Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek"

Transkript

1 ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek

2 ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce starsty zástupce starsty zástupce starsty zástupce starsty KT Kancelář tajemníka dd. interníh auditu dd. persnální KS Kancelář starsty dd. sekretariátu starsty dd. rady a zastupitelstva OEK Odbr eknmický dd. rzpčtu dd. evidence hspdářské činnsti dd. místních příjmů dd. účetnictví OHS Odbr hspdářské správy dd. prvzně - eknmické dd. technické správy a služeb dd. IT OKK Odbr kntrly a kmunikace manažer kvality eknm - metdik krdinátr petic, stížnstí a speciálních kntrl dd. kntrlních činnstí dd. stížnstí a svbdnéh přístupu k infrmacím dd. bezpečnstníh managementu OKP Odbr kultury a prjektů referát eknmický dd. přípravy a realizace akcí bčanských aktivit, kultury, sprtu, vlnčasvých aktivit a zahraničních vztahů dd. prjektů MČ Praha 10 OMP Odbr majetkprávní dd. veřejných zakázek a servisních činnstí dd. správy dmů dd. správy majetku dd. nájemních vztahů dd. prdeje bytvéh fndu dd. činnstí vlastníka a prdeje nemvitéh majetku OOS Odbr bčansksprávní dd. matrik, státníh bčanství a vnitřní správy dd. sbních dkladů a evidence byvatel dd. přestupkvé OSO Odbr sciální dd. eknmiky a administrativy dd. sciálně právní chrany dětí a práce s rdinu dd. sciální práce dd. sciální prevence dd. zřízených rganizací a zdravtnictví OST Odbr stavební referát administrativy a archivu SÚ dd. územníh řízení dd. územníh a speciálníh řízení, kntrla staveb dd. stavebníh řízení OŠK Odbr šklství referát pedaggickrganizační dd. eknmické dd. infrmační kanceláře OŽD Odbr živtníh prstředí, dpravy a rzvje dd. státní správy živtní prstředí a dprava dd. městské zeleně a čistty dd. kncepce rzvje MČ OŽI Odbr živnstenský dd. registrace pdnikatelů dd. evidence pdnikatelů dd. kntrlní

3 ÚMČ Praha 10 list 1/44 Přílha č. 2 Náplně činnsti dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ

4 ÚMČ Praha 10 list 2/44 Kancelář tajemníka (KT) Kancelář tajemníka (KT) je zvláštní rganizační jedntku zřízenu pr zabezpečení výknu funkce tajemníka ÚMČ ve smyslu zákna č. 131/2000 Sb., hl. m. Praze, ve znění pzdějších předpisů a becně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kteru se vydává Statut hl. města Prahy (dále jen Statut ). KT zajišťuje administrativní a rganizační pdpru tajemníkvi ÚMČ při plnění úklů, které vyplývají z výše citvanéh zákna a Statutu, pdílí se na přípravě vnitřních předpisů a dalších patření suvisejících s řízením a rganizací práce. Oddělení interníh auditu plní zejména tyt úkly: činnst interníh auditu je vyknávána pracvníky ddělení v rzsahu stanveném záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů, Standardy pr prfesinální praxi interníh auditu INTOSAI a navazujících záknných předpisů; činnst je definvána jak nezávislé a bjektivní přezkumávání a vyhdncvání perací a vnitřníh kntrlníh systému ÚMČ ve vztahu k ddržvání právních předpisů a přijímaných patření, k systému rzpznávání a mezvání rizik, k plnění prvzních a finančních kritérií v činnsti ÚMČ. Sučasně v rámci ÚMČ zabezpečují pracvníci ddělení knzultační činnst zaměřenu na zdknalvání řídících prcesů. Interní audit přináší systematický a metdický přístup k hdncení a zlepšvání řídících a kntrlních prcesů a správy MČ a ÚMČ; interní audit pskytuje vedení MČ a ÚMČ splehlivé a včasné prvzní, finanční a jiné infrmace zaměřené na hdncení řídících a kntrlních systémů; interní audit nenahrazuje činnsti jiných a zvláštních rganizačních jedntek ÚMČ při řešení, vytváření, zavádění a zajištění vlastníh prvzu, vnitřních řídících a kntrlních systémů, včetně dpvědnsti příslušných veducích úředníků a zaměstnanců; pstavení interníh auditu, pravmci a pvinnsti jsu legislativně upravené v pdmínkách ÚMČ vnitřními předpisy zejména QI Statutem Interníh auditu, QI Rizika v pdmínkách ÚMČ; interní audit je rganizačně začleněn d KT a na základě pkynu starsty je přím řízen tajemníkem ÚMČ; interní audit nemá výknné pravmci a je pradním rgánem starsty MČ a tajemníka ÚMČ, je rganizačně i funkčně ddělený d řídících a výknných struktur ÚMČ. Oddělení persnální plní zejména tyt úkly: Zajišťuje persnální a mzdvu agendu pr celý ÚMČ, zejména se jedná tyt činnsti: dle příslušných ustanvení zákna č. 312/2002 Sb., úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů, zabezpečuje vyhlašvání, přípravu a realizaci výběrvých řízení na bsazení pracvních pzic úředníků; zabezpečuje bsazvání pracvních pzic zaměstnanců; zabezpečuje veškeru agendu spjenu s uzavřením, změnu a uknčením pracvníh pměru zaměstnanců a s pracemi knanými na základě dhd prvedení práce a dhd pracvní činnsti; kmplexně zajišťuje blast vzdělávání zaměstnanců včetně uzavírání smluv zvýšení kvalifikace se zaměstnanci studujícími při zaměstnání; kmplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců prstřednictvím dbrných šklení a seminářů a prstřednictvím e-learningu; uzavírá se zaměstnanci dhdy dpvědnsti k chraně hdnt svěřených zaměstnancům k vyúčtvání;

5 ÚMČ Praha 10 list 3/44 prvádí výpčet mezd/platů zaměstnanců včetně výpčtu dvdů a srážek vyplývajících z becně závazných právních předpisů a jejich převd na příslušné bankvní účty; shrmažďuje, vyhdncuje a zadává data zaměstnanců (sbní údaje, údaje nástupu a výstupu zaměstnanců, dále evidence dcházky, evidence dvlených, evidence pracvních neschpnstí, dhd pracích knaných mim pracvní pměr apd.) d persnálních a mzdvých prgramů; vede evidenci sb se zdravtním pstižením a zpracvává známení plnění pvinnéh pdílu sb se zdravtním pstižením na celkvém pčtu zaměstnanců zaměstnavatele; ve splupráci s veducími dbrů zpracvává ppisy pracvních činnstí v rzlišení na pracvní místa úředníků územníh samsprávnéh celku a statní pracvní místa; zajišťuje dměňvání členů ZMČ v suladu s příslušnu záknnu úpravu; realizuje přiznávání sbních příplatků, příplatků za vedení a zvláštních příplatků pr zaměstnance; zpracvává návrhy veducích dbrů na zařazení zaměstnanců d platvých tříd při respektvání becně závazných právních předpisů v dané blasti a při sučasném měsíčním sledvání platvých pstupů zaměstnanců; vyhtvuje dklady výplatě - rekapitulace mezd, výplatní lístky; vede daňvu evidenci, včetně kmunikace s příslušným finančním úřadem; vede agendu sciálníh a zdravtníh pjištění, včetně kmunikace s ČSSZ a příslušnými zdravtními pjišťvnami; vyhtvuje ptvrzení příjmu pr zaměstnance; zpracvává přehledy čerpání mzdvých prstředků, včetně průběžné kntrly čerpání příslušné části rzpčtu a zajištění statistické a rzbrvé činnsti v tét blasti čerpání finančních prstředků; zpracvává metdické pkyny, směrnice a instrukce v blasti své půsbnsti; zajišťuje v suladu s příslušnými becně závaznými právními předpisy archivaci příslušné dkumentace.

6 ÚMČ Praha 10 list 4/44 Kancelář starsty (KS) Kancelář starsty je zvláštní rganizační jedntku zajišťující administrativní a rganizační pdpru starstvi MČ a jeh zástupcům. Oddělení sekretariátu starsty plní zejména tyt úkly: zajišťuje specializvané rganizační a krdinační činnsti a agendu starsty MČ. Oddělení rady a zastupitelstva plní zejména tyt úkly: rganizačně zajišťuje zasedání vlených rgánů MČ, tj. RMČ a ZMČ, včetně suvisejícíh servisu pr bčany a zastupitele MČ.

7 ÚMČ Praha 10 list 5/44 Odbr eknmický (OEK) Odbr eknmický ÚMČ (OEK) je zřízen RMČ pr výkn státní správy v přenesené půsbnsti na úseku výběru místních a správních pplatků a exekutivu sankčních pplatků za MČ. Ve věcech samstatné půsbnsti dbr zajišťuje eknmicku agendu MČ. Oddělení rzpčtu Oddělení rzpčtu se řídí těmit legislativními předpisy: zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů; zákn státním rzpčtu České republiky na příslušný rk; vyhláška č. 449/2009 Sb., způsbu, termínech a rzsahu údajů předkládaných pr hdncení plnění státníh rzpčtu, rzpčtů státních fndů, rzpčtů územních samsprávných celků, rzpčtů dbrvlných svazků a rzpčtů Reginálních rad reginů sudržnsti. Oddělení rzpčtu plní zejména tyt úkly: příprava rzpčtu příprava návrhu zásad a časvéh harmngramu pr přípravu rzpčtu na příští rk za MČ a předlžení d RMČ; tvrba kncepce rzpčtu včetně vazby na zřízené rganizace a rzpisu investičních akcí z pdkladů jedntlivých dbrů ÚMČ a její předlžení ke schválení d RMČ; zpracvání dílčích částí návrhu rzpčtu a sestavvání rzpčtu na další rk na základě pdkladů z jedntlivých dbrů a schválené kncepce, prjednávání návrhu rzpčtu, předlžení knečnéh návrhu rzpčtu ke schválení d RMČ a ZMČ včetně návrhu dtací z rzpčtu hl. města Prahy a státníh rzpčtu; zabezpečení zveřejnění návrhu rzpčtu a rzpčtvéh výhledu MČ v suladu se záknem 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; předkntace rzpčtu pr pčítačvé zpracvání, realizace nvéh rzpčtu v SW systému Ginis a předlžení MHMP ROZ v elektrnické pdbě; rzpis schválenéh rzpčtu pr jedntlivá dvětví.

8 ÚMČ Praha 10 list 6/44 čerpání rzpčtu a rzbry hspdaření příprava přehledu pr RMČ a ZMČ rzpčtvých patřeních včetně přehledu čerpání rzpčtvé rezervy na základě usnesení RMČ, ZMČ, RHMP a ZHMP; sledvání, prjednávání a zúčtvání plnění rzpčtu s rzpčtujícím rgánem a zpracvání analýzy výsledku hspdaření MČ a její předlžení MHMP; realizace usnesení rgánů MČ (RMČ a ZMČ) ve vztahu k financvání městské části, ve vztahu k rzpčtu HMP a ve vztahu ke státnímu rzpčtu; zajišťvání realizace příjmvých a výdajvých stránek rzpčtu, včetně návrhu patření při jejich neplnění; navrhvání, přijímání a prjednávaní rzpčtvých změn, vyjádření stanviska k předkládaným materiálům jedntlivých dbrů ÚMČ na zasedání RMČ a ZMČ k meziplžkvým přesunům a změně rzpčtu; kntrla a analýza hspdaření pdle rzpčtu včetně sledvání vývje plnění rzpčtu, prvádění rzbru - zpracvání tabulkvé části zprávy hspdaření MČ - hlavní činnst a stanvení návrhu na patření; příprava a krdinace zpráv hspdaření MČ včetně vyhdncení jedntlivých úseků činnstí a infrmaci rzpčtvých úpravách schválených RMČ v rámci zmcnění zabezpečení zveřejnění výsledku hspdaření MČ v suladu se záknem 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; na základě usnesení RMČ a ZMČ realizace rzpčtvých patření v SW systému Ginis, včetně předkntace; na základě usnesení RHMP a ZHMP a následnéh schválení v RMČ, realizace rzpčtvých patření v SW systému Ginis; předávání v elektrnické pdbě na příslušný dbr MHMP ROZ veškerých rzpčtvých patření meziplžkvé přesuny a změny rzpčtu a jejich dsuhlasení; kntrla a schvalvání platebních příkazů pr banku v SW systému Ginis u faktur a platebních pukazů bez faktur pr výdaje hlavní i hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; tvrba dávky pr uskutečnění plateb v SW systému Ginis pr již vytvřené a schválené faktury a platební pukazy bez faktur pr výdaje hlavní i hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; následná kntrla plateb z předešléh dne dle vytvřenéh prtklu a stažených elektrnických výpisů; sledvání stavu účtů MČ a usměrňvání finanční likvidity v suvislsti s připravvanými buducími závazky (smluvy a bjednávky) v hlavní a hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; přehled příjmech a výdajích na státní správu v rámci MČ; zajištění pdkladů pr auditry a dpvědnst za jejich správnst a kmpletnst z hlediska náplně ddělení rzpčtu; zpracvání finančních analýz, střednědbých a dluhdbých výhledů financvání MČ; evidence průběhu financvání jedntlivých prjektů financvaných ve splupráci s MHMP EU včetně sledvání krytí jejich úhrad v suladu se schváleným rzpčtem; evidence průběhu financvání jedntlivých prjektů vedených na zvláštních běžných účtech (splufinancvaných v rámci dtačních titulů) včetně sledvání krytí jejich úhrad v suladu se schváleným rzpčtem;

9 ÚMČ Praha 10 list 7/44 příprava a sumarizace pdkladů pr jednání finančníh výbru ZMČ; sledvání příslušných záknů, nařízení, vyhlášek, směrnic apd. vztahujících se k činnsti ddělení. finanční vypřádání příprava a zpracvání finančníh vypřádání MČ se státním rzpčtem a rzpčtem HMP za předchzí účetní bdbí a předlžení na MHMP ROZ, p prjednání na MHMP realizace finančníh vypřádání převd finančních prstředků; prvádění rčníh finančníh vypřádání vůči rzpčtu HMP a státnímu rzpčtu včetně všech pžadvaných výkazů; krdinace finančníh vypřádání s právnickými sbami zřízené MČ a v rámci hspdaření MČ za předchzí účetní bdbí. Referát pkladen plní zejména tyt úkly: řízení, kntrla a dpvědnst za kmpletní zajištění úklů pkladen, včetně zajišťvání metdiky; zajištění pkladních perací valutvé pkladny; zajištění dvzu finanční htvsti d banky; kntrla a schvalvání htvstních příjmů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti rzpčtu; kntrla a schvalvání htvstních výdajů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti rzpčtu; kntrla a schvalvání htvstních výdajů a příjmů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti zdaňvané činnsti; krdinace činnstí dbrem kntrly při přípravě kntrl pkladen. Oddělení místních příjmů Oddělení místních příjmů je sučástí dbru eknmickéh a vyknává státní správu v přenesené půsbnsti na úseku výběru místních, správních pplatků a exekutivu sankčních pplatků za MČ. Ve výknu přenesené půsbnsti se ddělení řídí těmit legislativními předpisy: 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů; 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů; 565/1990 Sb., místních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; 202/1990 Sb., lteriích a jiných pdbných hrách, ve znění pzdějších předpisů; 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů; 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů; 183/2006 Sb., stavební zákn, ve znění pzdějších předpisů; 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; 99/1963 Sb., bčanský sudní řád ve znění pzdějších předpisů; 356/1999 Sb., kterým se mění zákn č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání (živnstenský zákn), ve znění pzdějších předpisů, a některé další zákny; 182/2006 Sb., inslvenční zákn, ve znění pzdějších předpisů; 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů; 117/2001 S., veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů;

10 ÚMČ Praha 10 list 8/44 OZV MF ČR č. 223/1993 Sb., hracích přístrjích, ve znění pzdějších předpisů; OZV HMP č. 10/2013 Sb., kteru se stanví místa a čas, na kterých lze prvzvat lterie a jiné pdbné hry, v platném znění; OZV HMP č. 23/2003 Sb., místním pplatku ze psů, ve znění pzdějších předpisů; OZV HMP č. 17/2013 Sb., místním pplatku za užívání veřejnéh prstranství, v platném znění; OZV HMP č. 10/2011 Sb., místním pplatku ze vstupnéh, v platném znění; OZV HMP č. 12/2012 Sb., místním pplatku z ubytvacích kapacit, v platném znění; OZV HMP č. 27/2003 Sb., místním pplatku za lázeňský a rekreační pbyt, v platném znění; Oddělení místních příjmů plní zejména tyt úkly: dle zákna č. 202/1990 Sb., lteriích a jiných pdbných hrách, ve znění pzdějších předpisů a v suladu s příslušnými becně závaznými vyhláškami zajišťuje: Pvlvání výherních hracích přístrjů; pvlvání tmbl; výkn státníh dzru nad pvlenými výherními hracími přístrji a tmblami; dle zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů prvádí správní řízení ve věci prušení rzhdnutí pvlení prvzu výherních hracích přístrjů; dle zákna č. 565/1990 Sb., místních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů a dle zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů a v suladu s příslušnými becně závaznými vyhláškami zajišťuje výkn správy místních pplatků ze psů, za lázeňský neb rekreační pbyt, ze vstupnéh, z ubytvacích kapacit. Prvádí: vyhledání daňvých subjektů, místní šetření a jejich kntrlu; vyměření a vybírání pplatků; vyúčtvání pplatků; kntrlu jejich plnění ve stanvené výši a dbě; vymáhání nezaplacených úhrad (vydává upzrnění na nedplatek, platební výměr, exekuční příkaz, vyrzumění právní mci); kmunikuje se sudy a správu sciálníh zabezpečení i ntáři v rámci dědických řízení; dvlací řízení; dle zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů vymáhá neuhrazené místní pplatky za užívání veřejnéh prstranství, jehž správcem je dbr živtníh prstředí, dpravy a rzvje, vydává upzrnění na nedplatek, platební výměr, exekuční příkaz, vyrzumění právní mci; dle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů vyměřuje v záknem stanvených případech správní pplatek, kntrluje jeh vybrání a zastavuje řízení, pkud nebyl zaplacen ve stanvené lhůtě; dle zákna č. 255/2012 Sb., kntrlní řád, ve znění pzdějších předpisů prvádí kntrlu prvzvání výherních hracích přístrjů a kntrlu ddržvání prvzní dby výherních hracích přístrjů a jiných technických herních zařízení určenu OZV HMP č. 10/2013 Sb., kteru se stanví místa a čas, na kterých lze prvzvat lterie a jiné pdbné hry, v platném znění; dle zákna č. 117/2001 Sb., veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů, zabezpečuje dzr při zapečetění a tevírání pkladniček pvlených MHMP v území bvdu MČ; dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů, pskytuje infrmace tazatelům; splupracuje v rámci sučinnsti s Městsku plicí při vyhledávání neplatičů v místním pplatku ze psů; vymáhá neuhrazené sankce ulžené statními dbry městské části dle záknů:

11 ÚMČ Praha 10 list 9/44 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů; 183/2006 Sb., stavební zákn, ve znění pzdějších předpisů; 356/1999 Sb., kterým se mění zákn č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání (živnstenský zákn), ve znění pzdějších předpisů a některé další zákny; dle zákna č. 182/2006 Sb., inslvenční zákn, v platném znění, vyhledává daňvé subjekty a přihlašuje phledávky vůči úpadcům d inslvenčníh řízení; v rámci exekučníh řízení vydává: žádsti sučinnst na banky hledně zjištění čísla účtu dlužníků; upzrnění na nedplatek; exekuční příkaz; vyrzumění právní mci; prvádí dpisy nevymahatelných pkut na základě suhlasu dbru, který sankci ulžil; zajišťuje distribuci a kntrlu přísně zúčtvatelných tiskpisů, tj. sešitů stvrzenek k inkasu daní v htvsti a distribuci a kntrlu pkutvých blků pr jedntlivé dbry úřadu. Oddělení účetnictví Oddělení účetnictví vyknává samstatné účtvání na uceleném úseku účetnictví, sledvání a evidvání phybu stavu finančních prstředků na bankvních účtech kntrla zůstatků. Oddělení účetnictví se řídí těmit legislativními předpisy: Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr některé vybrané účetní jedntky; České účetní standardy č ; vyhláška č. 449/2009 Sb., způsbu, termínech a rzsahu údajů předpkládaných pr hdncení plnění státníh rzpčtu, rzpčtu státních fndů, rzpčtů územníh samsprávných celků, rzpčtů dbrvlných svazků a rzpčtů Reginálních rad reginů sudržnsti; vyhláška MF č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů; každrčně vydaná vyhláška, kteru se pr účely pskytvání cestvních náhrad mění sazba základní náhrady za pužívání silničních mtrvých vzidel a stravné a stanvení průměrné ceny phnných hmt; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů; prváděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k finanční kntrle; vyhláška č. 270/2010 Sb., inventarizaci majetku a závazků; Oddělení účetnictví plní zejména tyt úkly: samstatné účtvání na uceleném úseku účetnictví, sledvání a evidvání phybu stavu finančních prstředků na bankvních účtech, kntrla zůstatků;

12 ÚMČ Praha 10 list 10/44 řídí se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášku 410/2009 Sb., platnými interními předpisy a prmítá d své činnsti veškeré legislativní změny v blasti účetnictví; účtvání pkladních dkladů, mezd a materiálvých zásb; účtvání a kntrla phybu na bankvních účtech a jejich archivace; vedení evidence správních a místních pplatků dle jedntlivých pplatníků pkuty, blkvé pkuty, pplatky rekreační, ubytvací, pplatky ze vstupnéh, pplatky ze psů, pplatky za veřejné prstranství v SW Agendi; zpracvání příjmvých dkladů; příjem faktur z pdatelny pčítačvé zpracvání d KDF GINIS; předání faktur jedntlivým rganizačním celkům (dbrům); kntrlvání věcné správnst faktur (splatnst, účet, registrace) kntrlvání příkazů pr platební styk s Česku spřitelnu a statními bankvními ústavy; prplacení všech plateb; kntrla bankvních zůstatků a stavů finančních prstředků; schvalvání likvidace u faktur; vystavvání platebních pukazů a přepukazů; vystavvání pštvních pukazů B; vystavvání pukazů na vratky pplatků; evidence a správa slžených depzit; účtvání phybů na depzitním účtu, kntrla jeh zůstatků; výpčet úrků pr jedntlivé slžené kauce; účtvání předpisů k phledávkám, závazkům, mzdám; účtvání zálh na drbné vydání; účtvání právek k phledávkám; zpracvávání měsíčních vstupů a výstupů DPH, účtvání statistiky dle metdiky Pmcnéh analytickéh přehledu a následná křížvá kntrla stanvená MF; kntrla bratů na bankvních účtech a prvádí denní archív účetnictví; zpracvání sestav základníh účetnictví; sledvání veškerých změn v rzpčtvé skladbě a její ddatky, sledvání správnsti účtvéh rzvrhu; měsíční uzavírání předpisů v GINIS DDP; měsíční dsuhlasvání plateb za příjmy v SW Agendi na účetnictví; splupráce s ddělením místních příjmů eknmickéh dbru; měsíční kntrla phybů a bratů na jedntlivých syntetických účtech; evidence prplacení faktur, zálh a investičních akcí zpracváním d tabulek; zajišťvání převdu finančních prstředků mezi účty MČ (např. dvd výstupů DPH na zdaň. činnst, převdy mylů apd.); kntrla údajů v závěrečných měsíčních sestavách a jejich kamžité dstraňvání rzdílů; přebírání a nahrávání čtvrtletních účetních závěrek příspěvkvých rganizací d SW GORDIC; prvádí křížvé kntrly PAP u účetnictví příspěvkvých rganizací; prvádění finančních kntrl u příspěvkvých rganizací zřízených MČ; splupráce na statických výkazech; upravvání účetníh rzvrhu a příprava předkntací v mdulech GINIS; účtvání dtací v rámci PO a jejich vypřádání; účtvání phybů na účtech prjektů z EU; zajištění rční účetní závěrky, zavírání a tevírání účetních knih; zpracvání pdkladů pr vypracvání dkladvé inventury za MČ; sledvání a studium nvých předpisů vydaných MHMP a MF a statních předpisů suvisejících s účetnictvím rzpčtvých rganizací;

13 ÚMČ Praha 10 list 11/44 zajišťvání přehledů k některým vybraným účtům evidence přírůstků a úbytků (např. mylný účet, pdrzvahvé účty apd.); prváděné kntrly zaúčtvaných účetních perací ve vztahu k jiným dbrům; prúčtvání majetku (mvitý i nemvitý, POE) a jejich dpisů; zajišťvání a trvalá aktualizace pdpisvých vzrů; zajišťvání pdpisvých vzrů k účtům v peněžních ústavech; zřizvání a rušení bankvních účtů u peněžních ústavů; zpracvání pdkladů pr audit a účast při prvádění auditu; archivace závěrek a dkladů a jejich skartace ve splupráci s OHS. Referát evidence majetku a statistických analýz v ddělení účetnictví kmplexně zajišťuje dbrné agendy samsprávy v blasti majetku a jeh evidenci, zejména: evidence majetku v příslušném SW (GINIS-MAJ) pdle inventárních čísel a jeh správné zatřídění dle rganizace, střediska, klasifikace CZ-CPA a CZ-CC,a SÚ/AÚ (DHM, DNM, DFM, DDHM, DDNM, POE); nastavení dpisvých skupin jak účetních, tak i daňvých, určení dby dpisvání a zbytkvé hdnty pdle ČUS č. 708; zpracvání phybů a změn v analytické evidenci dluhdbéh majetku (budvy, stavby, pzemky); kntrla dšlých dkladů (vč. jejich přílh) a převdek před jejich zpracváním v evidenci majetku, zajištění pravy případných chyb v dkladech a převdkách u správců; zpracvání předlžených dkladů a převdek d jedntlivých správců majetku (zařazení/vyřazení majetku d/z evidence, změna umístění majetku) a následná kntrla zpracvaných změn v evidenci; výrba štítků s inventárními čísly pr nvě přízený inventář a náhradních štítků při jejich pškzení; zpracvávání měsíčních účetních dpisů; kntrla stavu majetku v evidenci majetku na stavy v účetní evidenci k měsíční, resp. rční závěrce, a zakládat tm prtkly; kntrla zůstatkvých cen u prdanéh majetku a dpisů; splupráce s ddělením účetnictví v blasti prúčtvání majetku a jeh depisvání; vyhtvvání seznamu majetku dle pžadavků a ptřeby správců, např. pr účely vyřazení inventáře; sledvání nvých právních nrem ve vztahu k majetku a jejich následná realizace v praxi; zajišťuje sestavení rčních statistických výkazů pr ČSU (tvrba datvých subrů, zpracvání pdkladů a jejich vyplnění); příprava pdkladů pr fyzicku inventuru, tj. dsuhlasení stavu majetku dle knceptů s jedntlivými dbry, kmpletvání inventarizačních seznamů a jejich předání pracvním skupinám; zpracvání výsledků inventury d tabulek včetně zápisu a předání d ddělení účetnictví k dalšímu zpracvání; vyhtvení kmpletních inventárních supisů veškeréh majetku na základě výsledků inventarizace; předávání aktualizvaných inventárních seznamů na příslušná pracviště; příprava pdkladů a návrh na rční dpisvý plán; pdíl na přípravě becně závazných vyhlášek a nařízení v připmínkvém řízení.

14 ÚMČ Praha 10 list 12/44 Oddělení evidence hspdářské činnsti: Oddělení hspdářské činnsti se primárně zabývá zdaňvanu hspdářsku činnstí. Tat činnst je ve Statutu hlavníh města Prahy vymezena v 11, kde se stanvuje pvinnst městských částí sestavvat finanční plán činnstí pdléhajících dani z příjmů právnických sb pdle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů (v textu uváděné čísla záknů jsu v platném znění). Oddělení evidence hspdářské činnsti se řídí těmit legislativními předpisy: zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; becně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hlavníh města Prahy, kteru se vydává Statut hl. města Prahy (dále jen Statut ), s důrazem na ustanvení 11 Statutu; zákn č. 561/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna účetnictví pr některé vybrané účetní jedntky; vyhláška č. 383/2009 Sb., účetních záznamech v technické frmě vybraných účetních jedntek a jejich předávání d centrálníh systému účetních infrmací státu a pžadavcích na technické a smíšené frmy účetních záznamů; vyhláška č. 270/2010 Sb., inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtvání na účtech, č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih, č. 703 Transfery, č. 704 Fndy účetní jedntky, č. 705 Rezervy, č. 706 Opravné plžky a vyřazení phledávek, č. 708 Odpisvání dluhdbéh majetku; metdické pkyny hlavníh města Prahy a metdika vedení účetnictví vydaná splečnstí Grdic spl. s r..; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 416/2004 Sb., kteru se prvádí zákn finanční kntrle; metdické pkyny ke zpracvání rzbrů hspdaření a jejich předlžení hlavnímu městu Praze; zákn č. 255/2012 Sb., kntrlní řád, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí, ve znění pzdějších předpisů; QS Kntrlní řád MČ Praha 10; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 499/2004 Sb., archivnictví, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 312/2002 Sb., úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Oddělení evidence hspdářské činnsti plní zejména tyt úkly: finanční plán vyhtvení a předání pkynů ke zpracvání pdkladů pr finanční plán zdaňvané činnsti dbrům, které vyknávají hspdářsku činnst, a správním firmám, které na základě mandátní smluvy vyknávají správu majetku MČ (dále jen správní firmy);

15 ÚMČ Praha 10 list 13/44 sumarizace pdkladů pr zpracvání finančníh plánu a vyhtvení návrhu pr prjednání v rgánech MČ. vedení účetnictví zajišťvání vedení účetnictví zdaňvané činnsti a dbá na správné zaúčtvání všech dkladů v příslušném měsíci, čtvrtletí a rce; stanvení účetníh rzvrhu pr blast hspdářské činnsti; připravvání a průběžné udržvání ptřebných předkntací v účetnictví a infrmvání dbrů a správních firem správných pstupech účtvání; účtvání pkladních perací hspdářské činnsti a vytváření příslušných předkntací pr správné účtvání; prvádění evidence dšlých faktur, zajištění jejich správnéh běhu a jejich likvidace; prvádění zaúčtvání předpisů zadanými dbry d systému; sledvání placení dle starých splátkvých kalendářů u prdeje majetku; účtvání phybu majetku v účetnictví hspdářské činnsti; rzdělvání nákladů mezi hlavní a hspdářsku činnst; přebírání účetních dat d správních firem, prvěřvání jejich správnst a jejich začleňvání d účetnictví MČ; dstraňvání nesrvnalstí a pskytvání metdické pmci správním firmám při jeh zpracvání; prvádění měsíčních, čtvrtletních a rčních účetních závěrek, vyhtvení účetních výkazů a jejich předkládání hlavnímu městu Praze; připravvání a prvádění inventarizace majetku a závazků, zjišťvání stavů na všech účtech hspdářské činnsti včetně účtů pdrzvahvých a zkumá, zda všechny plžky jsu právněné a platné; vyhtvení inventurních supisů; prúčtvání inventurních rzdílů a vyhtvení příslušné části zprávy inventarizaci. hspdaření a rzbry sledvání peněžních tků na účtech bhspdařvaných správními firmami a přijímání příslušných patření k zajištění ptimálních zůstatků na příslušných bankvních účtech; zadání metdických pkynů pr zpracvání pdkladů pr čtvrtletní, plletní a rční rzbry hspdaření a pr zpracvání závěrečnéh účtu MČ za příslušný kalendářní rk; sledvání hspdaření správních firem; pmc dbrům úřadu při zadávání eknmických údajů d systému Prxi Agendi. zajištění agendy PAP zpracvání rzsáhlé a slžité agendy pmcnéh analytickéh přehledu (PAP) a zajišťvání jeh synchrnizace s účetními daty; aktualizace pstupů v návaznsti na metdické změny v agendě PAP. práce s financemi správa bankvních účtů vedených pr ptřeby hspdářské činnsti; pravidelné kntrly aktuálnsti pdpisvých právnění k bankvním účtům MČ (případné návrhy na úpravu kmpetencí k bankvním účtům); kmunikace s bankami; sledvání výše a správnsti bankvních pplatků; řešení nesprávných plateb a reklamací; splupráce s banku při pskytvání úvěrů na nákup nemvitéh majetku d MČ, zejména v blasti uvlnění a převdu finančních prstředků; vyhtvvání platebních pukazů a zajištění realizace převdů finančních prstředků mezi jedntlivými účty MČ, včetně účtů bsluhvaných správními firmami;

16 ÚMČ Praha 10 list 14/44 kntrla pdkladů a převádění finančních prstředků k refundaci mzdvých prstředků mezi hlavní a hspdářsku činnstí; účtvání bankvních výpisů a kntrla správnsti jedntlivých plžek těcht výpisů; zajištění finančních tků mezi MČ a splečenství vlastníků (dále jen SV), kntrla pdkladů, zálh a vyúčtvání, kntrla účtvání výnsů SV; vypřádávání Prgramu bydlení a.s. z hlediska financí na základě pdkladů; metdická pmc OMP při bsluze tzv. zahrádkářských klnií. kntrly příprava plánu kntrlních výknů ddělení na příslušný rk; knzultace prblematických blastí s dbry, které řídí správní firmy a jsu příkazci perací; zpracvání a předlžení plánu kntrlních výknů ke schválení; praktická realizace kntrlních výknů pdle schválenéh plánu kntrl; vyhtvvání prtklů z kntrl, jejich prjednávání a předání kntrlvaným sbám; vypřádávání námitek kntrlvaných sb a případné úpravy prtklů; kntrla návrhů kntrlvaných sb na dstranění zjištěných nedstatků a případná kmunikace veducí k jejich preciznímu zpracvání; kntrla realizace nápravných patření; perativní prvádění kntrlních výknů při zjištění nesrvnalstí či jiných chyb zjištěných v účetních výkazech či rzbrech hspdaření; kntrla správnsti zadaných dat v systému ides se zaměřením na změny nájemnéh, vyúčtvání služeb, vypřádávání zálh, přeplatků a nedplatků; kntrla evidenčních listů bytů a výpčtvých listů nebytvých prstr; kntrla ddržvání jedntlivých ustanvení mandátních smluv správě majetku MČ se zaměřením na eknmické záležitsti; prvádění předběžných, průběžných a následných finančních kntrl; přijímání kamžitých patření při zjištění nedstatků v průběhu těcht kntrl; navrhvání pkut správním firmám za prušení mandátních smluv; účast na přezkumávání hspdaření za příslušný rk jak pvinné sučásti závěrečnéh účtu; kncipvání a realizace nápravných patření k dstranění nedstatků zjištěných při přezkumávání hspdaření za rk. daňvé pvinnsti příprava pdkladů k výpčtu daně z příjmů právnických sb za kalendářní rk, jejich kntrla z hlediska věcné správnsti a zaúčtvání; vyhtvení daňvéh přiznání a jeh předlžení hlavnímu městu Praze; výpčet a dvd daně z příjmů hlavnímu městu Praze v termínech stanvených hlavním městem; vedení příslušné daňvé evidence pr ptřeby daně z přidané hdnty (dále jen DPH), pradenství a metdika pr správné zařazení nákladů d kategrií a stanvení správné výše DPH; výpčet keficientů pr krácení daně a seznámení dbrů a správních firem s jeh pužitím; vyhtvení daňvéh přiznání k DPH, zpracvání ptřebných přílh a přehledů a jejich předlžení místně příslušnému finančnímu úřadu; vyčíslení DPH a její včasné dvedení finančnímu úřadu; zajišťvání pvinnstí přenesené daňvé pvinnsti a řešení případných prblémů s ddavateli a dbry; metdická pmc při řešení daňvé prblematiky a včasná signalizace daňvých změn dbrům a správním firmám;

17 ÚMČ Praha 10 list 15/44 kmunikace s místně příslušným finančním úřadem a perativní řešení prblémů; administrativa účast na daňvých kntrlách, zpracvávání stanvisek, přehledů a námitek ke kntrlním prtklům s cílem zajistit správnu aplikaci všech daňvých záknů. třídění, ukládání a archivace účetních dkladů; prvádění skartace pdle příslušných právních a vnitřních předpisů; vyhledávání účetních dkladů v archivu při vyhtvvání dbrných stanvisek a při přípravě pdkladů pr jednání rgánů MČ; samstatné zpracvávání písemných pdkladů pr jednání rgánů MČ; trvalé sledvání rizik, kterým jsu vystaveni zaměstnanci a jimi vyknávané agendy a navrhvání ptřebných rganizačních či jiných patření; vypracvávání ptřebných analýz, přehledů a suhrnů pr ptřeby řízení městské části či eknmických agend; trvalé sledvání platné legislativy a prmítání změn d vnitřních předpisů, metdických pkynů a ve vedení účetnictví, inicivání změn vnitřních předpisů při změně parametrů či legislativy; pravidelné hdncení zaměstnanců z hlediska jejich pracvníh výknu, kvality jejich práce a navrhvání výše jejich dměňvání; přijímání rganizačních patření sledujících využití ptenciálu zaměstnanců a plnění úklů ddělení stanvených rganizačním řádem, pžadavky vedení a eknmicku realitu.

18 ÚMČ Praha 10 list 16/44 Odbr hspdářské správy (OHS) Odbr hspdářské správy ÚMČ (OHS) je zřízen RMČ pr správu mvitéh a nemvitéh majetku, který je v užívání ÚMČ. OHS nevyknává žádné agendy v přenesené půsbnsti. Oddělení prvzně-eknmické plní zejména tyt úkly: zpracvává rzpčet dvětví vnitřní správa a zajišťuje účelné využívání těcht finančních prstředků; zajišťuje prvzní a eknmické činnsti u svěřenéh majetku ve správě ÚMČ (likvidace - pravy, údržba, prdej, prnájem, fyzická likvidace majetku); v rámci své kmpetence zajišťuje a krdinuje pskytvání sbních chranných pracvních prstředků, mycích, čistících a desinfekčních prstředků a chranných nápjů; zabezpečuje prvz telefnní ústředny p technické stránce a mbilních telefnů; zajišťuje bjednávání a distribuci tisku; prvádí vyúčtvání závdníh stravvání úředníků a zaměstnanců ÚMČ v rámci schválenéh rzpčtu; zabezpečuje vybavení prstr úřadu; zajišťuje p materiální a rganizační stránce chd vleb; likvidace pjistných událstí; evidence a vyúčtvání kmerčních prnájmů; materiálně technické zabezpečení kanceláří. Oddělení technické správy a služeb plní zejména tyt úkly: zajišťuje archivní službu včetně prvádění skartace; referát zajišťuje a krdinuje činnst pdatelny a spisven; řídí autdpravu ÚMČ: svzy bčanů, pšta, dětské dmvy atd. spravuje mvitý a nemvitý majetek v užívání ÚMČ p stránce materiální, technické a prvzní; zajišťuje a krdinuje investiční akce spjené s pravami a údržbu ÚMČ; zajišťuje blast BOZP a PO včetně šklení; zajišťuje ve splupráci likvidaci dpadů; zajišťuje v krdinaci recepční službu a strahu budv UMČ; zajišťuje a krdinuje stanvení bsahu a způsbu vedení prvzní dkumentace a záznamů vybavení pracviště; v prstrách ÚMČ metdicky řídí, krdinuje a kntrluje činnst správní firmy IKON v suladu s uzavřenu mandátní smluvu; zajišťuje veškeré revize; krdinuje kpírvací činnst a chd rzmnžvny; zajišťuje nákup energií pr budvu úřadu; zajišťuje servis a pravy statních dpravních prstředků v majetku ÚMČ. Oddělení IT plní zejména tyt úkly: zajišťuje v krdinaci s utsucrem funkčnst infrmačníh systému ÚMČ pdle schválené kncepce a ve vazbě na statní celpražské a celstátní infrmační systémy; zajišťuje v krdinaci funkci administrátra pčítačvé sítě ÚMČ s vazbu na celměstsku síť MepNet; zajišťuje v krdinaci splu s utsucrem správu a údržbu technických prstředků a prgramvé základny infrmačníh systému ÚMČ;

19 ÚMČ Praha 10 list 17/44 realizuje využití Internetu pr pdpru chdu ÚMČ, je garantem tvrby www stránek MČ a ÚMČ; rganizuje a krdinuje šklení úředníků a zaměstnanců v bru výpčetní techniky; pskytuje infrmace bčanům k pužívání (Web, WiFi).

20 ÚMČ Praha 10 list 18/44 Odbr kntrly a kmunikace (OKK) Odbr kntrly a kmunikace ÚMČ (OKK) je zřízen RMČ k výknu metdické a dzrvé činnsti v blasti veřejnsprávní kntrly a k řešení stížnstí, pchval, annymních pdání a petic. Je tvřen ddělením kntrlních činnstí, ddělením bezpečnstníh managementu a ddělením stížnstí a svbdnéh přístupu k infrmacím, ve kterém je zřízen samstatný referát stížnstí. D přímé pdřízensti k veducímu dbru je v OKK začleněn manažer kvality ÚMČ, který analyzuje a hdntí rizika a vytváří, dzruje a metdicky usměrňuje kmplexní systém kvality pskytvaných veřejných služeb v rámci ÚMČ, dále krdinátr petic, stížnstí a speciálních kntrl, který půsbí jak klíčvý pracvník pr metdický dhled a legislativní dzr v blasti finanční kntrly a dále eknm-metdik, který se ve splupráci s ddělením kntrlních činnstí pdílí na prváděných finančních kntrlách s důrazem na metdické řízení kntrlních skupin v blasti ddržvání platné legislativy a Českých účetních standardů. OKK mj. dále vede centralizvanu evidenci žádstí pskytnutí infrmací v režimu zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů (dále jen,,infz ), a v tét blasti pskytuje metdicku pmc statním rganizačním slžkám ÚMČ. V přenesené státní půsbnsti vyknává veřejnsprávní kntrlu dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn finanční kntrle ) a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Je správcem úřední desky ÚMČ umžňující dálkvý přístup a u takt zveřejňvaných údajů dhlíží nad ddržváním zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn chraně sbních údajů ). V sučinnsti s bezpečnstními slžkami státu OKK krdinuje činnst MČ v blasti bezpečnstní a krizvé prevence a v ÚMČ zabezpečuje kmplexní chranu utajvaných infrmací ve smyslu zákna č. 412/2005 Sb., chraně utajvaných infrmací a bezpečnstní způsbilsti, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákna chraně utajvaných infrmací ) a připravuje pdklady pr prvádění věřvání pdmínek pr přístup fyzických sb k utajvaným infrmacím ve stupni utajení Vyhrazené. Oddělení kntrlních činnstí plní zejména tyt úkly: připravuje, zabezpečuje a vyknává veřejnsprávní finanční kntrlu u příjemců veřejných finančních prstředků čerpaných z rzpčtu MČ; v suladu s plánem kntrlní činnsti schváleným RMČ vyknává kntrlu rganizačních slžek ÚMČ, příspěvkvých rganizací zřizvaných MČ a dalších právnických, ppř. fyzických sb, které jsu žadateli veřejnu finanční pdpru, neb příjemci veřejné finanční pdpry pskytvané z rzpčtu MČ; na příkaz tajemníka ÚMČ prvádí mimřádnu kntrlu úředníků a zaměstnanců MČ zařazených d ÚMČ se zaměřením na ddržvání pvinnstí vyplývajících z pracvněprávních předpisů; plán kntrlní činnsti krdinuje se střednědbým a rčním plánem kntrlní činnsti útvaru interníh auditu ÚMČ; pdílí se na zpracvání rční zprávy výsledcích finanční kntrly MČ pdle 22 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů. zajišťuje úkly na úseku prtikrupčních aktivit MČ a v tmt hledu splupracuje s statními rganizačními slžkami ÚMČ a vedením MČ.

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 5. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 25.06.2007 čís. 36/5 44/5 Jsef Šrámek Ing.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen.

Obec Horní Maršov. Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen. Obec Hrní Maršv Zápis z veřejnéh zasedání zastupitelstva bce č. 2/2015, knanéh dne 19. 05. 2015 v zasedací místnsti Obecníh úřadu Hrní Maršv Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítmn: 12 členů zastupitelstva:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2007

Závěrečný účet města Třince za rok 2007 Závěrečný účet města Třince za rk 2007 Obsah závěrečnéh účtu: Čísl strany 1. Úvd.4 2. Majetek města.5-9 A. Aktiva 5-8 B. Pasiva.8-9 3. Rzpčet a rzpčtvá patření 10-11 4. Příjmvá část rzpčtu města.12-17

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více