CREATIVE MIND nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CREATIVE MIND nad Labem"

Transkript

1 AMT, APO ATON, AVO NABLA omýti opakovanì gratulovat obeplavat údery platidlo v Maccau opìrné zdi první lat inský pøeklad bible japonský rychlovlak Šinkanzen je ým nejrychlejším vlakem na svìtì. Je schopen vyvinout rychlost až 195 km/hod. a je znám svou naprostou... (tajenka). v roce 1885 vyrobil... (tajenka) první veøejnì prodejní automobil, pojmenovaný typ Velo. ALAE ARZE NER OMULA látka rozptýlená v é látce protikladné kotonové stroje podpìra kvìtenství zrak písmene lenost vlastnì sou sady støedové èáry vzorec nitridu uranu dvakrát snížený tón korýš hliníku "a" mašle zasyèení Eliška Semil ostrov u Afriky hudební nástroj cizokrajná ry ba grafické dílo autora Rusalky dívèí hrdina umínìný zápor belgické láznì sykavky houslaøský rod brašny rychlost zármutky makety spláchnout omámit pøedchùdce Dukly moji karetní hra ovocná zahrada "úøad" záliv ten i onen ušlapat obilné sklady setnina konèetina patøící paroháèi plemeno psù výklenek hebrejský hud. nástroj Èech herec nezkušenì písmene nohy Ogouna žebøík (øidèeji) Ústí nad Labem nálev hodnì spøádat donátor dìlostøelec jít drobnými krùèky krmit komu patøící popravèí mlhy vzdìlávat vìty písmene feny hliníku náš PZO kapky nemající boty loveètí psi lakomec obyvatel svìtadílu tvoøit pìnu kusy nábytku jiný Adolf zde znovu si øíkati podnikatel egyptské božstvo úmrtí filipínská sopka krùpìj holá lebka nepøipravit o hlavu poukázka loterie jehliènan voltampéru lupen Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 2. oprat polská øeka Cibulského Kolínsko rytý pøítok Vltavy primát vz. oxidu cínu Olga cizí muž. zápor dvih ten i onen pobídka zn. litru 4. DÍL køídla (zoolog.) Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 3. Køížovka 001 Køížovka 002

2 ASY, JUR ALOV ITALA ONON spøádat vrchol hory pšt tuk (náøeènì) dìdina Mohamedùv rádce Antonín... (tajenka) mìøilo 22,24 m a krátký pøejezd na nìm v roce 1988 podnikli ètyøi lidé spoleènì. na letadlovou loï, nejvìtší váleènou, je možné povolat posádku, až 2000 lidí a... (tajenka). AAL EVENK KYR, OPS chòapnutí tenisové potøeby plemeno psù citosl. rachotu akvarijní ry ba cíl autor Strakonického dudáka politické strany tenisty Samprase listnatý strom poøídit kopii španìlsky "ano" Estonec kloub nohy cítit svazek chrastí znaèky dusíku povaha chirurgický zákrok místo obilnina èlovìk ladící nástroje snad vnímavost kaluž krve papoušek nástroj žence afroasiat Dumasùv mušketýr o co tudíž doby požitek èeské seknout ostrý zvuk øevy papoušek "ze" mohutná øeka asijská øeka vinorodé keøe dohodnutá schùzka tlumok na záda plavidlo z klád prozaik Asiat tílka zn.cínu pseudonym Gogola pohybu staroøím. mince zámotek housenky úpìní plod mandlonì sou svíèky bøídil opuštìnost slovenská rezervace Slovan otvor bavlny bitka (expresiv.) Mostu provésti setí výzva ke skoku vyrábìt na stavu Kiplingùv had rus ké skuteènost Opavy thulia telluru 3. DÍL nejistì jít latinský pøeklad bible Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 5. skin anglický šlechtic pádová otázka tamty sbohem jízda mezi brankami mrknutí dietní uzenina popis cesty øímská bohynì úrody cizí muž. øímský ch 1051 slosování 1.DÍL bazar i úst (básn.) salonní kabát dùkaz neviny básníkovy zn. miliampéru otvory ve zdi nádobka posvátný slovenský básník elektroda éra na jaké místo amor asiat anglický zápor otec (zastarale) oštìp (zastarale) okr. Plzeò-jih stadium nádech pracovník notáøství solmizaèní slabika potopení Lipského "úhoø" jezevèík (s lang.) Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 6. Køížovka 003 Køížovka 004

3 ABALDA ACO, O-O POROB tkanina užívaná k vyšívání ovo nepodepsaný autor had z knih Džunglí vyplatit (expres.) obyvatel svìtadílu jediným užívaným nadzvukovým dopravním letadlem na svìtì je... (tajenka), který je schopen dosáhnout rychlosti až 2494 km/ hod. nejvýše položená železnièní tra na svìtì - nazývaná Morochocha - se nachází... (tajenka). AVES, AZA CERAM IKA kusy palivového døíví oplachovat zákeøný èlovìk protiklad herec autora Cyrana soubor map útoèné jednání prezent Dykovy vèelín smìneèný ruèitel pokácet oznaèení malé rošády Frimlovy rus ké míè uznávání autority rožnovský textilní podnik darebák otrok (zastarale) bøemeno vèelín stará solmizaèní slabika žebro týkající se stáøí sešít podniková žába popìvek stará závaží choroba schùze MPZ Nizozemska stromoøadí zkr. aut. oblasti Panenky herec koupelová pìna zápasník s býky øímský ch 1001 èili Prahy stíraè prachu prací prášek sonda do zemì cikán výhra na dvì èísla osmia pøekážet 3. DÍL údìl patøící primátùm turistické pøístøeší biografy odmítnutí vozíku jakmile bývalý distributor tisku šelestivì dýchat staøec pøíbuzná selhání organismu TA JENKY moøští ptáci kòourání (expres.) rus ké sídlo souzvuk tónù psovitá šelma Zolùv román ba divadelní jednání moji pøístavní hráze popularizátor historie stromy èeské patøící matce pakl tamti postrèení anglická délková míra ptáci (zoolog.) španìlská øeka pružiny tìlo škrabka na pluh staroarm. rumuns ké sada místo sbohem propletenec sourozenec zhotovit na stavu tyran okovy zpìváka Zic ha adoptované karetní hra i hlav bulharská mìna násep sklad tabáku (zastarale) proud øec ké písmeno køemíku Olomouce Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 8. délková míra pružná železa strnutí šíje trocha pohyb vzduchem kymácet a sice evropský veletok Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 9. Køížovka 005 Køížovka 006

4 ADLA, AVA KRUL sportovec REM svìtadíl nedobytná pokladna stará jednota radioaktivity imitátor malé peèivo egyptský státník v roce 1981 byl poprvé uveden do provozu... (tajenka) TGV, který je schopen dosáhnout nejvyšší rychlosti až 300 km/hod. v roce 1885 byla ukonèena stavba kanadské pacifické železnice, která byla postavena jako spojnice mezi... (tajenka). ADA RUNA PAKO Stoklasa rezavìní ojedinìlý exempláø hromadit opotøebovat šaty zpìvaèky Pavone smyèka stadia záplava destièka lama alpaka znaèky dusíku Tachova tramp koupelové soli tenisty Samprase karetní hra jízlivì unikati vzduchem násada obruè literát fotbalista stromoøadí ožeh kouzlit pouze (náøeènì) plemeno bulharská mìna obr rokokové obilnina dekoraèní motivy Noemovo plavidlo kov plemeno psù planeta vykleštìný høebec Montanda paže a sice jehliènan temnota klesati Antonín mytický král elfù církevní obøady jakmile trávovitá bylina sveøepu buddhist. knìz výrobce limonád italské otvory prozaik italská platidla vývìsky (zastarale) rybí tuk Starogermán uplést jestli halit operní píseò v jaký èas vrub Janžurové který èlovìk Pøidala moka pokud dùvìrnì oslovovat okenní výplò tohle smyèky provìøovat kladná elektroda kanál lovkynì perel zámotek housenky závazek pøitakání Dreisera skok na místì italská mìna tkanina nápoj z chmele tílka pepøe seveøan Smoljaka øímská šestka spoleèenská skupina Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 11. bùh lásky vysoké karty severovýchodu 3. DÍL hliníková fólie bicyklù výbìžek pevniny do moøe biceps Juliin milý inu Hodonína otrok pel soulad na Doubravì chyba projev veselí rodiè ka ètyøi páry MPZ Nizozemska moje stará prací pomùcka Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 12. Køížovka 007 Køížovka 008

5 CER, TAV TAT SEVAN ETON zbavit ostøí ten i onen malý asiat (expres.) oznámit otrok náš autor (zastarale) l iteratury faktu "è in" v roce 1885 byla dokonèena první stavba typu mrakodrap -... (tajenka) v Chichagu. Mìla deset pater a pozdìji byla v roce 1931 celá zbourána. v roce 2001 by mìla být dokonèena stavba nejvyššího mrakodrapu v dìjinách lidstva? Bude to... (tajenka) World Financial Center v Šanghaji. AGA, ITA OST, PER STANÁT Sabinovy asijský divoký osel mláïata pøežvýkavce spøádat japonská potápeèka list turecký úøedník 3. DÍL pracího prášku biblická hora zkypøiti pluhem svoje tøebaže dubu náhlá zmìna hnìdé barvivo sou svíèky knot strana trojúhelníku Smoljakovy vèelín (zastarale) sùl kyseliny octové blouznivost francouzská øeka anglické Prahy svah (náøeènì) uchazeè volání o pomoc èas 4. DÍL bez bot slavnost kovbojù otoèný nosník chystati nástroj mohutná øeka úèet nástupový tvar asijské jezero tumáš ano anatéma senoseè stovky Kladna modly citosl. pohrdání Puèálkovic žirafa pravý úhel Olga snížený tón moøské ry by asiat roztavená hmota nikoli pták bìžec uhlovodík odhad výsledku øímský ch 501 Karviné øímský ch 1001 opracovat sekerou Ústí nad Labem bambusu poškození stromù zvìøí 3. DÍL evropské velehory strana úètu Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 14. štìpovat slouèenina cínu (slangovì) "vzduch" zasyèení obrátka ri val tøebaže svìtadíl "východ" vodní tok korálový ostrov Alexandr náprava otázka 6. pádu pirát rusalka opuchlina atomu francouz. "ze" jeden ze smyslù odlišnì silné provazy v pravou chvíli Karviné "skrz" neznámý autor psa skrblík nìjak švýcarské likér pneumatik zázrak Zolùv román vyrábìt na stavu Brožové naše rezervace palmy zarážená tyè Dorota lyže køídlo budovy Os travy popravèí rhenia biograf kùò (básnicky) 52 týdnù kazit kvìtenství francouzský malíø Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 15. Køížovka 009 Køížovka 010

6 stavba... (1. tajenka) Pont Valentré... (2. tajenka) v jižní Francii probìhla v první polovinì 14. století a trvala dlouhých padesát let. ASK ATIT UDA ÉS malý penìžní obnos vzhled divadelní závìsy penìžní poukázky naše politická strana Oliviera 1. africká pouš spílati dusíkatá slouèenina dezinfekèní prostøedek lama alpaka 1. obchodní akademie tropická nemoc prvním železným mostem... (1. tajenka), který byl postaven v roce 1779,... (2. tajenka) v anglickém mìstì Shropshire, spojující bøehy øeky Severn. pøehledy údajù rus ký malíø osahání stáøí nanosekundy baletní postoj vylíhlé rybky slinit Krásnohorské pochopení pøitakání pøítok Váhu židovské inic. Hermanové uspoøádat (knihy) náøadí na mlácení indiánský èlun 2. protiklad vedra Kaèírkové letòanský podnik astatu vidiny držitel invest. kuponù transport Haiti tamta Písku klekání osobní Neumanna plod jablonì vát øímský císaø zboží krùta (oblast.) legendár. hráè NBA st. bizmutu odštìpená skupina lidí ploskonosá opice sebevìdomý èlovìk malá mapa vyjma rozteè rostlin "ptát se" vyhynulý pštros lisovaná deska Prahy východu terénní bìh Estonec Olmerové nìmec. platidlo maïarsky "a" informaèní leták 1. nìmecký malíø Staškovo Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 17. naše politická strana èernomoøské láznì dloubati svìtadíl kocour paznehtník zploštìlá ryba zavazadlo smyèky choulostivá vìc úøady oxid indnatý papouška výkon fotbalisty pcháèe rezervace v È. krasu Svitav 1. "a" metrická stopa rus ky "vyuè. hodina" tér Angoly jemné páry dìloha italský stavitel let. spol. Guineje lilie italská let. spol. ženský hlas zrýt okolo tamta Kaiserovy pašák (expres.) skvìlý (hovor.) bájný letec Prahy 4 popruh sykavky pøitakání døevo na hudební nástroje Alexandr Eusebius Hlaváèové skupina lidí citosl. opovržení nìmecký souhlas japonská potápeèka asiat anèar Oliviera morda osobní oerstedu 2. podsvìtí inic. Zedníèkové ATI, IY LELUJE SEB UROK Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 18. Køížovka 011 Køížovka 012

7 nepodlehnout ochable dlouhé období univerzity nejrozšíøenìjší nerost nerozemílat starogermánský bùh "ý " alani vzniknout zemìkoule Deylovy nìkdejší dýmkový tabák 1000 kg ozvìna organizace am. státù strkáním vsunout (øidè.) 2. lvice 2. "dub" spojka afrièan ostrý pøízvuk cizí žen. Linky dùvìry Itálie americia "jestli" trnovník èajové smìsi nový odstavec amoret odpoèinek malý penìžní obnos dìjství louže poèítaèù pøíbuzná (expres.) Chudíkovy tamta stiskací knoflík zelenina v roce 1894 byl dokonèen zvedací most Tower Bridge... (1. tajenka). Pokud se jeho... (2. tajenka), mohou pod nimi bez nejmenších problémù proplouvat i velké lodì. potáè napøedené pøíze spousta (expres.) øímský ch 1051 prozaika Harta starat se pøíruèí astatu kolínský kapelník Ok resní odborové rady stroncia 1. Køížovka 013 Køížovka 014 døeviny (básn.) "chleba" "moøe" Kladna vlnìná tkanina odvar z bylin uhelný prach výmìšek øada ALINEA ALTER ODIN, TEC Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 20. první visutý most byl stavìn v letech podle návrhù Thomase Telforda pøes... (1. tajenka). Byl zavìšen na 16 øetìzech, každém o délce... (2. tajenka) metrù. bohynì úrody bílá barva kanál feny "bohynì" Itálie indiánští bùžci úøady spodek nádoby písmene sùl kyseliny octové uctívati okupovat chemické látky k tomuto úèelu 2. psota zbrojnoš právník smyèky direkty rosolovité hmoty øec ké písmeno ukazovací kukaèkovitý pták slov. ukaz. AD HOC DEA MPZ Slovenska louže uèinit suchým kobka tranzistoru Staroøekové spoleèenská hra opuštìni planety minulého roku papouška popravèí srážky pøi hotovém placení "dobøe" stavení otevøený úèet ri val družina vìzení vyhrnovat rukávy tibetský knìz støevíc naschvál autobusù zvuk troubení koøist Kartaginec obruby slovenský zápor øec ké písmeno zázrak zavrèení krátká fanfára básnický zápor citosl. údivu kosmetiky citosl. konejšení Angoly "ona" 1. patøící pøíbuzné obložit betonem Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 21.

8 v roce 1940 došlo... (1. tajenka) Tacoma Narrows ve státì Washington, který spojoval bøehy úžiny Puget Sound. Jeho zkáza trvala... (2. tajenka). umìlecký smìr odchylka pøi výstøelu Polívky jemenský pøístav letištì Remeš Olomouce 1. zbavit min sdružení vlasatice spála (med.) 1. Maøákovy uleknutí alkan zánìt sliznice tunel vybudovaný... (1. tajenka), který zajiš uje železnièní spojení mezi Anglií a Francií, je dlouhý 38 km a nachází se... (2. tajenka) pod moøským dnem. lyžaøská vìtrovka vrhat ohon cizopasná houba øímské padesátky rajská jablíèka krátký TV snímek nepravda pracovat s pilníkem obveselovat leguánovitý ještìr houkat zobrazení bùžka lásky popelnice nemírnì pít 2. otázka nástraha míè biblická postava támhle pohodný lis dveøní závìs "høib" indiánská zbraò jižanský generál vozkùv povel proslov chodidla výbor moøský ploutvonožec všechno hruï valit bicykly odporu èirý prostor lùno krtek král zvíøat pou ová atrakce Køížovka 015 Køížovka 016 komoni nìkdo (básn.) zasévat nadaný èlovìk (hovor.) vysoušeè vlasù Havaje Zambie mastná kapalina tumáš vrhat selata Tokelau "pro" smutno ANOLI BOLETUS FOR, RHE Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 23. autora Rusalky rumuns ká komunist. strana (z kr.) lavice (náøeènì) tropická døevina tlachati Ilona zápor zobrazení bùžka lásky "s chov at" evropská mìnová jednotka Alšovy keø podobný jmelí odstøelovaè støedovìká notová plodu biblický silák popravèí pøedmìt k svírání manilské konopí bolesti vodomilný brouk umìlecká akademie tumáš jež cizí plošná míra dvih otec a matka tatarský náèelník dámský pláš "míè" indiánská zbraò vnímání støední útoèník zpùs. barvení látek obdìlaný pozemek kosmetický prášek zaèátek závodu smìrem níže Olomouce mytolog. krasavec Kiplinga nice cizí hlodavec spisy MPZ Svazijska "bohynì" komoni sou éterických olejù Kromìøíže poté "do" Kantovy Ilja zn. polomìru neèistota 2. nìkdejší lotyšské knížectví oškubat AME, INTO ERSIKA OCHMET Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 24.

9 stéct po kapkách jídlo lesk jakýsi (básn.) syèení prázdné léèivo (farmac.) Dvoøáka kulovitá baktérie sportovní obuvi poèáteèní písmeno textu Èalfy náš herec zn. statampéru leguánovitý ještìr trápit menší hýkavec zvuk zvonu keèupu okolo (básn.) cinkat 2. "umìní" Loun krátké kabáty dálkový kamion kocouøi španìl. polévka docela balík astatu být schopen nezatnout "Láïa" pøímo pøed solmiz. slabika britská øeka pohádková postava alkaloid v èaji cizí žen. posilovat (øidè.) zvuk støelby jestli zn. dezin. prostøedku architekt. prvek Alena náš prozaik "tramvaj" nejdelším... (1. tajenka) na svìtì je most v japonském mìstì Akaši- Kaikyo,... (2. tajenka) v roce 1998 a jehož rozpìtí je 1980 metrù. pìnivý nápoj MPZ Laosu šachová remíza tlapáním zatlaèit Køížovka 017 Køížovka 018 potom jeøábu poschodí Syslové drnèivý zvuk øímský ch 499 Lemieuxe Obchodní akademie èas 1. oním zpùsobem táborský podnik MPZ Islandu BREF PLACEBO TROMP Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 26. jedním z nejvìtších dinosaurù na svìtì byl Supersaurus. Jeho délka dosahovala... (1. tajenka) a... (2. tajenka) váze asi 10 slonù. španìlské dezertní víno výšivka pohyb tágem èíslovka básnický zápor posoudit nekovový prvek napadení karetní hláška patøící Otmarov i moè (medic ín.) dìlit na pùlky omastek Majerové cizopasný hlíst 1. africký kmen bodavý hmyz starovìký stát cizí lihovina øímský ch 1049 pobídka asociace realit. kanceláøí hudební syn syna Karviné rumuns ká platidla GIGA ISEO LURI Christie francouzský šlechtický titul já turecký dùstojník ry by francouzsky "èerný" kòourání osychat na povrchu koupelové pìny žáruvzd. materiál skeletu pøední strana mince kilogram milieu klovat støedovìký slovenské smyècový pøirovnání nástroj hlas pìnkavy obleèení italské sídlo jenž váleè. loïstva svážení Litomìøic oøechù svìtová organizace patøící Ivì trhaviny smyèka tamto Oregonu hl. Peru Tuvalu zutínat hliníku 2. poutavost práchnivìt Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 27.

10 nejtvrdší pøírodní látkou je diamant, jenž je... (1. tajenka). Nejtìžší kdy nalezený diamant vážil více... (2. tajenka). BARS ERE DRALO PEAN ohbí nohy Kozderkové obkreslený obraz jedovatý had okrouhle evropské zúètovací jednotky 2. slezské ANETI ENDO RES, YVE stéct po kapkách poškození tlakem malá sonáta 2. hlasy souhvìzdí Páv souzvuk tónù trýznitelé tvrdost minerálù se oznaèuje stupnicí... (1. tajenka),... (2. tajenka) nìmeckým mineralogem Friedrichem Mohsem ( ). naše 1. hýkavci náš házenkáø sát inic. Lancastera rus ký režisér Ezechiel karty k dobírání MPZ Libérie Mostu zrùda plošné míry radia persona zlý skøítek léèivý prhy 1. nápor choroby výhonek nesoucí plod luèní tráva revolv eru konì (básn.) hle pøezdívkou chuchvalec slovenské ukazovací pìstební odstraòování vìtví senoseèe dusíkatá látka zkr. souhv. Herkules nìkdo tøebas poloha kleèícího kozí zápachy Loun Ábelùv bratr rypadlo obrnìné vozidlo hymnus citosl. údivu øímský politik trhaviny chomáè šafrán (botan.) saka kurz 1:1 archaicky oslovovati magnetismus pøitakání Amisùv pøítel malajská dýka filmová písnièka kusy trávníku Pákistánu øev škubnutí oddìlení nemocnice zn. benz. èerpadel Rossové solmizaèní slabika mzda asijská stolní hra horské kolo ztlumený hlas Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 29. slovenské ukazovací pták pøíbuzný èápu adresograf polyamidové vlákno hliníková fólie osobní pøitakání koupelové pìny mrknutí "v ìc" inic. Nedošínské èernomoøské láznì kaprovitá ry ba jež ten i onen byliny podobné heømánku oblak rus ky "j edna" placený potlesk tajný zvìd tropická døevina poloha vkleèe opak lesnaté dìtský pozdrav Lendlovy tumáš "jestli" Sarmat Vanuatu mužský hlas asijská šelma silné provazy norek americký italská øeka letiš. Vernon jízdou se dostat cizí rudodøev japonský gymnasta postroje španìlská chùva úst americia Kiplingùv had výše než král zvíøat letiš. Londýn zubní výplnì 2. neovanouti Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 30. Køížovka 019 Køížovka 020

11 dolní rajská jablíèka vzdìlávat se 1 DÍL 2. ovinout zástup alkan zánìt sliznice nejpoèetnìjšími živoèichy žijícími... (1. tajenka) jsou pravdìpodobnì èervi, jejichž první y... (2. tajenka) 4600 až 590 milionù let (období prekambrium). termití královna je schopna za svùj život naklást až 440 milionù vajíèek, tedy po dobu 14 let... (tajenka). ENS, UDR šmodrchat slovenská èíslovka KLAR èoèka na jedno oko nástrahy Štorchùv hrdina mít nesnáze udržet v neporušeném stavu vìnovat koupelové soli tumáš stromový porost rov ná plocha ohromit osmia lehké vanutí 1. èernomoøské láznì zastøelit velké množství žluté barvivo na které místo poloha vleže sibiøský kozoroh plastový model oxid palladnatý Starošpanìl klid zbraní kosmetiky hlas pìnkavy harampádí hliníku model zavýsknutí tlouct (morav.) pobídka pøesnì 2. ri val dìtský pozdrav uvržení firn zpìvný pták Lucifer osychat na povrchu Zolùv román síò skvìlé (hovor.) šílenec chòap otesávat èínsky "pís ek " tìstoviny otáèivé i strojù balík opálení Svazu demokratù slovenská dvoulitrová nádoba na pivo obyvatel svìtadílu tlustokožec borovice nìmecký filolog part kedluben násobeno strunný nástroj notes lebka pokropit kopec východní slovan klad rus ký souhlas mongol. pastevec pracovna umìlce ohlodat držadlo výzva k tichu jsoucnost odhození svazovat okolo (básn.) písmene obyèej packat kazit (expres.) smyèky korsièan (básn.) úspìch radosti možná mezinárodní den žen Rokycan manilské konopí s úctou oslovovat zn. sport. potøeb "jestli" svìtová organizace pygmejský kmen trumfy v bridži lichokopytníci inu èíslovka zn. polomìru "j eden" SREŽ ŠA Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 32. "ty " málem polská øeka velký pøežvýkavec autor Nany rodový znak jinší Anna inic. Erenburga tulení kožešina souhlas Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 33. Køížovka 021 Køížovka 022

12 jedním z nejlepších bìžcù mezi divokými psy je kojot? Je schopen dosáhnout rychlosti až 65 km/hod....(tajenka) až 4 m. EROS LYSEC MKM indián patøící potomkovi rosol kosmetiky "a" slovenská herny AVES TAKA vyzvat k shromáždìní vyjadøovati se písmem sníst (dìtsky) 1. hýkavec lotyšské platidlo korálové ostrùvky èernošedá barva je známo... (1. tajenka) ù hmyzu, který existuje už déle než 400 milionù let... (2. tajenka) všude na svìtì. níže než pøedmìt výzva k tichu tepání rozpouštìdlo potøeba k ovázání ryba bez šupin výtažek z léèivek letištì Mukah èenichem ohledat sulfát èerný pták Os travy muèiti zajíc (expres.) nanejvýš øec ké pohoøí opravna lodí zavzdychání ploskonosá opice nìmecký malíø vøení planetky lemura s chutí infekèní èinitel písmene údivu uzenice Vergiliovo pøíjmení papoušek lihovina z mléka obkladek povijnice jedlá výhra v šachu sebeobrany pohádková postava banda inic. Roosevelta dom. pták zpùsob barvení látek jílovitá hornina dronte africká pouš "køest" hliníku èíslovka naklíèený jeèmen vylíhlé rybky tohle Angoly kus ledu inu solmizaèní slabika nitu rumuns ké osekat ukazovací Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 35. nádech jenž akvarijní rybky univerzity Palackého hrùza rod tropických mravencù jeviti se tmavý bridžový výraz slepovaný plastový model Oliviera záporný ion jamka existovat oznámit pražský podnik depo stékat po kapkách "ti " výtažky z léèivek usekávat artista dìlající kaskády øímsky 49 Litomìøic dùlní pracovištì thallia molekuly nedoplatek Kolína kus ledu tišení šíny øímská ètyøka zkr. Vojen. útvaru poøadí alelomorfa doslovný pøeklad zárodek vìtvièky "ptáci" pøíležitostná koupì hrací list divadelní úloha Sierry Leone primát borovice lest Alena "moøe" žlab na úhoøe tamta liliokvìtá rostlina zinku spojit lepidlem solmizaèní slabika prezent 2. stromový savec 2. exkrálovna španìlská výmìra pozemku Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 36. Køížovka 023 Køížovka 024

13 ETEN LDA, NUR TE TRYL obscénnì tác praním oèistit letištì Malda zinku ry bolov lékaø (žert.) tuleni patøí mezi ohrožené živoèichy?... (tajenka) u tulenì karibského byl naposled spatøen v roce 1952 a je pravdìpodobné, že dnes již nežije. ACYL ALANINY ILI, TULIS místnost v pivovaøe náhrdelník alpínum rus ky "nebo" benátská pláž americký komik nìmé grotesky "umìní" mezi tuleni je nejlepším potápìèem tuleò Weddellùv, který se dokáže potopit i do hloubky více než 600 m a... (tajenka) déle než jednu hodinu. jihoamerické republiky hliníku trhaviny umìlý jazyk drobný ptáèek osvìžení vzhledu látky Lota Olga francouzsky "j eden" oblast houslí kácet "j en" náš hokejista lesklý nátìr "jestli" prací prášek MPZ Bruneje dychtiti cesta letadlem sahat Klausovy odporu tanèit (expres.) køiky kostkový vzorek dìsiti místnosti znaèky draslíku korejská dynastie patlanina india litevské platidlo kouøovod požírat brazil. prozaik øímská dvojka sportovec nimrodi podivu hlt Tábora okamžitì Staškovo Køížovka 025 Køížovka 026 hlas ovcí doleji jednotka el. odporu ozn. fot. citlivosti a sice èalounìné lùžko nìmecký souhlas výše než básnický zápor Venturovy etylen škemrati Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 38. sportovní obuvi Vaculíka mouèka z kurkumy pøedvánoèní doby náš bìžec tinktura døívìjší pøísedící u soudu pravý pøítok Vltavy nádoba u studny Rakovníka døívìjší literární klub exmistr svìta v šachu maïarský sáh nejinak soška bùžka lásky spor náš skokan na lyžích otec koupelová pìna Kladna èíslovka výluènost muzeum lidové architektury záhy souš v moøi mazadlo Rimavské Soboty stovka svítilna hovorový souhlas i vìty "Øím" rus. automobilka ploutvonožci kryptonu myšlení básník zkr. býv. minister. státní kontroly ozvìna vzorec fosfidu tantalu zasyèení manganu chemický radikál popìvek krétská hora plod obilnin za každou cenu radonu "kost" osobní zpracovávat kov aminokyseliny Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 39.

14 INDOL LAIT TROT, VIE svinout nejistì choditi pøedchùdce Sazky protiklad vzorec nitridu tantalu kozáètí náèelníci promile lenochod dvouprstý je jedním ze živoèichù, který... (tajenka)? A to pouhých 24 až 33 st. Celsia, nižší byla zjištìna již jen u pásovce nejmenšího. nejvìtším primátem na svìtì je gorila. Dosahuje váhy až 275 kg a výšky i dva metry. Pøesto je živoèichem velice mírným a v souèasnosti... (tajenka). ADAS, ITA IŽA, ODAL OKI, TOLL japonské souostroví staroegyptský džbán mizet kabaretní písnièka hereèky Aimée Mikuláš (anglic ky ) mytický krasavec jižní plod citové zážitky kmitnutí seknutí hereèky Jernekové Hegerlíkové øehtat nástavec sbíjecího kladiva tihle klus konì "rudý " slovenské i rostlin stroj na sníh "s ml ouva" "Kateøina" knedlíèek øec ké písmeno vz. oxidu india vrážet rohy prací pøípravek "è in" "mléko" hnìv dusíkatá látka opak praxe syn syna Delona herec belgické láznì "v " a sice "život" nutkavý 3. DÍL vøesovec smyèky hlt vnímat èichem døívìjší domovní sluha omítnout pít po srcích "mýtné" obec okr. Komárno patøící Hedvice èeská prozaièka (Felix) regres ka stìží potvrzovat pomocí dokladù chlapec severský statek ledaže zelený keøík Oliviera probìlka ital. film. hereèka zelenin. pokrmy hmatat vìtøík kapitán Nautila plavidla barva v kartách náš kreslíø øec ké písmeno hovorový souhlas souchotiny (náøeènì) kanadský zpìvák zkr. øídic. støediska útvar prvohor "v " povel vozky skrblit ukazovací ohøívaèe vzduchu korýš nitu nerostný uhlièitan vápenatý vìtøík slovenské pøirovnání Trioletové souhlas obec u Prahy celní Egypta malá Soòa tady nìmecká karetní hra é jehliènan "já" zkr. èerv. køíže Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 41. cizokraj. sudokopytník hmyzožravec tady vìèný žid minerálka dodávati odstín staroøím. peníz brak jednoduchý stroj citosl. opovržení Prahy akademic. anglický titul palmy Víznera snad Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 42. Køížovka 027 Køížovka 028

15 bìžný pásovce devítipásého je schopen spoøádat až mravencù najednou. Pásovec velký pak bìhem jedné noci... (tajenka). ASÉN TREMOR nepravá kost (napø. u koní) komika Hardyho øíè ka tuènolistá bylina kancel. potøeb ofaèovati tøes (medic ín.) kdo adventní ranní mše mimo parma zlatá poklesy Antarktidy tmel zpìv gibbonù a orangutanù se šíøí až... (tajenka) a za nejhezèí zvíøecí zvuk je považován zpìv gibbona bìlorukého? výtlaky nádech usychat (o kvìtinì) malý stùl piják (ž ertov nì) bulharský kníže toèivý pohyb vody Olomouce slovenský básník smìneèník ovanutí nìmecký urèitý èlen inicály Nárožného kyseliti radiolokátor diferencovat sklon ke spaní drahý kámen averze opotøebení (tec hnic.) zápalek samohláska trhati ovoce celní Tanzanie americký básník pøadná rostlina rodinné domky sesunutí ponoukat skutek telefonù obyvatel starovìké Récie neteøe vesna lesní kalamita "Petr" africký veletok proskurník (lidovì) zahrazovat šat vinné keøe obilnina podvozek auta zemina jekoty Prahy hereèky Ondrákové bývalý obch. dùm pohádkový kùò zkr. živn. listu básník zasyèení divadelní umìlkynì sykavky sklon ke lhaní solmizaèní slabika Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 44. platy dìtský pozdrav klít sport. funkcionáøi potápìèský zvon sibiøská øeka vodorovné ocasní plochy bezlisté stonky trojitá koruna (latin.) psát èervené barvivo ceta ruský souhlas rus ké hleny sada "dnes" španìl. "pro" oboøovati se malá Ema zaúpìní kreslíø jemnì pokropit acetylen pùvodní obyvatelé N. Zélandu rulík šachová prohra lyžaøské výtahy jednotky množství kryptonu obec okr. Jihlava horké prameny jeden z pásù atolù vyhynulý pštros "se" náš herec Volty na padesát procent africký slon jedovaté slouèeniny asij. poloostrov pøedchùdce Dukly svìtový šachista thullia narkotiz. plyn inic. malíøe Kuby sporákù radia ATA, ETIN ONON POR nálože stepní rys MOLY PSKOV Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 45 Køížovka 029 Køížovka 030

16 ukrýt hudební skladba skladatele Nedbala infekèní èinitel nebo pracovnice v tiskárnì mezi nejchytøejší živoèichy žijící ve volné pøírodì patøí šimpanz a gorila, která je pouze... (tajenka). gorila horská žije ve výšce 1650 až 3790 m n. m. a na rozdíl od gorily východní... (tajenka). Pom.: NAN ANETOL ATAIR RHEA NARA italské bylina pøipomínající bodlák hereèky Vránové souhvìzdí Delfín obec v okrese Domažlice 3. DÍL hvìzda v souhvìzdí Orla italský šlechtický rod vzdálit se letem èrta baskická hra konèetina jež drobné rybky "v " svorník malá Amálie dramatik Liberec. trhù hovorový souhlas otázka 6. pádu jednotka duté míry øeka v podsvìtí jednotka subjekt. výšky tónu pìvkynì Sumacové požírat ochrany pøed vlnami omlátit žvanit horní místnosti žen. Blanska obrazu velký kus pole obec okr. Tábor trend studentské slavnosti karetní trumfy bulhar. letovisko rytmická jednotka arab. žen. zn. bulh. cigaret Kleina ital. metropole základna americ. aut expozice (fotograf.) nalévat Leoncavallova opera umìl. sloh juviové oøechy náøeèní souhlas Smetany zatopení Nìmec odpoèívat na lùžku trhavina hybné orgány tìla ORSINI VIAN, YO rod tropic. mravencù Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 47. zhyzdit barvami pøízrak penìžní poukázky sloní zuby èeské pøevažovati producenta Pontiho zvìtšovací sklo mrtvý neprùsvitnost aromatický éter zpozdit se sou fotoaparátu karetní trumf zárodek vìtvièky nástavby nad øímsou zkr. niger. tisk. kanc. staré váhy sbohem Ekbergové nejvýhøevnìjší uhlí francovka hektaru Thák ura baèovo obydlí plavat kyz cínový staroøím. bùh døívìjší pláš lyžaøský pozdrav stelivo jedna (v poèítání) hovorový souhlas mytický krasavec astatu staroøec. bohynì Zemì stovky pobøežní plavidlo komorní soubory cizopasníci popìvek stockholmský klub ka symetrála Klatov nebo "èest" hlasatelky Burešové slavné údobí japon. dìjin Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 48. Køížovka 031 Køížovka 032

17 nejmenším... (tajenka), vážící asi 1,6 g a nejvìtším pak pštros vysoký 2,7 m a o hmotnosti až 156 kg. ITA, KOPP SALEP TONKIN drahé kameny s øezbou malý atol látka k vyšívání napadení stíraè prachu starovìký stát v Mezopotámii národohospodáø ASINA VOT pøevrácení povaha užitková rostlina anglické (internát. škola) okolo husita souhlasiti povodí... (tajenka) Amazonky má rozlohu více než 7 mil. km ètvereèních a øeka má pøibližnì pøítokù. opìtovat vole stará délková míra tónový pøízvuk cizopasník americia tropická hlíza tišící Os travy lekati se penìžní soustava státu slavení bývalé papírnictví dolem král keltských Britù jednotka tlaku obyvatel Alsaska korýš tenisový dvorec pøilba v podobì klobouku lat. "tøi" hranièní poplatky palmy øemesl. družstvo praèky strakatì pìvec texaské pocty cizí moøský korýš juviové oøechy obilí seté na podzim tkanina tady bývalý rus ký vzpìraè zdvoøile oslovovat elidování Køížovka 033 Køížovka 034 "mùj" neúplná díla karetní hra (v ýrobku) tenhle "Eva" inic. Oliviera zapírat (s lang.) hliníku odvody nu "náøeè." døevo na lyžaøské hole Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 50. koleèko kolem mìsíce starší jednotka síly "v " nakrmit "osli ce" stáøí dotazy nástroj k roztírání týkající se svazu inic. Konvalinkové zestátòovati francouzský èlen pepøe nìkdy rostliny ostropsy vrkání rus ky "hle" rozkoš mínìní stromový hlodavec ano døívìjší námìstí Pavonové výrobna zápalek klekání herecké akademie osobní zmar biblická hora sibiøský veletok lokaj pøedvádìti z tohoto místa vidiny "otec " kombinéza korálové ostrovy nálož údajnì pìna na taveninì japon. potápìèky politické strany evrop. státu písmene D autor Vinnetoua zkr. výtv. akademie stroncia skladatele Krejèího vìèné ochladit inic. Trnky hvìzda souhvìzdí Orla Anna () Longena americia Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 51.

18 AAA, NAO DANAE PEER SEBA TEMI vodiè psù náøadí kopáèe plynulost staroøímská bohynì úrody bunièina ušní lékaø Perseova matka nejmladším pohoøím a... (tajenka), jeho délka je 7240 km, je pohoøí Andy, procházející územím Jižní Ameriky. lidské tìlo obsahuje asi 600 svalù,... (tajenka). Nejvìtším svalem je velký hýžïový sval. AI, FÁRA FIDE, IDIT TROVA bavlnìné tkaniny vpøed (z italštiny) zlatnické jednotky støedovìcí koèovníci silné provazy Asiat lenochod tøíprstý cizího auta filozofa Èerného španìlský mys svazek obilí škrobení procento žebøiòáku zpìváka Jürgense tanvaldský podnik žvaniti èeské umìlecké akademie hereèky Gollové systém pražský autobazar oschnout (o chlebu) zkr. Slez. divadla ten i onen prkenné stropy tady zkouška znalostí Pøidala horké prameny jehliènan kozácký náèelník støedovìká klatba jihoamerická pouš zápor pozice Dvoøákova opera èidla sluchu Sarmat granát orient. vládce pomocná vìta v logice houkati výtrus hnít obyvatelé severní Moravy èlen horní snìmovny slovenská spojka jemné tkaniny konì neprùsvitnost venezuelská øeka zn. ampérzávitu souchotiny zkr. parku kultury Rokycan Olomouce olomoucký podnik "jídlo" túje Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 53. pøipustiti vzniky stromoøadí roèní období školní pøedmìt brýle nežádoucí výronky kovu malé ranky jihoamer. hlodavec napadení herec staroøímská bohynì úrody inici. Oliviera uzlík v tkaninì vytváøet anglický bìžec egyptská bohynì 3. DÍL malíø obsahující lùj koupací nádoby rýžová lihovina schùzka zkr. mezin. šachové federace tílko stonky hotel pro motoristy psovitá šelma tropiètí ptáci dokumentovat nepodepsaný dopis jm. Racka hudební nástroje adamovský podnik èíslovka sloven. "v ýdaj " Púchov. podnik obtížný hmyz "j eden" dehet jeøabinový cukr latinský zápor ústa bìloves. kyselka karetní hra rubidia nápor zkr. Uran. dolù biblická postava setina ha Clue pøítel nemoc kloubù Vašinky Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 54. Køížovka 035 Køížovka 036

19 nejvìtším živoèichem, který byl... (tajenka), je moucha domácí? náhorní paseka vojenské postele stavební kámen pøadná rostlina jistìže chemický prvek ASÌN BYKAV IRA, UNA penále rùznobarevnos t paliva balkánská øeka nazývati jménem husarský kabát nejmohutnìjším stromem na svìtì, je vysoký 84 m a obvod jeho kmene je 29 m, je... (tajenka). doutníkù tvrzený kauèuk provádìt anotaci horská pásma Olga () nepøekážeti teluru finské jezero svorníky egyptský bùh typ staroèínské opery obilí k setí Klatov baletní postoj kambodž. sídlo èasopis pro ženy sportovní klub v Haagi náš herec nezdvoøák postupnì vadnouti stará skøíò aèkoli ztemnìt bìloves. minerálka básník moøský pták uhlièité sedimenty stovka prodlouž. boèní zeï nasycený alkohol komik spojka alpská pastvina "a" inic. Munzara setina hektaru Anna () komorní soubory láhevníkovité byliny pít po srcích strojíren. továren Vrchoty pøíkøe roztavené sklo tahle pøedstavení klášterù šatní motýlci staroøímské mince hájová bylina bunièina vztyèit validita thallia prezenty náspy Ústí n. Labem dáti za peníze plocha listu tmel bìlorus. prozaik "hnìv" náplò do jitrnic zn. bulh. cigaret ostny pobídka chorobný žháø Náchoda barvivo na vejce huculský tanec Komárna støedomoø. keø zasáhnout kozácký náèelník rozemílací zaøízení pøekážkáø pøedváleèný kritik pytlákù vzrostlý strom ka "havran" sou barviv Karviné životní losy lesklé nátìry "k do" tuku Komárna chlapec ALM, POK INARI, TIN ROOK ROUN Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 56. nitu brouèek škodící na kvìtech zázrak Sklenèky maïarský lyrik otázka 1. pádu dìvèe elektronka s pìti elektrodami øímský ch 49 Motejla primáti unavovat zn. cizího auta zakladatel bulharské dynastie angl. zkr. ribonukl. kyseliny stovky americia "kost" Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 57. Køížovka 037 Køížovka 038

20 DJAKOV GON OZERO TOOT náš bývalý házenkáø slovenská øeka prodavaè v drogerii egyptský bùh rmut obkladek divadelní vycpávka nejhluènìjším zvíøetem žijícím na souši je... (tajenka). Køik samce je možné slyšet až na vzdálenost 15 km. nejrychlejším bìžcem na Zemi je gepard, který je schopen bìžet rychlostí až 70 km/hod. a... (tajenka). AST, OAT CANE RODOV TY LOM vyhynulý kopytnatec otroctví Popradu obec v okrese Hradec Králové rýžová pálenka nábytku dortu zbavit vousù hlen paroháè nervový záškub jávský gong kvality slovenský básník východoasijský strom oblouèky na prùèelí budovy anglická osobního poèítaèe kolem mìsíc Jupitera zubní lékaø dlaždic kus ledu bavlnìné tkaniny hovorový souhlas pokrývka maïarský lyrik zábradlí èernobílý pták hlíza povijnice pracovní porada náš skladatel barvivo "suchý" slovenské pohoøí hroznýš rybí vajíèko rytmu potom desetiny tisíce Olomouce strážce mravnosti hlas hodinek vrch u Bìlehradu zvýšený tón A tøebaže kožní mozol Chaplinùv film zemìdìl. hospodáøství Tristanova milenka národ (odbornì) "vìtev" nìmecký pøístav antický Skotska chmelový keø edém konèetina st. délkové míry typ letadla zkr. polit. strany mražená pochoutka dvojice dìti dìtský pozdrav z jakého dùvodu vìtší množství i týdne potom Talic ha sportovní bunda Vítové úèastník fotb. ligy "rák os " bodná zbraò toulky rus ky "jezero" Antarktidy solmizaèní slabika setiny hektarù žahavý hmyz Ondøej () psí poplést autor Dalibora dìlníci v docích kyselé bonbony malý Konstantin Motejla tišina Kromìøíže porost stromù "houk at" Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 59. neodborník vìdec.- technic. rozvoje mrkvokvìtá bylina neodejít pometlo unie "v ejce" krutý èlovìk trám pod stropem Litomìøic hlodavec listnatý stromek doba 12 mìsícù "oves" plodina Deyla pobøežní plavidlo kulièkové poèitadlo atmosféry tìla Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 60. Køížovka 039 Køížovka 040

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

citosl. TAJENKY lehko okraje CREATIVE MIND zkr. severovýchodu SPZ Popradu citoslovce zbraò otvor v místnosti

citosl. TAJENKY lehko okraje CREATIVE MIND zkr. severovýchodu SPZ Popradu citoslovce zbraò otvor v místnosti LOPÉS NOYON TOLE TY ROS zábradlí výrobce laboratorního skla plamének starovìké poèitadlo anglický zápor basketbalový prvek italské Latimerie podivná, patøící mezi... (tajenka), žije poblíž Komorských ostrovù

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo

ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo ÚLOHY pro 2. ročník soutěže KOUMÁK 1. kolo Úloha č. 1. Časopis Kvítek stojí 30 Kč a časopis Auto stojí 50 Kč. Paní v trafice prodala stejný počet od každého časopisu a utržila za tyto dva druhy časopisů

Více

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA

Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Pracovní list Název projektového úkolu TESTOMÁNIE, KŘÍŽOVKY, OSMISMĚRKY Třída V. Název společného projektu ŽIVÁ PLANETA Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Ukaž důvtip, postřeh,

Více

PLAZI HADI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_277 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 7 ZNAKY HADŮ NEMAJÍ KONČETINY

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 10322/2003 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Číselný kód Název zboží Harmonizovaného sazebníku 01 - Živá zvířata 02 - Maso a poživatelné

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.32 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Opakování učiva za I. pololetí

Opakování učiva za I. pololetí Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Opakování

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5

3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5 3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5 3.1 Napiš k jednotlivým kresbám dvoudìložných rostlin jejich správný název................ 3.2 Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí. bøeè an popínavý barvínek

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost [ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ Obec Lazinov je malou obcí v předhůří Vysočiny. Její vznik je datován do 14. stol. a z toho se odvíjí charakter její zástavby a prostorové

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Meziroční změna salda ZO s Polskem Ministerstvo průmyslu a obchodu Zahraniční obchod s Polskem celkem v mld. Kč Saldo Vývoz Dovoz 8. 6. 4...4 8. 47. 37. 6. 4.8 6. 4...4 83..3..4 7. 8. 6. 4... 5..... 3.

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Asie. Arktida. asfalt

Asie. Arktida. asfalt Antarktida Antarktida [antarktyda] je nejchladnější světadíl. Rozprostírá se kolem jižního pólu a je skoro celá pokryta ledem. Mrzne tam i v létě, proto tam žije málo zvířat: tučňáci, tuleni a velryby.

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství

chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství CHMEL Chmel pěstujeme pro chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství Význam chmele - výroba piva -kosmetické využití (pharmaceutický průmysl) -jako léčivé rostliny ( čajové směsi ) Image České

Více

Střední Evropa - hospodářství

Střední Evropa - hospodářství Střední Evropa - hospodářství Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Sexta, 2. ročník VG Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm., d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TÉMATA OBOHACENÍ PRO PRÁCI S NADANÝMI DĚTMI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

TÉMATA OBOHACENÍ PRO PRÁCI S NADANÝMI DĚTMI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE TÉMATA OBOHACENÍ PRO PRÁCI S NADANÝMI DĚTMI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE NÁPADNÍK K OBOHACENÍ HODIN ČESKÉHO JAZYKA PRÁCE S HLÁSKOU PRÁCE SE SLABIKOU PRÁCE S VĚTOU PRÁCE S TEXTEM VYJMENOVANÁ SLOVA AKTIVITY BYLY

Více

Sudokopytníci mozolnatci

Sudokopytníci mozolnatci Sudokopytníci mozolnatci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 28. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou sudokopytníků, kteří se dokázali

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více