ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 OBSAH Seznam autorů XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení XV Seznam zkratek XXXII Cizojazyčný slovník XLIII Přehled právních předpisů citovaných v komentáři XLVI Předmluva LIII Všeobecný úvod teoretická východiska LV Literatura citovaná v kapitole Všeobecný úvod LXXIII ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět úpravy ( 1) Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie ( 2) Nutně použitelná ustanovení právních předpisů ( 3) Výhrada veřejného pořádku ( 4) Obcházení zákona ( 5) Literatura citovaná v části první ČÁST DRUHÁ OBECNÁ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO HLAVA I PRAVOMOC Pravomoc českých soudů ( 6) Vynětí z pravomoci českých soudů ( 7) HLAVA II USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ Základní ustanovení ( 8) Postavení cizinců a zahraničních osob v řízení Způsobilost být účastníkem řízení a procesní způsobilost ( 9) Osvobození od soudních poplatků a záloh ( 10) Jistota na náklady řízení ( 11) Cizí veřejná listina Cizí veřejná listina ( 12) Zjišťování vzájemnosti Sdělení o vzájemnosti ( 13) V

2 HLAVA III UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODNUTÍ Obecně k uznání a výkonu cizích rozhodnutí ( 14) Odepření uznání cizího rozhodnutí ( 15) Uznání cizích rozhodnutí ( 16) HLAVA IV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O UZNÁNÍ A VÝKONU NĚKTERÝCH CIZÍCH ROZHODNUTÍ Zvláštní úprava uznání a výkonu cizích rozhodnutí, která vyžadují prohlášení vykonatelnosti ( 17) Uznání některých cizích rozhodnutí podle nařízení EU a mezinárodních smluv ( 18) Společný návrh na prohlášení vykonatelnosti a návrh na výkon rozhodnutí ( 19) Literatura citovaná v části druhé ČÁST TŘETÍ OBECNÁ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO Kvalifikace ( 20) Zpětný a další odkaz ( 21) Předběžné otázky ( 22) Zjišťování a používání zahraničního práva ( 23) Výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva ( 24) Nutně použitelná ustanovení jiného zahraničního práva ( 25) Právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech Vymezení pojmu cizinec a zahraniční právnická osoba ( 26) Podnikání cizinců a zahraničních právnických osob v České republice ( 27) Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost ( 28) Literatura citovaná v části třetí ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY SOUKROMOPRÁVNÍCH POMĚRŮ HLAVA I ZPŮSOBILOST MÍT PRÁVA A POVINNOSTI A ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM JEDNÁNÍM Fyzické osoby ( 29) Právnické osoby ( 30) VI

3 Směnečná a šeková způsobilost Směnečná a šeková způsobilost ( 31) Šekovník ( 32) Omezení svéprávnosti a věci opatrovnické Pravomoc ve věcech omezení svéprávnosti a věcech opatrovnických ( 33) Rozhodné právo pro podmínky vzniku a zániku opatrovnictví a pro omezení a zbavení svéprávnosti ( 34) Rozhodné právo pro přijetí a výkon opatrovnictví ( 35) Rozhodné právo pro právní poměry mezi opatrovníkem a opatrovancem ( 36) Subsidiární použití českého hmotného práva ( 37) Uznání cizích rozhodnutí o omezení a zbavení svéprávnosti cizinců a opatrovnictví cizinců ( 38) Prohlášení za mrtvého nebo za nezvěstného Prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného ( 39) Uznání cizích rozhodnutí o prohlášení cizince za mrtvého nebo nezvěstného ( 40) HLAVA II PRÁVNÍ JEDNÁNÍ Materiální platnost ( 41) Formální platnost ( 42) Forma směnečného a šekového prohlášení a protestu ( 43) HLAVA III ZASTOUPENÍ Zastoupení ( 44) Prokura a pověření činností při provozování obchodního závodu ( 45) HLAVA IV PROMLČENÍ Promlčení ( 46) HLAVA V RODINNÉ PRÁVO Díl 1 Poměry mezi manžely Pravomoc ( 47) Rozhodné právo Právo rozhodné pro uzavření manželství ( 48) Právo rozhodné pro poměry mezi manžely ( 49) Právo rozhodné pro zánik manželství ( 50) VII

4 Uznání cizích rozhodnutí Uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských ( 51) Uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských v dalších případech ( 52) Díl 2 Poměry mezi rodiči a dětmi a některé jiné poměry Pravomoc ve věcech určení a popření rodičovství ( 53) Rozhodné právo ve věcech určení a popření rodičovství ( 54) Uznání cizích rozhodnutí ve věcech určení a popření rodičovství ( 55) Pravomoc ve věcech výživy, výchovy a péče o nezletilé ( 56) Rozhodné právo ve věcech výživy, výchovy a péče o nezletilé a pro některé jiné poměry ( 57) Uznání cizích rozhodnutí ve věcech nezletilých ( 58) Díl 3 Práva neprovdané matky Rozhodné právo pro práva neprovdané matky vůči otci dítěte ( 59) Díl 4 Osvojení Pravomoc ( 60) Rozhodné právo Rozhodné právo pro podmínky k osvojení ( 61) Rozhodné právo pro účinky osvojení ( 62) Uznání cizích rozhodnutí Uznání cizích rozhodnutí ve věcech osvojení ( 63) Díl 5 Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými Pravomoc ( 64) Rozhodné právo ( 65) Uznání cizích rozhodnutí ( 66) HLAVA VI REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ A OBDOBNÉ POMĚRY Pravomoc, rozhodné právo a uznávání rozhodnutí ve věcech registrovaného partnerství a obdobných poměrů ( 67) HLAVA VII VĚCNÁ PRÁVA Pravomoc pro práva k nemovitým věcem ( 68) Rozhodné právo Rozhodné právo pro věci movité a nemovité ( 69) VIII

5 Vznik a zánik práv ke hmotným věcem movitým ( 70) Zápis do veřejných knih ( 71) Vydržení ( 72) Svěřenský fond nebo obdobné zařízení ( 73) HLAVA VIII DĚDICKÉ PRÁVO Pravomoc Pravomoc ohledně majetku v ČR ( 74) Pravomoc ohledně majetku v cizině ( 75) Rozhodné právo Rozhodné právo pro právní poměry dědické ( 76) Rozhodné právo pro pořízení závěti ( 77) Odúmrť ( 78) Uznání cizích rozhodnutí Uznání cizích rozhodnutí v dědických věcech ( 79) HLAVA IX PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Práva duševního vlastnictví ( 80) HLAVA X CENNÉ PAPÍRY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A JINÉ LISTINY Pravomoc ve věcech umoření listin ( 81) Rozhodné právo ve věcech cenných papírů a investičních nástrojů Právní statut cenných papírů ( 82) Věcný a obligační statut ( 83) HLAVA XI ZÁVAZKOVÁ PRÁVA Díl 1 Základní ustanovení Přímo použitelné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy ( 84) Díl 2 Procesní ustanovení Pravomoc ( 85) Sjednání příslušnosti zahraničního soudu ( 86) Díl 3 Smlouvy Smlouvy ( 87) Díl 4 Pracovní právo Pravomoc ( 88) Rozhodné právo pro některé pracovní poměry ( 89) Díl 5 Jednostranná právní jednání Jednostranná právní jednání ( 90) Díl 6 Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku ( 91) IX

6 Díl 7 Započtení Započtení ( 92) Díl 8 Poměry směnečného a šekového práva Účinky prohlášení na směnce ( 93) Lhůty ke směnečnému postihu ( 94) Provision ( 95) Částečné přijetí a placení ( 96) Opatření při zničení směnky ( 97) Účinky šekových prohlášení ( 98) Lhůty k šekovému postihu ( 99) Další rozhodné právo ( 100) Díl 9 Některé mimosmluvní závazkové poměry Některé mimosmluvní závazkové poměry ( 101) Literatura citovaná v části čtvrté ČÁST PÁTÁ PRÁVNÍ POMOC VE STYKU S CIZINOU Styk soudů s cizími orgány ( 102) Právní pomoc poskytovaná českými soudy na dožádání cizích soudů ( 103) Způsob vyřízení dožádání cizího soudu ( 104) Jazykový režim písemností doručovaných na dožádání cizího soudu ( 105) Součinnost českých zastupitelských úřadů ( 106) Účinky doručení písemnosti v cizině ( 107) Osvědčení o českém právu ( 108) Vyšší ověření listin ( 109) Vyjádření Ministerstva spravedlnosti ( 110) Literatura citovaná v části páté ČÁST ŠESTÁ ŘÍZENÍ O ÚPADKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Obecná ustanovení ve vztahu k řízení o úpadku ( 111) HLAVA II ÚPADEK FINANČNÍ INSTITUCE Úpadek finanční instituce ( 112) Určení rozhodného práva pro obchody ohledně investičních nástrojů a závěrečné vyrovnání při úpadku finanční instituce ( 113) X

7 Úkony finanční instituce po zahájení reorganizace nebo konkursního řízení a vliv reorganizace či konkursního řízení na probíhající soudní řízení ( 114) HLAVA III ÚPADEK POJIŠŤOVNY Úpadek pojišťovny ( 115) Úkony pojišťovny po přijetí reorganizačního opatření nebo po zahájení insolvenčního řízení a vliv reorganizačního opatření či insolvenčního řízení na probíhající soudní řízení ( 116) Literatura citovaná v části šesté ČÁST SEDMÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ Rozhodčí smlouva ( 117) Způsobilost cizince být rozhodcem ( 118) Určení rozhodného práva ( 119) Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů Podmínka vzájemnosti ( 120) Důvody odepření uznání nebo výkonu cizího rozhodčího nálezu ( 121) Forma uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu ( 122) Literatura citovaná v části sedmé ČÁST OSMÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení ( 123) Zrušovací ustanovení ( 124) Literatura citovaná v části osmé ČÁST DEVÁTÁ ÚČINNOST Účinnost ( 125) Příloha 1: Přehled hlavních mnohostranných mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního a vybraných smluv souvisejících, jimiž je Česká republika vázána Příloha 2: Přehled dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci, konzulárních úmluv a souvisejících prohlášení a sdělení XI

8 Příloha 3: Seznam právních předpisů EU z oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního a vybrané předpisy související Věcný rejstřík XII

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I I N S T R U K C E Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. 11. 2013, č. j. 50/2013-OD-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 2. ledna 2014 Cena 51,- Kč OBSAH: 3. 4. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.

Více

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 99/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 Občanský soudní řád ve znění zákonů č. 36/1967 Sb., č. 158/1969 Sb., č. 49/1973 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 133/1982 Sb., č. 180/1990 Sb., č. 328/1991 Sb., č. 519/1991

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2010 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 7. července 2010 Cena 116,- Kč OBSAH: 8. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 11.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-58) změněno s účinností od poznámka zákonem č. 401/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 404/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 399/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 99/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 99 Občanský

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více