Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu"

Transkript

1 Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Závěrečná mezinárodní konference k projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, 20. října 2011, Praha, Národní 3, Akademie věd ČR

2 Název vzdělávacího programu: Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj udrţitelnosti uţitku bytového fondu a fyzické dostupnosti bydlení Fyzická dostupnost bydlení vyjadřuje lokální poměr mezi mnoţstvím a strukturou existujících bytů a potencionální (strukturovanou) potřebou bytů

3 Cíl vzdělávacího programu Navrhnout opatření nefinanční povahy odpovídající aktuální situaci, která by mohla přispět ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení. Při návrhu bylo přihlédnuto k: - Legislativě ČR, - Reálnosti jejich zavedení, - Výši finančních nákladů a efektů spojených se zavedením nových opatření Hlavním smyslem by měla být podpora optimální reprodukce stávajícího bytového fondu (konkrétně bytových domů) pro udržení a prohloubení fyzické dostupnosti bydlení a dosahování efektivnosti rozvoje nájemního bydlení

4 Prodlouţení uţitku staveb Vývoj technicko-ekonomických řešení správy,údrţby a provozu staveb je formován snahou zvyšovat prioritně efektivnost těchto řešení. Objevuje se stále větší prostor na uplatnění Facility managementu v kontextu nákladů ţivotního cyklu stavby, uţitků a zachování dlouhodobého, udrţitelného rozvoje. Vzdělávací program se zabývá vyuţitím FM v oblasti ekonomiky správy a údrţby staveb a konstrukcí a CAFM podporou rozhodovacích procesů. Cílem je zvýšení úrovně poznání v oblasti ekonomiky správy majetku a v oblasti managementu udrţitelného rozvoje ŢCS. UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA STAVEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÝ UŽITEK STAVBY

5 Celkové náklady v ţivotním cyklu stavby (LCC)

6 Hodnota objektu v časové závislosti Teorie uţitku uţitek vytvářený stavební částí objektu Ţivotnost stavby technická, ekonomická, morální

7 Nástroje k prodlouţení uţitku staveb Uţitek stavby závisí na dlouhodobém zachování projektových vlastností SO. K tomu je zapotřebí provádět: řádné užívání, údržbu a opravy, nevhodnými zásahy nezpůsobit znehodnocení díla, řídit se pokyny pro provoz a údržbu. Nástroje k prodlouţení uţitku staveb: dokumentace skutečného provedení stavby + digitální pasport stavby standardní návody pro užívání stavby dokumentace užívání a provozu budovy dokumentace strategických cílů vedení geoinformačních a provozně technických informačních systémů (PTIS),

8 Způsoby realizace Vzdělávacího programu (VP): Vzdělávací program (projekt) by měl zahrnovat tyto tři základní pilíře: 1. semináře / jednodenní akce, 2. další vzdělávání "Správce bytových domů" (Správa a údrţba bytového domu) v rámci celoţivotního vzdělávání, 3. studium vysokoškolských oborů Správa majetku a Facility management. Dílčím výsledkem VP je: 1. návrh vzdělávacího programu (formou ţádosti o akreditaci) 2. návrh certifikované metodiky 3. zaloţení poradenského technického centra

9 Vzdělávací program a vzdělávací strategie Současný stav problematiky, jeho analýza a dosavadní praxe prokazuje, ţe zkušenosti s novými formami údrţby a obnovy staveb a konstrukcí se dostávají do podvědomí projektantů, investorů, vlastníků, správců a pracovníků státní správy velmi obtíţně. Cílem vzdělávacího programu bude dosáhnout všeobecného povědomí o obsahu a rozsahu problematiky ekonomiky správy majetku a zejména o významu přínosu pro všechny uţivatele stavebních objektů. Uplatnění specifických poţadavků na obsahovou náplň: druh a rozsah potřebných informací, způsob a specifické formy vzdělávání vhodné pro danou skupinu, samotná realizace projektu vzdělávání.

10 Strategický záměr vzdělávacího programu je zaloţen na systému vytvoření programu přenosu potřebných informací a znalostí diferencovanou formou, v rozlišení na čtyři hlavní skupiny: hlavní skupiny odborníci správy majetku investoři, projektanti státní správa, samospráva vzdělávací instituce druh, rozsah informací způsob, formy vzdělávání realizace vzd. projektu poznatky VaV prezentace pracovní setkání právní prostředí, analýzy, příklady řešení legislativní opatření, základní info základní info, analýzy stavu metodické pokyny, příručky využívání odborníků, informační materiály výukové programy e-learning vzdělávací programy ICE ČKAIT odborné semináře pro stavební úřady školení pedagogů, výuka V těchto souvislostech je významná i pedagogická stránka řešení, zejména vazbou na studijní obor Správa majetku a provoz budov na FAST VŠB-TU Ostrava, katedru městského inţenýrství.

11 Vzdělávací moduly: Modul 1 Vlastnická práva k nemovitostem Modul 2 - Správa domů a bytů Modul 3 Údrţba a obnova bytových domů Modul 4 Technické aspekty správy a údrţby bytových domů Modul 5 Ekonomické aspekty správy a údrţby bytových domů Modul 6 Právní aspekty správy a údrţby bytových domů Modul 7 - Energetické aspekty správy a údrţby domů Modul 8 Informační a komunikační technologie při správě a údrţbě Modul 9 Plán údrţby a obnovy bytových domů Modul 10 - BOZP a PO při správě a údrţbě bytových domů Modul 11 - Provozní dokumentace a revize bytových domů

12 Učební plán vzdělávacího modulu 2 I. ETAPA Základní přehled z oblasti Správy majetku - stavební minimum - prostřední staveb - nauka o budovách II. ETAPA Aspekty Správy majetku a údrţby budov - technické, - ekonomické, energetické - právní aspekty provozní řády, návody k uţívání staveb III. ETAPA Výkon správy majetku v praxi - SW podpora správy majetku - zkušenosti se správou veřejných institucí, bytových domů IV. ETAPA Sdílení Best practice účastníků vzdělávacího programu

13 Učební plán modulu 2 Správa domů a bytů Název předmětu Počet hodin teoretické výuky Počet hodin teoreticko-praktické výuky celkem I. Úvod 1. Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov. 8-8 II. Stavební minimum (vybrané statě stavební problematiky) 2. Členění stavebních materiálů a konstrukce Prostředí staveb a TZB Poruchy a rekonstrukce budov Požární ochrana, BOZP Nauka o budovách (Typologie) Analýza stavu budov Právní aspekty správy majetku Ekonomické aspekty správy majetku Technické aspekty správy majetku Energetické aspekty správy majektu Provozní řád a revize zařízení v objektech IT podpora správy majetku a plán obnovy a údržby objektů III. Výkon správy majetku 13. Výkon správy majetku a problematika výkonu Správy majetku v příkladech cvičení na příkladech z praxe formou programů Celkem Závěrečné zkoušky písemná část praktická část celkem 4-4

14 13) Vzor osvědčení o rekvalifikací, které bude vydáváno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební L. Podestě 1875, Ostrava Zařízení akreditováno MŠMT dne pod č.j. Osvědčení o rekvalifikaci - Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI Číslo: XXXXXXXXXXXX po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Jméno, příjmení, titul Datum a místo narození absolvoval(a) vzdělávací program: SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV na pracovní činnost: SPRÁVA MAJETKU A PROVOZ BUDOV Kurz proběhl v období xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v délce: 150 vyučovacích hodin z toho vyčleněno - na teorii 90 vyučovacích hodin - na teoreticko praktickou část 60 vyučovacích hodin Jmenovaný(á) vykonal(a) úspěšně závěrečné zkoušky. V Ostravě dne xxxxxxxxxxxxx. doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda zkušební komise L.S prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D děkanka FAST

15 Závěr k prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Nástroje k prodlouţení uţitku stavebních děl by měly být důsledně vyţadovány vnějším technicko-ekonomickým prostředím. Některé z nich jsou nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Jsou vlastně další disciplínou obecného facility managementu. Měly by být efektivní z hlediska zajištění udrţitelného rozvoje a to nejenom v environmentální, ale i ekonomické a sociokulturní oblasti. Význam Facility managementu v kontextu nákladů ţivotního cyklu staveb, uţitků a zachování dlouhodobého, udrţitelného rozvoje v investicích stále roste. Přínosy Vzdělávacího programu: vytvoření metodického principu pro výkon správy majetku, aplikace inovativních metod FM v rámci ŢCS, jako nové metody řízení integrovaného managementu v oblasti správy a údrţby bytového fondu, překonání krátkodobých hledisek přístupů ve správě a údrţbě staveb, zvýšení úrovně poznání v oblasti ekonomiky správy majetku

16 Podpora CAFM Bez kvalitní informační podpory a efektivních komunikačních prostředků (ICT) jiţ není moţno kvalitně zajišťovat podporu správy nemovitostí a sluţeb pro jejich uţivatele. V České republice tato podpora existuje. Někteří správci stavebních objektů jiţ začínají vyuţívat standardní IS komplexně podporující agendy správy majetku a nástroje FM k prodlouţení uţitku staveb: od jeho evidence (pasportizace) přes plánování a řízení údrţbových prací, sledování nákladů na údrţbu a správu majetku, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, grafické prezentace dat aţ po vyhodnocování a optimalizaci těchto procesů.

17 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Děkuji za pozornost. doc. Ing. František Kuda, CSc. tel

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Regionální disparity v dostupnosti bydlení Abstrakt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Ing. Vladimír Koudela, CSc; Doc. Ing. František Kuda, CSc. Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2009 Brno, listopad 2008 Aktualizace

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Stavebnictví pozemní stavitelství

Stavebnictví pozemní stavitelství Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství Název a adresa školy: Střední odborná

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 12. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2011 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost Večerní forma vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz www:

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více