Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků"

Transkript

1 Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1

2 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. Zastupuje více než 8 tisíc lidí činných v této oblasti. sdružuje více než osmdesát právnických osob, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje na všech úrovních státní správy především při tvorbě nové legislativy a systémů podpory vývoje a výzkumu poskytuje poradenství v oblasti možností podpory výzkumných a vývojových projektů a při jejich realizaci v celém průběhu tohoto procesu, tj. od poskytnutí základních informací přes pomoc při zpracování projektu, řešení problémů při realizaci projektu až po jeho vyúčtování informuje své členy o aktuálním dění v oboru a pořádá odborné konference s aktuální tématikou 11:17 2 Založena

3 11:17 3

4 Základní pojmy (def. zák. 130/2002 Sb.) Základní výzkum: teoretická nebo experimentální práce prováděná za účelem získání nových vědomostí o základních principech Aplikovaný výzkum: teoretická nebo experimentální práce prováděná za účelem získání nových poznatků pro vývoj nových výrobků Experimentální vývoj: používání stávajících poznatků pro návrh nových výrobků Inovace je zavedení nových výrobků a služeb do praxe (inovace postupů a organizační inovace) Výzkumná organizace (VO): hlavní činností je VaV, reinvestuje zisk, vlastníci nemají přednostní přístup k výsledkům Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (RVVI) ministerstvo pro peníze na výzkum a vývoj? poskytovatel, uchazeč, příjemce, další účastník, řešitel, způsobilé/uznané náklady, výsledky VaVaI VaV, VaVaI, SR, RVVI,TA ČR, VVI (v.v.i.), VO 11:17 4

5 EU (a ČR) klade především důraz na: Rozvíjení výzkumu a všech forem inovací, pokud znamenají přeměnu znalostí v přidanou hodnotu a zvyšují konkurenceschopnost podniků. Podporu společného výzkumu podniků a univerzit a vůbec vytváření partnerství za účelem inovace. Podporu malých a středních podniků (MSP) => Stále více se stírá hranice mezi výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI). Proto i systémy veřejné podpory se postupně rozšiřují na všechny aspekty tohoto procesu. Kde ale sehnat na výzkum, vývoj a inovace peníze?? 11:17 5

6 KDE ZÍSKAT PENÍZE NA VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE? Žlutě označena specializace AVO Čí jsou ČR ČR EU+ČR EU Kdo je dává (rozhoduje) ČR ČR ČR EU Pod jakým heslem Nepřímá podpora výzkumu a vývoje (zák. o dani z příjmu) Veřejná (přímá) podpora výzkumu a vývoje ze SR (zák. 130/2002 Sb.) Strukturální fondy (podmínky schválené EU) Mezinárodní výzkumné programy (nejznámější je 7.RP) 11:17 6

7 Mezinárodní výzkumné programy Jsou určeny pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Vyhlašuje je EU a přímo financuje. Jejich přehled je např. na Nejznámější je 7.(6). rámcový program pro výzkum a vývoj. V ČR nejlépe síť NINET ; nejucelenější na (Technologické centrum AV ČR) a jeho 11:17 7

8 Část strukturálních fondů je zaměřena na podporu znalostní ekonomiky podporu výzkumu, vývoje, inovací a vzdělání OP Podnikání a inovace MPO (OP PI -rozvoj podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti podniků, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie dotace dle regionální mapy podpory 45% 65%) OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT (OP VaVpI posilování VaV a proinovačního potenciálu ČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších subjektů dotace až 100%). OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT (OP VK - rozvoj vzdělanostní společnosti; účel posílení konkurenceschopnosti ČR dotace až 100%) 11:17 8

9 OP PI - Podnikání a inovace na r Zajišťuje komplexní podporu resortu průmyslu a obchodu - napomáhá dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí. Podpora je poskytována převážně MSP Implementační agenturou OPPI je agentura CzechInvest. Prioritní osy: 1. Vznik firem START, FINANČNÍ NÁSTROJE 2. Rozvoj firem - PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT V PODNICÍCH 3. Efektivní energie EKOENERGIE 4. Inovace INOVACE, POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace SPOLUPRÁCE, PROSPERITA, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání PORADENSTVÍ, MARKETING 11:17 9

10 Prioritní osa 4 Inovace Program INOVACE Cílem programu je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu MSP i velkých podniků v oblasti výroby i služeb, zejména zaváděním výroby nových výrobků s vysokými technickými a ekonomickými parametry. Dalším cílem je zlepšit prostřednictvím podpory patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe. Podpora je poskytována formou dotace. Program POTENCIÁL Cílem programu je posílit vývojové a inovační kapacity podniků zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní VaVaI, prohloubit spolupráci podniků s VaV institucemi a vytvářet podmínky pro zapojení podniků do domácích i evropských programů VaV. Podpora bude poskytována společnostem, které budují nová, či rozšiřují stávající pracoviště VaVaI výrobků a technologií. Podpora bude poskytována formou dotace. 11:17 10

11 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osy: 1. Evropská centra excelence - rozvoj nejlepších výzkumných týmů 2. Regionální VaV centra - posílení cíleného výzkumu v regionech 3. Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje - zajištění rychlého a efektivního přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe a zlepšení systému informovanosti o výsledcích VaV 4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem - podpora infrastruktury vysokých škol k využití pro nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a inovace 5. Technická pomoc - zajištění efektivní řízení OP vč. propagace Individuální a velké projekty (>50 mil. ). 11:17 11

12 OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osy: 1. Počáteční vzdělávání - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Rovné příležitosti žáků, Další vzdělávání pracovníků škol, zlepšení podmínek zákl. škol 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělání, Vysokoškolské vzdělávání, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Partnerství a sítě 3. Další vzdělávání - Individuální další vzdělávání, Podpora nabídky dalšího vzdělávání 4. Systémový rámec celoživotního vzdělání - Systémový rámec počátečního vzdělávání 5. Technická pomoc - Řízení, kontrola, informovanost a publicita programu 11:17 12

13 VEŘEJNÁ (PŘÍMÁ) PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 11:17 13

14 Veřejná (přímá) podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR je dána zákonem 130/2002 Sb.) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Jeho nové znění platí od od kdy byl do něj promítnut Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 11:17 14

15 PODPORA VaV Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Převzato z publikace PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČR 11:17 15

16 Příjemci podpory Akademie věd České republiky (AV ČR) soustava vědeckých pracovišť - Veřejných výzkumných institucí,v.v.i. (do příspěvkových organizací) 1/3 celkové státní podpory (vč. příspěvku na činnost) Vysoké školy 20 státních vysokých škol a univerzit a soukromé vysoké školy stejný objem podpory jako u AV ČR Ostatní Příspěvkové a v.v.i. organizace státní správy Soukromý podnikatelský sektor (cca 3 4 mld. Kč) Další platby 11:17 16

17 DRUHY (FINANČNÍ) PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA Původně: Pro podporu institucí provádějících základní a aplikovaný výzkum dnes již má širší význam ÚČELOVÁ PODPORA Především pro podporu řešení jednotlivých konkrétních projektů. Je nejvíce využívaná podnikatelskými subjekty. 11:17 17

18 Institucionální podpora je poskytována především podle různých algoritmů na: dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (VO) na základě zhodnocení jí dosažených výsledků: v.v.i., příspěvkové organizace, vysoké školy, podnikatelské subjekty (>85% AV ČR+MŠMT) mezinárodní spolupráci ČR ve VaV (poplatky za účast v programech, členství v organizacích, dofinancování finančních podílů českých účastníků) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích podpora může činit až 100% nákladů příslušného výzkumu výběr není prováděn veřejnou soutěží! 11:17 18

19 Změna systému hodnocení VaV - nový princip přidělování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj instituce. Je zaměřeno výlučně (v principu?) na získání podkladů k rozdělování institucionálního financování (dříve Výzkumné záměry). Nejvýznamnější změnou je přímá vazba mezi výsledkem (počet bodů) a objemem finančních prostředků. Největší problémy: mezioborové rozdíly směšování základního a aplikovaného výzkumu. Přesun financování některých VO na nové poskytovatele (MPO,MZe). 11:17 19

20 Účelová podpora je poskytována na základě výsledků veřejné soutěže na konkrétní projekty na základě jiných (zákonem, vládou) schválených postupů na další konkrétní účely 11:17 20

21 Poskytovatelé účelové podpory před reformou více než 19 (!!) orgánů státní správy nyní je pouze i s institucionální podporou 11 účelovou podporu projektů rozděluje pouze 7 poskytovatelů: ukončily AV ČR, MD, MMR, MŽP, SÚJB, MPSV, ČBÚ, NBÚ, MZV, BIS, MPO a omezilo MŠMT v přechodném období budou u všech dobíhat pouze již zahájené programy, zůstaly GA ČR, MO, MV, MK, MZe, MZ - MŠMT i nadále zodpovídá za mezinárodní spolupráci a průřezové programy; (nové odpovědnosti: MV bezpečnostní výzkum, MK kulturní dědictví národa), vznikla Technologická agentura, která převzala náplň většinu programů končících poskytovatelů. 11:17 21

22 Technologická agentura Právní postavení - prakticky paralela ke stávající GA ČR, ale pro oblast aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací; organizační složka státu; správce rozpočtové kapitoly státního rozpočtu. Hlavními cíli její činnosti jsou: podporovat za celou ČR projekty v oblasti VaVaI, které mají skončit uplatněním v praxi, poskytovat plný servis uživatelům v průběhu celého procesu (poradenství právní a finanční, ochrana výsledků atd.), podporovat komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování projektů, spolupracovat se zahraničními technologickými agenturami (zejm. zemí EU) a využívat jejich zkušeností. 11:17 22

23 Účelová podpora je poskytována na základě výsledků veřejné soutěže na - grantový projekt -příjemce stanovuje sám cíle a způsoby řešení - veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji - výzkum a vývoj pro potřeby poskytovatele - programový projekt VaVaI - vyjadřuje, jakým způsobem přispěje uchazeč k naplnění cílů vyhlášeného programu na základě jiných postupů na - projekty mezinárodní spolupráce ve VAV - projekty velkých infrastruktur - specifický vysokoškolský výzkum. 11:17 23

24 Poskytování podpory projektu VaVaI splňující podmínky Programu podpory VaVaI Veřejná soutěž je vypisována jednotlivými poskytovateli na základě Programů podpory výzkumu a vývoje schválených Radou pro výzkum a vývoj, které definují věcné, časové a finanční podmínky příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů vyhlášeného programu získaný majetek je příjemce ( 15) pokud se podílí více účastníků pak dle smlouvy o dotaci ( 9) práva k výsledkům VaV patří příjemci ( 15). 11:17 24

25 Příklady programů podpory VaVaI MPO: TIP ( /2017) Technologická agentura: ALFA - nové poznatky aplik. výzkumu a experim. vývoje; BETA - veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji; OMEGA - aplikované společenské vědy; CENTRA KOMPETENCE - centra VaVaI v progresivních oborech MŠMT: EUREKA CZ - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového VaV; KONTAKT II - podpora mnohostranných a dvoustranných spoluprací ve výzkumu a vývoji, COST CZ - spolupráce v základním výzkumu; INGO II - podpora účasti v nevládních organizacích VaV; EUROSTARS - evropský program VaV, zaměřen na podporu MSP, spolufinancovaný z EU ; EUPRO II - podpora účasti ČR v RP 11:17 25

26 Výše a míra podpory projektu VaVaI základní míra procentuální podpory činí u základního výzkumu 100%, u aplikovaného výzkumu 50 (max. 80%) a u experimentálního vývoje 25 (max. 60%). dotace dle typu výzkumu/vývoje - celkový podíl účelové podpory na uznaných nákladech jako součet účelových podpor pro jednotlivé typy výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu získaný majetek i výsledky jsou majetkem příjemce. 11:17 26

27 Možnosti navýšení podílu státní podpory o 20 % - podpora je určena pro malý podnik o 10 % - podpora je určena pro střední podnik o 15 % - jedná se o spolupráci minimálně dvou podnikatelů pokud: žádný nehradí více než 70 % uznaných nákladů projektu nebo alespoň jeden z nich je malým nebo středním podnikem nebo se jedná o přeshraniční spolupráci, o 15 % jestliže se jedná o spolupráci mezi podnikatelem a výzkumnou organizací pokud výzk. organizace uhradí alespoň 10 % uznaných nákladů nebo výzkumná organizace má právo zveřejnit výsledky projektu. Podíl účelové podpory na uznaných nákladech části projektu uskutečňovaného výzkumnou organizací může být v tomto případě až 100 % bez ohledu na typ výzkumu/vývoje o 15 % vpřípadě aplikovaného výzkumu, pokud jsou výsledky projektu obecně šířeny. 11:17 27

28 NEPŘÍMÁ PODPORA VaVaI 11:17 28

29 Není předmětem nedovolené veřejné podpory, neboť je využitelná všemi subjekty Osvobození od daní Osvobození od daně ze zisku, je-li použit na podporu VaV u nepodnikatelských subjektů Osvobození od daně dědické a darovací pro nabytí majetku na financování vědy, výzkumu, vývoje. Možnost odečíst od základu daně hodnotu darů určených na financování vědy a vzdělání Možnost odpočtu od základu daně z příjmu Možnost odečíst od základu daně 100 % výdajů na vlastní výzkum a vývoj 11:17 29

30 Odpočet výdajů na výzkum a vývoj dle 34 zák. 586/1992 Sb.O daních z příjmů umožňuje poplatníkovi odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů VaV (obdobně jako daňovou ztrátu min. období atd.) vymezení základních pojmů a seznam dovolených a zakázaných činností obsahuje pokyn MF D-288 (www.vyzkum.cz), příp. Doporučení RVV k aplikaci ZDP při odpočtu výdajů vynaložených na projekty VaV (www.vyzkum.cz) 11:17 30

31 Nejdůležitější principy možného odečtu ( 34+D-288) Jen náklady související s realizací projektů VaV (přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty). Projektem VaV se rozumí písemný dokument!! Jen daňově uznatelné náklady vedené účetně odděleně. Lze uplatnit mzdové výdaje, odpisy, další provozní výdaje, výdaje na certifikaci výsledků, cestovné vše v souvislosti s řešením projektu Vedení oddělené evidence v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy. Jen náklady, na které nebyla (ani zčásti!) poskytnuta veřejná podpora. Nelze uplatnit na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky VaV pořízené od jiných osob kromě certifikace. Jak tedy postupovat? Jako při přípravě a řešení běžného projektu VaV dle zák. 130/2002!!! 11:17 31

32 Zvolený způsob podpory se osvědčil investice do VaV ze soukromých zdrojů se zvýšily a výpadek výběru daně je pro státní správu (MF) přijatelný. Do návrhu novely zákona ( Velká daňová reforma od ??) se (zatím?) podařilo dostat rozšíření nákladů o nákup VaV služeb a výsledků od VO (dokonce s odpočtem ve výši 120%) a 10% bonifikace meziročního nárůstu uplatňovaného odpočtu na VaV. 11:17 32

33 PŘEHLED INFORMACÍ O PODPOŘE VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rada pro výzkum a vývoj Asociace výzkumných organizací Děkuji Vám za pozornost. Ing. Václav Neumajer, 11:17 33

34 11:17 34

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více