Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu."

Transkript

1 ŽELIVÁČEK '07 1 Je pátek, je bájeèný den, na tábor dnes pojedem. Kufry, bágly balíme, u se velmi tìšíme. Jede i mùj kamarád, na piráty budem hrát. U funíme po dálnici, kluci, holky, zkrátka všici. Já jsem trochu hladová, køièí Lucka Štefcová. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu. Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Tak jsme plachty napnuly a na moøe vypluly. Tak zaèaly šarvátky následující posádky: Kapitáni: Andy Koníèková, Týna Kubartová, Káèa Moravèíková, Martina Týfová Posádka: Dan a Vilda Dvoøákovi, Zdenda Felcman, Gigi Franková, Honza Pek, Dominik Štemberk, Lucka Štefcová, Kiki Švancarová, Dodo Wollmanová, Bety Zemanová Dne 29. èervna vyplula naše loï Lví ohon z rodného pøístavu Praha a po klidné cestì bez nesnází s pøíznivým vìtrem v zádech dorazila na náš cílový ostrov, kde jsme se rozdìlili do oddílù a ubytovali ve stanech v Hronské zátoèinì u pirátské osady Lukavec. Proto e byla posádka nová, musela se mezi sebou seznámit, aby nedocházelo k výtr nostem, jak to mezi piráty bývá. Lvíèata si zahrála pirátské seznamovací hry, Mrazíka, Slepou bábu a prošla se ulièkou smíchu. Naše posádka sestává z tìchto malých stateèných pirátù: Matìj Køepelka, Boris Novák, Bára Polášková, Aneta Filáèková, Katka a Dan Benešovi, Ondra Koláø, Jaromír Øídký, Anièka Tesaøíková a Andulka, Honzík a Janièka Pickovi. Jejich oddílovými kapitánkami se stávají Kaèka zvaná Novotka, Monika Týfovka a Míša Vlkovka. Po veèeøi si lvíèata rozdìlila lodièky oznaèené vlajeèkami pro plavbu na plánu našeho ostrova, po kterém budeme putovat a pátrat po nemocném lvu, kterého musíme co nejrychleji najít a vyléèit, jinak království zvíøat pøijde o svého krále a nastane zmatek. A to pøece nemù eme dopustit Sojky Laura John Koneènì je to tady, po roce zase stojíme na Opatovì a chystáme se odjet na tábor do Lukavce. Cesta nám ubíhala celkem rychle, sdìlovali jsme si zá itky z celého roku co jsme se nevidìli a tak jsme se ani nenadáli a u jsme se ocitli u køí ku a pomalu zamíøili do tábora. Našly jsme si svoje stany, vybalily a potom jsme se ù ou Vojáèkovou a s instruktorkami šly hrát seznamovací hry, proto e mezi náma byly i holky co jsou na táboøe v Lukavci poprvé. Po návratu do tábora jsme zblajzly veèeøi od maminek a pomalu se zaèaly chystat na noèní hlídky, které jsme schytaly hned takhle zkraje. Veèerka byla v deset hodin, my jsme zaèaly

2 2 ŽELIVÁČEK '07 hlídat od pùlnoci, naštìstí jsme holky nebojácné a tak jsme ty první noèní hlídky zvládly levou zadní. Lišky Kačenka Kolářová Jen co jsme dorazili na Opatov, nasedli jsme do autobusù a jeli jsme. Cesta byla pozoruhodnì krátká! Kdy jsme si vybalily, eventuelnì se pøevlékly, hrály jsme nejdøív asi 3 seznamovací hry a potom spoustu jiných. Nás Lišek je spousta, abychom se nebály Vlka nic: Bára Antošová, Katka Koláøová, Verèa Koláøová, Eliška Kolomazníková, Terka Nejedlá, Lenka Nìmcová, Blanka Øíèková, Andy Stanovská, Šárka Špotová, Klára Valdhansová a podaøené vedoucí Bára Herzánová, Dáda Souèková a Terka Kujanová Po veèerce jsme šly spát v deset hodin a asi chvíli pøed pùl dvanáctou nás Bára Herzánová šetrnì vzbudila a dovedla nás jednotlivì k Dádì Souèkové, je stála za stanama, a ta nás vedla pøes louku k ïolíku, kde nás pøedala Terce Kujanové a ta nás, jak jinak, ne zavedla do ïolíku, kde spal pirát, kterého jsme nesmìly vzbudit, ale mìly jsme mu vzít šátek. Jedna z nejtišších byla Terka Nejedlá. Všechny jsme to úspìšnì zvládly a koneènì šly nerušenì spinkat. Medvědi Mikuláš Burgr Tak jsme se zas po roce sešli v 16:00 poblí Opatova k odjezdu na náš milovaný tábor v Lukavci. V pùl dorazily autobusy a u se øítíme smìrem k táboru. Medvìdù je letos deset, jsou to: Tomáš Hanzálek, Matìj Štìtkáø, Vašek Kubaèák, Filip Hrubant, Patrik Malík, Honza Kvapil, Ota Novotný, Manul John, Martin Sedláèek a David Stanovský (Krtek). Vedoucí od medvìdù jsou Mikuláš Burgr, Kuba Antoš a v sobotu by mìl dorazit i Standa Krejèí. Po vybalení vìci a zabydlení stanù jsme šli do lesa ke krmítku hrát seznamovací hry, trojno ku (Filip Hrubant si výjimeènì nic nezlomil) a frisbee. Pak jsme si šli odpoèinout do tábora a pøipravit se na veèerní softball. Pøipojil se k nám i JiPo (Jirka Pokorný) a nìkolik dalších vedoucích. Po pauze jsme vyzvali oddíl Bobrù na zápas ve frisbee, ale dostali jsme od nich poøádnì na, tak e je pøíštì budeme muset vyzvat na nìco jiného. V deset hodin se zatroubila veèerka a my jsme se ulo ili k první táborové noci. Po snídani jsme vyrazili skládat do Malíkárny origamy. Nauèili jsme se skládat lodièku i parník. Obojí jsme si krásnì vybarvili a jedno pou ijeme do oddílového bodování. Pak u jsme skrz okno vidìli, e sluníèko na nás vykukuje, tak jsme se odebrali za stany hrát hry a probìhnout se. Pøi høe Lovení pirátského šátku jsme byli tak zapálení, a se Bety Zemanová s Luc-

3 ŽELIVÁČEK '07 3 kou Štefcovou srazily. Udìlaly si pìknou bouli na èele, ale obì to braly velmi stateènì. Dále jsme se nauèili mnoho nových her. Kdy jsme se pìknì vyøádili, vrhli jsme se na tvorbu spoleèné obrovské chobotnice. Ka dý pirát si vybarvil jedno chapadlo, ale dvì chapadla zùstala prázdná, proto e Vilda a Dan Dvoøákovi pøijedou a v nedìli. Po obìdì na nás èekal obrovský úkol. Zlí nepøátelé nám dají poklad, pokud jim pomù eme vysvobodit zajaté piráty. Nebylo to úplnì jednoduché, ve smíšených skupinkách jsme museli splnit nìkolik tì kých úkolù, ale zvládli jsme to a piráti jsou vysvobozeni. Mìli jsme velkou radost, a tak jsme se rozhodli to oslavit. Zpívali jsme, tanèili a pili Ale naší oslavu pøerušil pøíjezd nepøátelské pirátské lodi s pokladem. Výmìna probìhla hladce, a na to, e jsme zjistili, e nám k pokladu chybí klíèe. Tak trochu naštvaní odcházíme do svých kajut. Dopoledne na nás èekal první úkol na ostrovì. Zvíøátka nám sice slíbila pomoc pøi pátrání po nemocném lvovi, ovšem museli jsme nejdøíve vyluštit hádanky. Nejlepšími luštiteli hádanek se stali: Anetka Filáèková, Ká a Benešová, Matìj Køepelka, Honza Picka a Anièka Tesaøíková. Také jsme procvièovali uzlování, nebo správný pirát umí v dy sobì pøivázat loï v pøístavu ke kùlu èi k palmì na opuštìném ostrovì. Dále jsme trénovali lovení rybièek a ocáskù veverek, nakreslili si jmenovky na stan, abychom vìdìli, jakou kajutu obývá ten který pirát èi pirátka a vyvìsili jsme si naši pirátskou vlajku, kterou jsme spoleènými silami vytvoøili pro naši loï Lví ohon. Po obìdì nás èekal nadmíru slo itý úkol. Z našeho tábora bylo uneseno 7 pirátù. Byli jsme náhodnì rozdìleni spolu s velkými piráty a pirátkami mezi sedm oddílù a šli tìch 7 zajatcù zachránit. Ka dý oddíl jednoho zajatce splnìním sedmi úkolù. Ka dým splnìným úkolem pøišel strá ce o jeden ivot. Ale museli jsme být dostateènì rychlí, nebo po sedmé hodinì veèerní mìli všichni nezachránìní zajatci padnout do rukou kata. První úkol vy adoval nesmírnou zruènost, pøemýšlení a spolupráci. Ka dý z nás musel prolézt jedním okem pavuèiny tak, abychom se jí ani zlehýnka nedotkli, pøièem jsme museli vystøídat všechna oka. Fuška, ale zvládli jsme to! Naším úspìchem posíleni, pokroèili jsme k úkolu druhému k výrobì 3 m dlouhého lana z pøírodních materiálù. Tøetí úkol byl urèen pro obzvláštì mrštného èlena posádky, který mìl ukrást oslepenému strá ci nepozorovanì zbraò. Poté museli tøi silní plavèíci odnosit štafetou všechny dìlové koule z blízkosti strá ce a následnì musel jeden z nás vyšplhat na strom pro klíè. Strá ce pomalu umíral. Ji mu zbýval poslední ivot, tak se chtìl pøed svou smrtí oèividnì pobavit. Poslední úkol znìl: Dvì pirátky a dva piráti pøevleèení za pirátky mì musí oblouznit tancem, jinak zajatec zemøe! S vypìtím posledních sil jsme splnili i tento úkol. Zajatec zajásal! Strá ce pøemo en a spoután námi vyrobeným lanem. Unesený pirát poté bezpeènì doruèen do tábora. Na poèest úspìchu pøi zachraòování všech sedmi pirátù a pirátek se uskuteènila pirátská slavnost s tanci a soutì emi. Veèer, kdy byla zábava v nejlepším, se ovšem náhle objevil ze zátoky témìø neproniknutelný dým, øev, burácení a hluk. To jak lítaly vzduchem dìlové koule. Ani jsme se nenadáli a stali jsme se svìdky námoøní bitky. Nic jsme však nevidìli. Mlha, e by se dala krájet. Zato jsme slyšeli. Naše fantazie pracovala naplno. Musela to být dìsivá bitva, nebo pøes hluk a vý-

4 4 ŽELIVÁČEK '07 støely nebylo slyšet vlastního slova. Po chvilce hlomoz ustal a z mlhy se vynoøili dva stáøím a opilstvím sešlí piráti, vezoucí na své bárce jakousi truhlu. Na sto procent uloupenou. Mohli jsme se jen domýšlet, co se v ní asi tak skrývá za bohatství. Byla jistì plná zlata a drahého kamení, a proto jsme se jí rozhodli vymìnit za tìch 7 zajatcù, pøesto e záchrana byla tak nároèná. Ale co naplat, peníze jsou peníze, to ví pøece ka dý pirát. Jaké bylo ale naše zklamání, kdy jsme zjistili, e truhla je uzamèena sedmi zámky. Ale to u byli ti dva pryè. Jak s našimi zajatci, tak i s klíèi. Prohnaní filutové. Sojky Julie Šertlerová Dnes nás otravný hlas trubky vzbudil v sedm hodin, šli jsme na rozèvièku a pak hned na snídani, co byl rohlík s marmeládou. Chvíli po snídani byl nástup, kde jsme vztyèovali vlajku Èeské republiky. Pøes den jsme hráli turnaj v twisteru (kdo nehrál, tak dìlal z modelíny svého spolubydlícího). Hned poté pøišlo na øadu vyrábìní šátkù s pirátskými motivy, proto e tento rok hrajeme na piráty, tak abychom byly pìkné pirátky potøebujeme pìkné pirátské šátky. K obìdu jsme mìli od naší Ireny pórkovou polívku a výborný guláš s tìstovinami. Odpolední klid byl jak jinak ne klidný. Po poledním klidu jsme hráli celý tábor první etapku v boji za zachránìním uloupeného pokladu. Úèel hry bylo osvobodit zajaté piráty, které jsme pak mìli vymìnit za aztécký poklad. Museli jsme vyrobit tøi metry dlouhý provaz z pøírodního materiálu s kterým jsme hlídaèe našeho piráta svázali, ale to a úplnì nakonec, ovšem nejdøív jsme museli sundat klíè ze stromu, všichni prolézt pavuèinou, obloudit hlídaèe tancem, dva kluci pøevleèené za holky a dvì holky. Nejlepší taneèník byl Dima Felcman, kterému to jako holce moc a moc slušelo. Po pøíchodu do tábora nás èekaly pirátské tance. Nikdo se k tancování moc nemìl, ale vedoucí to tam nakonec pìknì rozproudili. Z pirátských tancù nás pøerušil a hlas trubky, který nás svolával na veèeøi, byl chleba s pomazánkou. Po veèeøi jsme ovšem zase pokraèovali v tancování. Hráli jsme i rùzné hry, napø. namotávání bonbonu na provázku na jazyk, nebo kdo sní nejdøív mrkev na provázku, celý tábor se zapojil a do podlézání tyèe na hudbu, která se ovšem stále sni ovala, jednou z nejlepších byla Lucka z Chobotnic, ale i ostatním to moc šlo. Dokonce jsme se i pøetahovali, malí proti malým, velké holky proti velkým a velcí kluci proti sobì. Asi po pùl hodinì nás pøivedli k molu a tam pøijeli piráti s pokladem. Kdy odpluli od bøehu, tak nám teprve laskavì uráèili øíct, e od truhly nemáme klíèe a e si je nejdøív budeme muset vybojovat. Potom u následovalo jenom zalehnutí do spacákù a tvrdý spánek. Dobrou noc! Lišky Blanka Říčková Ráno po budíèku jsme vytáhli vlajku. Vlajku vytáhli Vašek Kubaèák a Filip Hrubant z dru iny Medvìdù, kteøí dostali poctu èistoty. Dopoledne jsme strávily s oddílem Medvìdù a Vlkù v lese, kde jsme hráli hry, jako je Vlajka a pøemís ování hada pøes zakázané území. Pavel Jína se zranil ji pøi první høe. Pøi vlajce ŽELIVÁČEK '07 49 Pracovníci Centrální Lukavecké banky objevili v oběhu několik kusů falešných bankovek v nominální hodnotě 100 Ingotů. Vzhledem k nezodpovědnému přístupu jednoho z pracovníků banky se bohužel nepodařilo falzifikáty prozkoumat a byly nedopatřením vráceny zpět do oběhu. Odhadujeme, že obíhá přibližně 20 až 30 kusů falešných bankovek, pracovníci banky se intenzivně snaží falzifikáty vypátrat a co nejrychleji stáhnout z oběhu, uvedl mluvčí Centrální Lukavecké banky Čeněk Kolomazník. Centrální banka také vyzvala všechny občany k maximální opatrnosti při provádění peněžních transakcí do doby než bude odhalen viník a všechny falzifikáty budou staženy z oběhu. Toto je oficiální materiál Centrální Lukavecké banky, jeho pravost je ověřena podpisem guvernéra a víceguvernéra. Mikuláš guvernér Jonáš viceguvernér

5 48 ŽELIVÁČEK '07 Mluvčí Lukavecké národní banky Čeněk Kolomazník vystoupil brzy ráno se šokujícím prohlášením, týkajícím se objevení nebezpečných padělků padesátiingotových bankovek. Centrální banka vyzývá veřejnost, aby dbala maximální opatrnosti při všech hotovostních transakcích, při kterých je používáno padesátiingotových bankovek. Mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník popisuje rozdíl mezi pravou bankovkou a falzifikátem: Jedná se o velmi nebezpečný padělek, téměř dokonale napodobující originální předlohu. Nejzřetelnější chybou padělku je zatmavení horního prostředního pole přední plachty lodě. Podle tohoto znaku lze při dostatečné pozornosti padělek snadno odhalit. Pro přesnější rozlišení falzifikátu od originálu přikládáme vzor obou verzí bankovek. Pravá bankovka všechny plachty jsou světlé. Falzifikát jedno z polí na plachtě je začerněno Každý kdo bude přistižen při pokusu zaplatit pomocí falešné bankovky (a už úmyslně či nevědomky) zaplatí pracovníkovi Centrální banky či její pobočky pokutu ve výši 200 Ingotů. Při opakování tohoto činu hrozí pachateli pokuta ve výši 1000 až Ingotů. Vybrané pokuty budou použity k humanitárním účelům. Ve světle nových událostí přestávají být z bezpečnostních důvodů při hře Pokeru akceptovány všechny bankovky v nominální hodnotě 50 Ingotů. Ostatní bankovky platí nadále stejně. ŽELIVÁČEK '07 5 Vašek Kubaèák nastavil Pavlovi Jínovi nohu a ten spadl a málem si vyhodil koleno, naèe byl odveden do tábora. Kdy jsme dorazili do tábora, mìli jsme obìd. K obìdu byla pórková polévka a tìstoviny s omáèkou a vepøovým masem. Po obìdì byl koneènì polední klid. Kdy jsme byly všichni odpoèatý, tak jsme vyrazili vysvobozovat sedm zajatých pirátù. Ka dý z nich byl hlídán vojákem jejího velièenstva. Zajatci mìli být v sedm hodin popraveni a tak jsme si museli pospíšit a vytvoøit skupinky. V ka dé skupince musel být urèený poèet Lvíèat, Tygøat, Sojek, Lišek, Medvìdù, Vlkù a Bobrù. Pro jejich vysvobození jsme plnily rùzné úkoly. Mìli jsme prolézt pavouèí sítí a to tak, aby ka dým okem pavuèiny prolezl alespoò jeden. Pak jsme mìli odnášet dìlové koule èlunkovým bìhem. Projít okolo strá ce, který mìl zavázané oèi, ani by se nás dotkl. Také jsme hledali po lese klíè, který byl ukryt kdesi v korunì stromu, tak e jsme pro nìj museli dolézt. Poslední úkol spoèíval v omámení strá ce tancem. Ka dá skupinka si vybrala dvì dívky a dva chlapce, kteøí se pøevlékli za taneènice a omámili strá ce. Èenda Kolomazník, kterého mámili Šárka a Eliška Špotovy a Milan Vìrteláø s Martinem Sedláèkem, se cítil omámen ještì dlouho poté. Nakonec se nám podaøilo osvobodit všechny zajatce i Jonáše a vrátili jsme se zpìt do tábora. Veèer se konaly pirátské tance na oslavu úspìšnì osvobozených pirátù. Po veèeøi jsme piráty vymìnili za truhlu s pokladem. Ne jsme ale zjistili, e nám podlí moøští bardové dali sice truhlu, ale bez klíèù, tak u byli fuè. Ach jo, nezbývá nám, ne se vypravit je získat. Medvědi Tomáš Hanzálek, Matěj Štětkář Ráno po vzbuzení jsme se nasnídali, umyli nádobí, jeliko jsme mìli slu bu. Po malé chvíli jsme odešli do lesa hrát hry. Hráli jsme hlavnì vlajku. Po vlajce jsme odešli na obìd. Po obìdì následovala celotáborová akce Záchrana pirátù. Utvoøili jsme skupiny a šli jsme hledat zajaté vedoucí. Ka dého vedoucího hlídal strá ce, který ho propustil a poté, co jsme splnili všechny úkoly. Po návratu do tábora zaèala pirátská oslava zachráncù. Pak v noci pøijeli piráti, dali nám truhlu, vzali si osvobozené vìznì, ale øekli, e od truhly nejsou klíèe a to bude náš letošní hlavní úkol. Najít klíèe. Vlci kolektiv autorů Uplynula první noc a my celý natìšení vstávali a tìšili se co nás bude dnes èekat. Po první snídani a následném nástupu, na kterém se nám všichni vedoucí pøedstavili, jsme se rozhodli jít s liškami do lesa za silnici hrát hry. Nejprve probìhlo seznamování mezi námi a liškami. Zahráli jsme si hru Sedím, myslím, miluji a následovala hra rozvazování uzlù. Velmi úspìšným hlídaèem uzlù byla Eliška Kolomazníková, které neunikl ani jeden zlodìj uzlù. Za to Milánek Vìrteláø musel poèkat ne vìtšina lidí uzly rozvá e a ukradne, proto e chudák svùj uzel, který mìl rozvázat mìl a úplnì ve spod a tak mu hrozilo chycení. Tak tam tak sedìl a èekal a kdy koneènì mohl jít ukrást svou uzlovaèku, byl chycen.

6 6 ŽELIVÁČEK '07 ŽELIVÁČEK '07 47 Zanedlouho se k nám pøidali i medvìdi a hráli jsme Vlajku. Všichni pilnì hledali, ale proto e Vašek Kubaèák vlajku schoval dùkladnì, jeho dru stvo celou hru vyhrálo. Po obìdì zaèala první pirátská hra. Za úkol bylo vysvobodit zajaté piráty a obalamutit hlídaèe. Ka dá skupina mìla za úkol prolézt pavuèinou, vytvoøit tøi metry dlouhý pøírodní provaz, sebrat hlídaèi jeho zbraò a najít klíè. Nìkteøí si s tím poradili hravì, nìkterým to trvalo docela dlouho. Jakmile byli všichni vysvobozeni utíkali jsme na pirátskou hostinu s pirátskými tanci. A tam se hodovalo, tancovalo a oslavovalo. Oslava trvala dlouho, a na samém veèeru pøišel velký výstøel a mlhou po rybníce pøijeli piráti, kteøí si pøijeli pro zajaté. Za odmìnu nám dali truhlu plnou pokladu. Ale nebyli by to piráti, kdyby vše šlo hladce. Nedali nám klíè. Pouze se škodolibì zasmáli a øekli: A ty klíèe, ty si u musíte najít sami. Cha cha cha. A úkol byl hnedle na svìtì. Se svými instruktorkami jsme šli probádat okolí tábora. Pøi této pøíle itosti jsme si zahráli nìkolik her, které provìøili naše smysly. Napøíklad jsme se mìli co nejtišeji pøiblí it k hlídaèi, který mìl zavázané oèi a støe il pirátský šátek a ten mu ukrást. Nejšikovnìjší byla Dodo Wollmanová a Dominik Štemberk. A pøi odhadu èasu mìli navrch zase Kiki Švancarová a Gigi Franková. Pøed obìdem ještì dorazili dva poslední piráti naší lodi Vilda s Danem (Dvoøákovi). Po obìdì probìhla první oèista v luxusní lukavecké koupelnì. Zdendovi Felcmanovi se moc tento nápad nezamlouval, ale pak se tam rachtal jako ryba ve vodì a nemohli jsme ho dostat ven. Proto e jsme byli èistí, tak jsme se zase museli hned ušpinit a pøi hrách na louce se nám to úspìšnì daøilo. Potom nám udìlal velkou radost Honza Mládek, který nám dal pøekrásné zpìvníèky a my se nemohli doèkat našeho prvního táboráku. Zaplál oheò i naše líce, zpívali jsme z plné plíce. Táborák se blí il ke konci, kdy si pro nás pøišla Týna Kubartová s Káèou Moravèíkovou, e mají pro nás nìjaké pøekvapení. Tmavým lesem plným strašidelných stínù jsme po dvojících museli jít a ke krásnému stromu, pod kterým na nás èekal pro ka dého jeden dáreèek. Nejvíc se bál asi Vilda Dvoøák, který uronil i slzu, ale nakonec to zvládl výbornì, pro Honzíka Peka to nebyl ádný problém. Víte, co bylo v dáreèkách? No pøece krásná pirátská fialovì pruhovaná trièka s chobotnicí. Sojky Lucka Vavrušková V nedìli po snídani jsme vyrazily s Medvìdama do nedalekého Jelenova k rybníku, kde byl minulý rok celodenní výlet. Mìli jsme se tam koupat, ale kdy jsme dorazili, zjistili jsme, e je rybník vypuštìný, tak jsme mìli bohu el smùlu smùlovatou. A abychom se zabavili, hráli jsme rùzné hry. Napøíklad evoluci. Také jsme museli postavit co nejdelší dráhu z šišek. Miku- Zpráva dne krach na Lukaveckém peněžním trhu! V časných ranních hodinách dne došlo k nečekanému objemu obchodů s krátkodobými pokladničními poukázkami nominovanými v měně Ingotu, důsledkem čehož byla centrální táborová banka nucena výrazně devalvovat měnu a znatelně oslabit její koupěschopnost. Veškeré hotovostní zásoby Ingotů ztrácí s okamžitou platností hodnotu přibližně na úroveň jedné pětiny jejich původní hodnoty. Cena všeho zboží a služeb vzrostla okamžitě přibližně na pětinásobek, zatímco reálné příjmy z her, úklidu a jiných soutěží tomuto růstu zatím nestačí. Více informací podal mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník: Jde o největší měnovou katastrofu od začátku tábora. Nejvíce budou postiženi ti, kteří mají dnes mnoho Ingotů a jejich úspory se tedy nejvíce znehodnotily. Centrální banka nyní vyvíjí veškerou činnost směrem ke stabilizování situace, nicméně nevylučujeme, že měna devalvuje ještě dnes o dalších 100 až 200 procent. Již několik minut po události byla centrální Lukavecká banka nařčena ze záměrného znehodnocení měny, k čemuž se její mluvčí vyjádřil slovy: Centrální banka odmítá veškerou zodpovědnost, a pokud do toho bude někdo strkat nos, bude pokutován pokutou ve výši 200 Ingotů. Názory expertů na vzniklou situaci se značně liší. Zatímco jedni předpovídají další oslabování Ingotu Mikuláš Burgr, Jonáš Hecht Pondìlí a jeho postupnou nulifikaci (zneplatnění měny), jiní věří, že další oslabování měny nehrozí. Nicméně již nyní se začalo obchodovat se službami jako mytí ešusů či úklid ve stanech v obavě z dalšího znehodnocování úspor. V reakci na devalvaci Ingotu mění Poker salůn pravidla pro vstup do hry. Zatímco ještě včera potřeboval každý hráč pro vstup do hry 20 Ingotů, nově potřebuje každý hráč minimálně 100 Ingotů, jinak nemůže vstoupit do hry. Základní vklad se dočasně zvyšuje na 1 Ingot, postupně bude zvýšen až na 5 Ingotů. Vzhledem k devalvaci Ingotu začíná Centrální banka stahovat bankovky s nižší nominální hodnotou z oběhu. V první řadě půjde o bankovky v hodnotě půl Ingotu, jejichž platnost končí zítra v úterý v 15:00 hodin. Do této doby si může kdokoliv nechat vyměnit své bankovky v hodnotě půl Ingotu u kteréhokoliv pracovníka Centrální banky za bankovky vyšší nominální hodnoty. Podrobnosti o stahování dalších bankovek z oběhu budou upřesněny.

7 46 ŽELIVÁČEK '07 prkny všechny stìny a to velice preciznì a pøesnì seøíznutými prkny (ani nechci uva ovat, kolik èasu to zabralo). Následovalo nìkolik nátìrù, nasazení støechy, pøesun nad jámu a usazení na nosné trámy za pomoci oddílu velkých klukù. O víkendu odjel Honza do Prahy. Vojtu u práce pomalu pøestávala bavit, tudí jsem vìtšinu dalších prací obstarával osamocen, a to znamenalo další mírné zpo dìní kolaudace. Dveøe se mi podaøilo vyrobit a slícovat a neuvìøitelnì pøesnì a bez mezer mezi prkny, na co jsem byl tehdy patøiènì hrdý, ale (viz Hrùzné listopadové zjištìní). Dalších nespoèet hodin zabralo zakrytí zbytku jámy, aby do ní nikdo nespadl. Tímto bych chtìl opravdu upøímnì podìkovat Mikulášovi za tak velkou díru. Kdy jindy a kde jinak bych mohl naøezat tolik prken a zatlouci tolik høebíkù. A nakonec i nepøízeò poèasí zpùsobila, e izolace na støechu byla polo ena a tìsnì pøed koncem tábora. Veškerá vynalo ená námaha se však vyplatila a nové záchody jsou dle sdìlení u ivatelù velice luxusní. Hrùzné listopadové zjištìní: Jen pár mìsícu po dokonèení došlo vlivem pohybù celé stavby a za pøispìní podzimního poèasí k tomu, e pùvodnì pøesnì lícující dveøe nelze ani po odstranìní instalovaných zámkù otevøít. Co lze u kadibudky pova ovat za celkem vá ný nedostatek, který budu muset co nejdøíve (v rámci poskytnuté záruky) odstranit. A na závìr zpráva táborového ekoservisu: Pøi pøedtáborovém úklidu bylo v rámci likvidace starých ekologických zátì í okolí táboøištì odvezeno do šrotu asi 600 kg eleza. V prùbìhu tábora pak díky peèlivému tøídìní odpadu, které provádìli všichni táborníci (aè nìkteøí ménì peèlivì, zejména pak nìkteøí vedoucí) se podaøilo vyprodukovat jen asi 10 pytlù netøídìného odpadu a vytøídit 14 velkých pytlù plastù, 6 pytlù papíru a3pytle skla. ŽELIVÁČEK '07 7 láš Burgr to s Kubou Antošem potom všechno zmìøili a výherci dostali ingoty, co jsou táborové peníze, ale jenom pro kluèièí oddíly. Velmi vtipná hra byla na brtníka, to se ka dý musí chytnout stromu, vyskoèit na nìj a vydr et na nìm co nejdéle, velmi dobøí brtníci byly Anèa Franková a Standa Krejèí. Po nároèných hrách nám vyhládlo a tak jsme se vrátili do tábora na obìd. Bohu el jsme mìly zrovna v ten den kuchyòskou slu bu a tak jsme se místo povalování o poledòáku zabývaly kuchyòským nádobím. Zkrátka povinnosti jsou povinnosti. Ještì jsme se stihly chvíli opalovat v saunì a veèer nás èekal táborák. Lišky Bára Antošová Po ranním budíèku, který byl dnes v osm, proto e je nedìle, jsme si zacvièili a vydali na vydatnou snídani. Poté jsme šli do lesa hrát hry s Bobrama. Nakonec se pøidali i Vlci. Hráli jsme hry s papírovýma koulema. Nejprve jsme støíleli na cíl strom. Pak jsme se rozdìlili na dvì dru stva. Jedno dru stvo stálo po stranách ulièky a ka dý mìl jednu papírovou kouli, kterou mohl kdykoliv bìhem hry pou ít. Druhé dru stvo se sna ilo probìhnout ulièkou a to tak, aby se na druhou stranu dostalo co nejvíce nezasa ených èlenù. Pak se role obrátily. Druhá hra spoèívala v tom, e jsme mìli dohodit co nejdále koule. Pak vyhrálo to dru stvo, které nanosilo nejvíce koulí a postavilo z nich nejvyšší vì. Soutì o nejvìtší šišku vyhrála s pøehledem Lenka Nìmcová. Pak u jsme mìli dost šišek a koulí a pøesunuli jsme se ke Koníkovi, kde nás èekaly prolézaèky z lan a provazù. Na té jsme se vyblbli a šli zpìt do tábora na obìd. Po odpoèinku jsme se pøevlékly do plavek a šly se koupat do rybníka. Nejprve se nám tam moc nechtìlo, ale nakonec jsme se pøekonaly a skoèily tam všechny. Po chvíli koupání a le ení u sauny jsme se šli projet na lodièkách, kde jsme trénovali na závody. Nakonec jsme se sehráli a docela nám to šlo. Po veèeøi jsme sedìli a zpívali u táboráku a pak šli spát. Medvědi Vašek Kubačák, Filip Hrubant Dnešní ráno jsem zahájil krásným raním pøekvapením pro Fífu Hrubanta. Kluci ho chtìli odnést ze stanu zabaleného ve spacáku, ovšem marnì! Pár minut nato byla snídanì a hned poté nástup. Potom jsme se zabalili a pøekvapivì jsme šli na menší výlet se Sojkama, Filip Hrubant, Martin Sedláèek a Krtek Stanovský zùstali za trest v táboøe a drhli prkna na holèièích záchodech. Zbytek šel k rybníku hrát hry. Kdy jsme tam pøišli, byli jsme pøekvapeni, e je rybník vypuštìn, a tak jsme zaèali hrát hry. Nejdøíve jsme sbírali papírky po lese, na kterých byly body, za které jsme potom dostali Ingoty (peníze). Pak jsme se vrátili do tábora. Pøišel jsem jako první a uvidìl nìco opravdu vtipného. Pøed naším stanem le el Filip Hrubant a byl pøikryt dekou pøi venkovní teplotì asi 31 C. Pak jsme si vìtšina lehla a èekala na obìd.

8 8 ŽELIVÁČEK '07 Odpoledne po poledním klidu jsme šli do lesa na døíví na táborák. Kdy u jsme mìli odnošeno dost, tak na nás Miki Burgr zaèal frajeøit s motorovkou a rozøezal silnìjší klacky. Kupodivu se mu nic nestalo. Pak Standa Krejèí, Fífa Hrubant, Manuel John a Kvápa (Honza Kvapil) stavìli táborák a Krtek Stanovský šel do lesa pro smùlu na louèi. Bobøi nanosili ještì chrastí, kterým jsem náš trochu køivý táborák napìchovali. Veèer zapálil Krtek Stanovský táborák a o ehlo to pár lidí. Po táboráku jsme šli spát. Dnes ráno jsme si dobalili vìci na pu ák a vyrazili na Trnávku. Cesta bude hroznì dlouhá, proto Týna vymyslela hru O zlaté valouny. Po cestì jsme dostávali rùzné hádanky a úkoly, hráli jsme hru Pirát øekl a podle toho, jak byl kdo všímavý a dobrý, tak získával nebo ztrácel zlaté valounky. Nejdùle itìjší však bylo ztrácení valounku za øíkání zakázaných slov. Zakázaná slova byla: já, cesta, nohy. Kdo ho vyslovil, odevzdával valounek. Jako první ztratila valounek Kiki Švancarová, ale nebyla zdaleka jediná. Zdenda Felcman jich zase ztratil nejvíce. Celou hru vyhrála Gigi Franková. Došli jsme všichni celí a zdraví a tím jsme dokázali, e i malí piráti zvládnou ujít tak dlouhou cestu 16 km. Obzvláštì dobrými chodci byl Vilda Dvoøák s Danem Dvoøákem. Pak jsme se ji jen zabydleli ve stanech, hráli si s Lvíèaty a šli spát. Ráno jsme si dobalili ba ohy a vyrazili na pu ák. Pøece musíme zachránit nemocného lva! Naši ètyødenní výpravu jsme zaèali v osadì Lukavec, a to konkrétnì v obchodì s potravinovým zbo ím a na dìtském høišti. Kdy jsme slupli obìd a nakoupené dobrùtky a dostateènì si vyhráli na prolézaèkách, houpaèkách, s lítacím talíøem a zanechali za sebou na asfaltových cestách ú asné stopy pomocí barevných køíd, vydali jsme se za naším lvem. Po pøiplutí na místo stanování jsme si zalo ili doèasnou stanovou osadu a hned vyrazili na prùzkum okolních lesù, vod a strání. Jeliko jsme vèera po vyluštìní hádanek zjistili, jaká zvíøátka nám pomohou pøi pátrání po lvovi, naším dalším úkolem bylo postavit jim na oplátku co nejluxusnìjší bydlení. Lvíèátka se rozdìlila do rùznì poèetných skupinek a zaèala stavìt domeèky pro rozlièná zvíøátka. Veèer se konal štafetový závod na rùzné zpùsoby: napøíklad bìh s šiškou na l íci, bìh poslepu, bìh s trakaèem èi bìh hada aj. Vydatný déš zahnal nìkteré do stanù, jiné do lesa, kde se hrála Škatulata batulata èi Sardele. Vtip pro dnešní den: Vykoukne krokodýl z vody na rybáøe a ptá se: Berou, berou? Kdepak, ani uk Tak se na nì vykašli a pojï se vykoupat. ŽELIVÁČEK '07 45 u hotový svým prstem, tak e se mu vytvoøil pìkný puchýø. Aby toho ale nebylo málo, tak si ho propíchnul svým zálesáckým no íkem. Bára Herzánová, která mu puchýø poté odbornì ošetøovala, nad tím jenom kroutila hlavou. Na druhou stranu ještì štìstí, e ho nezkoušel jazykem. V noci jsem se vzbudila za vydatného deštì. Nevím, jaký mistr architekt stavìl naší celtu, ale øeknu vám, e za deštì není moudré, kdy vám spodní okraj plachty (na kterém le íte) pøesahuje pøes horní okraj. Voda kapající na onu pøeèuhující èást má snahu se na ní hromadit a tak se vedle mì vytvoøilo pár centimetrù hluboké a asi pùl metru v prùmìru veliké jezírko. Naštìstí nikdo nepromoknul. Za chvíli pøišel Manuel John, e jim teèe do stanu, proto e nemù ou zapnout zip. To naštìstí šikovní kluci mezitím spravili karimatkama, tak e jsem šla zase na kutì. Ráno jsme si po snídani zaèali balit vìci a zahlazovat ohništì. Bylo velmi zamraèeno a stále se obloha tváøila, jako e zaène pršet. Kolem poledního jsme se vydali na cestu. Jak u to bývá, cest zpìt byla záhadnì kratší a rychlejší. I nìkteøí loudalové se ji zocelili. Mo ná to bylo kvùli vidinì otevøených krámkù v Lukavci, kde se zavírá ve ètyøi a všichni to chtìli stihnout. Tak nám nezavøeli. Kuba Antoš s Patrikem Malíkem se šli podívat, zda není otevøená cukrárna, a kdy pøišli s dortíky, tak jsme se dohodli na prodlou ení rozchodu. To se ale stalo pro mì nìco nepøedstavitelného a toti to, e jsem byla jediná, kdo chtìl jít do cukrárny a tak jsem si zabìhla pro kremroli a ostatní dohnala za Lukavcem. V táboøe probìhlo rychlé vybalení a zaèali jsme se nakládat jeden po druhém do vanièek, abychom to stihli døíve, ne pøijdou z putování ostatní oddíly. Jindra Mládek Po nìkolika letech strávených na šikmé a poslední rok velmi šikmé ploše se vedoucí doèkali nových kadibudek. Moc si jich letos ovšem neu ili, jeliko se jejich stavba protáhla prakticky na celý tábor. Ale hezky od zaèátku. Po likvidaci starých záchodù se Mikuláš Burgr a další neznámí hrdinové pustili v jarních mìsících tohoto roku do kopání jámy pro nové záchody. Mikuláš mi ještì pøed zapoèetím prací volal, aby se ujistil o rozmìrech jámy. A kopali a kopali a kopali, a vykopali past na mamuta, ne rozumnì velkou jámu pro dvojkadibudku. Zpracovat projekt stavby bylo po døívìjších zkušenostech s obdobnými stavby vìtších rozmìrù (chlapecké a dívèí záchody) velice jednoduché. Vlastní stavby se pak úèastnili jen Ti nejlepší z nejlepších Vojta Kolomazník, Honza Mottl a já. Nosná konstrukce se stavìla mimo jámu a byla hotová celkem rychle, ale následné práce se postupnì protahovali a termín slavnostního otevøení se neustále oddaloval. Pøes pu áky se Vojtovi s Honzou podaøilo pobít

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Obèasník. Slovo úvodem. èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti. øíjen 2012. Redakce

Obèasník. Slovo úvodem. èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti. øíjen 2012. Redakce èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti Slovo úvodem Redakce Léto skonèilo a je tu zase podzim. Listy hnìdnou a padají ze stromù, slunce na nás pomalu zapomíná a našimi spoleèníky se teï asi stanou deštì

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Liščí mazurka (taneček)

Liščí mazurka (taneček) Liščí mazurka (taneček) Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. Metla

Více

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Roll the Dice Místo konání: Lésny Dwór, Janowice Wielkie, Dolny Ślask, Polsko 2011 Termín: 22.6. 30.6.2011 Počet účastníků: 25 Zúčastněné státy: Polsko, Česká

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 65 1998 Øíjen IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 25. 7. - 9. 8. 1998 Již nìkolikátý rok míval náš kmen tábor v údolí Višòového potoka. Zmìna je život, øekli jsme si a postavili tábor opìt na stejném místì.

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ Výprava se konala v sobotu 17. března a byla opět něčím jedinečná. Kromě nadprůměrných teplot, které nás provázely celý den, jsme měli na výpravě

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace:

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace: PRÁCE SE DØEVEM Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026 Pøíjemce dotace: Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IÈ: 41694287 Spolufinancováno

Více

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 Znak města Berouna STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 v STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří v Úpravně pitné vody Rečkov Rečkov Městečko Bakov nad Jizerou jsme si uţ několikrát pečlivě prošli, tak jsme se rozhodli, ţe je čas podniknout

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Klasika Skaláček 28.2.2015

Klasika Skaláček 28.2.2015 Klasika Skaláček 28.2.2015 HOLKY U holek i u kluků bylo lepší na K1 nabíhat shora po patře. Rozdíl 15-20" je značný. K2: v patře byla pěšinka od zvěře, jasná volba. Eva přes kopec ztratila cca 20". Lenka

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54)

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) PGA OF CZECH REPUBLIC TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) ETIKETA: 1/ Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy? a Nezáleží na tom, kterým směrem. b

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben 70 1999 Duben Návštìva Klerence Petr Na úterý 16.3. 1999 zorganizoval Lev návštìvu Národního divadla v Ostravì, kde hraje jeho mladší brácha hlavní roli Romea. Odjezd byl od DDM. Spoleènì s èleny ZS jsme

Více

Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY

Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY V pondělí po příchodu všech dětí jsme se posadili do kroužku, ve kterém nás přivítal Človíček (maňásek). Človíček dětem povídal o životě v pravěku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34 Vltava 2008 Termín: pátek 1. 8. 2008 čtvrtek 7. 8. / pátek 8. 8. 2008 Plán etap: Kilometráž Kemp Délka etapy Den 318,9 km Vyšší Brod Pod Hrází 11,9 km Sobota 307,0 km Kemp U Nojdy 12,5 km Neděle 294,5

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Návod na celotáborovou hru Piráti

Návod na celotáborovou hru Piráti ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE T. K. OREGON KOLÍN Závěrečná práce Návod na celotáborovou hru Piráti 2013 Autor: Miroslav Miroň Reichl Úvod: Tento dokument popisuje realizaci mé první celotáborové hry. Táborovou

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Formica HISTORIE TÁBORA 2002. Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý.

Formica HISTORIE TÁBORA 2002. Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý. Formica HISTORIE TÁBORA 2002 Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý. Průběh táborového dobrodružství Policie a myrmekoložka, vědkyně zabývající se mravenci, nás

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více