CREATIVE MIND nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CREATIVE MIND nad Labem"

Transkript

1 AMT, APO ATON, AVO NABLA omýti opakovanì gratulovat obeplavat údery platidlo v Maccau opìrné zdi první lat inský pøeklad bible japonský rychlovlak Šinkanzen je ým nejrychlejším vlakem na svìtì. Je schopen vyvinout rychlost až 195 km/hod. a je znám svou naprostou... (tajenka). v roce 1885 vyrobil... (tajenka) první veøejnì prodejní automobil, pojmenovaný typ Velo. ALAE ARZE NER OMULA látka rozptýlená v é látce protikladné kotonové stroje podpìra kvìtenství zrak písmene lenost vlastnì sou sady støedové èáry vzorec nitridu uranu dvakrát snížený tón korýš hliníku "a" mašle zasyèení Eliška Semil ostrov u Afriky hudební nástroj cizokrajná ry ba grafické dílo autora Rusalky dívèí hrdina umínìný zápor belgické láznì sykavky houslaøský rod brašny rychlost zármutky makety spláchnout omámit pøedchùdce Dukly moji karetní hra ovocná zahrada "úøad" záliv ten i onen ušlapat obilné sklady setnina konèetina patøící paroháèi plemeno psù výklenek hebrejský hud. nástroj Èech herec nezkušenì písmene nohy Ogouna žebøík (øidèeji) Ústí nad Labem nálev hodnì spøádat donátor dìlostøelec jít drobnými krùèky krmit komu patøící popravèí mlhy vzdìlávat vìty písmene feny hliníku náš PZO kapky nemající boty loveètí psi lakomec obyvatel svìtadílu tvoøit pìnu kusy nábytku jiný Adolf zde znovu si øíkati podnikatel egyptské božstvo úmrtí filipínská sopka krùpìj holá lebka nepøipravit o hlavu poukázka loterie jehliènan voltampéru lupen Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 2. oprat polská øeka Cibulského Kolínsko rytý pøítok Vltavy primát vz. oxidu cínu Olga cizí muž. zápor dvih ten i onen pobídka zn. litru 4. DÍL køídla (zoolog.) Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 3. Køížovka 001 Køížovka 002

2 ASY, JUR ALOV ITALA ONON spøádat vrchol hory pšt tuk (náøeènì) dìdina Mohamedùv rádce Antonín... (tajenka) mìøilo 22,24 m a krátký pøejezd na nìm v roce 1988 podnikli ètyøi lidé spoleènì. na letadlovou loï, nejvìtší váleènou, je možné povolat posádku, až 2000 lidí a... (tajenka). AAL EVENK KYR, OPS chòapnutí tenisové potøeby plemeno psù citosl. rachotu akvarijní ry ba cíl autor Strakonického dudáka politické strany tenisty Samprase listnatý strom poøídit kopii španìlsky "ano" Estonec kloub nohy cítit svazek chrastí znaèky dusíku povaha chirurgický zákrok místo obilnina èlovìk ladící nástroje snad vnímavost kaluž krve papoušek nástroj žence afroasiat Dumasùv mušketýr o co tudíž doby požitek èeské seknout ostrý zvuk øevy papoušek "ze" mohutná øeka asijská øeka vinorodé keøe dohodnutá schùzka tlumok na záda plavidlo z klád prozaik Asiat tílka zn.cínu pseudonym Gogola pohybu staroøím. mince zámotek housenky úpìní plod mandlonì sou svíèky bøídil opuštìnost slovenská rezervace Slovan otvor bavlny bitka (expresiv.) Mostu provésti setí výzva ke skoku vyrábìt na stavu Kiplingùv had rus ké skuteènost Opavy thulia telluru 3. DÍL nejistì jít latinský pøeklad bible Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 5. skin anglický šlechtic pádová otázka tamty sbohem jízda mezi brankami mrknutí dietní uzenina popis cesty øímská bohynì úrody cizí muž. øímský ch 1051 slosování 1.DÍL bazar i úst (básn.) salonní kabát dùkaz neviny básníkovy zn. miliampéru otvory ve zdi nádobka posvátný slovenský básník elektroda éra na jaké místo amor asiat anglický zápor otec (zastarale) oštìp (zastarale) okr. Plzeò-jih stadium nádech pracovník notáøství solmizaèní slabika potopení Lipského "úhoø" jezevèík (s lang.) Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 6. Køížovka 003 Køížovka 004

3 ABALDA ACO, O-O POROB tkanina užívaná k vyšívání ovo nepodepsaný autor had z knih Džunglí vyplatit (expres.) obyvatel svìtadílu jediným užívaným nadzvukovým dopravním letadlem na svìtì je... (tajenka), který je schopen dosáhnout rychlosti až 2494 km/ hod. nejvýše položená železnièní tra na svìtì - nazývaná Morochocha - se nachází... (tajenka). AVES, AZA CERAM IKA kusy palivového døíví oplachovat zákeøný èlovìk protiklad herec autora Cyrana soubor map útoèné jednání prezent Dykovy vèelín smìneèný ruèitel pokácet oznaèení malé rošády Frimlovy rus ké míè uznávání autority rožnovský textilní podnik darebák otrok (zastarale) bøemeno vèelín stará solmizaèní slabika žebro týkající se stáøí sešít podniková žába popìvek stará závaží choroba schùze MPZ Nizozemska stromoøadí zkr. aut. oblasti Panenky herec koupelová pìna zápasník s býky øímský ch 1001 èili Prahy stíraè prachu prací prášek sonda do zemì cikán výhra na dvì èísla osmia pøekážet 3. DÍL údìl patøící primátùm turistické pøístøeší biografy odmítnutí vozíku jakmile bývalý distributor tisku šelestivì dýchat staøec pøíbuzná selhání organismu TA JENKY moøští ptáci kòourání (expres.) rus ké sídlo souzvuk tónù psovitá šelma Zolùv román ba divadelní jednání moji pøístavní hráze popularizátor historie stromy èeské patøící matce pakl tamti postrèení anglická délková míra ptáci (zoolog.) španìlská øeka pružiny tìlo škrabka na pluh staroarm. rumuns ké sada místo sbohem propletenec sourozenec zhotovit na stavu tyran okovy zpìváka Zic ha adoptované karetní hra i hlav bulharská mìna násep sklad tabáku (zastarale) proud øec ké písmeno køemíku Olomouce Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 8. délková míra pružná železa strnutí šíje trocha pohyb vzduchem kymácet a sice evropský veletok Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 9. Køížovka 005 Køížovka 006

4 ADLA, AVA KRUL sportovec REM svìtadíl nedobytná pokladna stará jednota radioaktivity imitátor malé peèivo egyptský státník v roce 1981 byl poprvé uveden do provozu... (tajenka) TGV, který je schopen dosáhnout nejvyšší rychlosti až 300 km/hod. v roce 1885 byla ukonèena stavba kanadské pacifické železnice, která byla postavena jako spojnice mezi... (tajenka). ADA RUNA PAKO Stoklasa rezavìní ojedinìlý exempláø hromadit opotøebovat šaty zpìvaèky Pavone smyèka stadia záplava destièka lama alpaka znaèky dusíku Tachova tramp koupelové soli tenisty Samprase karetní hra jízlivì unikati vzduchem násada obruè literát fotbalista stromoøadí ožeh kouzlit pouze (náøeènì) plemeno bulharská mìna obr rokokové obilnina dekoraèní motivy Noemovo plavidlo kov plemeno psù planeta vykleštìný høebec Montanda paže a sice jehliènan temnota klesati Antonín mytický král elfù církevní obøady jakmile trávovitá bylina sveøepu buddhist. knìz výrobce limonád italské otvory prozaik italská platidla vývìsky (zastarale) rybí tuk Starogermán uplést jestli halit operní píseò v jaký èas vrub Janžurové který èlovìk Pøidala moka pokud dùvìrnì oslovovat okenní výplò tohle smyèky provìøovat kladná elektroda kanál lovkynì perel zámotek housenky závazek pøitakání Dreisera skok na místì italská mìna tkanina nápoj z chmele tílka pepøe seveøan Smoljaka øímská šestka spoleèenská skupina Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 11. bùh lásky vysoké karty severovýchodu 3. DÍL hliníková fólie bicyklù výbìžek pevniny do moøe biceps Juliin milý inu Hodonína otrok pel soulad na Doubravì chyba projev veselí rodiè ka ètyøi páry MPZ Nizozemska moje stará prací pomùcka Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 12. Køížovka 007 Køížovka 008

5 CER, TAV TAT SEVAN ETON zbavit ostøí ten i onen malý asiat (expres.) oznámit otrok náš autor (zastarale) l iteratury faktu "è in" v roce 1885 byla dokonèena první stavba typu mrakodrap -... (tajenka) v Chichagu. Mìla deset pater a pozdìji byla v roce 1931 celá zbourána. v roce 2001 by mìla být dokonèena stavba nejvyššího mrakodrapu v dìjinách lidstva? Bude to... (tajenka) World Financial Center v Šanghaji. AGA, ITA OST, PER STANÁT Sabinovy asijský divoký osel mláïata pøežvýkavce spøádat japonská potápeèka list turecký úøedník 3. DÍL pracího prášku biblická hora zkypøiti pluhem svoje tøebaže dubu náhlá zmìna hnìdé barvivo sou svíèky knot strana trojúhelníku Smoljakovy vèelín (zastarale) sùl kyseliny octové blouznivost francouzská øeka anglické Prahy svah (náøeènì) uchazeè volání o pomoc èas 4. DÍL bez bot slavnost kovbojù otoèný nosník chystati nástroj mohutná øeka úèet nástupový tvar asijské jezero tumáš ano anatéma senoseè stovky Kladna modly citosl. pohrdání Puèálkovic žirafa pravý úhel Olga snížený tón moøské ry by asiat roztavená hmota nikoli pták bìžec uhlovodík odhad výsledku øímský ch 501 Karviné øímský ch 1001 opracovat sekerou Ústí nad Labem bambusu poškození stromù zvìøí 3. DÍL evropské velehory strana úètu Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 14. štìpovat slouèenina cínu (slangovì) "vzduch" zasyèení obrátka ri val tøebaže svìtadíl "východ" vodní tok korálový ostrov Alexandr náprava otázka 6. pádu pirát rusalka opuchlina atomu francouz. "ze" jeden ze smyslù odlišnì silné provazy v pravou chvíli Karviné "skrz" neznámý autor psa skrblík nìjak švýcarské likér pneumatik zázrak Zolùv román vyrábìt na stavu Brožové naše rezervace palmy zarážená tyè Dorota lyže køídlo budovy Os travy popravèí rhenia biograf kùò (básnicky) 52 týdnù kazit kvìtenství francouzský malíø Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 15. Køížovka 009 Køížovka 010

6 stavba... (1. tajenka) Pont Valentré... (2. tajenka) v jižní Francii probìhla v první polovinì 14. století a trvala dlouhých padesát let. ASK ATIT UDA ÉS malý penìžní obnos vzhled divadelní závìsy penìžní poukázky naše politická strana Oliviera 1. africká pouš spílati dusíkatá slouèenina dezinfekèní prostøedek lama alpaka 1. obchodní akademie tropická nemoc prvním železným mostem... (1. tajenka), který byl postaven v roce 1779,... (2. tajenka) v anglickém mìstì Shropshire, spojující bøehy øeky Severn. pøehledy údajù rus ký malíø osahání stáøí nanosekundy baletní postoj vylíhlé rybky slinit Krásnohorské pochopení pøitakání pøítok Váhu židovské inic. Hermanové uspoøádat (knihy) náøadí na mlácení indiánský èlun 2. protiklad vedra Kaèírkové letòanský podnik astatu vidiny držitel invest. kuponù transport Haiti tamta Písku klekání osobní Neumanna plod jablonì vát øímský císaø zboží krùta (oblast.) legendár. hráè NBA st. bizmutu odštìpená skupina lidí ploskonosá opice sebevìdomý èlovìk malá mapa vyjma rozteè rostlin "ptát se" vyhynulý pštros lisovaná deska Prahy východu terénní bìh Estonec Olmerové nìmec. platidlo maïarsky "a" informaèní leták 1. nìmecký malíø Staškovo Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 17. naše politická strana èernomoøské láznì dloubati svìtadíl kocour paznehtník zploštìlá ryba zavazadlo smyèky choulostivá vìc úøady oxid indnatý papouška výkon fotbalisty pcháèe rezervace v È. krasu Svitav 1. "a" metrická stopa rus ky "vyuè. hodina" tér Angoly jemné páry dìloha italský stavitel let. spol. Guineje lilie italská let. spol. ženský hlas zrýt okolo tamta Kaiserovy pašák (expres.) skvìlý (hovor.) bájný letec Prahy 4 popruh sykavky pøitakání døevo na hudební nástroje Alexandr Eusebius Hlaváèové skupina lidí citosl. opovržení nìmecký souhlas japonská potápeèka asiat anèar Oliviera morda osobní oerstedu 2. podsvìtí inic. Zedníèkové ATI, IY LELUJE SEB UROK Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 18. Køížovka 011 Køížovka 012

7 nepodlehnout ochable dlouhé období univerzity nejrozšíøenìjší nerost nerozemílat starogermánský bùh "ý " alani vzniknout zemìkoule Deylovy nìkdejší dýmkový tabák 1000 kg ozvìna organizace am. státù strkáním vsunout (øidè.) 2. lvice 2. "dub" spojka afrièan ostrý pøízvuk cizí žen. Linky dùvìry Itálie americia "jestli" trnovník èajové smìsi nový odstavec amoret odpoèinek malý penìžní obnos dìjství louže poèítaèù pøíbuzná (expres.) Chudíkovy tamta stiskací knoflík zelenina v roce 1894 byl dokonèen zvedací most Tower Bridge... (1. tajenka). Pokud se jeho... (2. tajenka), mohou pod nimi bez nejmenších problémù proplouvat i velké lodì. potáè napøedené pøíze spousta (expres.) øímský ch 1051 prozaika Harta starat se pøíruèí astatu kolínský kapelník Ok resní odborové rady stroncia 1. Køížovka 013 Køížovka 014 døeviny (básn.) "chleba" "moøe" Kladna vlnìná tkanina odvar z bylin uhelný prach výmìšek øada ALINEA ALTER ODIN, TEC Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 20. první visutý most byl stavìn v letech podle návrhù Thomase Telforda pøes... (1. tajenka). Byl zavìšen na 16 øetìzech, každém o délce... (2. tajenka) metrù. bohynì úrody bílá barva kanál feny "bohynì" Itálie indiánští bùžci úøady spodek nádoby písmene sùl kyseliny octové uctívati okupovat chemické látky k tomuto úèelu 2. psota zbrojnoš právník smyèky direkty rosolovité hmoty øec ké písmeno ukazovací kukaèkovitý pták slov. ukaz. AD HOC DEA MPZ Slovenska louže uèinit suchým kobka tranzistoru Staroøekové spoleèenská hra opuštìni planety minulého roku papouška popravèí srážky pøi hotovém placení "dobøe" stavení otevøený úèet ri val družina vìzení vyhrnovat rukávy tibetský knìz støevíc naschvál autobusù zvuk troubení koøist Kartaginec obruby slovenský zápor øec ké písmeno zázrak zavrèení krátká fanfára básnický zápor citosl. údivu kosmetiky citosl. konejšení Angoly "ona" 1. patøící pøíbuzné obložit betonem Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 21.

8 v roce 1940 došlo... (1. tajenka) Tacoma Narrows ve státì Washington, který spojoval bøehy úžiny Puget Sound. Jeho zkáza trvala... (2. tajenka). umìlecký smìr odchylka pøi výstøelu Polívky jemenský pøístav letištì Remeš Olomouce 1. zbavit min sdružení vlasatice spála (med.) 1. Maøákovy uleknutí alkan zánìt sliznice tunel vybudovaný... (1. tajenka), který zajiš uje železnièní spojení mezi Anglií a Francií, je dlouhý 38 km a nachází se... (2. tajenka) pod moøským dnem. lyžaøská vìtrovka vrhat ohon cizopasná houba øímské padesátky rajská jablíèka krátký TV snímek nepravda pracovat s pilníkem obveselovat leguánovitý ještìr houkat zobrazení bùžka lásky popelnice nemírnì pít 2. otázka nástraha míè biblická postava támhle pohodný lis dveøní závìs "høib" indiánská zbraò jižanský generál vozkùv povel proslov chodidla výbor moøský ploutvonožec všechno hruï valit bicykly odporu èirý prostor lùno krtek král zvíøat pou ová atrakce Køížovka 015 Køížovka 016 komoni nìkdo (básn.) zasévat nadaný èlovìk (hovor.) vysoušeè vlasù Havaje Zambie mastná kapalina tumáš vrhat selata Tokelau "pro" smutno ANOLI BOLETUS FOR, RHE Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 23. autora Rusalky rumuns ká komunist. strana (z kr.) lavice (náøeènì) tropická døevina tlachati Ilona zápor zobrazení bùžka lásky "s chov at" evropská mìnová jednotka Alšovy keø podobný jmelí odstøelovaè støedovìká notová plodu biblický silák popravèí pøedmìt k svírání manilské konopí bolesti vodomilný brouk umìlecká akademie tumáš jež cizí plošná míra dvih otec a matka tatarský náèelník dámský pláš "míè" indiánská zbraò vnímání støední útoèník zpùs. barvení látek obdìlaný pozemek kosmetický prášek zaèátek závodu smìrem níže Olomouce mytolog. krasavec Kiplinga nice cizí hlodavec spisy MPZ Svazijska "bohynì" komoni sou éterických olejù Kromìøíže poté "do" Kantovy Ilja zn. polomìru neèistota 2. nìkdejší lotyšské knížectví oškubat AME, INTO ERSIKA OCHMET Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 24.

9 stéct po kapkách jídlo lesk jakýsi (básn.) syèení prázdné léèivo (farmac.) Dvoøáka kulovitá baktérie sportovní obuvi poèáteèní písmeno textu Èalfy náš herec zn. statampéru leguánovitý ještìr trápit menší hýkavec zvuk zvonu keèupu okolo (básn.) cinkat 2. "umìní" Loun krátké kabáty dálkový kamion kocouøi španìl. polévka docela balík astatu být schopen nezatnout "Láïa" pøímo pøed solmiz. slabika britská øeka pohádková postava alkaloid v èaji cizí žen. posilovat (øidè.) zvuk støelby jestli zn. dezin. prostøedku architekt. prvek Alena náš prozaik "tramvaj" nejdelším... (1. tajenka) na svìtì je most v japonském mìstì Akaši- Kaikyo,... (2. tajenka) v roce 1998 a jehož rozpìtí je 1980 metrù. pìnivý nápoj MPZ Laosu šachová remíza tlapáním zatlaèit Køížovka 017 Køížovka 018 potom jeøábu poschodí Syslové drnèivý zvuk øímský ch 499 Lemieuxe Obchodní akademie èas 1. oním zpùsobem táborský podnik MPZ Islandu BREF PLACEBO TROMP Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 26. jedním z nejvìtších dinosaurù na svìtì byl Supersaurus. Jeho délka dosahovala... (1. tajenka) a... (2. tajenka) váze asi 10 slonù. španìlské dezertní víno výšivka pohyb tágem èíslovka básnický zápor posoudit nekovový prvek napadení karetní hláška patøící Otmarov i moè (medic ín.) dìlit na pùlky omastek Majerové cizopasný hlíst 1. africký kmen bodavý hmyz starovìký stát cizí lihovina øímský ch 1049 pobídka asociace realit. kanceláøí hudební syn syna Karviné rumuns ká platidla GIGA ISEO LURI Christie francouzský šlechtický titul já turecký dùstojník ry by francouzsky "èerný" kòourání osychat na povrchu koupelové pìny žáruvzd. materiál skeletu pøední strana mince kilogram milieu klovat støedovìký slovenské smyècový pøirovnání nástroj hlas pìnkavy obleèení italské sídlo jenž váleè. loïstva svážení Litomìøic oøechù svìtová organizace patøící Ivì trhaviny smyèka tamto Oregonu hl. Peru Tuvalu zutínat hliníku 2. poutavost práchnivìt Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 27.

10 nejtvrdší pøírodní látkou je diamant, jenž je... (1. tajenka). Nejtìžší kdy nalezený diamant vážil více... (2. tajenka). BARS ERE DRALO PEAN ohbí nohy Kozderkové obkreslený obraz jedovatý had okrouhle evropské zúètovací jednotky 2. slezské ANETI ENDO RES, YVE stéct po kapkách poškození tlakem malá sonáta 2. hlasy souhvìzdí Páv souzvuk tónù trýznitelé tvrdost minerálù se oznaèuje stupnicí... (1. tajenka),... (2. tajenka) nìmeckým mineralogem Friedrichem Mohsem ( ). naše 1. hýkavci náš házenkáø sát inic. Lancastera rus ký režisér Ezechiel karty k dobírání MPZ Libérie Mostu zrùda plošné míry radia persona zlý skøítek léèivý prhy 1. nápor choroby výhonek nesoucí plod luèní tráva revolv eru konì (básn.) hle pøezdívkou chuchvalec slovenské ukazovací pìstební odstraòování vìtví senoseèe dusíkatá látka zkr. souhv. Herkules nìkdo tøebas poloha kleèícího kozí zápachy Loun Ábelùv bratr rypadlo obrnìné vozidlo hymnus citosl. údivu øímský politik trhaviny chomáè šafrán (botan.) saka kurz 1:1 archaicky oslovovati magnetismus pøitakání Amisùv pøítel malajská dýka filmová písnièka kusy trávníku Pákistánu øev škubnutí oddìlení nemocnice zn. benz. èerpadel Rossové solmizaèní slabika mzda asijská stolní hra horské kolo ztlumený hlas Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 29. slovenské ukazovací pták pøíbuzný èápu adresograf polyamidové vlákno hliníková fólie osobní pøitakání koupelové pìny mrknutí "v ìc" inic. Nedošínské èernomoøské láznì kaprovitá ry ba jež ten i onen byliny podobné heømánku oblak rus ky "j edna" placený potlesk tajný zvìd tropická døevina poloha vkleèe opak lesnaté dìtský pozdrav Lendlovy tumáš "jestli" Sarmat Vanuatu mužský hlas asijská šelma silné provazy norek americký italská øeka letiš. Vernon jízdou se dostat cizí rudodøev japonský gymnasta postroje španìlská chùva úst americia Kiplingùv had výše než král zvíøat letiš. Londýn zubní výplnì 2. neovanouti Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 30. Køížovka 019 Køížovka 020

11 dolní rajská jablíèka vzdìlávat se 1 DÍL 2. ovinout zástup alkan zánìt sliznice nejpoèetnìjšími živoèichy žijícími... (1. tajenka) jsou pravdìpodobnì èervi, jejichž první y... (2. tajenka) 4600 až 590 milionù let (období prekambrium). termití královna je schopna za svùj život naklást až 440 milionù vajíèek, tedy po dobu 14 let... (tajenka). ENS, UDR šmodrchat slovenská èíslovka KLAR èoèka na jedno oko nástrahy Štorchùv hrdina mít nesnáze udržet v neporušeném stavu vìnovat koupelové soli tumáš stromový porost rov ná plocha ohromit osmia lehké vanutí 1. èernomoøské láznì zastøelit velké množství žluté barvivo na které místo poloha vleže sibiøský kozoroh plastový model oxid palladnatý Starošpanìl klid zbraní kosmetiky hlas pìnkavy harampádí hliníku model zavýsknutí tlouct (morav.) pobídka pøesnì 2. ri val dìtský pozdrav uvržení firn zpìvný pták Lucifer osychat na povrchu Zolùv román síò skvìlé (hovor.) šílenec chòap otesávat èínsky "pís ek " tìstoviny otáèivé i strojù balík opálení Svazu demokratù slovenská dvoulitrová nádoba na pivo obyvatel svìtadílu tlustokožec borovice nìmecký filolog part kedluben násobeno strunný nástroj notes lebka pokropit kopec východní slovan klad rus ký souhlas mongol. pastevec pracovna umìlce ohlodat držadlo výzva k tichu jsoucnost odhození svazovat okolo (básn.) písmene obyèej packat kazit (expres.) smyèky korsièan (básn.) úspìch radosti možná mezinárodní den žen Rokycan manilské konopí s úctou oslovovat zn. sport. potøeb "jestli" svìtová organizace pygmejský kmen trumfy v bridži lichokopytníci inu èíslovka zn. polomìru "j eden" SREŽ ŠA Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 32. "ty " málem polská øeka velký pøežvýkavec autor Nany rodový znak jinší Anna inic. Erenburga tulení kožešina souhlas Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 33. Køížovka 021 Køížovka 022

12 jedním z nejlepších bìžcù mezi divokými psy je kojot? Je schopen dosáhnout rychlosti až 65 km/hod....(tajenka) až 4 m. EROS LYSEC MKM indián patøící potomkovi rosol kosmetiky "a" slovenská herny AVES TAKA vyzvat k shromáždìní vyjadøovati se písmem sníst (dìtsky) 1. hýkavec lotyšské platidlo korálové ostrùvky èernošedá barva je známo... (1. tajenka) ù hmyzu, který existuje už déle než 400 milionù let... (2. tajenka) všude na svìtì. níže než pøedmìt výzva k tichu tepání rozpouštìdlo potøeba k ovázání ryba bez šupin výtažek z léèivek letištì Mukah èenichem ohledat sulfát èerný pták Os travy muèiti zajíc (expres.) nanejvýš øec ké pohoøí opravna lodí zavzdychání ploskonosá opice nìmecký malíø vøení planetky lemura s chutí infekèní èinitel písmene údivu uzenice Vergiliovo pøíjmení papoušek lihovina z mléka obkladek povijnice jedlá výhra v šachu sebeobrany pohádková postava banda inic. Roosevelta dom. pták zpùsob barvení látek jílovitá hornina dronte africká pouš "køest" hliníku èíslovka naklíèený jeèmen vylíhlé rybky tohle Angoly kus ledu inu solmizaèní slabika nitu rumuns ké osekat ukazovací Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 35. nádech jenž akvarijní rybky univerzity Palackého hrùza rod tropických mravencù jeviti se tmavý bridžový výraz slepovaný plastový model Oliviera záporný ion jamka existovat oznámit pražský podnik depo stékat po kapkách "ti " výtažky z léèivek usekávat artista dìlající kaskády øímsky 49 Litomìøic dùlní pracovištì thallia molekuly nedoplatek Kolína kus ledu tišení šíny øímská ètyøka zkr. Vojen. útvaru poøadí alelomorfa doslovný pøeklad zárodek vìtvièky "ptáci" pøíležitostná koupì hrací list divadelní úloha Sierry Leone primát borovice lest Alena "moøe" žlab na úhoøe tamta liliokvìtá rostlina zinku spojit lepidlem solmizaèní slabika prezent 2. stromový savec 2. exkrálovna španìlská výmìra pozemku Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 36. Køížovka 023 Køížovka 024

13 ETEN LDA, NUR TE TRYL obscénnì tác praním oèistit letištì Malda zinku ry bolov lékaø (žert.) tuleni patøí mezi ohrožené živoèichy?... (tajenka) u tulenì karibského byl naposled spatøen v roce 1952 a je pravdìpodobné, že dnes již nežije. ACYL ALANINY ILI, TULIS místnost v pivovaøe náhrdelník alpínum rus ky "nebo" benátská pláž americký komik nìmé grotesky "umìní" mezi tuleni je nejlepším potápìèem tuleò Weddellùv, který se dokáže potopit i do hloubky více než 600 m a... (tajenka) déle než jednu hodinu. jihoamerické republiky hliníku trhaviny umìlý jazyk drobný ptáèek osvìžení vzhledu látky Lota Olga francouzsky "j eden" oblast houslí kácet "j en" náš hokejista lesklý nátìr "jestli" prací prášek MPZ Bruneje dychtiti cesta letadlem sahat Klausovy odporu tanèit (expres.) køiky kostkový vzorek dìsiti místnosti znaèky draslíku korejská dynastie patlanina india litevské platidlo kouøovod požírat brazil. prozaik øímská dvojka sportovec nimrodi podivu hlt Tábora okamžitì Staškovo Køížovka 025 Køížovka 026 hlas ovcí doleji jednotka el. odporu ozn. fot. citlivosti a sice èalounìné lùžko nìmecký souhlas výše než básnický zápor Venturovy etylen škemrati Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 38. sportovní obuvi Vaculíka mouèka z kurkumy pøedvánoèní doby náš bìžec tinktura døívìjší pøísedící u soudu pravý pøítok Vltavy nádoba u studny Rakovníka døívìjší literární klub exmistr svìta v šachu maïarský sáh nejinak soška bùžka lásky spor náš skokan na lyžích otec koupelová pìna Kladna èíslovka výluènost muzeum lidové architektury záhy souš v moøi mazadlo Rimavské Soboty stovka svítilna hovorový souhlas i vìty "Øím" rus. automobilka ploutvonožci kryptonu myšlení básník zkr. býv. minister. státní kontroly ozvìna vzorec fosfidu tantalu zasyèení manganu chemický radikál popìvek krétská hora plod obilnin za každou cenu radonu "kost" osobní zpracovávat kov aminokyseliny Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 39.

14 INDOL LAIT TROT, VIE svinout nejistì choditi pøedchùdce Sazky protiklad vzorec nitridu tantalu kozáètí náèelníci promile lenochod dvouprstý je jedním ze živoèichù, který... (tajenka)? A to pouhých 24 až 33 st. Celsia, nižší byla zjištìna již jen u pásovce nejmenšího. nejvìtším primátem na svìtì je gorila. Dosahuje váhy až 275 kg a výšky i dva metry. Pøesto je živoèichem velice mírným a v souèasnosti... (tajenka). ADAS, ITA IŽA, ODAL OKI, TOLL japonské souostroví staroegyptský džbán mizet kabaretní písnièka hereèky Aimée Mikuláš (anglic ky ) mytický krasavec jižní plod citové zážitky kmitnutí seknutí hereèky Jernekové Hegerlíkové øehtat nástavec sbíjecího kladiva tihle klus konì "rudý " slovenské i rostlin stroj na sníh "s ml ouva" "Kateøina" knedlíèek øec ké písmeno vz. oxidu india vrážet rohy prací pøípravek "è in" "mléko" hnìv dusíkatá látka opak praxe syn syna Delona herec belgické láznì "v " a sice "život" nutkavý 3. DÍL vøesovec smyèky hlt vnímat èichem døívìjší domovní sluha omítnout pít po srcích "mýtné" obec okr. Komárno patøící Hedvice èeská prozaièka (Felix) regres ka stìží potvrzovat pomocí dokladù chlapec severský statek ledaže zelený keøík Oliviera probìlka ital. film. hereèka zelenin. pokrmy hmatat vìtøík kapitán Nautila plavidla barva v kartách náš kreslíø øec ké písmeno hovorový souhlas souchotiny (náøeènì) kanadský zpìvák zkr. øídic. støediska útvar prvohor "v " povel vozky skrblit ukazovací ohøívaèe vzduchu korýš nitu nerostný uhlièitan vápenatý vìtøík slovenské pøirovnání Trioletové souhlas obec u Prahy celní Egypta malá Soòa tady nìmecká karetní hra é jehliènan "já" zkr. èerv. køíže Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 41. cizokraj. sudokopytník hmyzožravec tady vìèný žid minerálka dodávati odstín staroøím. peníz brak jednoduchý stroj citosl. opovržení Prahy akademic. anglický titul palmy Víznera snad Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 42. Køížovka 027 Køížovka 028

15 bìžný pásovce devítipásého je schopen spoøádat až mravencù najednou. Pásovec velký pak bìhem jedné noci... (tajenka). ASÉN TREMOR nepravá kost (napø. u koní) komika Hardyho øíè ka tuènolistá bylina kancel. potøeb ofaèovati tøes (medic ín.) kdo adventní ranní mše mimo parma zlatá poklesy Antarktidy tmel zpìv gibbonù a orangutanù se šíøí až... (tajenka) a za nejhezèí zvíøecí zvuk je považován zpìv gibbona bìlorukého? výtlaky nádech usychat (o kvìtinì) malý stùl piják (ž ertov nì) bulharský kníže toèivý pohyb vody Olomouce slovenský básník smìneèník ovanutí nìmecký urèitý èlen inicály Nárožného kyseliti radiolokátor diferencovat sklon ke spaní drahý kámen averze opotøebení (tec hnic.) zápalek samohláska trhati ovoce celní Tanzanie americký básník pøadná rostlina rodinné domky sesunutí ponoukat skutek telefonù obyvatel starovìké Récie neteøe vesna lesní kalamita "Petr" africký veletok proskurník (lidovì) zahrazovat šat vinné keøe obilnina podvozek auta zemina jekoty Prahy hereèky Ondrákové bývalý obch. dùm pohádkový kùò zkr. živn. listu básník zasyèení divadelní umìlkynì sykavky sklon ke lhaní solmizaèní slabika Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 44. platy dìtský pozdrav klít sport. funkcionáøi potápìèský zvon sibiøská øeka vodorovné ocasní plochy bezlisté stonky trojitá koruna (latin.) psát èervené barvivo ceta ruský souhlas rus ké hleny sada "dnes" španìl. "pro" oboøovati se malá Ema zaúpìní kreslíø jemnì pokropit acetylen pùvodní obyvatelé N. Zélandu rulík šachová prohra lyžaøské výtahy jednotky množství kryptonu obec okr. Jihlava horké prameny jeden z pásù atolù vyhynulý pštros "se" náš herec Volty na padesát procent africký slon jedovaté slouèeniny asij. poloostrov pøedchùdce Dukly svìtový šachista thullia narkotiz. plyn inic. malíøe Kuby sporákù radia ATA, ETIN ONON POR nálože stepní rys MOLY PSKOV Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 45 Køížovka 029 Køížovka 030

16 ukrýt hudební skladba skladatele Nedbala infekèní èinitel nebo pracovnice v tiskárnì mezi nejchytøejší živoèichy žijící ve volné pøírodì patøí šimpanz a gorila, která je pouze... (tajenka). gorila horská žije ve výšce 1650 až 3790 m n. m. a na rozdíl od gorily východní... (tajenka). Pom.: NAN ANETOL ATAIR RHEA NARA italské bylina pøipomínající bodlák hereèky Vránové souhvìzdí Delfín obec v okrese Domažlice 3. DÍL hvìzda v souhvìzdí Orla italský šlechtický rod vzdálit se letem èrta baskická hra konèetina jež drobné rybky "v " svorník malá Amálie dramatik Liberec. trhù hovorový souhlas otázka 6. pádu jednotka duté míry øeka v podsvìtí jednotka subjekt. výšky tónu pìvkynì Sumacové požírat ochrany pøed vlnami omlátit žvanit horní místnosti žen. Blanska obrazu velký kus pole obec okr. Tábor trend studentské slavnosti karetní trumfy bulhar. letovisko rytmická jednotka arab. žen. zn. bulh. cigaret Kleina ital. metropole základna americ. aut expozice (fotograf.) nalévat Leoncavallova opera umìl. sloh juviové oøechy náøeèní souhlas Smetany zatopení Nìmec odpoèívat na lùžku trhavina hybné orgány tìla ORSINI VIAN, YO rod tropic. mravencù Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 47. zhyzdit barvami pøízrak penìžní poukázky sloní zuby èeské pøevažovati producenta Pontiho zvìtšovací sklo mrtvý neprùsvitnost aromatický éter zpozdit se sou fotoaparátu karetní trumf zárodek vìtvièky nástavby nad øímsou zkr. niger. tisk. kanc. staré váhy sbohem Ekbergové nejvýhøevnìjší uhlí francovka hektaru Thák ura baèovo obydlí plavat kyz cínový staroøím. bùh døívìjší pláš lyžaøský pozdrav stelivo jedna (v poèítání) hovorový souhlas mytický krasavec astatu staroøec. bohynì Zemì stovky pobøežní plavidlo komorní soubory cizopasníci popìvek stockholmský klub ka symetrála Klatov nebo "èest" hlasatelky Burešové slavné údobí japon. dìjin Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 48. Køížovka 031 Køížovka 032

17 nejmenším... (tajenka), vážící asi 1,6 g a nejvìtším pak pštros vysoký 2,7 m a o hmotnosti až 156 kg. ITA, KOPP SALEP TONKIN drahé kameny s øezbou malý atol látka k vyšívání napadení stíraè prachu starovìký stát v Mezopotámii národohospodáø ASINA VOT pøevrácení povaha užitková rostlina anglické (internát. škola) okolo husita souhlasiti povodí... (tajenka) Amazonky má rozlohu více než 7 mil. km ètvereèních a øeka má pøibližnì pøítokù. opìtovat vole stará délková míra tónový pøízvuk cizopasník americia tropická hlíza tišící Os travy lekati se penìžní soustava státu slavení bývalé papírnictví dolem král keltských Britù jednotka tlaku obyvatel Alsaska korýš tenisový dvorec pøilba v podobì klobouku lat. "tøi" hranièní poplatky palmy øemesl. družstvo praèky strakatì pìvec texaské pocty cizí moøský korýš juviové oøechy obilí seté na podzim tkanina tady bývalý rus ký vzpìraè zdvoøile oslovovat elidování Køížovka 033 Køížovka 034 "mùj" neúplná díla karetní hra (v ýrobku) tenhle "Eva" inic. Oliviera zapírat (s lang.) hliníku odvody nu "náøeè." døevo na lyžaøské hole Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 50. koleèko kolem mìsíce starší jednotka síly "v " nakrmit "osli ce" stáøí dotazy nástroj k roztírání týkající se svazu inic. Konvalinkové zestátòovati francouzský èlen pepøe nìkdy rostliny ostropsy vrkání rus ky "hle" rozkoš mínìní stromový hlodavec ano døívìjší námìstí Pavonové výrobna zápalek klekání herecké akademie osobní zmar biblická hora sibiøský veletok lokaj pøedvádìti z tohoto místa vidiny "otec " kombinéza korálové ostrovy nálož údajnì pìna na taveninì japon. potápìèky politické strany evrop. státu písmene D autor Vinnetoua zkr. výtv. akademie stroncia skladatele Krejèího vìèné ochladit inic. Trnky hvìzda souhvìzdí Orla Anna () Longena americia Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 51.

18 AAA, NAO DANAE PEER SEBA TEMI vodiè psù náøadí kopáèe plynulost staroøímská bohynì úrody bunièina ušní lékaø Perseova matka nejmladším pohoøím a... (tajenka), jeho délka je 7240 km, je pohoøí Andy, procházející územím Jižní Ameriky. lidské tìlo obsahuje asi 600 svalù,... (tajenka). Nejvìtším svalem je velký hýžïový sval. AI, FÁRA FIDE, IDIT TROVA bavlnìné tkaniny vpøed (z italštiny) zlatnické jednotky støedovìcí koèovníci silné provazy Asiat lenochod tøíprstý cizího auta filozofa Èerného španìlský mys svazek obilí škrobení procento žebøiòáku zpìváka Jürgense tanvaldský podnik žvaniti èeské umìlecké akademie hereèky Gollové systém pražský autobazar oschnout (o chlebu) zkr. Slez. divadla ten i onen prkenné stropy tady zkouška znalostí Pøidala horké prameny jehliènan kozácký náèelník støedovìká klatba jihoamerická pouš zápor pozice Dvoøákova opera èidla sluchu Sarmat granát orient. vládce pomocná vìta v logice houkati výtrus hnít obyvatelé severní Moravy èlen horní snìmovny slovenská spojka jemné tkaniny konì neprùsvitnost venezuelská øeka zn. ampérzávitu souchotiny zkr. parku kultury Rokycan Olomouce olomoucký podnik "jídlo" túje Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 53. pøipustiti vzniky stromoøadí roèní období školní pøedmìt brýle nežádoucí výronky kovu malé ranky jihoamer. hlodavec napadení herec staroøímská bohynì úrody inici. Oliviera uzlík v tkaninì vytváøet anglický bìžec egyptská bohynì 3. DÍL malíø obsahující lùj koupací nádoby rýžová lihovina schùzka zkr. mezin. šachové federace tílko stonky hotel pro motoristy psovitá šelma tropiètí ptáci dokumentovat nepodepsaný dopis jm. Racka hudební nástroje adamovský podnik èíslovka sloven. "v ýdaj " Púchov. podnik obtížný hmyz "j eden" dehet jeøabinový cukr latinský zápor ústa bìloves. kyselka karetní hra rubidia nápor zkr. Uran. dolù biblická postava setina ha Clue pøítel nemoc kloubù Vašinky Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 54. Køížovka 035 Køížovka 036

19 nejvìtším živoèichem, který byl... (tajenka), je moucha domácí? náhorní paseka vojenské postele stavební kámen pøadná rostlina jistìže chemický prvek ASÌN BYKAV IRA, UNA penále rùznobarevnos t paliva balkánská øeka nazývati jménem husarský kabát nejmohutnìjším stromem na svìtì, je vysoký 84 m a obvod jeho kmene je 29 m, je... (tajenka). doutníkù tvrzený kauèuk provádìt anotaci horská pásma Olga () nepøekážeti teluru finské jezero svorníky egyptský bùh typ staroèínské opery obilí k setí Klatov baletní postoj kambodž. sídlo èasopis pro ženy sportovní klub v Haagi náš herec nezdvoøák postupnì vadnouti stará skøíò aèkoli ztemnìt bìloves. minerálka básník moøský pták uhlièité sedimenty stovka prodlouž. boèní zeï nasycený alkohol komik spojka alpská pastvina "a" inic. Munzara setina hektaru Anna () komorní soubory láhevníkovité byliny pít po srcích strojíren. továren Vrchoty pøíkøe roztavené sklo tahle pøedstavení klášterù šatní motýlci staroøímské mince hájová bylina bunièina vztyèit validita thallia prezenty náspy Ústí n. Labem dáti za peníze plocha listu tmel bìlorus. prozaik "hnìv" náplò do jitrnic zn. bulh. cigaret ostny pobídka chorobný žháø Náchoda barvivo na vejce huculský tanec Komárna støedomoø. keø zasáhnout kozácký náèelník rozemílací zaøízení pøekážkáø pøedváleèný kritik pytlákù vzrostlý strom ka "havran" sou barviv Karviné životní losy lesklé nátìry "k do" tuku Komárna chlapec ALM, POK INARI, TIN ROOK ROUN Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 56. nitu brouèek škodící na kvìtech zázrak Sklenèky maïarský lyrik otázka 1. pádu dìvèe elektronka s pìti elektrodami øímský ch 49 Motejla primáti unavovat zn. cizího auta zakladatel bulharské dynastie angl. zkr. ribonukl. kyseliny stovky americia "kost" Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 57. Køížovka 037 Køížovka 038

20 DJAKOV GON OZERO TOOT náš bývalý házenkáø slovenská øeka prodavaè v drogerii egyptský bùh rmut obkladek divadelní vycpávka nejhluènìjším zvíøetem žijícím na souši je... (tajenka). Køik samce je možné slyšet až na vzdálenost 15 km. nejrychlejším bìžcem na Zemi je gepard, který je schopen bìžet rychlostí až 70 km/hod. a... (tajenka). AST, OAT CANE RODOV TY LOM vyhynulý kopytnatec otroctví Popradu obec v okrese Hradec Králové rýžová pálenka nábytku dortu zbavit vousù hlen paroháè nervový záškub jávský gong kvality slovenský básník východoasijský strom oblouèky na prùèelí budovy anglická osobního poèítaèe kolem mìsíc Jupitera zubní lékaø dlaždic kus ledu bavlnìné tkaniny hovorový souhlas pokrývka maïarský lyrik zábradlí èernobílý pták hlíza povijnice pracovní porada náš skladatel barvivo "suchý" slovenské pohoøí hroznýš rybí vajíèko rytmu potom desetiny tisíce Olomouce strážce mravnosti hlas hodinek vrch u Bìlehradu zvýšený tón A tøebaže kožní mozol Chaplinùv film zemìdìl. hospodáøství Tristanova milenka národ (odbornì) "vìtev" nìmecký pøístav antický Skotska chmelový keø edém konèetina st. délkové míry typ letadla zkr. polit. strany mražená pochoutka dvojice dìti dìtský pozdrav z jakého dùvodu vìtší množství i týdne potom Talic ha sportovní bunda Vítové úèastník fotb. ligy "rák os " bodná zbraò toulky rus ky "jezero" Antarktidy solmizaèní slabika setiny hektarù žahavý hmyz Ondøej () psí poplést autor Dalibora dìlníci v docích kyselé bonbony malý Konstantin Motejla tišina Kromìøíže porost stromù "houk at" Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 59. neodborník vìdec.- technic. rozvoje mrkvokvìtá bylina neodejít pometlo unie "v ejce" krutý èlovìk trám pod stropem Litomìøic hlodavec listnatý stromek doba 12 mìsícù "oves" plodina Deyla pobøežní plavidlo kulièkové poèitadlo atmosféry tìla Zdroj: Køížovka na každý den roku 2002, str. 60. Køížovka 039 Køížovka 040

Promiňte pane do hotelu psi nesmí.

Promiňte pane do hotelu psi nesmí. 4/2010 4/10 11.8.2010 10:40:22 é V. ročník KŘÍŽOVKY HUMORU 9 pl n Vydává nakladatelství Ceny v hodnotě 4 000 Kč Vtipy zajímavosti 1 Kostra hlavy (knižně) Čidlo sluchu Dům z prefabrikátů září Kořist Ozvěny

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

NAPAJEDELSKE SRPEN 2001. Odjezdy vlaků z Napajedel

NAPAJEDELSKE SRPEN 2001. Odjezdy vlaků z Napajedel NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. SRPEN 2001 Odjezdy vlaků z Napajedel CENA 5 KČ Pozvánka na zasedání Zastupitelstvo mìsta zve všechny obèany na své zasedání, které se koná v pondìlí 27. srpna

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9

KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 2008 KRONIKA MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 9 OBSAH Výbìr z významných událostí roku 2008 v Èeské republice 1-9 Roky s osmièkou na konci v dìjinách Prahy 9 10-12 Slovo starosty 13 Událost roku 14-21 Zprávy z radnice

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním 4/98 27. února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více