Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu."

Transkript

1 ŽELIVÁČEK '07 1 Je pátek, je bájeèný den, na tábor dnes pojedem. Kufry, bágly balíme, u se velmi tìšíme. Jede i mùj kamarád, na piráty budem hrát. U funíme po dálnici, kluci, holky, zkrátka všici. Já jsem trochu hladová, køièí Lucka Štefcová. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu. Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Tak jsme plachty napnuly a na moøe vypluly. Tak zaèaly šarvátky následující posádky: Kapitáni: Andy Koníèková, Týna Kubartová, Káèa Moravèíková, Martina Týfová Posádka: Dan a Vilda Dvoøákovi, Zdenda Felcman, Gigi Franková, Honza Pek, Dominik Štemberk, Lucka Štefcová, Kiki Švancarová, Dodo Wollmanová, Bety Zemanová Dne 29. èervna vyplula naše loï Lví ohon z rodného pøístavu Praha a po klidné cestì bez nesnází s pøíznivým vìtrem v zádech dorazila na náš cílový ostrov, kde jsme se rozdìlili do oddílù a ubytovali ve stanech v Hronské zátoèinì u pirátské osady Lukavec. Proto e byla posádka nová, musela se mezi sebou seznámit, aby nedocházelo k výtr nostem, jak to mezi piráty bývá. Lvíèata si zahrála pirátské seznamovací hry, Mrazíka, Slepou bábu a prošla se ulièkou smíchu. Naše posádka sestává z tìchto malých stateèných pirátù: Matìj Køepelka, Boris Novák, Bára Polášková, Aneta Filáèková, Katka a Dan Benešovi, Ondra Koláø, Jaromír Øídký, Anièka Tesaøíková a Andulka, Honzík a Janièka Pickovi. Jejich oddílovými kapitánkami se stávají Kaèka zvaná Novotka, Monika Týfovka a Míša Vlkovka. Po veèeøi si lvíèata rozdìlila lodièky oznaèené vlajeèkami pro plavbu na plánu našeho ostrova, po kterém budeme putovat a pátrat po nemocném lvu, kterého musíme co nejrychleji najít a vyléèit, jinak království zvíøat pøijde o svého krále a nastane zmatek. A to pøece nemù eme dopustit Sojky Laura John Koneènì je to tady, po roce zase stojíme na Opatovì a chystáme se odjet na tábor do Lukavce. Cesta nám ubíhala celkem rychle, sdìlovali jsme si zá itky z celého roku co jsme se nevidìli a tak jsme se ani nenadáli a u jsme se ocitli u køí ku a pomalu zamíøili do tábora. Našly jsme si svoje stany, vybalily a potom jsme se ù ou Vojáèkovou a s instruktorkami šly hrát seznamovací hry, proto e mezi náma byly i holky co jsou na táboøe v Lukavci poprvé. Po návratu do tábora jsme zblajzly veèeøi od maminek a pomalu se zaèaly chystat na noèní hlídky, které jsme schytaly hned takhle zkraje. Veèerka byla v deset hodin, my jsme zaèaly

2 2 ŽELIVÁČEK '07 hlídat od pùlnoci, naštìstí jsme holky nebojácné a tak jsme ty první noèní hlídky zvládly levou zadní. Lišky Kačenka Kolářová Jen co jsme dorazili na Opatov, nasedli jsme do autobusù a jeli jsme. Cesta byla pozoruhodnì krátká! Kdy jsme si vybalily, eventuelnì se pøevlékly, hrály jsme nejdøív asi 3 seznamovací hry a potom spoustu jiných. Nás Lišek je spousta, abychom se nebály Vlka nic: Bára Antošová, Katka Koláøová, Verèa Koláøová, Eliška Kolomazníková, Terka Nejedlá, Lenka Nìmcová, Blanka Øíèková, Andy Stanovská, Šárka Špotová, Klára Valdhansová a podaøené vedoucí Bára Herzánová, Dáda Souèková a Terka Kujanová Po veèerce jsme šly spát v deset hodin a asi chvíli pøed pùl dvanáctou nás Bára Herzánová šetrnì vzbudila a dovedla nás jednotlivì k Dádì Souèkové, je stála za stanama, a ta nás vedla pøes louku k ïolíku, kde nás pøedala Terce Kujanové a ta nás, jak jinak, ne zavedla do ïolíku, kde spal pirát, kterého jsme nesmìly vzbudit, ale mìly jsme mu vzít šátek. Jedna z nejtišších byla Terka Nejedlá. Všechny jsme to úspìšnì zvládly a koneènì šly nerušenì spinkat. Medvědi Mikuláš Burgr Tak jsme se zas po roce sešli v 16:00 poblí Opatova k odjezdu na náš milovaný tábor v Lukavci. V pùl dorazily autobusy a u se øítíme smìrem k táboru. Medvìdù je letos deset, jsou to: Tomáš Hanzálek, Matìj Štìtkáø, Vašek Kubaèák, Filip Hrubant, Patrik Malík, Honza Kvapil, Ota Novotný, Manul John, Martin Sedláèek a David Stanovský (Krtek). Vedoucí od medvìdù jsou Mikuláš Burgr, Kuba Antoš a v sobotu by mìl dorazit i Standa Krejèí. Po vybalení vìci a zabydlení stanù jsme šli do lesa ke krmítku hrát seznamovací hry, trojno ku (Filip Hrubant si výjimeènì nic nezlomil) a frisbee. Pak jsme si šli odpoèinout do tábora a pøipravit se na veèerní softball. Pøipojil se k nám i JiPo (Jirka Pokorný) a nìkolik dalších vedoucích. Po pauze jsme vyzvali oddíl Bobrù na zápas ve frisbee, ale dostali jsme od nich poøádnì na, tak e je pøíštì budeme muset vyzvat na nìco jiného. V deset hodin se zatroubila veèerka a my jsme se ulo ili k první táborové noci. Po snídani jsme vyrazili skládat do Malíkárny origamy. Nauèili jsme se skládat lodièku i parník. Obojí jsme si krásnì vybarvili a jedno pou ijeme do oddílového bodování. Pak u jsme skrz okno vidìli, e sluníèko na nás vykukuje, tak jsme se odebrali za stany hrát hry a probìhnout se. Pøi høe Lovení pirátského šátku jsme byli tak zapálení, a se Bety Zemanová s Luc-

3 ŽELIVÁČEK '07 3 kou Štefcovou srazily. Udìlaly si pìknou bouli na èele, ale obì to braly velmi stateènì. Dále jsme se nauèili mnoho nových her. Kdy jsme se pìknì vyøádili, vrhli jsme se na tvorbu spoleèné obrovské chobotnice. Ka dý pirát si vybarvil jedno chapadlo, ale dvì chapadla zùstala prázdná, proto e Vilda a Dan Dvoøákovi pøijedou a v nedìli. Po obìdì na nás èekal obrovský úkol. Zlí nepøátelé nám dají poklad, pokud jim pomù eme vysvobodit zajaté piráty. Nebylo to úplnì jednoduché, ve smíšených skupinkách jsme museli splnit nìkolik tì kých úkolù, ale zvládli jsme to a piráti jsou vysvobozeni. Mìli jsme velkou radost, a tak jsme se rozhodli to oslavit. Zpívali jsme, tanèili a pili Ale naší oslavu pøerušil pøíjezd nepøátelské pirátské lodi s pokladem. Výmìna probìhla hladce, a na to, e jsme zjistili, e nám k pokladu chybí klíèe. Tak trochu naštvaní odcházíme do svých kajut. Dopoledne na nás èekal první úkol na ostrovì. Zvíøátka nám sice slíbila pomoc pøi pátrání po nemocném lvovi, ovšem museli jsme nejdøíve vyluštit hádanky. Nejlepšími luštiteli hádanek se stali: Anetka Filáèková, Ká a Benešová, Matìj Køepelka, Honza Picka a Anièka Tesaøíková. Také jsme procvièovali uzlování, nebo správný pirát umí v dy sobì pøivázat loï v pøístavu ke kùlu èi k palmì na opuštìném ostrovì. Dále jsme trénovali lovení rybièek a ocáskù veverek, nakreslili si jmenovky na stan, abychom vìdìli, jakou kajutu obývá ten který pirát èi pirátka a vyvìsili jsme si naši pirátskou vlajku, kterou jsme spoleènými silami vytvoøili pro naši loï Lví ohon. Po obìdì nás èekal nadmíru slo itý úkol. Z našeho tábora bylo uneseno 7 pirátù. Byli jsme náhodnì rozdìleni spolu s velkými piráty a pirátkami mezi sedm oddílù a šli tìch 7 zajatcù zachránit. Ka dý oddíl jednoho zajatce splnìním sedmi úkolù. Ka dým splnìným úkolem pøišel strá ce o jeden ivot. Ale museli jsme být dostateènì rychlí, nebo po sedmé hodinì veèerní mìli všichni nezachránìní zajatci padnout do rukou kata. První úkol vy adoval nesmírnou zruènost, pøemýšlení a spolupráci. Ka dý z nás musel prolézt jedním okem pavuèiny tak, abychom se jí ani zlehýnka nedotkli, pøièem jsme museli vystøídat všechna oka. Fuška, ale zvládli jsme to! Naším úspìchem posíleni, pokroèili jsme k úkolu druhému k výrobì 3 m dlouhého lana z pøírodních materiálù. Tøetí úkol byl urèen pro obzvláštì mrštného èlena posádky, který mìl ukrást oslepenému strá ci nepozorovanì zbraò. Poté museli tøi silní plavèíci odnosit štafetou všechny dìlové koule z blízkosti strá ce a následnì musel jeden z nás vyšplhat na strom pro klíè. Strá ce pomalu umíral. Ji mu zbýval poslední ivot, tak se chtìl pøed svou smrtí oèividnì pobavit. Poslední úkol znìl: Dvì pirátky a dva piráti pøevleèení za pirátky mì musí oblouznit tancem, jinak zajatec zemøe! S vypìtím posledních sil jsme splnili i tento úkol. Zajatec zajásal! Strá ce pøemo en a spoután námi vyrobeným lanem. Unesený pirát poté bezpeènì doruèen do tábora. Na poèest úspìchu pøi zachraòování všech sedmi pirátù a pirátek se uskuteènila pirátská slavnost s tanci a soutì emi. Veèer, kdy byla zábava v nejlepším, se ovšem náhle objevil ze zátoky témìø neproniknutelný dým, øev, burácení a hluk. To jak lítaly vzduchem dìlové koule. Ani jsme se nenadáli a stali jsme se svìdky námoøní bitky. Nic jsme však nevidìli. Mlha, e by se dala krájet. Zato jsme slyšeli. Naše fantazie pracovala naplno. Musela to být dìsivá bitva, nebo pøes hluk a vý-

4 4 ŽELIVÁČEK '07 støely nebylo slyšet vlastního slova. Po chvilce hlomoz ustal a z mlhy se vynoøili dva stáøím a opilstvím sešlí piráti, vezoucí na své bárce jakousi truhlu. Na sto procent uloupenou. Mohli jsme se jen domýšlet, co se v ní asi tak skrývá za bohatství. Byla jistì plná zlata a drahého kamení, a proto jsme se jí rozhodli vymìnit za tìch 7 zajatcù, pøesto e záchrana byla tak nároèná. Ale co naplat, peníze jsou peníze, to ví pøece ka dý pirát. Jaké bylo ale naše zklamání, kdy jsme zjistili, e truhla je uzamèena sedmi zámky. Ale to u byli ti dva pryè. Jak s našimi zajatci, tak i s klíèi. Prohnaní filutové. Sojky Julie Šertlerová Dnes nás otravný hlas trubky vzbudil v sedm hodin, šli jsme na rozèvièku a pak hned na snídani, co byl rohlík s marmeládou. Chvíli po snídani byl nástup, kde jsme vztyèovali vlajku Èeské republiky. Pøes den jsme hráli turnaj v twisteru (kdo nehrál, tak dìlal z modelíny svého spolubydlícího). Hned poté pøišlo na øadu vyrábìní šátkù s pirátskými motivy, proto e tento rok hrajeme na piráty, tak abychom byly pìkné pirátky potøebujeme pìkné pirátské šátky. K obìdu jsme mìli od naší Ireny pórkovou polívku a výborný guláš s tìstovinami. Odpolední klid byl jak jinak ne klidný. Po poledním klidu jsme hráli celý tábor první etapku v boji za zachránìním uloupeného pokladu. Úèel hry bylo osvobodit zajaté piráty, které jsme pak mìli vymìnit za aztécký poklad. Museli jsme vyrobit tøi metry dlouhý provaz z pøírodního materiálu s kterým jsme hlídaèe našeho piráta svázali, ale to a úplnì nakonec, ovšem nejdøív jsme museli sundat klíè ze stromu, všichni prolézt pavuèinou, obloudit hlídaèe tancem, dva kluci pøevleèené za holky a dvì holky. Nejlepší taneèník byl Dima Felcman, kterému to jako holce moc a moc slušelo. Po pøíchodu do tábora nás èekaly pirátské tance. Nikdo se k tancování moc nemìl, ale vedoucí to tam nakonec pìknì rozproudili. Z pirátských tancù nás pøerušil a hlas trubky, který nás svolával na veèeøi, byl chleba s pomazánkou. Po veèeøi jsme ovšem zase pokraèovali v tancování. Hráli jsme i rùzné hry, napø. namotávání bonbonu na provázku na jazyk, nebo kdo sní nejdøív mrkev na provázku, celý tábor se zapojil a do podlézání tyèe na hudbu, která se ovšem stále sni ovala, jednou z nejlepších byla Lucka z Chobotnic, ale i ostatním to moc šlo. Dokonce jsme se i pøetahovali, malí proti malým, velké holky proti velkým a velcí kluci proti sobì. Asi po pùl hodinì nás pøivedli k molu a tam pøijeli piráti s pokladem. Kdy odpluli od bøehu, tak nám teprve laskavì uráèili øíct, e od truhly nemáme klíèe a e si je nejdøív budeme muset vybojovat. Potom u následovalo jenom zalehnutí do spacákù a tvrdý spánek. Dobrou noc! Lišky Blanka Říčková Ráno po budíèku jsme vytáhli vlajku. Vlajku vytáhli Vašek Kubaèák a Filip Hrubant z dru iny Medvìdù, kteøí dostali poctu èistoty. Dopoledne jsme strávily s oddílem Medvìdù a Vlkù v lese, kde jsme hráli hry, jako je Vlajka a pøemís ování hada pøes zakázané území. Pavel Jína se zranil ji pøi první høe. Pøi vlajce ŽELIVÁČEK '07 49 Pracovníci Centrální Lukavecké banky objevili v oběhu několik kusů falešných bankovek v nominální hodnotě 100 Ingotů. Vzhledem k nezodpovědnému přístupu jednoho z pracovníků banky se bohužel nepodařilo falzifikáty prozkoumat a byly nedopatřením vráceny zpět do oběhu. Odhadujeme, že obíhá přibližně 20 až 30 kusů falešných bankovek, pracovníci banky se intenzivně snaží falzifikáty vypátrat a co nejrychleji stáhnout z oběhu, uvedl mluvčí Centrální Lukavecké banky Čeněk Kolomazník. Centrální banka také vyzvala všechny občany k maximální opatrnosti při provádění peněžních transakcí do doby než bude odhalen viník a všechny falzifikáty budou staženy z oběhu. Toto je oficiální materiál Centrální Lukavecké banky, jeho pravost je ověřena podpisem guvernéra a víceguvernéra. Mikuláš guvernér Jonáš viceguvernér

5 48 ŽELIVÁČEK '07 Mluvčí Lukavecké národní banky Čeněk Kolomazník vystoupil brzy ráno se šokujícím prohlášením, týkajícím se objevení nebezpečných padělků padesátiingotových bankovek. Centrální banka vyzývá veřejnost, aby dbala maximální opatrnosti při všech hotovostních transakcích, při kterých je používáno padesátiingotových bankovek. Mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník popisuje rozdíl mezi pravou bankovkou a falzifikátem: Jedná se o velmi nebezpečný padělek, téměř dokonale napodobující originální předlohu. Nejzřetelnější chybou padělku je zatmavení horního prostředního pole přední plachty lodě. Podle tohoto znaku lze při dostatečné pozornosti padělek snadno odhalit. Pro přesnější rozlišení falzifikátu od originálu přikládáme vzor obou verzí bankovek. Pravá bankovka všechny plachty jsou světlé. Falzifikát jedno z polí na plachtě je začerněno Každý kdo bude přistižen při pokusu zaplatit pomocí falešné bankovky (a už úmyslně či nevědomky) zaplatí pracovníkovi Centrální banky či její pobočky pokutu ve výši 200 Ingotů. Při opakování tohoto činu hrozí pachateli pokuta ve výši 1000 až Ingotů. Vybrané pokuty budou použity k humanitárním účelům. Ve světle nových událostí přestávají být z bezpečnostních důvodů při hře Pokeru akceptovány všechny bankovky v nominální hodnotě 50 Ingotů. Ostatní bankovky platí nadále stejně. ŽELIVÁČEK '07 5 Vašek Kubaèák nastavil Pavlovi Jínovi nohu a ten spadl a málem si vyhodil koleno, naèe byl odveden do tábora. Kdy jsme dorazili do tábora, mìli jsme obìd. K obìdu byla pórková polévka a tìstoviny s omáèkou a vepøovým masem. Po obìdì byl koneènì polední klid. Kdy jsme byly všichni odpoèatý, tak jsme vyrazili vysvobozovat sedm zajatých pirátù. Ka dý z nich byl hlídán vojákem jejího velièenstva. Zajatci mìli být v sedm hodin popraveni a tak jsme si museli pospíšit a vytvoøit skupinky. V ka dé skupince musel být urèený poèet Lvíèat, Tygøat, Sojek, Lišek, Medvìdù, Vlkù a Bobrù. Pro jejich vysvobození jsme plnily rùzné úkoly. Mìli jsme prolézt pavouèí sítí a to tak, aby ka dým okem pavuèiny prolezl alespoò jeden. Pak jsme mìli odnášet dìlové koule èlunkovým bìhem. Projít okolo strá ce, který mìl zavázané oèi, ani by se nás dotkl. Také jsme hledali po lese klíè, který byl ukryt kdesi v korunì stromu, tak e jsme pro nìj museli dolézt. Poslední úkol spoèíval v omámení strá ce tancem. Ka dá skupinka si vybrala dvì dívky a dva chlapce, kteøí se pøevlékli za taneènice a omámili strá ce. Èenda Kolomazník, kterého mámili Šárka a Eliška Špotovy a Milan Vìrteláø s Martinem Sedláèkem, se cítil omámen ještì dlouho poté. Nakonec se nám podaøilo osvobodit všechny zajatce i Jonáše a vrátili jsme se zpìt do tábora. Veèer se konaly pirátské tance na oslavu úspìšnì osvobozených pirátù. Po veèeøi jsme piráty vymìnili za truhlu s pokladem. Ne jsme ale zjistili, e nám podlí moøští bardové dali sice truhlu, ale bez klíèù, tak u byli fuè. Ach jo, nezbývá nám, ne se vypravit je získat. Medvědi Tomáš Hanzálek, Matěj Štětkář Ráno po vzbuzení jsme se nasnídali, umyli nádobí, jeliko jsme mìli slu bu. Po malé chvíli jsme odešli do lesa hrát hry. Hráli jsme hlavnì vlajku. Po vlajce jsme odešli na obìd. Po obìdì následovala celotáborová akce Záchrana pirátù. Utvoøili jsme skupiny a šli jsme hledat zajaté vedoucí. Ka dého vedoucího hlídal strá ce, který ho propustil a poté, co jsme splnili všechny úkoly. Po návratu do tábora zaèala pirátská oslava zachráncù. Pak v noci pøijeli piráti, dali nám truhlu, vzali si osvobozené vìznì, ale øekli, e od truhly nejsou klíèe a to bude náš letošní hlavní úkol. Najít klíèe. Vlci kolektiv autorů Uplynula první noc a my celý natìšení vstávali a tìšili se co nás bude dnes èekat. Po první snídani a následném nástupu, na kterém se nám všichni vedoucí pøedstavili, jsme se rozhodli jít s liškami do lesa za silnici hrát hry. Nejprve probìhlo seznamování mezi námi a liškami. Zahráli jsme si hru Sedím, myslím, miluji a následovala hra rozvazování uzlù. Velmi úspìšným hlídaèem uzlù byla Eliška Kolomazníková, které neunikl ani jeden zlodìj uzlù. Za to Milánek Vìrteláø musel poèkat ne vìtšina lidí uzly rozvá e a ukradne, proto e chudák svùj uzel, který mìl rozvázat mìl a úplnì ve spod a tak mu hrozilo chycení. Tak tam tak sedìl a èekal a kdy koneènì mohl jít ukrást svou uzlovaèku, byl chycen.

6 6 ŽELIVÁČEK '07 ŽELIVÁČEK '07 47 Zanedlouho se k nám pøidali i medvìdi a hráli jsme Vlajku. Všichni pilnì hledali, ale proto e Vašek Kubaèák vlajku schoval dùkladnì, jeho dru stvo celou hru vyhrálo. Po obìdì zaèala první pirátská hra. Za úkol bylo vysvobodit zajaté piráty a obalamutit hlídaèe. Ka dá skupina mìla za úkol prolézt pavuèinou, vytvoøit tøi metry dlouhý pøírodní provaz, sebrat hlídaèi jeho zbraò a najít klíè. Nìkteøí si s tím poradili hravì, nìkterým to trvalo docela dlouho. Jakmile byli všichni vysvobozeni utíkali jsme na pirátskou hostinu s pirátskými tanci. A tam se hodovalo, tancovalo a oslavovalo. Oslava trvala dlouho, a na samém veèeru pøišel velký výstøel a mlhou po rybníce pøijeli piráti, kteøí si pøijeli pro zajaté. Za odmìnu nám dali truhlu plnou pokladu. Ale nebyli by to piráti, kdyby vše šlo hladce. Nedali nám klíè. Pouze se škodolibì zasmáli a øekli: A ty klíèe, ty si u musíte najít sami. Cha cha cha. A úkol byl hnedle na svìtì. Se svými instruktorkami jsme šli probádat okolí tábora. Pøi této pøíle itosti jsme si zahráli nìkolik her, které provìøili naše smysly. Napøíklad jsme se mìli co nejtišeji pøiblí it k hlídaèi, který mìl zavázané oèi a støe il pirátský šátek a ten mu ukrást. Nejšikovnìjší byla Dodo Wollmanová a Dominik Štemberk. A pøi odhadu èasu mìli navrch zase Kiki Švancarová a Gigi Franková. Pøed obìdem ještì dorazili dva poslední piráti naší lodi Vilda s Danem (Dvoøákovi). Po obìdì probìhla první oèista v luxusní lukavecké koupelnì. Zdendovi Felcmanovi se moc tento nápad nezamlouval, ale pak se tam rachtal jako ryba ve vodì a nemohli jsme ho dostat ven. Proto e jsme byli èistí, tak jsme se zase museli hned ušpinit a pøi hrách na louce se nám to úspìšnì daøilo. Potom nám udìlal velkou radost Honza Mládek, který nám dal pøekrásné zpìvníèky a my se nemohli doèkat našeho prvního táboráku. Zaplál oheò i naše líce, zpívali jsme z plné plíce. Táborák se blí il ke konci, kdy si pro nás pøišla Týna Kubartová s Káèou Moravèíkovou, e mají pro nás nìjaké pøekvapení. Tmavým lesem plným strašidelných stínù jsme po dvojících museli jít a ke krásnému stromu, pod kterým na nás èekal pro ka dého jeden dáreèek. Nejvíc se bál asi Vilda Dvoøák, který uronil i slzu, ale nakonec to zvládl výbornì, pro Honzíka Peka to nebyl ádný problém. Víte, co bylo v dáreèkách? No pøece krásná pirátská fialovì pruhovaná trièka s chobotnicí. Sojky Lucka Vavrušková V nedìli po snídani jsme vyrazily s Medvìdama do nedalekého Jelenova k rybníku, kde byl minulý rok celodenní výlet. Mìli jsme se tam koupat, ale kdy jsme dorazili, zjistili jsme, e je rybník vypuštìný, tak jsme mìli bohu el smùlu smùlovatou. A abychom se zabavili, hráli jsme rùzné hry. Napøíklad evoluci. Také jsme museli postavit co nejdelší dráhu z šišek. Miku- Zpráva dne krach na Lukaveckém peněžním trhu! V časných ranních hodinách dne došlo k nečekanému objemu obchodů s krátkodobými pokladničními poukázkami nominovanými v měně Ingotu, důsledkem čehož byla centrální táborová banka nucena výrazně devalvovat měnu a znatelně oslabit její koupěschopnost. Veškeré hotovostní zásoby Ingotů ztrácí s okamžitou platností hodnotu přibližně na úroveň jedné pětiny jejich původní hodnoty. Cena všeho zboží a služeb vzrostla okamžitě přibližně na pětinásobek, zatímco reálné příjmy z her, úklidu a jiných soutěží tomuto růstu zatím nestačí. Více informací podal mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník: Jde o největší měnovou katastrofu od začátku tábora. Nejvíce budou postiženi ti, kteří mají dnes mnoho Ingotů a jejich úspory se tedy nejvíce znehodnotily. Centrální banka nyní vyvíjí veškerou činnost směrem ke stabilizování situace, nicméně nevylučujeme, že měna devalvuje ještě dnes o dalších 100 až 200 procent. Již několik minut po události byla centrální Lukavecká banka nařčena ze záměrného znehodnocení měny, k čemuž se její mluvčí vyjádřil slovy: Centrální banka odmítá veškerou zodpovědnost, a pokud do toho bude někdo strkat nos, bude pokutován pokutou ve výši 200 Ingotů. Názory expertů na vzniklou situaci se značně liší. Zatímco jedni předpovídají další oslabování Ingotu Mikuláš Burgr, Jonáš Hecht Pondìlí a jeho postupnou nulifikaci (zneplatnění měny), jiní věří, že další oslabování měny nehrozí. Nicméně již nyní se začalo obchodovat se službami jako mytí ešusů či úklid ve stanech v obavě z dalšího znehodnocování úspor. V reakci na devalvaci Ingotu mění Poker salůn pravidla pro vstup do hry. Zatímco ještě včera potřeboval každý hráč pro vstup do hry 20 Ingotů, nově potřebuje každý hráč minimálně 100 Ingotů, jinak nemůže vstoupit do hry. Základní vklad se dočasně zvyšuje na 1 Ingot, postupně bude zvýšen až na 5 Ingotů. Vzhledem k devalvaci Ingotu začíná Centrální banka stahovat bankovky s nižší nominální hodnotou z oběhu. V první řadě půjde o bankovky v hodnotě půl Ingotu, jejichž platnost končí zítra v úterý v 15:00 hodin. Do této doby si může kdokoliv nechat vyměnit své bankovky v hodnotě půl Ingotu u kteréhokoliv pracovníka Centrální banky za bankovky vyšší nominální hodnoty. Podrobnosti o stahování dalších bankovek z oběhu budou upřesněny.

7 46 ŽELIVÁČEK '07 prkny všechny stìny a to velice preciznì a pøesnì seøíznutými prkny (ani nechci uva ovat, kolik èasu to zabralo). Následovalo nìkolik nátìrù, nasazení støechy, pøesun nad jámu a usazení na nosné trámy za pomoci oddílu velkých klukù. O víkendu odjel Honza do Prahy. Vojtu u práce pomalu pøestávala bavit, tudí jsem vìtšinu dalších prací obstarával osamocen, a to znamenalo další mírné zpo dìní kolaudace. Dveøe se mi podaøilo vyrobit a slícovat a neuvìøitelnì pøesnì a bez mezer mezi prkny, na co jsem byl tehdy patøiènì hrdý, ale (viz Hrùzné listopadové zjištìní). Dalších nespoèet hodin zabralo zakrytí zbytku jámy, aby do ní nikdo nespadl. Tímto bych chtìl opravdu upøímnì podìkovat Mikulášovi za tak velkou díru. Kdy jindy a kde jinak bych mohl naøezat tolik prken a zatlouci tolik høebíkù. A nakonec i nepøízeò poèasí zpùsobila, e izolace na støechu byla polo ena a tìsnì pøed koncem tábora. Veškerá vynalo ená námaha se však vyplatila a nové záchody jsou dle sdìlení u ivatelù velice luxusní. Hrùzné listopadové zjištìní: Jen pár mìsícu po dokonèení došlo vlivem pohybù celé stavby a za pøispìní podzimního poèasí k tomu, e pùvodnì pøesnì lícující dveøe nelze ani po odstranìní instalovaných zámkù otevøít. Co lze u kadibudky pova ovat za celkem vá ný nedostatek, který budu muset co nejdøíve (v rámci poskytnuté záruky) odstranit. A na závìr zpráva táborového ekoservisu: Pøi pøedtáborovém úklidu bylo v rámci likvidace starých ekologických zátì í okolí táboøištì odvezeno do šrotu asi 600 kg eleza. V prùbìhu tábora pak díky peèlivému tøídìní odpadu, které provádìli všichni táborníci (aè nìkteøí ménì peèlivì, zejména pak nìkteøí vedoucí) se podaøilo vyprodukovat jen asi 10 pytlù netøídìného odpadu a vytøídit 14 velkých pytlù plastù, 6 pytlù papíru a3pytle skla. ŽELIVÁČEK '07 7 láš Burgr to s Kubou Antošem potom všechno zmìøili a výherci dostali ingoty, co jsou táborové peníze, ale jenom pro kluèièí oddíly. Velmi vtipná hra byla na brtníka, to se ka dý musí chytnout stromu, vyskoèit na nìj a vydr et na nìm co nejdéle, velmi dobøí brtníci byly Anèa Franková a Standa Krejèí. Po nároèných hrách nám vyhládlo a tak jsme se vrátili do tábora na obìd. Bohu el jsme mìly zrovna v ten den kuchyòskou slu bu a tak jsme se místo povalování o poledòáku zabývaly kuchyòským nádobím. Zkrátka povinnosti jsou povinnosti. Ještì jsme se stihly chvíli opalovat v saunì a veèer nás èekal táborák. Lišky Bára Antošová Po ranním budíèku, který byl dnes v osm, proto e je nedìle, jsme si zacvièili a vydali na vydatnou snídani. Poté jsme šli do lesa hrát hry s Bobrama. Nakonec se pøidali i Vlci. Hráli jsme hry s papírovýma koulema. Nejprve jsme støíleli na cíl strom. Pak jsme se rozdìlili na dvì dru stva. Jedno dru stvo stálo po stranách ulièky a ka dý mìl jednu papírovou kouli, kterou mohl kdykoliv bìhem hry pou ít. Druhé dru stvo se sna ilo probìhnout ulièkou a to tak, aby se na druhou stranu dostalo co nejvíce nezasa ených èlenù. Pak se role obrátily. Druhá hra spoèívala v tom, e jsme mìli dohodit co nejdále koule. Pak vyhrálo to dru stvo, které nanosilo nejvíce koulí a postavilo z nich nejvyšší vì. Soutì o nejvìtší šišku vyhrála s pøehledem Lenka Nìmcová. Pak u jsme mìli dost šišek a koulí a pøesunuli jsme se ke Koníkovi, kde nás èekaly prolézaèky z lan a provazù. Na té jsme se vyblbli a šli zpìt do tábora na obìd. Po odpoèinku jsme se pøevlékly do plavek a šly se koupat do rybníka. Nejprve se nám tam moc nechtìlo, ale nakonec jsme se pøekonaly a skoèily tam všechny. Po chvíli koupání a le ení u sauny jsme se šli projet na lodièkách, kde jsme trénovali na závody. Nakonec jsme se sehráli a docela nám to šlo. Po veèeøi jsme sedìli a zpívali u táboráku a pak šli spát. Medvědi Vašek Kubačák, Filip Hrubant Dnešní ráno jsem zahájil krásným raním pøekvapením pro Fífu Hrubanta. Kluci ho chtìli odnést ze stanu zabaleného ve spacáku, ovšem marnì! Pár minut nato byla snídanì a hned poté nástup. Potom jsme se zabalili a pøekvapivì jsme šli na menší výlet se Sojkama, Filip Hrubant, Martin Sedláèek a Krtek Stanovský zùstali za trest v táboøe a drhli prkna na holèièích záchodech. Zbytek šel k rybníku hrát hry. Kdy jsme tam pøišli, byli jsme pøekvapeni, e je rybník vypuštìn, a tak jsme zaèali hrát hry. Nejdøíve jsme sbírali papírky po lese, na kterých byly body, za které jsme potom dostali Ingoty (peníze). Pak jsme se vrátili do tábora. Pøišel jsem jako první a uvidìl nìco opravdu vtipného. Pøed naším stanem le el Filip Hrubant a byl pøikryt dekou pøi venkovní teplotì asi 31 C. Pak jsme si vìtšina lehla a èekala na obìd.

8 8 ŽELIVÁČEK '07 Odpoledne po poledním klidu jsme šli do lesa na døíví na táborák. Kdy u jsme mìli odnošeno dost, tak na nás Miki Burgr zaèal frajeøit s motorovkou a rozøezal silnìjší klacky. Kupodivu se mu nic nestalo. Pak Standa Krejèí, Fífa Hrubant, Manuel John a Kvápa (Honza Kvapil) stavìli táborák a Krtek Stanovský šel do lesa pro smùlu na louèi. Bobøi nanosili ještì chrastí, kterým jsem náš trochu køivý táborák napìchovali. Veèer zapálil Krtek Stanovský táborák a o ehlo to pár lidí. Po táboráku jsme šli spát. Dnes ráno jsme si dobalili vìci na pu ák a vyrazili na Trnávku. Cesta bude hroznì dlouhá, proto Týna vymyslela hru O zlaté valouny. Po cestì jsme dostávali rùzné hádanky a úkoly, hráli jsme hru Pirát øekl a podle toho, jak byl kdo všímavý a dobrý, tak získával nebo ztrácel zlaté valounky. Nejdùle itìjší však bylo ztrácení valounku za øíkání zakázaných slov. Zakázaná slova byla: já, cesta, nohy. Kdo ho vyslovil, odevzdával valounek. Jako první ztratila valounek Kiki Švancarová, ale nebyla zdaleka jediná. Zdenda Felcman jich zase ztratil nejvíce. Celou hru vyhrála Gigi Franková. Došli jsme všichni celí a zdraví a tím jsme dokázali, e i malí piráti zvládnou ujít tak dlouhou cestu 16 km. Obzvláštì dobrými chodci byl Vilda Dvoøák s Danem Dvoøákem. Pak jsme se ji jen zabydleli ve stanech, hráli si s Lvíèaty a šli spát. Ráno jsme si dobalili ba ohy a vyrazili na pu ák. Pøece musíme zachránit nemocného lva! Naši ètyødenní výpravu jsme zaèali v osadì Lukavec, a to konkrétnì v obchodì s potravinovým zbo ím a na dìtském høišti. Kdy jsme slupli obìd a nakoupené dobrùtky a dostateènì si vyhráli na prolézaèkách, houpaèkách, s lítacím talíøem a zanechali za sebou na asfaltových cestách ú asné stopy pomocí barevných køíd, vydali jsme se za naším lvem. Po pøiplutí na místo stanování jsme si zalo ili doèasnou stanovou osadu a hned vyrazili na prùzkum okolních lesù, vod a strání. Jeliko jsme vèera po vyluštìní hádanek zjistili, jaká zvíøátka nám pomohou pøi pátrání po lvovi, naším dalším úkolem bylo postavit jim na oplátku co nejluxusnìjší bydlení. Lvíèátka se rozdìlila do rùznì poèetných skupinek a zaèala stavìt domeèky pro rozlièná zvíøátka. Veèer se konal štafetový závod na rùzné zpùsoby: napøíklad bìh s šiškou na l íci, bìh poslepu, bìh s trakaèem èi bìh hada aj. Vydatný déš zahnal nìkteré do stanù, jiné do lesa, kde se hrála Škatulata batulata èi Sardele. Vtip pro dnešní den: Vykoukne krokodýl z vody na rybáøe a ptá se: Berou, berou? Kdepak, ani uk Tak se na nì vykašli a pojï se vykoupat. ŽELIVÁČEK '07 45 u hotový svým prstem, tak e se mu vytvoøil pìkný puchýø. Aby toho ale nebylo málo, tak si ho propíchnul svým zálesáckým no íkem. Bára Herzánová, která mu puchýø poté odbornì ošetøovala, nad tím jenom kroutila hlavou. Na druhou stranu ještì štìstí, e ho nezkoušel jazykem. V noci jsem se vzbudila za vydatného deštì. Nevím, jaký mistr architekt stavìl naší celtu, ale øeknu vám, e za deštì není moudré, kdy vám spodní okraj plachty (na kterém le íte) pøesahuje pøes horní okraj. Voda kapající na onu pøeèuhující èást má snahu se na ní hromadit a tak se vedle mì vytvoøilo pár centimetrù hluboké a asi pùl metru v prùmìru veliké jezírko. Naštìstí nikdo nepromoknul. Za chvíli pøišel Manuel John, e jim teèe do stanu, proto e nemù ou zapnout zip. To naštìstí šikovní kluci mezitím spravili karimatkama, tak e jsem šla zase na kutì. Ráno jsme si po snídani zaèali balit vìci a zahlazovat ohništì. Bylo velmi zamraèeno a stále se obloha tváøila, jako e zaène pršet. Kolem poledního jsme se vydali na cestu. Jak u to bývá, cest zpìt byla záhadnì kratší a rychlejší. I nìkteøí loudalové se ji zocelili. Mo ná to bylo kvùli vidinì otevøených krámkù v Lukavci, kde se zavírá ve ètyøi a všichni to chtìli stihnout. Tak nám nezavøeli. Kuba Antoš s Patrikem Malíkem se šli podívat, zda není otevøená cukrárna, a kdy pøišli s dortíky, tak jsme se dohodli na prodlou ení rozchodu. To se ale stalo pro mì nìco nepøedstavitelného a toti to, e jsem byla jediná, kdo chtìl jít do cukrárny a tak jsem si zabìhla pro kremroli a ostatní dohnala za Lukavcem. V táboøe probìhlo rychlé vybalení a zaèali jsme se nakládat jeden po druhém do vanièek, abychom to stihli døíve, ne pøijdou z putování ostatní oddíly. Jindra Mládek Po nìkolika letech strávených na šikmé a poslední rok velmi šikmé ploše se vedoucí doèkali nových kadibudek. Moc si jich letos ovšem neu ili, jeliko se jejich stavba protáhla prakticky na celý tábor. Ale hezky od zaèátku. Po likvidaci starých záchodù se Mikuláš Burgr a další neznámí hrdinové pustili v jarních mìsících tohoto roku do kopání jámy pro nové záchody. Mikuláš mi ještì pøed zapoèetím prací volal, aby se ujistil o rozmìrech jámy. A kopali a kopali a kopali, a vykopali past na mamuta, ne rozumnì velkou jámu pro dvojkadibudku. Zpracovat projekt stavby bylo po døívìjších zkušenostech s obdobnými stavby vìtších rozmìrù (chlapecké a dívèí záchody) velice jednoduché. Vlastní stavby se pak úèastnili jen Ti nejlepší z nejlepších Vojta Kolomazník, Honza Mottl a já. Nosná konstrukce se stavìla mimo jámu a byla hotová celkem rychle, ale následné práce se postupnì protahovali a termín slavnostního otevøení se neustále oddaloval. Pøes pu áky se Vojtovi s Honzou podaøilo pobít

JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz

JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz TR JNÍK èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù 5 kvìten 2002 TR JNÍK http://trojka.jinak.cz Kvìtnové akce 1.5. Svátek práce na Dynèáku - zaèínáme stavìt jídelnu - pro dobrovolníky 3.5. 51.

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì

Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì obracíme se na vás s nápadem, jak mùete. Nìkteøí z vás byli diagnostikováni nedávno, nìkteøí pøed mnoha lety. Pøes tento èasový rozdíl si asi

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva V dy pøipraven! Programy schùzek úèastníkù rádcovkých zkoušek 3. brnìnského okrsku Rozrazil 2003 Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny L Y Š K Á N O R A 10 Seèen 1038 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron * Novinky liscannorské * Prùzkumy Nurnské družiny *

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014

Z P R A V O D A J »ÕSLO 111 INFORMAÈNÍ. Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha 3/2014 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 111 3/2014 Dámy a pánové, èlenové klubu a pøátelé vojenských hudeb. Pro tentokrát Vás nebudu

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

PROMĚNY HLUBOCKÉ MATRIKY

PROMĚNY HLUBOCKÉ MATRIKY HLUBOCKÝ ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2012 - CENA 15 KČ ZPRAVODAJ Foto: Jan Pirgl, www.janpirgl.net PROMĚNY HLUBOCKÉ MATRIKY Tak já nevím? Má smysl komentovat právì skonèené volby v Èeské republice? Vždy vše už

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více