Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 726 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ (dále jen nařízení o EFG ). 2. Německé orgány podaly žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Aleo Solar AG a jeho dvou dceřiných společnostech v Německu. 3. Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu se všemi příslušnými ustanoveními nařízení o EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny. SHRNUTÍ ŽÁDOSTI Žádost o prostředky z EFG Členský stát Dotčený region / dotčené regiony (úroveň NUTS 2) Datum podání žádosti Datum ověřeného doručení žádosti Datum žádosti o poskytnutí dodatečných informací EGF/2014/014 DE/Aleo Solar Německo Braniborsko (DE 40) a Weser-Ems (DE 94) Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací Lhůta pro dokončení posouzení Kritérium pro pomoc Prvotní podnik Odvětví ekonomických činností (oddíl NACE Revize 2) 2 Počet dceřiných společností, dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli dotčeného podniku Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG Aleo Solar AG Oddíl 26 ( Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení ) Referenční období (čtyři měsíce) 7. března července 2014 Počet pracovníků propuštěných a činností ukončených v průběhu referenčního období (a): Počet pracovníků propuštěných a činností ukončených před referenčním obdobím nebo po něm (b) Úř. věst. L 347, , s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, , s. 1). CS 2 CS

3 Celkový počet propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti (a + b) Celkový odhadovaný počet cílových příjemců pomoci Počet cílových mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET ) Rozpočet na individualizované služby (v EUR) Rozpočet na provádění EFG 3 (v EUR) Celkový rozpočet (v EUR) Příspěvek z EFG (60 %) (v EUR) POSOUZENÍ ŽÁDOSTI Postup 4. Německé orgány podaly žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar dne 29. července 2014, to znamená do dvanácti týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc stanovená níže. Komise potvrdila přijetí žádosti dne 4. srpna 2014, tedy do dvou týdnů ode dne podání žádosti, a dne 11. srpna 2014 požádala německé orgány o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace byly poskytnuty do šesti týdnů ode dne uvedeného požadavku. Lhůta dvanácti týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž má Komise dokončit své posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, uplyne dne 16. prosince Způsobilost žádosti Dotčené podniky a příjemci pomoci 5. Žádost se týká 657 pracovníků propuštěných v podniku Aleo Solar AG a jeho dvou dceřiných společnostech Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg). Podnik Aleo Solar působil v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 26 ( Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení ). Dotčené společnosti propouštěly především v regionech úrovně NUTS 4 2 Braniborsko (DE 40) a Weser-Ems (DE 94) Podniky a počet propuštěných osob během referenčního období Aleo Solar AG 390 Aleo Solar Dritte Produktion GmbH 163 Aleo Solar Deutschland GmbH 104 Celkový počet podniků: 3 Celkový počet propuštěných osob: Celkový počet osob samostatně výdělečně činných, které svou činnost ukončily: V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1309/2013. Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, , s. 34). CS 3 CS

4 Podniky a počet propuštěných osob během referenčního období Celkový počet způsobilých pracovníků a osob samostatně výdělečně činných: 657 Kritéria pro pomoc 6. Německé orgány podaly žádost podle kritéria pro pomoc stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během čtyřměsíčního referenčního období dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, počtu nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně propuštěných pracovníků a/nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli. 7. Čtyřměsíční referenční období trvalo od 7. března 2014 do 7. července Žádost se týká 390 pracovníků propuštěných 5 v podniku Aleo Solar AG během referenčního období čtyř měsíců a 267 pracovníků propuštěných ve dvou dceřiných společnostech během téhož období. Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti 9. Počet propuštěných pracovníků byl vypočítán tímto způsobem: všech 657 pracovníků bylo započítáno jako propuštění pracovníci od data jednotlivých výpovědí z pracovního poměru, kterými zaměstnavatel propouští pracovníka nebo ukončuje jeho pracovní poměr. Způsobilí příjemci pomoci 10. Žádost neobsahuje žádné další případy propuštěných pracovníků před referenčním obdobím nebo po něm. 11. Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je tedy 657. Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace 12. Za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Německo uvádí, že Aleo Solar byla německá společnost v rámci skupiny Robert Bosch, která měla výrobní závody rovněž ve Španělsku, Itálii, USA, Austrálii a Anglii, z nichž některé byly během posledních několika let prodány. 13. Tato společnost je pouze jedním z mnoha evropských solární podniků, které se v posledních několika letech (od roku 2010) dostaly do platební neschopnosti, ukončily svou činnost v odvětví solární energie, ukončily zcela nebo částečně výrobu nebo byly prodány čínským investorům. Index udržitelného růstu fotovoltaiky za rok uvádí, že celkový společný příjem všech 33 fotovoltaických společností zahrnutých do studie 7 vzrostl o 79 % z 21 miliard USD na 36 miliard USD (v letech ) na trhu, kde se počet instalovaných zařízení zvýšil o 129 %. Čínské a tchajwanské společnosti dokázaly vygenerovat rychlejší růst příjmů než německé a americké společnosti. Podíl německých společností na trhu se nadále zmenšuje. Společnosti z USA se vzdaly svého podílu na trhu po čtyřech letech profitu. V Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG největších veřejně obchodovaných solárních společností na světě podle jejich růstu a jejich finanční a provozní účinnosti. CS 4 CS

5 letech se podíl příjmů Číny zvýšil z 11 % na 45 % a naopak podíl Německa poklesl z 64 % na 21 %. Jediným dalším členským státem EU, který má dostatečně významnou produkci, aby zde byla uvedena, je Španělsko s 1 %. 14. Čína vybudovala ohromnou nadměrnou výrobní kapacitu solárních modulů, kterou nedokáží absorbovat její vlastní spotřebitelé ani světový trh; to spolu s celosvětovým poklesem poptávky vedlo k prudkému poklesu cen. V důsledku místně dostupné finanční podpory pro výrobce v Číně a priority, kterou má toto odvětví ve stávající čínské pětiletce ( ), jsou tyto společnosti schopné přežít a růst díky prodeji své produkce za nízké ceny na trzích v zahraničí. Více než 90 % čínské výroby jde na vývoz, z toho 80 % do EU. V roce 2011 ceny klesly o 40 % ve srovnání s rokem 2010, a to na úroveň nižší, než jsou výrobní náklady společnosti Aleo Solar. V roce 2013 schválila EU další cla na solární moduly pocházející z Číny a minimální cenu, která je však stále nižší než výrobní náklady německých výrobců. 15. Společnost Aleo Solar dosáhla v roce 2010 obratu 550 milionů EUR a zisku ve výši 43 milionů EUR; tato čísla od roku 2011 rychle klesala a v roce 2013 dosáhly ztráty výše 92 milionů EUR. Zaměstnanost ve společnosti mezitím poklesla z 995 v roce 2011 na 740 v roce Navzdory různým snahám o restrukturalizaci a zlepšení účinnosti se společnosti nepodařilo znovu dosáhnout zisku ani zlepšení vyhlídek do budoucna. Společnost Aleo Solar vstoupila do likvidace a uzavřela nebo prodala své závody, zatímco některé další německé solární společnosti potýkající se se ztrátami přesunuly výrobu na Dálný východ, například do Malajsie. 16. Dosud byla výroba solárních modulů předmětem dvou žádostí o pomoc z EFG (včetně této), přičemž obě souvisí s globalizací spojenou s obchodem. Události, jež vedly k propouštění a ukončení činnosti 17. Událostmi, jež vedly k propouštění, bylo uzavření dvou závodů společnosti Aleo Solar v Německu výrobního zařízení v Prenzlau (553 propuštěných pracovníků) a správního střediska v Oldenburgu (104 propuštěných pracovníků). Výrobní závod v Prenzlau byl mezitím prodán konkurzním správcem asijskému konsorciu, které převzalo 164 propuštěných pracovníků podniku Aleo Solar. Tito pracovníci, i když jsou v současnosti znovu zaměstnáni, jsou přesto způsobilí pro účast na opatřeních EFG (za předpokladu, že jsou slučitelná s jejich pracovní dobou), jelikož jejich nové zaměstnání není jisté. Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost 18. Propouštění má značný negativní dopad na regionální hospodářství v Prenzlau/Braniborsku. Tato oblast se vyznačuje relativně nízkou hustotou obyvatelstva (41/km oproti celostátnímu průměru 84/km). V této oblasti se vyskytují převážně malé a střední podniky a pouze 10 podniků (0,3 %) zaměstnává více než 249 pracovníků. Aleo Solar byl jedním z těchto hlavních zaměstnavatelů a propuštění pracovníci nyní nemají žádné bezprostřední vyhlídky na nalezení rovnocenného pracovního místa. 19. Hlavními odvětvími v tomto regionu jsou zemědělství (včetně ekologického zemědělství), cestovní ruch, výroba minerálních olejů a energie z obnovitelných zdrojů. Příjem na obyvatele je nižší než celostátní průměr. Oblasti Uckermark a Prenzlau mají nejvyšší míru nezaměstnanosti v Německu, a sice 15,5, resp. 16,4 % (údaje z května 2014). Jelikož pracovníci, kteří vstoupili do přechodové společnosti a zahájili svou účast na opatřeních, pro která se žádá o pomoc z EFG, se do míry nezaměstnanosti nezapočítávají, mohlo by toto číslo být ještě o 0,9 % vyšší, pokud CS 5 CS

6 by zahrnuti byli. Riziko dlouhodobé nezaměstnanosti pro propuštěné pracovníky je vysoké. Opatření budou proto pracovníky podporovat v tom, aby hledali i mimo danou oblast a přijímali nabídky pracovních příležitostí tam, kde je lze nalézt. 20. Situace v oblasti zaměstnanosti je mnohem slibnější v oblasti Oldenburg, kde se nacházela administrativa společnosti Aleo Solar, a 104 pracovníků, kteří zde byli propuštěni, není zahrnuto do opatření spolufinancovaných EFG. Cíloví příjemci pomoci a navržené akce Cíloví příjemci pomoci 21. Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 476 cílových pracovníků. Rozdělení těchto pracovníků podle pohlaví, státního občanství a věkových skupin je následující: Kategorie Počet cílových příjemců pomoci Pohlaví: Muži: 262 (55,0 %) Státní občanství: Věková skupina: Ženy: 214 (45,0 %) Občané EU: 474 (99,6 %) Občané zemí, které nejsou členy EU: 2 (0,4 %) let: 3 (0,6 %) let: 42 (8,8 %) let: 332 (69,7 %) let: 98 (20,6 %) Nad 64 let: 1 (0,2 %) Způsobilost navržených akcí 22. Sociální partneři podniků Aleo Solar AG a Aleo Solar Dritte Produktion GmbH se počátkem roku 2014 dohodli na sociálním plánu, který zahrnuje služby přechodové společnosti. Subjekt vybraný zúčastněnými stranami za účelem poskytování služeb přechodové společnosti je BOB Transfer GmbH, která bude působit v Prenzlau. Pracovníkům budou poskytovány služby přechodové společnosti od 11. dubna Na rozdíl od dřívější německé žádosti nebude možné během čekání na rozhodnutí o žádosti o pomoc z EFG zahájit opatření za pomoci spolufinancování z ESF. 23. Všechna následující opatření společně tvoří balíček individualizovaných služeb koordinovaný přechodovou společností, jehož cílem je opětovné začlenění propuštěných pracovníků do zaměstnání. Opatření v oblasti odborné přípravy (Qualifizierungen): Tato opatření se nabízejí způsobilým pracovníkům po sestavení profilu, pohovorech za účelem profesního poradenství a se záměrem pomoci jim využívat příležitosti na trhu práce. Nabízené kurzy odborné přípravy se zaměří na odvětví s perspektivami do budoucna, jako je stavebnictví, zdravotnictví a ošetřovatelství, maloobchod, odvětví stravování, doprava a logistika. Tyto kurzy mohou být poskytovány jednotlivcům nebo skupinám a jejich náplň je různorodá, od základních kompetencí (jako jsou jazyky, CS 6 CS

7 IT, řidičský průkaz) po zvyšování kvalifikace a přípravu pracovníků na práci v novém odvětví, včetně zakládání podniků. Pro 18 propuštěných pracovníků s různými postiženími budou připraveny speciální kurzy. Profesní poradenství a vedení (Berufsorientierung): Sem budou patřit různé inovativní nástroje, jako je zjišťování dovedností, žádosti o zaměstnání ve formě videa, žádosti o zaměstnání online a práce z domu. V rámci iniciativy Komise Nové dovednosti pro nová pracovní místa byl vyvinut nástroj pro zjišťování dovedností, který by měl pracovníkům pomáhat, aby se ve svých žádostech a na potenciálních nových pracovních místech vyvarovali nesouladu mezi požadovanými a nabízenými dovednostmi. Žádosti o zaměstnání ve formě videa pomohou žadatelům představit se z profesního hlediska a upozornit na sebe. Práce z domu by jim mohla poskytnout pracovní příležitosti, neboť pro potenciální zaměstnavatele by se tak snížily náklady na jejich přijetí do pracovního poměru. Skupiny / workshopy podobných pracovníků: Bude se jednat o fóra koordinovaná zprostředkovatelem, která budou účastníkům pomáhat vyměňovat si nápady a podněty. Skupiny podobných pracovníků lze sestavit různými způsoby, např. podle věku, potřeb, složení rodin nebo předchozích pracovních zkušeností. Zohlední se skutečnost, že přibližně 200 účastníků je starších 50 let, a proto čelí při hledání zaměstnání dodatečným překážkám. Uzavřením podniků bylo postiženo také několik párů a rodičů samoživitelů, kteří mohou potřebovat psychologickou podporu. Poradenství v oblasti podnikání (Existenzgründerberatung): Sem budou patřit odborné poradenské služby pro ty, kteří uvažují o založení nového podniku. Budou představeni čerství podnikatelé a nové kreativní modely podnikání, aby propuštění pracovníci měli motivaci a aby jim byla poskytnuta pomoc při rozvíjení nových nápadů. Meziregionální poradenství (Interregionale Beratung): Jeho cílem bude podporovat pracovníky při hledání práce v jiných regionech a může zahrnovat návštěvy veletrhů pracovních příležitostí. Hledání práce (Stellenresearch): Profesionální hledač zaměstnání (Jobscout) využije svých kontaktů a zkušeností, aby nalezl možná volná pracovní místa, která dosud nebyla zveřejněna a která by mohla vyhovovat způsobilým pracovníkům. Lze zorganizovat akce, na nichž se způsobilí pracovníci mohou představit potenciálním novým zaměstnavatelům. Navazující odborné vedení / poradenství (Nachbetreuung/Beratung): Pracovníci mohou po nástupu do nového zaměstnání využít navazujícího vedení a poradenství tak, aby se minimalizovalo riziko ztráty pracovního místa. Navazující odborné vedení / záruka pracovního místa (Nachbetreuung / Beschaeftigungs-sicherung): To má zásadní význam pro pracovníky, kteří přijmou nové zaměstnání v určité vzdálenosti od svého předchozího domova a mohou potřebovat odborné vedení a poradenství, jakmile se usadí. Příspěvek na odbornou přípravu (Transferkurzarbeitergeld): Tento příspěvek odpovídá 60 % předchozího čistého příjmu pracovníka nebo 67 %, pokud v domácnosti příjemce pobývá jedno nebo více dětí. Je splatný za dobu přibližně devíti měsíců ode dne, kdy pracovník vstoupil do přechodové společnosti. 24. Navržené akce, jež jsou zde popsány, představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany. CS 7 CS

8 25. Německé orgány předložily požadované informace o akcích, které jsou povinné pro dotčené podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv. Potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nebude takové akce nahrazovat. Odhadovaný rozpočet 26. Celkové odhadované náklady činí EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši EUR a výdaje na přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši EUR. 27. Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí EUR (60 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet účastníků Odhadované náklady na účastníka (v EUR)* Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení o EFG) Opatření v oblasti odborné přípravy (Qualifizierungsmassnahmen) Celkové odhadované náklady (v EUR) Profesní poradenství a vedení (Berufsorientierung) Skupiny/workshopy Poradenství v oblasti podnikání (Existenzgruenderberatung) Meziregionální poradenství (Interregionale Beratung) Hledání práce (Stellenresearch) Navazující odborné vedení / poradenství (Nachbetreuung/Beratung) Navazující odborné vedení / záruka pracovního místa (Nachbetreuung / Beschaeftigungssicherung) Mezisoučet a): Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG) Příspěvek na odbornou přípravu (Transferkurzarbeitergeld) (65 %) Mezisoučet b): (35 %) CS 8 CS

9 Akce podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG 1. Přípravné činnosti Řízení Poskytování informací a propagace Kontrola a výkaznictví Mezisoučet c): (5,75 %) Celkové náklady (a + b + c): Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) *Zaokrouhleno. 28. Náklady na akce uvedené v tabulce výše jakožto akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG nepřesahují 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb. Německé orgány potvrdily, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě. Období způsobilosti výdajů 29. Německé orgány začaly poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 11. dubna Výdaje na akce uvedené v mezisoučtech a) a b) v tabulce výše jsou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 11. dubna 2014 do 29. července Německým orgánům začaly vznikat administrativní výdaje spojené s prováděním EFG dne 1. března Výdaje na činnosti v oblasti přípravy, řízení, informování, propagace, kontroly a výkaznictví, tj. mezisoučet c) v tabulce výše, jsou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. března 2014 do 29. ledna Doplňkovost s akcemi financovanými z národních fondů nebo z fondů Unie 31. Zdrojem národního předběžného financování a spolufinancování je spolkový rozpočet a Bundesagentur für Arbeit (Spolková pracovní agentura). Tyto dva zdroje financují 40 % národního příspěvku a mohou zahájit předběžné financování opatření, jakmile budou dostatečně přesvědčeny o tom, že prostředky z EFG budou v dohledné době následovat. 32. Německé orgány potvrdily, že výše popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, neobdrží zároveň finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie. Postupy konzultování cílových příjemců pomoci nebo jejich zástupců či sociálních partnerů a místních a regionálních orgánů 33. Německé orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se zástupci cílových příjemců pomoci. Po těchto konzultacích předložilo dne 12. června 2014 Spolkové ministerstvo pro zaměstnanost a sociální věci spolu se Spolkovým úřadem práce a přechodovou společností plánovaný balíček individualizovaných služeb zástupcům cílových příjemců pomoci, kteří s ním souhlasili, pokud jde o jeho obsah a podrobnosti. Řídicí a kontrolní systémy CS 9 CS

10 34. Žádost obsahuje popis řídicích a kontrolních systémů, který specifikuje povinnosti dotčených orgánů. Německo oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude spravován týmiž subjekty ve Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), které spravují ESF. Nicméně v rámci Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung je to Referat EF 4, který vystupuje jako řídící orgán pro EFG, zatímco řídicím orgánem ESF je Referat EF 1. Organisationseinheit Prüfbehörde je kontrolním orgánem pro EFG a ESF. Tyto subjekty také spravovaly předchozí příspěvky pro Německo z EFG. Závazky dotčeného členského státu 35. Německé orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů: při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodrženy zásady rovného zacházení a nediskriminace, byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění, v případě, že propouštějící podnik pokračoval ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržel své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečil, navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a bude zamezeno jakémukoliv dvojímu financování, navržené akce se budou navzájem doplňovat s akcemi financovanými prostřednictvím strukturálních fondů, finanční příspěvek z EFG bude splňovat procesní a hmotněprávní pravidla Unie pro státní podporu. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Návrh rozpočtu 36. EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období Po posouzení žádosti s ohledem na podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení o EFG a při zohlednění počtu cílových příjemců pomoci, navržených akcí a odhadovaných nákladů navrhuje Komise uvolnit z EFG částku EUR, která představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce, aby se v souvislosti s dotčenou žádostí poskytl finanční příspěvek. 38. Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 9. Související akty 39. Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši EUR do příslušné rozpočtové položky. 8 9 Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 10 CS

11 40. Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada navrhované rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijmou. CS 11 CS

12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ( ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/ , a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení, s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 11, a zejména na bod 13 uvedené dohody, s ohledem na návrh Evropské komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/ , nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013. (3) Dne 29. července 2014 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním 13 v podniku Aleo Solar AG a v jeho dvou dceřiných společnostech v Německu a doplnilo ji v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013. (4) V souvislosti s žádostí podanou Německem by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši EUR, Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. L 167, , s. 26. Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG. CS 12 CS

13 PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z EFG uvolňuje částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda CS 13 CS

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 2.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/XXX(BUD) Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2016/XXX(BUD) 30.8.2016 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.2.2011 KOM(2011) 61 v konečném znění C7-0055/11 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2014 COM(2014) 456 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 119 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2013 COM(2013) 706 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.8.2014 COM(2014) 515 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 447 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2011 KOM(2011) 339 v konečném znění C7-0160/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISI KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.11.2009 SEK(2009)1619 v konečném znění C7-0011/10 SDĚLENÍ KOMISI o žádosti EGF/2009/013 DE/Karmann o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2014 COM(2014) 734 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 Interinstitucionální

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 2014/2055(BUD) 4.9.2014 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh zprávy Paul Tang (PE536.185v01-00) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. září 2012 (OR. en) 13784/12 FIN 655 SOC 746 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. září 2012 (OR. en) 13784/12 FIN 655 SOC 746 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. září 2012 (OR. en) 13784/12 FIN 655 SOC 746 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 13. září 2012 Č. dok. Komise: COM(2012) 493 final Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.1.2015 COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2010 (OR. en) 16876/10 FIN 648 SOC 790 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

SDĚLENÍ KOMISI. ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2010 SEK(2010) 53 v konečném znění C7-0041/10 SDĚLENÍ KOMISI ohledně žádosti Litvy EGF/2009/016 LT/Výroba nábytku o finanční příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2013 COM(2013) 90 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2016 COM(2016) 462 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět:

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH. Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. listopadu 2010 (OR. en) 15920/10 FIN 553 SOC 734 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 8. listopadu 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.5.2014 COM(2014) 255 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0162 (NLE) 11158/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 462 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2011 KOM(2011) 491 v konečném znění C7-0222/11 CS Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.2.2008 KOM(2008) 94 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění dohod uzavřených EU na základě jednání v rámci článku XXVIII

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2016 COM(2016) 61 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska EGF/2015/009

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 28. 11. 2013 A7-0411/2013 ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více