M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města Jednání Rady města Červen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010"

Transkript

1 Ročník 12, číslo 6 Červen 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města Starosta seznámil radní s aktivitou BC. Kateřiny Soukupové, která by chtěla nabídnout spoluobčanům měření obsahu cukru v krvi. Rada tuto aktivitu velice přivítala a souhlasila s její podporou; praktickým krokem bylo poskytnutí prostor v městské knihovně k provedení měření hladiny cukru v krvi včetně proplacení nákladů nutně spojených s odběrem krve. 2. Starosta města seznámil radní s oznámením firmy JIKORD, s.r.o. o uspokojení našeho požadavku na uspíšení ranní autobusové linky do J. Hradce z 4,50 hod. na 4,45 hodin. Důvodem byly podněty občanů a studentů, kteří nestíhali navazující spoj do Č. Budějovic. 3. Rada města schválila žádost Agentury Dobrý den s umístěním znaku města Nová Bystřice v galerii znaků měst ČR v rámci veletrhu Regiontour 2011 v Brně. 4. Regionální vysílání České televize nabídlo městu zařazování krátkých pořadů o událostech v našem městě do svého regionálního vysílání. Vzhledem k tomu, že signál této televize pokrývá spíše východní část kraje, rada po projednání s návrhem ČT nesouhlasila. 5. Rada města schválila podání žádosti jednotky SDH N. Bystřice o převedení vyprošťovacího zařízení Natec v ceně cca ,- Kč do našeho majetku. Dále rada schválila podání žádosti naší jednotky SDH o převedení cisternové automobilové stříkačky, která je obdobně jako vyprošťovací zařízení v majetku HZS Jihočeského kraje. 6. Rada města po projednání vydala stanovisko, že nesouhlasí se zveřejňováním politické inzerce v Novobystřickém zpravodaji. 7. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s firmou ALU inox, s.r.o. na pronájem haly v městském areálu Almy. Tato firma se zabývá zakázkovou výrobou z nerezu a hliníku a je zde velká naděje na vytváření nových pracovních míst. 8. Rada města se zabývala dalšími 6 žádostmi občanů a firem. Jednání Rady města Rada města se seznámila se Zprávou o provozu Oranžového hřiště v N. Bystřici v lokalitě Rybní ulice. Kontrolu a údržbu tohoto zařízení mají na starosti TS, které zde na základě smlouvy provádějí denní vizuální kontrolu a úklid. Každého čtvrt roku je prováděna provozní kontrola, ze které se pořizuje zápis, 1x ročně provádí dodavatelská firma kontrolu prostřednictvím svého vyškoleného zástupce. Z těchto kontrol jsou vedeny záznamy. Z předložených zápisů vyplývá, že zatím byly prováděny běžné udržovací práce vypnutí lan, dotažení šroubů a spojů, doplnění chybějících šroubů, madel apod. Paušální částka za údržbu a kontrolu hřiště byla v loňském roce 2009 ve výši cca 8.000,- Kč, v letošním roce nás tato činnost zatím stála 8.086,- Kč.

2 Humanitární sbírka Jednání Rady města Rada města schválila propagaci města v příloze Jindřichohradeckého deníku Cesty městy za cenu Kč. 2. Vedení MŠ informovalo radu o průběhu zápisu do mateřské školy, který se uskutečnil 11. května. V letošním roce se k zápisu dostavilo 51 dětí, s tím, že do základní školy odejde 35 dětí. Z těchto čísel vyplývá, že pro 16 dětí nemáme ve školce umístění. Rada se s tímto konstatováním nespokojila a navrhuje hledat řešení, které by umožnilo umístit i další děti. 3. Rada města vzala na vědomí i další informaci, která se týkala oznámení o uzavření mateřské školy v době prázdnin. Ta bude uzavřena v termínu od do Provoz bude zahájen od Starosta seznámil radní s tím, že jsme obdrželi dotaci na Modernizaci vybavení a zahrady MŠ N. Bystřice ve výši ,- Kč s tím, že podíl našich finančních prostředků 2. Vzhledem ke zlepšení situace na trhu s prodejem starého papíru se shodla rada v názoru, že bychom mohli s účinností od realizovat odběr kartonu od podnikatelů, kteří mají s městem uzavřenou Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu opět zdarma. 3. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit Smlouvu o převodu vlastnictví s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, jejímž předmětem je bezúplatný převod VW Transportér, který by využívali místní hasiči jako zásahové vozidlo k dopravním nehodám a na dopravu členů SDH na soutěže. 4. Starosta seznámil radní s úspěchy našich mladých kuželkářek a to především Eliškou Böhmovou, Hanou Vreckovou a Pavlou Budošovou. Eliška Böhmová obsadila v seriálu šesti turnajů Pohár mladých nadějí (obdoba mistrovství republiky) 4. místo, P. Budošová byla 10. a H. Vrecková 14. Na základě těchto výsledků obě starší žákyně (Budošová a Vrecková) postoupily na Mistrovství ČR, kde H. Vrecková obsadila 7. místo a P. Budošová byla 23. V rámci krajských soutěží si vedli dobře i ostatní členové oddílu. Na Přeboru kraje byla E. Böhmová a H. Vrecková druhé, P. Budošová a Simona Balcarová třetí, Michaela Běhounová a Jindřich Stránský čtvrtí. Vzhledem k těmto úspěchům navrhnul starosta udělit E. Böhmové, P. Budošové a H. Vreckové poukazy v hodnotě 500,- Kč na nákup sportovních potřeb dle vlastního výběru a oddílu kuželek finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na organizaci slavnostního zakončení kuželkářské sezóny 2009/ Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč 4. ZO ČSOP N. Bystřice na týdenní pobyt mladých ochránců přírody u rybníka Komorník. 6. Rada města se zabývala dalšími 8 žádostmi občanů a firem. na realizaci projektu bude min. 40% z celkových uznatelných výdajů a je stanoven na ,- Kč. Z těchto finančních prostředků by mělo dojít především k vybavení zahrady MŠ novými herními prvky. 5. Dále starosta seznámil radní i s dalším usnesením zastupitelstva JčK, na základě kterého jsme obdrželi dotaci na realizaci projektu Rozvoj terénních sociálních služeb na Novobystřicku další pokračování ve výši ,- Kč. Náš podíl v tomto případě bude činit 5% z celkových uznatelných nákladů a je stanoven na 5.000,- Kč. Z této datace bude hrazena mzda pracovnic v sociálních službách. 6. Rada města projednala Výroční zprávu TS Města Nová Bystřice za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora, rozvahy a výkazu zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni a rozdělení zisku za rok Rada města schválila finanční příspěvek pro Český finanční fond pro vydru na vydání knihy Čus vydrus ve výši 3.000,- Kč. 8. Starosta seznámil radní s odpovědí Agentury Dobrý den na naše zapojení se do tvorby největší galerie znaků měst ČR. Tato galerie bude vystavena na Brněnském výstavišti BVV v rámci veletrhu Regiontour, který se koná ve dnech ledna Rozsah galerie bude registrován jako světový rekord a jako takový jistě vzbudí zájem médií. Našim úkolem je nyní oslovit např. školu či jiný subjekt, který z čistě vytříděného odpadu vyrobí znak města. 9. Rada města se zabývala 10 žádostmi občanů a firem. Akce cukrovka Ve dnech a se uskutečnil v Informačním centru bezplatný odběr krve na zjištění hladiny cukru v krvi. První den přišlo 63 lidí, další sobotu 40. Celkem tedy 103 lidí, kteří našli odvahu zjistit jak na tom s cukrem jsou. Většina jich odcházela s výsledky spokojena. Ale byli i ti, kteří neočekávali vyšší výsledek a naměřené hodnoty je překvapily a zaskočily. Těmto lidem bylo doporučeno upravit životosprávu a nechat si v nejbližší době měření zopakovat u lékaře. Co je to glykémie? Glykémie, neboli krevní cukr je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Normální hodnoty glykémie v kapilární krvi /např. krev z prstu/ se pohybují v hodnotách 3,3 6,6 mmol/l /jiné odborné knihy uvádějí 3,5 5,5/ na lačno. U diabetiků by hodnota glykémie neměla optimálně přesáhnout 6,0 mmol/l na lačno a 7,5 mmol/l po jídle. Ze 103 lidí, kteří přišli na odběr, byla vyšší a někdy i velmi vysoká hodnota naměřena u 23 lidí. Naměřené hodnoty byly od 6,7 až po 15,7 mmol/l. Ze 103 lidí přišlo 71 žen a 32 mužů. I když se akce zúčastnilo poměrně dost občanů, přesto je 103 malé číslo ve srovnání s celkovým Vážení spoluobčané, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kterým není lhostejný osud lidí a kteří potřebují pomoc nás ostatních. Řada našich občanů se aktivně zapojila do humanitární sbírky použitého ošacení, kterou již tradičně organizujeme společně s Diakonií Broumov. Pomohli jsme tím lidem tzv. sociálně potřebným, kteří mají problémy se začleněním se do normálního chodu společnosti. Akce proběhla dne 25. května 2010 a shromáždili jsme skutečné velké množství ošacení a oblečení, které bude i dále využito. Mé poděkování patří také organizátorkám pí Zimolové, Nyklové, Brožové, Štipčákové, Molové a Panochové, které zabezpečily odběr a uskladnění odevzdaného ošacení v bývalé prodejně Almy. Vladimír Bláha, starosta města počtem obyvatel Nové Bystřice (3 tisíce). Výsledky ukázaly, že je dobré se o své zdraví zajímat, zjistit jak na tom jsme a pak o sebe náležitě pečovat. Protože i když vše není tak jak má být, dá se ještě mnohé napravit, protože NIKDY NENÍ POZDĚ. A v duchu tohoto hesla bych chtěla všechny občany, které téma CUKROVKA zajímá, pozvat na zajímavou přednášku s diskusí. Uskuteční se dne 23. června v hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří našli odvahu a na akci přišli. Dál bych chtěla poděkovat panu starostovi Vladimíru Bláhovi a panu tajemníkovi Mgr. Rudolfu Hubingerovi za velkou podporu, finanční a materiálové zajištění akce a dále mé poděkování patří i slečně Markétě Vondrové a paní Malinové za pomoc při organizaci. Bc. Kateřina Soukupová

3 Zrušení poplatku za uložení papíru pro podnikatele na SD Pozvánka Žáci 9. ročníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice Vás srdečně zvou na divadelní představení Rebelové. Vzhledem ke zlepšení situace na trhu s prodejem Vystoupení pro novobystřickou veřejnost propoužitého papíru se RM na svém zasedání dne 11. běhne ve čtvrtek od hodin v (č. u. 123/2010) rozhodla, že do odvolání aule budovy základní školy. Protože počet míst ruší současný poplatek pro podnikatele (2,50 Kč/1 ve školní aule je omezen, jsou pro zájemce přikg) za uložení papíru a kartonu na sběrný dvůr v praveny vstupenky, které si lze vyzvednout buď Nové Bystřici. Podnikatelé, kteří mají sepsanou v novobystřickém Informačním centru, nebo v smlouvu s Městem Nová Bystřice o likvidaci ko- budově ZŠ v kanceláři zástupkyně ředitele školy. munálního odpadu, mohou od do od- Vstupné je dobrovolné. volání ukládat papír a karton na Sběrný dvůr opět Josefa Rykrová, ZDARMA. Lenka Böhmová, odbor majetku města zástupkyně ředitele školy - Adensam nás pozvala na projížďku na slavném obřím kole, odkud jsme si celou Vídeň mohli ještě jednou prohlédnout. Chtěli bychom i touto cestou kolegyním z rakouské Volksschule poděkovat za krásný výlet. Myslím, že to byl pro nás všechny velký zážitek. Žáci slyšeli celý den němčinu, mnoho slovíček opakujeme i při vyučování, na výlet jsme si slovní fráze i slovíčka trénovali. V autobuse jsme zkoušeli první rozhovory s rakouskými žáky. Kdo se učí cizí jazyk, určitě ví, že to je obrovská zkušenost, mluvit s rodilým mluvčím. Bydlíme tak blízko hranice s Rakouskem a byla by velká škoda pro obě strany této příležitosti k návštěvám nevyužít. Žáci v Heidenreichsteinu se naopak učí pilně češtinu. Tak snad za rok zase v Praze! Jana Dvořáková Krádeže kol Vážení obyvatelé Nové Bystřice, s příchodem jara se v našem kraji zvýšil počet krádeží jízdních kol. Bohužel se tato nepříjemná skutečnost nevyhnula ani Nové Bystřici a okolním obcím. Ke krádežím dochází během dne, tedy předsudky o tom, že se krade jen v noci, jsou mylné. Zloději využívají neuzamčených nebo otevřených dveří do domu a dokonce si mezi koly vybírají ty nejlepší. Zarážející je, že si jich nikdo nevšimne a to i přes to, že ukrást kolo z uzamčeného skle- Výlet žáků 4. tříd do Vídně Partnerská škola v Heidenreichsteinu pozvala žáky 1. stupně naší školy na celodenní výlet do Vídně. Vyrazili jsme v ranních hodinách. Po mlhavém a deštivém ránu se nám Vídeň představila v jarně zelených barvách a plná sluníčka. V dopoledních hodinách jsme prošli historické centrum, byli jme v Hofburgu, viděli jsme radnici, divadlo, známou jezdeckou školu i parlament. Důkladně jsme si prohlédli interiér slavného chrámu Stephansdom a vydali jsme se výtahem i na střešní vyhlídku do věže ke zvonu Pummerin. To byla výška! Po obědě jsme dojeli autobusem do slavného zábavního parku Pratru. Těch atrakcí a stánků! Mít tak s sebou víc eur volaly děti. Paní ředitelka z heidenreichsteinské školy Doris Appel pa musí chvilku trvat. A to nemluvím o hluku, způsobeném páčením dveří nebo vylamováním zámků. Nevšímavost a lhostejnost k věcem, které se dějí kolem nás, jsou někdy více na škodu, než ku prospěchu. Svojí obezřetností pomůžete nejen nám, ale zejména sobě. Proto Vám radím, uzamykejte si vchodové dveře a všímejte si lidí, které vpouštíte do domu. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího obvodního oddělení PČR Obhajoby absolventských prací v ZŠ Nová Bystřice V rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání proběhly na Základní škole a Mateřské škole Nová Bystřice ve dnech 10. a 17. května obhajoby absolventských prací žáků dvou devátých tříd. Tento grantový projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Témata absolventských prací si žáci zvolili během měsíce října 2009 po domluvě s učiteli. Poté na nich pod jejich vedením začali pracovat. Byla stanovena pravidla, jež byla pro všechny závazná a jejichž dodržení bylo také důležitým kritériem při hodnocení. V dubnu 2010 žáci odevzdali práce v tištěné i elektronické podobě, proběhlo jejich hodnocení a následně během dvou květnových pondělků je žáci obhajovali. Absolventské práce jsou podle ŠVP ZV Škola pro život pro žáky devátých ročníků ZŠ v Nové Bystřici povinné. Žáci jimi mají prokázat určité zleva Josefa Rykrová (zást. řed. školy), Václav Šilhan (řed. školy), Michal Tesař (učitel Tv a Hv), Václav Zajíc (učitel Tv a Z) a Miloš Sotona (učitel M a Vv) znalosti a dovednosti získané během základního vzdělávání. Dochází tak k naplňování základních klíčových kompetencí, jež tvoří pro žáky základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

4 Srdíčkové setkání Komise složená z učitelů 1. a 2. stupně ZŠ vyhodnotila celkem 35 prací a vybrala osm nejlepších. Jejich autoři byli odměněni krásnými knihami. Byly to tyto práce: Prezentujeme naši školu (Tomáš Vacek, 9.A), Historický román (Michaela Benová, 9.A), Fantasy literatura (Andrea Vrbová, 9.A), Hokejové legendy Jaromír Jágr a Dominik Hašek (Kristýna Mitášová, 9.A), Kam za sportem a relaxací v Nové Bystřici a okolí (Kristýna Mottlová, 9.A), Dračice hlavní vodní tok České Kanady (Michaela Hrubá, 9.B), Válečné romány (Barbora Brusová, 9.B) a Exotická Afrika (Aneta Grausamová, 9.B). Vedení školy děkuje všem učitelům a žákům za zodpovědný přístup a velmi dobře odvedenou práci. Vyhodnocené absolventské práce si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách školy Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a vedoucí školního projektu Foto: Marika Hauserová Vyhodnocení žáci 9.B - zleva Barbora Brusová, Michaela Hrubá, Aneta Grausamová Lukáš Belay žák třídy 9.B Vyhodnocení žáci 9.A zleva Michaela Benová, Tomáš Vacek, Andrea Vrbová, Kristýna Mottlová a Kristýna Mitášová Vyhodnocení žáci 9.A zleva Michaela Benová, Tomáš Vacek, Andrea Vrbová, Kristýna Mottlová a Kristýna Mitášová, uprostřed Josefa Rykrová (učitelka českého jazyka) V pondělí 3. května proběhlo ve vyzdobené aule základní školy tradiční májové setkání rodičů a dětí ze Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice. Na začátku mohli všichni zhlédnout počítačovou prezentaci fotografií, jež dokumentovaly činnost obou tříd, mladších Cipísků a žáků V.b, kteří podobné aktivity pořádají pravidelně. Přítomní hosté obdrželi speciální číslo třídního časopisu vydaného k této akci. Starší děti si program moderovaly samy. Po recitaci úryvku z básně Máj předaly symbolicky svá velká papírová srdce maminkám. Celá třída se podílela na skladbě programu, a tak každý mohl přispět podle svých schopností. Kromě hry na hudební nástroje, recitace a zpívání žáci V.b předvedli tři divadelní scénky s názvem Tatínkové. Tím chtěli ukázat, jak moc jsou pro ně rodiče důležití. Třída Cipísků si nachystala pásmo básniček, písniček a tanečků, ke kterým byly na jeviště přizvány také maminky. Každá maminka obdržela srdíčkový šperk a se svým Cipískem se pokusila o rodinný portrét. V den tohoto setkání vyvrcholila také finanční sbírka pro postiženého Honzíka z Hradiště, bratříčka Michalky Šánové od Cipísků. Vyvrcholením bylo i předání výtěžku této sbírky v hodnotě ,- Kč. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírky v mateřské a základní škole zúčastnili a finančně přispěli. Závěr setkání opět patřil dětem. Ty s kytičkou v ruce slíbily, že se rodičům za jejich starost pokusí dělat jen samou radost! Kdo nechvátal domů, mohl si ještě vyrobit dekorace v srdíčkových dílničkách nebo si netradičně zasoutěžit. Ráda bych osobně poděkovala všem dětským účinkujícím za jejich výkon na tomto májovém vystoupení. Marika Hauserová

5 Odpadový sloupek... aneb Co o odpadech možná nevíte Díl 3. Třídění a využití plastů Plastový odpad tvoří 15 % celkového množství komunálního odpadu. Každý Jihočech průměrně vytřídí 6,4 kg plastů, což není k zahození. Téměř 4 tisíce tun plastů tak neskončí na skládkách odpadů, ale je dále využito. Přepočítávání úspor u plastů na např. spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto způsobem bylo zabráněno, aby přes 570 vagonů s odpadem skončilo na skládkách, což potvrzuje, že třídění odpadů má smysl! Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm z nejlepších v Evropě Jaký je osud plastů odložených do kontejnerů na třídění ve městech a obcích? V našich krajích je nejvíce recyklovaným plastem PET z lahví. Zpracování PET lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací lince, kde se rozdělí podle druhu a barev. U zpracovatele se PET lahve namelou na jemné vločky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní lázni kvůli odstranění víček, etiket, zbytků lepidel a také zbytky nápojů. Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytlačují textilní vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových koberců, koberců do automobilů, izolací do bund a spacáků, fleecové bundy apod. V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým materiálem, čímž se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto lahví je levnější než výroba z primární suroviny. Třídí také fólie a sáčky, plastové obaly od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie, plastové kbelíky, pěnový polystyren a další druhy. V Lázních Bohdanči je zařízení, které dokáže z některých vybraných druhů odpadních plastů za tepla lisovat umělá prkna, zahradní nábytek, parkovací rošty apod. Lenka Böhmová, odbor majetku města KULTURA Taneční zábava Fotbalisté z Nové Bystřice vás srdečně zvou v sobotu 19. června od 20 hodin na taneční zábavu na fotbalovém hřišti. Předcházet bude od 17 hodin fotbalové utkání 1.B třídy Nová Bystřice Borovany. Ve 22 hodin budou vyhlášeny výsledky uplynulé fotbalové sezóny, taneční zábava bude spojená s dokopnou A mužstva. K dobré zábavě bude hrát Glóbus 2 z Jindřichova Hradce, vstupné bude 60,- Kč. Velkoprostorový stan a občerstvení zajištěno. Jahodobraní Již třetím rokem přivítáme prázdniny Novobystřickým jahodobraním. Letos jsme pro vás připravili hned dva dny zábavy v parku, na své si určitě přijdou děti, mládež i dospělí. Program: Pátek 25. června Rocková kapela 4EVER z Jindřichova Hradce Rocková kapela KABÁT Revival Sobota 26. června hod. - cyklovýlet k nejsevernějšímu bodu Rakouska, cca 30 km, hromadný start na náměstí hod. - hudební skupina Staníci a taneční skupina Lawoore z Nové Bystřice hod. - divadélko Kašpárek pohádka pro děti hod. - soutěž v pojídání kynutých jahodových knedlíků (kategorie děti a dospělí) hod. - cimbálová kapela Drahan z Blanska hod. - Dálný východ - pouliční a dokumentární divadlo, video, pantomima a hudba napínavá směsice žánrů plná převratů a změn V průběhu celého odpoledne bude v parku a u rybníku Benešák probíhat doprovodný program: aquazorbing, segwaye, malé lanové překážky a další outdoorové hry, skákací hrad, trampolína, čtyřkolky, lukostřelba, malování jahod a další zábavný program pro děti. Chovatelé poštovních holubů budou vystavovat holuby, zájemci si budou moci vyzkoušet konstatování závodních hodin, prezentovat se bude také nadace Pomoc slaným dětem. Občerstvení zajistí po oba dny Restaurace U Malého Vlka, která vám nabídne kromě 3000 jahodových kynutých knedlíků také například sele na rožni, o sladkosti a jahodové pochoutky nebude nouze ani v dalších stáncích. Celý sobotní odpolední program bude jako v loňských letech moderovat David Hocke z Hitrádia Faktor. Podrobný program naleznete na v kulturních, společenských a sportovních akcích. Vůně prázdnin přichází s vůní jahod, přijďte přivonět a ochutnat Koncert přátelství v parku V sobotu 10. července zveme všechny na Koncert přátelství do městského parku. Od 14 hodin si budou moci poslechnout dechovou muziku v podání Novobystřické hasičské kapely, ale i de- chovku a poslechovou hudbu zahranou Městskou kapelou Heidenreichstein. Kapelu našeho partnerského města a další hostující kapely vám představíme v příštím zpravodaji.

6 Příroda Ohlédnutí za akcemi Beseda o Banátu Cyklovýlet V podvečer 23. dubna se v Městské knihovně a Informačním středisku v Nové Bystřici sešli zájemci o přednášku pana Vojtěcha Trčky, který poutavě vyprávěl o své cestě na kolech do Banátu českých vesnic v Rumunsku. V sobotu 1. května byl uspořádán cyklovýlet po okolí Nové Bystřice. Přes třicet cyklistů si udělalo vyjížďku jarní krajinou a pozdravilo i účastníky oslav 1. máje v Sedle.Děkujeme panu T. Gaškovi z KG Sportu v Nové Bystřici za pohotovostní servisní cykloslužbu a ženám z ČSŽ v Nové Bystřici za propagaci akce. Mláďata v přírodě Myslivecké sdružení Hraničář se sídlem v Nové Bystřici žádá spoluobčany, kteří chodí na procházky do okolí Nové Bystřice se svými psy, aby zejména v květnu a červnu měli psy pod dohledem. Je to období, kdy se v přírodě líhne a rodí většina mláďat. Matky bývají oslabené a mláďata bezbranná a i malí nebo méně pohybliví psi jsou pro ně nebezpeční. Nedovolte svým psům, aby matky a mláďata vyrušovali, napadali a pronásledovali. Bude to i váš příspěvek k ochraně přírody do které chodíte. Za MS Hraničář Karel Matějka Beseda o včelaření Připomínáme, že se v sobotu 19. června 2010 od 9.00 hodin koná v informačním středisku a městské knihovně beseda se zájemci o včelaření. Za ZO ČSV o. s. N. Bystřice Jan Jann Sport Novobystřické čáry Hledání graselova pokladu Jako každý rok i letos byl poslední dubnový den v Nové Bystřici věnován stavění máje na náměstí a upálení čarodějnic u Mnišského rybníka. Hasičům při stavění máje přálo pěkné počasí, které vydrželo i k zábavě a tanci u zapálené vatry. Čarodějnice byly všechny nej a večer proběhl v příjemné atmosféře. V sobotu 15. května vyšli dospělí i děti po stopách loupežníka J. J. Grasela hledat jeho poklad. Po značených cestách a pěšinách plnili sportovní i znalostní úkoly a zdárně našli ukrytý poklad. Protože počasí moc nepřálo, opekli si buřtíky až v úterý 18. května na zahradě MŠ. Děkujeme vedení MŠ za umožnění této akce a panu L. Frühaufovi za přípravu ohýnku. Rally Vysočina Třetí prázdninový víkend se v okolí Nové Bystřice uskuteční 11. ročník populární soutěže v automobilovém sportu, tradiční Rally Vysočina Letos celý závod odstartuje na nových tratích již v pátek 16. července v Kunžaku představením více jak sta posádek, doprovodným kulturním programem a nájezdem trati. První posádka odstartuje k závodu z rampy v sobotu v 9.00 hodin. Na trati s celkovou délkou rally 180 km se pojede 8 rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v délce 73,7 km a první vozy budou v cíli v Kunžaku očekávány ve hodin. Servisní a tankovací parkoviště bude v Jindřichově Hradci. Divácká místa a všechny další podrobnosti budou zveřejněny až těsně před začátkem Rally Vysočina, zhruba O podrobnostech budete informováni rozhlasem a na cz. Vzhledem k náročnosti celé akce, zejména z hlediska bezpečnosti diváků a jezdců na trati, budou rychlostní zkoušky probíhat na uzavřených úsecích silnic v okolí N. Bystřice, Číměře, Starého Města p. Landštejnem, Českého Rudolce a Kunžaku. Z tohoto důvodu doporučujeme, v době konání závodů, tj. v sobotu od 9.00 do hod., naplánovat případné výjezdy do těchto míst na dobu před resp. po závodě, neboť uzavírky budou velmi přísně dodržovány a střeženy pořadatelskou službou. Pořadatelé zvou všechny příznivce rally na pěkný sportovní zážitek a zároveň prosí všechny, kdo se přijdou podívat, aby poslouchali pokyny pořadatelů, nestáli v zakázaných zónách a nepřebíhali a nepohybovali se po trati v průběhu závodu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti diváků, závodníků i ostatních zúčastněných. Štěpánka Budošová, MěÚ Nová Bystřice Český svaz žen zve na společnou projížďku na kole Sraz ve čtvrtek v hod. na náměstí Cílem projížďky je Penzion Blanko ve Smrčné, kde nám bude umožněna prohlídka penzionu. Využijte této příležitosti současným majitelům se podařilo v krásné romantické přírodě oživit zapomenutý kout, který byl pro mnohé z nás nepřístupný. Marie Nyklová, ČSŽ Nová Bystřice

7 Velký turnaj malých fotbalistů E.ON Junior Cup 2010 je největším fotbalových pohárem pro hráče věkové kategorie do 10 let v České republice. Celkem probíhá 12 regionálních kol v Čechách, Moravě a Praze, kdy vítězové bojují o postup do Vekého finále, které proběhne v září ve Starém Městě. Celkový vítěz bude ČR reprezentovat na mezinárodním turnaji v Německu. Bylo nám ctí, že si naše mladé mužstvo dobrými výkony na předešlých turnajích v Jihočeském kraji vybojovalo účast a byli jsme vybráni mezi 12 družstev, které hrály 8. května na tomto turnaji v krásném fotbalovém areálu TJ Hluboká nad Vltavou. Naše mužstvo pod vedením trenérů Jesenský Staš tvořilo 13 hráčů ve věku 7-10 let a patřilo mezi jedno z nejmladších družstev turnaje, který probíhal ve dvou skupinách po 8 hráčích v poli. Skutečnost, že se vzájemně potkali hráči z okresních a krajských přeborů ohromně zvýšila kvalitu turnaje. Naše mladé fotbalisty musíme pochválit, že se v bojích s mužstvy zvučnějších jmen neztratili a v základní části obdrželi nejméně branek ze všech a to pouze jedinou z přísně nařízené penalty. Ta bohužel rozhodla o naší jediné prohře a tím jsme se neprobojovali mezi poslední 4 mužstva bojující o medailové umístění. Naše celkové 5. místo v tak kvalitní konkurenci je však pěkná odměna za předvedená utkání a dobrou reprezentací našeho oddílu Jiskry N. Bystřice. Každý náš hráč obdržel fotbalový míč PUMA, tričko a ručník s logem turnaje. Nejlepší hráč turnaje z Dynama Kuželky úspěchy mladých České Budějovice obdržel mimo horského kola týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha. Fotbalisté i fanoušci si pochvalovali kromě slunečného počasí i další zpestření, zábavu a dovednostní hry mezi zápasy, kdy každý hráč obdržel za své sportovní výkony hodnotné ceny od sponzora celé akce společnosti E.ON. V dramatickém finálovém fotbalovém zápase porazili hráči SKP ČB jediným gólem favority z Dynama ČB. Všichni hráči našeho mužstva si zaslouží uznání za své výkony. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Patrik Schramhauser. Hráči si vyzkoušeli, že mohou konkurovat i kvalitnějším soupeřům, což bude povzbuzením do dalších bojů a fotbalových zážitků. Bohumír Kos Konečné pořadí týmu E.ON Junior Cup 2010 regionální kolo v Hluboké nad Vltavou: 1. SKP České Budějovice 2. Dynamo České Budějovice 3. Slovan Břidlice 4. Slavia České Budějovice 5. Jiskra Nová Bystřice 6. Nová Včelnice 7. Tatran Lomnice n. Lužnicí 8. Lokomotiva České Budějovice 9. TJ Hluboká n. Vltavou 10. SK Čtyři Dvory 11. Jindřichův Hradec 12. Sokol Suchdol n. Lužnicí Fotka: Zleva ze shora: Roman Staš, Vlado Jesenský trenéři; Kája Mihulka, David Karpíšek, Jan Soukup, Kuba Kaiseršot, Marek Běhoun, Patrik Schramhauser, Marek Havel, Péťa Kos, Franta Hořava, Pavel Hrubeš, Péťa Bena, Míra Mihulka, na fotce není Přemek Svozil Závěrečným tréninkem, završeným posezením a oceněním nejlepších na kuželně, se mladí novobystřičtí kuželkáři rozloučili s velmi úspěšnou sezónou. V průběhu roku 2009 a 2010 se většina z nich zúčastňovala nejprestižnější soutěže Poháru mladých nadějí, což je seriál 6-ti turnajů po celé ČR s postupem 16-ti nejlepších v průběžném pořadí v každé kategorii do finále v Olomouci. V kategorii ml. žákyň, hrajících s menší koulí a se zvýhodněnou dorážkou (po třech hodech se staví všech 9 kuželek), se turnajů zúčastnilo 65 děvčat. Eliška Böhmová vyhrála turnaj v Třebíči s vynikajícím výsledkem 274 kuželek a kromě toho stála 3x na stupni vítězů. V celkovém pořadí pak obsadila výborné 4. místo. V kategorii starších žákyň s klasickou dorážkou se turnajů zúčastnilo 83 děvčat. Pavla Budošová vyhrála turnaj v Dačicích se solidním výkonem 250 kuželek a 2x stála na stupních vítězů, celkově byla 10. Hanka Vrecková byla na stupních vítězů 1x a celkově obsadila 14. místo. Do pořadí na bodovaných místech se dále ještě vešli Renata Vranková na 22. místě, Simona Balcarová byla 27. a Jiří Stránský 40. Na základě těchto výsledků obě starší žákyně postoupily na Mistrovství ČR, kde se sešla výborná konkurence a Hanka Vrecková obsadila skvělé 6. místo a Pavla Budošová pak 23. místo. Vzhledem k dosaženým úspěchům v PMN byla P. Budošová jako nejlepší jihočeška nominována do výběru Jihočeského kraje na Májový turnaj družstev do Pelhřimova, považovaný za neoficiální přebor ČR, zde přispěla k solidnímu 5. místu. H. Vrecková cestovala jako náhradnice. V rámci krajských soutěží si vedli dobře i ostatní členové oddílu. Na Přeboru kraje byly E. Böhmová a H. Vrecková druhé, P. Budošová a Simona Balcarová třetí, Michaela Běhounová a Jindřich Stránský čtvrtí. Kromě toho se všichni mladí kuželkáři pravidelně zúčastňují turnajů Okresního přeboru družstev v dorostu, přestože věkem jsou ještě žáci, kde se hraje 3x100HS a i zde dosahují kvalitních výsledků. Družstvo Nové Bystřice B získalo postup do vyšší soutěže. Po zaslouženém odpočinku začne další trénink již v srpnu a všichni věří, že příští sezóna bude přinejmenším tak úspěšná jako ta právě skončená. Štěpánka Budošová Kuželky - Novobystřické tandemy 2010 Druhý ročník turnaje dvojic, konaný pod záštitou jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, přilákal rekordních 326 startujících hráčů a hráček (163 dvojic, loni 126). O zvyšujícím věhlasu Novobystřického tandemového koulení svědčí účast kuželkářů z Prahy, Hradce Králové, Brna či Blanska. Letošní ročník ovládlo mládí v podobě juniorských reprezentantů českovelenického Ondry Touše a Zuzany Musilové (členka vítězného družstva žen Blanska v letošním ročníku evropského poháru), kteří ale loňskou vítěznou laťku (935) nepřekonali. Ovšem obrovským překvapením se stali domácí Honza Havlíček s Martinem Pýchou hrající pouhou místní amatérskou podnikovou soutěž, když vynikajícím výkonem obsadili v celkovém pořadí skvělé čtvrté místo. Jediné domácí vítězství v elitní kategorii vybojovaly Gábina Filakovská s Veronikou Baudyšovou, které jasně přehrály všechny své soupeřky. V příštím zpravodaji uveřejníme kompletní pořadí ve všech kategoriích, které také najdete na stránkách Závěrem bych chtěl poděkovat firmě Bellatex za ceny pro nejlepší a dlouhodobou podporu kuželkářského sportu v Nové Bystřici, všem hráčům a hráčkám za aktivní účast a předvedenou hru, a zase za rok s přáním na viděnou na 3. ročníku tandemových soubojů v Nové Bystřici. Martin Filakovský

8 Připojení do sítě internet Zřizovací poplatek 1.900,- Kč Smlouva na dobu neurčitou bez závazku Připojení bezdrátovou technologií v pásmu 5GHz Neomezený objem stažených a odeslaných dat Název tarifu Rychlost Cena včetně DPH JHC 6M 5GHz 6 Mbit/s 333,- Kč JHC 10M 5 GHz 10 Mbit/s 454,- Kč Objednávky a bližší informace: tel.: , ,

9 Vendula Zavadilová Levné domácí - pánské a dámské stříhání - barvení vlasů - vodová trvalá ondulace - ošetření vlasů Tel.: Prodám zahradu na klidném místě v Nové Bystřici. 400 m 2, skleník, dřevěná chatka, užitková voda, elektřina 220 V, nové chemické WC, vzrostlá třešeň, jabloně, lísky, několik keřů rybízu. Cena dohodou. Telefon: po 16. hod. Dne 18. června uplyne rok, co nás navždy opustil bez slůvka rozloučení pan Stanislav Smrža. Vzpomíná manželka Jarka, děti Ilona a Standa s rodinou. Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, vaše splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Děkuji panu starostovi Bláhovi za blahopřání k narozeninám. Jaroslav Šipon OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: června uplynou 3 roky od úmrtí pana Josefa Plochy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají maminka, manželka, sestra a ostatní příbuzní. Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, zákazníkům, že od 3. května 2010 zahajují provoz betonárky míchání betonových směsí v bývalém areálu Almy. Provozní doba od 6.30 do hodin, ve všední den na základě telefonické objednávky předem i po pracovní době a v sobotu na telefonních číslech: , , Zároveň nabízíme možnost dopravy betonu vozidly o hmotnosti do 1,5 t, 2,5 t a 7,5 t. Václav Tomášek, jednatel TS Města Nová Bystřice Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář

DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka. Ženy A I. liga skupina B řídící pracovník Petr Šindelář DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH Muži A I. liga skupina B řídící pracovník Karel Šebelka vedoucí družstva: Jan Cikán 1. kolo 16. května Liberec Sokol Hradec Králové 2. kolo 30. května Nové Město nad Metují 3. kolo 13.

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

S nordic walking holí vydej se do okolí

S nordic walking holí vydej se do okolí Název akce EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2013 Projekt spolupráce 12/017/4210a/672/000048 Datum a 28.9.2013, Bystřice pod Hostýnem - Lázně místo Partnerské MAS KMAS: MAS Podhostýnska, o. s. PMAS: O. s.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Podklady na zasedání ZM dne: 28.05.2015 OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Zúčastní se projednávání

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Čeněk Prokopec 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 28.11.2014 30.11.2014 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Propozice turnaje E.ON Beach Junior Cup

Propozice turnaje E.ON Beach Junior Cup Propozice turnaje E.ON Beach Junior Cup Kvalifikační kolo Praha 16. duben 2016 1. Všeobecná ustanovení turnaje E.ON Junior Cup 2016 1.1. Kontakty osoby: 1.1.1. Generální partner a pořadatel: Generálním

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více