U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014"

Transkript

1 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového opatření č. 34/14 přesun prostředků mezi oddíl - paragraf a) informaci o potřebě rozpočtového krytí nákladů spojených s odstraněním černých skládek na území MČ Praha Běchovice v souladu s usnesením RMČ č. 17/106/14, a návrh přesunu z odpa Činnost místní správy, položky Budovy, haly a stavby, kde se předpokládá čerpání až v roce I a) rozpočtové opatření č. 34/14 přesun prostředků z odpa Činnost místní správy, položka 6121 do odpa Ostatní nakládání s odpady, na položku Nákup služeb ve výši ,- Kč a) vedoucímu OEK provést změny dle RO č.34/14 Termín: číslo 3/002/14 k návrhu Provizorního rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2015 strana 1 z 9

2 a) informaci o předpokládaném termínu schválení rozpočtu HMP v únoru 2015; z toho vyplývá, že městská část, do doby schválení rozpočtu HMP a následném schválení svého rozpočtu, hospodaří v rámci rozpočtového provizoria I a) s návrhem Zásad rozpočtového provizoria Městské části Praha - Běchovice na rok 2015 dle přílohy č. 1 b) s návrhem Závazných ukazatelů provizorního rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2015 dle přílohy č. 2 a) vedoucímu OEK připravit materiály na zasedání ZMČ Termín: číslo 4/002/14 k návrhu Plánu inventur k zajištění inventarizace majetku a závazků k a jmenování hlavní inventarizační komise a) Usnesení RHMP č ze dne k zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k b) návrh starosty na Plán inventur k zajištění inventarizace majetku a závazků k I IV. a) plán inventur k zajištění inventarizace majetku a závazků k JMENUJE a) hlavní inventarizační komisi ve složení: Předseda: Mgr. Jaroslav Svátek Členové: Ing. Jan Šimůnek RNDr. Soňa Beroušková Ing. Michal Rathouzský Pavlína Stejskalová a) vedoucímu OEK sdělit složení hlavní inventarizační komise odboru evidence, správy a využití majetku MHMP Termín: b) vedoucímu OEK zajistit prokazatelně předání Plánu inventur dle rozdělovníku Termín: c) vedoucímu OEK zajistit provedení inventarizace majetku a závazků v souladu s příslušnými právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k Termín: strana 2 z 9

3 číslo 5/002/14 k návrhu ukončení nájemního vztahu s Michaelou Čížkovou a vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 5 v nemovitosti č.p. 1 v ulici Českobrodská v Praze Běchovicích a) žádost současného nájemce bytu č. 5 v domě č.p. 1 o ukončení nájmu dohodou ke dni I a) ukončení nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 1 s nájemkyní Michaelou Čížkovou ke dni na základě jeho žádosti b) vyhlášení výběrového řízení na pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 1 o velikosti 2 + kk a) vedoucímu OEK připravit Dohodu o ukončení nájmu dohodou s nájemkyní Michaelou Čížkovou Termín: b) vedoucímu OEK zveřejnit výběrové řízení na pronájem bytu č. 5 v domě č.p. 1 Termín: číslo 6/002/14 k návrhu na schválení nákupu dvou tabulí a serveru pro potřeby ZŠ Praha Běchovice a) žádost ředitel ZŠ Praha Běchovice o souhlas s nákupem dvou tabulí tryptych K + stojanu v celkové ceně do ,- Kč, který bude hrazen z rozpočtu školy b) žádost ředitel ZŠ Praha Běchovice o souhlas s nákupem serveru + softwaru a příslušných licencí v celkové ceně do ,- Kč, který bude hrazen z rozpočtu školy I a) s nákupem dvou tabulí tryptych K + stojanu v celkové ceně do ,- Kč pro potřeby ZŠ Praha Běchovice s tím, že nákup bude hrazen z rozpočtu školy b) s nákupem serveru + softwaru a příslušných licencí v celkové ceně do ,- Kč pro potřeby ZŠ Praha Běchovice s tím, že nákup bude hrazen z rozpočtu školy a) vedoucímu OEK zaslat usnesení Rady žadateli Termín: strana 3 z 9

4 číslo 7/002/14 k návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o předání movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ Praha Běchovice a) návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o předání movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ Praha Běchovice v návaznosti na ukončenou investiční akci za účelem rozšíření základní školy I a) se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o předání movitého majetku v celkové ceně ,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ Praha Běchovice a) starostovi předložit ke schválení na nejbližší jednání ZMČ Termín: číslo 8/002/14 na ustavení Komisí k projednávání přestupků MČ Praha Běchovice, podle 53 odst. 3. zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů I. ZŘIZUJE Komise k projednávání přestupků Městské části Praha Běchovice č.1 Komise k projednávání přestupků Městské části Praha Běchovice č.2 JMENUJE a) předsedy a členy komisí a tajemníky komisí v souladu v následujícím složení Komise k projednávání přestupků Městské části Praha Běchovice č.1 Předseda Mgr. Martina Vlková Tajemník JUDr. Boris Vršinský Člen Petr Kafka Člen PaedDr. František Matoušek Komise k projednávání přestupků Městské části Praha Běchovice č.2 Předseda JUDr. Boris Vršinský Tajemník Mgr. Martina Vlková strana 4 z 9

5 Člen Člen Petr Kafka PaedDr. František Matoušek číslo 9/002/14 k návrhu na jmenování členů redakční rady časopisu Života Běchovic I. ODVOLÁVÁ a) členy redakční rady Života Běchovic Mgr. Melanii Zajacovou Ing. Aleše Rudla I JMENUJE a) nové členy redakční rady Života Běchovic Martinu Rafačovou, Dis Michaelu Čížkovou a) šéfredaktorce redakční rady informovat a poděkovat odvolaným členům redakční rady za spolupráci b) šéfredaktorce zveřejnit složení redakční rady na webu MČ Praha Běchovice Termín: číslo 10/002/14 k návrhu na souhlas s provedenou opravou zásahového vozidla JSDH Běchovice KAROSA CAS K 25-L Rada MČ Praha - Běchovice a) informaci starosty o nutnosti provedení urgentní opravy zásahového hasičského vozidla JSDH Běchovice KAROSA CAS K 25-L zařazeného v IZS hl.m.prahy b) nabídku společnosti KAMIONSERVIS Praha, a.s., IČ , se sídlem Podnikatelská 589, Praha - Běchovice, na opravu hasičského vozidla v ceně ,- Kč vč. DPH a) s provedenou opravou zásahového hasičského vozidla JSDH Běchovice KAROSA CAS K 25-L, v ceně ,- Kč vč. DPH, firmou KAMIONSERVIS Praha, a.s. IČ v souladu s nabídkou strana 5 z 9

6 číslo 11/002/14 k návrhu na souhlas s objednáním opravy čelního zametače pro stroj JD X300R Rada MČ Praha - Běchovice a) informaci starosty o bezpodmínečné nutnosti zajištění opravy čelního zametače pro stroj JD X300R z důvodů zajištění připravenosti vozidla k zimní údržbě komunikací b) nabídky následujících firem: STROM PRAHA a.s., IČ , s místem podnikání Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř, středisko Lukavecká 1732, Praha 9 - Horní Počernice, v ceně ,- Kč včetně DPH Top Parts Czech s.r.o., IČ , s místem podnikání Prosecká 63/95, Praha 9, v ceně ,- Kč včetně DPH I a) s objednáním opravy čelního zametače stroje John Deere X300R u společnosti Top Parts Czech s.r.o., IČ , v souladu s nabídkou v ceně ,- Kč včetně DPH a) vedoucímu OSMIaÚ vystavit objednávku a zajistit realizaci Termín: v návaznosti na možnosti rozpočtu MČ číslo 12/002/14 k návrhu na souhlas s objednáním nových pneumatik pro dva stroje JD X300R Rada MČ Praha - Běchovice a) informaci o bezpodmínečné nutnosti zakoupení nových pneumatik pro dva stroje John Deere X300R s ohledem na nadcházející zimní období a zajištění připravenosti techniky k zajišťování zimní údržby komunikací b) nabídku na nové pneu pro John Deere X300R od následujících společností: STROM PRAHA a.s., IČ , s místem podnikání Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř, středisko Lukavecká 1732, Praha 9 Horní Počernice: 1 sada ,- Kč 2 sady ,- Kč vč. DPH Top Parts Czech s.r.o., IČ , s místem podnikání Prosecká 63/95, Praha 9: strana 6 z 9

7 1 sada 6.371,- Kč 2 sady ,- Kč vč. DPH Martin Kopena, IČ , s místem podnikání U Kasáren 1378, Mladá Boleslav Mladá Boleslav I: 1 sada 8.100,- Kč 2 sady ,- Kč (neplátce DPH) I a) s nákupem nových pneumatik pro komunální techniku John Deere X300R v souladu s nabídkou společnosti Top Parts Czech s.r.o., IČ , v celkové ceně ,- Kč včetně DPH a) vedoucímu OSMIaÚ vystavit objednávku a zajistit realizaci Termín: v návaznosti na možnosti rozpočtu MČ číslo 13/002/14 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V - 1. část ÚP hlavního města Prahy Rada MČ Praha - Běchovice a) informaci starosty o podaném návrhu zadání změny Z 2883/00 v lokalitě MČ Praha - Dubeč se změnou funkčního využití ploch v zóně malého a středního podnikání Dubeč Sever na pozemcích parc.č. 1856/52, 1856/38 a dalších v k.ú. Dubeč I IV. NE a) s navrženou změnou ÚP hl.m.prahy č. Z 2883/00 - na pozemcích parc.č. 1856/52, 1856/38 a dalších v k.ú. Dubeč na zónu malého a středního podnikání Dubeč Sever, z důvodů neprojednání širších vztahů a absolutně nedořešeného dopravního systému v této lokalitě, zejména neexistence napojení na nadřazený dopravní systém ŽÁDÁ a) provést posouzení EIA daného projektu před dalším postupem v pořizování změny ÚP a) vedoucímu OSMIaÚ zaslat usnesení RMČ Odboru stavebnímu a územního plánu MHMP Termín: strana 7 z 9

8 číslo 14/002/14 k návrhu programu 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Běchovice dne a) návrh starosty na svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice dne b) návrh starosty na program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice a) program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Běchovice dne dle předloženého návrhu číslo 15/002/14 k návrhu na plán termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha Běchovice v roce 2015 a) návrh termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha Běchovice v roce a to vždy od 18 hod. ve velké zasedací místnosti ÚMČ I a) s konáním zasedání Zastupitelstva MČ Praha Běchovice v roce 2015 v plánovaných termínech: a to vždy od 18 hod. ve velké zasedací místnosti ÚMČ a) kanceláři starosty ÚMČ zveřejnit termíny na webových stránkách Termín: strana 8 z 9

9 číslo 16/002/14 k návrhu na snížení počtu zaměstnanců ÚMČ a změnu Organizačního řádu ÚMČ a) návrh starosty na zrušení dvou funkčních míst ÚMČ Praha Běchovice a to funkční místo referenta správy majetku a dělníka úklidu města s účinností od z důvody zvýšení efektivnosti a za účelem úspory mzdových prostředků b) návrh starosty na změnu Organizačního řádu I a) změny organizačního řádu, a to: ruší funkční místo referenta správy majetku v Odboru správy majetku, investic a údržby bez náhrady ruší funkční místo dělníka úklidu v Odboru správy majetku, investic a údržby bez náhrady znění aktualizovaného Organizačního řádu v návaznosti na přijaté organizační změny POVĚŘUJE a) tajemnici ÚMČ vydáním aktualizovaného Organizačního řádu Termín: číslo 17/002/14 k návrhu na ustavení pracovní skupiny k problematice SOKP 511 a) návrh starosty na ustavení pracovní skupiny k problematice SOKP 511 v návaznosti na mimořádné zasedání ZMČ dne a) Pracovní skupinu k problematice SOKP 511 ve složení: Ing. Ondřej Martan Jiří Klůna Michal Jiřík Mgr. Michal Němec Martin Podlaha strana 9 z 9

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis z 36. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 4. února 2008

Zápis z 36. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 4. února 2008 Zápis z 36. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 4. února 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více