66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod."

Transkript

1 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 66. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %, DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 66 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 1. února Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 66 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k vývozu. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 66 Stránka 3

6 INVESTIČNÍ ZLATO (Přirážka 12,5 %, bez DPH, 92 zák. o DPH) JIŽNÍ AFRIKA Jiří V. ( ) 1. 1/2 sovereign 1925 SA, 3,994 g, 0,917 Au, KM: 20. 0/0 4800,- JUGOSLÁVIE Alexandar I. ( ) a Marie 2. 4 dukát 1931, punc, KM:14.2, vl. rysky 1/ ,- SLOVENSKO KS 1997, Banská Štiavnica, pův. obal, etue, bublina, kopie cert., Nov.: ZSK2 proof 9000,- USA dolar 1926, Indián 0/ ,- ZLATÉ MINCE (a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, 90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti) Albrecht II. Rakouský ( ) 5. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, HABSBURCI Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + % 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/ ,- ZLATÉ MEDAILE ČESKÁ REP. 6. Jiří Harcuba, Au med. 5 Kč Kutná Hora mincovní město k 3. výročí ČM 999,9, váha: 7,78g, 23 mm, pouze 500 ks, bublina, etue, certifikát z www stránek ČM proof 8000,- LITERATURA KNIHY 7. kolektiv, Acta Universitatis Carolinae 1993, články o mincích, nálezy, 144 str. + XXI tabulek N 20,- 8. Milan baše, Karel IV. na medailích, mincích a vyznamenáních, 100 str., mnoho vyobrazení v textu, lepená vazba, obálka N 20,- 9. Michal Fiala, Jakub Hrdlička: Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hl. m. Prahy, mnoho vyobr. v textu, 391 str., vázáno tém.n 100,- 10. Halačka Ivo, Vládní mincovnictví na našem území, 1.díl díl , 155 str tab., 172 str.+58 tab. ČNS Brno 1980, obsahuje též Slovenské mincovny, 2 svazky vdz 80,- Aukce 65 Stránka 4

7 11. Peter Hauser:Katalog Mmeiner Samlung von Medaillen, Plaketten und Jetons aus der regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I., 1086 str. (soupis medailí bez obrázků). tém.n 1500,- 12. Dr. Otto Herber: Karel Pátek ( ), biografie a soupis jeho medailí. Členské informace ČNS pob. Medaile Brno 1976/2, 70 str. vyobrazení v textu, váz. v plátně R vdz 80,- 13. Jakub Hrdlička, Jaroslav Jásek, Vladimír Hrubý, Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl. m. Prahy 271 str., vyobraz. v textu + CD s fotografiemi sbírky N 100,- 14. Katalog výstavy mincí CHEB 1979, 63 str., XIX tabulek, lepená vazba, obálka, vyobrazení v textu d.z. 20,- 15. Tomáš Kleisner, Zuzana Holečková: Mince a medaile posledních Rožmberků vydalo NM Praha 2006, 108 str, mnoho vyobraz. v textu tém.n 100,- 16. František Lobkowitz, Encyklopedie řádů a vyznamenání (1999) celý svět do r. 1918, 255 str. vyobrazení v textu, vázáno N 100,- 17. Lubomír Nemeškal: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (2001) 260 str. + 4 tabulky, vázáno N 100,- 18. Eduard Polívka, Pět století Lobkovických numismatických památek , vyd. ČNS Praha 1991, 127 str., vyobrazení v textu, vázáno. obálka část. natrž. tém.n 80,- 19. Eduard Polívka, České početní peníze, groše a kovové známky, 140 str. mnoho vyobrazení v textu, váz., podpis autora N 60,- 20. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- 21. Pošvář Jaroslav, Moravské mincovnictví, 175 str.+xiv tab., vázáno, obálka vdz 50,- 22. Kolektiv, Sborník I. numismatického sympozia v Brně str + XLIII tab., + mapka, obsahuje mj. katalog moravských ražeb od denárů po tolary a Olom. biskupství, řada zajímavých článků 244 str, vázáno, obálka, hledané tém.n 100,- 23. Kolektiv, Sborník II. numismatického sympozia v Brně str + XXXII tab., vázáno, obálka tém.n 50,- 24. Československá akademie věd, Numismatický sborník I str + 6 tabulek, 3 mapky, vázáno vdz 80,- 25. Československá akademie věd, Numismatický sborník XV str + XI. tabulek, kart. obálka vdz 30,- 26. Československá akademie věd, Numismatický sborník 18., 230 str. vdz 40,- 27. Jiří Sejbal, Dějiny peněz na Moravě, vyobraz v textu, 209 str.+68 tab. vázáno, obálka vdz 100,- 28. Eduard Šimek, Pražská mincovna, denáry až F.J.I., 78 str., vyobraz. v textu, 78 str., lepená vazba vdz 20,- 29. Jaroslav Staněk a Jan Bajer, Peníze v Českých zemích, přehled základní ch typů mincí a bankovek od 10. do 20. století. Mnoho vyobrazení v textu, vázáno, 234 str., 1995 tém.n 80,- Aukce 65 Stránka 5

8 AUKČNÍ KATALOGY: 30. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 31. Fruehwald, Salzburg - č. 110, 2 díly, , pol. Rak.císařství, tém vše bar. vyobrazeno, k tomu č.111 e-live aukce 2505 pol. (bez obrázků) 3 sešity N 20,- 32. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 64, , 4991 pol., Antika, Německo, svět, bankovky, vše bar. vyobrazeno, 387 str. N 10,- 33. Heidrun Hohn, Liepzig, č. 81, , 4229 pol., Německo, Evropa, faleristika, bankovky, vše bar. vyobr., 605 str. N 10,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato,b. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO - RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz str. N 1,- 38. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 1,- 39. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 40. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 233., , 1845 pol.,rarity Polsko Slezsko, Pomořany, Papežský stát, svět, vše bar. vyobr., 376 str, výsledkový list, nep. ohlý roh N 10,- 41. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 249., , 1987 pol., Německo Tolary, zlato, vše bar. vyobrazeno, 384 str., výsled. list N 10,- 42. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 250., , 459 pol., sbírka Pruska Tolary, zlato, vše bar. vyobrazeno, vázáno, 132 str. N 10,- 43. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled. list N 10,- 44. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 5,- 45. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 254., , 2176 pol., Německo, Evropa a další, vše bar. vyobrazeno, 419 str., výsledkový list N 10,- 46. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 255., , 1503 pol., sb.anglie a Ruska, vše bar. vyobrazeno, 292 str. N 10,- 47. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 48. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středověk, vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 5,- 49. F.R. Kunker-Osnabruck, 29. e-live auk ! 1547 pol. literatury, 92 str. N 1,- 50. F.R. Kunker-Osnabruck, 33. e-live aukce , teprve bude! 789 pol., Medaile Evropa, svět, vše bar vyobrazeno, 151 str. N 1,- Aukce 65 Stránka 6

9 51. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. Literatura, 146 str. N 1,- 52. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobrazeno, 191 str. N 10,- 53. La Galerie Numismatique, Bogdan Stambuliu, Wien, , 1550 pol., Polsko, Rusko, mince, medaile, starožitnosti, vše bar. vyobrazeno, 266 str. N 10,- 54. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.41., , 903 pol., Antika Evropa, literatura, vše bar. vyobrazeno, 135 str. N 1,- 55. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N-vdz 300,- 56. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 57. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 58. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled. list, dr. přehlé desky vdz. 10,- 59. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky vdz 10,- 60. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 61. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 62. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./b. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl. list, 305 str. tém.n 10,- 63. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./b. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 64. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./b. vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 65. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./b. vyobrazeno, 278 str., výsled.list, ohlý roh tém.n 10,- 66. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 67. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled.list tém.n 10,- 68. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém.vše č.-b. vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 69. H. D. Rauch, 76., , 3565 pol., antika, RDR, medaile svět, tém.vše bar.vyobr., 447 str.,výsled. list., dr. pošk. vazba-hřbet vdz 10,- 70. H. D. Rauch, 77., , 1801 pol., antika, RDR, zlato, svět tém. vše bar.vyobrazeno, výsledk. list, 236 str., nep. pošk. hřbet tém.n 10,- 71. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec. sb. Salzburg, vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- 72. H. D. Rauch, 79., , 2665 pol., antika, RDR, svět, vše bar. vyobr., 330 str. tém.n 10,- Aukce 65 Stránka 7

10 73. H. D. Rauch, 80., I. díl, , 1505 pol., antika, středověk, svět, 190 str. tém.n 10,- 74. H. D. Rauch, 84., III. díl, , 1698 pol., RDR, vše bar. vyobr., 212 str. tém.n 10,- 75. H. D. Rauch, 85., II. díl, , 1688 pol., svět, RDR medaile, vše bar.vyobr., 268 str., výsled.list tém.n 10,- 76. H. D. Rauch, 86., II. díl, , 1381 pol., medaile, svět, vše bar.vyobr., 253 str. tém.n 10,- 77. H. D. Rauch, 86., III. díl, , 1493 pol., RDR, vše bar.vyobr. 195 str., výsled.list. tém.n 10,- 78. H. D. Rauch, 91. I.díl, , 2170 pol., antika, svět, RDR vše bar.vyobr., 283 str., výsled.list, zc.nep.popsán tém.n 10,- 79. H. D. Rauch, 91. II.díl, , 733 pol., faleristika, medaile vše bar.vyobr., 208 str., zc.nep.popsán tém.n 10,- 80. H. D. Rauch, 92. I.díl, , 783 pol., sb.rusko, vše bar. vyobr., 97 str. tém.n 10,- 81. Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR, literatura, 214 str., výsledkový list tém.n 1,- 82. Tietjen, Hamburg, č.113, , 3612 pol., Německo, svět, literatura, část. vyobr, 300 str., vázáno, výsledkový list N 10,- 83. Tietjen, Hamburg, č.114, , 2307 pol., Německo, svět, literatura, část. vyobr, 230 str., vázáno, výsledk. list N 10,- ANTIKA ŘÍM SAFRA ROMA (150 BC) 84. denár,hlava Romy v přilbě/dvojspřeží, Sear: 85, nep. hr. -1/1-800,- SASÁNOVCI PERSIE Chusro II. ( ) 85. Ag drachma, zc. nep. ned. tém.1/1 700,- BOHEMIKA DENÁRY Břetislav I. ( ) 86. Denár C:310 RL 7000,- Přemysl I. Otakar (1192-3, , ) 87. Denár, C:659, ned. opisy, obrazy 1/1-1000,- Aukce 65 Stránka 8

11 GROŠE Václav II. ( ) 88. Pražský groš, Smolík:2, č. ned. -1/1-600,- 89. Pražský groš, Smolík:2 tém.1/1 1200,- 90. pražský groš, Smolík:2, nep.ned. -1/1-800,- 91. Pražský groš, Smolík:4, nep. dvojráz 1/1 1500,- 92. Kutnohorský pamětní groš, lev se třemi "hříbky", Ag 987, punc K, 28 mm 0/0 70,- Karel IV. ( ) 93. Pražský groš, č. ned., 3,47 g -1/1-440,- 94. Pražský groš, Pinta: V.c/3, č. ned. -1/1-500,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 95. Pražský groš bl., nep. ned. tém.1/1 600,- 96. Pražský groš bl., č. ned. -1/1 300,- 97. Pražský groš, Hás.:XXI.c/2, nep. ned. R tém.1/1 600,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 98. 1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 99. Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 21 mm, Novák: IV-B2b 0/0 1800, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b -0/0-1700, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b 0/0-1800, Korunovace na uherskou královnu v Bratislavě Ag 21 mm, Novák:IV-D3b 0/0 3000, Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 9500, Korunovace na českou královnu v Praze, Ag 21 mm, Novák:IV-G3b RL 3000, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni Ag 25 mm, Novák: IV-B1b 1/1 1800, Holdování Hornorakouských stavů v Linci Ag 20,5 mm, Novák: IV-H2b R +1/ ,- Josef II. ( ) 107. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. ned. 0/0 3000,- Aukce 65 Stránka 9

12 108. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 2500, Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r Ag 21,5 mm, Novák: IV-F3b 1/1 1800,- František I. ( ) 110. Marie Theresie, manželka, velký jeton ma korunovaci na českou královnu v Praze , Ag, mm, Novák: V-T2b -0/0-1500, Prohlášení rak.císařem ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b 1/1-950, Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě Ag, 21,2 mm, Novák: V-U3b 0/0-850, Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu v Bratislavě Ag, 20,2 mm, Nov.:V-V2b RL 850,- Ferdinand V. ( ) 114. Medaile na postavení pomníku císaře Františka I sig.: K. Lange, Cu, 49 mm, krásná 0/0 2500, Medaile na zřízení kašny v Burgu ve Vídni 1846 sig.: K. Lange, Cu, 49 mm +1/ ,- František Josef I. ( ) 116. a Vilém II. ( ), Na spojenectví ve válce, August 1914, dvouportrét/erby, sig.: L.CHR.LAUER NUERNBERG, Ag, na hraně punc, 34 mm, 18,2 g 1/0 500, let vlády , mladý/starý portrét, Ag 26 mm,7,96 g, patina sig.: A. Scharff 1/1 500,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 118. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- LIECHTENSTEIN Jan II. ( ) koruna 1912, Y.:3 +1/1+ 750,- VALDŠTEJN Albrecht Eusebius ( ) 120. medaile na 300 let zavraždění v Chebu 1634, Českolipský num. spolek, Ag 987, 38 mm, punc, Novotný:IX-C více dr. hr., rysky RR tém.1/1 5000, medaile ve formě 1/4 tolaru, bl., nesig.(kazda?), Al 30 mm 0/0 20,- Aukce 65 Stránka 10

13 CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE SALZBURK arcibiskupství Johan Ernest Thunn Hohenstein ( ) 122. Tolar 1696, Zottl: 2168, dr. hr. 1/1 3500, /2 tolar 1694, Zottl: /0-3200,- Hieronymus Colloredo ( ) kr 1779, Zottl: 3269, dr. vady stř. -2/1-150,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal. 1929, 10 hal. 1938, 20 hal. 1950, 3 ks 1až0-20, Kč /1 90, Kč 1930, hr. 1/1 90, Kč /1 80, Kč /1 130, Kč 1932 R 2/2 100, Kč /1 90, Kč 1933, nep. hr. 1/1 100,- Slovensko ( ) hal Cu, 20 h 1940 Cu, 50 h 1941 CuNi, 50 h 1943 Al, 5 KS 1939, 5 ks 1až1-50, KS 1944 R 0/0 800, KS 1944 Pribina, var. s křížem na kapličce 0/0 70,- Údobí let hal 1947 měděný RR 0/0 4000, hal 1947 Cu 0/0 90, hal 1948, 1949, 1950, 3 ks 0až1 30, Kč 1953, Al 0/0 20, Kč 1949, 50 Kč 1949, obě J.V.Stalin, 2 ks -0/0 500,- Údobí let haléř 1962, 1986, 2 ks 0/0 20, haléř 1963 RL 20, haléř 1953, 1954, 2 ks -0/0-100, haléř 1955 R 1/1-320, haléř 1956, 1958 Nov.: 61, 2 ks -1/1-50, haléř 1953, 1962, 1963, 3 ks 1až1-40, haléř 1954 RR -1/1-300, haléř /1 60,- Aukce 65 Stránka 11

14 haléř /0-90, Kčs 1954 SNP 1/1 90, Kčs 1954 SNP -0/0-90, Kčs 1972, Andrej Sládkovič 0/0 140, Kčs 1969, Purkyně 0/0 240, Kčs 1969, 25 let SNP RL 1700, Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave 0/0 220, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 100, Kčs 1968, 50 let republiky, nep. tečka patiny RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky, hr. RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 400, Kčs 1971, Lenin 0/0 800, Kčs 1971, Lenin -0/0-800, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 1000, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov: 185, bublina RL 90,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1993, 1. výročí schválení ústavy ČR, Nov: MPCZ 1, Kč 1994, 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene na katedrále sv. Víta, Nov.: MPCZ2, v bublině, karta RL 400, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině, karta chybí RL 340, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 bublině, karta RL 300, Kč 1994, 125. výročí koněspřežné tramvaje v Brně, Nov: MPCZ Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov: MPCZ5, v bublině, karta RL 280, Kč 1995, 50. výročí vítězství nad fašizmem, Nov:MPCZ6, v bublině, karta RL 300, Kč 1995, 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka- Nov.: MPCZ7, Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ8, Kč 1996, 100. výr. České filharmonie , Nov:MPCZ Kč 1996, 100. výročí narození Karla Svolinského, Nov.: MPCZ Kč 1996, 200 výročí narození Jean-Baptiste Gaspard Deburau, Nov.: MPCZ11, Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov.: MPCZ12, Kč 1997, 100. výročí automobilu Prezident, Nov: MPCZ13 Aukce 65 Stránka 12

15 Kč 1997, výročí úmrtí sv. Vojtěcha , Nov: MPCZ Kč 1997, 100. výročí založení české amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov: MPCZ15, v etui, karta RL 240, Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov: MPCZ Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, Nov: MPCZ17 v bublině, karta RL 300, Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha, Nov.: MPCZ Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I., Nov.: MPCZ Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 400, Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 280, Kč 1999, 200.výročí založení Akademie výtvarného umění v Praze Nov.: MPCZ22, Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně Nov.: MPCZ23, Kč 1999, 100. výročí narození Ondřeje Sekory, Nov.: MPCZ24, Kč 2000, 100. výročí narození Vítězslava Nezvala, Nov.: MPCZ Kč 2000, 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů, Nov.: MPCZ26, Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ27, Kč 2000, 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha, Nov.: MPCZ28, Kč 2001, počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, v bublině, karta RL 280, Kč 2001, 200. výročí narození Františka Škroupa, Nov.: MPCZ30, bublině, karta RL 240, Kč 2001, 100. výročí založení Českého fotbalového svazu, Nov.: MPCZ31, Kč 2001, 200. výročí narození Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera, Nov.: MPCZ33, Kč 2001, zavedení jednotné evropské meny EURO, Nov.: MPCZ34, v bublině, karta RL 280, Kč 2002, 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka, Nov.: MPCZ35, v bublině, karta RL 260, Kč 2002, 100. výročí úmrtí Emila Holuba, Nov: MPCZ 36, Aukce 65 Stránka 13

16 Kč 2002, 550. výročí ustavení Jiřího z Poděbrad zemským správcem Nov.: MPCZ37, Kč 2002, 150. výročí narození Mikoláše Alše, Nov.: MPCZ38, Kč 2003, 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického, Nov.: MPCZ39, Kč 2003, 150. výročí narození Josefa Thomayera, Nov.: MPCZ40, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, Františk Křižík, Nov.: MPCZ41, karta chybí, nepůvodní bublina RL 280, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, František Křižík, Nov.: MPCZ41, Kč 2003, 100. výročí ustavení svazu lyžařů v království českém, Nov.: MPCZ42, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Nov.: MPCZ43, Kč 2004, Vstup České rep. do Evropské unie, Nov.: MPCZ44, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, v bublině, karta chybí RL 280, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, v bublině, karta chybí RL 280, Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, Kč 2004, 425. výročí prvního vydání bible Kralické, Nov.: MPCZ47, Kč 2005, 100. výročí narození Jana Wericha, Nov.: MPCZ48, Kč 2005, 100. výročí zahájení výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi, Nov.: MPCZ49, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, Kč 2005, 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova, Nov.: MPCZ51, Kč 2006, 250. výročí narození F.J.Gerstnera, Nov.: MPCZ52, Kč 2006, 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Nov: MPCZ53, Kč 2006, 500. výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.:MPCZ54, Kč 2006, 700. výročí vymření Přemyslovců po meči Václavem III. Nov.: MPCZ55, Aukce 65 Stránka 14

17 Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ Kč 2007, 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu, Nov.: MPCZ58, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, Kč 2008, 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky, Nov.: MPCZ62, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov. MPCZ Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického Muzea, Nov.: MPCZ65, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu Nov.: MPCZ66, Kč 2011, 200. výročí zahájení výuky na Pražské konservatoři, Nov.: MPCZ77, Kč 2011, 100. výročí prvního veřejného letu Jana Kašpara, Nov.: MPCZ78, Kč 2011, 500. výročí narození Jiřího Melantricha Aventina, Nov.: MPCZ79, Kč 2011, 400. výročí úmrtí Petra Voka, Nov.: MPCZ80, Kč 2011, 400. výročí úmrtí Rudolfa II., Nov.: MPCZ82, v bublině, karta, na hraně flek patiny RL 240, Kč 2012, 150. výročí založení Sokola, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí založení Junáka, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí Narození Kamila Lhotáka, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí otevření Obecního domu v Praze, Nov.: MPCZ87, Kč 2011, 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena, Nov.: MPCZ81, v bublině, karta RL 550, Kč 2012, 100. výročí narození Jiřího Trnky, Nov.: MPCZ83, v bublině, karta RL 550,- Aukce 65 Stránka 15

18 mince proof v etuích Kč 1994, 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné tramvaje v Brně, Nov.: MPCZ4, bublina, etue, karta proof 4000, Kč 1996, 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie Nov.: MPCZ9, bublina, etue, karta proof 3800, Kč výročí narození Karela Svolinského, Nov.: MPCZ 10 bublina, etue, karta proof 3000, Kč výročí automobilu President, Nov.: MPCZ 13 bublina, etue, karta proof 2500, Kč 2001, Počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, bublina, etue, karta proof 3800, Kč 2002, 150. výročí narození MIkoláše Alše, Nov.: MPCZ38 bublina, etue, karta proof 1700, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan Nov.: MPCZ43, bublina, etue, karta proof 1400, Kč výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.: MPCZ53 bublina, etue, karta proof 650, Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56 bublina, etue, karta proof 700, Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57 bublina, etue, karta proof 800, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, bublina, etue, karta proof 500, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008,150. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov.: MPCZ64 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického muzea, Nov.: MPCZ65, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu, Nov.: MPCZ66, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2009, 100. výročí dosažení severního pólu, Nov.: MPCZ69 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2009, 400. výročí úmrtí Rabi Jehudy Lówa ben Becalel, Nov.: MPCZ70, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2010, 600. výročí sestrojení Staromětského orloje Nov.: MPCZ72, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2010, 150. výročí narození Gustava Mahlera, Nov.: MPCZ73 bublina, etue, karta proof 400,- Aukce 65 Stránka 16

19 Kč 2012, 400. výročí úmrtí Rudolfa II., Nov.: MPCZ82 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2012, 100. výročí postavení Obecního domu v Praze, Nov.: MPCZ87 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2013, 100. výročí narození Josefa Bicana, Nov.: MPCZ92 bublina, etue, karta proof 400,- sady oběžných mincí v etuích 271. Sada oběžných mincí r.1993, HM+RCM, Nov:RSCZ 1 RL 280, Sada oběžných mincí v etui 1993, HM, RCM,BJ, Nov: RSCZ 1a RL 300, Sada oběžných mincí v etui 1994, HM, RCM, BJ, Nov.: RSCZ 2 RL 300, Sada oběžných mincí v etui 1995, Nov: RSCZ 3 RL 400, Sada oběžných mincí v etui Praha, Nov: RSCZ 4 RL 400, Sada oběžných mincí v etui 1997, Nov: RSCZ 6 RL 400, Sada oběžných mincí v etui 1998, Nov: RSCZ 8 RL 600, Sada oběžných mincí v etui hokej, Nov: RSCZ 9 R RL 1500, Sada oběžných mincí v etui Parléř, Nov: RSCZ 12 RL 900, Sada oběžných mincí v etui Sekora, Nov: RSCZ 13 R RL 1200, Sada oběžných mincí v etui vesmír, Nov: RSCZ 15 RL 900, Sada oběžných mincí v etui 2001, Nov: RSCZ 18 RL 600, Sada oběžných mincí v etui Čes. hrady a zámky, Nov: RSCZ 20 RL 600, Sada oběžných mincí v etui NATO, Nov: RSCZ 22 R RL 1200, Sada oběžných mincí v etui let ČR, Nov: RSCZ 23 RL 360, Sada oběžných mincí v etui hokej, Nov: RSCZ 25 RL 340, Sada oběžných mincí v etui vstup do EU, Nov: RSCZ 26 RL 440, Sada oběžných mincí v etui ME fotbal, Nov: RSCZ 27 RL 500, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 31 RL 300, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 35 RL 340, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 38 RL 300, Sada oběžných mincí v etui Jihočeský kraj, Nov: RSCZ 40 RL 200, Sada oběžných mincí v etui Zlínský kraj, Nov: RSCZ 42 RL 200, Sada oběžných mincí v etui Plzeňský kraj, Nov: RSCZ 44 RL 200, Sada oběžných mincí v etui narození dítěte RL 200,- HABSBURCI Friedrich V Feniky bl., Vídeň 4 ks + 1 kr. neurčený ,- Maxmilian II. ( ) 297. tolar 1576 KB, Hus.:979, větší stopa po oušku, jinak R -1/1-3000,- Ferdinand, arcivévoda ( ) 298. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:84/87-6 nep.hr., na rev. dr. vada razidla 1/1 4400,- Aukce 65 Stránka 17

20 Rudolf II. ( ) 299. Malý groš 1581 Praha, Gebhart, HN:10/6b 1/1 1200, Malý groš Kutná Hora, Šatný, HN:1b/7a 1/1 600, Malý groš Z, Kutná Hora, Šatný, HN:1b/7a 1/1 600,- Matyáš II. ( ) 302. Malý groš 1618, K. Hora, Holzl, MKČ:542, č. ned. 1/2 400,- Moravské stavy ( ) kr 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, MKČ:622, č. ned. -1/1-1500,- Ferdinand II. ( ) 304. Tolar 1632 KB, Hus:1179, patina 1/1 9000, kr 1624, zn. prsten??, Her. str. 47, ohlý 2/2 50, kr 1637 Praha, Wolker, MKČ:763, mincm. zn. špatně čitelná 1/1-100, kr 1626 W/HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1033 tém.1/1 50,- Leopold, arcivévoda ( ) kr bl., Tyrolsko, Hall, malá hlava, duchovní háv, 3 znaky, hr. -1/1-50,- Ferdinand Karel, arcivévoda ( ) kr 1657 Tyrolsko, Hall, hr. -1/1-50,- Ferdinand III. ( ) 310. tolar 1656 KB, var.: ve stuhách orlů x x, Hus:1243, krásný R -0/0-9000, kr 1628 g/ph, Kladsko, Petr Hema, MKČ:1332 R -1/1-300, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-850, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181, nep. ned. 1/1-850, kr 1646 Wolker, Praha, MKČ: /1-340,- Leopold I. ( ) 315. XV kr 1659 Vídeň, Hol.:59.2.5, krásný R 0/0-4000, XV kr 1684 KB, Holl.: b, křížek v letopočtu -1/1-400, XV kr 1686 KB, Holl.: /2 260, kr 1664, Praha, Margalik, MKČ:1412 tém.1/1 900, VI kr 1669 KB, Hus.:1450 1/0 800, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 tém.0/0 600, VI kr 1672 KB, Hus.:1450-0/0-800, VI kr 1685 MM, Vídeň, Mittermayer -1/1-400, kr 1680 KB, Hus.: /1 900, kr 1695 GE, Praha, Egerer, MKČ:1426 0/0 900, kr 1698 GE, Praha, Egerer, MKČ:1425, var. opisu 1/1 400, kr 1701 GE, Praha, Egerer, MKČ:1429-1/1-240,- Aukce 65 Stránka 18

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod.

69. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. 69. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 30. 1. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod.

65. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. 65. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 2. 11. 2014 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 65.

Více

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod.

67. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. 67. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 7. 6. 2015 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 67.

Více

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014

63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 63. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 26. 1. 2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 63. dobrovolné

Více

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše

František Josef I., 1848-1916 4 Dukát 1868 A (raženo pouze 17066 ks), stopy po uchycení, hlazen v ploše aurea 6431 6431. 6432. 6433. 6434. 6435. 6436. 6437. Samanidé, Nasr II. ibn Ahmad, 914-943 Dínár, 3,92 g, nep. exc. Ferdinand III., 1637-1657 2 Dukát 1638, Praha-Wolker, Hal.1160, (6,68 g) m.o. Marie Terezie,

Více

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013

61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 61. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 9. 6. 2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání 61. dobrovolné

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2011 - Medaile Leden 2011 Jednodukát ČR 2011 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.000,-Kč vč. DPH Dvoudukát ČR 2011-Pověst o Horymírovi/

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Emisní plán České mincovny pro rok 2012 - Medaile Leden 2012 Jednodukát ČR 2012 Pověst o Bivoji/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 1000ks/ předpokládaná cena 5.500,- Dvoudukát ČR 2012-Pověst o Horymírovi/ Au999,9/

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

Ostatní KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1609. Libanon. 1 livre 1964, 50 livre 1973, 250 livre 1987. Pick-61a, 65b, 67e 3 ks N až -3 90 1610. Thajsko. 10 bath (1953), 5, 10 bath (1969), 20 bath (1971), 10 bath (1980), 20 bath (1981), 100 bath

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE

KORESPONDENČNÍ ČÁST AUKCE 1431. 10.000, 100.000, 1.000.000 B-pengö 1946. Pick-132, 133, 134 3 ks 0, 1+, N 100 1432. 10.000.000, 100.000.000 B-pengö 1946. Pick-135, 136 2 ks 0, N 200 1433. 1.000.000.000 B-pengö 1946. Pick-137. nejvyšší

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod.

70. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. 70. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu Sobota 11. 6. 2016 12:00 hod. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO:11208457 Vyhlašuje konání

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB

Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014. Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika a KAPITOLY Z DĚJIN PENĚZ U3V ZLÍN, 6.5.2014 Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D. FLKŘ UTB Numismatika (numizmatika) - (z lat. nummus = peníz, mince) - historická věda, která se zabývá platebními prostředky

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí

Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Emisní plán České mincovny pro rok 2014 Medaile a repliky historických mincí Leden/únor 2014 Jednodukát ČR 2014 Korunovací plášť/ Au999,9/ 3,11g/16mm/ proof/ 100ks/ předpokládaná cena 5.400,-Kč vč. DPH

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA

2015 9. BRNO 19. 9. 2015 19. BRNO DRAŽBA & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 19. 9. 2015 DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 19. 9. 2015 v sobotu 75. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x

/P. Soušek/ ražen pouze 1 kus unikát! + horní razidlo /dolní razidlo bylo již dříve zničeno/ x x ZLATO 1 Československo 1918-39 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 2 dukát 1927 Sv. Václav 0/0 5000 3 dukát 1928 Sv. Václav 0/0 5000 4 dukát 1932 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1933 Sv. Václav 0/0 6800 6 dukát

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p

& H. D. R A U C H, W I E N #3/0 p & H. D. RAUCH, WIEN Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí, úterý 9.30 12.00

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile

Emisní plán České mincovny pro rok 2013 - Medaile Petr MAĎA - regionální zástupce pro Moravskoslezský kraj, Šenovská 1, 736 01 Havířov, Česká Mincovna, U přehrady 61, Jablonec n N. Tel.: 608 887 757, 596 810 354, www.zlatobezdph.cz, www.hobbyhavirov.cz

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku *56/12-16* Exekutorský úřad Hodonín Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 15, 695 01 Hodonín, tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: info@exekutorhodonin.cz, IDDS: wbjg785

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb.

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách

DRAžEBNivvHLÁŠKA. vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách " DRAžEBNivvHLÁŠKA O konání verejné dobrovolné dražby cenných papíru vyhotovená podle 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách I. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání verejné dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO.

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO. DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 21. 11. 2009 58. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek BÍLÝ DŮM, Žerotínovo nám. 6, BRNO Program 7.30 Otevření sálu, prohlídka materiálu 9.00 I. část aukce (pol.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25 Dč 1/13 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dražby dobrovolné 1. Dražebník Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák se sídlem Český Těšín, Komorní 4, IČ: 66220025, oprávněný k provádění veřejných dražeb podle

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program

DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO. pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU. mincí, medailí, bankovek. Program DUKÁT spol. s r. o. Orlí 20 602 00 BRNO pořádá 26. 4. 2009 57. DRAŽBU mincí, medailí, bankovek KONGRESOVÉ CENTRUM VELETRHY BRNO (vstup z ulice Hlinky, parkoviště u zastávky tramvají) Program 7.30 Otevření

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49, 547 01 Náchod Č.j.:833037/15/2709-00540-601117 Vyřizuje: Ing. Aleš Balcar Telefon: 491 418

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku *1560/11-42* Exekutorský úřad Hodonín Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 3887/15, 695 01 Hodonín, tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: info@exekutorhodonin.cz,

Více

LÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

LÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách De-Rooy, s.r.o. se sídlem Stavební 99517, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 75501. mobil: 736486 145, e-mail: tomas.cvejn@gmail.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010

DRAZEBNIVYHLASKA. číslo:n 250/2010 v, r v DRAZEBNIVYHLASKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více