MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků."

Transkript

1 MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová

2 Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících zejména ubytovací služby a související právní normy. 2. Kooperace podniků CR.

3 Podniky služeb v CR = hospodářské jednotky mající za cíl poskytování věcných a osobních služeb CR za účelem dosahování zisku, při trvalém využívání výrobních prostředků. Členění: podle velikosti. podle vlastnických vztahů, podle funkce. podle místa lokalizace. podle kvality,

4 Typologie podniků CR poskytujících ubytovací služby a související právní normy

5 Zákon č. 649/1919 Sb.: zřízen Instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců (instruktor posuzoval způsobilost a provozní podmínky k provozování živnosti). Nařízení vlády č. 194/1939 Sb., o třídění podniků hostinských živností s oprávněním k ubytování cizinců (kategorizace ubytovacích zařízení a znaky jednotlivých tříd A-D).

6 Zákon č. 54/1920 Sb., o omezování prodeje a pronájmu hotelů a penzionátů (vázáno na povolení Ministerstva průmyslu, obchodu a řemesel). Vládní nařízení č. 23/1939 Sb., o opatřeních v oboru hostinských a výčepnických živností zejména na podporu cestovního a sportovního ruchu (hygiena, jakost pokrmů, úroveň obsluhy, úroveň vybavení provozním zařízením).

7 1999 novela ŽZ (č. 455/1991 Sb.): Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena jménem podnikatele, jeho IČ, prodejní či provozní dobou a kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

8 Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (úč ; obecné požadavky na užívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovení podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a změně využití území.)

9 Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.: Stavba ubytovacího zařízení = stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené. Není jí bytový ani rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci (vyhláška č. 501/2006 Sb.). Kategorie ubytovacích zařízení Hotel = ubytovací zařízení s min. 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených. Motel = hotel pro motoristy.

10 Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.: Penzion = ubytovací zařízení s min. 5 pokoji pro hosty s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem. Ostatní ubytovací zařízení, např. turistické ubytovny, koleje, internáty, kempy apod., vybavené pro poskytování přechodného bydlení.

11 Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (úč ; účelové a stavebně tech.řešení staveb v působnosti obecních stav.úřadů a orgánů obcí; vztah ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.). Odvíjí se od zákl. pož. na vlastnosti staveb (Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS): mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí, bezpečnost při užívání staveb, úspory energie a tepelná ochrana.

12 Dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.: Ubytovací jednotka = jednotlivý pokoj či soubor místností, které svým stav.-tech. uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny. Stavba ub.zařízení zařazována dle požadavků na plochy a vybavení do tříd (značeno *).

13 Další dokumenty upravující činnost subjektů CR Oficiální jednotná klasifikace ubyt.zařízení ČR kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel 1999, sestavena profesními svazy za podpory MMR a CzechTourism, cíl: lepší orientace spotřebitelů a zprostředkovatelů, vyšší transparentnost trhu ubytování, zkvalitnění služeb. Součástí mez. systému Hotelstars Union. Obecně právně nezávazná klasifikace.

14 Doporučení upravující základní ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování v soukromí, v kempech a chatových osadách a v turistických ubytovnách (2000). Za jednotlivé kategorie odpovídají: Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice; Živnostenské společenství Kempy a chat.osady ČR a Klub českých turistů. Dělení na hromadná ubyt.zařízení X individuální ubytování (viz dále).

15 Individuální ubytování: Samostatné pokoje v bytě, rodin.domě, chatě, Celý byt, rodin.dům, chata, chalupa, Ostatní (rodinná farma aj.). Hromadná ubytovací zařízení: hotel 5*, hotel, motel, botel 1-4*, hotel garni 1-4*, penzion 1-4*, kemp 1-4*, chatová osada 1-3*, turistická ubytovna 1-2*, ostatní (léčebné lázně, rekr.zařízení podniků, jiná ubyt. zařízení s vyčleněnou kapacitou pro CR - VŠ koleje, ).

16 ČSN EN Služby cestovního ruchu Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) Terminologie (přijata 2004). Definice pojmů týkajících se poskytovatelů služeb CR, CK, CA, pojmů vymezujících smlouvu o zájezdu, ceny za služby CR a dokumentaci o službách CR. Cíl: usnadnit vztah mezi uživateli a poskytovateli služeb CR; pomoc spotřebitelům ve výběru služby, zvýšení informovanosti.

17 ČSN EN Hotely a ostatní typy ubytovacích zařízení (přijata 2004). Termíny užívané v CR ve vztahu k různým typům ubytování a souvisejícím službám. Cíl: větší transparentnost na evropském hotelnickém trhu, větší informovanost spotřebitelů.

18 Kooperace podniků CR a integrační aktivity

19 Hotelové řetězce 1946 Pan American Airlines zal. Intercontinental Hotels Corporation. Rozmach v 80.l. 20.st. Využívání manažerských smluv, vlastnické podíly v nezávislých hotelích, fúze

20 Hotelové řetězce v ČR Do roku 1990 významné české hotely součástí st. p. Interhotel (Čedok) hotel Intercontinental Praha. Po roce 1990 uvolnění hotelů z podniku Interhotel a pokračující koncentrace nadnárodních hotelových řetězců. Největší : OREA HOTELS (20 hotelů); značky OREA HOTELS EXCLUSIVE (tř. First class) a OREA HOTELS CLASSIC (tř. Standard) ; cíl rozšíření ubytovacích kapacit na trhu hotelů střední a vyšší kategorie. Pronájem/koupě hotelů, franšísing, manaž. Smlouvy.

21 Př. hotelových řetězců INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP (VB) InterContinental Hotels & Resorts. Holiday Inn Hotels & Resorts. Holiday Inn Express. V ČR : Intercontinental Praha (od roku 1974), Crowne Plaza Praha (2x), Holiday Inn Praha (2x), Holiday Inn Brno.

22 Př. hotelových řetězců HILTON HOTELS, dceř. Společnost BLACKSTONE GROUP 1. hotel Hilton 1925 Hilton Hotels (1. hotel Hilton 1925). Conrad Hotels. The Waldorf-Astoria Collection, V ČR : Hilton Prague Hotel a Hilton Prague Old Town.

23 Př. hotelových řetězců CHOICE HOTELS INTERNATIONAL Značka Quallity Inn průkopníkem v oblasti cenově přijatelného ubytování. Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Sleep Inn, Clarion, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel, V ČR: Clarion Hotel Praha (3x), Clarion Congress Hotel Ostrava, Clarion Hotel Grand Zlatý Lev v Liberci, Quality Hotel Praha, Comfort Hotel Praha.

24 Výhody hotelových řetězců Finanční výhody. Marketingové výhody. Všeobecná důvěra. Výhody v oblasti nákupu. Manažerské výhody. Technické výhody.

25 Problémy hotelových řetězců v oblasti: komunikace, kontroly, nákladů.

26 Způsoby vzniku hotelových řetězců Integrovaný řetězec. Franchisový systém. Smlouva o řízení. Dobrovolný hotelový řetězec.

27 Integrovaný řetězec Některé z integrovaných hotelů vlastněny řetězcem (společností). Výhody: širší možnost využití hotelů, vlastní management; Nevýhody: náklady na výstavbu hotelů, vyšší investice a provozní náklady.

28 Franchisový systém Založen na prodeji práva používat obchodní jméno, design či značku, know-how a dobrou pověst. Vznik na základě fr.smlouvy uzavřené mezi právně a finančně samostatnými stranami tj. mezi a)franchisorem poskytovatelem frančízy, a b)franchisanty - příjemci frančízy.

29 Franchisový systém Nejčastěji bývá FR využíván ve stravovacích provozovnách a hotelích. Průkopníky mezinárodní řetězce rychlého občerstvení Mc Donald, KFC, Burger King. V hotelnictví od 60.a70. let, např. Holiday Inn. Alternativa ke smlouvě o řízení. V obl. provozování CK alternativa ke strategické alianci a kapitálovému vstupu.

30 Business Format Franchising (provozní franchising) =licence k používání systému celkového obchodního řízení nezávislé provozovny. Nejrozšířenější forma. S licencí propůjčeno nejen jméno a provozní systém, ale i ochranné známky, obchodní formát, manuály, chráněné receptury, strategie apod. (X závislá provozovna řízena a financována franchisorem)

31 Výhody franchisingu pro příjemce/hotel: zavedená obchodní značka, know-how jednotný obraz v povědomí lidí, Průnik na trh s nižšími náklady, Pomoc při startu, Jistota a věrnost zákazníků Pomoc při vzdělávání, Poradenství, Výměna informací a zkušeností s franchisorem Menší riziko podnikání.

32 Výhody franchisingu pro poskytovatele: není zatížen kapitálovou investicí. Není odpovědný za aktiva obchodní provozovny. Širší distribuční možnosti a možnost stanovení vlastních pravidel, např. ceny a kvality. Riziko podnikání rozloženo na více franchisantů.

33 Nevýhody franchisingu: Náročný výběr příjemce fračízy (franchisanta). Nutnost stále ověřovat dodržování standardů kvality, volit citlivý způsob komunikace. Hrozba osamostatnění a konkurence franchizanta s nově nabytou licencí.

34 Smlouva o řízení (SŘ) (též smlouva o managementu či management contract). Počátky v 60.letech v USA. Právní nástroj pro řízení objektů; běžný typ obchodní smlouvy ve světovém hotelovém a gastronomickém průmyslu. SŘ v oblasti hotelnictví = dohoda mezi 2 stranami za účelem poskytování profesionálních plánovacích, organizačních a operativních výkonů pro produkci a prodej služeb, týkajících se ubytování, stravování a jiných služeb úkonů souvisejících s chodem hotelu.

35 Smlouva o řízení (SŘ) Vlastník nemovitosti pověřuje provozovatele, aby vykonával určitou dobu za úhradu své služby a převzal odpovědnost za vedení provozu zařízení. Vlastník: poskytne celé zařízení, má právní a finanční odpovědnost, ale i právo na kontrolu a schvalování ročních plánů. Provozovatel: operativní zodpovědnost, často poskytuje obchodní jméno.

36 Výhody provozování hotelu dle SŘ Vlastník (investor) získá profesionální, zkušený management. Vlastník má kontrolu nad fin.hospodařením (+finanční a práv. odpovědnost při řízení). Vlastník často získá obchodní jméno. Snížení rizika vysokých investic v oblastech s nejistými hosp.podmínkami.

37 Dobrovolný hotelový řetězec (též volně sdružené hotely, tzv. independents) Nezávislé hotely sdružené za účelem podnikání společných akcí, jaké si samostaně nemohou dovolit (společný rezervační systém, reklama, ); nebo na základě stanovené kvality a zaměření produktu.

38 Dobrovolný hotelový řetězec (též volně sdružené hotely, tzv. independents) Nezávislé hotely sdružené za účelem podnikání společných akcí, jaké si samostaně nemohou dovolit (společný rezervační systém, reklama, ); nebo na základě stanovené kvality a zaměření produktu.

39 Integrační aktivity podniků (nejen na trhu cestovních kanceláří)

40 Integrační aktivity podniků (nejen na trhu cestovních kanceláří) Způsoby zvýšení pozice CK na trhu: Strategická aliance. Kapitálový vstup. Management destinací.

41 Strategická aliance Pružná forma partnerství 2 a více společností, které sledují společný zájem (může být i propojení kapitálu). Nejznámější v letecké dopravě. Důvody: Silnější vyjednávací pozice. Snazší expanze na zahraniční trhy. Synergie. Snížení nákladů, spojení zdrojů. Výzkum a vývoj, spojení znalostí. Společné operace a marketing v mezinárodním měřítku.

42 Partnerství s: přímou konkurencí, Strategická aliance nepřímou konkurencí, firmami z blízkého oboru, firmami mimo obor.

43 Kapitálový vstup Do jiné CK (střední, velké); cílem zvýšit tržní podíl CK a posílit postavení na trhu a vyjednávací pozici. Management destinací. Forma spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti CR v příslušném regionu. Viz samostatná přednáška.

Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993. Zuzana Huszerová

Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993. Zuzana Huszerová Vývoj hotelnictví v ČR po roce 1993 Zuzana Huszerová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem práce bylo zmapovat vývoj hotelového průmyslu v České republice po roce 1993. Bylo přitom zjištěno, že vývoj

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH. Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING

POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH. Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING POHOSTINSTVÍ PRO CESTOVNÍ RUCH Management Consulting Group, s.r.o. MCG MANAGEMENT CONSULTING GROUP, s.r.o. Praha 2008 Pohostinství pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008.

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 Ing. Daniela Šálková, Ph. D. salkova@pef.czu.cz Literatura: Obchodní nauka (Hes, Šálková, Regnerová, Toth; ISBN 80-213-1155-x, nejstarší 2013) -v těchto skriptech jsou špatně obchodní společnosti hledat

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

Stručně o franchisingu

Stručně o franchisingu Stručně o franchisingu RNDr. Jaroslav Tamchyna, 2005 Úvodem Franchisingu dnes mnoho velkých firem vděčí za své silné celosvětové konkurenční postavení a věhlas. V posledním čtvrtstoletí zaznamenáváme velmi

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU Lukáš Kovač Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a význam hotelového průmyslu ve společnosti. První část zachycuje

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika a management. Studijní obor: Obchodní podnikání cestovní ruch

EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika a management. Studijní obor: Obchodní podnikání cestovní ruch JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání cestovní ruch Bakalářská

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU 2009 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU O-9113-E Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených

Více

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V Praze dne 24. 08. 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Základní definice cestovního ruchu... 4 2. Analýza stávajícího

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Yana Vahidova Business plán (hotelového řetězce, cestovní kanceláře) při vstupu na nový trh Bakalářská práce 2014 Business plán (hotelového řetězce, cestovní

Více

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč I. CHARAKTER CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje jeden z velmi významných fenomenů

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více