Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu."

Transkript

1 ŽELIVÁČEK '07 1 Je pátek, je bájeèný den, na tábor dnes pojedem. Kufry, bágly balíme, u se velmi tìšíme. Jede i mùj kamarád, na piráty budem hrát. U funíme po dálnici, kluci, holky, zkrátka všici. Já jsem trochu hladová, køièí Lucka Štefcová. Vidím Týnu, vidím Káèu a do lodi hned k nim skáèu. Jmenujem se Chobotnièky, nejhodnìjší jsme dìtièky. Tak jsme plachty napnuly a na moøe vypluly. Tak zaèaly šarvátky následující posádky: Kapitáni: Andy Koníèková, Týna Kubartová, Káèa Moravèíková, Martina Týfová Posádka: Dan a Vilda Dvoøákovi, Zdenda Felcman, Gigi Franková, Honza Pek, Dominik Štemberk, Lucka Štefcová, Kiki Švancarová, Dodo Wollmanová, Bety Zemanová Dne 29. èervna vyplula naše loï Lví ohon z rodného pøístavu Praha a po klidné cestì bez nesnází s pøíznivým vìtrem v zádech dorazila na náš cílový ostrov, kde jsme se rozdìlili do oddílù a ubytovali ve stanech v Hronské zátoèinì u pirátské osady Lukavec. Proto e byla posádka nová, musela se mezi sebou seznámit, aby nedocházelo k výtr nostem, jak to mezi piráty bývá. Lvíèata si zahrála pirátské seznamovací hry, Mrazíka, Slepou bábu a prošla se ulièkou smíchu. Naše posádka sestává z tìchto malých stateèných pirátù: Matìj Køepelka, Boris Novák, Bára Polášková, Aneta Filáèková, Katka a Dan Benešovi, Ondra Koláø, Jaromír Øídký, Anièka Tesaøíková a Andulka, Honzík a Janièka Pickovi. Jejich oddílovými kapitánkami se stávají Kaèka zvaná Novotka, Monika Týfovka a Míša Vlkovka. Po veèeøi si lvíèata rozdìlila lodièky oznaèené vlajeèkami pro plavbu na plánu našeho ostrova, po kterém budeme putovat a pátrat po nemocném lvu, kterého musíme co nejrychleji najít a vyléèit, jinak království zvíøat pøijde o svého krále a nastane zmatek. A to pøece nemù eme dopustit Sojky Laura John Koneènì je to tady, po roce zase stojíme na Opatovì a chystáme se odjet na tábor do Lukavce. Cesta nám ubíhala celkem rychle, sdìlovali jsme si zá itky z celého roku co jsme se nevidìli a tak jsme se ani nenadáli a u jsme se ocitli u køí ku a pomalu zamíøili do tábora. Našly jsme si svoje stany, vybalily a potom jsme se ù ou Vojáèkovou a s instruktorkami šly hrát seznamovací hry, proto e mezi náma byly i holky co jsou na táboøe v Lukavci poprvé. Po návratu do tábora jsme zblajzly veèeøi od maminek a pomalu se zaèaly chystat na noèní hlídky, které jsme schytaly hned takhle zkraje. Veèerka byla v deset hodin, my jsme zaèaly

2 2 ŽELIVÁČEK '07 hlídat od pùlnoci, naštìstí jsme holky nebojácné a tak jsme ty první noèní hlídky zvládly levou zadní. Lišky Kačenka Kolářová Jen co jsme dorazili na Opatov, nasedli jsme do autobusù a jeli jsme. Cesta byla pozoruhodnì krátká! Kdy jsme si vybalily, eventuelnì se pøevlékly, hrály jsme nejdøív asi 3 seznamovací hry a potom spoustu jiných. Nás Lišek je spousta, abychom se nebály Vlka nic: Bára Antošová, Katka Koláøová, Verèa Koláøová, Eliška Kolomazníková, Terka Nejedlá, Lenka Nìmcová, Blanka Øíèková, Andy Stanovská, Šárka Špotová, Klára Valdhansová a podaøené vedoucí Bára Herzánová, Dáda Souèková a Terka Kujanová Po veèerce jsme šly spát v deset hodin a asi chvíli pøed pùl dvanáctou nás Bára Herzánová šetrnì vzbudila a dovedla nás jednotlivì k Dádì Souèkové, je stála za stanama, a ta nás vedla pøes louku k ïolíku, kde nás pøedala Terce Kujanové a ta nás, jak jinak, ne zavedla do ïolíku, kde spal pirát, kterého jsme nesmìly vzbudit, ale mìly jsme mu vzít šátek. Jedna z nejtišších byla Terka Nejedlá. Všechny jsme to úspìšnì zvládly a koneènì šly nerušenì spinkat. Medvědi Mikuláš Burgr Tak jsme se zas po roce sešli v 16:00 poblí Opatova k odjezdu na náš milovaný tábor v Lukavci. V pùl dorazily autobusy a u se øítíme smìrem k táboru. Medvìdù je letos deset, jsou to: Tomáš Hanzálek, Matìj Štìtkáø, Vašek Kubaèák, Filip Hrubant, Patrik Malík, Honza Kvapil, Ota Novotný, Manul John, Martin Sedláèek a David Stanovský (Krtek). Vedoucí od medvìdù jsou Mikuláš Burgr, Kuba Antoš a v sobotu by mìl dorazit i Standa Krejèí. Po vybalení vìci a zabydlení stanù jsme šli do lesa ke krmítku hrát seznamovací hry, trojno ku (Filip Hrubant si výjimeènì nic nezlomil) a frisbee. Pak jsme si šli odpoèinout do tábora a pøipravit se na veèerní softball. Pøipojil se k nám i JiPo (Jirka Pokorný) a nìkolik dalších vedoucích. Po pauze jsme vyzvali oddíl Bobrù na zápas ve frisbee, ale dostali jsme od nich poøádnì na, tak e je pøíštì budeme muset vyzvat na nìco jiného. V deset hodin se zatroubila veèerka a my jsme se ulo ili k první táborové noci. Po snídani jsme vyrazili skládat do Malíkárny origamy. Nauèili jsme se skládat lodièku i parník. Obojí jsme si krásnì vybarvili a jedno pou ijeme do oddílového bodování. Pak u jsme skrz okno vidìli, e sluníèko na nás vykukuje, tak jsme se odebrali za stany hrát hry a probìhnout se. Pøi høe Lovení pirátského šátku jsme byli tak zapálení, a se Bety Zemanová s Luc-

3 ŽELIVÁČEK '07 3 kou Štefcovou srazily. Udìlaly si pìknou bouli na èele, ale obì to braly velmi stateènì. Dále jsme se nauèili mnoho nových her. Kdy jsme se pìknì vyøádili, vrhli jsme se na tvorbu spoleèné obrovské chobotnice. Ka dý pirát si vybarvil jedno chapadlo, ale dvì chapadla zùstala prázdná, proto e Vilda a Dan Dvoøákovi pøijedou a v nedìli. Po obìdì na nás èekal obrovský úkol. Zlí nepøátelé nám dají poklad, pokud jim pomù eme vysvobodit zajaté piráty. Nebylo to úplnì jednoduché, ve smíšených skupinkách jsme museli splnit nìkolik tì kých úkolù, ale zvládli jsme to a piráti jsou vysvobozeni. Mìli jsme velkou radost, a tak jsme se rozhodli to oslavit. Zpívali jsme, tanèili a pili Ale naší oslavu pøerušil pøíjezd nepøátelské pirátské lodi s pokladem. Výmìna probìhla hladce, a na to, e jsme zjistili, e nám k pokladu chybí klíèe. Tak trochu naštvaní odcházíme do svých kajut. Dopoledne na nás èekal první úkol na ostrovì. Zvíøátka nám sice slíbila pomoc pøi pátrání po nemocném lvovi, ovšem museli jsme nejdøíve vyluštit hádanky. Nejlepšími luštiteli hádanek se stali: Anetka Filáèková, Ká a Benešová, Matìj Køepelka, Honza Picka a Anièka Tesaøíková. Také jsme procvièovali uzlování, nebo správný pirát umí v dy sobì pøivázat loï v pøístavu ke kùlu èi k palmì na opuštìném ostrovì. Dále jsme trénovali lovení rybièek a ocáskù veverek, nakreslili si jmenovky na stan, abychom vìdìli, jakou kajutu obývá ten který pirát èi pirátka a vyvìsili jsme si naši pirátskou vlajku, kterou jsme spoleènými silami vytvoøili pro naši loï Lví ohon. Po obìdì nás èekal nadmíru slo itý úkol. Z našeho tábora bylo uneseno 7 pirátù. Byli jsme náhodnì rozdìleni spolu s velkými piráty a pirátkami mezi sedm oddílù a šli tìch 7 zajatcù zachránit. Ka dý oddíl jednoho zajatce splnìním sedmi úkolù. Ka dým splnìným úkolem pøišel strá ce o jeden ivot. Ale museli jsme být dostateènì rychlí, nebo po sedmé hodinì veèerní mìli všichni nezachránìní zajatci padnout do rukou kata. První úkol vy adoval nesmírnou zruènost, pøemýšlení a spolupráci. Ka dý z nás musel prolézt jedním okem pavuèiny tak, abychom se jí ani zlehýnka nedotkli, pøièem jsme museli vystøídat všechna oka. Fuška, ale zvládli jsme to! Naším úspìchem posíleni, pokroèili jsme k úkolu druhému k výrobì 3 m dlouhého lana z pøírodních materiálù. Tøetí úkol byl urèen pro obzvláštì mrštného èlena posádky, který mìl ukrást oslepenému strá ci nepozorovanì zbraò. Poté museli tøi silní plavèíci odnosit štafetou všechny dìlové koule z blízkosti strá ce a následnì musel jeden z nás vyšplhat na strom pro klíè. Strá ce pomalu umíral. Ji mu zbýval poslední ivot, tak se chtìl pøed svou smrtí oèividnì pobavit. Poslední úkol znìl: Dvì pirátky a dva piráti pøevleèení za pirátky mì musí oblouznit tancem, jinak zajatec zemøe! S vypìtím posledních sil jsme splnili i tento úkol. Zajatec zajásal! Strá ce pøemo en a spoután námi vyrobeným lanem. Unesený pirát poté bezpeènì doruèen do tábora. Na poèest úspìchu pøi zachraòování všech sedmi pirátù a pirátek se uskuteènila pirátská slavnost s tanci a soutì emi. Veèer, kdy byla zábava v nejlepším, se ovšem náhle objevil ze zátoky témìø neproniknutelný dým, øev, burácení a hluk. To jak lítaly vzduchem dìlové koule. Ani jsme se nenadáli a stali jsme se svìdky námoøní bitky. Nic jsme však nevidìli. Mlha, e by se dala krájet. Zato jsme slyšeli. Naše fantazie pracovala naplno. Musela to být dìsivá bitva, nebo pøes hluk a vý-

4 4 ŽELIVÁČEK '07 støely nebylo slyšet vlastního slova. Po chvilce hlomoz ustal a z mlhy se vynoøili dva stáøím a opilstvím sešlí piráti, vezoucí na své bárce jakousi truhlu. Na sto procent uloupenou. Mohli jsme se jen domýšlet, co se v ní asi tak skrývá za bohatství. Byla jistì plná zlata a drahého kamení, a proto jsme se jí rozhodli vymìnit za tìch 7 zajatcù, pøesto e záchrana byla tak nároèná. Ale co naplat, peníze jsou peníze, to ví pøece ka dý pirát. Jaké bylo ale naše zklamání, kdy jsme zjistili, e truhla je uzamèena sedmi zámky. Ale to u byli ti dva pryè. Jak s našimi zajatci, tak i s klíèi. Prohnaní filutové. Sojky Julie Šertlerová Dnes nás otravný hlas trubky vzbudil v sedm hodin, šli jsme na rozèvièku a pak hned na snídani, co byl rohlík s marmeládou. Chvíli po snídani byl nástup, kde jsme vztyèovali vlajku Èeské republiky. Pøes den jsme hráli turnaj v twisteru (kdo nehrál, tak dìlal z modelíny svého spolubydlícího). Hned poté pøišlo na øadu vyrábìní šátkù s pirátskými motivy, proto e tento rok hrajeme na piráty, tak abychom byly pìkné pirátky potøebujeme pìkné pirátské šátky. K obìdu jsme mìli od naší Ireny pórkovou polívku a výborný guláš s tìstovinami. Odpolední klid byl jak jinak ne klidný. Po poledním klidu jsme hráli celý tábor první etapku v boji za zachránìním uloupeného pokladu. Úèel hry bylo osvobodit zajaté piráty, které jsme pak mìli vymìnit za aztécký poklad. Museli jsme vyrobit tøi metry dlouhý provaz z pøírodního materiálu s kterým jsme hlídaèe našeho piráta svázali, ale to a úplnì nakonec, ovšem nejdøív jsme museli sundat klíè ze stromu, všichni prolézt pavuèinou, obloudit hlídaèe tancem, dva kluci pøevleèené za holky a dvì holky. Nejlepší taneèník byl Dima Felcman, kterému to jako holce moc a moc slušelo. Po pøíchodu do tábora nás èekaly pirátské tance. Nikdo se k tancování moc nemìl, ale vedoucí to tam nakonec pìknì rozproudili. Z pirátských tancù nás pøerušil a hlas trubky, který nás svolával na veèeøi, byl chleba s pomazánkou. Po veèeøi jsme ovšem zase pokraèovali v tancování. Hráli jsme i rùzné hry, napø. namotávání bonbonu na provázku na jazyk, nebo kdo sní nejdøív mrkev na provázku, celý tábor se zapojil a do podlézání tyèe na hudbu, která se ovšem stále sni ovala, jednou z nejlepších byla Lucka z Chobotnic, ale i ostatním to moc šlo. Dokonce jsme se i pøetahovali, malí proti malým, velké holky proti velkým a velcí kluci proti sobì. Asi po pùl hodinì nás pøivedli k molu a tam pøijeli piráti s pokladem. Kdy odpluli od bøehu, tak nám teprve laskavì uráèili øíct, e od truhly nemáme klíèe a e si je nejdøív budeme muset vybojovat. Potom u následovalo jenom zalehnutí do spacákù a tvrdý spánek. Dobrou noc! Lišky Blanka Říčková Ráno po budíèku jsme vytáhli vlajku. Vlajku vytáhli Vašek Kubaèák a Filip Hrubant z dru iny Medvìdù, kteøí dostali poctu èistoty. Dopoledne jsme strávily s oddílem Medvìdù a Vlkù v lese, kde jsme hráli hry, jako je Vlajka a pøemís ování hada pøes zakázané území. Pavel Jína se zranil ji pøi první høe. Pøi vlajce ŽELIVÁČEK '07 49 Pracovníci Centrální Lukavecké banky objevili v oběhu několik kusů falešných bankovek v nominální hodnotě 100 Ingotů. Vzhledem k nezodpovědnému přístupu jednoho z pracovníků banky se bohužel nepodařilo falzifikáty prozkoumat a byly nedopatřením vráceny zpět do oběhu. Odhadujeme, že obíhá přibližně 20 až 30 kusů falešných bankovek, pracovníci banky se intenzivně snaží falzifikáty vypátrat a co nejrychleji stáhnout z oběhu, uvedl mluvčí Centrální Lukavecké banky Čeněk Kolomazník. Centrální banka také vyzvala všechny občany k maximální opatrnosti při provádění peněžních transakcí do doby než bude odhalen viník a všechny falzifikáty budou staženy z oběhu. Toto je oficiální materiál Centrální Lukavecké banky, jeho pravost je ověřena podpisem guvernéra a víceguvernéra. Mikuláš guvernér Jonáš viceguvernér

5 48 ŽELIVÁČEK '07 Mluvčí Lukavecké národní banky Čeněk Kolomazník vystoupil brzy ráno se šokujícím prohlášením, týkajícím se objevení nebezpečných padělků padesátiingotových bankovek. Centrální banka vyzývá veřejnost, aby dbala maximální opatrnosti při všech hotovostních transakcích, při kterých je používáno padesátiingotových bankovek. Mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník popisuje rozdíl mezi pravou bankovkou a falzifikátem: Jedná se o velmi nebezpečný padělek, téměř dokonale napodobující originální předlohu. Nejzřetelnější chybou padělku je zatmavení horního prostředního pole přední plachty lodě. Podle tohoto znaku lze při dostatečné pozornosti padělek snadno odhalit. Pro přesnější rozlišení falzifikátu od originálu přikládáme vzor obou verzí bankovek. Pravá bankovka všechny plachty jsou světlé. Falzifikát jedno z polí na plachtě je začerněno Každý kdo bude přistižen při pokusu zaplatit pomocí falešné bankovky (a už úmyslně či nevědomky) zaplatí pracovníkovi Centrální banky či její pobočky pokutu ve výši 200 Ingotů. Při opakování tohoto činu hrozí pachateli pokuta ve výši 1000 až Ingotů. Vybrané pokuty budou použity k humanitárním účelům. Ve světle nových událostí přestávají být z bezpečnostních důvodů při hře Pokeru akceptovány všechny bankovky v nominální hodnotě 50 Ingotů. Ostatní bankovky platí nadále stejně. ŽELIVÁČEK '07 5 Vašek Kubaèák nastavil Pavlovi Jínovi nohu a ten spadl a málem si vyhodil koleno, naèe byl odveden do tábora. Kdy jsme dorazili do tábora, mìli jsme obìd. K obìdu byla pórková polévka a tìstoviny s omáèkou a vepøovým masem. Po obìdì byl koneènì polední klid. Kdy jsme byly všichni odpoèatý, tak jsme vyrazili vysvobozovat sedm zajatých pirátù. Ka dý z nich byl hlídán vojákem jejího velièenstva. Zajatci mìli být v sedm hodin popraveni a tak jsme si museli pospíšit a vytvoøit skupinky. V ka dé skupince musel být urèený poèet Lvíèat, Tygøat, Sojek, Lišek, Medvìdù, Vlkù a Bobrù. Pro jejich vysvobození jsme plnily rùzné úkoly. Mìli jsme prolézt pavouèí sítí a to tak, aby ka dým okem pavuèiny prolezl alespoò jeden. Pak jsme mìli odnášet dìlové koule èlunkovým bìhem. Projít okolo strá ce, který mìl zavázané oèi, ani by se nás dotkl. Také jsme hledali po lese klíè, který byl ukryt kdesi v korunì stromu, tak e jsme pro nìj museli dolézt. Poslední úkol spoèíval v omámení strá ce tancem. Ka dá skupinka si vybrala dvì dívky a dva chlapce, kteøí se pøevlékli za taneènice a omámili strá ce. Èenda Kolomazník, kterého mámili Šárka a Eliška Špotovy a Milan Vìrteláø s Martinem Sedláèkem, se cítil omámen ještì dlouho poté. Nakonec se nám podaøilo osvobodit všechny zajatce i Jonáše a vrátili jsme se zpìt do tábora. Veèer se konaly pirátské tance na oslavu úspìšnì osvobozených pirátù. Po veèeøi jsme piráty vymìnili za truhlu s pokladem. Ne jsme ale zjistili, e nám podlí moøští bardové dali sice truhlu, ale bez klíèù, tak u byli fuè. Ach jo, nezbývá nám, ne se vypravit je získat. Medvědi Tomáš Hanzálek, Matěj Štětkář Ráno po vzbuzení jsme se nasnídali, umyli nádobí, jeliko jsme mìli slu bu. Po malé chvíli jsme odešli do lesa hrát hry. Hráli jsme hlavnì vlajku. Po vlajce jsme odešli na obìd. Po obìdì následovala celotáborová akce Záchrana pirátù. Utvoøili jsme skupiny a šli jsme hledat zajaté vedoucí. Ka dého vedoucího hlídal strá ce, který ho propustil a poté, co jsme splnili všechny úkoly. Po návratu do tábora zaèala pirátská oslava zachráncù. Pak v noci pøijeli piráti, dali nám truhlu, vzali si osvobozené vìznì, ale øekli, e od truhly nejsou klíèe a to bude náš letošní hlavní úkol. Najít klíèe. Vlci kolektiv autorů Uplynula první noc a my celý natìšení vstávali a tìšili se co nás bude dnes èekat. Po první snídani a následném nástupu, na kterém se nám všichni vedoucí pøedstavili, jsme se rozhodli jít s liškami do lesa za silnici hrát hry. Nejprve probìhlo seznamování mezi námi a liškami. Zahráli jsme si hru Sedím, myslím, miluji a následovala hra rozvazování uzlù. Velmi úspìšným hlídaèem uzlù byla Eliška Kolomazníková, které neunikl ani jeden zlodìj uzlù. Za to Milánek Vìrteláø musel poèkat ne vìtšina lidí uzly rozvá e a ukradne, proto e chudák svùj uzel, který mìl rozvázat mìl a úplnì ve spod a tak mu hrozilo chycení. Tak tam tak sedìl a èekal a kdy koneènì mohl jít ukrást svou uzlovaèku, byl chycen.

6 6 ŽELIVÁČEK '07 ŽELIVÁČEK '07 47 Zanedlouho se k nám pøidali i medvìdi a hráli jsme Vlajku. Všichni pilnì hledali, ale proto e Vašek Kubaèák vlajku schoval dùkladnì, jeho dru stvo celou hru vyhrálo. Po obìdì zaèala první pirátská hra. Za úkol bylo vysvobodit zajaté piráty a obalamutit hlídaèe. Ka dá skupina mìla za úkol prolézt pavuèinou, vytvoøit tøi metry dlouhý pøírodní provaz, sebrat hlídaèi jeho zbraò a najít klíè. Nìkteøí si s tím poradili hravì, nìkterým to trvalo docela dlouho. Jakmile byli všichni vysvobozeni utíkali jsme na pirátskou hostinu s pirátskými tanci. A tam se hodovalo, tancovalo a oslavovalo. Oslava trvala dlouho, a na samém veèeru pøišel velký výstøel a mlhou po rybníce pøijeli piráti, kteøí si pøijeli pro zajaté. Za odmìnu nám dali truhlu plnou pokladu. Ale nebyli by to piráti, kdyby vše šlo hladce. Nedali nám klíè. Pouze se škodolibì zasmáli a øekli: A ty klíèe, ty si u musíte najít sami. Cha cha cha. A úkol byl hnedle na svìtì. Se svými instruktorkami jsme šli probádat okolí tábora. Pøi této pøíle itosti jsme si zahráli nìkolik her, které provìøili naše smysly. Napøíklad jsme se mìli co nejtišeji pøiblí it k hlídaèi, který mìl zavázané oèi a støe il pirátský šátek a ten mu ukrást. Nejšikovnìjší byla Dodo Wollmanová a Dominik Štemberk. A pøi odhadu èasu mìli navrch zase Kiki Švancarová a Gigi Franková. Pøed obìdem ještì dorazili dva poslední piráti naší lodi Vilda s Danem (Dvoøákovi). Po obìdì probìhla první oèista v luxusní lukavecké koupelnì. Zdendovi Felcmanovi se moc tento nápad nezamlouval, ale pak se tam rachtal jako ryba ve vodì a nemohli jsme ho dostat ven. Proto e jsme byli èistí, tak jsme se zase museli hned ušpinit a pøi hrách na louce se nám to úspìšnì daøilo. Potom nám udìlal velkou radost Honza Mládek, který nám dal pøekrásné zpìvníèky a my se nemohli doèkat našeho prvního táboráku. Zaplál oheò i naše líce, zpívali jsme z plné plíce. Táborák se blí il ke konci, kdy si pro nás pøišla Týna Kubartová s Káèou Moravèíkovou, e mají pro nás nìjaké pøekvapení. Tmavým lesem plným strašidelných stínù jsme po dvojících museli jít a ke krásnému stromu, pod kterým na nás èekal pro ka dého jeden dáreèek. Nejvíc se bál asi Vilda Dvoøák, který uronil i slzu, ale nakonec to zvládl výbornì, pro Honzíka Peka to nebyl ádný problém. Víte, co bylo v dáreèkách? No pøece krásná pirátská fialovì pruhovaná trièka s chobotnicí. Sojky Lucka Vavrušková V nedìli po snídani jsme vyrazily s Medvìdama do nedalekého Jelenova k rybníku, kde byl minulý rok celodenní výlet. Mìli jsme se tam koupat, ale kdy jsme dorazili, zjistili jsme, e je rybník vypuštìný, tak jsme mìli bohu el smùlu smùlovatou. A abychom se zabavili, hráli jsme rùzné hry. Napøíklad evoluci. Také jsme museli postavit co nejdelší dráhu z šišek. Miku- Zpráva dne krach na Lukaveckém peněžním trhu! V časných ranních hodinách dne došlo k nečekanému objemu obchodů s krátkodobými pokladničními poukázkami nominovanými v měně Ingotu, důsledkem čehož byla centrální táborová banka nucena výrazně devalvovat měnu a znatelně oslabit její koupěschopnost. Veškeré hotovostní zásoby Ingotů ztrácí s okamžitou platností hodnotu přibližně na úroveň jedné pětiny jejich původní hodnoty. Cena všeho zboží a služeb vzrostla okamžitě přibližně na pětinásobek, zatímco reálné příjmy z her, úklidu a jiných soutěží tomuto růstu zatím nestačí. Více informací podal mluvčí Lukavecké centrální banky Čeněk Kolomazník: Jde o největší měnovou katastrofu od začátku tábora. Nejvíce budou postiženi ti, kteří mají dnes mnoho Ingotů a jejich úspory se tedy nejvíce znehodnotily. Centrální banka nyní vyvíjí veškerou činnost směrem ke stabilizování situace, nicméně nevylučujeme, že měna devalvuje ještě dnes o dalších 100 až 200 procent. Již několik minut po události byla centrální Lukavecká banka nařčena ze záměrného znehodnocení měny, k čemuž se její mluvčí vyjádřil slovy: Centrální banka odmítá veškerou zodpovědnost, a pokud do toho bude někdo strkat nos, bude pokutován pokutou ve výši 200 Ingotů. Názory expertů na vzniklou situaci se značně liší. Zatímco jedni předpovídají další oslabování Ingotu Mikuláš Burgr, Jonáš Hecht Pondìlí a jeho postupnou nulifikaci (zneplatnění měny), jiní věří, že další oslabování měny nehrozí. Nicméně již nyní se začalo obchodovat se službami jako mytí ešusů či úklid ve stanech v obavě z dalšího znehodnocování úspor. V reakci na devalvaci Ingotu mění Poker salůn pravidla pro vstup do hry. Zatímco ještě včera potřeboval každý hráč pro vstup do hry 20 Ingotů, nově potřebuje každý hráč minimálně 100 Ingotů, jinak nemůže vstoupit do hry. Základní vklad se dočasně zvyšuje na 1 Ingot, postupně bude zvýšen až na 5 Ingotů. Vzhledem k devalvaci Ingotu začíná Centrální banka stahovat bankovky s nižší nominální hodnotou z oběhu. V první řadě půjde o bankovky v hodnotě půl Ingotu, jejichž platnost končí zítra v úterý v 15:00 hodin. Do této doby si může kdokoliv nechat vyměnit své bankovky v hodnotě půl Ingotu u kteréhokoliv pracovníka Centrální banky za bankovky vyšší nominální hodnoty. Podrobnosti o stahování dalších bankovek z oběhu budou upřesněny.

7 46 ŽELIVÁČEK '07 prkny všechny stìny a to velice preciznì a pøesnì seøíznutými prkny (ani nechci uva ovat, kolik èasu to zabralo). Následovalo nìkolik nátìrù, nasazení støechy, pøesun nad jámu a usazení na nosné trámy za pomoci oddílu velkých klukù. O víkendu odjel Honza do Prahy. Vojtu u práce pomalu pøestávala bavit, tudí jsem vìtšinu dalších prací obstarával osamocen, a to znamenalo další mírné zpo dìní kolaudace. Dveøe se mi podaøilo vyrobit a slícovat a neuvìøitelnì pøesnì a bez mezer mezi prkny, na co jsem byl tehdy patøiènì hrdý, ale (viz Hrùzné listopadové zjištìní). Dalších nespoèet hodin zabralo zakrytí zbytku jámy, aby do ní nikdo nespadl. Tímto bych chtìl opravdu upøímnì podìkovat Mikulášovi za tak velkou díru. Kdy jindy a kde jinak bych mohl naøezat tolik prken a zatlouci tolik høebíkù. A nakonec i nepøízeò poèasí zpùsobila, e izolace na støechu byla polo ena a tìsnì pøed koncem tábora. Veškerá vynalo ená námaha se však vyplatila a nové záchody jsou dle sdìlení u ivatelù velice luxusní. Hrùzné listopadové zjištìní: Jen pár mìsícu po dokonèení došlo vlivem pohybù celé stavby a za pøispìní podzimního poèasí k tomu, e pùvodnì pøesnì lícující dveøe nelze ani po odstranìní instalovaných zámkù otevøít. Co lze u kadibudky pova ovat za celkem vá ný nedostatek, který budu muset co nejdøíve (v rámci poskytnuté záruky) odstranit. A na závìr zpráva táborového ekoservisu: Pøi pøedtáborovém úklidu bylo v rámci likvidace starých ekologických zátì í okolí táboøištì odvezeno do šrotu asi 600 kg eleza. V prùbìhu tábora pak díky peèlivému tøídìní odpadu, které provádìli všichni táborníci (aè nìkteøí ménì peèlivì, zejména pak nìkteøí vedoucí) se podaøilo vyprodukovat jen asi 10 pytlù netøídìného odpadu a vytøídit 14 velkých pytlù plastù, 6 pytlù papíru a3pytle skla. ŽELIVÁČEK '07 7 láš Burgr to s Kubou Antošem potom všechno zmìøili a výherci dostali ingoty, co jsou táborové peníze, ale jenom pro kluèièí oddíly. Velmi vtipná hra byla na brtníka, to se ka dý musí chytnout stromu, vyskoèit na nìj a vydr et na nìm co nejdéle, velmi dobøí brtníci byly Anèa Franková a Standa Krejèí. Po nároèných hrách nám vyhládlo a tak jsme se vrátili do tábora na obìd. Bohu el jsme mìly zrovna v ten den kuchyòskou slu bu a tak jsme se místo povalování o poledòáku zabývaly kuchyòským nádobím. Zkrátka povinnosti jsou povinnosti. Ještì jsme se stihly chvíli opalovat v saunì a veèer nás èekal táborák. Lišky Bára Antošová Po ranním budíèku, který byl dnes v osm, proto e je nedìle, jsme si zacvièili a vydali na vydatnou snídani. Poté jsme šli do lesa hrát hry s Bobrama. Nakonec se pøidali i Vlci. Hráli jsme hry s papírovýma koulema. Nejprve jsme støíleli na cíl strom. Pak jsme se rozdìlili na dvì dru stva. Jedno dru stvo stálo po stranách ulièky a ka dý mìl jednu papírovou kouli, kterou mohl kdykoliv bìhem hry pou ít. Druhé dru stvo se sna ilo probìhnout ulièkou a to tak, aby se na druhou stranu dostalo co nejvíce nezasa ených èlenù. Pak se role obrátily. Druhá hra spoèívala v tom, e jsme mìli dohodit co nejdále koule. Pak vyhrálo to dru stvo, které nanosilo nejvíce koulí a postavilo z nich nejvyšší vì. Soutì o nejvìtší šišku vyhrála s pøehledem Lenka Nìmcová. Pak u jsme mìli dost šišek a koulí a pøesunuli jsme se ke Koníkovi, kde nás èekaly prolézaèky z lan a provazù. Na té jsme se vyblbli a šli zpìt do tábora na obìd. Po odpoèinku jsme se pøevlékly do plavek a šly se koupat do rybníka. Nejprve se nám tam moc nechtìlo, ale nakonec jsme se pøekonaly a skoèily tam všechny. Po chvíli koupání a le ení u sauny jsme se šli projet na lodièkách, kde jsme trénovali na závody. Nakonec jsme se sehráli a docela nám to šlo. Po veèeøi jsme sedìli a zpívali u táboráku a pak šli spát. Medvědi Vašek Kubačák, Filip Hrubant Dnešní ráno jsem zahájil krásným raním pøekvapením pro Fífu Hrubanta. Kluci ho chtìli odnést ze stanu zabaleného ve spacáku, ovšem marnì! Pár minut nato byla snídanì a hned poté nástup. Potom jsme se zabalili a pøekvapivì jsme šli na menší výlet se Sojkama, Filip Hrubant, Martin Sedláèek a Krtek Stanovský zùstali za trest v táboøe a drhli prkna na holèièích záchodech. Zbytek šel k rybníku hrát hry. Kdy jsme tam pøišli, byli jsme pøekvapeni, e je rybník vypuštìn, a tak jsme zaèali hrát hry. Nejdøíve jsme sbírali papírky po lese, na kterých byly body, za které jsme potom dostali Ingoty (peníze). Pak jsme se vrátili do tábora. Pøišel jsem jako první a uvidìl nìco opravdu vtipného. Pøed naším stanem le el Filip Hrubant a byl pøikryt dekou pøi venkovní teplotì asi 31 C. Pak jsme si vìtšina lehla a èekala na obìd.

8 8 ŽELIVÁČEK '07 Odpoledne po poledním klidu jsme šli do lesa na døíví na táborák. Kdy u jsme mìli odnošeno dost, tak na nás Miki Burgr zaèal frajeøit s motorovkou a rozøezal silnìjší klacky. Kupodivu se mu nic nestalo. Pak Standa Krejèí, Fífa Hrubant, Manuel John a Kvápa (Honza Kvapil) stavìli táborák a Krtek Stanovský šel do lesa pro smùlu na louèi. Bobøi nanosili ještì chrastí, kterým jsem náš trochu køivý táborák napìchovali. Veèer zapálil Krtek Stanovský táborák a o ehlo to pár lidí. Po táboráku jsme šli spát. Dnes ráno jsme si dobalili vìci na pu ák a vyrazili na Trnávku. Cesta bude hroznì dlouhá, proto Týna vymyslela hru O zlaté valouny. Po cestì jsme dostávali rùzné hádanky a úkoly, hráli jsme hru Pirát øekl a podle toho, jak byl kdo všímavý a dobrý, tak získával nebo ztrácel zlaté valounky. Nejdùle itìjší však bylo ztrácení valounku za øíkání zakázaných slov. Zakázaná slova byla: já, cesta, nohy. Kdo ho vyslovil, odevzdával valounek. Jako první ztratila valounek Kiki Švancarová, ale nebyla zdaleka jediná. Zdenda Felcman jich zase ztratil nejvíce. Celou hru vyhrála Gigi Franková. Došli jsme všichni celí a zdraví a tím jsme dokázali, e i malí piráti zvládnou ujít tak dlouhou cestu 16 km. Obzvláštì dobrými chodci byl Vilda Dvoøák s Danem Dvoøákem. Pak jsme se ji jen zabydleli ve stanech, hráli si s Lvíèaty a šli spát. Ráno jsme si dobalili ba ohy a vyrazili na pu ák. Pøece musíme zachránit nemocného lva! Naši ètyødenní výpravu jsme zaèali v osadì Lukavec, a to konkrétnì v obchodì s potravinovým zbo ím a na dìtském høišti. Kdy jsme slupli obìd a nakoupené dobrùtky a dostateènì si vyhráli na prolézaèkách, houpaèkách, s lítacím talíøem a zanechali za sebou na asfaltových cestách ú asné stopy pomocí barevných køíd, vydali jsme se za naším lvem. Po pøiplutí na místo stanování jsme si zalo ili doèasnou stanovou osadu a hned vyrazili na prùzkum okolních lesù, vod a strání. Jeliko jsme vèera po vyluštìní hádanek zjistili, jaká zvíøátka nám pomohou pøi pátrání po lvovi, naším dalším úkolem bylo postavit jim na oplátku co nejluxusnìjší bydlení. Lvíèátka se rozdìlila do rùznì poèetných skupinek a zaèala stavìt domeèky pro rozlièná zvíøátka. Veèer se konal štafetový závod na rùzné zpùsoby: napøíklad bìh s šiškou na l íci, bìh poslepu, bìh s trakaèem èi bìh hada aj. Vydatný déš zahnal nìkteré do stanù, jiné do lesa, kde se hrála Škatulata batulata èi Sardele. Vtip pro dnešní den: Vykoukne krokodýl z vody na rybáøe a ptá se: Berou, berou? Kdepak, ani uk Tak se na nì vykašli a pojï se vykoupat. ŽELIVÁČEK '07 45 u hotový svým prstem, tak e se mu vytvoøil pìkný puchýø. Aby toho ale nebylo málo, tak si ho propíchnul svým zálesáckým no íkem. Bára Herzánová, která mu puchýø poté odbornì ošetøovala, nad tím jenom kroutila hlavou. Na druhou stranu ještì štìstí, e ho nezkoušel jazykem. V noci jsem se vzbudila za vydatného deštì. Nevím, jaký mistr architekt stavìl naší celtu, ale øeknu vám, e za deštì není moudré, kdy vám spodní okraj plachty (na kterém le íte) pøesahuje pøes horní okraj. Voda kapající na onu pøeèuhující èást má snahu se na ní hromadit a tak se vedle mì vytvoøilo pár centimetrù hluboké a asi pùl metru v prùmìru veliké jezírko. Naštìstí nikdo nepromoknul. Za chvíli pøišel Manuel John, e jim teèe do stanu, proto e nemù ou zapnout zip. To naštìstí šikovní kluci mezitím spravili karimatkama, tak e jsem šla zase na kutì. Ráno jsme si po snídani zaèali balit vìci a zahlazovat ohništì. Bylo velmi zamraèeno a stále se obloha tváøila, jako e zaène pršet. Kolem poledního jsme se vydali na cestu. Jak u to bývá, cest zpìt byla záhadnì kratší a rychlejší. I nìkteøí loudalové se ji zocelili. Mo ná to bylo kvùli vidinì otevøených krámkù v Lukavci, kde se zavírá ve ètyøi a všichni to chtìli stihnout. Tak nám nezavøeli. Kuba Antoš s Patrikem Malíkem se šli podívat, zda není otevøená cukrárna, a kdy pøišli s dortíky, tak jsme se dohodli na prodlou ení rozchodu. To se ale stalo pro mì nìco nepøedstavitelného a toti to, e jsem byla jediná, kdo chtìl jít do cukrárny a tak jsem si zabìhla pro kremroli a ostatní dohnala za Lukavcem. V táboøe probìhlo rychlé vybalení a zaèali jsme se nakládat jeden po druhém do vanièek, abychom to stihli døíve, ne pøijdou z putování ostatní oddíly. Jindra Mládek Po nìkolika letech strávených na šikmé a poslední rok velmi šikmé ploše se vedoucí doèkali nových kadibudek. Moc si jich letos ovšem neu ili, jeliko se jejich stavba protáhla prakticky na celý tábor. Ale hezky od zaèátku. Po likvidaci starých záchodù se Mikuláš Burgr a další neznámí hrdinové pustili v jarních mìsících tohoto roku do kopání jámy pro nové záchody. Mikuláš mi ještì pøed zapoèetím prací volal, aby se ujistil o rozmìrech jámy. A kopali a kopali a kopali, a vykopali past na mamuta, ne rozumnì velkou jámu pro dvojkadibudku. Zpracovat projekt stavby bylo po døívìjších zkušenostech s obdobnými stavby vìtších rozmìrù (chlapecké a dívèí záchody) velice jednoduché. Vlastní stavby se pak úèastnili jen Ti nejlepší z nejlepších Vojta Kolomazník, Honza Mottl a já. Nosná konstrukce se stavìla mimo jámu a byla hotová celkem rychle, ale následné práce se postupnì protahovali a termín slavnostního otevøení se neustále oddaloval. Pøes pu áky se Vojtovi s Honzou podaøilo pobít

9 44 ŽELIVÁČEK '07 mù eme brát pitnou vodu. Pak ještì kousek a hurá cihelna náš vysnìný cíl. Bára Herzánová u nám kulhá vstøíc. Holka šikulka si hodila pøi stavbì ohništì na nohu cihlu. V místì, které nazýváme Cihelnou, stojí zboøená stavba, ve které se opravdu vyrábìly cihly. Kopec, ve kterém táboøíme, je vlastnì jakýmsi kráterem, proto e se z nìj pravdìpodobnì brala hlína právì na výrobu cihel. Dnes jsou jeho okraje zarostlé, tak e tvoøí hezký úkryt pøed vìtrem. Kousek od cihelny je pøístup k øíèce. Vybalujeme si vìci a rozdìlujeme stany. Miki Burgr boøí Krtkovi stan, proto e si ho dovolil postavit blízko místa, kde máme napnutou celtu (místo stanu). Dìti se rozdìlily do skupinek a podle toho dostaly stany. S naší odbornou pomocí se motají do provázkù a tyèí. Nakonec se nám to všem podaøí. Teda a trochu na Standu Krejèího, který se nepøiznal, e typ stanu, který pomáhal stavìt on, není a tak jeho parketa, jak se ukazuje veèer pøi dešti. Jednoduše ho postavili obrácenì. Tyèe, které mají být ve vnìjší èásti, záhadnì provlékl skrz poutka vnitøní plachty a vnìjší jen pøes konstrukci pøehodili. No aspoò se kluci trochu otu ili a pouèili. Pak ještì chystáme ohništì podle skupinek na vaøení a nosíme døíví. Kdy ho máme dostatek, tak se pustíme do kuchtìní véèi. Nacpaní jsme ještì chvíli posedìli u ohýnku a pak za krápání usínáme. Teda vlastnì a na kluky, z onoho osudného stanu, kteøí se pozdìji stìhují k ostatním. Ještì štìstí, e máme víc místa. Dnes nás probouzí hezké poèasí, a tak se vydávám za doprovodu Standy Krejèího a Mikiho Burgra ulovit nìco k snídani. Mìli jsme štìstí. Na louce kousek za cihelnou se páslo hejno èerstvých rohlíkù, tak e bylo jídla dost. Po snídani se koná papírová bitka a soutì o nejvyšší stavbu z klackù. Nìkteré stavby dosahují úctyhodných výšek. K obìdu jsme si vaøili tìstoviny. Aby nebyly jenom tak s keèupem a sýrem, tak jsme nakoupili cibulku, buøtíky a rajèátka, ale k mému údivu se ostatní skupinky (tedy kromì vedoucích) spokojí s klasickým keèupem a sýrem. Po poledním válení se vydáváme do lesa za potok dobývat pevnosti. Jedno dru stvo je dru stvo obráncù, kteøí brání vlajku a druhé se sna í v urèitém èasovém limitu vlajku ukoøistit. Pravidla jsou tvrdá, proto e dovolují u sebe mít jen tøi náboje a v pøípadì smrti (vybití) se musí dojít obì o ivit na vzdálené místo. Boj to byl urputný a nìkteøí vyu ívali pøírodní maskování. Pak jsme zahájili obsazování území. To znamená, e hráèi musí hájit svá území tím, e papír, oznaèující území ponese jejich jméno. Opìt se vyøazovalo pomocí papírových koulí. U ka dého území byl jeden strá ce, který zapisoval body ka dých dvacet sekund tomu dru stvu, jeho jméno bylo na lísteèku. To vše nás stálo spoustu energie a tak jsme jí šli potom doplnit do øeky. Voda byla studená a ne všem se do ní chtìlo. V tu chvíli pøijel Vojta Kolomazník. Vašek Kubaèák v tu chvíli dostal svùj první dobrý nápad a napatlal Vojtovi na auto sprchový gel. Jak známo jde špatnì dolù, tak e Vojta z toho nebyl pøíliš nadšený. Nakonec Vašek musel všechno mýdlo ze skla spláchnout a bylo zase dobøe. Pak ještì pøijela Blanka Øíèková, která byla v Praze u pana doktora s bolavou nohou. Veèer jsme zapálili ohýnek a opékali si k veèeøi špekáèky a topinky. Vašek Kubaèák si tentokrát vzpomnìl, e mu tuze chutná karamel a tak ho zaèal vyrábìt. Bohu el zkoušel, zda je ŽELIVÁČEK '07 9 Sojky Žůža Vojáčková Dnes byl na programu odchod na pu ák. Ráno jsme se probudili do trochu nejistého poèasí, které se však ukázalo jako ideální pro putování, ádné velké vedro, no prostì paráda. Po snídani jsme u pouze dobalovali krosny a upravovaly stany. První odešli z tábora Lišky a Medvìdi, proto e to mají mnohem dále ne my, letošní rok jdeme s Bobrama a s Vlkama do Mezilesí, co je velmi pìkné místo a nijak extrémnì daleko. Šli jsme pøes Lukavec, tak e jsme se nevyhnuly zastávce na doplnìní cukru v krvi, bylo pondìlí, tak e se nám šlo po silnici velmi špatnì, všude samý kamion se døevem atd. tak jsme radši zvolily cestu lesem, která byla sice delší, ale mnohem bezpeènìjší. Lišky Dáda Součková Jako ka dý den jsme se probudili zvukem trubky, sluníèko nepálilo, tak bylo pøíjemné poèasí na cestu. Po snídani, kolem pùl desáté jsme vyrazili s medvìdama z tábora. První zastávka byl Lukavec. Oba oddíly se nahrnuli do obchodu jako v dy. Po skoro vykoupeni místní samoobsluhy jsme vyrazili na cestu. Za Lukavcem jsme se napojili na polní cestu, po polní cestì následovala cesta lesem,tou jsem se dostali do další vesnice. Po cestì jsem mìli nìkolik pøestávka na svaèinu a odpoèinek. Cesta ubíhala pøíjemnì. Pár kilometrù pøed koncem cesty byl poslední obchod. Tam jsem nakoupili zásoby jak pro sebe tak pro oba oddíly, èekala nás ale radostná zpráva, polovina vìcí byla prošlá, nìkteré pár mìsícù, nìco i rok. Bavili jsem se celkem dobøe a nìco šlo i do koše. Od obchodu jsme šli asi 2 km z kopce. Cihelna je pod jednou vesnièkou, ve které je krásny, starý zámek. V cihelnì na nás èekali Bára Herzánová s Krtkem Stanovským, kteøí jeli autem. Po pøíchodu a rozkoukání se postavili stany a celty. Dìti rozdìlil Mikuláš Burgr do dru stev na vaøení, pak èekalo jídlo, vybalovaní ve stanech a volno. Vlci kolektiv autorů Ráno jsme si zabalili vìci na pu ák a kolem desáté hodiny jsme vyrá eli do Mezilesí. Chvíli jsme šli po silnici, pak po lesních cestách, chvíli po poli. V lese jsme si také dávali odpoèinek a zahráli jsme si pár her, snìdli jsme si svaèiny a pokraèovali dál k našemu cíli. Na místo jsme dorazili asi ve ètyøi hodiny. Kdy jsme si všichni vybrali místa, kde budou stát naše stany, zaèali jsme stavìt. Poté jsme šli pøipravit ohništì, abychom mohli kde vaøit. Rozdìlili jsme se do ètyø skupin po osmi. Kolem šesté hodiny se koneènì všem podaøilo rozdìlat oheò a mìli jsme kde vaøit. Jako první jídlo jsme dìlali polívku v kotlíku. Pak jsme dostali pøidìlenou cibuli, maso a tak a dìlali jsme si špízy. Kdy jsme se do syta najedli, šli jsme spát, proto e zaèalo pršet.

10 10 ŽELIVÁČEK '07 Na Chobotnièkách dlouhá cesta evidentnì nezanechala ádné následky, a tak ji brzo ráno øádí s Lvíèaty a dohromady øvou jak paviáni a do adují se snídanì pøed sedmou hodinou ráno, co je pro vedoucí naprosto nepøípustné. Ponìvad máme pøislíbeno, e udìlá Jindra Mládek výborné borùvkové knedlíky, vyrá íme sbírat základní ingredienci. Borùvek bylo v lese po ehnanì a tak za chvilku jsme mìli plný kotlík. Nejrychlejšími sbìraèi byly urèitì holky Bety Zemanová, Gigi Franková, Kiki Švancarová, Dodo a Lucka, za to Zdenda mìl v hrníèku pouze ètyøi borùvky, ale nejfialovìjší pusu. Zahráli jsme si hru na schovávanou rozdupku. Schovávali jsme se nìkolikrát dokola, proto e nás to hroznì bavilo. Po výborném obìdì, který nám uvaøil Jindra, jsme odešlinajezsmoèitsvátìla.cachtámese,ráchámese,slunímeseapoznáváme, edan Dvoøák je vodní tvor, proto e by se tam vydr el ráchat celý den. Pøijel Kulich Kujan a tak vykoupáni vyrá íme vstøíc dalšímu dobrodru ství slaòování. Ze zdola to vypadá celkem jednoduše, ale nahoøe se ka dému rozklepou kolena a chce to opravdu velkou odvahu spustit se dolù. Mezi odvá livci, kteøí našli dost sil, patøí: Lucka Štefcová, Gigi Franková, Dan Dvoøák, Bety Zemanová, Kiki Švancarová a Dodo Wollmanová. Kdy jsme se vrátili, tak jsme si udìlali menší táborák, opekli špekáèky, Kaèka Novotná nám hrála na kytaru, my zpívali, ale zaèalo nám bohu el pršet, tak jsme celí unavení zalezli do spacákù. Po snídani probìhla dostavba a kolaudace domeèkù pro zvíøátka. Následoval golfový turnaj poøádaný irafou a hrochem, kteøí nám na ostrovì pøi pátrání po lvovi zatarasili cestu, a tudí jediný zpùsob, jak pokraèovat v pátrání, bylo vítìzství nad nimi v tradièním skotském sportu. Jeliko lvíèátkùm nedìlalo problém porazit jejich vlastní vedoucí v nìkterých disciplínách, snadno vybojovali povolení pokraèovat dál na ostrovì. Celkovì nejlepší v této prastaré høe byl tým Janièky Picková, Dana Beneše a Ondry Koláøe. Po obìdì jsme se vydali k nedaleké skále, kterou hlídala zlá ještìrka. Naším úkolem tentokrát bylo tuto ještìrku zahnat. A to se dalo provést jediným zpùsobem. Slanit skálu dolù! Aby vše probíhalo pod odborným dohledem, pomáhal nám Petr Kulich Kujan, který nás jistil a Kristýnka Glossová (Hradeèanka), která nás vázala do sedákù. Všichni kromì Honzíka Picka, Jaromíra Øídkého a Anetky Filáèkové stateènì a ve zdraví zdolali skálu, a tak jsme mohli pokraèovat dál v našem putování a smoèit naše zpocená lví tìla aspoò na chvilièku v jezu. Bohu el teplota vody neodpovídala našim pøedstavám, a tak jsme si jenom umyli tlapky. K veèeøi jsme si upekli na ohníèku buøtíky a pøed spaním zazpívali pár oblíbených písnièek jako: Tøi citrónky, Tøi èuníci nebo Tøi køí e. ŽELIVÁČEK '07 43 potøebujeme k tomu oheò. Tím chci øíct, e po dvou dnech a jedné noci jsme byli voòaví kouøem, trochu potem a bùhví èím vším ještì. Mì, Majdì, ù e a Bìtce to zaèínalo trošku vadit a také jsme si øekly, e do našeho domovského tábora nemù eme pøijít zmo ený a špinavý. Zrovna nám poèasí nepøálo, bylo pod mrakem a trošku chladno. Jediný zpùsob oèisty byl nedaleký potùèek, který však mìl teplotu ještì tak o 10 C ni ší ne mìl vzduch. Co bychom pro dobrý pocit a lepší vùni neudìlali. Vybaveny ruèníky, mýdly a toho zbytku èistého prádla jsme našli vhodné místo pro koupel. Radši jsme se dlouho nerozmýšleli, jestli vlézt nebo ne a s rychlostí blesku jsme se v ledové vodì ošplíchli a vylezli jako znovuzrozeni. S tak krásným pocitem jsme kráèeli zpìt mezi ostatní. Pøíští den ráno se všechno zabalilo do batohù, zaklidili stopy a odcházelo se zpìt do tábora. My ètyøi s pøetrvávajícím pocitem èistoty jsme také vyrazily s tì kými batohy na zádech. Jak nám tak ubíhaly kilometry, zaèínal se navracet pocit špinavosti, pach potu a tì kosti. Pocit lehkosti a svì esti ji nepøetrvával. Škoda. Nicménì do tábora jsme dorazili jako všichni zmo eni a zpoceni, tak e vèerejší obì a dobrý nápad byl k nièemu. Ale stejnì to byl velmi srandovní zá itek a opravdu velmi ráda bych nás vidìla, jak lezeme a myjeme se v té ledové vodì. Terka Kujanová Náš pu ák ve znamení zmateného poèasí a zbrklých rozhodnutí Vaška Kubaèáka. Musím pøiznat, e letos se všichni, a na mì (jako obvykle) docela rychle zabalili a vydali smìr Lukavec, kde jsem je nakonec také dohnala. Báru Herzánovou jsme nechali jet s JiPem (který nám zachránil no ièky, ruèièky a zádíèka), aby nám hlídala vìci a Krtka. Bylo polojasno, co je ideální stav pro putování. V Lukavci jsme podnikli útok na místní krámky a nakoupili mnohdy a nevídané mno ství sladkostí. Nutno podotknout, e ti, kterým to nejménì šlapalo, mìli nejvìtší láhve s colou Letos jsme mìli naplánovaný trochu vzdálenìjší cíl, a proto jsme se sna ili udr ovat stálé tempo. Zastavili jsme se na Stra išti u studánky, kde jsme posvaèili a natrhali jsme si lesní jahùdky. A nìkdy pùjdete pøes Stra ištì, tak si dávejte pozor, kam si sedáte, zvláštì jste-li posilnìni jahùdkami, nebo se vám budou všichni smát jako mnì, a se zøítíte z lavièky. Lesní cesta od Stra ištì je pøíjemná a proto zanedlouho dorazíme do Chyšky. V Chyšce si dáme pauzu a navštívíme i místní koloniál. Bohu el zbo í, které se zde prodává, není z nejlepších a tak radìji pokraèujeme v ještì docela dlouhé cestì. Z Chyšky vydatnì klesáme, abychom pak zase mohli stoupat na šibenièní vršek. Z nìj sebìhneme dolù k silnici a pokocháme se pohledem na rybníèek s lekníny. Prý je nesmírnì obtí né leknín utrhnout, proto e má velmi silné koøeny a tak to radìji ani nezkoušíme a pádíme dál. Ve vesnici Bøezina nás ohromí nádherný, i kdy zanedbaný, barokní zámeèek pøedìlaný na pilu. Procházíme vesnicí, kde nás u zdraví paní, která nám pøislíbila, e si u ní

11 42 ŽELIVÁČEK '07 Pirát Honza Mládek Aèkoliv u nìkolik dní vládlo úplné bezvìtøí, moøe kolem nás bylo pomìrnì neklidné. Sluníèko pálilo jako o ivot a naše bárka se šinula ji ním moøem díky proudùm, které se v tìchto konèinách vyskytují jen jednou v roce na poèátku èervence. V té chvíli jsme na kapitánském mùstku byli jen dva já a pirát Johnáš. Opravdu jsme byli piráti a nestydìli jsme se za to, proto e vše co jsme dìlali, jsme dìlali rádi. Ostatní posádka ještì vyspávala po bujarém veèírku a zrovna na nás dva vyšla toho dne hlídka. Èas ubíhá jen pomalu a nudou u nevíme co kousat, obracím se na Johnáše a opakuji mu kapitánova slova o tom, e ka dý správný pirát musí stále zdokonalovat své schopnosti. Staèilo øíci tìchto pár slov a moøe kolem se rychle uklidòuje. Zaèínáme trénovat vázání uzlù, ale více svazujeme sami sebe a i létající ryby se nám smìjí. Johnáš pak vytahuje nejen svoje kalhoty výše, ale z truhly i dva rezaté kordy a nás u napadá jak nejlépe naplnit kapitánùv pokyn. Budeme cvièit šerm. Kordy umíme oba velmi pìknì uchopit a i postoj je takøka uèebnicový, pouštíme se tedy do cvièného boje. Cink, prásk, bum a já málem padám do moøe, pak se situace obrací a pøed mým výpadem Johnáš témìø utíká. Kdyby se kapitán probudil a uvidìl nás, asi by z našeho neumìtelství nemìl radost. A pak se stalo to co nikdo neèekal, Johnáš mì skvìlým atakem trefuje do lýtka a já pro jistotu simuluju bolest a skáèu po jedné noze. Hned víme, e musíme zmìnit zpùsob tréninku s kordy. Zaèínáme tedy soutì it, kdo déle vydr í balancovat s kordem na otevøené a napnuté dlani. Udr ovat rovnováhu je dùle ité nejen na lodi. V tom se probouzí témìø celá posádka a jak nás vidí chtìjí si s námi také zasoutì it. Ani jim nevadí, e dále se bude soutì it jen s latìmi a pilnì trénují. Soutì ilo se na nìkolik kol, ale hned v tom prvním nás ohromil výkon piráta Milánka takzvaného Elvise, který dokázal balancovat nejdéle a ještì k tomu tanèit kolem stì nì. Pokud si dobøe vzpomínám, díky tomuto výkonu pak celkovì v soutì i vyhráli Vlci. Ještì dlouho po skonèení soutì e mohl ten kdo procházel po první palubì potkávat piráty, kteøí balancují vším co bylo po ruce, nejvìtší zájem ale byl o dva opravdové rezaté kordy. Tohle mne prostì baví. Pirát Honza. Monika Matějková Loòský tábor byl jako ka dý jiný velmi specifický. U jen kvùli poèasí, ( e se celkem vydaøilo), celotáborové høe, výbornému jídlu (na marmelády nezapomenu celý rok) a hlavnì té pohody a srandy co se tam za ilo (a poka dé za ívá). Na oèekávaný pu ák jsme vyrazili do Mezilesí, tam kam jsme se podívali u párkrát. Na pu ácích samozøejmì hrajeme spousty her, pøi kterých se i zapotíme, a vaøíme si jídlo, tudí ŽELIVÁČEK '07 11 Sojky Karolína Vlasatá Máme pøed sebou celý pu ákový den. Probudila nás banda raních ptáèat, co se nevydr ela déle válet ve svých krásnì vyhøátých spacácích. Na louce u vìtšinu z nás èekal teplý èajík a sluníèko. Snídanì byla ohromná, nìkteøí kluci si poruèili a pìt housek a rohlíkù, vìtšina nechápala objem jejich aludkù. Aby nám slehlo, vydali jsme se do lesa kousek za táboøištì hrát na pašeráky a celníky. Tato hra spoèívá v tom, e se oznaèí nìjaké místo fáborky a do toho místa musejí pašeráci proniknout pøes celníky a zanést tam lup v podobì klacíkù napøíklad. Potom jsme si dali obídek výborné torteliny s omáèkou, mòam, mòam a poté jsem a do veèera vykládala karty zvìdavcùm. Jak se èas chýlil k veèer, my byly kupodivu stále více unavení a unavení, a jsme zapadli pìknì do stanù a spali a do rána. Další den nás toti èekal odchod do tábora a my jsme na nìj museli nasbírat co nejvíce sil. Lišky Lenka Němcová (Sputnik) Ráno jsme se probudily ve stanech, ale ne na táboøe, ale v cihelnì, kde jsme na pu áku. Vzbudily jsme se tak kolem deváté hodiny. Po chvíli si pøišli stì ovat Ota Novotný, Fífa Hrubant a Manuel John, kterým teklo do stanu. Po bli ším ohledání jsme zjistili, e jim do stanu muselo zákonitì téct, proto e onen stan byl postaven, aè pod vedením Standy Krejèího, špatnì. Tyèky, které patøí do vnìjší plachty, byly umì zasunuté do plachty vnitøní a vnìjší plachta byla jen pøehozená, pøièem se dotýkala vnitøku. To zpùsobilo spolu s deštìm pøísun èerstvé deš ové vody do stanu. Tak si kluci stan pøestavìli a vìci si dali sušit na sluníèko. Kdy jsme se probrali, odebrali jsme se ve skupinkách na vaøení k ohništi a rozdìlali oheò. Byly tøi skupinky (Krtka Stavovského, Martina Sedláèka a skupinka Kaèky Koláøové). Ohnì byly rozdìlány a my jsme koneènì dali vodu na èaj. Èaj byl hotový a dali jsme si dobrou snídani (rohlík s marmeládou). Svítilo sluníèko, tak e jsme museli mít na hlavì pokrývku a šli jsme na louku hrát hry. Hráli jsme s papírovými koulemi. To se hrálo tak, e byly dvì dru stva ( Standovo dru stvo a Lamy ). Jedno dru stvo si stouplo do dvou øad naproti sobì a druhý dru stvo probíhalo a to první støílelo po tìch, co probíhali a naopak. Druhá hra byla taky na louce, ale støíleli jsme ka dý, na koho chceme. Potom, proto e jsme byli splavený, tak jsem se šli umýt do potoka. Koneènì jsme byli zchlazený a tak jsme udìlali obìd. K obìdu byly tìstoviny s keèupem a zeleninou. Po obìdì byla odpolední pauza, ka dej odpoèíval. Polední pauza skonèila a my jsme šli hrát do lesa na obránce a útoèníky. A ještì, e byly tøi stanovištì a sbírali body. Vrátili jsme se a Terezka nám vypískala v morseovce, co máme udìlat. Mìli jsme postavit vì ze døeva, co nejvyšší. Veèer se na nás pøijel podívat Vojta Kolomazník a zaparkoval si auto kousek od místa, kde jsme se koupali. Vašek Kubaèák mìl skvìlý nápad, který patrnì vzešel z velkého vedra. Vzal mýdlo a postøíkal jím Vojtovi èelní sklo u auta. Vojta byl velmi rád a tak ho nechal celé auto. Pozdìji zkoušel Vašek ještì vyrábìt karamel. Bohu el zkoušel, zda u je hotový tak, e

12 12 ŽELIVÁČEK '07 si do nìj strèil prst. Puchýø, který mu popálením od horkého karamelu vznikl, si ještì propíchal no em. Pak u nás po veèeøi zahnal déš do stanù a my jsme usnuli. Dobrou noc a nerušit! Medvědi Honza Kvapil (Kvápa) Minulou noc pršelo a pøi stavbì na nás dohlí el Standa Krejèí a ten stan se trochu nevyved, tak e jsem spal u Matìje Štìtkáøe a Tomáše Hanzálka.Tam probìhla noc v klidu a ráno jsme zbourali ten stan a postavili znova. Pak si naše skupinka na vaøení, kde jsem byl já, Fífa Hrubant, Ota Novotný, Bára Antošová, Katka Koláøová a Mravenec Koláøová, šla uvaøit èaj. K snídani jsme mìli rohlíky (èerstvé, jeliko Miki Burgr, Terka Kujanová a Standa Krejèí došli na nákup), máslo a marmeládu. A pak jsme šli dìlat koule z novin a lepenky kvùli høe. Ka dý si vzal tøi koule a šli jsme na blízkou louku nebo pole fakt nevím. Rozdìlili jsme se na dva týmy a jeden tým udìlal ulièku a druhý probíhal. Ka dý mìl jednu kouli kromì probíhajícího týmu. My jsme mìli takovou taktiku, e jsme si dali èísla a rùznì jsme se rozmístili a ka dý byl napøáhnutý a kolikátý bì el, tak kdo mìl takové èíslo, tak ten vystøelil. No a takhle to bylo tøikrát. Pak jsme myslím e dali dvakrát deathmatch (všichni proti všem) a já dal nìkomu headku a taky jsem sejmul Standu Krejèího. Potom jsme si dali obìd a šli jsme hrát do lesa Assault the base (jedni brání pevnost a druzí jí dobíjejí). My jsme jí nedobili a pak jsme bránili a oni jí dobyli za 24 minut. Veèer byla normálnì veèeøe a pak nìkdo šel k ohni vedoucích, jeliko byly pøeháòky, tak jsme èasto bìhali pod celtu, ale potom zaèalo pršet docela fest a já chtìl vbìhnout do stanu jenom e náš stan mìl rozbitej zip a pak nešel zapnout. Tak e Fífa Hrubant a Otta Novotný tam dali karimatky, aby tam moc neteklo, tak e noc jsme pøeèkali a pak byl tøetí den. Vlci kolektiv autorů (vlčí smečka) Ráno jsme po snídani odešli do lesa hrát hru na pašeráky a celníky. Hra spoèívala v tom, e pašeráci se sna ili propašovat cenné vìci a pøitom museli projít pøes celníky. To byli vedoucí, a tudí to bylo hodnì tì ké. Ale celníci to také mìli tì ké, proto e pøi chycení pašeráka mìli pouze jeden pokus, na to urèit kde pašerák své zbo í pašuje a kdy se trefil zbo í dostal a kdy ne musel pašeráka pustit dál. Nìkomu to šlo hodnì dobøe, nìkomu hùøe. Ale taková Ane ka Herzánová na to šla rozumì a všechno zbo í v dy pronesla. Za to takový Stefan Zvolenský byl v dycky odhalen, proto e v dycky kdy celníci pøemýšleli kde zbo í má, neumìl ho zakrýt a zaèal se pak smát a v dy se prozradil. Hned poté jsme hráli hru, kdy se Jonáš schoval do lesa a pískal a všichni ho hledali. Bohu el se schoval tak dobøe, e ho našlo pouze asi pìt z nás, ostatní hledali na úplnì druhé stranì lesa. K obìdu jsme si dìlali tìstoviny s omáèkou, kterou pøipravil Honza Mládek, a my si pak dodìlali tìstoviny. Ne ka dému se povedli do mìkka, hlavní ale bylo, e všechny se dali jíst. K veèeru jsme pekli buøty, a kdo chtìl tak ještì takové chlebové tìsto. Veèer nám zaèalo pìknì pršet a tak jsme se všichni poskovávali do stanù a hráli karty a tak. Nìkdo se ráno ovšem probudil ve vodì a nìkdo suchý. Ale ka dý mìl alespoò jednu vìc mokrou. ŽELIVÁČEK '07 41 Vojta Kolomazník Ráno, kdy sem jako v dy velmi ospalý vstával, mì pøeci jen nìco táhlo ze stanu. Byla to ta myšlenka, e dnes se bude odehrávat poøádná etapa takzvaná konstrukèní a ty já mám prostì nejradši asi to máme v genech. Po obligátních ranních procedurách jako je napøíklad mytí zubù, snídanì a nástup asi nemá cenu to ani psát probíhalo to v poklidu i kdy v hlavách u se nám rodili malé plány jak to asi bude vypadat. Pùvodní plán byl e se s Èendou pøidáme ke skupince Vlkù to se pùvodnì i stalo navrhli jsme s vlky jednoduchou úèelovou konstrukci, která byla naprojektována a dokonce i spoèítána pøesnì na Lukavecké poèasí tento maják z nepochopitelných dùvodù nezískal podporu našich rozhodèích. Kdy bylo tìlo majáku hotovo stále mì na nìm nìco netìšilo, proto jsem se po dlouhé úvaze rozhodl zkonstruovat maják vlastní. Tento maják mìl reprezentovat skupinu vedoucích, ani sem se nenadál a pøidal se ke mì Èenda, èím jsme zalo ili pevné jádro naší skupinky. Plán byl jasný. Zkonstruovat vlastní funkèní maják které se bude v závislosti na síle vìtru samostatnì otáèet. Nápad dobrý ale realizace no nic moc. Základem byl velký kùl dobøe poslou ilo staré zábradlí z mùstku za kuchyní. Na nìj se umístil první døevìný koláè, to se neobešlo bez úrazu. Do koláèe èíslo 2, byla vyvrtána díra tou byl prostrèen høebík, tuším délka 150 mo ná 200 mm. Ten byl z druhého koláèe pøes 2 matky, které slou ili jako lo iska upevnìn do koláèe èíslo 1 a souèasnì i do kùlu tím vznikl otáèející se mechanismus. Pùvodním plánem bylo, e maják bude otáèen manuálnì. To se zdálo praktické a do té doby ne jsme se rozhodli maják umístit doprostøed rybníka a tam by byla manuální manipulace krajnì nepraktická. Z tohoto dùvodu byly na maják umístìny 2 plechy. Ka dý na 1 stranu èím bylo docíleno otáèení majáku za pomoci vìtru. Po nezbytném doladìní a nìkolika zkouškách na táborovém námìstí byl maják uznán za funkèní. Do finální homologace zbývalo u jen najít vhodný zdroj svìtla, tímsestalamálampanapropanbutan.poobìdìadrobnémodpoèinkunastalataménìzajímavá èinnost, to znamenalo instalovat maják do rybníka. Vyrazili jsme jako flotila dvou pramic. Na jedné byl nalo en maják a na druhé montá ní èeta. Vybrali jsme vhodné místo asi 30 metrù od bøehu. První skupina maják trochu zapíchla do dna a na druhé bylo maják zatlouct do dna, jeliko jsme ke stavbì vybrali místo, kde byl i pøes stojaté vody našeho rybníka proud stala se instalace velmi nepraktická padalo spousty nepublikovatelných slov. Napøíklad, kdy zaèala Èendovy padat z násady palice nenapadlo ho nic lepšího ne si jí nasazovat mlácením o sousední loï se slovy e pøece nebude potápìt vlastní. No instalace byla opravdu veselá a pobavila dost poèetnou skupinu dìtí z tábora. Ono prostì zatloukat kùl do prostøed rybníka v proudu a z loïky není nic snadného, no prostì kdo nezkusil nepochopí. Podotýkám, e jsme se vrátili relativnì suší. Pak staèilo jen instalovat svìtlo pøipomenu jen e tam byla má lampièka Coleman ta byla docela drahá a tak sem mìl velmi smíšené pocity, kdy sem jí nechával uprostøed rybníka tomu majáku sem v tenhle moment moc nedùvìøoval i kdy byl bezpeèný. Kdy pak padla tma a majáky byly zapáleny, byl sem na naší práci hrdý dìlal takovou ozdobu našemu malému rybníku.

13 40 ŽELIVÁČEK '07 Kačka Novotná Jednoho bezvìtrného veèera slunce pomalu zapadalo za bahnitý rybník zabaleno do oran ového závoje. Rybky vystrkovaly ploutvièky nad jinak nehybnou hladinu, aby naposledy nachytaly teplo pod své šupinky, áby si chystaly fraky na svùj ka donoèní koncert a krásný Jonáš s chytrým Vojtou se procházeli po táborovém námìstí. Šli pomalou chùzí od svých stanù pokraèujíc okolo vlajkoklády se zamyšlenými èely. Mluvili šeptem, aby dìti a paparazziové nìco nezaslechli, tudí o obsahu jejich rozpravy mù eme jen diskutovat. Pravdìpodobnì øešili dùle ité vìci týkající se programu dalšího dne. Chytrý Vojta rozhodl, e vyu ijí strašidelného mlýna ke svým tajným diskusím. Cesta k místu, kam se dìti díky strašidlùm neodvá ily, vedla ovšem okolo stanù jejich vášnivých obdivovatelek, mladých a slièných lvic. Jakmile je holky zmerèily, hned vyu ily šance, popadli do tlap svoje zápisníèky a tu ky a vybìhly ze stanù s úmyslem zkøí it jim cestu a poprosit o autogram, pøípadnì i telefonní èíslo. Krásný Jonáš nezaváhal a se svým typicky vá ným výrazem ve tváøi se zaèal podepisovat. Rozdával úsmìvy a šarm na všechny strany, a jeho fanynky padaly do mdlob. Vojta ovšem pøíliš netou il po slávì a tak se dal na relativnì rychlý úprk. Jen e to netušil, e si lvice zavolaly na pomoc své kamarády lvy a medvìdy a ti jim Vojtu v pantoflích po krátkém boji pøivedli zpìt. Kdyby mìl Vojta kvalitní obuv, bùhví jak by vše dopadlo! A tak nadšené lvice obdr ely zaslou ené podpisy od nejkrásnìjšího vedoucího a od nejchytøejšího vedoucího našeho Lukaveckého tábora. Bohu el se dalšího rána ádný táborový program ze záhadných a nám dosud neznámých dùvodù nekonal a místo toho se šlo na døíví a na lodièky. Dáda Součková Úkol znìl jasnì postavit viditelné majáky na bøehu rybníka. Náš oddíl si vybral roh lesa. Zaèaly jsme návrhy, rozdìlením práce, pøinesením materiálu, výkresem a nakonec stavbou. Stavba byla velmi poctivá a sna ivá. Kdy byl maják postaven, rozsvícen, mìly jsem èekat, a pøijede loï. Náš plán znìl jistì, pøepadnou loï. Na pøepadnutí jsme dostaly plastový meè a zbraò. Kdy se loï blí ila, lišky zaujaly místa za Bárou a za mnou. Loï se blí ila víc, my s Bárou stály bosy apøipravenynapøepadnutíamo náináslednévykoupání v Hronském rybníku. Kdy se loï pøiblí ila (na lodi byl Jipo a Michal) dostateènì blízko k nám, obì jsme se vrhly na loï, staèil jen rychlý dopad a zaèala se kymácet, Bará to ustála a stateènì se sna ila pøepadnout loï, já jsem po dopadu ztratila rovnováhu a beznadìjnì jsem letìla po zádech do vody. Bára mìla jen mokré kalhoty po kolena. Mezitím co jsem se sna ila dostat z vody zpátky na loï, Bára byla pøemo enaaposazenanapøíïlodì.jápotédopadla stejnì. Pøepadnutí lodì se nevydaøilo podle plánu, dopadlo trochu jinak. Byly jsem s Bárou pøevezeny pøes rybník, a vysazeny u majáku Bobrù. Tím skonèil náš plán jak pøepadnout loï, do tábora jsme se vracely. ŽELIVÁČEK '07 13 Pøesto e dnešní den nebyl pøíliš prozáøen sluncem, vùbec nám to nevadilo a hned jsme šli hrát zapamatovávací hru, kterou pro nás pøipravila Kaèka Moravèíková a Michal Weigel. Mìli jsme probìhnout v co nejkratším èase ofáborkovanou trasu a po cestì se sna it zapamatovat co nejvíce obrázkù. Zjistili jsme, e všichni máme výbornou pamì, co je pro dobré piráty velmi dùle ité. Nejlepší z nás byla Gigi Franková. U jsme si sbalili témìø všechny vìci, proto e po výborném obìdì odcházíme do tábora. Víte, co znamená výborný obìd pro? No pøece ú asné Jindrovy borùvkové knedlíky. Tak s plným bøíškem vycházíme smìr Hoøepník. Po cestì zaèalo nepøíjemnì pršet, ale naštìstí do Hoøepníka pøijela záchranná èeta Michal Weigla a JiPo, která si nás bahòáèky nalo ila do aut a odvezla do tábora. Byli ještì tak hodní, e nám pøipravili horkou lázeò a pomohli nám rozvìsit mokré vìci. Pak pøišlo to nejhorší, tedy uklidit si stany. Byla to práce dlouhá, pøedlouhá a tak u nám zbyl èas jen na to zahrát si pár her na louce s míèem. Dnes si lvíèata procvièila maskování v terénu. Jejich úkolem bylo schovat provázek, co nejlépe tak, aby ho druhé dru stvo hledalo co nejdéle. Síly byly velice vyrovnané a lvíèata se prokázala i svou mazaností a lstivostí pøi pøípravì rùzných pastí na druhé dru stvo. I kdy byly provázky schovány pod spadlými vìtvemi èi v borùvèí, jejich objevení probìhlo vcelku rychle. Nejrychlejší byl ovšem Dan Beneš, a tak jeho dru stvo vyhrálo. Následoval trénink pamìti ve stejném soutì ním slo ení. Tentokrát mìla lvíèata za úkol poskládat podle pøedlohy obrázek z kartièek, které byly roztroušeny po lese. Pøedloha byla ovšem pomìrnì daleko. Tak dostateènì, aby si lvíèátka procvièila nejenom pamì, ale i nohy. K obìdu nás èekaly všemi oblíbené Jindrovy borùvkové knedlíky. Po siestì malovala lvíèátka na kameny a nìkteøí pak vytváøeli i mnohobarevné náhrdelníky a náramky z kolínek, aby byli øádnì vyfintìni jako správní piráti. Veèer nás èekala další pamatovací hra. Tentokrát se musela ubìhnout trasa, podél které visely na stromech rùzné obrázky. Po dobìhnutí do cíle lvíèátka zapsala všechno, co si stihla pøi tom rychlém bìhu zapamatovat. Na tøetím místì se umístily spoleènì Anetka Filáèková s Andulkou Pickovou, na druhém Anièka Tesaøíková a na prvním Honzík Picka s Janièkou Pickovou. Zbytek veèera pak plynul poklidnì. Do té doby, ne jsme bìhem táboráku zaslechli mohutný øev. Zamíøili jsme oním smìrem, a jsme došli do hlubokého lesa. Vedl tam jakýsi provázek. Vydali jsme se postupnì ka dý sám podél tohoto provázku kamsi do èernoèerné tmy. Nevìdìli jsme, co na nás kde mù e vybafnout, ale vìdomí, e kdesi na konci té cesty mù e le et náš nemocný lev, který naléhavì prosí o naši pomoc, nakonec pøevá ilo nad strachem, by byl sebevìtší. Vydali jsme se tam všichni. I ti, co se velmi báli. K našemu pøekvapení jsme nenašli lva, ale jakési stvoøení, které pod mihotavým svìtlem svíèky pøipomínalo

14 14 ŽELIVÁČEK '07 svým vzezøením spíše hejkala. Hezky jsme ho pozdravili a za odmìnu dostali ka dý bloèek s rùznými zvíøátky a tu ku na provázku. Sojky Kateřina Veselá Ráno jsme se probudili do docela pìkného dne. Oblékli jsme se a kolem jedenácté jsme zaèali dìlat oheò na èaj. Ke snídani byly housky, které byly za chvíli pryè. Potom jsme hráli hry, jednou z her bylo co nejrychleji uvaøit polévku. Kdo chtìl, tak si mohl upéct buøta. Ještì jsme ho všichni nedojedli a u zaèalo pršet. Schovali jsme se i s báglama pod jednu velkou plachtu a èekali, a to pøejde. Za chvíli u bylo po dešti a my jsme zahladili ohništì, hodili bágly na záda a vyrazili pomalouèku smìr k táboru. Cesta probìhla docela v pohodì. Do tábora jsme dorazili asi tak v šest, proto e jsme samozøejmì cestou pøes Lukavec museli vykoupit cukrárnu. V táboøe jsme k veèeøi dostali tìstoviny a potom ještì lívance, Irena se zase pøekonala a byly opravdu moc moc dobré. Po nástupu jsme udìlali velkou oèistu ve vanièkách, krásnì èis ounký, jsme zalezli do spacáku a spali jako døeva a do rána. Lišky Klára Valdhansová Dnes ráno se nám nevstávalo dobøe. Vìtšina z nás mìla mokré vìci po noèním lijáku, a také nás èekala dlouhá cesta zpìt do tábora. Po tom, co se nám podaøilo zabalit všechny naše vìci do batohù, slo it stany a zrušit ohništì, pøijel si pro èást vìcí Vojta Kolomazník. Ještì chvíli jsme se høáli u ohnì a pak u byl èas vyrazit. Na první zastávku pøed velkou Chyškou jsme dorazili v rekordním èase. Všichni jsme šli co nejrychleji, abychom se ještì mohli zastavit v samoobsluze v Lukavci, kde zavírali v pìt hodin. Nakonec jsme to pøeci jenom stihli a tak jsme si nakupili zásoby sladkostí na zbytek tábora. Z Lukavce jsme pospíchali, abychom byli brzy v táboøe a navíc se schylovalo k dešti. V táboøe jsme si všichni vybalili a hnali se do vanièek, abychom ze sebe smyli všechnu tu špínu a pot. Veèer pøi nástupu jsme se ještì dozvìdìli, e my Lišky dnes místo toho, abychom dávali dobrou noc, máme noèní hlídky, z èeho jsme nebyli moc š astné, ale co nám zbývalo. Dobrou noc. Medvědi Martin Sedláček Celou noc pršelo, tak e balení v mokru nebylo zrovna nejpøíjemnìjší. Po mnoha minutách zmatku (øešilo se, kdo pøijede pro stany, celty ) jsme u nosili vìci do Vojtova auta. Samotná cesta podle mì ubíhala velice rychle, proto e bylo o èem si povídat. Jedno z hlavních té- ŽELIVÁČEK '07 39 Poklad Amerického tábora Manuel John, Ota Novotný literární styl: povídka Plavil se Anglický Kapitán Hippy Riffy po moøi a rozhlí el se. Náhle uvidìl nìjaký èerný puntík nedaleko od lodi. Byl to kotlík. Kotlík vytáhli nahoru na loï a v tom kotlíku byla malá mapa. Posádka zkoumala mapu celý den, a kapitán vykøikl: U vím. Ta mapa je plán Amerického tábora, a hádejte, co tam mají? Vlajkokládu! Celá posádka si myslela, e kapitán luštil tak dlouho, a se z toho zbláznil. Chápete, e pod tou vlajkou je poklad! øekl kapitán. Celá posádka si øekla: Ahá! Zmìnili smìr a jeli smìrem k jejich táboru. Tam naplnili støelivo, rum a jiné vìci. Za týden byli u Amerického tábora. Na mapì byly i tajné chodby do všech domù a obchodù. Tak všechno za jednu noc vykradli a zapálili. Donutili zbývající obyvatele, aby šli s nimi jako otroci, nebo je zabijou. Pak posekali vlajkokládu. Kopali celý den, ale nic nenašli. Kapitán se naštval a podíval se rozzuøenì na mapu. Otoèil mapu a podíval se na druhou stranu, kde bylo pár písmenek. Tohle všechno byl jenom vtip. Tábor je úplnì jinde i kdy ale poklad stejnì nemáme. Tábor byl jen o ostrov dál, ale myslím, e Hippy Piffy a posádka našli Amerièany a poøádnì jim to oplatili. Žůža Vojáčková Plno skvìlých zá itkù z letošního tábora je spousta, ale pøesto jeden mi v hlavì utkvìl doteïka a v dycky kdy si na nìj vzpomenu, tak se smìju. Bylo to o závìreèné etapì, kde jsme hledali klíèe od ztracené pirátské truhly s pokladem. Byly jsme, zrovna se Sojkami u kravína, kde jsme s kádì lovili loïku s plachtou na které byl název našeho oddílu. To se nám všechno podaøilo celkem bez problémù a i další šifru jsme mìli vyluštìnou celkem rychle, jen e pak jsme se nemohli vùbec dohodnout, jak jdeme na kótu kde nás èekala další šifra. Rozhodli jsme se tedy, e se zeptáme místních chlapù, kteøí nás u dlouho nedaleko pozorovali, jak lovíme ji zmínìnou loïku. Jen e oni vùbec nevìdìli, e tam nedaleko nìjaká kóta vùbec je, zkoumali to tam, radili se, tak e jsme si stejnì nakonec, museli pomoc sami. Nabídli nám, e nás ale kousek svezou na traktoru a e bychom s nimi veèer mohli zajít na diskotéku do sousední vesnice. To mi jsme s díky odmítli a rychle jsme se vydali nejbli ší cestou pryè od kravína a ještì jsme zdálky vidìli, jak na nás mávaj a pokøikujou e nás aspoò kousek doprovodí. To byl jeden z mnoha vtipných zá itkù, který jsme s mým oddílem za ila.

15 38 ŽELIVÁČEK '07 Radìji jsme si popovídali po telefonu s jeho zástupcem Mikulášem ham Burgrem, který byl zrovna na dovolené v Karibském moøi, ale byl to úkaz naprosté neschopnosti. Opakoval toti jako papoušek po svém vedoucím. U jsme ani nedoufali, dokud se neobjevil místní hlídaè Vojta Kolomazník, který nám za menší obnos prozradil, e chyba se stala v tiskárnì, ve které se ingoty tisknou. Po rozhovoru s øeditelem tiskárny jsme se dozvìdìli jen to, e padìlatel byl místní uklízeè, který ingoty ukradl, dokud ještì nebyly oznaèené, a nejspíš si je doma nakopíroval na tiskárnì. Ale co se nestalo, øeditel øekl, e více nám neøekne a odkázal nás na neschopného vedoucího ingotové bandy Èenicha. Toto nám pøipadalo jako hra na koèku a na myš. Jak se dalo oèekávat, nic víc jsem se nedozvìdìli, pouze to, e u za ním nemám lézt. Zaèalo nás zajímat, zdali se o pøípad vùbec nìkdo zajímá. Informovali jsme místní mìstskou policii, která nám øekla, e se pokusí nìco vyøešit. Je to a skoro neuvìøitelné, ale policie se zaèala o pøípad zajímat a øekla nám, e podezøelí v tomto pøípadu jsou Venceslav von Kuba, Jarda Mulos a Jonáš der Hoyz. Zajímavé je, e policie, místo toho, aby hledala lupièe aut, ozbrojené útoèníky a podobné hrozby obyvatelstva, tak se zabývá obyèejnými lidi, kteøí si nakopírovali táborovou mìnu. Naprosto banální pøípad, a naše policie se o nìj zajímá víc, ne o opravdové zloèiny. Prostì celé je to ironie, dokonce i v tom, e nakopírované peníze jsou v malém poètu pouhých 40 ingotù. Banalita nade vše. Jak pirát pomohl dřevorubci ke štěstí Pavel Jína, David Štefec literární styl: drama hrají: døevorubec, pirát, vypravìè Vypravìè: Byl jednou jeden døevorubec a ten mìl hroznì velkou smùlu. Jednou, kdy mìl posekat sto tøicetimetrových stromù, tak se mu zlomilo topùrko. Døevorubec: Do prkenný vohrady, tohle se mù e stát jen smolaøi. Je ráno a mì se zlomí topùrko, to není mo ný. Vypravìè: Rozhlédne se a vidí pøiplouvat loï. Zatím neví, co je to za loï, ale po chvilce zjistí, e je to pirátská loï. Døevorubec: To je smùla, pøijdou piráti a já se nemám èím bránit. Vypravìè: Pirát pøichází. Pirát: Co to vidím? Døevorubce bez sekyry? Hmmm to je divné a já myslel, e døevorubcùm se sekyra nikdy nezlomí, ale naštìstí v Anglii jsme oloupil bohatou rodinu døevorubcù. Všechno patøí mì a mù u si s tím dìlat, co chci. Døevorubec: Jak to? Já myslel, e máte posádku? Pirát: To jo, ale já to navrhnul, našel a vedl tu loupe. Vypravìè: Pirát dal døevorubci všechno, co ukradli u døevorubce v Anglii. Døevorubec byl potom š astný, bohatý a slavný. Vypravìè: A to je konec. ŽELIVÁČEK '07 15 mat bylo prošlé zbo í v obchodì ve Velké Chyšce. Po pøíchodu do tábora se Malíkárna zaplnila mokrými vìcmi. Museli jsme se jenom smát tìm, kteøí se do vanièek nedostali. Voòaví a vykoupaní jsme si zalezli do stanù, proto e poøád pršelo. To je tak nìjak vše, co se dìlo. Jediná další vìc, co stojí za zmínku j, e po veèeøi byly lívaneèky. Po dlouhém deštivém a vìtrném dni byla vlajka totálnì zamotaná, tak e se ani nestahovala. Moc lidí se asi nevyspala, proto e pršelo dlouho do noci. pozn. pro Mikiho: Hele Mikuláši, tenhle den se fakt nic nedìlo, tak e tohle je totálnì vyèerpávající eliváèek. Sedlos Vlci kolektiv autorů Ráno byl velký úkol rozdìlat oheò, proto e vše bylo hodnì mokré, tak jsme se museli sna it. Mikuldovi Zelinkovi to šlo nelépe a tak mìla jeho skupinka èaj jako první. Dopoledne jsme hráli hru s básnièkami. Dùle ité bylo zapamatovat si v dy kousek básnièky a øíct ho dalšímu a tak to pokraèovalo. Sojky zde ukázali, e mají dobrou pamìt, ale za to Vlci celou básnièku popletli a na konci vznikl hrozný patvar. Hned potom jsem se setoupili do kruhu chytli se za ruce a zaèali se rozmotávat. Rùznì jsme se museli pøelézat a podlézat, otáèet a jsme se nakonec rozmotali. Veèer se ka dá skupinka na vaøení utkala ve høe, kdo nejrychleji uvaøí polévku. V jednom okam iku najednou pøibìhl Èenda a sdìlil nám, e došla voda a musí se pro ní. Utvoøili jsme dvì dru stva a ka dé dostalo kanystr. Úkol byl jednoduchý. Naplnit co nejrychleji kanystr. Úkol ale tak jednoduchý nebyl. Studánka byla asi 600 m daleko a kanystry museli zùstat na startu. A tak všichni zaèali vymýšlet, v èem se bude voda nosit. Ka dého napadalo nìco jiného. Nejoriginálnìjší však byl Mikulda Zelinka s Mrskošem. Ti si vzali igelitový pytel a vodu pøinesli v nìm. Sice jim cestou zaèala voda hodnì téct a pytel se jim trhal, ale i tak pøinesli nejvíce vody. Byli teda dost mokrý, ale za to to stálo. Za nedlouho po této høe jsme se zaèali balit. Skládat stany a balit vìci do batohù. Uklízet ohništì, uklízet les a pak jsme vyrazili zpìt do tábora. Kdy jsme dorazili do Lukavce, dali jsme si menší odpoèinek a hned poté jsme se dali znovu na cestu. V táboøe hned zaèali všichni vybalovat a hlavnì odpoèívat a následnì se koupat do vanièek. Dnes byla bouøka, velké vlny a pršelo. Akorát tak správný èas na to zalézt do kajuty a nìco dùle itého se dozvìdìt a nauèit. A tak jsme procvièovali morseovku, pirátské šifry, uzle, mapové znaèky, rostliny a stromy a hlavnì jsme se uèili rozpoznávat nepøátelské lodì. Uzle dìlaly velké trápení Dominikovi Štemberkovi, za to Zdendovi Felcmanovi šly výbornì. S šiframi nemìly ádný problém všechny dìti od naší nejlepší kuchaøky a zároveò paní uèitelky Irenky

16 16 ŽELIVÁČEK '07 Poètové ze tøídy, jmenovitì Gigi Franková, Bety Zemanová, Honza Pek, Kiki Švancarová, Lucka Štefcová a Dodo Wollmanová. Znalost šifer záhy provìøila Mikiho šifrovaná hra po táboøe. Byli jsme sice dobøí, ale pøedstihla nás Lvíèata, tak jsme se rozhodli je porazit v další bìhací a zároveò zapamatovací høe tzv. møí kované. Tato hra spoèívala v tom, e po lese a okolí byla rozmístìna spousta kartièek, na kterých bylo napsané písmeno a zároveò souøadnice, kam ho do pøipravené møí ky umístit. Naším úkolem bylo si je zapamatovat, a tím postupnì odtajòovat tajenku v møí ce. Hru nám opìt nìkolikrát pøerušil déš, nicménì se nám pøedsevzetí vyplnilo a lvíèata jsme porazili. Proto e stále pršelo, tak jsme se po veèeøi schovali do Úschovny, kde nám piráti najmutí pro zábavu hráli na kytary a bavili nás. Ráno nás tradiènì zastihlo ponìkud aprílové poèasí. Pøes noc jsme sice stihli usušit všechny vìci, ale hned zrána jsme opìt zmokli a mìli skrz naskrz promoèené ko íšky. A tak místo plánovaného pìšího návratu jsme do naší táborové základny dopluli na motorových èlunech. Po vybalení jsme se vykoupali ve vanièkách a šli na obìd. Následovala šifrovací hra pro všechny piráty, ve které lví oddíl zvítìzil pod vedením pirátky Míšy Vlkové. Následnì se všechna lvíèata odebrala do lodní štípárny, kde se spoleènì s Jindrou Mládkem uèila zacházet s náøadím a vytváøela nejrùznìjší vìci ze døeva: napøíklad totemy, lodì a tak podobnì. Veèer pak dostala vzkaz od nemocného lva, který jim poslal oran ovì prou kovaná pirátská lví trièka. Na závìr dne si lvíèata z plných plic zazpívala pirátské i nepirátské písnì u táboráku. Pokud se chcete dozvìdìt, jak pokraèuje naše vyprávìní, musíte nejdøíve vyøešit tuto slo itou zvíøecí hádanku: 1) Jak dostanete do lednice slona ve 3 krocích? 2) Jak dostanete do lednice zebru ve 4 krocích? 3) Král d ungle, lev, se ení. Na oslavu se dostaví všechna zvíøata, vyjma jednoho. Kterého a proè nepøišlo? 4) Mu se potøebuje dostat na druhou stranu divoké øeky v d ungli. Øeka je známá mno stvím aligátorù, kteøí v ní ijí. Jak se mu dostane na druhou stranu? Neznáte odpovìdi? Stali jste se plešatými chobotnicemi! Ale mo ná kdy budete èíst pozornì dál, tøeba na øešení narazíte. Sojky Anežka Herzánová Kdy jsme se ráno probudili, poèasí nás vùbec nepotìšilo, bylo velmi ošklivo a foukal velký vítr. Po snídani, jsme se šli schovat, do úschovny a hráli hry s Mìdvìdy, zahráli jsme si pantomimu, ka dý si vylosuje lísteèek a na tom má urèitì povolání a to musí pøedvést bez toho, aby promluvil, jeden z nejlepších pøedvádìèù byl Patrik Malík, ten by opravdu pøedvedl snad všechno, zahráli jsme si taky mìsteèko Palermo, Co mám pod noèní košilkou a spoustu dalších her. ŽELIVÁČEK '07 37 Jack: A co tady dìláte v létì, kdy mù ete mít prázdniny? V takovém zapadákovì, co kdybyste vodjeli semnou na Bahamy?! Will: Hmmmm, dobøe, ale co z toho budu mít? Jack: To teprv uvidíš. Will odjí dí s Jackem v sudu na Bahamy a cestou je napadne Piraòos a Jack vytáhne prak a dá do toho kámen a øekne: Hej ty, pidi rybièko, která mìøí jenom sedm a pùl metru, zapluj nazpátek, nebo vystøelím! Natáhne prak a vystøelí, jen e omylem trefí Willa, který omdlí a spadne na podlahu, a tak vystøelí ještì jednou a teï trefí obludu, která na chvíli zapluje zpátky do vody a pak zase vyjede. Jack: nedìlej problémy, nebo zase vystøelím a zasmìje se Piraòos se rozbreèí a rozletí se na nekoneènì mnoho kouskù. Koneènì se Jack mù e postarat o Willa. Kopne do nìj a Will vstane a podívá se kolem sebe a vykøikne: Uááááááu. Hej èum ty slepýši, tamto u jsou Bahamy, ne? A i kdy to nebudou ony, tak je to jedno. Hlavnì, e budem u moøe a na plá i. Jack: To je fakt, ale musej tam bejt hezký koèky. Kryštof Kabanos Jakub Hedl, Petr Jína literární styl: poezie U Janova na pobøe í slavný Kryštof Kabanos jako dítì il. U bídného tkalce jménem Antonius Aderhal. Antonius dal mu v ruku pádlo. Jdi, nachytej ryb plnou loï, a hladem netrpíme a vody naber plný d ber. Však Kabanos s loïkou plul pryè. Na šalupu námoøníka u brutaru dìlat jen. Brutar ho doprovázel všude i krále i královnu španìlské poznal té. V Americe vaøil mu èaj i grog, tak Kabanos do nìj rum vaøiti dal. Kabanos vzpomínal na svou vlast i dívku svého srdce Isabelu Kastilskou, královnu španìlskou. Isabela poslala mu dopis milostný, který byl slzami posetý. Kdy dostal se mu dopis do ruky, byl jako smyslù zbavený. Svou šalupu otoèil a plul za dívkou svého srdce. Kdy Isabela ho spatøila, z nenadání vykøikla to je on, mého srdce šampión. Odnesl ji na loï svou, kde do brutaru ji pøed králem uschoval. Král celou loï prohledal, však do brutaru se nedíval. V kajutì proplál milostný vztah a Kabanos øekl: Ty jsi má múza nejnì nìjší budu tì polibky uctívati a do soudného dne. a odpluli spolu do Ameriky, kde láska jejich nikdy neskonèila. Ingoty opět klesají! Tomáš Hanzálek, Matìj Štìtkáø literární styl: fejeton Skandál! Po nedávném krachu ingotù, táborové mìny v Lukavci, se stala neèekaná pøíhoda. Stalo se, e byly nalezeny falešné ingoty. Provedli jsme soukromý rozhovor s vedoucím bandy Èenichem v jeho stanu. Po zdlouhavém rozhovoru jsme se dozvìdìli, e vedoucí bandy je naprosto neschopný èlovìk, myslící naprosto nemo nì, aokrachuafalsifikátech jsme se nic nedozvìdìli.

17 36 ŽELIVÁČEK '07 race, polièky. Rozmontovávali jsme podsady, skládali plachty, vše uklízeli a tak nám lépe uplynul èas do odjezdu. Kdy pøijely autobusy, byli jsme u velmi nedoèkaví. Nìkdo se nechal ještì od Týny namalovat, aby vypadal jak opravdoví pirát. Pak u jsme nasedli do autobusù, uronili nìjakou tu slzièku a zbytek u víte samy. Ahooooooooj! Lvíčata Kačka Blátotlačka Novotná, Míša Vlková Hned od rána byl v táboøe neskuteèný spìch a spousta práce s bouráním a balením k odjezdu. Lvíèata si ještì na chvilku zalezla do lodní jídelny a rozdávaly se dárky, které vèera získali od lvice. Ka dý dostal diplom s namalovaným lvem nebo lvicí, velký bublifuk, rùzné samolepky a taky pytlík sladkostí. Na prvním místì našeho lvího bodování se umístila Janièka Picková, na druhém Anetka Filáèková a na tøetím místì Honzík Picka, kteøí dostali samozøejmì nejvíc sladkostí za svojí táborovou píli. Louèení bylo smutné. Vymìòovala se telefonní èísla a adresy, aby se piráti i pøes školní rok mohli navzájem vra dit a okrádat. Všichni se objímali a nìkteré pirátky dokonce musely utírat slzy do rukávù, nebo kapesník je sprosté slovo. Asi okolo poledne se dìti naskládaly do lodí a bezpeènì dopluli do Prahy. V pøístavu èekaly ji rodièe malých pirátù, kteøí se jim hned chlubili svými uloupenými poklady. A ještì jeden vtip pro ty, co doèetli a sem: Jdou dva medvìdi po poušti a jeden povídá: Tý brïo, tady to ale muselo klouzat. Proè myslíš? No, e to tak posypali! Terka Kujanová V pátek nás neèekalo nic dobrého. Sluníèko sice svítilo, ale my u museli bourat stany a definitivnì se chystat k odjezdu zpìt do svých domovù. Pak nás naše autobusy odvezly do Prahy, kde jsme se rozjeli do všech svìtových stran a nezbývá nám, ne se tìšit, e se za rok zase sejdeme. Ahóóój Piráti z Atlantiku Nicholas John, Stefan Zvolenský literární styl: drama Kapitán Jack Trapák pøijí dí v sudu k táboru Lukavec u Nového Yorku. Zaparkuje loï a vystoupí. Jack Trapák na Willa Tupce: Hej ty, kde sem tu pøistál s mojí galeonou? Will Tupec: V jednom táboøe u Nového Yorku. ŽELIVÁČEK '07 17 Po obìdì jsme si šli zahrát Mikulášovu etapku, kde jsme luštili spoustu šifer, vítìzové byly Mikuláš Zelinka a Pája Langmanová. Po této etapce jsme šli s oddílem ke krmítku hrát další hry. K veèeøi jsme mìli chleba s pomazánkou. Pøi nástupu nám øekla Míša Vlková, e máme udìlat návrhy majákù pro obchodní lodì. Potom u následoval jenom spánek. Lišky Andy Stanovská Dnes ráno, hned po snídani, jsme museli všichni škrábat brambory, abychom mìli co jíst. Poté jsme my Lištièky šly do Malíkárny probírat nepøíjemné zále itosti, které se u nás bohu el vyskytly. Po obìdì jsme šly kreslit plány majáku, na který jsme další den mìli nalákat obchodní lodì, které jsme chtìli pøepadnout. Kdy jsme stáhli vlajku a vyèistily si tesáèky, vzali jsme si zpìvníky a a do veèerky jsme zpívali. Dobrou noc! Medvědi Manuel John Dneska ráno jsme vstávali v osm hodin. Had a JiPo zkoušeli vymotat vlajku, proto e se, zatímco jsme byli na pu áku, zamotala. K snídani byly rohlíky s meruòkovou marmeládou. Po snídani jsme mìli jít do Úschovny, ale byl poplach. Museli jsme tahat tunový (to zas ne ) balíky slámy. Potom jsme šli zas do úschovny a hráli hry jako napøíklad Mìsteko Palermo. Potom jsme šli škrábat brambory. A jsme doškrábali, tak jsme si mìli vzít obleèení z Malíkárny. A k obìdu skoro celou dobu pršelo. K obìdu jsme mìli sma ený sýr a brambory. Pak jsme mìli polední klid. Potom jsme bìhali nìco podobnýho, jako memoriál, jenom e tam byly šifry. Ty šifry jsme museli vyluštit a pak jsme se dozvìdìli, kde je další šifra a tak dále. Po (memoriálu) jsme si dìlali, co chceme. Potom byl nástup a øekli nám, e máme postavit falešný majáky, který budou pøitahovat lodì a my je budeme vykrádat. Jeliko nemáme ádný materiál, tak je musíme postavit z pøírodního materiálu. Pak jsme mìli svaèinu. Do veèera mìli být plány majákù, tak e jsme je do veèeøe tvoøili a Miki Burgr s Martinem Sedláèkem došli pro jíl z ještì nepou ívané umpy. Pak zase pršelo a byla veèeøe. Po veèeøi jsme pokraèovali v plánech majákù. Veèer pršelo a kvùli tomu jsme zpívali v Úschovnì a do veèerky. To u jsme byli velmi unaveni a kvùli tomu jsme šli všichni spát. Hlídku mìli vlci. Dnešní den nezaèal úplnì vesele. Hned na ranním nástupu jsme dostali strašnì vynadáno od rozzlobeného vrchního piráta Michala Weigela, proto e se nám u dlouho nepodaøilo okrást

18 18 ŽELIVÁČEK '07 ádnou nepøátelskou loï. To byla pravda. Pøišel, ale s nápadem, jak tuto situaci zmìnit. Pokud postavíme falešné majáky, urèitì se nám podaøí nìjakou loï nalákat a oloupit ji. Proto jsme zaèali okam itì kreslit návrhy, jak danou stavbu zrealizovat. Na základì našich plánù a pøedstav, které pilnì tvoøili všechny, se nám pak dohromady s Michalem Weiglem podaøilo vybrat ten nejlepší. Dostali jsme urèené místo pro stavbu a zaèali stavìt. Postavili jsme pøekrásný maják. Jako stavební materiál jsme pou ili døevo, kameny, šišky, mech a nakonec ho dozdobili barvami. Dan Dvoøák s Dominikem Štemberkem, Vildou Dvoøákem, Honzou Pekem a Zdendou Felcmanem lovili kameny z potoka, zatímco Dodo Wollmanová s Luckou Štefcovou stavìli pyramidu, Kiki Švancarová s Gigi Franková a Bety Zemanová navazovali šišky. Zdenda Felcman byl tak do výlovu kamenù zapálený, a se mu podaøilo se v potoce vykoupat. Ostatní kluci také pochopili, e se v teniskách kameny špatnì loví a tak se šli všichni pøezout do holinek, aby byli výkonnìjší. Byla to sice velká legrace, ale postupnì nás to vyèerpávalo, proto e stavba byla dlouhá a nároèná. Maják musel být tak dokonalý, aby byl z moøe poøádnì vidìt, co znamenalo, e musel být vysoký a øádnì svítit. Pomalu se stmívalo a nadešel okam ik maják zapálit. I pøes velký a silný vítr náš maják dokázal pøilákat nepøátelskou loï. Vrhli jsme se na ni a celou posádku oloupili. Vyèerpaní, ale š astní jsme se odebrali do svých kajut. Ráno dali piráti ve všech oddílech hlavy dohromady, nebo náš úkol nebyl snadný. Mìli jsme navrhnout, nakreslit a následnì postavit falešný maják u Hronské zátoèiny, na který bychom pak mohli lákat obchodní lodì a neèekanì je okrádat. Úsloví: Èím víc hlav, tím víc rozumu zde platilo na sto procent, nebo se nám podaøilo vyprojektovat prvotøídní kus. Lvíèata kreslila nejdøív jednotlivé plány a pak všichni dohromady jeden veliký. Poté zaujal ka dý oddíl nìjaké strategické místo a zaèal se stavìt maják dle pøedem pøipravených plánù. My jsme šli stavìt na molo. Samotná stavba probíhala poklidnì, a na jedno neplánované vykoupání Andulky Pickové ve svetøíku a baèkùrkách Veèer byla prezentace a zapálení všech majákù. Kvùli nepøízni poèasí a silnému vìtru nám bohu el maják opakovanì, i pøes veškeré sna ení, zhasínal. I tak se nám však podaøilo napálit jednu loï s dvìma piráty. Byli to ale budi knièemové, nebo pøi sobì ádný lup nemìli. A tak je lvíèata propustila ze svých drápù s nepoøízenou. Sojky Eliška Špotová Dnes jsme se probudili do nepøíliš pøíznivého poèasí. I pøes nepøízeò poèasí jsme zvládli snídani a ranní hygienu. Poté se pustil celý tábor do stavìní majákù z pøírodnin. Majáky jsme stavìli podle ji vèera udìlaných plánù. Pro náš maják jsme našli velmi pìkné místo u bývalého mola u rybníka. Odpoledne jsme brázdili na lodièkách vody Hronského rybníka. Po výborné veèeøi jsme se ještì chvíli tak potloukali a pak následoval hluboký spánek. ŽELIVÁČEK '07 35 hodl: Musí zhubnout!. A tak pirátka Anetka Filáèková musela dr et dietu. Hodná pirátka Jana Picková ji pøinesla kní ku o zvíøátkách, kde se doèetla spoustu zajímavých vìcí: napøíklad: které zvíøe je výborné na houbách a e velryby jsou nejlepší s rumem. Nadešla noc a piráti šli spát. Hodný pirát Matìj Køepelka chtìl dát Anetce Filáèkové tajnì jídlo, proto e mu jí bylo líto. Bohu el ostatní piráti zaslechli, jak Anetku Filáèkovou budí a všichni se na nìj vrhli a všechny sladkosti mu sebrali. Pro jistotu napsal kapitán ceduli: Nekrmit piráta! Za tøi dny šla Janièka Picková kolem Anetky Filáèkové, a kdy si zavazovala tkanièky na svých lodièkách, opøela se o zadek, který vyèuhoval z okna, a Anetka se hnula! Rychle zavolala na všechny a ti jí spoleènì vytáhli z díry ven. Anetka radostí vyskoèila na stùl a zvolala: Mám hlad, pojedeme na velryby! Kdy dopluli do Grónska, èekalo je pøekvapení: Jééé to nejsou velryby, ale mro i! zvolal pirát Ondra Koláø v støá ním koši. A opravdu! Po zemi se plazila spousta mro ù s dlouhými kly. A tak kapitán rozhodl: Víte co? Pojedeme na lachtany! Všem se nápad zalíbil a spoleènì zaèali zpívat: Lach lach jé jé, lach lach jé jé. Pirátské znìní pro MMpirátos pøipravili: Pirátodukce Monika Týfová, pirácénáø Lvíèata, piráte ije Kaèka Novotná, pirátostýmy Míša Vlková, Hráli: Piráti a Pirátice Lišky Šárka Špotová Dnes hned po ranním nástupu jsme šli všichni škrábat brambory. Jen co se doškrábali, tak si vìtšina oddílù šla nacvièovat scénky na odpolední Benovy narozeniny. Nìkdo si zabaloval u dopoledne, nìkdo po obìdì (bylo kuøe s bramborovou kaší) a nìkdo veèer. Odpoledne jsme oslavovali Benovy narozeniny. Pøedvádìli se scénky, zpívaly písnièky, pilo šampáòo a jedly zákusky. Po veèeøi byl rozluèkový táborák. Medvědi Ota Novotný Na tento den jsme se tìšil, ale pak jsem zjistil, e je pátek 13. Dnes jsme mìli kuchyò a vedoucí dne ke všemu byla ù a Vojáèková. Dopoledne se tahali z Malíkárny stoly okny i dveømi. Loupali jsme brambory. K obìdu bylo kuøe s brambory. Na oslavì se pøedvádìly scénky a byly i dortíky a dìtský šampus. Veèer jsme myli nádobí a mazali chleby. Celý den jsme si dobalovali a nosili prkna s polièkama do Úschovny. Poslední budíèek, poslední snídanì, poslední nástup, poslední HURÁÁÁ! Ale zdaleka ne poslední práce pomáhali jsme bourat tábor. Práce bylo spousta. Nosili jsme prkýnka, mad-

19 34 ŽELIVÁČEK '07 schovávali, kdy Týna Kubartová zakøièela pirátská loï na obzoru. To byla jejich nejzamilovanìjší. Po setmìní zaèal náš poslední táborák. Pøijel nám na nìj zahrát jeden veselý a velmi šikovný kytarista, který se jmenoval Buchar. Nejradìji bychom zpívali a do rána, ale i dnes nadešla bez výjimky veèerka. Sice o dost pozdìji ne obvykle, ale nadešla. U jsme si mysleli, e budeme muset jít spát, ale Kaèka Moravèíková s Týnou Kubartovou nám øekli, e mají pro nás ještì jedno pøekvapení. Vydali jsme se tedy za svitu louèe kamsi do neznáma. Najednou se pøed námi objevila roklinka plná svíèek a dáreèkù. Bylo to moc krásné. Všude po zemi byly rozmístìné rùzné pøedmìty (obraz pirátské lodi, naše velká chobotnice, kterou jsme spoleènì vyrábìli na zaèátku tábora, mapa podle které jsme šli závìreènou etapu, døevìná lodièka kterou jsme mìli za úkol vylovit pøi závìreèné etapì, plány majákù a spousty dalších upomínkových pøedmìtù. Dále pak hraèky, barevné pytlíèky, a spousta sladkostí). Kdy jsme si smìli vzít z roklinky jen jednu jedinou vìc, nastalo nekoneèné trápení. Chodili jsme tam po jednom ve stejném poøadí, jako jsme se umístily v oddílovém bodování. První šla Gigi Franková a vybrala si obraz pirátské lodi, kterou namalovala Týna Kubartová pro oddílové bodování. To Týnu velmi potìšilo. Nakonec nám dovolili si vybrat ještì nìkolik vìcí a tak naprosto š astní odcházíme oddechovat do svých kajut. Od rána jsme si balili a pøipravovali scénku na oslavu narozenin zakladatele tábora, Bena. Lvíèata však èekala záchranná akce. Èas se krátil, a na ostrovì jsme se u blí eji nemohli pøiblí it lví jeskyni. Bylo potøeba naplnit vyrobené krabièky usušenými léèivými bylinkami. Na oslavì hrály jednotlivé oddíly své scénky, které byly prokládány písnièkami. Na závìr si všichni naplnili bøíška dortíèky a zapili je rumovými rychlými špunty. Po veèerním táboráku, kdy u byla hluboká tma, nastala dlouho oèekávaná chvíle. Léky musely být pøedány! Za doprovodu vedoucích se vydalo osm nejstateènìjších lvíèat s naplnìnými krabièkami do lesa za lvicí. Její man el lev byl ji tak nemocen, e nemohl ani chodit. Všichni jsme se báli ale lvice byla velice hodná. Podìkovala nám moc za naši nároènou a nebezpeènou záchranou akci a pak nás odmìnila pøímo královsky krabicí plnou drobných dárkù a dobrot. Mòam! Lví scénka Piráti na lodi Lví ohon pluli po moøi a hledali obchodní lodì, které by mohli pøepadnout. V dy, kdy objevil pirát Ondra Koláø svým dalekohledem loï, se všichni velice radovali a zpívali: Pøed lodí, za lodí, tam si na tì poèíháme, pøed lodí, za lodí, tam tì oškubem! a vrhli se zuøivì na obchodníky. Po uloupení pokladu si sedli okolo stolu a hodovali. Pirátka Anetka Filáèková byla ovšem velmi nenasytná a pøejedla se. Bylo jí pak velice zle a skuhrala au au au, to sem se ale pøecpala a hladila si své bolavé pøecpané bøicho. Kdy v tom se ozvalo z horní paluby: Loï na pravoboku! Chamtiví piráti se sna ili co nejrychleji pøepadnout obchodníky, a proto vylézali lodním oknem. Nenasytná pirátka ovšem díky svému bøichu uvízla v oknì. Nemohla ani tam, ani zpìt. Co teï? Kapitán roz- ŽELIVÁČEK '07 19 Lišky Verča Kolářová V pátek hned ráno jsme dodìlávali plány našeho majáku. Po nástupu jsme šly za Michalem, aby nám je schválil. Hned po tom, co nám je schválil, jsme se vydali je uskuteènit a postavit maják. Pilnì jsme nosily vìtve a øezali jsme je do vhodných délek. Nejakènìjší byla Katka Koláøová, která nosila málem celé stromy, dokud jí to Bára Herzánová nezatrhla. Také jsme nosily kameny z potoka, kterými jsme vyplòovaly místa mezi klacky. Kdy byl celý maják hotový, zbývalo nám umístit nahoru hrníèek se smùlou, aby maják svítil a celý ho ozdobit bezinkami a trávami. Celá stavba nám trvala celé dopoledne a ještì kus odpoledne, ale vyplatilo se to. Vyhráli jsme. Po veèeøi jsme toti všichni zapálili své ohnì na majácích, které pøilákali obchodní lodì, které jsme pøepadli. Náš maják byl nejoriginálnìjší a nejhezèí, co ocenila i odborná pirátská porota. Medvědi Patrik Malík Tento den zaèal velmi divoce, hned na ranním nástupu bylo muèení Štefana Zvolnského a Nicholase Johna za opuštìní hlídky. Trest probíhal tak, e si oba èleni sundali trièka a byl na nì vylit ešus plný studené vody. Tak e den zaèal velice vtipnì, ale jen pro nìkteré. Celý den se stavìly majáky a bylo hned všem jasné, e to budou mít nejlepší Medvìdové. K veèeøi byla uspoøádaná presentace všech projektù. Všechny majáky byly moc hezké a všichni do toho vlo ili vše. Tento den byl velice pìkný a stavìní majákù dalo všem zabrat. P.S.: náš byl stejnì nejlepší Vlci Pavel Řehák Den nezaèal zrovna pøíjemnì, bylo zata eno a foukal silný a studený vítr. Po snídani byl nástup, po kterém jsme se vydali hledat vhodné místo pro náš maják. Po dlouhém a usilovném hledání jsme toto místo našli. Poté, co jsme objevili místo stavby, zaèala bouølivá debata o tom jakmajákbudevypadatazèehobudepostaven.nakonecjsmeseshodli, ebudedøevìnákostra vyplnìná kameny a šiškami, které jsme posbírali v lese èi rybníku. A tak zaèala stavba. Zabodli se kùly do zemì a zaèaly se vyplòovat kameny a šiškami, ale stavbu pøerušil blí ící se obìd, tak jsme se vrátili do tábora a dali si obìd. Po obìdì byl odpolední klid, pøi kterém ka dý pøemýšlel, jak by se náš maják dal vylepšit. Bylo spoustu nápadù, ale nakonec se to nezmìnilo. Kuba Hedl navrhoval spoustu vymo eností, které byli vtipné, ale ovšem velmi pracné. Odpolední klid nám pøipadal, jakoby trval vìènost, ale kdy skonèil, tak se všichni s radostí vrátili ke stavbì majákù. Nìkdo /Stefan Zvolenský/s takovou radostí, a pøi bìhu po hrázi, za kterou stál maják, zakopl a spadl do lou e. Kdy jsme pøišli, èekalo nás nemilé pøekvapení, spousta kamenù a šišek bylo vypadaných. Nedalo se nic dìlat, museli jsme zaèít znovu. S plnou vervou se do toho pustil Nicholas se Stefanem, kterým to šlo daleko lépe ne pøi první stavbì. Všichni jsme si pak pøi stavbì dávali více zále et, proto e jsme nechtìli, aby nám to znovu spadlo. Kámen po kamínku, šisku po šišce jsme peèlivì skládali a vyplòovali maják. Dílo bylo skoro hotové, jen jsme pøemýšleli, kde nám maják bude vlastnì hoøet.

20 20 ŽELIVÁČEK '07 Po usilovném pøemýšlení pøišel Milánek s nápadem udìlat jílovou mystièku a do té oheò umístit. My se hned s chutí pustili do práce. Mystièku jsme nakonec oblo ili kameny a dostateènì ji vypálili, aby se nerozpadla nebo nepopraskala. Kdy jsme maják dostavìli, tak jsme šli vaøit smùlu. Smùla se vaøila rychle a my jí nechávali poøádnì roztéct. I kdy nebýt Vojty Kolomazníka, našeho druhého vedoucího, byla by rozehøátá rychleji, proto e Vojta øíkal, e tomu rozumí. Ale kdy nám s rozehøáváním pomáhal, nemalou èást smùly nám vylil a tak jsme ho pak po ádali, aby nás nechal, e to zvládneme. Nakonec i nám se stal malý problém. Hoøící smùla nešla uhasit. Foukali jsme jako o ivot, ale nešlo to. Nakonec jsme nádobu pøikryli a oheò uhasili. Kdy se smùla dovaøila, mìli jsme a do veèeøe klid. Po veèeøi následoval nástup, po kterém se šlo na prezentace všech majákù. Ka dá dru ina odprezentovala, pøedstavila svùj maják a øekla napøíklad nìco o jeho historii nebo zábavnou historku ze stavby. Po prezentaci jsme se rozešli do tábora, ale v tom nìkdo zaèal køièet: Na obzoru jsou obchodní lodì, rychle zapalte svìtlo v majácích. Všichni jsem se rozebìhli ke svým majákùm a pokoušeli se je co nejdøíve rozsvítit. Chvíli nám to nešlo, ale nakonec se vše podaøilo a oheò vzplanul. Po chvilce se k nám dostavila obchodní loï, která nás pochválila, sdìlila nám, e jsme úkol splnili a a jdeme zpátkydotáboraaspát. A tak nám skonèil pìkný a pìknì perný den. I kdy jsme byli š astní z vèerejšího úlovku, èekala nás dnes další nároèná zkouška fyzické zdatnosti Hanèin bìh. Pomineme vítìzství velkých zdatných pirátù, ale naopak vyzdvihneme výkon naší malé pirátky Lucky Štefcové, která byla nejlepší z Chobotnic. Ostatní piráti z naší posádky se však také sna ili a dobìhli zdárnì do cíle. Naše instruktorky si s námi šli zahrát pár her, zatímco Kaèka Moravèíková s Týnou Kubartovou nám pøipravovali umìleckou, výtvarnou hru. Kdy bylo vše pøipravené, vrhli jsme se do díla. Pøed námi visely obrázky od malíøe Maneta a my mìli za úkol je co nejlépe napodobit. Nebylo to však tak jednoduché, ponìvad ka dou chvíli jsme smìli malovat pouze urèitou èástí tìla. A obrázky byly od místa s barvami vzdálené skoro 20 metrù. Z poèátku jsme mohli malovat alespoò rukama, jen e potom pøišli na øadu nosy, lokty, kolena, prsty u nohou atd. Vilda Dvoøák s Honzou Pekem se projevili, jako skuteèní modelové, proto e se nechtìli ušpinit, a tak se sna ili malování co to šlo vyhnout. Malování dopadlo tak, e Manet by se mohl stydìt. Naše díla byla nejménì stokrát lepší. Ovšem zdaleka nejkrásnìjší pohled byl na naše barevné oblièeje a celá tìla. Nezbylo nám tak nic jiného, ne se odebrat do koupelny a poøádnì se vydrbat. Veèer jsme si hezky svìdomitì udìlali procházku po trase plánovaného zítøejšího memoriálu a naposledy si zopakovali vše dùle ité pro ten zítøejší závod. Za odmìnu nám velký kluci pøipravili táborák a my si tak pìknì zazpívali a koukli na vtipné scénky a šli spát. ŽELIVÁČEK '07 33 nì vítìzily). Probìhli jsme se pøi rùzných honièkách a zatanèili pøi písnièce My dáme ruku sem. Vedoucí a velký kluci zatím na námìstí pøipravili stoly na slavnostní obìd. Sotva jsme se usadili, u nám nosili samé dobrùtky. Byl i dortík a samozøejmì spousta šampaòského pro všechny malé i velké piráty. Vedoucí hráli na kytaru a my zpívali. V dy po dvou písnièkách šel jeden z oddílù pøedvést svou scénku. Hodnì jsme se nasmáli, a kdy pøišla øada na nás, z plna hrdla jsme zazpívali a pøedvedli tu naší pirátskou. Kdy jsem byl pirát to první léto, uloupili jsme všem jejich zlato. A to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to druhé léto, uloupili jsme medvìdùm zlato. A ten méïa chudej béïa, a to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to tøetí léto, uloupili jsme lištièkám zlato. A ta liška bum do bøíška, a ten méïa chudej béïa, a to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to ètvrté léto, uloupili jsme sojèièkám zlato. A ty sojky všivé holky a ta liška bum do bøíška, a ten méïa chudej béïa, a to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to páté léto, uloupili jsme vlèatùm zlato. A ten vlk nemá krk, a ty sojky všivé holky a ta liška bum do bøíška, a ten méïa chudej béïa, a to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to šesté léto, uloupili jsme lvíèatùm zlato. A ten lev samá krev, a ten vlk nemá krk, a ty sojky všivé holky a ta liška bum do bøíška, a ten méïa chudej béïa, a to zlato krákoøe, u je v táboøe, utíkali všichni, ruce nahoøe. Kdy jsem byl pirát to sedmé léto, stal jsem se CHOBOTNICÍ za to, a tak je to! Po krásné oslavì nás ale èekala nemilá zále itost a to balení. Zítra u nám konèí tábor a my pojedeme domù. Sice se moc tìšíme na rodièe, ale jen pøeci bychom tady ještì chtìli se svými kamarády zùstat. Trvalo nám to docela dlouho, tedy kromì Honzy, ten byl snad rychlejší ne vítr. Zdenda Felcman byl zase tak dùsledný, e si zabalil úplnì všechno i kartáèek na zuby a py amo. Kdy bylo vše hotovo, šli jsme ještì na poslední procházku po okolí tábora a hráli naše nejoblíbenìjší hry. Dominik Štemberk s Vildou Dvoøákem a Danem Dvoøákem se nejradìji

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Obèasník. Slovo úvodem. èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti. øíjen 2012. Redakce

Obèasník. Slovo úvodem. èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti. øíjen 2012. Redakce èasopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti Slovo úvodem Redakce Léto skonèilo a je tu zase podzim. Listy hnìdnou a padají ze stromù, slunce na nás pomalu zapomíná a našimi spoleèníky se teï asi stanou deštì

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže

Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Závěrečná zpráva o průběhu výměny mládeže Roll the Dice Místo konání: Lésny Dwór, Janowice Wielkie, Dolny Ślask, Polsko 2011 Termín: 22.6. 30.6.2011 Počet účastníků: 25 Zúčastněné státy: Polsko, Česká

Více

Liščí mazurka (taneček)

Liščí mazurka (taneček) Liščí mazurka (taneček) Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. Metla

Více

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 65 1998 Øíjen IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 25. 7. - 9. 8. 1998 Již nìkolikátý rok míval náš kmen tábor v údolí Višòového potoka. Zmìna je život, øekli jsme si a postavili tábor opìt na stejném místì.

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ Výprava se konala v sobotu 17. března a byla opět něčím jedinečná. Kromě nadprůměrných teplot, které nás provázely celý den, jsme měli na výpravě

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří v Úpravně pitné vody Rečkov Rečkov Městečko Bakov nad Jizerou jsme si uţ několikrát pečlivě prošli, tak jsme se rozhodli, ţe je čas podniknout

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 Znak města Berouna STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 v STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Klasika Skaláček 28.2.2015

Klasika Skaláček 28.2.2015 Klasika Skaláček 28.2.2015 HOLKY U holek i u kluků bylo lepší na K1 nabíhat shora po patře. Rozdíl 15-20" je značný. K2: v patře byla pěšinka od zvěře, jasná volba. Eva přes kopec ztratila cca 20". Lenka

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34 Vltava 2008 Termín: pátek 1. 8. 2008 čtvrtek 7. 8. / pátek 8. 8. 2008 Plán etap: Kilometráž Kemp Délka etapy Den 318,9 km Vyšší Brod Pod Hrází 11,9 km Sobota 307,0 km Kemp U Nojdy 12,5 km Neděle 294,5

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54)

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) PGA OF CZECH REPUBLIC TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) ETIKETA: 1/ Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy? a Nezáleží na tom, kterým směrem. b

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY

Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY Příměstský tábor Človíček 14. 18. 2014 KRONIKA + FOTKY V pondělí po příchodu všech dětí jsme se posadili do kroužku, ve kterém nás přivítal Človíček (maňásek). Človíček dětem povídal o životě v pravěku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Formica HISTORIE TÁBORA 2002. Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý.

Formica HISTORIE TÁBORA 2002. Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý. Formica HISTORIE TÁBORA 2002 Téma Mravenci jsou v přírodě hodně důležití a navíc jejich život je dost zajímavý. Průběh táborového dobrodružství Policie a myrmekoložka, vědkyně zabývající se mravenci, nás

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben 70 1999 Duben Návštìva Klerence Petr Na úterý 16.3. 1999 zorganizoval Lev návštìvu Národního divadla v Ostravì, kde hraje jeho mladší brácha hlavní roli Romea. Odjezd byl od DDM. Spoleènì s èleny ZS jsme

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více