M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města Jednání Rady města Červen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010"

Transkript

1 Ročník 12, číslo 6 Červen 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města Starosta seznámil radní s aktivitou BC. Kateřiny Soukupové, která by chtěla nabídnout spoluobčanům měření obsahu cukru v krvi. Rada tuto aktivitu velice přivítala a souhlasila s její podporou; praktickým krokem bylo poskytnutí prostor v městské knihovně k provedení měření hladiny cukru v krvi včetně proplacení nákladů nutně spojených s odběrem krve. 2. Starosta města seznámil radní s oznámením firmy JIKORD, s.r.o. o uspokojení našeho požadavku na uspíšení ranní autobusové linky do J. Hradce z 4,50 hod. na 4,45 hodin. Důvodem byly podněty občanů a studentů, kteří nestíhali navazující spoj do Č. Budějovic. 3. Rada města schválila žádost Agentury Dobrý den s umístěním znaku města Nová Bystřice v galerii znaků měst ČR v rámci veletrhu Regiontour 2011 v Brně. 4. Regionální vysílání České televize nabídlo městu zařazování krátkých pořadů o událostech v našem městě do svého regionálního vysílání. Vzhledem k tomu, že signál této televize pokrývá spíše východní část kraje, rada po projednání s návrhem ČT nesouhlasila. 5. Rada města schválila podání žádosti jednotky SDH N. Bystřice o převedení vyprošťovacího zařízení Natec v ceně cca ,- Kč do našeho majetku. Dále rada schválila podání žádosti naší jednotky SDH o převedení cisternové automobilové stříkačky, která je obdobně jako vyprošťovací zařízení v majetku HZS Jihočeského kraje. 6. Rada města po projednání vydala stanovisko, že nesouhlasí se zveřejňováním politické inzerce v Novobystřickém zpravodaji. 7. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s firmou ALU inox, s.r.o. na pronájem haly v městském areálu Almy. Tato firma se zabývá zakázkovou výrobou z nerezu a hliníku a je zde velká naděje na vytváření nových pracovních míst. 8. Rada města se zabývala dalšími 6 žádostmi občanů a firem. Jednání Rady města Rada města se seznámila se Zprávou o provozu Oranžového hřiště v N. Bystřici v lokalitě Rybní ulice. Kontrolu a údržbu tohoto zařízení mají na starosti TS, které zde na základě smlouvy provádějí denní vizuální kontrolu a úklid. Každého čtvrt roku je prováděna provozní kontrola, ze které se pořizuje zápis, 1x ročně provádí dodavatelská firma kontrolu prostřednictvím svého vyškoleného zástupce. Z těchto kontrol jsou vedeny záznamy. Z předložených zápisů vyplývá, že zatím byly prováděny běžné udržovací práce vypnutí lan, dotažení šroubů a spojů, doplnění chybějících šroubů, madel apod. Paušální částka za údržbu a kontrolu hřiště byla v loňském roce 2009 ve výši cca 8.000,- Kč, v letošním roce nás tato činnost zatím stála 8.086,- Kč.

2 Humanitární sbírka Jednání Rady města Rada města schválila propagaci města v příloze Jindřichohradeckého deníku Cesty městy za cenu Kč. 2. Vedení MŠ informovalo radu o průběhu zápisu do mateřské školy, který se uskutečnil 11. května. V letošním roce se k zápisu dostavilo 51 dětí, s tím, že do základní školy odejde 35 dětí. Z těchto čísel vyplývá, že pro 16 dětí nemáme ve školce umístění. Rada se s tímto konstatováním nespokojila a navrhuje hledat řešení, které by umožnilo umístit i další děti. 3. Rada města vzala na vědomí i další informaci, která se týkala oznámení o uzavření mateřské školy v době prázdnin. Ta bude uzavřena v termínu od do Provoz bude zahájen od Starosta seznámil radní s tím, že jsme obdrželi dotaci na Modernizaci vybavení a zahrady MŠ N. Bystřice ve výši ,- Kč s tím, že podíl našich finančních prostředků 2. Vzhledem ke zlepšení situace na trhu s prodejem starého papíru se shodla rada v názoru, že bychom mohli s účinností od realizovat odběr kartonu od podnikatelů, kteří mají s městem uzavřenou Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu opět zdarma. 3. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu o převodu vlastnictví s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, jejímž předmětem je bezúplatný převod VW Transportér, který by využívali místní hasiči jako zásahové vozidlo k dopravním nehodám a na dopravu členů SDH na soutěže. 4. Starosta seznámil radní s úspěchy našich mladých kuželkářek a to především Eliškou Böhmovou, Hanou Vreckovou a Pavlou Budošovou. Eliška Böhmová obsadila v seriálu šesti turnajů Pohár mladých nadějí (obdoba mistrovství republiky) 4. místo, P. Budošová byla 10. a H. Vrecková 14. Na základě těchto výsledků obě starší žákyně (Budošová a Vrecková) postoupily na Mistrovství ČR, kde H. Vrecková obsadila 7. místo a P. Budošová byla 23. V rámci krajských soutěží si vedli dobře i ostatní členové oddílu. Na Přeboru kraje byla E. Böhmová a H. Vrecková druhé, P. Budošová a Simona Balcarová třetí, Michaela Běhounová a Jindřich Stránský čtvrtí. Vzhledem k těmto úspěchům navrhnul starosta udělit E. Böhmové, P. Budošové a H. Vreckové poukazy v hodnotě 500,- Kč na nákup sportovních potřeb dle vlastního výběru a oddílu kuželek finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na organizaci slavnostního zakončení kuželkářské sezóny 2009/ Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč 4. ZO ČSOP N. Bystřice na týdenní pobyt mladých ochránců přírody u rybníka Komorník. 6. Rada města se zabývala dalšími 8 žádostmi občanů a firem. na realizaci projektu bude min. 40% z celkových uznatelných výdajů a je stanoven na ,- Kč. Z těchto finančních prostředků by mělo dojít především k vybavení zahrady MŠ novými herními prvky. 5. Dále starosta seznámil radní i s dalším usnesením zastupitelstva JčK, na základě kterého jsme obdrželi dotaci na realizaci projektu Rozvoj terénních sociálních služeb na Novobystřicku další pokračování ve výši ,- Kč. Náš podíl v tomto případě bude činit 5% z celkových uznatelných nákladů a je stanoven na 5.000,- Kč. Z této datace bude hrazena mzda pracovnic v sociálních službách. 6. Rada města projednala Výroční zprávu TS Města Nová Bystřice za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora, rozvahy a výkazu zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni a rozdělení zisku za rok Rada města schválila finanční příspěvek pro Český finanční fond pro vydru na vydání knihy Čus vydrus ve výši 3.000,- Kč. 8. Starosta seznámil radní s odpovědí Agentury Dobrý den na naše zapojení se do tvorby největší galerie znaků měst ČR. Tato galerie bude vystavena na Brněnském výstavišti BVV v rámci veletrhu Regiontour, který se koná ve dnech ledna Rozsah galerie bude registrován jako světový rekord a jako takový jistě vzbudí zájem médií. Našim úkolem je nyní oslovit např. školu či jiný subjekt, který z čistě vytříděného odpadu vyrobí znak města. 9. Rada města se zabývala 10 žádostmi občanů a firem. Akce cukrovka Ve dnech a se uskutečnil v Informačním centru bezplatný odběr krve na zjištění hladiny cukru v krvi. První den přišlo 63 lidí, další sobotu 40. Celkem tedy 103 lidí, kteří našli odvahu zjistit jak na tom s cukrem jsou. Většina jich odcházela s výsledky spokojena. Ale byli i ti, kteří neočekávali vyšší výsledek a naměřené hodnoty je překvapily a zaskočily. Těmto lidem bylo doporučeno upravit životosprávu a nechat si v nejbližší době měření zopakovat u lékaře. Co je to glykémie? Glykémie, neboli krevní cukr je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Normální hodnoty glykémie v kapilární krvi /např. krev z prstu/ se pohybují v hodnotách 3,3 6,6 mmol/l /jiné odborné knihy uvádějí 3,5 5,5/ na lačno. U diabetiků by hodnota glykémie neměla optimálně přesáhnout 6,0 mmol/l na lačno a 7,5 mmol/l po jídle. Ze 103 lidí, kteří přišli na odběr, byla vyšší a někdy i velmi vysoká hodnota naměřena u 23 lidí. Naměřené hodnoty byly od 6,7 až po 15,7 mmol/l. Ze 103 lidí přišlo 71 žen a 32 mužů. I když se akce zúčastnilo poměrně dost občanů, přesto je 103 malé číslo ve srovnání s celkovým Vážení spoluobčané, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kterým není lhostejný osud lidí a kteří potřebují pomoc nás ostatních. Řada našich občanů se aktivně zapojila do humanitární sbírky použitého ošacení, kterou již tradičně organizujeme společně s Diakonií Broumov. Pomohli jsme tím lidem tzv. sociálně potřebným, kteří mají problémy se začleněním se do normálního chodu společnosti. Akce proběhla dne 25. května 2010 a shromáždili jsme skutečné velké množství ošacení a oblečení, které bude i dále využito. Mé poděkování patří také organizátorkám pí Zimolové, Nyklové, Brožové, Štipčákové, Molové a Panochové, které zabezpečily odběr a uskladnění odevzdaného ošacení v bývalé prodejně Almy. Vladimír Bláha, starosta města počtem obyvatel Nové Bystřice (3 tisíce). Výsledky ukázaly, že je dobré se o své zdraví zajímat, zjistit jak na tom jsme a pak o sebe náležitě pečovat. Protože i když vše není tak jak má být, dá se ještě mnohé napravit, protože NIKDY NENÍ POZDĚ. A v duchu tohoto hesla bych chtěla všechny občany, které téma CUKROVKA zajímá, pozvat na zajímavou přednášku s diskusí. Uskuteční se dne 23. června v hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří našli odvahu a na akci přišli. Dál bych chtěla poděkovat panu starostovi Vladimíru Bláhovi a panu tajemníkovi Mgr. Rudolfu Hubingerovi za velkou podporu, finanční a materiálové zajištění akce a dále mé poděkování patří i slečně Markétě Vondrové a paní Malinové za pomoc při organizaci. Bc. Kateřina Soukupová

3 Zrušení poplatku za uložení papíru pro podnikatele na SD Pozvánka Žáci 9. ročníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice Vás srdečně zvou na divadelní představení Rebelové. Vzhledem ke zlepšení situace na trhu s prodejem Vystoupení pro novobystřickou veřejnost propoužitého papíru se RM na svém zasedání dne 11. běhne ve čtvrtek od hodin v (č. u. 123/2010) rozhodla, že do odvolání aule budovy základní školy. Protože počet míst ruší současný poplatek pro podnikatele (2,50 Kč/1 ve školní aule je omezen, jsou pro zájemce přikg) za uložení papíru a kartonu na sběrný dvůr v praveny vstupenky, které si lze vyzvednout buď Nové Bystřici. Podnikatelé, kteří mají sepsanou v novobystřickém Informačním centru, nebo v smlouvu s Městem Nová Bystřice o likvidaci ko- budově ZŠ v kanceláři zástupkyně ředitele školy. munálního odpadu, mohou od do od- Vstupné je dobrovolné. volání ukládat papír a karton na Sběrný dvůr opět Josefa Rykrová, ZDARMA. Lenka Böhmová, odbor majetku města zástupkyně ředitele školy - Adensam nás pozvala na projížďku na slavném obřím kole, odkud jsme si celou Vídeň mohli ještě jednou prohlédnout. Chtěli bychom i touto cestou kolegyním z rakouské Volksschule poděkovat za krásný výlet. Myslím, že to byl pro nás všechny velký zážitek. Žáci slyšeli celý den němčinu, mnoho slovíček opakujeme i při vyučování, na výlet jsme si slovní fráze i slovíčka trénovali. V autobuse jsme zkoušeli první rozhovory s rakouskými žáky. Kdo se učí cizí jazyk, určitě ví, že to je obrovská zkušenost, mluvit s rodilým mluvčím. Bydlíme tak blízko hranice s Rakouskem a byla by velká škoda pro obě strany této příležitosti k návštěvám nevyužít. Žáci v Heidenreichsteinu se naopak učí pilně češtinu. Tak snad za rok zase v Praze! Jana Dvořáková Krádeže kol Vážení obyvatelé Nové Bystřice, s příchodem jara se v našem kraji zvýšil počet krádeží jízdních kol. Bohužel se tato nepříjemná skutečnost nevyhnula ani Nové Bystřici a okolním obcím. Ke krádežím dochází během dne, tedy předsudky o tom, že se krade jen v noci, jsou mylné. Zloději využívají neuzamčených nebo otevřených dveří do domu a dokonce si mezi koly vybírají ty nejlepší. Zarážející je, že si jich nikdo nevšimne a to i přes to, že ukrást kolo z uzamčeného skle- Výlet žáků 4. tříd do Vídně Partnerská škola v Heidenreichsteinu pozvala žáky 1. stupně naší školy na celodenní výlet do Vídně. Vyrazili jsme v ranních hodinách. Po mlhavém a deštivém ránu se nám Vídeň představila v jarně zelených barvách a plná sluníčka. V dopoledních hodinách jsme prošli historické centrum, byli jme v Hofburgu, viděli jsme radnici, divadlo, známou jezdeckou školu i parlament. Důkladně jsme si prohlédli interiér slavného chrámu Stephansdom a vydali jsme se výtahem i na střešní vyhlídku do věže ke zvonu Pummerin. To byla výška! Po obědě jsme dojeli autobusem do slavného zábavního parku Pratru. Těch atrakcí a stánků! Mít tak s sebou víc eur volaly děti. Paní ředitelka z heidenreichsteinské školy Doris Appel pa musí chvilku trvat. A to nemluvím o hluku, způsobeném páčením dveří nebo vylamováním zámků. Nevšímavost a lhostejnost k věcem, které se dějí kolem nás, jsou někdy více na škodu, než ku prospěchu. Svojí obezřetností pomůžete nejen nám, ale zejména sobě. Proto Vám radím, uzamykejte si vchodové dveře a všímejte si lidí, které vpouštíte do domu. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího obvodního oddělení PČR Obhajoby absolventských prací v ZŠ Nová Bystřice V rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání proběhly na Základní škole a Mateřské škole Nová Bystřice ve dnech 10. a 17. května obhajoby absolventských prací žáků dvou devátých tříd. Tento grantový projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Témata absolventských prací si žáci zvolili během měsíce října 2009 po domluvě s učiteli. Poté na nich pod jejich vedením začali pracovat. Byla stanovena pravidla, jež byla pro všechny závazná a jejichž dodržení bylo také důležitým kritériem při hodnocení. V dubnu 2010 žáci odevzdali práce v tištěné i elektronické podobě, proběhlo jejich hodnocení a následně během dvou květnových pondělků je žáci obhajovali. Absolventské práce jsou podle ŠVP ZV Škola pro život pro žáky devátých ročníků ZŠ v Nové Bystřici povinné. Žáci jimi mají prokázat určité zleva Josefa Rykrová (zást. řed. školy), Václav Šilhan (řed. školy), Michal Tesař (učitel Tv a Hv), Václav Zajíc (učitel Tv a Z) a Miloš Sotona (učitel M a Vv) znalosti a dovednosti získané během základního vzdělávání. Dochází tak k naplňování základních klíčových kompetencí, jež tvoří pro žáky základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

4 Srdíčkové setkání Komise složená z učitelů 1. a 2. stupně ZŠ vyhodnotila celkem 35 prací a vybrala osm nejlepších. Jejich autoři byli odměněni krásnými knihami. Byly to tyto práce: Prezentujeme naši školu (Tomáš Vacek, 9.A), Historický román (Michaela Benová, 9.A), Fantasy literatura (Andrea Vrbová, 9.A), Hokejové legendy Jaromír Jágr a Dominik Hašek (Kristýna Mitášová, 9.A), Kam za sportem a relaxací v Nové Bystřici a okolí (Kristýna Mottlová, 9.A), Dračice hlavní vodní tok České Kanady (Michaela Hrubá, 9.B), Válečné romány (Barbora Brusová, 9.B) a Exotická Afrika (Aneta Grausamová, 9.B). Vedení školy děkuje všem učitelům a žákům za zodpovědný přístup a velmi dobře odvedenou práci. Vyhodnocené absolventské práce si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách školy Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a vedoucí školního projektu Foto: Marika Hauserová Vyhodnocení žáci 9.B - zleva Barbora Brusová, Michaela Hrubá, Aneta Grausamová Lukáš Belay žák třídy 9.B Vyhodnocení žáci 9.A zleva Michaela Benová, Tomáš Vacek, Andrea Vrbová, Kristýna Mottlová a Kristýna Mitášová Vyhodnocení žáci 9.A zleva Michaela Benová, Tomáš Vacek, Andrea Vrbová, Kristýna Mottlová a Kristýna Mitášová, uprostřed Josefa Rykrová (učitelka českého jazyka) V pondělí 3. května proběhlo ve vyzdobené aule základní školy tradiční májové setkání rodičů a dětí ze Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice. Na začátku mohli všichni zhlédnout počítačovou prezentaci fotografií, jež dokumentovaly činnost obou tříd, mladších Cipísků a žáků V.b, kteří podobné aktivity pořádají pravidelně. Přítomní hosté obdrželi speciální číslo třídního časopisu vydaného k této akci. Starší děti si program moderovaly samy. Po recitaci úryvku z básně Máj předaly symbolicky svá velká papírová srdce maminkám. Celá třída se podílela na skladbě programu, a tak každý mohl přispět podle svých schopností. Kromě hry na hudební nástroje, recitace a zpívání žáci V.b předvedli tři divadelní scénky s názvem Tatínkové. Tím chtěli ukázat, jak moc jsou pro ně rodiče důležití. Třída Cipísků si nachystala pásmo básniček, písniček a tanečků, ke kterým byly na jeviště přizvány také maminky. Každá maminka obdržela srdíčkový šperk a se svým Cipískem se pokusila o rodinný portrét. V den tohoto setkání vyvrcholila také finanční sbírka pro postiženého Honzíka z Hradiště, bratříčka Michalky Šánové od Cipísků. Vyvrcholením bylo i předání výtěžku této sbírky v hodnotě ,- Kč. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírky v mateřské a základní škole zúčastnili a finančně přispěli. Závěr setkání opět patřil dětem. Ty s kytičkou v ruce slíbily, že se rodičům za jejich starost pokusí dělat jen samou radost! Kdo nechvátal domů, mohl si ještě vyrobit dekorace v srdíčkových dílničkách nebo si netradičně zasoutěžit. Ráda bych osobně poděkovala všem dětským účinkujícím za jejich výkon na tomto májovém vystoupení. Marika Hauserová

5 Odpadový sloupek... aneb Co o odpadech možná nevíte Díl 3. Třídění a využití plastů Plastový odpad tvoří 15 % celkového množství komunálního odpadu. Každý Jihočech průměrně vytřídí 6,4 kg plastů, což není k zahození. Téměř 4 tisíce tun plastů tak neskončí na skládkách odpadů, ale je dále využito. Přepočítávání úspor u plastů na např. spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto způsobem bylo zabráněno, aby přes 570 vagonů s odpadem skončilo na skládkách, což potvrzuje, že třídění odpadů má smysl! Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm z nejlepších v Evropě Jaký je osud plastů odložených do kontejnerů na třídění ve městech a obcích? V našich krajích je nejvíce recyklovaným plastem PET z lahví. Zpracování PET lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací lince, kde se rozdělí podle druhu a barev. U zpracovatele se PET lahve namelou na jemné vločky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní lázni kvůli odstranění víček, etiket, zbytků lepidel a také zbytky nápojů. Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytlačují textilní vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových koberců, koberců do automobilů, izolací do bund a spacáků, fleecové bundy apod. V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým materiálem, čímž se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto lahví je levnější než výroba z primární suroviny. Třídí také fólie a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový polystyren a další druhy. V Lázních Bohdanči je zařízení, které dokáže z některých vybraných druhů odpadních plastů za tepla lisovat umělá prkna, zahradní nábytek, parkovací rošty apod. Lenka Böhmová, odbor majetku města KULTURA Taneční zábava Fotbalisté z Nové Bystřice vás srdečně zvou v sobotu 19. června od 20 hodin na taneční zábavu na fotbalovém hřišti. Předcházet bude od 17 hodin fotbalové utkání 1.B třídy Nová Bystřice Borovany. Ve 22 hodin budou vyhlášeny výsledky uplynulé fotbalové sezóny, taneční zábava bude spojená s dokopnou A mužstva. K dobré zábavě bude hrát Glóbus 2 z Jindřichova Hradce, vstupné bude 60,- Kč. Velkoprostorový stan a občerstvení zajištěno. Jahodobraní Již třetím rokem přivítáme prázdniny Novobystřickým jahodobraním. Letos jsme pro vás připravili hned dva dny zábavy v parku, na své si určitě přijdou děti, mládež i dospělí. Program: Pátek 25. června Rocková kapela 4EVER z Jindřichova Hradce Rocková kapela KABÁT Revival Sobota 26. června hod. - cyklovýlet k nejsevernějšímu bodu Rakouska, cca 30 km, hromadný start na náměstí hod. - hudební skupina Staníci a taneční skupina Lawoore z Nové Bystřice hod. - divadélko Kašpárek pohádka pro děti hod. - soutěž v pojídání kynutých jahodových knedlíků (kategorie děti a dospělí) hod. - cimbálová kapela Drahan z Blanska hod. - Dálný východ - pouliční a dokumentární divadlo, video, pantomima a hudba napínavá směsice žánrů plná převratů a změn V průběhu celého odpoledne bude v parku a u rybníku Benešák probíhat doprovodný program: aquazorbing, segwaye, malé lanové překážky a další outdoorové hry, skákací hrad, trampolína, čtyřkolky, lukostřelba, malování jahod a další zábavný program pro děti. Chovatelé poštovních holubů budou vystavovat holuby, zájemci si budou moci vyzkoušet konstatování závodních hodin, prezentovat se bude také nadace Pomoc slaným dětem. Občerstvení zajistí po oba dny Restaurace U Malého Vlka, která vám nabídne kromě 3000 jahodových kynutých knedlíků také například sele na rožni, o sladkosti a jahodové pochoutky nebude nouze ani v dalších stáncích. Celý sobotní odpolední program bude jako v loňských letech moderovat David Hocke z Hitrádia Faktor. Podrobný program naleznete na v kulturních, společenských a sportovních akcích. Vůně prázdnin přichází s vůní jahod, přijďte přivonět a ochutnat Koncert přátelství v parku V sobotu 10. července zveme všechny na Koncert přátelství do městského parku. Od 14 hodin si budou moci poslechnout dechovou muziku v podání Novobystřické hasičské kapely, ale i de- chovku a poslechovou hudbu zahranou Městskou kapelou Heidenreichstein. Kapelu našeho partnerského města a další hostující kapely vám představíme v příštím zpravodaji.

6 Příroda Ohlédnutí za akcemi Beseda o Banátu Cyklovýlet V podvečer 23. dubna se v Městské knihovně a Informačním středisku v Nové Bystřici sešli zájemci o přednášku pana Vojtěcha Trčky, který poutavě vyprávěl o své cestě na kolech do Banátu českých vesnic v Rumunsku. V sobotu 1. května byl uspořádán cyklovýlet po okolí Nové Bystřice. Přes třicet cyklistů si udělalo vyjížďku jarní krajinou a pozdravilo i účastníky oslav 1. máje v Sedle.Děkujeme panu T. Gaškovi z KG Sportu v Nové Bystřici za pohotovostní servisní cykloslužbu a ženám z ČSŽ v Nové Bystřici za propagaci akce. Mláďata v přírodě Myslivecké sdružení Hraničář se sídlem v Nové Bystřici žádá spoluobčany, kteří chodí na procházky do okolí Nové Bystřice se svými psy, aby zejména v květnu a červnu měli psy pod dohledem. Je to období, kdy se v přírodě líhne a rodí většina mláďat. Matky bývají oslabené a mláďata bezbranná a i malí nebo méně pohybliví psi jsou pro ně nebezpeční. Nedovolte svým psům, aby matky a mláďata vyrušovali, napadali a pronásledovali. Bude to i váš příspěvek k ochraně přírody do které chodíte. Za MS Hraničář Karel Matějka Beseda o včelaření Připomínáme, že se v sobotu 19. června 2010 od 9.00 hodin koná v informačním středisku a městské knihovně beseda se zájemci o včelaření. Za ZO ČSV o. s. N. Bystřice Jan Jann Sport Novobystřické čáry Hledání graselova pokladu Jako každý rok i letos byl poslední dubnový den v Nové Bystřici věnován stavění máje na náměstí a upálení čarodějnic u Mnišského rybníka. Hasičům při stavění máje přálo pěkné počasí, které vydrželo i k zábavě a tanci u zapálené vatry. Čarodějnice byly všechny nej a večer proběhl v příjemné atmosféře. V sobotu 15. května vyšli dospělí i děti po stopách loupežníka J. J. Grasela hledat jeho poklad. Po značených cestách a pěšinách plnili sportovní i znalostní úkoly a zdárně našli ukrytý poklad. Protože počasí moc nepřálo, opekli si buřtíky až v úterý 18. května na zahradě MŠ. Děkujeme vedení MŠ za umožnění této akce a panu L. Frühaufovi za přípravu ohýnku. Rally Vysočina Třetí prázdninový víkend se v okolí Nové Bystřice uskuteční 11. ročník populární soutěže v automobilovém sportu, tradiční Rally Vysočina Letos celý závod odstartuje na nových tratích již v pátek 16. července v Kunžaku představením více jak sta posádek, doprovodným kulturním programem a nájezdem trati. První posádka odstartuje k závodu z rampy v sobotu v 9.00 hodin. Na trati s celkovou délkou rally 180 km se pojede 8 rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v délce 73,7 km a první vozy budou v cíli v Kunžaku očekávány ve hodin. Servisní a tankovací parkoviště bude v Jindřichově Hradci. Divácká místa a všechny další podrobnosti budou zveřejněny až těsně před začátkem Rally Vysočina, zhruba O podrobnostech budete informováni rozhlasem a na cz. Vzhledem k náročnosti celé akce, zejména z hlediska bezpečnosti diváků a jezdců na trati, budou rychlostní zkoušky probíhat na uzavřených úsecích silnic v okolí N. Bystřice, Číměře, Starého Města p. Landštejnem, Českého Rudolce a Kunžaku. Z tohoto důvodu doporučujeme, v době konání závodů, tj. v sobotu od 9.00 do hod., naplánovat případné výjezdy do těchto míst na dobu před resp. po závodě, neboť uzavírky budou velmi přísně dodržovány a střeženy pořadatelskou službou. Pořadatelé zvou všechny příznivce rally na pěkný sportovní zážitek a zároveň prosí všechny, kdo se přijdou podívat, aby poslouchali pokyny pořadatelů, nestáli v zakázaných zónách a nepřebíhali a nepohybovali se po trati v průběhu závodu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti diváků, závodníků i ostatních zúčastněných. Štěpánka Budošová, MěÚ Nová Bystřice Český svaz žen zve na společnou projížďku na kole Sraz ve čtvrtek v hod. na náměstí Cílem projížďky je Penzion Blanko ve Smrčné, kde nám bude umožněna prohlídka penzionu. Využijte této příležitosti současným majitelům se podařilo v krásné romantické přírodě oživit zapomenutý kout, který byl pro mnohé z nás nepřístupný. Marie Nyklová, ČSŽ Nová Bystřice

7 Velký turnaj malých fotbalistů E.ON Junior Cup 2010 je největším fotbalových pohárem pro hráče věkové kategorie do 10 let v České republice. Celkem probíhá 12 regionálních kol v Čechách, Moravě a Praze, kdy vítězové bojují o postup do Vekého finále, které proběhne v září ve Starém Městě. Celkový vítěz bude ČR reprezentovat na mezinárodním turnaji v Německu. Bylo nám ctí, že si naše mladé mužstvo dobrými výkony na předešlých turnajích v Jihočeském kraji vybojovalo účast a byli jsme vybráni mezi 12 družstev, které hrály 8. května na tomto turnaji v krásném fotbalovém areálu TJ Hluboká nad Vltavou. Naše mužstvo pod vedením trenérů Jesenský Staš tvořilo 13 hráčů ve věku 7-10 let a patřilo mezi jedno z nejmladších družstev turnaje, který probíhal ve dvou skupinách po 8 hráčích v poli. Skutečnost, že se vzájemně potkali hráči z okresních a krajských přeborů ohromně zvýšila kvalitu turnaje. Naše mladé fotbalisty musíme pochválit, že se v bojích s mužstvy zvučnějších jmen neztratili a v základní části obdrželi nejméně branek ze všech a to pouze jedinou z přísně nařízené penalty. Ta bohužel rozhodla o naší jediné prohře a tím jsme se neprobojovali mezi poslední 4 mužstva bojující o medailové umístění. Naše celkové 5. místo v tak kvalitní konkurenci je však pěkná odměna za předvedená utkání a dobrou reprezentací našeho oddílu Jiskry N. Bystřice. Každý náš hráč obdržel fotbalový míč PUMA, tričko a ručník s logem turnaje. Nejlepší hráč turnaje z Dynama Kuželky úspěchy mladých České Budějovice obdržel mimo horského kola týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha. Fotbalisté i fanoušci si pochvalovali kromě slunečného počasí i další zpestření, zábavu a dovednostní hry mezi zápasy, kdy každý hráč obdržel za své sportovní výkony hodnotné ceny od sponzora celé akce společnosti E.ON. V dramatickém finálovém fotbalovém zápase porazili hráči SKP ČB jediným gólem favority z Dynama ČB. Všichni hráči našeho mužstva si zaslouží uznání za své výkony. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Patrik Schramhauser. Hráči si vyzkoušeli, že mohou konkurovat i kvalitnějším soupeřům, což bude povzbuzením do dalších bojů a fotbalových zážitků. Bohumír Kos Konečné pořadí týmu E.ON Junior Cup 2010 regionální kolo v Hluboké nad Vltavou: 1. SKP České Budějovice 2. Dynamo České Budějovice 3. Slovan Břidlice 4. Slavia České Budějovice 5. Jiskra Nová Bystřice 6. Nová Včelnice 7. Tatran Lomnice n. Lužnicí 8. Lokomotiva České Budějovice 9. TJ Hluboká n. Vltavou 10. SK Čtyři Dvory 11. Jindřichův Hradec 12. Sokol Suchdol n. Lužnicí Fotka: Zleva ze shora: Roman Staš, Vlado Jesenský trenéři; Kája Mihulka, David Karpíšek, Jan Soukup, Kuba Kaiseršot, Marek Běhoun, Patrik Schramhauser, Marek Havel, Péťa Kos, Franta Hořava, Pavel Hrubeš, Péťa Bena, Míra Mihulka, na fotce není Přemek Svozil Závěrečným tréninkem, završeným posezením a oceněním nejlepších na kuželně, se mladí novobystřičtí kuželkáři rozloučili s velmi úspěšnou sezónou. V průběhu roku 2009 a 2010 se většina z nich zúčastňovala nejprestižnější soutěže Poháru mladých nadějí, což je seriál 6-ti turnajů po celé ČR s postupem 16-ti nejlepších v průběžném pořadí v každé kategorii do finále v Olomouci. V kategorii ml. žákyň, hrajících s menší koulí a se zvýhodněnou dorážkou (po třech hodech se staví všech 9 kuželek), se turnajů zúčastnilo 65 děvčat. Eliška Böhmová vyhrála turnaj v Třebíči s vynikajícím výsledkem 274 kuželek a kromě toho stála 3x na stupni vítězů. V celkovém pořadí pak obsadila výborné 4. místo. V kategorii starších žákyň s klasickou dorážkou se turnajů zúčastnilo 83 děvčat. Pavla Budošová vyhrála turnaj v Dačicích se solidním výkonem 250 kuželek a 2x stála na stupních vítězů, celkově byla 10. Hanka Vrecková byla na stupních vítězů 1x a celkově obsadila 14. místo. Do pořadí na bodovaných místech se dále ještě vešli Renata Vranková na 22. místě, Simona Balcarová byla 27. a Jiří Stránský 40. Na základě těchto výsledků obě starší žákyně postoupily na Mistrovství ČR, kde se sešla výborná konkurence a Hanka Vrecková obsadila skvělé 6. místo a Pavla Budošová pak 23. místo. Vzhledem k dosaženým úspěchům v PMN byla P. Budošová jako nejlepší jihočeška nominována do výběru Jihočeského kraje na Májový turnaj družstev do Pelhřimova, považovaný za neoficiální přebor ČR, zde přispěla k solidnímu 5. místu. H. Vrecková cestovala jako náhradnice. V rámci krajských soutěží si vedli dobře i ostatní členové oddílu. Na Přeboru kraje byly E. Böhmová a H. Vrecková druhé, P. Budošová a Simona Balcarová třetí, Michaela Běhounová a Jindřich Stránský čtvrtí. Kromě toho se všichni mladí kuželkáři pravidelně zúčastňují turnajů Okresního přeboru družstev v dorostu, přestože věkem jsou ještě žáci, kde se hraje 3x100HS a i zde dosahují kvalitních výsledků. Družstvo Nové Bystřice B získalo postup do vyšší soutěže. Po zaslouženém odpočinku začne další trénink již v srpnu a všichni věří, že příští sezóna bude přinejmenším tak úspěšná jako ta právě skončená. Štěpánka Budošová Kuželky - Novobystřické tandemy 2010 Druhý ročník turnaje dvojic, konaný pod záštitou jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, přilákal rekordních 326 startujících hráčů a hráček (163 dvojic, loni 126). O zvyšujícím věhlasu Novobystřického tandemového koulení svědčí účast kuželkářů z Prahy, Hradce Králové, Brna či Blanska. Letošní ročník ovládlo mládí v podobě juniorských reprezentantů českovelenického Ondry Touše a Zuzany Musilové (členka vítězného družstva žen Blanska v letošním ročníku evropského poháru), kteří ale loňskou vítěznou laťku (935) nepřekonali. Ovšem obrovským překvapením se stali domácí Honza Havlíček s Martinem Pýchou hrající pouhou místní amatérskou podnikovou soutěž, když vynikajícím výkonem obsadili v celkovém pořadí skvělé čtvrté místo. Jediné domácí vítězství v elitní kategorii vybojovaly Gábina Filakovská s Veronikou Baudyšovou, které jasně přehrály všechny své soupeřky. V příštím zpravodaji uveřejníme kompletní pořadí ve všech kategoriích, které také najdete na stránkách Závěrem bych chtěl poděkovat firmě Bellatex za ceny pro nejlepší a dlouhodobou podporu kuželkářského sportu v Nové Bystřici, všem hráčům a hráčkám za aktivní účast a předvedenou hru, a zase za rok s přáním na viděnou na 3. ročníku tandemových soubojů v Nové Bystřici. Martin Filakovský

8 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

9 Vendula Zavadilová Levné domácí - pánské a dámské stříhání - barvení vlasů - vodová trvalá ondulace - ošetření vlasů Tel.: Prodám zahradu na klidném místě v Nové Bystřici. 400 m 2, skleník, dřevěná chatka, užitková voda, elektřina 220 V, nové chemické WC, vzrostlá třešeň, jabloně, lísky, několik keřů rybízu. Cena dohodou. Telefon: po 16. hod. Dne 18. června uplyne rok, co nás navždy opustil bez slůvka rozloučení pan Stanislav Smrža. Vzpomíná manželka Jarka, děti Ilona a Standa s rodinou. Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Děkuji panu starostovi Bláhovi za blahopřání k narozeninám. Jaroslav Šipon OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: června uplynou 3 roky od úmrtí pana Josefa Plochy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají maminka, manželka, sestra a ostatní příbuzní. Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, zákazníkům, že od 3. května 2010 zahajují provoz betonárky míchání betonových směsí v bývalém areálu Almy. Provozní doba od 6.30 do hodin, ve všední den na základě telefonické objednávky předem i po pracovní době a v sobotu na telefonních číslech: , , Zároveň nabízíme možnost dopravy betonu vozidly o hmotnosti do 1,5 t, 2,5 t a 7,5 t. Václav Tomášek, jednatel TS Města Nová Bystřice Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel 18.00

Více

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5.

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5. Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009 1. Zastupitelstvo města schválilo podepsání smlouvy na realizaci akce Oranžové hřiště a dodatku k této smlouvě s firmou FLORA Servis. Oranžové hřiště bylo vybudováno

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009

Leden 2010 Jednání Rady města 30. 11. 2009 Jednání Rady města 15. 12. 2009 Jednání Zastupitelstva města 16. 12. 2009 Ročník 12, číslo 1 Leden 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města 30. 11. 2009 Rada města schválila rozpočtové změny č. 6 Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přípravy rozpočtu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Zdické noviny informují

Zdické noviny informují ČERVENEC, SRPEN 2009 číslo 203 Cena 5 Kč Zdické noviny informují Viadukt k nádraží bude uzavřen 5 měsíců Vzhledem k pokračující stavbě Optimalizace tratě Beroun - Zbiroh bude po dobu 5 měsíců od 5. 7.

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Pozvánka na květnové akce Květen 2012 Májový cyklovýlet Českou Kanadou

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Pozvánka na květnové akce Květen 2012 Májový cyklovýlet Českou Kanadou Ročník 14, číslo 5 Květen 2012 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Májový cyklovýlet Českou Kanadou Pozvánka na květnové akce Pátek 4. května 18.00 hod., Městská knihovna - poslechový sál. Vernisáž

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE

Číslo: 2/2015. Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE KOVÁŘOVSKÝ Číslo: 2/2015 Z P R A V O D A J Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Vážení spoluobčané, polovina roku je již minulostí. Když někdo řekne, že čas plyne jako voda, připadalo mi to jako

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více