak je uvedeno ve VPP POS 2005/01, článek 8, odst Pojistník je oprávněn kdykoli písemně požádat o změnu rozsahu pojištění. Pojistitel není povinen žádosti o změnu vyhovět. 5. Je-li se změnou, na které se účastníci pojištění dohodli, spojena změna výše běžného pojistného, je běžné pojistné ve změněné výši splatné k datu účinnosti změny. 6. Pokud pominou důvody, pro které byla poskytnuta sleva nebo přirážka, jsou pojistník a pojištěný povinni tuto skutečnost pojistiteli písemně oznámit a pojistitel je oprávněn slevu nebo přirážku od následujícího pojistného období odebrat. 7. Opětovné obnovení pojistné smlouvy (dále jen reaktivace ) je možné provést do tří měsíců od zániku pojistné smlouvy podle čl. 7. V období mezi datem zániku pojistné smlouvy podle čl. 7 a provedením reaktivace není poskytována pojistná ochrana. Pojistitel nemá povinnost vyhovět žádosti pojistníka o provedení reaktivace. 8. Všechny požadované změny mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti pojistníka, příp. pojistníka se souhlasem pojištěného, nevyhradí-li pojistitel pro tyto účely jiné komunikační kanály. O tyto změny může požádat pojistník, případně pojistník se souhlasem pojištěného, a to nejméně 6 týdnů před datem účinnosti požadované změny, přičemž datem účinnosti změny může být vždy pouze první den v měsíci, není-li ujednáno jinak. Pojistitel akceptuje požadované změny písemným potvrzením. Článek 10 Územní platnost pojistné smlouvy Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde kdekoli ve světě, není-li ujednáno jinak. Článek 11 Poplatky Aktuální sazebník poplatků je k nahlédnutí v sídle a obchodních místech pojistitele. Článek 12 Oprávněné osoby 1. Právo na pojistné plnění má pojištěný, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li dohodnuto, že pojistnou událostí je smrt pojištěného, pojistník má právo se souhlasem pojištěného určit obmyšleného, kterému má vzniknout právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud nestanoví pojistník se souhlasem pojištěného jinak, vzniká oprávněné osobě nebo obmyšlenému právo na pojistné plnění okamžikem vzniku pojistné události. 2. Vznikne-li právo na pojistné plnění několika obmyšleným a nejsou-li podíly určeny, má každý z nich právo na stejný díl. Podíl nenabytý některým z obmyšlených náleží ostatním. 3. Není-li v době pojistné události, kterou je smrt pojištěného, určen obmyšlený nebo nenabude-li právo na pojistné plnění, nabývají tohoto práva tyto osoby: a) manžel/ka pojištěného; b) není-li ho/jí, děti pojištěného; c) nejsou-li osoby uvedené v bodě b) tohoto odstavce, rodiče pojištěného; d) není-li jich, pak osoby, které žily s pojištěným nejméně po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného; e) není-li ani těchto osob, dědici Připadne-li dědictví jako odúmrť státu, nevzniká mu právo na pojistné plnění. 4. V průběhu pojištění může být obmyšlený měněn pouze se souhlasem Změna musí být učiněna písemně a je účinná dnem jejího doručení pojistiteli. 5. Obmyšlený, kterému má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude, způsobil-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byl soudem pravomocně odsouzen. 6. Je-li obmyšleným nezletilý nebo osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, bude případné pojistné plnění ve prospěch této osoby vyplaceno osobě určené soudem. 7. Pojistné plnění z obnosového pojištění lze vinkulovat. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, může být pojistné plnění vinkulováno a následně může být vinkulace zrušena pouze se souhlasem pojištěného a se souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Účinnost vinkulace nebo jejího zrušení nastává nejdříve dnem, kdy pojistitel obdržel písemný souhlas příslušné osoby s vinkulací, resp. jejím zrušením. Pohledávku z pojištění lze postoupit nebo zastavit. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, může pohledávku z pojištění postoupit nebo zastavit jen se souhlasem Článek 13 Vztah mezi doplňkovými pojištěními a životním pojištěním Doplňkové životní pojištění, doplňkové úrazové pojištění ani doplňkové nemocenské pojištění nelze sjednat samostatně; tato pojištění lze sjednat pouze současně se sjednáním životního pojištění. Doplňková pojištění zanikají nejpozději dnem zániku životního pojištění. Článek 14 Závěrečná ustanovení Těmito ZPP RŽP 2010/01 se řídí pojistné smlouvy uzavřené k datu a pozdějšímu datu. II. Zvláštní ustanovení pro životní pojištění Článek 15 Druhy pojištění V rámci tohoto životního pojištění pojistitel sjednává: pojištění pro případ smrti pojištěného č. 1 (pojištění obnosové). Článek 16 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí se v životním pojištění rozumí smrt pojištěného č. 1, nastane-li během pojistné doby, anebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. 2. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného č. 1 po uznání nároku pojistitelem na pojistné plnění a po předložení následujících dokladů a údajů: a) písemné žádosti o poskytnutí pojistného plnění; b) pojistky; c) úředně ověřené kopie úmrtního listu; d) kopie dokladu o posledním zaplacení pojistného; e) podrobné zprávy lékaře nebo jiného lékařského či úředního osvědčení o příčině úmrtí, počátku a průběhu smrtelného onemocnění nebo o bližších okolnostech úmrtí; f) jména a adresy praktického a odborného lékaře, u kterých byl pojištěný č. 1 léčen pro úraz nebo onemocnění, které následně vedly k úmrtí. 3. Na žádost pojistitele je třeba rovněž předložit i další doklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistitele ve věci pojistné události. Náklady spojené s obstaráním výše uvedených podkladů hradí ten, kdo uplatňuje nárok vůči pojistiteli. Článek 17 Pojistné plnění 1. Součástí pojištění nejsou opce ani bonusy. 2. U tohoto pojištění nevzniká nárok na odkupné. 3. V případě smrti pojištěného č. 1 vyplatí pojistitel obmyšlenému určenému v pojistné smlouvě, není-li určen, oprávněným osobám dle čl. 12, pojistnou částku určenou pojistnou smlouvou. Článek 18 Výluky a omezení pojistného plnění 1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastane-li smrt pojištěného č. 1: a) v důsledku sebevraždy před uplynutím dvou let od počátku pojištění nebo od zvýšení rozsahu pojistné ochrany ve prospěch pojištěného č. 1 podle čl. 9, příp. od reaktivace pojistné smlouvy; v případě zvýšení rozsahu pojistné ochrany se toto omezení vztahuje pouze na navýšený rozsah pojistné ochrany; b) v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou; c) následkem přímé nebo nepřímé účasti: na bojových akcích nebo jiných válečných operacích; při vnitrostátních nepokojích (vzpouře či povstání s výjimkou smrti pojištěného č. 1, ke které došlo při plnění služby v armádě nebo u Policie ČR v České republice při potlačování vnitrostátních nepokojů); d) při aktivní účasti na závodech nebo trénincích v pozemních, vzdušných nebo vodních dopravních prostředcích; e) při použití leteckých prostředků s výjimkou případů, kdy ke smrti pojištěného č. 1 došlo v letadle určeném pro cestující veřejnost, kde byl pojištěný č. 1 jako dopravovaná osoba - cestující; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla ani jiná osoba činná při provozu nebo obsluze letadla; a dále se pojištění nevztahuje na úmrtí, ke kterému dojde při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem a ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin apod. ZPP RŽP 2010/01 strana 2 z 10

3 f) v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu, bez ohledu na to, zda ke smrti došlo bezprostředně nebo zprostředkovaně. g) při řízení motorového vozidla osobou, která není která vozidlo použila neoprávněně. 2. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu: a) jestliže pojištěný č. 1 zemřel v souvislosti s jednáním, kterým způsobil jinému těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo které bylo v rozporu s dobrými mravy anebo kterým jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti; b) dojde-li ke smrti pojištěného č. 1 po požití nebo v souvislosti s požíváním alkoholu nebo po aplikaci návykových toxických či omamných látek pojištěným č. 1 a je zde dána příčinná souvislost se vznikem pojistné události. 3. Pokud byly v důsledku nepravdivého uvedení data narození, pohlaví nebo zdravotního stavu pojištěného č. 1 stanoveny nesprávné technické parametry pojištění (pojistné, pojistná doba, pojistná částka), je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 4. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění tehdy, dojde-li k pojistné události do dvou let od sepsání návrhu z důvodu onemocnění, které již bylo před uzavřením pojištění přítomno či diagnostikováno, příp. z důvodu komplikací s tímto onemocněním spojených nebo na jeho následky. Pojištění v takovém případě zaniká bez náhrady. III. Zvláštní ustanovení pro doplňkové životní pojištění Článek 19 Druhy pojištění V rámci doplňkového životního pojištění lze sjednat: doplňkové pojištění plné invalidity (pojištění obnosové); doplňkové pojištění závažných onemocnění (pojištění obnosové); doplňkové pojištění pro případ smrti dalšího pojištěného (pojištění obnosové). III. 1. Obecná ustanovení pro doplňkové životní pojištění Článek 20 Pojistné plnění doplňkových životních pojištění 1. Pojistné plnění doplňkového pojištění plné invalidity, doplňkového pojištění závažných onemocnění a doplňkového pojištění pro případ smrti dalšího pojištěného může být vyplaceno pouze jednou. 2. Při změně pojištění z důvodu navýšení pojistné částky doplňkového pojištění plné invalidity se na navýšenou část pojistné částky vztahuje v případě pojistného plnění lhůta dvou let z důvodu nemoci, uvedená v čl. 22. odst. 3. písm. a). 3. Při změně pojištění z důvodu navýšení pojistné částky doplňkového pojištění závažných onemocnění se na navýšenou část pojistné částky vztahuje v případě pojistného plnění lhůta tří měsíců, uvedená v čl. 23. odst Při změně pojištění z důvodu navýšení pojistné částky doplňkového pojištění pro případ smrti dalšího pojištěného se na navýšenou část pojistné částky vztahuje v případě pojistného plnění lhůta dvou let v důsledku sebevraždy uvedená v čl. 24 odst. 5 písm. a). Článek 21 Zánik doplňkového životního pojištění Doplňkové životní pojištění zaniká způsoby uvedenými v čl. 7 a dále následovně: 1. Doplňkové pojištění plné invalidity a doplňkové pojištění závažných onemocnění zanikají výplatou pojistného plnění. 2. V případě škodné události, ke které dojde do dvou let od počátku pojištění ve smyslu čl. 22 odst. 3 písm. a), zaniká doplňkové pojištění plné invalidity k datu škodné události bez náhrady. 3. Pojistitel si vyhrazuje právo vypovědět doplňkové pojištění plné invalidity v případě, že se změní podmínky sociálního zabezpečení pro určení a přiznávání invalidity ve smyslu čl. 22., a to ke dni, od kterého vstoupí tyto podmínky v účinnost. Výpovědí zaniká toto doplňkové pojištění bez náhrady. 4. V případě škodné události, ke které dojde do tří měsíců od počátku doplňkového pojištění závažných onemocnění ve smyslu čl. 23 odst. 2, zaniká toto pojištění k datu škodné události bez náhrady. 5. Doplňkové životní pojištění zaniká: a) smrtí pojištěného; b) ve výroční den v roce, ve kterém pojištěný dosáhl maximálního výstupního věku stanového pojistitelem; c) uplynutím pojistné doby doplňkového životního pojištění; d) dnem doručení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojistitelem z doplňkového životního pojištění bez náhrady. III. 2. Zvláštní část pro doplňkové životní pojištění Článek 22 Pojistná událost, rozsah pojištění a povinnosti při škodné události pro doplňkové pojištění plné invalidity 1. Pojistnou událostí je dožití se dne, kdy je pojištěnému přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle platných předpisů o sociálním zabezpečení, a dále následné potvrzení zdravotního stavu lékařem určeným pojistitelem. 2. Nastane-li pojistná událost uvedená v odst.1, poskytne pojistitel pojistné plnění sjednané v pojistné smlouvě. 3. Doplňkové pojištění plné invalidity se vztahuje na: a) invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznaný v důsledku nemoci, přičemž den, od kterého byl přiznán, je nejdříve po dvou letech od počátku tohoto doplňkového pojištění; b) invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přiznaný výlučně v důsledku úrazu, přičemž den, od kterého byl přiznán, je kdykoli za doby trvání tohoto doplňkového pojištění. 4. Doplňkové pojištění plné invalidity se nevztahuje na invalidní důchod, který byl přiznán v důsledku nemoci nebo úrazu, jestliže se jedná o nemoci nebo úrazy: a) způsobené přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujících paprsků, radioaktivního nebo obdobného záření, s výjimkou případů, kdy k takovému tělesnému poškození došlo při léčebných postupech a zákrocích prováděných v souvislosti s úrazem, na který se pojištění vztahuje; b) vzniklé léčebnými postupy nebo zásahy, které si pojištěný na sobě sám provedl nebo si je nechal provést, pokud k nim nedošlo v souvislosti s úrazem, na který se pojištění vztahuje; c) způsobené psychickou poruchou či poruchou vědomí, po požití nebo v souvislosti s požíváním alkoholu, návykových toxických a omamných látek, vlivem léků, apod. 5. Doplňkové pojištění plné invalidity se nevztahuje na invalidní důchod, který byl přiznán v důsledku nemoci nebo úrazu, jestliže se jedná o nemoci nebo úrazy vzniklé při rizikových sportech či jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu. Jedná se zejména o úrazy a nemoci vzniklé: a) při použití leteckých prostředků s výjimkou úrazů, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná letadlem určeným pro cestující veřejnost - cestujicí; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla ani jiná osoba činná při provozu nebo obsluze letadla; a dále o úrazy a nemoci vzniklé při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem a ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin apod. b) při výkonu horolezeckého sportu, vysokohorské turistice, hloubkovém potápění s nutností dýchacího přístroje, vodních sportech na divoké vodě a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů, jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark-diving, mega-diving, rocket-bungee, heli-skiing, rafting, black-water-rafting, a sporty s obdobným rizikem; c) při účasti na motoristických závodech a soutěžích a při přípravných jízdách k nim; pojistitel neposkytuje pojistné plnění ani v případech, kdy se pojištěný zúčastní těchto závodů a soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec; d) při účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, snowboardingu, ve skocích na lyžích, závodech na bobech, skibobech, saních, skeletonech apod. a při oficiálním tréninku k nim. 6. Doplňkové pojištění plné invalidity se dále nevztahuje na invalidní důchod, který byl přiznán v důsledku nemoci nebo úrazu, jestliže se jedná o nemoci nebo úrazy vzniklé: a) při přípravě či spáchání úmyslné trestné činnosti pojištěného nebo při pokusu o ni; b) v souvislosti s válečnými událostmi všeho druhu a s teroristickými útoky všeho druhu, bez ohledu na to, zda k tělesnému poškození dojde bezprostředně nebo zprostředkovaně; c) při vnitrostátních násilných nepokojích, kterých se pojištěný aktivně zúčastnil na straně iniciátora nepokojů; d) v souvislosti s pokusem o sebevraždu nebo pokusem o sebepoškození; e) při řízení motorového vozidla v případě, kdy se pojištěný odmítne podrobit vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu, příp. jiných toxických látek v krvi; f) při řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo která vozidlo použila neoprávněně. 7. Doplňkové pojištění plné invalidity se nevztahuje na invalidní důchod, který byl přiznán v důsledku nemoci nebo úrazu, jestliže se jedná o nemoci nebo úrazy, které byly způsobeny úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu 8. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, je-li hlavní příčinou pojistné události nemoc či úraz (nebo pojištěný trpí jejich důsledky v současné době), které vznikly před počátkem doplňkového pojištění plné invalidity a pro něž byl pojištěný před počátkem doplňkového pojištění plné invalidity léčen, lékařsky sledován nebo byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky. 9. Právo na pojistné plnění má pojištěný. 10. Vznikne-li škodná událost, je pojištěný, který uplatňuje nárok na pojistné plnění, povinen: a) oznámit vznik škodné události neprodleně písemnou formou pojistiteli; b) doložit přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; za nezbytné podklady pro stanovení povinnosti pojistitele plnit se považují zejména podklady, z nichž vyplývá nárok na pobírání invalidního důchodu; záznam z jednání o posouzení zdravotního stavu od příslušné správy sociálního zabezpečení; podklady předkládá pojistiteli pojištěný; c) zmocnit příslušnou správu sociálního zabezpečení k poskytnutí informací pojistiteli; d) podrobit se případnému vyšetření u lékaře určeného pojistitelem, který provede přezkoumání postižení, na základě kterého byl invalidní důchod přiznán. 11. Podklady nutné pro uplatnění nároku na pojistné plnění: a) originál, případně úředně ověřená kopie potvrzení od správy sociálního zabezpečení o datu přiznání nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně; b) kopie odborného posudku správy sociálního zabezpečení, na jehož základě byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně; c) jméno a adresa praktického a odborného lékaře. 12. V případě, že pojištěný odmítne vyšetření nebo nedodá nezbytné informace a doklady uvedené v odst. 10 a 11, může pojistitel krátit nebo odmítnout výplatu pojistného plnění z doplňkového pojištění plné invalidity. Článek 23 Výklad pojmů, pojistná událost, rozsah pojištění a povinnosti při škodné události pro doplňkové pojištění závažných onemocnění 1. Výklad pojmů doplňkového pojištění závažných onemocnění: vrozená vada: je jakákoliv vrozená abnormalita, pro níž byl pojištěný léčen anebo navštěvoval lékaře nebo měl předepsány léky nebo jejíž příznaky se ZPP RŽP 2010/01 strana 3 z 10

4 dostavily nebo projevily nebo které byly diagnostikovány lékařem dříve, než pojištěný dosáhl věku 18 let. 2. Pojistnou událostí se rozumí první stanovení diagnózy nebo provedení operace odpovídající definici závažných onemocnění uvedených v Tabulce závažných onemocnění (dále jen TDDZ ), která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojistná ochrana se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde během trvání pojištění, nejdříve však po uplynutí tříměsíční lhůty od počátku tohoto doplňkového pojištění. Pojištěnému vzniká nárok na pojistné plnění formou jednorázové výplaty po potvrzení zdravotního stavu lékařem určeným pojistitelem. 3. Nastane-li pojistná událost uvedená v odst. 2, poskytne pojistitel pojistné plnění sjednané v pojistné smlouvě. Zemře-li pojištěný během jednoho měsíce ode dne stanovení diagnózy nebo provedení operace uvedených v TDDZ, nevzniká nárok na pojistné plnění. 4. Právo na pojistné plnění má pojištěný. 5. Na základě stavu lékařské vědy nebo změny výskytu závažných onemocnění může pojistitel v průběhu trvání pojištění upravit výši pojistného, úpravu může provést jednou ročně. V případě, že pojistník se změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas vyjádřit do jednoho měsíce od doručení oznámení o úpravě výše pojistného. V takovém případě doplňkové pojištění závažných onemocnění zaniká bez náhrady dnem, kdy došlo k úpravě výše pojistného. 6. Pojistitel si vyhrazuje právo zrevidovat rozsah a definice závažných onemocnění ve smyslu TDDZ. Úpravu může provést jednou ročně. K této změně může dojít v následujících případech: a) v důsledku změn lékařské terminologie a/nebo klasifikace; b) za účelem zahrnutí nových závažných onemocnění, pokud to pojistitel považuje za vhodné; c) za účelem vyřazení takových závažných onemocnění současně zahrnutých v definici závažných onemocnění, která pojistitel považuje za vhodné z definice vyřadit. 7. Doplňkové pojištění závažných onemocnění se nevztahuje na ty události uvedené v odst. 2, které byly způsobeny úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu 8. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, je-li hlavní příčinou pojistné události: a) vrozená vada, nemoc či úraz nebo jejich důsledky, které vznikly před počátkem doplňkového pojištění závažných onemocnění a pro něž byl pojištěný před počátkem doplňkového pojištění závažných onemocnění léčen, lékařsky sledován nebo byly v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky; b) sebepoškození, následek sebevraždy nebo pokusu o ni; c) odmítnutí podrobit se předepsané a doporučné lékařské péči; d) užití alkoholu či jiných návykových látek; e) příprava nebo spáchání úmyslné trestné činnosti pojištěného či pokus o ni; f) diagnóza vzniklá v souvislosti s válečnými událostmi všeho druhu (přímé či nepřímé důsledky války nebo ozbrojeného konfliktu, nepřátelské akce cizích nepřátel bez ohledu na vyhlášení války, občanská válka, povstání, vzpoura, vojensky či násilně získaná moc, přímá účast na výtržnostech, stávkách nebo občanských nepokojích, zapojení se nebo účast pojištěného v jakýchkoliv námořních, vojenských nebo leteckých operacích) bez ohledu na to, zda k tělesnému poškození dojde bezprostředně, nebo zprostředkovaně; g) diagnóza vzniklá v souvislosti s teroristickými útoky všeho druhu, bez ohledu na to, zda k tělesnému poškození dojde bezprostředně, nebo zprostředkovaně; h) diagnóza vzniklá v souvislosti s vnitrostátními násilnými nepokoji, kterých se pojištěný aktivně zúčastnil na straně iniciátora nepokojů; i) řízení motorového vozidla v případě, kdy se pojištěný odmítl podrobit vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu, příp. jiných toxických či omamných látek v krvi; j) řízení motorového vozidla osobou, která není která vozidlo použila neoprávněně; k) přítomnost lidského imunodeficitního viru (HIV) a/ nebo stavů spojených s HIV, včetně syndromu získaného imunodeficitu (AIDS) a/nebo jakékoliv jeho mutace, derivace nebo variace, pohlavní choroby a sexuálně přenášené choroby nebo jejich patologické následky. Tato výluka neplatí v případě pojistné události ve smyslu TDDZ, je-li pojistná událost diagnóza onemocnění HIV. 9. Dojde-li ke škodné události, je pojištěný, který uplatňuje nárok na pojistné plnění, povinen: a) oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události písemně pojistiteli; b) doložit lékařské zprávy vztahující se k jeho zdravotnímu stavu před i po vzniku škodné události; c) zmocnit ošetřující lékaře k poskytnutí informací pojistiteli; d) podrobit se případnému vyšetření u lékaře specialisty určeného pojistitelem, který provede přezkoumání zdravotního stavu. V případě, že se pojištěný odmítne vyšetření podrobit nebo nedodá nezbytné informace a doklady, může pojistitel krátit nebo odmítnout výplatu pojistného plnění z doplňkového pojištění závažných onemocnění. Článek 24 Pojistná událost, rozsah pojištění a povinnosti při škodné události pro doplňkové pojištění pro případ smrti dalšího pojištěného 1. Pojistnou událostí je smrt dalšího pojištěného, nastane-li během pojistné doby, anebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. 2. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v případě úmrtí dalšího pojištěného po uznání nároku pojistitelem na pojistné plnění a po předložení následujících dokladů a údajů: a) písemné žádosti o poskytnutí pojistného plnění; b) pojistky; c) úředně ověřené kopie úmrtního listu; d) podrobné zprávy lékaře nebo jiného lékařského či úředního osvědčení o příčině úmrtí, počátku a průběhu smrtelného onemocnění nebo o bližších okolnostech úmrtí; e) jména a adresy praktického a odborného lékaře, u kterých byl další pojištěný léčen pro úraz nebo onemocnění, které následně vedly k úmrtí. 3. Na žádost pojistitele je třeba rovněž předložit i další doklady, které jsou nezbytné pro šetření pojistitele ve věci pojistné události. Náklady spojené s obstaráním výše uvedených podkladů hradí ten, kdo uplatňuje nárok vůči pojistiteli. 4. V případě smrti dalšího pojištěného vyplatí pojistitel obmyšlenému určenému v pojistné smlouvě, není-li určen, oprávněným osobám dle čl. 12, pojistnou částku určenou pojistnou smlouvou. 5. Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastane-li smrt dalšího pojištěného: a) v důsledku sebevraždy před uplynutím dvou let od počátku pojištění nebo od zvýšení rozsahu pojistné ochrany ve prospěch dalšího pojištěného podle čl. 9, příp. od reaktivace pojistné smlouvy; v případě zvýšení rozsahu pojistné ochrany se toto omezení vztahuje pouze na navýšený rozsah pojistné ochrany; b) v přímé nebo nepřímé souvislosti s nukleární katastrofou; c) následkem přímé nebo nepřímé účasti: na bojových akcích nebo jiných válečných operacích; při vnitrostátních nepokojích (vzpouře či povstání s výjimkou smrti dalšího pojištěného, ke které došlo při plnění služby v armádě nebo u Policie ČR v České republice při potlačování vnitrostátních nepokojů); d) při aktivní účasti na závodech nebo trénincích v pozemních, vzdušných nebo vodních dopravních prostředcích; e) při použití leteckých prostředků s výjimkou případů, kdy ke smrti dalšího pojištěného došlo v letadle určeném pro cestující veřejnost, kde byl další pojištěný jako dopravovaná osoba - cestující; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla ani jiná osoba činná při provozu nebo obsluze letadla; a dále se pojištění nevztahuje na úmrtí, ke kterému dojde při létání s bezmotorovými letadly, větroni s pomocným motorem a ultralehkými letadly, při závěsném létání, paraglidingu a létání v balonech, při seskocích a letech s padákem z letadel i z výšin apod. f) v souvislosti s teroristickými událostmi všeho druhu, bez ohledu na to, zda ke smrti došlo bezprostředně nebo zprostředkovaně. g) při řízení motorového vozidla osobou, která není která vozidlo použila neoprávněně. 6. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o jednu polovinu: a) jestliže další pojištěný zemřel v souvislosti s jednáním, kterým způsobil jinému těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo které bylo v rozporu s dobrými mravy anebo kterým jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti; b) dojde-li ke smrti dalšího pojištěného po požití nebo v souvislosti s požíváním alkoholu nebo po aplikaci návykových toxických či omamných látek dalším pojištěným a je zde dána příčinná souvislost se vznikem pojistné události. 7. Pokud byly v důsledku nepravdivého uvedení data narození, pohlaví nebo zdravotního stavu dalšího pojištěného stanoveny nesprávné technické parametry pojištění (pojistné, pojistná doba, pojistná částka), je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 8. Pojistitel neposkytuje pojistné plnění tehdy, dojde-li k pojistné události do dvou let od sepsání návrhu z důvodu onemocnění, které již bylo před uzavřením pojištění přítomno či diagnostikováno, příp. z důvodu komplikací s tímto onemocněním spojených nebo na jeho následky. Pojištění v takovém případě zaniká bez náhrady. IV. Zvláštní ustanovení pro doplňkové úrazové pojištění Článek 25 Druhy doplňkového úrazového pojištění V rámci doplňkového úrazového pojištění lze sjednat: doplňkové pojištění smrti způsobené úrazem (pojištění obnosové); doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody (pojištění obnosové); doplňkové pojištění plné trvalé invalidity způsobené úrazem (pojištění obnosové); doplňkové pojištění trvalých následků úrazu (pojištění obnosové); doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody (pojištění obnosové); doplňkové pojištění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (pojištění obnosové); doplňkové pojištění denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů (pojištění obnosové); doplňkové pojištění odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami (pojištění obnosové); doplňkové pojištění hospitalizace následkem úrazu (pojištění obnosové). Článek 26 Rozsah doplňkového úrazového pojištění Toto doplňkové úrazové pojištění se vztahuje na úrazy, které pojištěný utrpí v běžném životě, pokud tyto ZPP RŽP 2010/01 nebo pojistná smlouva nestanoví jinak. Článek 27 Zánik doplňkového úrazového pojištění 1. Doplňkové úrazové pojištění zaniká způsoby dle čl. 7 těchto ZPP RŽP 2010/01 a dále výpovědí ze strany pojistitele: a) doručenou alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, pojištění zanikne uplynutím pojistného období; b) doručenou do 3 měsíců ode dne doručení písemného oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi, jejím uplynutím pojištění zanikne. 2. Doplňkové úrazové pojištění zaniká dnem smrti Článek 28 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí ve smyslu tohoto doplňkového úrazového pojištění je úraz pojištěného ve smyslu čl. 5 odst. 3, se kterým je spojena povinnost pojistitele plnit. 2. Za pojistnou událost se nepovažuje úraz způsobený úmyslným jednáním pojištěného nebo jednáním jiné osoby z podnětu jakéhokoli účastníka pojištění. ZPP RŽP 2010/01 strana 4 z 10

5 3. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy, které pojištěná osoba prodělala v minulosti nebo jejichž důsledky trpí v současné době. Takové úrazy a zároveň jejich příčiny, následky a komplikace jsou z pojistné ochrany vyloučeny. Pojistná ochrana se vztahuje jen na úrazy, ke kterým dojde v době až po počátku pojistné ochrany. 4. Pokud došlo k pojistné události, která je definována v pojistné smlouvě, a vznikl nárok na výplatu pojistného plnění, bude vyplaceno oprávněné osobě nebo obmyšlenému toto pojistné plnění. Pojistné plnění bude vypočteno na základě sjednané pojistné částky. Způsob a podmínky výplaty jsou specifikovány v čl. 29 až Pojistitel je oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného, a to i prohlídkou, příp. vyšetřením u lékaře, kterého pojistitel sám určil. Souvisí-li přezkoumání zdravotního stavu se škodnou událostí a nepodrobí-li se pojištěný vyšetření ve stanoveném termínu bez náležitého odůvodnění, které je povinen pojistiteli sdělit ještě před termínem vyšetření, nebo vyšetření bez náležitého odůvodnění odmítne, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Článek 29 Doplňkové pojištění smrti způsobené úrazem 1. Zemře-li pojištěný do 1 roku ode dne úrazu na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistnou částku sjednanou pro případ smrti způsobené úrazem oprávněné osobě. 2. Do pojistného plnění z tohoto doplňkového pojištění se zahrnují platby, které byly pojištěnému vyplaceny jako pojistné plnění z doplňkového pojištění trvalých následků dle čl. 31 až 33 z téhož úrazu. Byla-li pojistitelem plněna z doplňkového pojištění trvalých následků úrazu dle čl. 31 až 33 vyšší částka, než je pojistná částka sjednaná pro případ smrti, pojistitel nemá právo na vrácení rozdílu těchto dvou plnění. Článek 30 Doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody 1. Toto pojištění se sjednává pro případ úrazu účastníka provozu na pozemních komunikacích, ke kterému dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla (nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus) schváleným dle platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích a jehož následkem je smrt nastalá do 1 roku ode dne úrazu. Za úrazy vzniklé v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla se považují též úrazy, ke kterým dojde při nakládání a vykládání přepravovaných věcí a při nastupování a vystupování z motorového vozidla. Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. 2. V případě pojistné události ve smyslu odst. 1 vyplatí pojistitel pojistnou částku sjednanou pro doplňkové pojištění smrti úrazem následkem autonehody oprávněné osobě. 3. Do pojistného plnění z tohoto pojištění se zahrnují platby, které byly pojištěnému vyplaceny jako pojistné plnění za trvalé následky dle čl. 31 až 33 z téhož úrazu. Byla-li pojistitelem plněna z doplňkového pojištění trvalých následků úrazu dle čl. 31 až 33 vyšší částka, než je pojistná částka sjednaná pro případ smrti, pojistitel nemá právo na vrácení rozdílu těchto dvou plnění. Článek 31 Doplňkové pojištění plné trvalé invalidity způsobené úrazem Je-li v průběhu 1 roku ode dne úrazu na základě posouzení lékaře stanoveného pojistitelem nepochybně prokázáno, že následkem úrazu je plná trvalá invalidita pojištěného, a pojištěný má sjednáno doplňkové pojištění plné trvalé invalidity způsobené úrazem, pojistitel vyplatí pojistné plnění z tohoto doplňkového pojištění. Plnou trvalou invaliditou se rozumí takové následky úrazu, při kterých součet jednotlivých stupňů invalidity stanovených v Tabulce pro hodnocení trvalých následků úrazu (dále jen "TTNU"), která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, činí nejméně procento stanovené v pojistné smlouvě. Na toto pojištění se dále vztahují ustanovení čl. 32 odst. 1 až 8. Článek 32 Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu 1. Trvalými následky úrazu se rozumí takové následky úrazu, u nichž již není možné zlepšení, tj. trvalá ovlivnění tělesných a duševních funkcí. Stupněm invalidity se rozumí rozsah trvalých následků, jehož výše se určuje v procentech. Maximální stupeň invalidity je dán tabulkou TTNU, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. Stupeň invalidity v procentech určuje lékař pojistitele. 2. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož orgánu, smyslu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v tabulce TTNU pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného orgánu, smyslu nebo jejich částí. 3. Pojistitel má povinnost vyplatit pojistné plnění za trvalé následky úrazu vzniklé následkem úrazu, které objektivně nastaly během 1 roku ode dne úrazu, na základě písemné žádosti Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za trvalé následky úrazu, které se poprvé objektivně objevily po uplynutí 1 roku ode dne úrazu. 4. Podmínkou výplaty pojistného plnění za trvalé následky úrazu je nejen prokázání vzniku trvalých následků úrazu, ale i lékařsky jednoznačné stanovení stupně invalidity. Pokud je zjištěn vznik trvalých následků úrazu během 1 roku ode dne úrazu a není lékařsky jednoznačně stanoven stupeň invalidity, poskytne pojistitel plnění teprve po uplynutí 1 roku ode dne úrazu. Není-li po 1 roce ode dne úrazu stupeň invalidity jednoznačný z hlediska druhu a rozsahu následků úrazu, provede lékař určený pojistitelem přezkoumání stupně invalidity, a to nejpozději do 3 let ode dne vzniku úrazu. Jestliže ani po 3 letech není stupeň invalidity jednoznačný, stanoví pojistitel stupeň invalidity podle stavu ke konci této lhůty. 5. Základem pro určení stupně invalidity je tabulka TTNU, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy a uvádí maximální stupeň invalidity daného úrazu. Při částečné ztrátě orgánů či smyslů nebo částečné ztrátě funkce orgánů či smyslů uvedených v tabulce TTNU stanoví lékař pojistitele výši pojistného plnění jako procentuální podíl z maximálního ohodnocení stupně invalidity uvedeného v tabulce TTNU, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. 6. Nelze-li stanovit stupeň invalidity podle tabulky TTNU nebo není-li poškozený orgán uveden v tabulce TTNU, stanoví se stupeň invalidity lékařským posudkem s ohledem na míru omezení funkčnosti poškozeného orgánu. 7. Byl-li pojištěný stižen tělesnou nebo smyslovou nemocí či vadou již před úrazem a zhorší-li se stav postiženého orgánu následkem úrazu, určí se stupeň předchozí invalidity z dosavadní vady obdobně, jak je uvedeno v odst. 1, 2, 5 a 6, a o takto zjištěný rozsah předchozí invalidity se sníží pojistné plnění. 8. Zemře-li pojištěný: a) během 1 roku ode dne úrazu na následky úrazu, nevzniká nárok na plnění za trvalé následky úrazu; b) během 1 roku ode dne úrazu z důvodů, které nejsou v příčinné souvislosti s úrazem, vyplatí pojistitel plnění ve výši, která odpovídá předpokládanému stupni invalidity, stanovenému podle posledního lékařského posudku; c) po uplynutí 1 roku ode dne úrazu na následky úrazu, vyplatí pojistitel plnění ve výši, která odpovídá předpokládanému stupni invalidity, stanovenému podle posledního lékařského posudku; d) po uplynutí 1 roku ode dne úrazu z důvodů, které nejsou v příčinné souvislosti s úrazem, vyplatí pojistitel plnění ve výši, která odpovídá předpokládanému stupni invalidity, stanovenému podle posledního lékařského posudku. 9. Pojistným plněním z tohoto pojištění je procento ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu vyplácené formou progresivního plnění specifikovaného v odst. 10 v závislosti na stupni invalidity. 10. Progresivní pojistné plnění pro trvalé následky úrazu bude stanoveno následovně: stupeň invalidity (SI) výpočet výše pojistného plnění 0,001 30,00 % jednonásobek pojistné částky 30,01 80,00% do 30% SI jednonásobek pojistné částky část převyšující 30 % SI bude násobena pětkrát 80,01 100,00% do 30% SI jednonásobek pojistné částky část převyšující 30 % SI bude násobena pětkrát část převyšující 80 % SI bude násobena šestkrát 11. Pojistné plnění formou paušálních částek: a) je-li v pojistné smlouvě dohodnuto pojistné plnění formou paušálních částek, je v případě pojistné události vyplacena ve smlouvě uvedená částka dle tabulek TTNU; b) pokud je v pojistné smlouvě dohodnuto pojistné plnění formou paušálních částek a zároveň formou denního odškodného dle článku 34 nebo 35, bude v případě pojistné události pojistitel plnit z toho sjednaného pojistného krytí, z něhož bude vyplacené pojistné plnění vyšší. Článek 33 Doplňkové pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody 1. Pojištění se sjednává pro případ úrazu pojištěného, jako účastníka provozu na pozemních komunikacích, ke kterému dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla (nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus) schváleného dle platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích (dále jen motorové vozidlo ) a které způsobí pojištěnému trvalé následky ve smyslu čl. 32. Za úrazy vzniklé v příčinné souvislosti s provozem motorového vozidla se považují též úrazy, ke kterým dojde při nakládání a vykládání přepravovaných věcí a při nastupování a vystupování z motorového vozidla. Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. 2. Toto doplňkové pojištění se řídí ustanoveními čl. 32 odst. 1 až V případě úrazu ve smyslu odst. 1 se pojistná částka snižuje o 50 %, pokud došlo k úrazu v příčinné souvislosti s provozem jednostopého motorového vozidla, kde byl pojištěný jako řidič nebo spolujezdec. Článek 34 Doplňkové pojištění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 1. Dojde-li k úrazu, vyplatí pojistitel denní odškodné za dobu léčení tohoto úrazu. Pojistné plnění se určuje jako součin sjednané pojistné částky (denního odškodného) a počtu dnů léčení daného úrazu. Maximální počet proplácených dní je dán oceňovací Tabulkou plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu (dále jen TDO ), která je nedílnou součástí pojistné smlouvy. 2. Není-li tělesné poškození v TDO uvedeno, určí pojistitel na základě lékařského posouzení výši plnění podle doby nezbytného léčení, která je přiměřená průměrné době nezbytného léčení dle rozsahu a povahy poškození. K určení celkové výplaty pojistného plnění použije pojistitel hodnoty uvedené v oceňovací tabulce TDO, které jsou danému poškození svou povahou nejbližší. 3. Bylo-li pojištěnému způsobeno několik tělesných poškození, plní pojistitel jen za dobu nejdelšího nezbytného léčení. Denní odškodné za dobu nezbytného léčení jednoho úrazu se proplácí nejdéle za dobu 365 dnů po dobu 2 let ode dne úrazu. 4. Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu se vyplácí vždy od 1. dne léčení, pokud nezbytná doba léčení úrazu byla delší, než je stanovená karenční lhůta. Karenční lhůta je počet dnů stanovených pojistnou smlouvou. 5. Pokud si léčení úrazu do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá pobyt v nemocnici delší než 24 hodin, zvyšuje se po dobu hospitalizace sjednaná částka denního odškodného na dvojnásobek. Hospitalizace musí být z lékařského hlediska nezbytná, přičemž za nezbytnou hospitalizaci se nepovažuje hospitalizace zapříčiněná výhradně nemožností ZPP RŽP 2010/01 strana 5 z 10

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění (ZPP RAM 2008/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro pojistné smlouvy skupinového životního pojištění () 99.50.10.36 08.2008 verze

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění s bonifikací (ZPP BON 2009/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění s bonifikací (ZPP BON 2009/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění s bonifikací () 99.50.10.45 04.2009 verze 01 I. Obecná ustanovení

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2010/02)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2010/02) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2010/02) I. Obecná ustanovení Článek

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2013/04) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění () 99.50.10.89 07.2013 verze 04 I. Obecná ustanovení

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2007/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2007/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2007/01) 99.50.10.39 10.2007 verze

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2011/03)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění () 99.50.10.89 04.2011 verze 03 I. Obecná ustanovení

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro dětské životní pojištění (ZPP DZP 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro dětské životní pojištění (ZPP DZP 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro dětské životní pojištění () 99.50.10.16 05.2005 verze 01 Článek 1 Úvodní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Pro životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění Generali Life (ZPP GL 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění Generali Life (ZPP GL 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění Generali Life () 99.50.10.01 08.2004 verze 01 Článek 1

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění (ZPP ŽP 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění (ZPP ŽP 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění () 99.50.10.02 08.2004 verze 01 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (VPP POS 2011/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (VPP POS 2011/02) Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (VPP POS 2011/02) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění osob (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s. se sídlem

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Verze 01. Příloha č. 1 Pojistné smlouvy Skupinového pojištění osob PROfi

Verze 01. Příloha č. 1 Pojistné smlouvy Skupinového pojištění osob PROfi Doplňkové pojistné podmínky k Pojistné smlouvě Skupinového pojištění osob PROfi (dále DPP ) Pokud se v těchto DPP používá pojem pojistná smlouva, rozumí se tím pojistná smlouva skupinového pojištění. SPOLEČNÁ

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN 120917 Platnost od 17.09.2012 Úvodní ustanovení Pro pojištění při pobytu v nemocnici, které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Úrazové a nemocenské pojištění

Úrazové a nemocenské pojištění Úrazové a nemocenské pojištění (program Poradce) 99.50.00.09 02.2008 verze 02 Pod křídly lva. Úrazové a nemocenské pojištění (program Poradce) Prohlášení pojistníka Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB 900 Článek I. Úvodní ustanovení Pro pojištění osob, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu v

Více

Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost 24

Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost 24 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost 24 Pojistitel je Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČO 25720198, zapsána

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB 900 Článek I. Úvodní ustanovení Pro pojištění osob, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu v

Více

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených EVROPSKÁ JISTOTA Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2005/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění (ZPP IŽP 2005/01) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění () 99.50.10.00 08.2004 verze 01 I. Obecná ustanovení

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt Všeobecné pojistné podmínky Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 89/2012

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

Oddíl 1. Obecná část. Oddíl 2. Pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti

Oddíl 1. Obecná část. Oddíl 2. Pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0315 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění schopnosti splácet č.j.: 04/2015 (ZPP-VÚB) Skupinové pojištění schopnosti splácet (dále jen pojištění ) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

EVROPSKÁ JISTOTA INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

EVROPSKÁ JISTOTA INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVROPSKÁ JISTOTA INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVROPSKÁ JISTOTA Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 Článek 2 Vznik a doba trvání

Více

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP a ZPP CEP 2016/03

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP a ZPP CEP 2016/03 Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.36 06.2016 verze 03 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP CEP 2016/03 Úvodní ustanovení 1. Pojištění, které sjednává

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Rodinné úrazové pojištění MOZAIKA

Soubor pojistných podmínek. pro. Rodinné úrazové pojištění MOZAIKA Soubor pojistných podmínek pro Rodinné úrazové pojištění MOZAIKA + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4,

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProGold Invest

Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProGold Invest podmínky Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProGold Invest Pojistitel je Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČO 25720198,

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto pojistné podmínky obsahují společná ustanovení pro životní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Tato pojištění jsou podrobněji upravena zvláštními nebo dodatkovými

Více

VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto

VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE Tyto předsmluvní informace se vztahují ke Krátkodobému úrazovému pojištění INFORMACE O POJISTITELI VERZE ŽP-PI-KUD-KUM-0001-auto Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s. (dále také jen

Více

Informace pro zájemce zdravotní pojištění GARANCE MAX

Informace pro zájemce zdravotní pojištění GARANCE MAX Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

Více

Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProRodinu (PP WPR 2014/01)

Pojistné podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProRodinu (PP WPR 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro investiční životní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění (program Poradce) 99.50.10.30 02.2008 verze 01 Pod křídly lva. Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění (program Poradce) Prohlášení

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Soubor pojistných podmínek. MOZAIKA rodinné úrazové pojištění

Soubor pojistných podmínek. MOZAIKA rodinné úrazové pojištění Soubor pojistných podmínek MOZAIKA rodinné úrazové pojištění + Produktový list Úrazové a zdravotní pojištění + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 12/2012 1 produktový infolist Úrazové a

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01)

Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot

Více

Dětské životní pojištění Lvíček Generali

Dětské životní pojištění Lvíček Generali Dětské životní pojištění Lvíček Generali (program Poradce) 99.50.10.28 02.2008 verze 01 Pod křídly lva. Dětské životní pojištění Lvíček Generali (program Poradce) Prohlášení pojistníka Generali Poji Èovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310

Všeobecné pojistné podmínky 0310 512552 BALANCE SELECTION IV 11/2013 - do 31.12.2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl 1. Obecná část Článek 1.1. Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Článek I. Úvodní ustanovení Soukromé pojištění pro případ přerušení provozu pro nezávislé činnosti (dále jen

Více