Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1987 ze dne k návrhu nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stanoviska městských částí hlavního města Prahy k návrhu nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí II. III. schvaluje nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení ukládá 1. MHMP - LEG MHMP 1. zajistit zveřejnění nařízení dle bodu II. tohoto usnesení ve Sbírce právních předpisů hl.m. Prahy Termín: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl.m. Prahy Ing. Karel Březina I. náměstek primátora hl.m. Prahy Předkladatel: I. náměstek primátora Březina Tisk: R-2203 Provede: MHMP - LEG MHMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne NAŘÍZENÍ, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí Rada hlavního města Prahy se usnesla dne vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a 27 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 97/2009 Sb., toto nařízení: 1 Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. Zrušuje se: 2 1. Vyhláška č. 45/1997 Sb.hl.m.Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 2. Vyhláška č. 35/1999 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb.hl.m.Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 3. Obecně závazná vyhláška č. 50/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb.hl.m.Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí., ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1999 Sb.hl.m.Prahy. 4. Nařízení č. 14/2004 Sb.hl.m.Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. 5. Nařízení č. 12/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. 6. Nařízení č. 15/2009 Sb.hl.m.Prahy, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

3 3 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v.r. primátor hl.m. Prahy Ing. Karel Březina, v.r. I. náměstek primátora hl.m. Prahy

4 Příloha pouze na CD Příloha nařízení

5 Důvodová zpráva. Radě hl.m. Prahy je k projednání předkládán návrh nařízení hl.m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, které nahrazuje stávající vyhlášku hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh nařízení vychází z důsledků přijetí zákona č. 97/2009 Sb. kterým se změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. zákona, kterým byla zrušena odpovědnost vlastníka nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Tato odpovědnost nově přešla na vlastníka komunikace a chodníku. Vzhledem ke krátkým časovým termínům bylo v loňském roce přijato nařízení, kterým došlo pouze k doplnění stávající vyhlášky hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. Do stávající vyhlášky č. 45/1997 byla přidána příloha č. 2, která v grafické podobě obsahovala chodníky ve správě TSK hl.m. Prahy, na kterých nebyla po dohodě s jednotlivými MČ prováděna zimní údržba resp. na kterých byla prováděna zimní údržba buď v rámci náhradních prací ze strany TSK hl.m. Prahy nebo nahodile ze strany MČ, vždy však po kompletním zajištění údržby na chodnících, které nebyly ze zimní údržby vyňaty. Protože však současná existence 2 příloh (textové a grafické) není jak z uživatelského hlediska praktická, tak ani přehledná a zároveň textová část obsahuje mnohdy popisy komunikací, podle kterých nelze v současnosti již tyto komunikace přesně identifikovat, předkládáme návrh nového nařízení, které původní vyhlášku č. 45/1997 a její pozdější novely ruší. Zároveň tuto vyhlášku nahrazuje jednou grafickou přílohou s přesnou identifikací komunikací a chodníků, na kterých se v zimním období nezajišťuje údržba. V připomínkovém řízení mezi odbory MHMP uplatnil připomínky k věcné části návrhu nařízení pouze odbor ochrany prostředí, jehož požadavky byly do připravovaného návrhu zapracovány. Ostatní odbory, včetně odboru městského investora a odboru správy majetku, buď neměly připomínky k věcné části, nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádřily, což je podle průvodního dopisu považováno, jakoby neměly žádné připomínky. V návrhu nařízení předloženém jednotlivým městským částem k připomínkám byly v případě chodníků v grafické podobě vyznačené pouze chodníky, které jsou ve správě TSK hl.m. Prahy, a to v rozsahu loňské zimní údržby. Současně s tím probíhala intenzivní jednání mezi zástupci městských částí a oblastních správ TSK hl.m. Prahy na dílčích úpravách udržovaných chodníků. Chodníky, které jsou svěřené do správy městských částí nebyly v připomínkovaných materiálech zapracovány, jejich doplnění bylo předmětem připomínkového řízení, přičemž jednotlivé městské části měly možnost uplatnit své požadavky na zapracování chodníků, které mají svěřeny do majetkové správy, do předloženého návrhu nařízení.

6 Z hlediska výše uvedených připomínek reagovaly na zaslaný dopis pouze městské části Praha 1, Praha 2, Praha 6, Praha 8, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16, Praha 18, Praha 20, Praha Libuš, Praha Nebušice, Praha Velká Chuchle a Praha Zličín. Jejich požadavky na zapracování neudržovaných chodníků, které mají svěřeny do majetkové správy, do návrhu nařízení byly zajištěny v plném rozsahu. Ostatní městské části tuto možnost nevyužily. V případě neudržovaných vozovek byla data, které měla TSK hl.m. Prahy k dispozici přenesena do grafické podoby. Stejně jako v případě chodníků využily některé městské části připomínkové řízení k zapracování nových vozovek do vyhlášky nebo požádaly o opravu grafické části tam, kde neodpovídala již dříve schváleným vozovkám. S požadavky na doplnění vozovek do připravovaného návrhu nařízení se na odbor dopravy MHMP obrátily městské části Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12 Praha 13, Praha 14, Praha 18, Praha - Březiněves a Praha Nebušice. Veškeré požadované vozovky byly posouzeny na základě fyzického průzkumu a bodového ohodnocení podle Metodiky, schválené usnesením Rady ZHMP č. 336 ze dne , kterým bylo stanoveno kritérium pro zařazení úseků vozovek místních komunikací do vyhlášky resp. nařízení o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Jedná se o multikriteriální hodnocení, kdy byly posuzovány konkrétní parametry každé komunikace, např. příčný a podélný sklon, přístup z hlediska dopravní obslužnosti atd. To znamená, že úseky vozovek, které mají celkové hodnocení podle schválené Metodiky 6 bodů (včetně) a výše, nejsou zařazeny do návrhu nařízení a zůstávají zařazeny v systému zimní údržby komunikací. Ty úseky vozovek, které v celkovém hodnocení mají méně než 6 bodů jsou zařazeny do návrhu nařízení. Ne ve všech případech tak bylo městským částem vyhověno. V případě Prahy 7 bylo připomínkám vyhověno v jednom případě a nevyhověno u komunikace Šmeralova, která zůstává i nadále neudržovaná. V případě Prahy 8 bylo vyhověno ve 4 případech a nevyhověno u 4 komunikací: K sadu, NN 3589 (samostatné parkoviště), Olštýnská a Na Slovance (v úseku Na kopanině Štěpničná), které zůstávají i nadále neudržované. V případě Prahy 9 bylo vyhověno ve 4 případech a nevyhověno u 2 komunikací: Čakovická (slepý příjezd ke hřbitovu) a Šluknovská, které zůstávají i nadále neudržované. V případě Prahy 10 bylo vyhověno ve 1 případě a nevyhověno u 3 komunikací: Jesenická, Počernická a Pod altánem, které zůstávají i nadále neudržované. V případě Prahy 11 bylo vyhověno ve 2 případech a nevyhověno u 7 komunikací: Zakouřilova, Mirošovská, Wagnerova, Za rybářstvím, Volkovova, Vycpálkova a Mokrá (v úseku Dunovského Květnového vítězství), na kterých bude muset správce zajišťovat i nadále zimní údržbu. Komunikace Milínská, kterou MČ Praha 11 požadovala zařadit mezi neudržované, není zařazena do kategorie místních komunikací, protože je v majetku právnické nebo fyzické osoby a nebyla tudíž posuzována. V případě Prahy 12 nebylo vyhověno v žádném případě a na komunikacích Nad Ražákem (v úsecích Dolnocholupická Benáčanova a Bojovská Písková) a Nad Belárií (v úsecích Nad vinicí U Tyršovky a U Tyršovky Lysinská) bude muset správce zajišťovat i nadále zimní údržbu. V případě Prahy 13 nebylo vyhověno v žádném případě a bezejmenná komunikace (parkoviště před poliklinikou Lípa) zůstane i nadále neudržované. Dále Praha 13 požadovala z návrhu nařízení vyřadit 3 účelové komunikace, které zde nebyly ani zařazeny. V případě Prahy 14 bylo vyhověno ve 3 případech a nevyhověno u 5 komunikací: Nehvizdská, Mochovská, Svépravická, Rochovská a Zelenečská (v úseku Kbelská Zálužská), které zůstávají i nadále neudržované. V případě Prahy 18 bylo vyhověno v 5 případech a nevyhověno u 6 komunikací: Bechyňská, Ivančická, Křivoklátská, Nýdecká, Ostravská, Stará

7 náves a Tvrdého (v úseku Křivoklástká slepý úsek), na kterých bude muset správce zajišťovat i nadále zimní údržbu. V případě Prahy - Březiněvsi bylo vyhověno v 1 případě a nevyhověno u 3 komunikací: K Březince, Johanitská a Vzdálená (v úseku západně od hlavní), na kterých bude muset správce zajišťovat i nadále zimní údržbu. Poslední městskou částí, která zaslala své požadavky na vozovky byla Městská část Praha Nebušice, která již po uzavření připomínkového řízení požadovala doplnit do nařízení dalších 40 vozovek. Požadavky Městské části Praha Nebušice tak budou brány jako podnět při přípravě příští novely předloženého nařízení. Pokud budou městské části trvat na údržbě neudržovaných komunikací tak, jak požadovaly jejich vyřazení z návrhu nařízení, mohou tak činit vlastními prostředky nad rámec zimní údržby zajišťované TSK hl.m. Prahy. V příloze předloženého návrhu nařízení jsou v pdf formátu situace městských částí rozdělené na chodníky a vozovky vždy do 22 složek podle správních obvodů tak, aby bylo usnadněno jejich prohlížení na internetu. V liniové síti komunikací jsou černou barvou označené linie neudržovaných vozovek jak ve správě TSK hl.m. Prahy tak ve správě příslušných městských částí. Stejně tak v případě chodníků jsou černou barvou vyznačeny neudržované chodníky ve správě TSK hl.m. Prahy, odboru ochrany prostředí MHMP a příslušných městských částí, které zaslaly svém připomínky a požadavky a to nikoliv jako liniová síť, ale jako konkrétní plocha chodníku. Občané tak získají okamžitý přehled o neudržovaných úsecích jednotlivých komunikací bez složitého popisování. Pro zvýšení dostupnosti informací pro občany, bude odborem dopravy MHMP zajištěno umístění uvedených mapek i na stránkách odboru. Závěrem je třeba doplnit, že vzhledem k tomu, že se navrhuje účinnost nařízení od , tj. 11. dnem po dni jeho schválení, je nutno v souladu s 45 odst. 4, zákona o hlavním městě Praze, nařízení vyvěsit na úřední desce MHMP, na úředních deskách všech městských částí a uveřejnit v hromadných sdělovacích prostředcích.

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2975 ze dne 4.11.2014 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se zakazuje reklama

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1782 ze dne 23.10.2012 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2012 Rada hlavního

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a obce Zdiby è. 1/2010 ze dne 12. øíjna 2010 ÚZE M N Í PL Á N ZD I B OBEC ZDIBY ZASTUPITELSTVO OBCE Průběžná 11, 250 66 Zdiby, okres Praha-východ, kraj Středočeský,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/1 ze dne 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 16.9.2010 ke zprávě o aktuálním vývoji taxislužby v roce 2010 Zastupitelstvo hlavního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy Národní rozvojový program mobility pro všechny Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 29.8. 2008-1 - Úvod V rámci

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více