PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM"

Transkript

1 PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis ze setkání Termín konání: úterý Časové rozvržení: 12:30 15:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací místnost ve 4. patře PROGRAM: 1. Úvod 2. Konkretizace priorit a opatření 4. KPSS pro cílovou skupinu RC 3. Závěr ad 1. Úvod Koordinátor komunitního plánování R. Janík přivítal přítomné a oba vedoucí pracovní skupiny. Cílem setkání je definovat jasné priority, jednotlivá opatření a jejich realizátory do 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Brně (dále jen KPSS). Realizátoři jednotlivých opatření budou obesláni s formulářem, na kterém zpracují popis opatření, rozpracují konkrétní kroky vedoucí k naplnění opatření. Organizace budou také vyzvány k okomentování a doplnění přesahových oblastí. Přes léto bude 4. KPSS zpracován, v září proběhne připomínkovací řízení a poté bude předložen ke schválení orgánům města Brna. Dne Referát KPSS rozeslal s upozorněním na informační seminář k systému financování sociálních služeb v roce 2016 pořádaný JMK, v rámci něhož budou představeny Pravidla finanční podpory sociálních služeb v JMK pro rok 2016 (dále jen Pravidla). Seminář se uskutečnil dne Dne Referát KPSS rozeslal s odkazem na nová Pravidla, která je možno připomínkovat, a to do Do probíhalo přihlašování poskytovatelů sociálních služeb do základní podporované sítě sociálních služeb v JMK. Přihlašování do sítě probíhalo formou vyplnění formuláře, který JMK poskytovatelům sociálních služeb rozesílal. Poskytovatelé sociálních služeb skrze tyto formuláře nahlašovali úvazky a kapacity (služby vycházely z údajů z roku 2014) pro rok Poskytovatelé, jejichž služba nebyla v souladu s pravidly JMK (především tedy určitá minimální výkonnost na počet úvazků v přímé péči), byli vyzváni ke konzultaci na JMK tak, aby došlo ke sladění nastavení služby s pravidly. Poté bude síť pro rok 2016 uzavřená (změní se pouze na základě rozvojových záměrů zařazených do Akčního plánu JMK 2016). Pokud některá organizace nebyla vyzvána ke konzultaci ani neobdržela formulář k přihlášení do základní podporované sítě, JMK se zařazením takové organizace či služby do sítě JMK nepočítá. Služby a jejich kapacity zařazené (a schválené) do krajské sítě budou uvedeny ve 4. KPSS a bude se na ně odkazovat systémová priorita týkající se právě zachování stávající sítě. Vzhledem k problematice veřejné podpory a systému vyrovnávacích plateb město Brno pro rok 2016 podpoří pouze služby zahrnuté do krajské sítě (u kterých bude garantovat spolufinancování). Financování NNO na rok 2016 se bude řídit pravidly schválenými JMK, která jsou nutná pro nastavení systému vyrovnávacích plateb. Ve 4. KPSS budou u jednotlivých kapitol uvedeni jednak poskytovatelé

2 služeb zařazených do sítě JMK, tak i všichni členové dané pracovní skupiny (toto je nutno oddělit). Co se týče krajské sítě ta bude uzavřena na rok 2016, do budoucna bude možné do ní nově vstoupit (skrze akční plány). Dne na JMK proběhlo metodické setkání k ukončení 3. etapy kontrolních šetření. Dle zatím neoficiálních informací obecně nedopadly dobře některé sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Některé z těchto služeb v podstatě nenaplňují základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., jedná se spíše o volnočasové aktivity nikoliv o sociální služby. V některých případech bude zvažováno, zda budou takové služby dále podporovány. Tím není řečeno, že se nejedná o nepotřebné služby, které nemají svůj smysl, nicméně svým charakterem nespadají do soc. služeb, ale spíše doplňkových aktivit a bude tedy nutné jejich podporu směřovat do jiných dotačních titulů. Do probíhalo předkládání rozvojových záměrů na rok 2016 pro zařazení do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2016 (AP JMK 2016). Do AP JMK 2016 může být zařazen vznik nebo rozvoj pouze určitých druhů služeb, a to za určitých podmínek definovaných JMK. Rozvojové záměry budou posouzeny dle souladu s podmínkami stanovenými JMK. Poté budou záměry (včetně vyčísleného kofinancování ze strany města požadovaného JMK) předloženy RMB ke schválení. V případě schválení rozvojových záměrů RMB budou tyto požadavky předány JMK, který bude následně schvalovat záměry všech ORP za celý JMK. Pro rok 2016 bude tedy jasně definována síť a rozvoj skrze akční plán. Pro rok 2017 se bude opět tvořit AP JMK 2017 a síť se bude aktualizovat. Co se týká 4. KPSS na rok 2017, rozvoj bude konkretizován dodatkem k tomuto dokumentu, ve kterém budou aktualizovány kapacity a úvazky na rok 2017 (tedy případný rozvoj dle dalšího AP JMK). Současná pravidla JMK jsou pouze v jakési základní podobě, v příštím roce je bude JMK více propracovávat tak, aby bylo v rámci jednotlivých služeb možno více přihlížet k různým specifikům. Tedy konkrétnější popis a charakteristika služby jak z pohledu toho, co má zabezpečovat, tak také z pohledu toho, jak má služba vypadat (tedy větší důraz na kvalitativní stránku). Měla by tak být více zohledněna specifika v rámci stejného typu služby (např. dle charakteru cílové skupiny atd.). V některých krajích toto řeší tzv. Kartami sociálních služeb, které detailně každý typ služby popisují JMK zřejmě půjde podobným směrem. JMK plánuje realizaci dalšího individuálního projektu na vybrané služby sociální prevence (případná realizace však neproběhne hned od ledna 2016). Město Brno spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dálen jen KPSVL). Situace v Agentuře je v současné době nejasná, došlo ke změně ředitele, někteří z pracovníků podali výpovědi. Na květnovém zasedání ZMB mělo dojít k podepsání Memoranda o spolupráci, to se však nestalo. Podpis se bude projednávat opět na červnovém ZMB. V rámci KPSVL budou zapojeny hlavně organizace z pracovních skupin Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením a částečně také Děti, mládež a rodiny. Vznikne Strategický plán sociálního začleňování, v kterém budou mimo jiné navrženy projekty ze sociální oblasti vhodné k realizaci skrze KPSVL. Organizace, které budou žádat o finanční podporu z programů EU skrze KPSVL, nebudou moci žádat v rámci otevřených výzev a naopak (tedy pokud by se jednalo o stejnou cílovou skupinu definovanou v rámci KPSLV obecně lidé soc. vyloučení nebo soc. vyloučení ohrožení). Vznikne dočasná nadstavbová síť registrovaných soc. služeb, které budou po tři roky financovány z EU skrze KPSVL. Co se stane po skončení projektů je otázkou, bude záležet na tom, jak se k tomu postaví JMK. Všechen rozvoj realizovaný v rámci KPSLV ale určitě nebude možné začlenit do základní sítě.

3 Dne zasedá ZMB, na kterém se bude rozhodovat o schválení 2. etapy dotačního řízení. Jakmile bude k dispozici oficiální výpis, budou žadatelé Referátem KPSS informováni o výsledku rozhodnutí ZMB. Bylo znovu upozorněno, že při zpracování 4. KPSS je nutné brát na zřetel rozvojové možnosti definované Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období (dále jen SPRSS), který udává, u kterých služeb je rozvoj (nebo vznik nových) možný a u kterých nikoli. Návrh systémových priorit 4. KPSS - Zachování stávající podporované sítě soc. služeb (v rozsahu stávajících kapacit) a její udržitelné financování (definováno v krajské síti) - Podpora procesu KPSS v Brně plánovaný grantový projekt (jedna z aktivit např. zjišťování potřeb uživatelů) - Spolupráce s JMK při plánování udržitelné, potřebné a efektivní sítě soc. služeb - Rozvoj odborného sociálního poradenství ve vazbě na právní a dluhové poradenství (v souladu se SPRSS je odborné sociální poradenství zaměřené na dluhové, pouze stávající služby) - Spolupráce OSP MMB s Kanceláří strategie města v rámci ITI (návrhy vhodných projektů v sociální oblasti v rámci tzv. brněnské metropolitní oblasti) - Spolupráce OSP MMB s Agenturou pro sociální začleňování konkrétní priority a projekty navržené k realizaci skrze KPSLV budou konkretizovány ve Strategickém plánu sociálního začleňování Specifické oblasti přesahující sociální služby - Oblast bydlení (sociální bydlení, bydlení s doprovodnou soc. službou, služba na delší časové období, až do 24 hodin denně) - podpora multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmů (podpora rozšiřování levnějšího bydlení s podporou návazných služeb, včetně sociálních, podporované zaměstnávání, propojování soc. a zdrav. služeb, podpora v právních a majetkových otázkách v oblasti bydlení (podpora klientů ve vlastním bydlení), překonávání bariér (podpora informovanosti, osvětové akce, prevence) - Doprava seniorů a hendikepovaných - Duální a kombinované diagnózy - Stárnutí klientů a jejich pečujících + podpora pečujících = systémové řešení krizových situací pečujících a zdrav. postižených osob (např. v případě hospitalizace) - Zjišťování kvality sociálních služeb (nad rámec kontrol JMK), zpětná vazba od uživatelů (možný grantový projekt?), výzkum potřeb - Sociální podnikání a inovace

4 ad 2. Konkretizace priorit a opatření 4. KPSS pro cílovou skupinu RC Shrnutí diskuze podskupiny Cizinci ohrožení sociálním vyloučením: V diskuzi zazněla velká poptávka po terénním poradenství a individuálním doučování jak dětí, tak i dospělých. V rámci MU na Pedagogické fakultě probíhá dobrovolnický projekt doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Kapacity nestačí na přijímání dětí cizinců. Co se týká dospělých, např. muslimské ženy nemohou z náboženských důvodů navštěvovat smíšené třídy. Nebo nemají finance na jízdné do centra města na kurz. Další problém EU nefinancuje vzdělávání pro občany, cizince, pocházející ze zemí EU. Finance z EU např. na jazykové kurzy jsou určeny pouze pro občany pocházející ze třetích zemí. Mezi cizinci je také evidován zájem o tlumočení. Co se týká překladů, neměly by být překládány jen např. krizové plány, ale také informace týkající se základního právního poradenství. V Praze působí organizace META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, která zajišťuje komunitní tlumočení. To by mělo být zajištěno i v Brně. Dalším jevem je skutečnost, že lékaři nechtějí cizince vyšetřit, pokud si nejsou jistí, že se s cizincem-pacientem domluví. Problém je také s ubytováním cizinců. Většina cizinců nemá ve městě Brně trvalý pobyt, což je podmínkou pro žádost např. o obecní byt, o byt Armády spásy v rámci terénních programů Prevence bezdomovectví. Bydlení je nedostupné i z finančního hlediska, cizinci nemají finanční prostředky na složení kauce ve výši dvou až tří nájmů. Dalším problémem v oblasti bydlení je strach majitelů domů pronajímat byt cizincům nosícím např. šátek. Návrh město by bylo pro majitele bytů zárukou, že pokud ubytují cizince, žádné problémy nenastanou. SOZE organizace má v plánu vybudovat další azylový dům pro cizince. Organizace ví o volné budově na území ÚMČ Brno sever, která by byla k tomu účelu vhodná. Organizace má finanční prostředky na rekonstrukci. ÚMČ však není ochotná dům organizaci poskytnout. Armáda spásy v ČR, z.s. plán rozšířit byty, terénní programy Prevence bezdomovectví vyčlenění bytů jen pro cizince. Z diskuze účastníků pracovní skupiny vyplynuly níže uvedené priority a opatření: Romové ohrožení sociálním vyloučením Priorita 1 Dluhové a právní poradenství pro cílovou skupinu Romové (soulad SPRSS) Opatření 1.1 Rozvoj právního a dluhového poradenství Realizátor: IQ Roma Servis, o. s. Priorita 2: Rozvoj azylového bydlení (soulad SPRSS) Opatření 2.1 Rozšíření kapacit azylových domů pro rodiny s dětmi Realizátor: Armáda Spásy v ČR, z. s. Priorita 3 Rozvoj klíčových služeb (mimo soulad SPRSS) - Odborné sociální poradenství: In Iustitia, DROM, IQ Roma Servis, o. s., Společnost Podané ruce, o.p.s., SRNM - Terénní programy: DROM, IQ Roma Servis, o. s., Společnost Podané ruce, o.p.s., Ratolest Brno, SRNM, Armáda Spásy v ČR, z. s.

5 - SAS pro rodiny s dětmi: IQ Roma Servis, o. s., Petrov, Teen Chalenge, DROM, Ratolest Brno - NZDM: Armáda Spásy v ČR, z. s., Teen Chalenge, Petrov, DROM, IQ Roma Servis, o. s., Ratolest Brno Přesahové oblasti, neřešené oblasti a trendy do budoucna: - programy na podporu bydlení 1 - komunitní práce - prevence soc. patologických jevů - programy zdravotní prevence - programy řešení diskriminace a násilí z nenávisti - asistence prevence kriminality - programy na zaměstnanost - sociální ekonomika a podnikání - programy na podporu vzdělávání - řešení financování služeb v souvislosti s projektem plácků Přesahy do pracovních skupin v rámci KPSVL 1. Podnět pro PS Sociální práce a sociální služby Zvyšující se nároky na kapacity terénní práce, zajištění dostupnosti z důvodu dojíždění, rozšiřující se SVL. Důraz na práci s rodinami drogově závislých, posílení primární/sekundární prevence. Rozvoj komunitní práce, zapojování uživatelů, např. do společného plánování, zvelebování prostředí, angažovanost uživatelů služeb Desinsekce (odvšivení) v ubytovnách, NZDM, školách, předškolních zařízeních, azylových domech atd. Tréninkové bydlení pro drogově závislé (v rámci terénních programů?) Terénní programy (řešení problémů v terénu nebo přímo v domácnostech klientů, na ubytovnách apod. - prevence ztráty bydlení, dluhové poradenství, doučování dětí, problematika závislosti, zdravotně soc. pomoc, podpora prostupného bydlení poskytnutí služeb v domácnostech): DROM, IQRS, Spol. Podané ruce, Ratolest, SRNM, AS 2. Podnět pro PS Bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů detoxikační zařízení pro děti a mládež do 15 let nízkoprahový detox pro dospělé (Spol. Podané ruce) 3. Podnět pro PS Bydlení (návrhy vyplývají z dlouhodobě zaznamenané potřeby cílové skupiny i z aktuálně zaváděných změn pro přiznávání doplatků na bydlení v rámci dávek hmotné nouze). Návrh na rozšíření režimu Prostupného bydlení i na další objekty než jen Francouzská 42, zařadit např. Armádu spásy nebo jiné organizace, která mají v pronájmu obecní byty pro klienty, zařízení pro osamělé matky/otce s dětmi, ubytovací zařízení sociálních kurátorů atd. Dle článku 5, odst. (8) Rada města Brna může každoročně rozhodnout o pronájmu sociálních bytů žadatelům zařazeným do sociálního programu Prostupný model bydlení mimo výběr prováděný dle odst. (1) (5) tohoto článku, tzn. bez losování, čímž je zajištěna prostupnost 1 různé formy sociálního bydlení, docházka do domácností, prevence

6 do běžného bydlení v rámci obecního bytového fondu. Návrh na systémovou změnu Pravidel článek 7, odst. (2), bod h) Rada města Brna může rozhodnout o pronájmu bytu v celoměstském zájmu a o podmínkách nájmu vybraným institucím poskytujícím sociálně integrační služby pro chráněné bydlení jejich klientům tak, aby systém umožnil poskytovatelům sociálních služeb pronájem/podnájem bytů klientům v režimu Prostupného bydlení. Návrh na změnu v Pravidlech ve smyslu odstranění překážek v možnosti dosažení nároku na pronájem obecního bytu (nízkoprahové nastavení podmínek pro evidenci žádosti o pronájem obecního bytu, např. bez nutnosti finančních nároků na opravu bytu vlastním nákladem, otevření možnosti těm dlužníkům, kteří prokazatelně a pravidelně snižují svůj dluh na nájemním vůči městu atd.) Potřeba navýšení kapacity chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním (psychiatrická léčebna má pacienty, které by mohla pustit do samostatného bydlení. Iniciovat na Bytovém odboru MMB poskytnutí dostatečného počtu bytů za tímto účelem. Metoda rapid-re-housing, po nastěhování pracuje s rodinou odborník, který pomáhá se zabydlením (zejména prevence neplatičství, terénní programy, SAS pro rodiny s dětmi, atd.) 4. Podnět pro PS zaměstnanost Podpora od SmB, např. podpora soc. podnikání (úklidy, údržba, opravy obecního bytového fondu), společensky zodpovědné zadávání veřejných zakázek Cizinci ohrožení sociálním vyloučením V souladu se SPRSS: Priorita 1 Dluhové a právní poradenství pro cizince Opatření 1.1 Rozvoj dluhového a právního poradenství Realizátor: DCHB Celsuz Priorita 2: Azylové bydlení pro cizince Opatření 2.1 Rozšíření kapacit azylového bydlení pro cizince Realizátor: SOZE Mimo soulad se SPRSS: Vznik nového Azylového domu pro cizince: SOZE Odborné sociální poradenství i mimo právní a sluhové: Organizace pro pomoc uprchlíkům, SOZE Přesahové oblasti, neřešené oblasti a trendy do budoucna: - Zaměstnanost: Město jako možný zaměstnavatel cizinců v rámci konceptu ethnic friendly (městské firmy), podpora ethnic friendly zaměstnavatelů ze strany města, chráněné pozice pro cizince, v případě dlouhodobé nezaměstnanosti dobrovolnictví v NNO. Problémy v

7 oblasti zaměstnanosti: jazyková a kulturní bariéra (možno řešit např. kurzy češtiny, které by nějakou formou realizovalo například město). VPP? - Vzdělávání: Zajištění dostatečných kapacit ve školách pro přijímání cizinců, problémy spojené s nostrifikací diplomů ze zahraničních škol (v současné době mají obrovské problémy s uznáváním diplomů zejména Syřané). Školící středisko (jazykové). - Velká poptávka po individuálním doučování dětí - běžné učivo (možná spolupráce s PdF MU?). Problém nedostatku financí u rodičů, u dospělých pak potřeba doučování jazyka (taktéž i individuálně), a to i u cizinců z EU. - Bydlení: Problémy s dosahováním adekvátního bydlení. Sociální prostupné bydlení (rozšíření stávajícího projektu AS byty cíleně pro cizince: navázání spolupráce NNO). Problém trvalého pobytu podmínka pro získání standardního (i městského) bytu. Nedostatek financí na běžné komerční bydlení. Možnosti řešení případová práce? - Bezpečnost (prev. krimi.): Vypracovat krizové plány (v případě vyhlášení výjimečných stavů, povodně, rozsáhlý požár, atd.) v jazykových mutacích pro cizince, které budou jednoduše dostupné, zlepšit jazykové kompetence MPB, úředníků, nemocničního personálu. Komunitní tlumočník? Překlady: nejen krizové plány, ale i běžné materiály pro cizince, brožury základních právních informací, prevence kriminality, oblast zaměstnanosti Tlumočení: poradenství, úřady, kontakty, zdravotnictví (např. interkulturní pracovník, komunitní tlumočník) - PR: návrh ze strany NNO, zdali by jim město nemohlo vypomáhat při prezentování akcí zaměřených na soužití cizinců s majoritou. Osvěta a propagace služeb a materiálů pro cizince (info brožury, atd.). ad 3. Závěr Na závěr se koordinátor komunitního plánování R. Janík se všemi účastníky rozloučil a poděkoval za účast a aktivní spolupráci. Připomněl, že realizátoři příslušných opatření budou em vyzváni k vyplnění formuláře, zpracování popisu opatření. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY Zápis ze setkání Termín konání: čtvrtek 16. 4. 2015 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis setkání Termín konání: čtvrtek 17. 10. 2013 Časové rozvržení: 9:30 11:30 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Brně v termínu

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 Vize: Ostrava je město vstřícné ke všem obyvatelům a je všestranně připraveno pomoci řešit situaci každého, kdo k ní sám přistupuje aktivně. Obsah

Více