Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek"

Transkript

1 ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek

2 ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce starsty zástupce starsty zástupce starsty zástupce starsty KT Kancelář tajemníka dd. interníh auditu dd. persnální KS Kancelář starsty dd. sekretariátu starsty dd. rady a zastupitelstva OEK Odbr eknmický dd. rzpčtu dd. evidence hspdářské činnsti dd. místních příjmů dd. účetnictví OHS Odbr hspdářské správy dd. prvzně - eknmické dd. technické správy a služeb dd. IT OKK Odbr kntrly a kmunikace manažer kvality eknm - metdik krdinátr petic, stížnstí a speciálních kntrl dd. kntrlních činnstí dd. stížnstí a svbdnéh přístupu k infrmacím dd. bezpečnstníh managementu OKP Odbr kultury a prjektů referát eknmický dd. přípravy a realizace akcí bčanských aktivit, kultury, sprtu, vlnčasvých aktivit a zahraničních vztahů dd. prjektů MČ Praha 10 OMP Odbr majetkprávní dd. veřejných zakázek a servisních činnstí dd. správy dmů dd. správy majetku dd. nájemních vztahů dd. prdeje bytvéh fndu dd. činnstí vlastníka a prdeje nemvitéh majetku OOS Odbr bčansksprávní dd. matrik, státníh bčanství a vnitřní správy dd. sbních dkladů a evidence byvatel dd. přestupkvé OSO Odbr sciální dd. eknmiky a administrativy dd. sciálně právní chrany dětí a práce s rdinu dd. sciální práce dd. sciální prevence dd. zřízených rganizací a zdravtnictví OST Odbr stavební referát administrativy a archivu SÚ dd. územníh řízení dd. územníh a speciálníh řízení, kntrla staveb dd. stavebníh řízení OŠK Odbr šklství referát pedaggickrganizační dd. eknmické dd. infrmační kanceláře OŽD Odbr živtníh prstředí, dpravy a rzvje dd. státní správy živtní prstředí a dprava dd. městské zeleně a čistty dd. kncepce rzvje MČ OŽI Odbr živnstenský dd. registrace pdnikatelů dd. evidence pdnikatelů dd. kntrlní

3 ÚMČ Praha 10 list 1/44 Přílha č. 2 Náplně činnsti dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ

4 ÚMČ Praha 10 list 2/44 Kancelář tajemníka (KT) Kancelář tajemníka (KT) je zvláštní rganizační jedntku zřízenu pr zabezpečení výknu funkce tajemníka ÚMČ ve smyslu zákna č. 131/2000 Sb., hl. m. Praze, ve znění pzdějších předpisů a becně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kteru se vydává Statut hl. města Prahy (dále jen Statut ). KT zajišťuje administrativní a rganizační pdpru tajemníkvi ÚMČ při plnění úklů, které vyplývají z výše citvanéh zákna a Statutu, pdílí se na přípravě vnitřních předpisů a dalších patření suvisejících s řízením a rganizací práce. Oddělení interníh auditu plní zejména tyt úkly: činnst interníh auditu je vyknávána pracvníky ddělení v rzsahu stanveném záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů, Standardy pr prfesinální praxi interníh auditu INTOSAI a navazujících záknných předpisů; činnst je definvána jak nezávislé a bjektivní přezkumávání a vyhdncvání perací a vnitřníh kntrlníh systému ÚMČ ve vztahu k ddržvání právních předpisů a přijímaných patření, k systému rzpznávání a mezvání rizik, k plnění prvzních a finančních kritérií v činnsti ÚMČ. Sučasně v rámci ÚMČ zabezpečují pracvníci ddělení knzultační činnst zaměřenu na zdknalvání řídících prcesů. Interní audit přináší systematický a metdický přístup k hdncení a zlepšvání řídících a kntrlních prcesů a správy MČ a ÚMČ; interní audit pskytuje vedení MČ a ÚMČ splehlivé a včasné prvzní, finanční a jiné infrmace zaměřené na hdncení řídících a kntrlních systémů; interní audit nenahrazuje činnsti jiných a zvláštních rganizačních jedntek ÚMČ při řešení, vytváření, zavádění a zajištění vlastníh prvzu, vnitřních řídících a kntrlních systémů, včetně dpvědnsti příslušných veducích úředníků a zaměstnanců; pstavení interníh auditu, pravmci a pvinnsti jsu legislativně upravené v pdmínkách ÚMČ vnitřními předpisy zejména QI Statutem Interníh auditu, QI Rizika v pdmínkách ÚMČ; interní audit je rganizačně začleněn d KT a na základě pkynu starsty je přím řízen tajemníkem ÚMČ; interní audit nemá výknné pravmci a je pradním rgánem starsty MČ a tajemníka ÚMČ, je rganizačně i funkčně ddělený d řídících a výknných struktur ÚMČ. Oddělení persnální plní zejména tyt úkly: Zajišťuje persnální a mzdvu agendu pr celý ÚMČ, zejména se jedná tyt činnsti: dle příslušných ustanvení zákna č. 312/2002 Sb., úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů, zabezpečuje vyhlašvání, přípravu a realizaci výběrvých řízení na bsazení pracvních pzic úředníků; zabezpečuje bsazvání pracvních pzic zaměstnanců; zabezpečuje veškeru agendu spjenu s uzavřením, změnu a uknčením pracvníh pměru zaměstnanců a s pracemi knanými na základě dhd prvedení práce a dhd pracvní činnsti; kmplexně zajišťuje blast vzdělávání zaměstnanců včetně uzavírání smluv zvýšení kvalifikace se zaměstnanci studujícími při zaměstnání; kmplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců prstřednictvím dbrných šklení a seminářů a prstřednictvím e-learningu; uzavírá se zaměstnanci dhdy dpvědnsti k chraně hdnt svěřených zaměstnancům k vyúčtvání;

5 ÚMČ Praha 10 list 3/44 prvádí výpčet mezd/platů zaměstnanců včetně výpčtu dvdů a srážek vyplývajících z becně závazných právních předpisů a jejich převd na příslušné bankvní účty; shrmažďuje, vyhdncuje a zadává data zaměstnanců (sbní údaje, údaje nástupu a výstupu zaměstnanců, dále evidence dcházky, evidence dvlených, evidence pracvních neschpnstí, dhd pracích knaných mim pracvní pměr apd.) d persnálních a mzdvých prgramů; vede evidenci sb se zdravtním pstižením a zpracvává známení plnění pvinnéh pdílu sb se zdravtním pstižením na celkvém pčtu zaměstnanců zaměstnavatele; ve splupráci s veducími dbrů zpracvává ppisy pracvních činnstí v rzlišení na pracvní místa úředníků územníh samsprávnéh celku a statní pracvní místa; zajišťuje dměňvání členů ZMČ v suladu s příslušnu záknnu úpravu; realizuje přiznávání sbních příplatků, příplatků za vedení a zvláštních příplatků pr zaměstnance; zpracvává návrhy veducích dbrů na zařazení zaměstnanců d platvých tříd při respektvání becně závazných právních předpisů v dané blasti a při sučasném měsíčním sledvání platvých pstupů zaměstnanců; vyhtvuje dklady výplatě - rekapitulace mezd, výplatní lístky; vede daňvu evidenci, včetně kmunikace s příslušným finančním úřadem; vede agendu sciálníh a zdravtníh pjištění, včetně kmunikace s ČSSZ a příslušnými zdravtními pjišťvnami; vyhtvuje ptvrzení příjmu pr zaměstnance; zpracvává přehledy čerpání mzdvých prstředků, včetně průběžné kntrly čerpání příslušné části rzpčtu a zajištění statistické a rzbrvé činnsti v tét blasti čerpání finančních prstředků; zpracvává metdické pkyny, směrnice a instrukce v blasti své půsbnsti; zajišťuje v suladu s příslušnými becně závaznými právními předpisy archivaci příslušné dkumentace.

6 ÚMČ Praha 10 list 4/44 Kancelář starsty (KS) Kancelář starsty je zvláštní rganizační jedntku zajišťující administrativní a rganizační pdpru starstvi MČ a jeh zástupcům. Oddělení sekretariátu starsty plní zejména tyt úkly: zajišťuje specializvané rganizační a krdinační činnsti a agendu starsty MČ. Oddělení rady a zastupitelstva plní zejména tyt úkly: rganizačně zajišťuje zasedání vlených rgánů MČ, tj. RMČ a ZMČ, včetně suvisejícíh servisu pr bčany a zastupitele MČ.

7 ÚMČ Praha 10 list 5/44 Odbr eknmický (OEK) Odbr eknmický ÚMČ (OEK) je zřízen RMČ pr výkn státní správy v přenesené půsbnsti na úseku výběru místních a správních pplatků a exekutivu sankčních pplatků za MČ. Ve věcech samstatné půsbnsti dbr zajišťuje eknmicku agendu MČ. Oddělení rzpčtu Oddělení rzpčtu se řídí těmit legislativními předpisy: zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů; zákn státním rzpčtu České republiky na příslušný rk; vyhláška č. 449/2009 Sb., způsbu, termínech a rzsahu údajů předkládaných pr hdncení plnění státníh rzpčtu, rzpčtů státních fndů, rzpčtů územních samsprávných celků, rzpčtů dbrvlných svazků a rzpčtů Reginálních rad reginů sudržnsti. Oddělení rzpčtu plní zejména tyt úkly: příprava rzpčtu příprava návrhu zásad a časvéh harmngramu pr přípravu rzpčtu na příští rk za MČ a předlžení d RMČ; tvrba kncepce rzpčtu včetně vazby na zřízené rganizace a rzpisu investičních akcí z pdkladů jedntlivých dbrů ÚMČ a její předlžení ke schválení d RMČ; zpracvání dílčích částí návrhu rzpčtu a sestavvání rzpčtu na další rk na základě pdkladů z jedntlivých dbrů a schválené kncepce, prjednávání návrhu rzpčtu, předlžení knečnéh návrhu rzpčtu ke schválení d RMČ a ZMČ včetně návrhu dtací z rzpčtu hl. města Prahy a státníh rzpčtu; zabezpečení zveřejnění návrhu rzpčtu a rzpčtvéh výhledu MČ v suladu se záknem 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; předkntace rzpčtu pr pčítačvé zpracvání, realizace nvéh rzpčtu v SW systému Ginis a předlžení MHMP ROZ v elektrnické pdbě; rzpis schválenéh rzpčtu pr jedntlivá dvětví.

8 ÚMČ Praha 10 list 6/44 čerpání rzpčtu a rzbry hspdaření příprava přehledu pr RMČ a ZMČ rzpčtvých patřeních včetně přehledu čerpání rzpčtvé rezervy na základě usnesení RMČ, ZMČ, RHMP a ZHMP; sledvání, prjednávání a zúčtvání plnění rzpčtu s rzpčtujícím rgánem a zpracvání analýzy výsledku hspdaření MČ a její předlžení MHMP; realizace usnesení rgánů MČ (RMČ a ZMČ) ve vztahu k financvání městské části, ve vztahu k rzpčtu HMP a ve vztahu ke státnímu rzpčtu; zajišťvání realizace příjmvých a výdajvých stránek rzpčtu, včetně návrhu patření při jejich neplnění; navrhvání, přijímání a prjednávaní rzpčtvých změn, vyjádření stanviska k předkládaným materiálům jedntlivých dbrů ÚMČ na zasedání RMČ a ZMČ k meziplžkvým přesunům a změně rzpčtu; kntrla a analýza hspdaření pdle rzpčtu včetně sledvání vývje plnění rzpčtu, prvádění rzbru - zpracvání tabulkvé části zprávy hspdaření MČ - hlavní činnst a stanvení návrhu na patření; příprava a krdinace zpráv hspdaření MČ včetně vyhdncení jedntlivých úseků činnstí a infrmaci rzpčtvých úpravách schválených RMČ v rámci zmcnění zabezpečení zveřejnění výsledku hspdaření MČ v suladu se záknem 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; na základě usnesení RMČ a ZMČ realizace rzpčtvých patření v SW systému Ginis, včetně předkntace; na základě usnesení RHMP a ZHMP a následnéh schválení v RMČ, realizace rzpčtvých patření v SW systému Ginis; předávání v elektrnické pdbě na příslušný dbr MHMP ROZ veškerých rzpčtvých patření meziplžkvé přesuny a změny rzpčtu a jejich dsuhlasení; kntrla a schvalvání platebních příkazů pr banku v SW systému Ginis u faktur a platebních pukazů bez faktur pr výdaje hlavní i hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; tvrba dávky pr uskutečnění plateb v SW systému Ginis pr již vytvřené a schválené faktury a platební pukazy bez faktur pr výdaje hlavní i hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; následná kntrla plateb z předešléh dne dle vytvřenéh prtklu a stažených elektrnických výpisů; sledvání stavu účtů MČ a usměrňvání finanční likvidity v suvislsti s připravvanými buducími závazky (smluvy a bjednávky) v hlavní a hspdářské činnsti v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.; přehled příjmech a výdajích na státní správu v rámci MČ; zajištění pdkladů pr auditry a dpvědnst za jejich správnst a kmpletnst z hlediska náplně ddělení rzpčtu; zpracvání finančních analýz, střednědbých a dluhdbých výhledů financvání MČ; evidence průběhu financvání jedntlivých prjektů financvaných ve splupráci s MHMP EU včetně sledvání krytí jejich úhrad v suladu se schváleným rzpčtem; evidence průběhu financvání jedntlivých prjektů vedených na zvláštních běžných účtech (splufinancvaných v rámci dtačních titulů) včetně sledvání krytí jejich úhrad v suladu se schváleným rzpčtem;

9 ÚMČ Praha 10 list 7/44 příprava a sumarizace pdkladů pr jednání finančníh výbru ZMČ; sledvání příslušných záknů, nařízení, vyhlášek, směrnic apd. vztahujících se k činnsti ddělení. finanční vypřádání příprava a zpracvání finančníh vypřádání MČ se státním rzpčtem a rzpčtem HMP za předchzí účetní bdbí a předlžení na MHMP ROZ, p prjednání na MHMP realizace finančníh vypřádání převd finančních prstředků; prvádění rčníh finančníh vypřádání vůči rzpčtu HMP a státnímu rzpčtu včetně všech pžadvaných výkazů; krdinace finančníh vypřádání s právnickými sbami zřízené MČ a v rámci hspdaření MČ za předchzí účetní bdbí. Referát pkladen plní zejména tyt úkly: řízení, kntrla a dpvědnst za kmpletní zajištění úklů pkladen, včetně zajišťvání metdiky; zajištění pkladních perací valutvé pkladny; zajištění dvzu finanční htvsti d banky; kntrla a schvalvání htvstních příjmů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti rzpčtu; kntrla a schvalvání htvstních výdajů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti rzpčtu; kntrla a schvalvání htvstních výdajů a příjmů frmu dsuhlasení pkladních dkladů v blasti zdaňvané činnsti; krdinace činnstí dbrem kntrly při přípravě kntrl pkladen. Oddělení místních příjmů Oddělení místních příjmů je sučástí dbru eknmickéh a vyknává státní správu v přenesené půsbnsti na úseku výběru místních, správních pplatků a exekutivu sankčních pplatků za MČ. Ve výknu přenesené půsbnsti se ddělení řídí těmit legislativními předpisy: 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů; 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů; 565/1990 Sb., místních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; 202/1990 Sb., lteriích a jiných pdbných hrách, ve znění pzdějších předpisů; 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů; 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů; 183/2006 Sb., stavební zákn, ve znění pzdějších předpisů; 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; 99/1963 Sb., bčanský sudní řád ve znění pzdějších předpisů; 356/1999 Sb., kterým se mění zákn č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání (živnstenský zákn), ve znění pzdějších předpisů, a některé další zákny; 182/2006 Sb., inslvenční zákn, ve znění pzdějších předpisů; 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů; 117/2001 S., veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů;

10 ÚMČ Praha 10 list 8/44 OZV MF ČR č. 223/1993 Sb., hracích přístrjích, ve znění pzdějších předpisů; OZV HMP č. 10/2013 Sb., kteru se stanví místa a čas, na kterých lze prvzvat lterie a jiné pdbné hry, v platném znění; OZV HMP č. 23/2003 Sb., místním pplatku ze psů, ve znění pzdějších předpisů; OZV HMP č. 17/2013 Sb., místním pplatku za užívání veřejnéh prstranství, v platném znění; OZV HMP č. 10/2011 Sb., místním pplatku ze vstupnéh, v platném znění; OZV HMP č. 12/2012 Sb., místním pplatku z ubytvacích kapacit, v platném znění; OZV HMP č. 27/2003 Sb., místním pplatku za lázeňský a rekreační pbyt, v platném znění; Oddělení místních příjmů plní zejména tyt úkly: dle zákna č. 202/1990 Sb., lteriích a jiných pdbných hrách, ve znění pzdějších předpisů a v suladu s příslušnými becně závaznými vyhláškami zajišťuje: Pvlvání výherních hracích přístrjů; pvlvání tmbl; výkn státníh dzru nad pvlenými výherními hracími přístrji a tmblami; dle zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů prvádí správní řízení ve věci prušení rzhdnutí pvlení prvzu výherních hracích přístrjů; dle zákna č. 565/1990 Sb., místních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů a dle zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů a v suladu s příslušnými becně závaznými vyhláškami zajišťuje výkn správy místních pplatků ze psů, za lázeňský neb rekreační pbyt, ze vstupnéh, z ubytvacích kapacit. Prvádí: vyhledání daňvých subjektů, místní šetření a jejich kntrlu; vyměření a vybírání pplatků; vyúčtvání pplatků; kntrlu jejich plnění ve stanvené výši a dbě; vymáhání nezaplacených úhrad (vydává upzrnění na nedplatek, platební výměr, exekuční příkaz, vyrzumění právní mci); kmunikuje se sudy a správu sciálníh zabezpečení i ntáři v rámci dědických řízení; dvlací řízení; dle zákna č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů vymáhá neuhrazené místní pplatky za užívání veřejnéh prstranství, jehž správcem je dbr živtníh prstředí, dpravy a rzvje, vydává upzrnění na nedplatek, platební výměr, exekuční příkaz, vyrzumění právní mci; dle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů vyměřuje v záknem stanvených případech správní pplatek, kntrluje jeh vybrání a zastavuje řízení, pkud nebyl zaplacen ve stanvené lhůtě; dle zákna č. 255/2012 Sb., kntrlní řád, ve znění pzdějších předpisů prvádí kntrlu prvzvání výherních hracích přístrjů a kntrlu ddržvání prvzní dby výherních hracích přístrjů a jiných technických herních zařízení určenu OZV HMP č. 10/2013 Sb., kteru se stanví místa a čas, na kterých lze prvzvat lterie a jiné pdbné hry, v platném znění; dle zákna č. 117/2001 Sb., veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů, zabezpečuje dzr při zapečetění a tevírání pkladniček pvlených MHMP v území bvdu MČ; dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů, pskytuje infrmace tazatelům; splupracuje v rámci sučinnsti s Městsku plicí při vyhledávání neplatičů v místním pplatku ze psů; vymáhá neuhrazené sankce ulžené statními dbry městské části dle záknů:

11 ÚMČ Praha 10 list 9/44 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů; 183/2006 Sb., stavební zákn, ve znění pzdějších předpisů; 356/1999 Sb., kterým se mění zákn č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání (živnstenský zákn), ve znění pzdějších předpisů a některé další zákny; dle zákna č. 182/2006 Sb., inslvenční zákn, v platném znění, vyhledává daňvé subjekty a přihlašuje phledávky vůči úpadcům d inslvenčníh řízení; v rámci exekučníh řízení vydává: žádsti sučinnst na banky hledně zjištění čísla účtu dlužníků; upzrnění na nedplatek; exekuční příkaz; vyrzumění právní mci; prvádí dpisy nevymahatelných pkut na základě suhlasu dbru, který sankci ulžil; zajišťuje distribuci a kntrlu přísně zúčtvatelných tiskpisů, tj. sešitů stvrzenek k inkasu daní v htvsti a distribuci a kntrlu pkutvých blků pr jedntlivé dbry úřadu. Oddělení účetnictví Oddělení účetnictví vyknává samstatné účtvání na uceleném úseku účetnictví, sledvání a evidvání phybu stavu finančních prstředků na bankvních účtech kntrla zůstatků. Oddělení účetnictví se řídí těmit legislativními předpisy: Zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr některé vybrané účetní jedntky; České účetní standardy č ; vyhláška č. 449/2009 Sb., způsbu, termínech a rzsahu údajů předpkládaných pr hdncení plnění státníh rzpčtu, rzpčtu státních fndů, rzpčtů územníh samsprávných celků, rzpčtů dbrvlných svazků a rzpčtů Reginálních rad reginů sudržnsti; vyhláška MF č. 323/2002 Sb., rzpčtvé skladbě, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů; každrčně vydaná vyhláška, kteru se pr účely pskytvání cestvních náhrad mění sazba základní náhrady za pužívání silničních mtrvých vzidel a stravné a stanvení průměrné ceny phnných hmt; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů; prváděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., k finanční kntrle; vyhláška č. 270/2010 Sb., inventarizaci majetku a závazků; Oddělení účetnictví plní zejména tyt úkly: samstatné účtvání na uceleném úseku účetnictví, sledvání a evidvání phybu stavu finančních prstředků na bankvních účtech, kntrla zůstatků;

12 ÚMČ Praha 10 list 10/44 řídí se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášku 410/2009 Sb., platnými interními předpisy a prmítá d své činnsti veškeré legislativní změny v blasti účetnictví; účtvání pkladních dkladů, mezd a materiálvých zásb; účtvání a kntrla phybu na bankvních účtech a jejich archivace; vedení evidence správních a místních pplatků dle jedntlivých pplatníků pkuty, blkvé pkuty, pplatky rekreační, ubytvací, pplatky ze vstupnéh, pplatky ze psů, pplatky za veřejné prstranství v SW Agendi; zpracvání příjmvých dkladů; příjem faktur z pdatelny pčítačvé zpracvání d KDF GINIS; předání faktur jedntlivým rganizačním celkům (dbrům); kntrlvání věcné správnst faktur (splatnst, účet, registrace) kntrlvání příkazů pr platební styk s Česku spřitelnu a statními bankvními ústavy; prplacení všech plateb; kntrla bankvních zůstatků a stavů finančních prstředků; schvalvání likvidace u faktur; vystavvání platebních pukazů a přepukazů; vystavvání pštvních pukazů B; vystavvání pukazů na vratky pplatků; evidence a správa slžených depzit; účtvání phybů na depzitním účtu, kntrla jeh zůstatků; výpčet úrků pr jedntlivé slžené kauce; účtvání předpisů k phledávkám, závazkům, mzdám; účtvání zálh na drbné vydání; účtvání právek k phledávkám; zpracvávání měsíčních vstupů a výstupů DPH, účtvání statistiky dle metdiky Pmcnéh analytickéh přehledu a následná křížvá kntrla stanvená MF; kntrla bratů na bankvních účtech a prvádí denní archív účetnictví; zpracvání sestav základníh účetnictví; sledvání veškerých změn v rzpčtvé skladbě a její ddatky, sledvání správnsti účtvéh rzvrhu; měsíční uzavírání předpisů v GINIS DDP; měsíční dsuhlasvání plateb za příjmy v SW Agendi na účetnictví; splupráce s ddělením místních příjmů eknmickéh dbru; měsíční kntrla phybů a bratů na jedntlivých syntetických účtech; evidence prplacení faktur, zálh a investičních akcí zpracváním d tabulek; zajišťvání převdu finančních prstředků mezi účty MČ (např. dvd výstupů DPH na zdaň. činnst, převdy mylů apd.); kntrla údajů v závěrečných měsíčních sestavách a jejich kamžité dstraňvání rzdílů; přebírání a nahrávání čtvrtletních účetních závěrek příspěvkvých rganizací d SW GORDIC; prvádí křížvé kntrly PAP u účetnictví příspěvkvých rganizací; prvádění finančních kntrl u příspěvkvých rganizací zřízených MČ; splupráce na statických výkazech; upravvání účetníh rzvrhu a příprava předkntací v mdulech GINIS; účtvání dtací v rámci PO a jejich vypřádání; účtvání phybů na účtech prjektů z EU; zajištění rční účetní závěrky, zavírání a tevírání účetních knih; zpracvání pdkladů pr vypracvání dkladvé inventury za MČ; sledvání a studium nvých předpisů vydaných MHMP a MF a statních předpisů suvisejících s účetnictvím rzpčtvých rganizací;

13 ÚMČ Praha 10 list 11/44 zajišťvání přehledů k některým vybraným účtům evidence přírůstků a úbytků (např. mylný účet, pdrzvahvé účty apd.); prváděné kntrly zaúčtvaných účetních perací ve vztahu k jiným dbrům; prúčtvání majetku (mvitý i nemvitý, POE) a jejich dpisů; zajišťvání a trvalá aktualizace pdpisvých vzrů; zajišťvání pdpisvých vzrů k účtům v peněžních ústavech; zřizvání a rušení bankvních účtů u peněžních ústavů; zpracvání pdkladů pr audit a účast při prvádění auditu; archivace závěrek a dkladů a jejich skartace ve splupráci s OHS. Referát evidence majetku a statistických analýz v ddělení účetnictví kmplexně zajišťuje dbrné agendy samsprávy v blasti majetku a jeh evidenci, zejména: evidence majetku v příslušném SW (GINIS-MAJ) pdle inventárních čísel a jeh správné zatřídění dle rganizace, střediska, klasifikace CZ-CPA a CZ-CC,a SÚ/AÚ (DHM, DNM, DFM, DDHM, DDNM, POE); nastavení dpisvých skupin jak účetních, tak i daňvých, určení dby dpisvání a zbytkvé hdnty pdle ČUS č. 708; zpracvání phybů a změn v analytické evidenci dluhdbéh majetku (budvy, stavby, pzemky); kntrla dšlých dkladů (vč. jejich přílh) a převdek před jejich zpracváním v evidenci majetku, zajištění pravy případných chyb v dkladech a převdkách u správců; zpracvání předlžených dkladů a převdek d jedntlivých správců majetku (zařazení/vyřazení majetku d/z evidence, změna umístění majetku) a následná kntrla zpracvaných změn v evidenci; výrba štítků s inventárními čísly pr nvě přízený inventář a náhradních štítků při jejich pškzení; zpracvávání měsíčních účetních dpisů; kntrla stavu majetku v evidenci majetku na stavy v účetní evidenci k měsíční, resp. rční závěrce, a zakládat tm prtkly; kntrla zůstatkvých cen u prdanéh majetku a dpisů; splupráce s ddělením účetnictví v blasti prúčtvání majetku a jeh depisvání; vyhtvvání seznamu majetku dle pžadavků a ptřeby správců, např. pr účely vyřazení inventáře; sledvání nvých právních nrem ve vztahu k majetku a jejich následná realizace v praxi; zajišťuje sestavení rčních statistických výkazů pr ČSU (tvrba datvých subrů, zpracvání pdkladů a jejich vyplnění); příprava pdkladů pr fyzicku inventuru, tj. dsuhlasení stavu majetku dle knceptů s jedntlivými dbry, kmpletvání inventarizačních seznamů a jejich předání pracvním skupinám; zpracvání výsledků inventury d tabulek včetně zápisu a předání d ddělení účetnictví k dalšímu zpracvání; vyhtvení kmpletních inventárních supisů veškeréh majetku na základě výsledků inventarizace; předávání aktualizvaných inventárních seznamů na příslušná pracviště; příprava pdkladů a návrh na rční dpisvý plán; pdíl na přípravě becně závazných vyhlášek a nařízení v připmínkvém řízení.

14 ÚMČ Praha 10 list 12/44 Oddělení evidence hspdářské činnsti: Oddělení hspdářské činnsti se primárně zabývá zdaňvanu hspdářsku činnstí. Tat činnst je ve Statutu hlavníh města Prahy vymezena v 11, kde se stanvuje pvinnst městských částí sestavvat finanční plán činnstí pdléhajících dani z příjmů právnických sb pdle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů (v textu uváděné čísla záknů jsu v platném znění). Oddělení evidence hspdářské činnsti se řídí těmit legislativními předpisy: zákn č. 131/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů; becně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., hlavníh města Prahy, kteru se vydává Statut hl. města Prahy (dále jen Statut ), s důrazem na ustanvení 11 Statutu; zákn č. 561/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 410/2009 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna účetnictví pr některé vybrané účetní jedntky; vyhláška č. 383/2009 Sb., účetních záznamech v technické frmě vybraných účetních jedntek a jejich předávání d centrálníh systému účetních infrmací státu a pžadavcích na technické a smíšené frmy účetních záznamů; vyhláška č. 270/2010 Sb., inventarizaci majetku a závazků; České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtvání na účtech, č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih, č. 703 Transfery, č. 704 Fndy účetní jedntky, č. 705 Rezervy, č. 706 Opravné plžky a vyřazení phledávek, č. 708 Odpisvání dluhdbéh majetku; metdické pkyny hlavníh města Prahy a metdika vedení účetnictví vydaná splečnstí Grdic spl. s r..; zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů; vyhláška č. 416/2004 Sb., kteru se prvádí zákn finanční kntrle; metdické pkyny ke zpracvání rzbrů hspdaření a jejich předlžení hlavnímu městu Praze; zákn č. 255/2012 Sb., kntrlní řád, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 420/2004 Sb., přezkumávání hspdaření územních samsprávných celků a dbrvlných svazků bcí, ve znění pzdějších předpisů; QS Kntrlní řád MČ Praha 10; zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 280/2009 Sb., daňvý řád, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 499/2004 Sb., archivnictví, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů; zákn č. 312/2002 Sb., úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Oddělení evidence hspdářské činnsti plní zejména tyt úkly: finanční plán vyhtvení a předání pkynů ke zpracvání pdkladů pr finanční plán zdaňvané činnsti dbrům, které vyknávají hspdářsku činnst, a správním firmám, které na základě mandátní smluvy vyknávají správu majetku MČ (dále jen správní firmy);

15 ÚMČ Praha 10 list 13/44 sumarizace pdkladů pr zpracvání finančníh plánu a vyhtvení návrhu pr prjednání v rgánech MČ. vedení účetnictví zajišťvání vedení účetnictví zdaňvané činnsti a dbá na správné zaúčtvání všech dkladů v příslušném měsíci, čtvrtletí a rce; stanvení účetníh rzvrhu pr blast hspdářské činnsti; připravvání a průběžné udržvání ptřebných předkntací v účetnictví a infrmvání dbrů a správních firem správných pstupech účtvání; účtvání pkladních perací hspdářské činnsti a vytváření příslušných předkntací pr správné účtvání; prvádění evidence dšlých faktur, zajištění jejich správnéh běhu a jejich likvidace; prvádění zaúčtvání předpisů zadanými dbry d systému; sledvání placení dle starých splátkvých kalendářů u prdeje majetku; účtvání phybu majetku v účetnictví hspdářské činnsti; rzdělvání nákladů mezi hlavní a hspdářsku činnst; přebírání účetních dat d správních firem, prvěřvání jejich správnst a jejich začleňvání d účetnictví MČ; dstraňvání nesrvnalstí a pskytvání metdické pmci správním firmám při jeh zpracvání; prvádění měsíčních, čtvrtletních a rčních účetních závěrek, vyhtvení účetních výkazů a jejich předkládání hlavnímu městu Praze; připravvání a prvádění inventarizace majetku a závazků, zjišťvání stavů na všech účtech hspdářské činnsti včetně účtů pdrzvahvých a zkumá, zda všechny plžky jsu právněné a platné; vyhtvení inventurních supisů; prúčtvání inventurních rzdílů a vyhtvení příslušné části zprávy inventarizaci. hspdaření a rzbry sledvání peněžních tků na účtech bhspdařvaných správními firmami a přijímání příslušných patření k zajištění ptimálních zůstatků na příslušných bankvních účtech; zadání metdických pkynů pr zpracvání pdkladů pr čtvrtletní, plletní a rční rzbry hspdaření a pr zpracvání závěrečnéh účtu MČ za příslušný kalendářní rk; sledvání hspdaření správních firem; pmc dbrům úřadu při zadávání eknmických údajů d systému Prxi Agendi. zajištění agendy PAP zpracvání rzsáhlé a slžité agendy pmcnéh analytickéh přehledu (PAP) a zajišťvání jeh synchrnizace s účetními daty; aktualizace pstupů v návaznsti na metdické změny v agendě PAP. práce s financemi správa bankvních účtů vedených pr ptřeby hspdářské činnsti; pravidelné kntrly aktuálnsti pdpisvých právnění k bankvním účtům MČ (případné návrhy na úpravu kmpetencí k bankvním účtům); kmunikace s bankami; sledvání výše a správnsti bankvních pplatků; řešení nesprávných plateb a reklamací; splupráce s banku při pskytvání úvěrů na nákup nemvitéh majetku d MČ, zejména v blasti uvlnění a převdu finančních prstředků; vyhtvvání platebních pukazů a zajištění realizace převdů finančních prstředků mezi jedntlivými účty MČ, včetně účtů bsluhvaných správními firmami;

16 ÚMČ Praha 10 list 14/44 kntrla pdkladů a převádění finančních prstředků k refundaci mzdvých prstředků mezi hlavní a hspdářsku činnstí; účtvání bankvních výpisů a kntrla správnsti jedntlivých plžek těcht výpisů; zajištění finančních tků mezi MČ a splečenství vlastníků (dále jen SV), kntrla pdkladů, zálh a vyúčtvání, kntrla účtvání výnsů SV; vypřádávání Prgramu bydlení a.s. z hlediska financí na základě pdkladů; metdická pmc OMP při bsluze tzv. zahrádkářských klnií. kntrly příprava plánu kntrlních výknů ddělení na příslušný rk; knzultace prblematických blastí s dbry, které řídí správní firmy a jsu příkazci perací; zpracvání a předlžení plánu kntrlních výknů ke schválení; praktická realizace kntrlních výknů pdle schválenéh plánu kntrl; vyhtvvání prtklů z kntrl, jejich prjednávání a předání kntrlvaným sbám; vypřádávání námitek kntrlvaných sb a případné úpravy prtklů; kntrla návrhů kntrlvaných sb na dstranění zjištěných nedstatků a případná kmunikace veducí k jejich preciznímu zpracvání; kntrla realizace nápravných patření; perativní prvádění kntrlních výknů při zjištění nesrvnalstí či jiných chyb zjištěných v účetních výkazech či rzbrech hspdaření; kntrla správnsti zadaných dat v systému ides se zaměřením na změny nájemnéh, vyúčtvání služeb, vypřádávání zálh, přeplatků a nedplatků; kntrla evidenčních listů bytů a výpčtvých listů nebytvých prstr; kntrla ddržvání jedntlivých ustanvení mandátních smluv správě majetku MČ se zaměřením na eknmické záležitsti; prvádění předběžných, průběžných a následných finančních kntrl; přijímání kamžitých patření při zjištění nedstatků v průběhu těcht kntrl; navrhvání pkut správním firmám za prušení mandátních smluv; účast na přezkumávání hspdaření za příslušný rk jak pvinné sučásti závěrečnéh účtu; kncipvání a realizace nápravných patření k dstranění nedstatků zjištěných při přezkumávání hspdaření za rk. daňvé pvinnsti příprava pdkladů k výpčtu daně z příjmů právnických sb za kalendářní rk, jejich kntrla z hlediska věcné správnsti a zaúčtvání; vyhtvení daňvéh přiznání a jeh předlžení hlavnímu městu Praze; výpčet a dvd daně z příjmů hlavnímu městu Praze v termínech stanvených hlavním městem; vedení příslušné daňvé evidence pr ptřeby daně z přidané hdnty (dále jen DPH), pradenství a metdika pr správné zařazení nákladů d kategrií a stanvení správné výše DPH; výpčet keficientů pr krácení daně a seznámení dbrů a správních firem s jeh pužitím; vyhtvení daňvéh přiznání k DPH, zpracvání ptřebných přílh a přehledů a jejich předlžení místně příslušnému finančnímu úřadu; vyčíslení DPH a její včasné dvedení finančnímu úřadu; zajišťvání pvinnstí přenesené daňvé pvinnsti a řešení případných prblémů s ddavateli a dbry; metdická pmc při řešení daňvé prblematiky a včasná signalizace daňvých změn dbrům a správním firmám;

17 ÚMČ Praha 10 list 15/44 kmunikace s místně příslušným finančním úřadem a perativní řešení prblémů; administrativa účast na daňvých kntrlách, zpracvávání stanvisek, přehledů a námitek ke kntrlním prtklům s cílem zajistit správnu aplikaci všech daňvých záknů. třídění, ukládání a archivace účetních dkladů; prvádění skartace pdle příslušných právních a vnitřních předpisů; vyhledávání účetních dkladů v archivu při vyhtvvání dbrných stanvisek a při přípravě pdkladů pr jednání rgánů MČ; samstatné zpracvávání písemných pdkladů pr jednání rgánů MČ; trvalé sledvání rizik, kterým jsu vystaveni zaměstnanci a jimi vyknávané agendy a navrhvání ptřebných rganizačních či jiných patření; vypracvávání ptřebných analýz, přehledů a suhrnů pr ptřeby řízení městské části či eknmických agend; trvalé sledvání platné legislativy a prmítání změn d vnitřních předpisů, metdických pkynů a ve vedení účetnictví, inicivání změn vnitřních předpisů při změně parametrů či legislativy; pravidelné hdncení zaměstnanců z hlediska jejich pracvníh výknu, kvality jejich práce a navrhvání výše jejich dměňvání; přijímání rganizačních patření sledujících využití ptenciálu zaměstnanců a plnění úklů ddělení stanvených rganizačním řádem, pžadavky vedení a eknmicku realitu.

18 ÚMČ Praha 10 list 16/44 Odbr hspdářské správy (OHS) Odbr hspdářské správy ÚMČ (OHS) je zřízen RMČ pr správu mvitéh a nemvitéh majetku, který je v užívání ÚMČ. OHS nevyknává žádné agendy v přenesené půsbnsti. Oddělení prvzně-eknmické plní zejména tyt úkly: zpracvává rzpčet dvětví vnitřní správa a zajišťuje účelné využívání těcht finančních prstředků; zajišťuje prvzní a eknmické činnsti u svěřenéh majetku ve správě ÚMČ (likvidace - pravy, údržba, prdej, prnájem, fyzická likvidace majetku); v rámci své kmpetence zajišťuje a krdinuje pskytvání sbních chranných pracvních prstředků, mycích, čistících a desinfekčních prstředků a chranných nápjů; zabezpečuje prvz telefnní ústředny p technické stránce a mbilních telefnů; zajišťuje bjednávání a distribuci tisku; prvádí vyúčtvání závdníh stravvání úředníků a zaměstnanců ÚMČ v rámci schválenéh rzpčtu; zabezpečuje vybavení prstr úřadu; zajišťuje p materiální a rganizační stránce chd vleb; likvidace pjistných událstí; evidence a vyúčtvání kmerčních prnájmů; materiálně technické zabezpečení kanceláří. Oddělení technické správy a služeb plní zejména tyt úkly: zajišťuje archivní službu včetně prvádění skartace; referát zajišťuje a krdinuje činnst pdatelny a spisven; řídí autdpravu ÚMČ: svzy bčanů, pšta, dětské dmvy atd. spravuje mvitý a nemvitý majetek v užívání ÚMČ p stránce materiální, technické a prvzní; zajišťuje a krdinuje investiční akce spjené s pravami a údržbu ÚMČ; zajišťuje blast BOZP a PO včetně šklení; zajišťuje ve splupráci likvidaci dpadů; zajišťuje v krdinaci recepční službu a strahu budv UMČ; zajišťuje a krdinuje stanvení bsahu a způsbu vedení prvzní dkumentace a záznamů vybavení pracviště; v prstrách ÚMČ metdicky řídí, krdinuje a kntrluje činnst správní firmy IKON v suladu s uzavřenu mandátní smluvu; zajišťuje veškeré revize; krdinuje kpírvací činnst a chd rzmnžvny; zajišťuje nákup energií pr budvu úřadu; zajišťuje servis a pravy statních dpravních prstředků v majetku ÚMČ. Oddělení IT plní zejména tyt úkly: zajišťuje v krdinaci s utsucrem funkčnst infrmačníh systému ÚMČ pdle schválené kncepce a ve vazbě na statní celpražské a celstátní infrmační systémy; zajišťuje v krdinaci funkci administrátra pčítačvé sítě ÚMČ s vazbu na celměstsku síť MepNet; zajišťuje v krdinaci splu s utsucrem správu a údržbu technických prstředků a prgramvé základny infrmačníh systému ÚMČ;

19 ÚMČ Praha 10 list 17/44 realizuje využití Internetu pr pdpru chdu ÚMČ, je garantem tvrby www stránek MČ a ÚMČ; rganizuje a krdinuje šklení úředníků a zaměstnanců v bru výpčetní techniky; pskytuje infrmace bčanům k pužívání (Web, WiFi).

20 ÚMČ Praha 10 list 18/44 Odbr kntrly a kmunikace (OKK) Odbr kntrly a kmunikace ÚMČ (OKK) je zřízen RMČ k výknu metdické a dzrvé činnsti v blasti veřejnsprávní kntrly a k řešení stížnstí, pchval, annymních pdání a petic. Je tvřen ddělením kntrlních činnstí, ddělením bezpečnstníh managementu a ddělením stížnstí a svbdnéh přístupu k infrmacím, ve kterém je zřízen samstatný referát stížnstí. D přímé pdřízensti k veducímu dbru je v OKK začleněn manažer kvality ÚMČ, který analyzuje a hdntí rizika a vytváří, dzruje a metdicky usměrňuje kmplexní systém kvality pskytvaných veřejných služeb v rámci ÚMČ, dále krdinátr petic, stížnstí a speciálních kntrl, který půsbí jak klíčvý pracvník pr metdický dhled a legislativní dzr v blasti finanční kntrly a dále eknm-metdik, který se ve splupráci s ddělením kntrlních činnstí pdílí na prváděných finančních kntrlách s důrazem na metdické řízení kntrlních skupin v blasti ddržvání platné legislativy a Českých účetních standardů. OKK mj. dále vede centralizvanu evidenci žádstí pskytnutí infrmací v režimu zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve znění pzdějších předpisů (dále jen,,infz ), a v tét blasti pskytuje metdicku pmc statním rganizačním slžkám ÚMČ. V přenesené státní půsbnsti vyknává veřejnsprávní kntrlu dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn finanční kntrle ) a prváděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Je správcem úřední desky ÚMČ umžňující dálkvý přístup a u takt zveřejňvaných údajů dhlíží nad ddržváním zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn chraně sbních údajů ). V sučinnsti s bezpečnstními slžkami státu OKK krdinuje činnst MČ v blasti bezpečnstní a krizvé prevence a v ÚMČ zabezpečuje kmplexní chranu utajvaných infrmací ve smyslu zákna č. 412/2005 Sb., chraně utajvaných infrmací a bezpečnstní způsbilsti, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákna chraně utajvaných infrmací ) a připravuje pdklady pr prvádění věřvání pdmínek pr přístup fyzických sb k utajvaným infrmacím ve stupni utajení Vyhrazené. Oddělení kntrlních činnstí plní zejména tyt úkly: připravuje, zabezpečuje a vyknává veřejnsprávní finanční kntrlu u příjemců veřejných finančních prstředků čerpaných z rzpčtu MČ; v suladu s plánem kntrlní činnsti schváleným RMČ vyknává kntrlu rganizačních slžek ÚMČ, příspěvkvých rganizací zřizvaných MČ a dalších právnických, ppř. fyzických sb, které jsu žadateli veřejnu finanční pdpru, neb příjemci veřejné finanční pdpry pskytvané z rzpčtu MČ; na příkaz tajemníka ÚMČ prvádí mimřádnu kntrlu úředníků a zaměstnanců MČ zařazených d ÚMČ se zaměřením na ddržvání pvinnstí vyplývajících z pracvněprávních předpisů; plán kntrlní činnsti krdinuje se střednědbým a rčním plánem kntrlní činnsti útvaru interníh auditu ÚMČ; pdílí se na zpracvání rční zprávy výsledcích finanční kntrly MČ pdle 22 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů. zajišťuje úkly na úseku prtikrupčních aktivit MČ a v tmt hledu splupracuje s statními rganizačními slžkami ÚMČ a vedením MČ.

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více