Akční plán pro rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán pro rok 2015"

Transkript

1 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje vznikl v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 (číslo projektu EIF ) financovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Jihomoravský kraj a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. ZPRACOVATEL: Socio.factor KONZULTAČNÍ TÝM Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje Žerotínovo nám. 3, Brno 1

3 OBSAH ÚVOD... 3 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU Struktura priorit a opatření Priority, opatření a aktivity... 6 A. Procesní zázemí integrace... 6 B. Komplexní integrační služby... 9 C. Sociálně-ekonomická integrace D. Zapojování cizinců a informovanost Specifikace aktivit realizace v roce A. Procesní zázemí integrace B. Komplexní integrační služby C. Sociálně-ekonomická integrace D. Zapojování cizinců a informovanost II. SCHÉMA NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU

4 ÚVOD Podpora integrace cizinců ze třetích zemí je dlouhodobou prioritou Jihomoravského kraje (dále jen JMK ) především z toho důvodu, že tato skupina obyvatel má na životě místní společnosti velký podíl (JMK je po Praze a Středočeském kraji třetím regionem s nejvyšším počtem žijících cizinců ze třetích zemí). Významným krokem JMK v oblasti integrace cizinců byla v roce 2009 iniciace vzniku Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a Programu cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje (dále jen Program ). Celkovým cílem Programu je zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemí měli šanci efektivně začlenit do běžného života. Program schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne na svém 19. zasedání usnesením č. 1138/10Z 19. Akční plán představuje strukturu priorit, opatření a aktivit, které budou realizovány v roce Pro podrobnější poznání celého Programu a problematiky integrace cizinců na území Jihomoravského kraje je vždy nezbytné se seznámit s komplexní dokumentací, tedy s Programem cílené dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje , který je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje a Jihomoravské regionálního centra na podporu integrace cizinců a 3

5 I. VIZE A CÍLE PROGRAMU Vize Programu je: Vytvořit dobrou výchozí pozici a základní předpoklady pro podporu úspěšné integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji a zformovat základní principy lokální integrační politiky vycházející z potřeb území. Motto Programu: Jsme krajem, který komunikuje s cizinci ze třetích zemí a podporuje jejich efektivní integraci do společnosti. Celkový cíl: Zavedení základních parametrů regionální integrační politiky ve spolupráci s klíčovými aktéry integrace tak, aby se cizinci ze třetích zemí měli šanci efektivně začlenit do běžného života. 4

6 Dílčí cíle: Cíl 1: Rozvoj a institucionalizace procesního zázemí integrace cizinců ze třetích zemí Cíl 2: Zpřístupnění komplexní nabídky služeb cizincům ze třetích zemí podporující jejich začleňování do společnosti. Cíl 3: Podpora síťování a prohlubování spolupráce klíčových aktérů procesu integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského kraje Cíl 4: Podpora stěžejních integračních aktivit v souladu s doporučeními EU 1. Struktura priorit a opatření PRIORITA A. PRIORITA B. PRIORITA C. PRIORITA D. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ- EKONOMICKÁ INTEGRACE ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVAN OST 1 Formalizace procesů a institucionální zázemí 2 1 Rozvojové strategie 2 1 Podpora inkluzivního vzdělávání 2 1 Zapojování cizinců 2 Rozvoj spolupráce aktérů integrace 3 Zajištění integračních služeb Integrace na trhu práce Monitoring situace 3 Další rozvoj Centra 5 Posílení informovanost i

7 2. Priority, opatření a aktivity A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ Charakteristika opatření: Opatření sleduje nezbytné předpoklady koordinace a řízení integračních procesů, kterými jsou formalizace organizačních a koordinačních procesů a vytvoření funkčního institucionálního zázemí integrace. K tomu je zapotřebí vymezit organizační strukturu aktérů integrace, v rámci ní popsat dílčí činnosti, definovat pravidla, pravomoci kompetence. V rámci tohoto procesu je nutné vyzdvihnout koordinační pozici a dílčí výkonné role. Významné postavení v procesu institucionalizace zaujímá Platforma, jejíž prioritou je vedení dialogu s cílem eliminovat konflikty, vytvoření prostoru pro jednání o rozporuplných zájmech a nalézání společných řešení. Trvalá a současně obnovující se Platforma je jedním z nejdůležitějších nástrojů integrační politiky. S ohledem na různorodost aktérů a jejich zájmů je vhodné Platformu strukturovat do dílčích skupin podle dimenzí integrace (trh práce, vzdělávání a jazyková integrace atd.) a stanovit vztah k Centru, JMK a dalším orgánům. Důležitá pozice připadá také Centru, které se bude v rámci procesu dále profilovat a vyvíjet. Klíčové aktivity naplňující opatření: A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů A.1.4 Zajištění transferů podnětů z Platformy směrem k JMK, MVČR a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni A.1.6 A.1.7 Motivace a další vzdělávání členů Platformy Rozšíření webových stránek o informace a výstupy z koordinačních procesů Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE Charakteristika opatření: Smyslem opatření je zajistit trvalé propojování klíčových aktérů integrace cizinců z třetích zemí a vypracovat způsoby a mechanismy jejich zapojování, aby docházelo k 6

8 navazování vztahů, rozvíjení společných činností, vytváření partnerství a také k vzájemným výměnám informací. Je zapotřebí klíčové aktéry vytipovat, oslovit, rozvíjet a kultivovat jejich vzájemné vztahy. Jedná se o partnery z veřejné správy (státní správy, samosprávy), nevládního neziskového sektoru a další od úrovně regionální až k nadnárodní. Opatření směřuje k definování účelu a způsobu zapojování klíčových aktérů integrace cizinců z třetích zemí, zpracování harmonogramu činností zapojování a definování kritických bodů a návrhů na jejich řešení. Vychází z uvědomění si nutnosti udržovat proces permanentního propojování jednotlivých aktérů integrace (síťování). Klíčové aktivity naplňující opatření: A.2.3 Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.) A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integrace, interkulturní komunikace) A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA Charakteristika opatření: Opatření je zaměřeno na rozvoj již zřízeného a fungujícího Centra. V současné době je provoz Centra vázán na projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 (EIF ), a tudíž závislý na podpoře MV ČR. V rámci evaluace činnosti vyplynula potřeba redefinovat a rozšířit některé činnosti a zaměřit se na organizačně-provozní záležitosti. Činnosti Centra mají směřovat jednak k cizincům, jednak ke klíčovým aktérům integrace. Nabízí se posílit či zavést řadu dalších aktivit, které vyplývají z aktuální situace v oblasti integrace cizinců z třetích zemí. Jedná se jak o konkrétní služby, tak o zajištění analytických, informačních a podpůrných činností. Klíčové aktivity naplňující opatření: A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostor Centra A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra 7

9 A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů A.3.5 Poskytování dalších služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potencionálních finančních zdrojů) A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe A.3.7 Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách) A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům 8

10 B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ Charakteristika opatření: Opatření sleduje vytvoření tzv. komunitních plánů, které budou zacíleny na nejvýznamnější komunity cizinců z třetích zemí. Měly by být vypracovány zejm. proto, aby co nejlépe zachytily jejich specifika, odlišné potřeby, situaci a postavení, průběh a stav integrace. Současně by plány měly zrcadlit specifické potřeby, které by měly být respektovány, zohledňovány a naplňovány, a to s ohledem na místa, na nichž se konkrétní cizinci vyskytují nejčastěji. Tyto dílčí plány umožňují nalézt konkrétní funkční nástroje integrace šité na míru, dále porozumět rozdílným mechanismům integrace jednotlivých komunit a poskytnout množství informací o cizincích žijících v JMK. Klíčové aktivity naplňující opatření: B.1.1 Zajišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případné sdružení, monitoring dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci Opatření B.2: ZAJIŠTĚNÍ INTEGRAČNÍCH SLUŽEB Charakteristika opatření: Opatření si klade za cíl rozvíjet sociální a jiné integrační služby pro cizince z třetích zemí, a to tak, aby byly formulovány proaktivně a pokrývaly základní potřeby různých skupin cizinců. Současně se týká také oblasti rozvoje lidských zdrojů pracovníků služeb a efektivních způsobů komunikace s cizinci ve službách. Klíčové aktivity naplňující opatření: B.2.1 Rozvoj sociálních a dalších služeb určených cizincům z třetích zemí (včetně terénních služeb) B.2.2 Rozvoj služeb pro rodinu a děti B.2.3 Rozvoj integračních služeb pro ženy napříč populací cizinců. B.2.4 Vzdělávání pracovníků poskytujících služby pro cizince 9

11 B.2.5 B.2.6 Zpracování nástrojů pro usnadnění komunikace s cizinci (příručky, informační materiály se zaměřením na služby a zdravotní péči) Finanční podpora projektů zaměřených na integrační aktivity neziskového sektoru a dalších zapojených subjektů 10

12 C. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ INTEGRACE Opatření C.1: PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet sociálně-ekonomické faktory a jazykové znalosti, které mají výrazný vliv na úspěšnou integraci cizinců do společnosti. V první řadě se jedná o inkluzivní vzdělávání cizinců dětí i dospělých. Rozvoj tohoto typu vzdělávání spočívá nejen ve správném rozpoznání potřeb cizinců, ale i ve vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a v zajištění úspěšnosti vzdělávacího procesu. Týká se tedy jak zdokonalování systému školství jako celku a potřeby eliminovat různé formy znevýhodnění cizinců, tak rozvoje mnohých doprovodných služeb pro účastníky vzdělávání (děti i dospělé) a zavedení konkrétních inkluzivních mechanismů. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.1.2 Vytvoření sítě mateřských, základních a středních škol, které vzdělávají děti cizinců z třetích zemí (vč. podpory výměny zkušeností mezi školami) C.1.4 C.1.6 Podpora společných aktivit rodičů, žáků, pedagogů a veřejnosti a zajištění informování rodičů o možnostech vzdělávání dětí prostřednictvím poradenských či terénních služeb Příprava pedagogů na práci s dětmi cizinců a na jejich specifika (vytváření metodických materiálů, multikulturní výchova, další vzdělávání, výměna zkušeností na celorepublikové bázi interaktivní formou) C.1.7 Poskytování základních kurzů českého jazyka (rozšíření spektra od začátečníků až po pokročilé, garance kvalifikovanými lektory) a rozšíření o konverzační kurzy, které budou prohlubovat znalost jazyka a současně podporovat schopnost cizinců orientovat se v různých životních situacích C.1.8 C.1.9 Nabídka a rozvoj možností celoživotního vzdělávání, uznávání vzdělávání a kvalifikace Realizace sociokulturních kurzů pro nově příchozí cizince 11

13 Opatření C.2: INTEGRACE NA TRHU PRÁCE Charakteristika opatření: Opatření má za cíl podpořit a rozvíjet další významný faktor sociálně-ekonomické integrace, který se vzděláváním souvisí integraci na trh práce. Spadají sem dvě důležité oblasti, jimž musí být věnována pozornost: zapojení zaměstnavatelů do integračních procesů a podpora uplatnění cizinců na trhu práce. Klíčové aktivity naplňující opatření: C.2.1 Vytvoření sítě zaměstnavatelů cizinců na úrovni malých i velkých firem (vč. vzájemné výměny zkušeností) C.2.3 C.2.4 C.2.5 Motivování zaměstnavatelů k účasti na zajištění podpory rovnoprávného postavení cizinců v zaměstnání a vytváření vnitrofiremních integračních strategií (jazyková integrace, vzdělávání, rozvoj zaměstnanců, dobré pracovní podmínky, soužití s místní komunitou) Podpora interkulturního vzdělávání a služeb pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance Podpora začínajících podnikatelů z řad cizinců (finance, poradenství, vzdělávání) 12

14 D. ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ A INFORMOVANOST Opatření D.1: ZAPOJOVÁNÍ CIZINCŮ Charakteristika opatření: Toto opatření je orientováno na aktivizaci cizinců ve smyslu podpory participace na běžných aktivitách a činnostech společnosti a vytvoření takových podmínek, aby se mohli cizinci účastnit rozhodovacích procesů, angažovat se ve veřejném životě a měli příležitost vyjádřit se k záležitostem, které se jich týkají a ovlivňují jejich život. Vedle toho je důležitá podpora mezináboženského a mezikulturního dialogu, jenž přispívá k porozumění a toleranci a je projevem schopnosti vnímat odlišná chápání světa a hodnot. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.1.1 Zapojení cizinců do komisí, orgánů a rozhodovacích procesů D.1.2 Podpora mezináboženského dialogu D.1.3 Zapojení představitelů církví a náboženských společností do procesu integrace, zapracování informačního materiálu o religiozitě a náboženském životě hlavních skupin cizinců v JMK D.1.4 Pravidelná podpora multikulturních aktivit rozvíjejících mezikulturní poznání a komunikace (celostátního, regionálního i místního charakteru) Opatření D.2: MONITORING SITUACE Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit vyhodnocování údajů o cizincích, zmapovat situaci v oblasti integrace cizinců a následně tyto informace zpřístupnit veřejnosti. V monitoringu je kladen důraz na vyhodnocování integračních aktivit tak, aby byla zajištěna zpětná vazba a informace o efektivitě realizovaného integračního opatření. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.2.1 Průběžný monitoring stavu a situace cizinců v JMK D.2.2 Průběžné vyhodnocování podporovaných a realizovaných integračních aktivit (evaluace formativní i sumativní) D.2.3 Zajištění transparentnosti výsledků a monitoring situace v oblasti integrace cizinců 13

15 Opatření D.3: POSÍLENÍ INFORMOVANOSTI Charakteristika opatření: Cílem opatření je zajistit šíření relevantních údajů a informovat veřejnost jednak o celkové situaci cizinců, jednak o smyslu provádění integračních aktivit. Kvalitní povědomí by mělo přispět k eliminaci diskriminace, negativních stereotypů a odmítavých postojů vůči cizincům. Opatření klade důraz na poučení prostřednictvím médií, ale i sociálních sítí a klíčových aktérů integrace. Kromě zaměření na veřejnost se opatření orientuje na zkvalitnění celkové informovanosti cizinců. Klíčové aktivity naplňující opatření: D.3.1 Informování veřejnosti o aktuálním postavení cizinců a o běžných aspektech života cizinců v JMK, a to prostřednictvím médií (s aktivním zapojením cizinců a klíčových aktérů integrace) D.3.2 Zpřístupnění literatury, časopisů a filmů ve vybraných světových jazycích D.3.3 Zkvalitnění celkové informovanosti cizinců s využitím sociálních sítí a klíčových aktérů integrace, zpřístupnění všech důležitých informací cizincům ve světových jazycích, podpora vytváření vícejazyčných tištěných informačních materiálů s ohledem na aktuální potřeby cizinců D.3.4 Přesně zacílenou kampaní (prostřednictvím terénní práce, informačních materiálů apod.) zvýšit povědomí cizinců o uplatnění na trhu práce (druhy pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti v zaměstnání a v podnikání) D.3.5 Průběžná aktualizace a zveřejňování informací na webových stránkách vč. překladů do cizích jazyků 14

16 3. Specifikace aktivit realizace v roce 2014 Specifikace aktivit má vždy stejnou strukturu. U každé aktivity je uveden realizátor, věcná příslušnost, předpokládané náklady, cílová skupina, období realizace, spolupracující subjekty, způsob zapojení JMK, financování, území dopady a měřitelné indikátory. A. PROCESNÍ ZÁZEMÍ INTEGRACE Opatření A.1: FORMALIZACE ORGANIZAČNÍCH A KOORDINAČNÍCH PROCESŮ, VYTVOŘENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ A.1.3 Uzavření memorand o spolupráci zapojených aktérů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: členové Platformy, pracovních skupin Věcná příslušnost: odbor regionálního Způsob zapojení kraje: uzavření rozvoje memorand Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: organizace (statutární orgány) zapojené do činnosti Platformy a pracovních skupin Období realizace: 2011 Financování: EIF MV Výstupní indikátory: počet uzavřených memorand o spolupráci A.1.4 Zajištění transferu podnětů z Platformy směrem k JMK, Ministerstvu vnitra ČR a dalším zainteresovaným subjektům na centrální úrovni Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: členové Platformy Věcná příslušnost: odbor regionálního Způsob zapojení kraje: sumarizace rozvoje informací a podkladů Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: JMK, MVČR (OAMP) Územní dopady: ČR Výstupní indikátory: počet informativních a doporučujících dokumentů 15

17 A.1.6 Motivace a další vzdělávání členů Platformy Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: vzdělavatelé, aktéři integrace Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: členové Platformy Územní dopady: nadregionální Období realizace: Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání, počet odborných stáží A.1.7 Rozšíření webových stránek o informace a výstupy z koordinačních procesů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace, umístění webových stránek pod JMK Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: cizinci, členové Platformy, Územní dopady: nadregionální veřejnost, aktéři integrace Výstupní indikátory: počet informací uveřejněných na webových stránkách Opatření A.2: ROZVOJ SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ INTEGRACE A.2.3 Rozvinutí rovnocenného partnerství s neziskovým sektorem zapojení do rozhodovacích procesů a účast NNO na přípravných a méně formálních aktivitách Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: NNO Výstupní indikátory: počet aktivit (účast v komisích, na jednáních, při tvorbě a připomínkování dokumentů) A.2.4 Rozšíření spolupráce s organizacemi samosprávy fungujícími na celorepublikové, regionální a místní úrovni, zejména s obcemi se zvýšeným počtem cizinců (SM Brno) z třetích zemí (tam, kde to bude vyžadovat situace, zřídit pracovní pozice pro integraci, do komunitních plánů včlenit cizince, podporovat poskytování bydlení apod.) Realizátor: JMK, případně obce Spolupracující subjekty: samospráva obce, SM Brno 16

18 Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1. Cílová skupina: obce Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet zapojených obcí A.2.5 Zapojení pracovníků samosprávy a rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání informace o cizincích a integrace, interkulturní komunikace) Realizátor: JMK (případně obce) Spolupracující subjekty: vzdělavatelé, samospráva Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1.; EIF MV Cílová skupina: obce, JMK Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání A.2.6 Podpora meziregionální, mezinárodní spolupráce transfer zkušeností Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV Cílová skupina: pracovníci Centra, JMK a Územní dopady: bez specifikace spolupracující aktéři integrace Výstupní indikátory: počet zahraničních cest, počet jednání Opatření A.3: DALŠÍ ROZVOJ CENTRA A.3.2 Zajištění provozu (včetně zajištění financování), vybavenosti a rozšíření prostorů Centra Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Financování: EIF MV; Dotační program Kč/rok MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci 17

19 Výstupní indikátory: každoroční evaluační zprávy A.3.3 Monitoring efektivity služeb Centra Realizátor: JMK Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Kč Cílová skupina: cizinci Spolupracující subjekty: externí evaluátor Financování: EIF MV Výstupní indikátory: každoroční evaluační zprávy A.3.4 Rozšíření služeb Centra o aktivity zaměřené na různé skupiny imigrantů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, vysoké školy Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; fond EHP/Norsko Cílová skupina: studenti-cizinci, mladí migranti apod. Výstupní indikátory: počet intervencí e vytipovaných skupinách/rok A.3.5 Poskytování další služeb se zapojením spolupracujících subjektů (nízkoprahové centrum, terénní práce, odborné poradenství, právní servis, projektové poradenství, monitoring potenciálních finančních zdrojů). Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO, Platforma Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: cizinci Financování: EIF MV; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; Nadace Vodafone program Vpoho; rozpočet kraje Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok, počet informací na internetovém portálu, počet intervencí/rok 18

20 A.3.6 Pořádání tematických přednášek pro cizince, aktéry integrace a veřejnost za spoluúčasti odborníků z praxe Realizátor: JMK, případně NNO Spolupracující subjekty: NNO, experti (případně NNO) Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet přednášek/rok A.3.7 Realizace informační, podpůrné a poradenské činnosti určené aktérům integrace (zprostředkování informací o dokumentech, aktivitách, aktérech, nástrojích integrace a zákonných normách) Realizátor: JMK, případně poskytovatelé Spolupracující subjekty: Platforma a další služeb aktéři integrace (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: nespecifikovány Cílová skupina: aktéři integrace, veřejnost, JMK Financování: EIF MV; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Výstupní indikátory: počet intervencí A.3.8 Posílení publicity Centra vůči veřejnosti i cizincům Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: aktéři integrace Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: EIF MV Cílová skupina: veřejnost, cizinci Územní dopady: neregionální Výstupní indikátory: počet publikovaných výstupů/rok 19

21 B. KOMPLEXNÍ INTEGRAČNÍ SLUŽBY Opatření B.1: ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ B.1.1 Zjišťování potřeb cizinců ze třetích zemí žijících v JMK v oblasti integračních služeb a jejich promítnutí do komunitních plánů samospráv, případně sdružení, monitoring dlouhodobých potřeb cizinců, klíčových aktérů, navrhování nástrojů a opatření rozvíjejících integraci Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: externí dodavatel a klíčový aktéři integrace, NNO, experti z řad klíčových aktérů integrace, vysoké školy Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: Platforma, JMK Výstupní indikátory: každoroční analýza potřeb, počet navržených opatření/rok Opatření B.2: ZAJIŠTĚNÍ INTEGRAČNÍCH SLUŽEB B.2.1 Rozvoj sociálních a dalších služeb určených cizincům ze třetích zemí (včetně terénních služeb) Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: Program MV prevence kriminality, OPLZZ 3.1.; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok B.2.2 Rozvoj služeb pro rodinu a děti Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; 20

22 Cílová skupina: cizinci OPLZZ 3.1.; dotační program MPSV poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Výstupní indikátory: počet kontaktů/rok B.2.3 Rozvoj integračních služeb pro ženy napříč populací cizinců Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: NNO (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet aktivit/rok B.2.4 Vzdělávání pracovníků poskytujících služby pro cizince Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb, akreditované vzdělávací instituce Věcná příslušnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: OPLZZ 3.1.; dotační program MZ Zdravotnické vzdělávací programy Cílová skupina: pracovníci sociálních služeb a zdravotnický personál Období realizace: Výstupní indikátory: počet kurzů/rok B.2.5 Zpracování nástrojů pro usnadnění komunikace s cizinci (příručky, informační materiály se zaměřením na služby a zdravotní péči) Realizátor: JMK, poskytovatelé služeb Spolupracující subjekty: zdravotnická zařízení, poskytovatelé sociálních služeb Věcná příslušnost: odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví (případně poskytovatelé služeb) Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV; OPLZZ 3.1. Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet vytvořených 21

23 příruček B.2.6 Finanční podpora projektů zaměřených na integrační aktivity neziskového sektoru a dalších zapojených subjektů Realizátor: JMK Spolupracující subjekty: NNO Věcná příslušnost: odbor regionálního rozvoje Předpokládané náklady: ,- Financování: OPLZZ 3.1. z hlediska Kč/rok vypsání dotací krajem v rámci IPK; dotace ministerstev a evropských fondů; nadace; rozpočet kraje Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet vypsaných dotačních programů/rok C. SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ INTEGRACE Opatření C.1: PODPORA INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ C.1.2 Vytvoření sítě mateřských, základních a středních škol, které vzdělávají děti cizinců ze třetích zemí (vč. podpory výměny zkušeností mezi školami) Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy, NNO Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: nespecifikovány Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání (dále OPVK 1.1.); dotační program MŠMT na podporu činností občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání Cílová skupina: školy Výstupní indikátory: počet zapojených škol 22

24 C.1.4 Podpora společných aktivit rodičů, žáků, pedagogů a veřejnosti a zajištění informování rodičů o možnostech vzdělávání dětí prostřednictvím poradenských či terénních služeb Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy, NNO Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců; OPVK 1.2.; EIF MV Cílová skupina: cizinci, pedagogové, veřejnost Výstupní indikátory: počet aktivit a kontaktů/rok C.1.6 Příprava pedagogů na práci s dětmi cizinců a na jejich specifika (vytváření metodických materiálů, multikulturní výchova, další vzdělávání, výměna zkušeností na celorepublikové bázi interaktivní formou) Realizátor: JMK (případně školy) Spolupracující subjekty: školy Věcná příslušnost: odbor školství Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: dotační program MŠMT Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR; OPVK 1.2., OPVK oblast podpory 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; Open Society Fund Cílová skupina: pedagogové Územní dopady: nadregionální Výstupní indikátory: počet účastníků vzdělávání, počet metodik C.1.7 Poskytování základních kurzů českého jazyka (rozšíření spektra od začátečníků až po pokročilé, garance kvalifikovanými lektory) a rozšíření o konverzační kurzy, které budou prohlubovat znalost jazyka a současně podporovat schopnost cizince orientovat se v různých životních situacích. Realizátor: JMK (případně NNO, školy) Spolupracující subjekty: NNO Předpokládané náklady: ,- Kč Financování: EIF MV, dotační program MPSV v oblasti podpory integrace cizinců Cílová skupina: cizinci Výstupní indikátory: počet absolventů/rok 23

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Ministr pro lidská práva Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 Michael Kocáb, ministr pro lidská práva, 2009 Úřad vlády České republiky, Praha 2010 Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více