66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "66. AUKCE. Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu 1. 2. 2015 12:00 hod."

Transkript

1 66. AUKCE Limitní Mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu :00 hod.

2

3 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník: ing. Jaroslav Syrový, Bělehradská 60, Praha 2, IČO: Vyhlašuje konání 66. dobrovolné společné dražby movitých věcí, která se uskuteční ve znění zákona 26/2000 Sb. O veřejných dražbách (dále jen zákon). Datum a místo konání dražby: Aukce je limitní, bez sálu, pouze na písemné limity. Dražební seznam (katalog) je uveřejněn pouze na webové stránce Zde je možno si ho stáhnout. V papírové formě není katalog vydán. Uzávěrka příjmu limitů je neděle ve 12:00 hod. Limitní list je ke stažení k dispozici na Místem konání dražby je sídlo dražebníka. I. Předmět dražby Předmětem dražby jsou movité věci: mince, papírová platidla, medaile, faleristika, odborná literatura a drobné starožitnosti. Popis jednotlivých věcí, označení jejich stavu, zachovalosti a stanovení nejnižších podání, která jsou zároveň cenami odhadními, jsou uvedeny v dražebním seznamu. Dražebník určuje pořadí, v němž budou jednotlivé věci draženy. II. Stanovení příhozů: Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : Cena Kč : Příhoz Kč : do 20,- 1,- do 1.000,- 50,- do , ,- do 50,- 2,- do 4.000,- 100,- do , ,- do 100,- 5,- do 6.000,- 200,- nad , ,- do 200,- 10,- do 20000,- 500,- do 500,- 20,- do , ,- III. Dražebník je oprávněn v odůvodněných případech požádat účastníka dražby o reference nebo o složení dražební jistoty ( 14 zák.) až do výše 30 % vyvolávací ceny. Dražební jistota musí být složena na účet dražebníka u České spořitelny a.s. č. ú.: /0800 nejpozději do hod., v poslední pracovní den před dražbou nebo v hotovosti do začátku dražby do rukou dražebníka. Platba platební kartou nebo šekem je nepřípustná. Dokladem o složení dražební jistoty je doklad banky nebo písemné potvrzení dražebníka. Při úhradě ceny dosažené vydražením, se dražební jistota započítá. V případě, že účastník dražby nevydraží žádnou věc bude mu dražební jistota vrácena po ukončení dražby. IV. K ceně dosažené vydražením se připočítává 15 % poplatek (provize) pro dražebníka, která již obsahuje DPH. U investičního zlata činí přirážka 12,5 %, DPH se neplatí. Investiční zlato je uvedeno ve zvláštním oddíle na začátku dražebního seznamu. DPH je účtováno ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Cena vydražených věcí se uhrazuje při převzetí zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Investičním zlatem jsou mince jejichž seznam je uveden v příloze příslušné prováděcí vyhlášky EK. V. Prohlídka movitých věcí předaných do dražby: Je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Při prohlídce věcí jsou účastníci prohlídky povinni dbát pokynů dražebníka nebo jeho zaměstnanců. Na žádost účastníka prohlídky vyjme dražebník, nebo jím pověřený zaměstnanec zvlášť cennou věc z ochranného obalu (nikoliv z originálního balení). Pod sankcí vyloučení z účasti na dražbě, popřípadě náhrady škody, nesmí tento úkon provádět sám účastník prohlídky. VI. Osobám které se zúčastní dražby zasláním písemných limitů (dále jen limitenti), budou vydražené věci zaslány na dobírku poštou do vlastních rukou. K ceně dosažené vydražením bude připočítána 15 % (12,5%) odměna pro dražebníka a poštovné a balné ve výši 100,- Kč do tuzemska, 10,- EUR do ostatních zemí EU vč. Slovenska. (Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než ,- Kč). Při zaslání předmětů dražby do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Aukce 66 Stránka 1

4 Dražební řád : 1. Účastníci ražby: Účastníkem dražby mohou být pouze právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k právním úkonům. Účastníkem dražby může být vždy stát ( 3 odst. 1 a 2). Zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí. Účastník dražby se může nechat v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastníkem dražby nesmí být osoba : - na jejíž majetek byl prohlášen konkurz - která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána ( 3 odst. 5 zák.) - která nevyzvednutím vydražené věci na předchozích dražbách dražebníka dražbu zmařila ( 3, odst. 5 zák.) Mimo výše uvedené osoby se účastníkem dražby stane každá osoba, která na výzvu dražebníka nebo jím pověřeného pracovníka doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií ( 23 odst. 2 zák.), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka dražby. Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku na zápis do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení, jinak je limit neplatný. V odůvodněných případech může dražebník požadovat, aby podpis limitenta byl úředně ověřen ( 4 zák.) Limit bude do aukce zařazen pouze po splnění předcházejících povinností. Limity se přijímají pouze od účastníků dražby s doručovací adresou na celním území Evropské unie. Při zaslání předmětů do zahraničí, může být účtován správní poplatek 500,- CZK, za povolení muzea k v trvalému vývozu do zahraničí. Při zaslání limitu do zahraničí účtujeme poštovné ve výši 10,- EUR, vč. Slovenska. Do aukce budou zařazeny limity došlé nejpozději do hod., dne 1. února Limity s nevyplněnou dražební přihláškou, nejasné nebo opožděné, nebudou do aukce zařazeny. Tiskopis přihlášky a čestného prohlášení je přílohou dražebního seznamu uveřejněného na webových stránkách www. numismatika.cz. Dodržujte příhozy dle dražební tabulky. V opačném případě aukční program automaticky zaokrouhlí váš limit směrem na příhoz dolů! A ušetříte si tak případné zklamání. 2. Průběh dražby : Dražba probíhá zapsáním limitů do výpočetního systému dražebníka, a to v pořadí, v jakém byly dražebníkovi doručeny. Při rovnosti limitů, má přednost limit dříve došlý. Pokud je jediný limit, získává vydraženou položku za vyvolávací cenu. Jsou-li dva a více limitů na stejnou položku, získává položku nejvyšší limit za cenu 2. Nejvyššího limitu + příhoz, dle tabulky příhozů uveřejněné v čl. II. ( Příklad: Limit A: 1000,- limit B: 1300,-. Položku získává limit B za 1.100,-) Učiněným podáním limitu je účastník dražby vázán. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, není položka prodána. Okamžikem ukončením příjmu limitů a zapsáním posledního limitu do výpočetního systému, společná dobrovolná dražba movitých věcí končí. 3. Úhrada ceny dosažené vydražením : Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením včetně odměny pro dražebníka, poštovného a balného při doručení poštovní zásilky. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Platit možno pouze v CZK nebo EUR, jinou měnu nebudeme přijímat. 4. Nabytí vlastnictví k vydražené věci : Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby okamžikem udělení příklepu. Při osobním převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na stejnopisu potvrzení o nabytí věci v dražbě. Při zaslání limitu poštou bude doklad o nabytí věci v dražbě přiložen k zásilce. Převzetí zásilky stvrdí příjemce podpisem na doručence. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu dražby, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Nezaplacení a nepřevzetí vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření dražby, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vznikly. 5. Reklamace: Pro reklamace platí obecně ustanovení zákona O veřejných dražbách č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji movitých, použitých věcí v dražbě. Věci vydražené ve veřejné dražbě nelze vrátit (odstoupit od smlouvy) bezdůvodné pís. k) Občanského zákoníku. Od přímých účastníků dražby přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze do zahájení dražby. Limitenti musí reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu ( tj. následující pracovní den) po převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě, nebo osobní reklamací v kanceláři dražebníka. Reklamované věci je při poštovní přepravě limitent povinen vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky. Mince musí být vráceny v původním stavu (např. bez pokusů o nějaké čištění nebo jiné úpravy, vše máme nafoceno), jinak nebude případná reklamace uznána! Reklamovat nelze vady zjevně viditelné na fotografiích(scanech). Jakékoliv slevy z vydražené ceny nejsou možné! Reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak v dražebním seznamu, je nutno ve smyslu 2165 pís. b) c) d) a 2168 občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců, od data konání dražby, jinak toto právo zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem doručení dražebníkovi. O oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník. Pokud bude reklamace věci uznána jako oprávněná, vrátí dražebník zaplacenou cenu včetně provize vydražiteli bez zbytečného odkladu. Místně příslušným soudem je obvodní soud v místě sídla dražebníka. Podle 63 odst. 1) zákona o dražbách navrhovatel dražby (majitel věci nebo osoba která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení dražby a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuje dražebník takovou věc nedražit. 6. Ostatní ujednání : Dražebník je plátcem DPH. DPH je účtována ve zvláštním režimu podle 90 nebo 92 zákona o DPH. Dražebník proto nevydává daňové doklady pro potřeby daňového odpočtu, a to ani zahraničním účastníkům. K vydraženým věcem obdrží vydražitel doklad o nabytí věcí v dražbě, který splňuje zároveň náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví. Aukce 66 Stránka 2

5 Soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků dražby, soupisy písemných limitů a osobní údaje o navrhovatelích dražby jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně osobních údajů, ostatní účastníci dražby nemají právo do nich nahlížet. Potvrzení o nabytí věcí v dražbě nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí (vč. SK). Případní zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Organizace pověřené vydáváním osvědčení jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu. ( např. Národní muzeum Praha, Moravské muzeum Brno apod.). Pokud povolení k trvalému vývozu do zahraničí bude opatřovat dražebník, bude k vydražené ceně účtovat správní poplatek 500,- Kč za povolení muzea k vývozu. Označení zachovalosti dražených věcí : LL, PP, Proof Leštěné razidlo RL Ražební lesk (absolutní) 0/0 Ražební lesk (nepatrně horší) BJ Bankovní jakost ( u moderních mincí = nepoškozené mince ale již poněkud zašlé, s patinou)) 1/1 Výtečná zachovalost, stopy oběhu téměř neznatelné 2/2 Dobrá zachovalost obrazu i opisu, ale viditelné stopy oběhu, mírně otřelé 3/3 Silně otřelá, ale dobře určitelná mince 4/4 Velmi špatná zachovalost na hranici čitelnosti 5/5 Nečitelný střížek - nebo + Snížení nebo zvýšení hodnocení o půl stupně Vyznamenání se rozumí se stuhou, pokud stuha chybí, nebo je nesprávná, je to vždy uvedeno v textu. Položky, které jsou opatřeny v dražebním seznamu fotem, (scanem) považuje se za součást popisu položky. Seznam používaných zkratek : AC letopočet po Kristu mat. materiál pat. Patina AH letopočet hedžry mír. mírně pošk. Poškozený Av. avers N nový pův. Původní BC letopočet před Kristem napr. naprasklý rev. Revers bl bez letopoču nat. natržený sign. Signatura bz bez značky ned. nedoražen st. Stopa část. částečně n. nepatrně stř. Střížek čišt. čištěno nep. nepatrně škr. Škrábanec d. dírka o. ouško úh. Úhoz dr. drobný okr. poškozený okraj var. Varianta hr. hrana, úhoz na hraně opr. opraveno vl. Vlasový just. justován ox. oxidace Z Zachovalý m. malý P použitý m.o. měl ouško n.s.o. nepatrná stopa po oušku LIMITY zasílejte na adresu kanceláře, obyčejným dopisem, nebo em : Nummus Praha Ing. Jaroslav Syrový Bělehradská 60 CZ12000 PRAHA 2 Přihláška k dražbě musí být vyplněna, jinak je limit neplatný. Tel.: Mobil: Nabídky materiálu do další aukce, která se bude konat v neděli , přijímáme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě na výše uvedené adrese, nejpozději Předem neprojednané zásilky materiálu poštou, nebudou přijímány. Plán dalších aukcí: Ne příjem materiálu nejpozději do Ne příjem materiálu nejpozději do Ing. Jaroslav Syrový Nummus Praha Aukce 66 Stránka 3

6 INVESTIČNÍ ZLATO (Přirážka 12,5 %, bez DPH, 92 zák. o DPH) JIŽNÍ AFRIKA Jiří V. ( ) 1. 1/2 sovereign 1925 SA, 3,994 g, 0,917 Au, KM: 20. 0/0 4800,- JUGOSLÁVIE Alexandar I. ( ) a Marie 2. 4 dukát 1931, punc, KM:14.2, vl. rysky 1/ ,- SLOVENSKO KS 1997, Banská Štiavnica, pův. obal, etue, bublina, kopie cert., Nov.: ZSK2 proof 9000,- USA dolar 1926, Indián 0/ ,- ZLATÉ MINCE (a vše následující, přirážka 15 %, vč. DPH, 90 zák. o DPH, zvláštní režim, sběratelské předměty a starožitnosti) Albrecht II. Rakouský ( ) 5. Goldgulden (floren) bl., lilie/sv. Jan, Frid.: 1, HABSBURCI Kuenker: 256 (10/2014) pol.6966 DC 2000 Eur + % 3,51 g, č. ned., dr. ohlý R 2/ ,- ZLATÉ MEDAILE ČESKÁ REP. 6. Jiří Harcuba, Au med. 5 Kč Kutná Hora mincovní město k 3. výročí ČM 999,9, váha: 7,78g, 23 mm, pouze 500 ks, bublina, etue, certifikát z www stránek ČM proof 8000,- LITERATURA KNIHY 7. kolektiv, Acta Universitatis Carolinae 1993, články o mincích, nálezy, 144 str. + XXI tabulek N 20,- 8. Milan baše, Karel IV. na medailích, mincích a vyznamenáních, 100 str., mnoho vyobrazení v textu, lepená vazba, obálka N 20,- 9. Michal Fiala, Jakub Hrdlička: Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hl. m. Prahy, mnoho vyobr. v textu, 391 str., vázáno tém.n 100,- 10. Halačka Ivo, Vládní mincovnictví na našem území, 1.díl díl , 155 str tab., 172 str.+58 tab. ČNS Brno 1980, obsahuje též Slovenské mincovny, 2 svazky vdz 80,- Aukce 65 Stránka 4

7 11. Peter Hauser:Katalog Mmeiner Samlung von Medaillen, Plaketten und Jetons aus der regierungszeit der Kaiser Ferdinand I. und Franz Josef I., 1086 str. (soupis medailí bez obrázků). tém.n 1500,- 12. Dr. Otto Herber: Karel Pátek ( ), biografie a soupis jeho medailí. Členské informace ČNS pob. Medaile Brno 1976/2, 70 str. vyobrazení v textu, váz. v plátně R vdz 80,- 13. Jakub Hrdlička, Jaroslav Jásek, Vladimír Hrubý, Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl. m. Prahy 271 str., vyobraz. v textu + CD s fotografiemi sbírky N 100,- 14. Katalog výstavy mincí CHEB 1979, 63 str., XIX tabulek, lepená vazba, obálka, vyobrazení v textu d.z. 20,- 15. Tomáš Kleisner, Zuzana Holečková: Mince a medaile posledních Rožmberků vydalo NM Praha 2006, 108 str, mnoho vyobraz. v textu tém.n 100,- 16. František Lobkowitz, Encyklopedie řádů a vyznamenání (1999) celý svět do r. 1918, 255 str. vyobrazení v textu, vázáno N 100,- 17. Lubomír Nemeškal: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (2001) 260 str. + 4 tabulky, vázáno N 100,- 18. Eduard Polívka, Pět století Lobkovických numismatických památek , vyd. ČNS Praha 1991, 127 str., vyobrazení v textu, vázáno. obálka část. natrž. tém.n 80,- 19. Eduard Polívka, České početní peníze, groše a kovové známky, 140 str. mnoho vyobrazení v textu, váz., podpis autora N 60,- 20. Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antoním Guillemard 103 str., 21 tab.,mnoho vyobr. v textu, váz., ČNS 1988 N 18,- 21. Pošvář Jaroslav, Moravské mincovnictví, 175 str.+xiv tab., vázáno, obálka vdz 50,- 22. Kolektiv, Sborník I. numismatického sympozia v Brně str + XLIII tab., + mapka, obsahuje mj. katalog moravských ražeb od denárů po tolary a Olom. biskupství, řada zajímavých článků 244 str, vázáno, obálka, hledané tém.n 100,- 23. Kolektiv, Sborník II. numismatického sympozia v Brně str + XXXII tab., vázáno, obálka tém.n 50,- 24. Československá akademie věd, Numismatický sborník I str + 6 tabulek, 3 mapky, vázáno vdz 80,- 25. Československá akademie věd, Numismatický sborník XV str + XI. tabulek, kart. obálka vdz 30,- 26. Československá akademie věd, Numismatický sborník 18., 230 str. vdz 40,- 27. Jiří Sejbal, Dějiny peněz na Moravě, vyobraz v textu, 209 str.+68 tab. vázáno, obálka vdz 100,- 28. Eduard Šimek, Pražská mincovna, denáry až F.J.I., 78 str., vyobraz. v textu, 78 str., lepená vazba vdz 20,- 29. Jaroslav Staněk a Jan Bajer, Peníze v Českých zemích, přehled základní ch typů mincí a bankovek od 10. do 20. století. Mnoho vyobrazení v textu, vázáno, 234 str., 1995 tém.n 80,- Aukce 65 Stránka 5

8 AUKČNÍ KATALOGY: 30. Dorotheum Wien, č. 519, , 1431 pol., antika, RDR, svět mnoho bar. vyobraz., výsl.list z předchozí aukce, 268 str. N 20,- 31. Fruehwald, Salzburg - č. 110, 2 díly, , pol. Rak.císařství, tém vše bar. vyobrazeno, k tomu č.111 e-live aukce 2505 pol. (bez obrázků) 3 sešity N 20,- 32. Herbert Grun - Heidelberg, č.: 64, , 4991 pol., Antika, Německo, svět, bankovky, vše bar. vyobrazeno, 387 str. N 10,- 33. Heidrun Hohn, Liepzig, č. 81, , 4229 pol., Německo, Evropa, faleristika, bankovky, vše bar. vyobr., 605 str. N 10,- 34. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 2339 pol., Evropa, zlato,b. Ruska, Něm. císař, vše bar. vyobr., 280 str. N 1,- 35. F.R. Kunker-Osnabruck, č , 3571 pol., RDR, Německo, Evropa, svět, vše bar. vyobr., 471 str. N 1,- 36. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 159, , 2379 pol. RDR, Německo, Evropa, vše bar. vyobr., 407 str. N 1,- 37. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 160, , 1000 pol., ZLATO - RDR, Něm., Evropa, pol. Německo od r. 1871, vše bar. vyobraz str. N 1,- 38. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 169, , 2149 pol., literatura, 220 str. N 1,- 39. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 212, , 328 pol., Solms-Hohensolms-Lich, vše bar. vyobr., 96 str. N 1,- 40. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 233., , 1845 pol.,rarity Polsko Slezsko, Pomořany, Papežský stát, svět, vše bar. vyobr., 376 str, výsledkový list, nep. ohlý roh N 10,- 41. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 249., , 1987 pol., Německo Tolary, zlato, vše bar. vyobrazeno, 384 str., výsled. list N 10,- 42. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 250., , 459 pol., sbírka Pruska Tolary, zlato, vše bar. vyobrazeno, vázáno, 132 str. N 10,- 43. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 251., , 1325 pol., zlaté ražby Evropa a svět, + sb. Ruska, vše bar. vyobrazeno, 256 str., výsled. list N 10,- 44. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 252., , 1099 pol., Německo od r.1871 tém. vše bar. vyobrazeno, 120 str. N 5,- 45. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 254., , 2176 pol., Německo, Evropa a další, vše bar. vyobrazeno, 419 str., výsledkový list N 10,- 46. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 255., , 1503 pol., sb.anglie a Ruska, vše bar. vyobrazeno, 292 str. N 10,- 47. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 256., , 1495 pol., sb. zlata Anglie a Švédska, Německo od r. 1871, vše bar. vyobrazeno, 192 str. N 10,- 48. F.R. Kunker-Osnabruck, č. 257., , 1451 pol., antika, středověk, vše bar. vyobrazeno, 234 str. N 5,- 49. F.R. Kunker-Osnabruck, 29. e-live auk ! 1547 pol. literatury, 92 str. N 1,- 50. F.R. Kunker-Osnabruck, 33. e-live aukce , teprve bude! 789 pol., Medaile Evropa, svět, vše bar vyobrazeno, 151 str. N 1,- Aukce 65 Stránka 6

9 51. F.R. Kunker-Osnabruck, E-live (internet) , 1637 pol. Literatura, 146 str. N 1,- 52. H. Lanz - Mnichov, č.159, , 915 pol., Antika, Německo, svět vše bar. vyobrazeno, 191 str. N 10,- 53. La Galerie Numismatique, Bogdan Stambuliu, Wien, , 1550 pol., Polsko, Rusko, mince, medaile, starožitnosti, vše bar. vyobrazeno, 266 str. N 10,- 54. Muenzen&Med., Weil am Rhein, č.41., , 903 pol., Antika Evropa, literatura, vše bar. vyobrazeno, 135 str. N 1,- 55. NUMMUS PRAHA, č. 31 až 56 sálové aukce (tištěné sešity) č. 59, 62, 65 limitní aukce, sešitá složka, vše s výsledkovým listem, 29 ks N-vdz 300,- 56. H. D. Rauch, , 2274 pol., antika,svět, RDR vše č.b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 57. H. D. Rauch, , 2468 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsledkový list tém.n 10,- 58. H. D. Rauch, 63, , 2829 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno, výsled. list, dr. přehlé desky vdz. 10,- 59. H. D. Rauch, 64/II, , 1490 pol., antika, med., RDR vše č./b. vyobrazeno, přehlé desky vdz 10,- 60. H. D. Rauch, 66., , 2522 pol., antika, svět, RDR vše č./b. vyobrazeno tém.n 10,- 61. H. D. Rauch, , 3284 pol., středověk, Německo, svět, RDR, vše č./b. vyobraz., výsledkový list tém.n 10,- 62. H. D. Rauch, 68., , 3225 pol., medaile, RDR, svět, tém. vše č./b. vyobrazeno, část.vepsány docíl.ceny mikrotužkou, výsl. list, 305 str. tém.n 10,- 63. H. D. Rauch, 69., , 3156 pol., medaile, RDR, svět, mnoho č./b. vyobrazení, 305 str. tém.n 10,- 64. H. D. Rauch, 70.-II, , 2120 pol., středověk, RDR, svět a j., téměř vše č./b. vyobrazeno, 292 str. tém.n 10,- 65. H. D. Rauch, 71. II.díl, , 2401 pol., středověk, RDR, svět, tém.vše č./b. vyobrazeno, 278 str., výsled.list, ohlý roh tém.n 10,- 66. H. D. Rauch, 73. II.díl, , 2463 pol., medaile, RDR, svět tém. vše č.-b.vyobr., 295 str. tém.n 10,- 67. H. D. Rauch, 74., , 2363 pol., antika, RDR, svět, tém.vše č.-b. vyobrazeno, 309 str., výsled.list tém.n 10,- 68. H. D. Rauch, 75. II.díl, , 2160 pol., svět, RDR, tém.vše č.-b. vyobr., výsled. list, 301 str. tém.n 10,- 69. H. D. Rauch, 76., , 3565 pol., antika, RDR, medaile svět, tém.vše bar.vyobr., 447 str.,výsled. list., dr. pošk. vazba-hřbet vdz 10,- 70. H. D. Rauch, 77., , 1801 pol., antika, RDR, zlato, svět tém. vše bar.vyobrazeno, výsledk. list, 236 str., nep. pošk. hřbet tém.n 10,- 71. H. D. Rauch, 78., , 1104 pol., spec. sb. Salzburg, vše bar.vyobrazeno, 151 str. N 10,- 72. H. D. Rauch, 79., , 2665 pol., antika, RDR, svět, vše bar. vyobr., 330 str. tém.n 10,- Aukce 65 Stránka 7

10 73. H. D. Rauch, 80., I. díl, , 1505 pol., antika, středověk, svět, 190 str. tém.n 10,- 74. H. D. Rauch, 84., III. díl, , 1698 pol., RDR, vše bar. vyobr., 212 str. tém.n 10,- 75. H. D. Rauch, 85., II. díl, , 1688 pol., svět, RDR medaile, vše bar.vyobr., 268 str., výsled.list tém.n 10,- 76. H. D. Rauch, 86., II. díl, , 1381 pol., medaile, svět, vše bar.vyobr., 253 str. tém.n 10,- 77. H. D. Rauch, 86., III. díl, , 1493 pol., RDR, vše bar.vyobr. 195 str., výsled.list. tém.n 10,- 78. H. D. Rauch, 91. I.díl, , 2170 pol., antika, svět, RDR vše bar.vyobr., 283 str., výsled.list, zc.nep.popsán tém.n 10,- 79. H. D. Rauch, 91. II.díl, , 733 pol., faleristika, medaile vše bar.vyobr., 208 str., zc.nep.popsán tém.n 10,- 80. H. D. Rauch, 92. I.díl, , 783 pol., sb.rusko, vše bar. vyobr., 97 str. tém.n 10,- 81. Tietjen, Hamburg, č.110, 2990 pol., Antika, Němec., něco RDR, literatura, 214 str., výsledkový list tém.n 1,- 82. Tietjen, Hamburg, č.113, , 3612 pol., Německo, svět, literatura, část. vyobr, 300 str., vázáno, výsledkový list N 10,- 83. Tietjen, Hamburg, č.114, , 2307 pol., Německo, svět, literatura, část. vyobr, 230 str., vázáno, výsledk. list N 10,- ANTIKA ŘÍM SAFRA ROMA (150 BC) 84. denár,hlava Romy v přilbě/dvojspřeží, Sear: 85, nep. hr. -1/1-800,- SASÁNOVCI PERSIE Chusro II. ( ) 85. Ag drachma, zc. nep. ned. tém.1/1 700,- BOHEMIKA DENÁRY Břetislav I. ( ) 86. Denár C:310 RL 7000,- Přemysl I. Otakar (1192-3, , ) 87. Denár, C:659, ned. opisy, obrazy 1/1-1000,- Aukce 65 Stránka 8

11 GROŠE Václav II. ( ) 88. Pražský groš, Smolík:2, č. ned. -1/1-600,- 89. Pražský groš, Smolík:2 tém.1/1 1200,- 90. pražský groš, Smolík:2, nep.ned. -1/1-800,- 91. Pražský groš, Smolík:4, nep. dvojráz 1/1 1500,- 92. Kutnohorský pamětní groš, lev se třemi "hříbky", Ag 987, punc K, 28 mm 0/0 70,- Karel IV. ( ) 93. Pražský groš, č. ned., 3,47 g -1/1-440,- 94. Pražský groš, Pinta: V.c/3, č. ned. -1/1-500,- Wladislav II. Jagelonský ( ) 95. Pražský groš bl., nep. ned. tém.1/1 600,- 96. Pražský groš bl., č. ned. -1/1 300,- 97. Pražský groš, Hás.:XXI.c/2, nep. ned. R tém.1/1 600,- VLÁDNÍ MEDAILE A JETONY Friedrich Falcký ( ) 98. 1/2 tolarová med. na korunovaci krále a královny na čes. krále r lvi, nad nimi ruka boží držící královskou korunu/ Falcký a Anglický znak, od Christian Maler, Ag 33 mm, 14,26 g, Don.: 2029 (ten měl jen 9,70 g), Novák: nezná, krásná stará patina RR +1/ ,- Marie Theresie ( ) 99. Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 21 mm, Novák: IV-B2b 0/0 1800, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b -0/0-1700, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni, Ag 20,5 mm, Novák: IV-B2b 0/0-1800, Korunovace na uherskou královnu v Bratislavě Ag 21 mm, Novák:IV-D3b 0/0 3000, Osvobození Prahy od Francouzů 2. ledna 1743, sig: Kittel F., Ag 33 mm, 13,5 g, Probst: XXVII, krásná R tém.rl 9500, Korunovace na českou královnu v Praze, Ag 21 mm, Novák:IV-G3b RL 3000, Holdování Dolnorakouských stavů ve Vídni Ag 25 mm, Novák: IV-B1b 1/1 1800, Holdování Hornorakouských stavů v Linci Ag 20,5 mm, Novák: IV-H2b R +1/ ,- Josef II. ( ) 107. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, nep. ned. 0/0 3000,- Aukce 65 Stránka 9

12 108. Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r. 1773, dvouportrét s M. Thersií Ag 26 mm, Novák: IV-F2b, patina 1/1 2500, Holdování v Haliči a Vladiměřsku v r Ag 21,5 mm, Novák: IV-F3b 1/1 1800,- František I. ( ) 110. Marie Theresie, manželka, velký jeton ma korunovaci na českou královnu v Praze , Ag, mm, Novák: V-T2b -0/0-1500, Prohlášení rak.císařem ve Vídni, Ag, 25 mm, Nov.:V-O1b 1/1-950, Marie Ludovica, jeton na korunovaci v Bratislavě Ag, 21,2 mm, Novák: V-U3b 0/0-850, Carolina Augusta, korunovace na uher.královnu v Bratislavě Ag, 20,2 mm, Nov.:V-V2b RL 850,- Ferdinand V. ( ) 114. Medaile na postavení pomníku císaře Františka I sig.: K. Lange, Cu, 49 mm, krásná 0/0 2500, Medaile na zřízení kašny v Burgu ve Vídni 1846 sig.: K. Lange, Cu, 49 mm +1/ ,- František Josef I. ( ) 116. a Vilém II. ( ), Na spojenectví ve válce, August 1914, dvouportrét/erby, sig.: L.CHR.LAUER NUERNBERG, Ag, na hraně punc, 34 mm, 18,2 g 1/0 500, let vlády , mladý/starý portrét, Ag 26 mm,7,96 g, patina sig.: A. Scharff 1/1 500,- RODOVÉ MINCE A MEDAILE EGGENBERG Jan Kristian a Jan Sigfrid ( ) 118. tolar 1653 VS, Český Krumlov, Vít Scheibelhoffer, Zál.:72 krásný sbírkový stav R -0/ ,- LIECHTENSTEIN Jan II. ( ) koruna 1912, Y.:3 +1/1+ 750,- VALDŠTEJN Albrecht Eusebius ( ) 120. medaile na 300 let zavraždění v Chebu 1634, Českolipský num. spolek, Ag 987, 38 mm, punc, Novotný:IX-C více dr. hr., rysky RR tém.1/1 5000, medaile ve formě 1/4 tolaru, bl., nesig.(kazda?), Al 30 mm 0/0 20,- Aukce 65 Stránka 10

13 CÍRKEVNÍ MINCE A MEDAILE SALZBURK arcibiskupství Johan Ernest Thunn Hohenstein ( ) 122. Tolar 1696, Zottl: 2168, dr. hr. 1/1 3500, /2 tolar 1694, Zottl: /0-3200,- Hieronymus Colloredo ( ) kr 1779, Zottl: 3269, dr. vady stř. -2/1-150,- ČESKOSLOVENSKO Údobí let hal. 1929, 10 hal. 1938, 20 hal. 1950, 3 ks 1až0-20, Kč /1 90, Kč 1930, hr. 1/1 90, Kč /1 80, Kč /1 130, Kč 1932 R 2/2 100, Kč /1 90, Kč 1933, nep. hr. 1/1 100,- Slovensko ( ) hal Cu, 20 h 1940 Cu, 50 h 1941 CuNi, 50 h 1943 Al, 5 KS 1939, 5 ks 1až1-50, KS 1944 R 0/0 800, KS 1944 Pribina, var. s křížem na kapličce 0/0 70,- Údobí let hal 1947 měděný RR 0/0 4000, hal 1947 Cu 0/0 90, hal 1948, 1949, 1950, 3 ks 0až1 30, Kč 1953, Al 0/0 20, Kč 1949, 50 Kč 1949, obě J.V.Stalin, 2 ks -0/0 500,- Údobí let haléř 1962, 1986, 2 ks 0/0 20, haléř 1963 RL 20, haléř 1953, 1954, 2 ks -0/0-100, haléř 1955 R 1/1-320, haléř 1956, 1958 Nov.: 61, 2 ks -1/1-50, haléř 1953, 1962, 1963, 3 ks 1až1-40, haléř 1954 RR -1/1-300, haléř /1 60,- Aukce 65 Stránka 11

14 haléř /0-90, Kčs 1954 SNP 1/1 90, Kčs 1954 SNP -0/0-90, Kčs 1972, Andrej Sládkovič 0/0 140, Kčs 1969, Purkyně 0/0 240, Kčs 1969, 25 let SNP RL 1700, Kčs 1970, Slovenské národné divadlo v Bratislave 0/0 220, Kčs 1970, 25 let osvobození 0/0 100, Kčs 1968, 50 let republiky, nep. tečka patiny RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky, hr. RL 440, Kčs 1968, 50 let republiky 0/0 400, Kčs 1971, Lenin 0/0 800, Kčs 1971, Lenin -0/0-800, Kčs 1955, 10 let osvobození, var. Nov: 105b (obyč. J) 0/0 1000, Kčs 1991, Stavovské divadlo, Mozart, Nov: 185, bublina RL 90,- ČESKÁ REPUBLIKA (1993- ) Kč 1993, 1. výročí schválení ústavy ČR, Nov: MPCZ 1, Kč 1994, 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene na katedrále sv. Víta, Nov.: MPCZ2, v bublině, karta RL 400, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 v bublině, karta chybí RL 340, Kč 1994, 50. výročí vylodění spojenců v Normandii, Nov:MPCZ3 bublině, karta RL 300, Kč 1994, 125. výročí koněspřežné tramvaje v Brně, Nov: MPCZ Kč 1994, ochrana a tvorba životního prostředí, Nov: MPCZ5, v bublině, karta RL 280, Kč 1995, 50. výročí vítězství nad fašizmem, Nov:MPCZ6, v bublině, karta RL 300, Kč 1995, 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka- Nov.: MPCZ7, Kč 1995, 50. výročí založení OSN, Nov.: MPCZ8, Kč 1996, 100. výr. České filharmonie , Nov:MPCZ Kč 1996, 100. výročí narození Karla Svolinského, Nov.: MPCZ Kč 1996, 200 výročí narození Jean-Baptiste Gaspard Deburau, Nov.: MPCZ11, Kč 1996, 200.výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Nov.: MPCZ12, Kč 1997, 100. výročí automobilu Prezident, Nov: MPCZ13 Aukce 65 Stránka 12

15 Kč 1997, výročí úmrtí sv. Vojtěcha , Nov: MPCZ Kč 1997, 100. výročí založení české amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice-Praha, Nov: MPCZ15, v etui, karta RL 240, Kč 1997, 650. výročí založení kláštera na Slovanech, Nov: MPCZ Kč 1998, 650. výročí založení University Karlovy, Nov: MPCZ17 v bublině, karta RL 300, Kč 1998, 200. výročí narození Františka Palackého, Nov.: MPCZ Kč 1998, 150. výročí narození Františka Kmocha, Nov.: MPCZ Kč 1998, 800. výročí korunovace Přemysla Otakara I., Nov.: MPCZ Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 400, Kč 1999, 50. výročí založení NATO, Nov: MPCZ21, v bublině, karta RL 280, Kč 1999, 200.výročí založení Akademie výtvarného umění v Praze Nov.: MPCZ22, Kč 1999, 100. výročí založení vysokého učení technického v Brně Nov.: MPCZ23, Kč 1999, 100. výročí narození Ondřeje Sekory, Nov.: MPCZ24, Kč 2000, 100. výročí narození Vítězslava Nezvala, Nov.: MPCZ Kč 2000, 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů, Nov.: MPCZ26, Kč 2000, Zasedání mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze, Nov.: MPCZ27, Kč 2000, 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha, Nov.: MPCZ28, Kč 2001, počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, v bublině, karta RL 280, Kč 2001, 200. výročí narození Františka Škroupa, Nov.: MPCZ30, bublině, karta RL 240, Kč 2001, 100. výročí založení Českého fotbalového svazu, Nov.: MPCZ31, Kč 2001, 200. výročí narození Jaroslava Seiferta, Nov.: MPCZ32, Kč 2001, 200. výročí úmrtí Kiliana Ignáce Dientzenhofera, Nov.: MPCZ33, Kč 2001, zavedení jednotné evropské meny EURO, Nov.: MPCZ34, v bublině, karta RL 280, Kč 2002, 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka, Nov.: MPCZ35, v bublině, karta RL 260, Kč 2002, 100. výročí úmrtí Emila Holuba, Nov: MPCZ 36, Aukce 65 Stránka 13

16 Kč 2002, 550. výročí ustavení Jiřího z Poděbrad zemským správcem Nov.: MPCZ37, Kč 2002, 150. výročí narození Mikoláše Alše, Nov.: MPCZ38, Kč 2003, 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického, Nov.: MPCZ39, Kč 2003, 150. výročí narození Josefa Thomayera, Nov.: MPCZ40, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, Františk Křižík, Nov.: MPCZ41, karta chybí, nepůvodní bublina RL 280, Kč 2003, 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, František Křižík, Nov.: MPCZ41, Kč 2003, 100. výročí ustavení svazu lyžařů v království českém, Nov.: MPCZ42, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Nov.: MPCZ43, Kč 2004, Vstup České rep. do Evropské unie, Nov.: MPCZ44, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, v bublině, karta chybí RL 280, Kč 2004, 250. výročí sestavení bleskosvodu Prokopem Divišem, Nov.: MPCZ45, Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, v bublině, karta chybí RL 280, Kč 2004, 150. výročí narození Leoše Janáčka, Nov.: MPCZ46, Kč 2004, 425. výročí prvního vydání bible Kralické, Nov.: MPCZ47, Kč 2005, 100. výročí narození Jana Wericha, Nov.: MPCZ48, Kč 2005, 100. výročí zahájení výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi, Nov.: MPCZ49, Kč 2005, 200. výročí bitvy u Slavkova, Nov.: MPCZ50, Kč 2005, 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova, Nov.: MPCZ51, Kč 2006, 250. výročí narození F.J.Gerstnera, Nov.: MPCZ52, Kč 2006, 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Nov: MPCZ53, Kč 2006, 500. výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.:MPCZ54, Kč 2006, 700. výročí vymření Přemyslovců po meči Václavem III. Nov.: MPCZ55, Aukce 65 Stránka 14

17 Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ Kč 2007, 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu, Nov.: MPCZ58, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, Kč 2008, 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky, Nov.: MPCZ62, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, Kč 2008, 250. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov. MPCZ Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického Muzea, Nov.: MPCZ65, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu Nov.: MPCZ66, Kč 2011, 200. výročí zahájení výuky na Pražské konservatoři, Nov.: MPCZ77, Kč 2011, 100. výročí prvního veřejného letu Jana Kašpara, Nov.: MPCZ78, Kč 2011, 500. výročí narození Jiřího Melantricha Aventina, Nov.: MPCZ79, Kč 2011, 400. výročí úmrtí Petra Voka, Nov.: MPCZ80, Kč 2011, 400. výročí úmrtí Rudolfa II., Nov.: MPCZ82, v bublině, karta, na hraně flek patiny RL 240, Kč 2012, 150. výročí založení Sokola, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí založení Junáka, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí Narození Kamila Lhotáka, Nov.: MPCZ Kč 2012, 100. výročí otevření Obecního domu v Praze, Nov.: MPCZ87, Kč 2011, 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena, Nov.: MPCZ81, v bublině, karta RL 550, Kč 2012, 100. výročí narození Jiřího Trnky, Nov.: MPCZ83, v bublině, karta RL 550,- Aukce 65 Stránka 15

18 mince proof v etuích Kč 1994, 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné tramvaje v Brně, Nov.: MPCZ4, bublina, etue, karta proof 4000, Kč 1996, 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie Nov.: MPCZ9, bublina, etue, karta proof 3800, Kč výročí narození Karela Svolinského, Nov.: MPCZ 10 bublina, etue, karta proof 3000, Kč výročí automobilu President, Nov.: MPCZ 13 bublina, etue, karta proof 2500, Kč 2001, Počátek nového tisíciletí, Nov.: MPCZ29, bublina, etue, karta proof 3800, Kč 2002, 150. výročí narození MIkoláše Alše, Nov.: MPCZ38 bublina, etue, karta proof 1700, Kč 2004, 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan Nov.: MPCZ43, bublina, etue, karta proof 1400, Kč výročí úmrtí Matěje Rejska, Nov.: MPCZ53 bublina, etue, karta proof 650, Kč 2006, 100. výročí narození Jaroslava Ježka, Nov.: MPCZ56 bublina, etue, karta proof 700, Kč 2007, 550. výročí založení Jednoty bratrské, Nov.: MPCZ57 bublina, etue, karta proof 800, Kč 2007, 100. výročí narození Jarmily Novotné, Nov.: MPCZ59, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2007, 50. výročí vypuštění první umělé družice země, Nov.: MPCZ60, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 650. výročí nařízení Karla IV. o zakládání vinic Nov.: MPCZ61, bublina, etue, karta proof 500, Kč 2008, vstup do Schengenského prostoru, Nov.: MPCZ63, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008,150. výročí narození Viktora Ponrepa, Nov.: MPCZ64 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 100. výročí založení Národního technického muzea, Nov.: MPCZ65, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2008, 100. výročí založení Českého hokejového svazu, Nov.: MPCZ66, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2009, 100. výročí dosažení severního pólu, Nov.: MPCZ69 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2009, 400. výročí úmrtí Rabi Jehudy Lówa ben Becalel, Nov.: MPCZ70, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2010, 600. výročí sestrojení Staromětského orloje Nov.: MPCZ72, bublina, etue, karta proof 400, Kč 2010, 150. výročí narození Gustava Mahlera, Nov.: MPCZ73 bublina, etue, karta proof 400,- Aukce 65 Stránka 16

19 Kč 2012, 400. výročí úmrtí Rudolfa II., Nov.: MPCZ82 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2012, 100. výročí postavení Obecního domu v Praze, Nov.: MPCZ87 bublina, etue, karta proof 400, Kč 2013, 100. výročí narození Josefa Bicana, Nov.: MPCZ92 bublina, etue, karta proof 400,- sady oběžných mincí v etuích 271. Sada oběžných mincí r.1993, HM+RCM, Nov:RSCZ 1 RL 280, Sada oběžných mincí v etui 1993, HM, RCM,BJ, Nov: RSCZ 1a RL 300, Sada oběžných mincí v etui 1994, HM, RCM, BJ, Nov.: RSCZ 2 RL 300, Sada oběžných mincí v etui 1995, Nov: RSCZ 3 RL 400, Sada oběžných mincí v etui Praha, Nov: RSCZ 4 RL 400, Sada oběžných mincí v etui 1997, Nov: RSCZ 6 RL 400, Sada oběžných mincí v etui 1998, Nov: RSCZ 8 RL 600, Sada oběžných mincí v etui hokej, Nov: RSCZ 9 R RL 1500, Sada oběžných mincí v etui Parléř, Nov: RSCZ 12 RL 900, Sada oběžných mincí v etui Sekora, Nov: RSCZ 13 R RL 1200, Sada oběžných mincí v etui vesmír, Nov: RSCZ 15 RL 900, Sada oběžných mincí v etui 2001, Nov: RSCZ 18 RL 600, Sada oběžných mincí v etui Čes. hrady a zámky, Nov: RSCZ 20 RL 600, Sada oběžných mincí v etui NATO, Nov: RSCZ 22 R RL 1200, Sada oběžných mincí v etui let ČR, Nov: RSCZ 23 RL 360, Sada oběžných mincí v etui hokej, Nov: RSCZ 25 RL 340, Sada oběžných mincí v etui vstup do EU, Nov: RSCZ 26 RL 440, Sada oběžných mincí v etui ME fotbal, Nov: RSCZ 27 RL 500, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 31 RL 300, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 35 RL 340, Sada oběžných mincí v etui UNESCO, Nov: RSCZ 38 RL 300, Sada oběžných mincí v etui Jihočeský kraj, Nov: RSCZ 40 RL 200, Sada oběžných mincí v etui Zlínský kraj, Nov: RSCZ 42 RL 200, Sada oběžných mincí v etui Plzeňský kraj, Nov: RSCZ 44 RL 200, Sada oběžných mincí v etui narození dítěte RL 200,- HABSBURCI Friedrich V Feniky bl., Vídeň 4 ks + 1 kr. neurčený ,- Maxmilian II. ( ) 297. tolar 1576 KB, Hus.:979, větší stopa po oušku, jinak R -1/1-3000,- Ferdinand, arcivévoda ( ) 298. Tolar bl. Tyrolsko, Hall, Vogelhuber:84/87-6 nep.hr., na rev. dr. vada razidla 1/1 4400,- Aukce 65 Stránka 17

20 Rudolf II. ( ) 299. Malý groš 1581 Praha, Gebhart, HN:10/6b 1/1 1200, Malý groš Kutná Hora, Šatný, HN:1b/7a 1/1 600, Malý groš Z, Kutná Hora, Šatný, HN:1b/7a 1/1 600,- Matyáš II. ( ) 302. Malý groš 1618, K. Hora, Holzl, MKČ:542, č. ned. 1/2 400,- Moravské stavy ( ) kr 1620 BZ, Olomouc, Zwirner, MKČ:622, č. ned. -1/1-1500,- Ferdinand II. ( ) 304. Tolar 1632 KB, Hus:1179, patina 1/1 9000, kr 1624, zn. prsten??, Her. str. 47, ohlý 2/2 50, kr 1637 Praha, Wolker, MKČ:763, mincm. zn. špatně čitelná 1/1-100, kr 1626 W/HR, Vratislav, Riedel, MKČ:1033 tém.1/1 50,- Leopold, arcivévoda ( ) kr bl., Tyrolsko, Hall, malá hlava, duchovní háv, 3 znaky, hr. -1/1-50,- Ferdinand Karel, arcivévoda ( ) kr 1657 Tyrolsko, Hall, hr. -1/1-50,- Ferdinand III. ( ) 310. tolar 1656 KB, var.: ve stuhách orlů x x, Hus:1243, krásný R -0/0-9000, kr 1628 g/ph, Kladsko, Petr Hema, MKČ:1332 R -1/1-300, kr 1640 Praha, Wolker, MKČ:1180 1/1-850, kr 1641 Praha, Wolker, MKČ:1181, nep. ned. 1/1-850, kr 1646 Wolker, Praha, MKČ: /1-340,- Leopold I. ( ) 315. XV kr 1659 Vídeň, Hol.:59.2.5, krásný R 0/0-4000, XV kr 1684 KB, Holl.: b, křížek v letopočtu -1/1-400, XV kr 1686 KB, Holl.: /2 260, kr 1664, Praha, Margalik, MKČ:1412 tém.1/1 900, VI kr 1669 KB, Hus.:1450 1/0 800, VI kr 1670 KB, Hus.:1450 tém.0/0 600, VI kr 1672 KB, Hus.:1450-0/0-800, VI kr 1685 MM, Vídeň, Mittermayer -1/1-400, kr 1680 KB, Hus.: /1 900, kr 1695 GE, Praha, Egerer, MKČ:1426 0/0 900, kr 1698 GE, Praha, Egerer, MKČ:1425, var. opisu 1/1 400, kr 1701 GE, Praha, Egerer, MKČ:1429-1/1-240,- Aukce 65 Stránka 18

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA

BRNO 5. 6. 2014 2014 6. 5. BRNO DRAŽBA BRNO 5. 6. 2014 VLÁDNÍ MINCE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ (ČECHY, MORAVA, SLEZSKO) 1526 1856 v době panování rodu Habsburského Díl I. + II. Ivo Halačka DUKÁT, spol. s r.o. BRNO 2011 REGIERUNGSMÜNZEN DER LÄNDER DER

Více

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011

& H. D. R A U C H, W I E N BRNO 26. 11. 2011 & H. D. RAUCH, WIEN BRNO 26. 11. 2011 Navštivte naši prodejnu mincí, medailí, bankovek a ostatního ORLÍ 20, 602 00 BRNO telefon (fax): 542 221 124 www.dukat-mince.cz info@dukat-mince.cz Otevřeno: Pondělí,

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 86. NEVEŘEJNOU CLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. května 2015 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě. Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST pobočka v J I H L A V Ě Vás i Vaše přátele srdečně zve na 85. NEVEŘEJNOU ČLENSKOU AUKCI která se koná v neděli dne 16. listopadu 2014 v Jihlavě ve velkém estrádním sále Domu

Více

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA MINCE - ZLATÉ 1 Bojové, 2.pol.3.stol.-1.pol.2.stol.př.n.l., duhovka - statér, typ Athéna / Athéna-Alkis (typ Plumlov), 15,5 mm, 8,045 g, Paulsen.48-51, R, rysky -1/-1 12000 Rakousko, František Josef I.

Více

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000

ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 ZLATO x 1 Keltové - Bójové 2.-1. stol. př. Kr. 1/24 statéru typ Athena-Alkis 0,35g 1/1 3000 Kostial-36 x 2 1/8 statéru typ Athena-Alkis 0,97g Kostial-34 1/1 7000 x 3 statér typ Athena-Niké 8,05g NS 24/18,

Více

Hradec Králové. Zlato

Hradec Králové. Zlato Zlato * 1. Karel VI. (1711-40). Dukát 1738 KB (3,45 g). Husz.-1586. n. zvlněn 1/1 8000 * 2. Josef II. (1765-80-90). 2 dukát 1786 A (6,96 g). Nov.-56. zcela n. hr., vlas. rysky 0/1 20000 * 3. Dukát 1787

Více

5. Aukce 16. 4. 2011

5. Aukce 16. 4. 2011 Vyznamenání 5. Aukce 16. 4. 2011 Internetovo - korespondenční aukce - 1 - Vyznamenání - 2 - Vážení sběratelé! Po aukci - Medailí 2010- jsme pro Vás připravili v pořadí naší pátou aukci Vyznamenání 2011

Více

1ks nep.vl.rys.lup. 0/1+ 1000

1ks nep.vl.rys.lup. 0/1+ 1000 Zlato Keltové - Bojové 1. 1/8 Statéru - typ Athena, 1.stol.př.Kr., 075 g, blíže neurčeno 1ks -1/1-3100 2. 1/8 Statéru, prototyp muškovitého statéru, 1.stol.př.Kr. blíže 1ks -1/1-3200 neurčeno, 0,85 g.

Více

poprsí J. Husa zleva/poprsí A. Dubčeka zleva Au 0,986 30mm 17,50g vlas. rysky 15 Dukát České republiky 2005 Praotec Čech a hora Říp/zemské znaky

poprsí J. Husa zleva/poprsí A. Dubčeka zleva Au 0,986 30mm 17,50g vlas. rysky 15 Dukát České republiky 2005 Praotec Čech a hora Říp/zemské znaky 1 Bójové I. stol. př. Kr. 1/8 Au statéru hlava Athény/Athena Alkis 1,02g 1-/1-6000 Paulsen 114ff "R" 3 dukát 1924 Sv. Václav 0/0 5000 5 dukát 1926 Sv. Václav 0/0 5000 8 Španiel O. dukátová medaile na millénium

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964)

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1810-1836, poprsí zleva/milenecký pár, 2-řádkový opis; Br 60 mm, původní etue. Antonín Dvořák - český hudební skladatel, čestný doktor

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost 2. a 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 1.1 Pojetí

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více